Podání Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění

cssz.cz

Podání Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění

o posíláníO způsobu posílání údajů...o informacíchO poskytování informací…ČSSZ jednoznačně preferuje elektronické podání (e - Podání),nejlépe prostřednictvím Portálu veřejné správy.o internetuZákladní předpoklady pro e – Podání…Aby bylo možné informace o pojištěncích předávat elektronicky,je třeba:1. Pověřit konkrétní fyzickou osobu, která bude zodpovědnáza veškeré úkony související s elektronickým podáním,ať se jedná o podávání přihlášek, odhlášek či hlášení změnúdajů. Zaměstnavatelé mohou pověřit pracovníka své firmynebo mohou vybrat svého zástupce – zmocněnce, např. externíúčetní, zástupce jiné organizace apod.2. Mít mzdový / personální systém umožňující elektronicképředávání. Předpokladem úspěšného e - Podání je dodrženístruktury datové věty - XML věty, elektronicky podepsané.Všechny podmínky úspěšného e - Podání jsouzveřejněny na webových stránkách ČSSZ http://www.cssz.cz/nemocenske/prihlasky/default.asp.3. Pro e – Podání prostřednictvím Portálu veřejné správy jetřeba být připojen na internet.4. Pověřený pracovník pro e – Podání musí vlastnit elektronickýpodpis (kvalifikovaný certifikát) či podpisový klíčČSSZ* a musí být registrovaný na místně příslušné OSSZ.* Pro ověřenou a bezpečnou elektronickou komunikaci s ČSSZ je třeba, abypodání bylo opatřeno elektronickým podpisem vydaným akreditovanou certifikačníautoritou (tzv. kvalifikovaný certifikát). Na přechodnou dobu tří let jemožné využívat také tzv. podpisový klíč ČSSZ. Vydává ho místně příslušnáspráva sociálního zabezpečení. Ta rovněž provádí registraci k elektronickémupodání a na požádání pomůže s registrací na Portál veřejné správy. Pokud organizacevyužívá podpisový klíč ČSSZ, musí e - Podání do 3 dnů doplnit o potvrzenípodání s podpisem a razítkem oprávněné osoby nebo ústním prohlášenímdo protokolu na příslušné OSSZ.Pro dříveregistrované organizace…o výhodáchPokud organizace už dříve pověřila pracovníka k elektronickémupodání evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP)a osobou pověřenou pro e – Podání přihlášek k nemocenskémupojištění a odhlášek z pojištění je stejný pracovník,stačí zaslat poštou nebo jiným způsobem doručit místně příslušnésprávě sociálního zabezpečení „Oznámení o pověření“pracovníka k tomuto účelu. Na Portálu veřejné správy je takétřeba rozšířit registraci o službu „Nemocenské pojištění“.Česká správa sociálního zabezpečeníKřížová 25, 225 08 Praha 5tel.: 257 062 860 - 8, e-mail: posta@cssz.czhttp://www.cssz.czÚstředí ČSSZpondělí a středaúterý a čtvrtekpátek8.00 - 17.00 h9.00 - 14.30 h9.00 - 14.00 hMinisterstvo informatiky ČRHavelkova 2, 130 00 Praha 3tel.: 221 008 111e-mail: posta@micr.czhttp://www.micr.czPortál veřejné správytel.: 800 202 122, e-mail: helpdesk@portal.gov.cz,http://www.portal.gov.czKSSZ a OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno pondělí a středa 8.00 - 17.00 húterý a čtvrtek 8.00 - 14.30 hpátek8.00 - 13.00 hCall Centrum tel.: 257 062 860 - 8Kromě osobního kontaktu se můžetetelefonicky obrátit na Call CentrumČSSZ, a to v době:pondělí a středaúterý a čtvrtekpátek8.00 - 17.00 h8.00 - 14.30 h8.00 - 14.00 hPortál veřejné správy je vstupní branou do elektronického úředníhosvěta České republiky. Na adrese http://www.portal.gov.cz najdeteúplný adresář státní správy, platné zákony, návody, jak ve vztahus úřady postupovat v konkrétních životních situacích, a řadu dalších,státem garantovaných informací. Portál veřejné správy je rovněž místem,přes které můžete přímo se státem komunikovat, a to prostřednictvímelektronických podání. Množství informací na Portálu dostupnýcha elektronických služeb, které Portál nabízí, neustále roste. ProvozovatelemPortálu veřejné správy je Ministerstvo informatiky.Vydáno v červenci 2005e - Podáníe - PodáníPřihláškya odhlášky zaměstnancůk nemocenskému pojištění


o násO České správě sociálního zabezpečení...Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je orgán státnísprávy, nositel důchodového a nemocenského pojištěnív České republice. Zodpovídá za peněžité dávky v nemocia v mateřství, za starobní, invalidní, vdovské, vdoveckéa sirotčí důchody a vybírá pojistné na sociální zabezpečení.o pojištěníO nemocenském pojištění...Dávky nemocenského pojištění mají za úkol finančně zabezpečitekonomicky aktivní občany v době krátkodobé ztrátyvýdělku z důvodu nemoci nebo mateřství.Dávkami nemocenského pojištění jsou: nemocenské, podporapři ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenstvía mateřství a peněžitá pomoc v mateřství.Výplatu dávek zajišťují pro své zaměstnance organizace(tj. s více než 25 zaměstnanci). U zaměstnanců malých organizací(do 25 zaměstnanců) a osob samostatně výdělečněčinných provádí nemocenské pojištění včetně výplaty dávekmístně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení(OSSZ), v Praze územní pracoviště Pražské správy sociálníhozabezpečení, v Brně pak MSSZ Brno.O registru pojištěnců...o registruK provádění sociálního zabezpečení a plnění úkolů plynoucíchz práva Evropských společenství a mezinárodních smluvslouží registr pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění.Vede ho Česká správa sociálního zabezpečení a jehovznik umožnil zákon č. 424/2003 Sb., který změnil zákonč. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.Zákon je účinný od 1. července 2005.Informace v registruRegistr pojištěnců obsahuje údaje o osobách, které jsouúčastny nemocenského a důchodového pojištění. Jsou jimi:➤ jméno a současné příjmení,➤ rodné a všechna další příjmení předcházejícísoučasnému příjmení,➤ datum a místo narození,➤ pohlaví,➤ rodné číslo,➤ státní občanství,➤ rodinný stav,➤ adresu místa trvalého pobytu; jde-li o cizí státnípříslušníky, též adresu pobytu na území České republiky,➤ vznik a zánik účasti na nemocenskéma na důchodovém pojištění,➤ druh výdělečné činnosti zakládající účastna nemocenském a na důchodovém pojištění,➤ název a sídlo zaměstnavatele(organizace a malé organizace),➤ individuální číslo zaměstnavatele,➤ variabilní symbol plátce pojistného na sociální zabezpečenía příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,➤ název a adresa cizozemského nositele pojištění,➤ cizozemské číslo pojištění,➤ další údaje, vyplývá-li jejich evidování z požadavkůpráva Evropských společenství a z mezinárodníchsmluv o sociálním zabezpečení.o povinnostechO povinnostech organizací do 31. 7. 2005...Organizace jsou povinny do 31. července 2005 předložit příslušnéOSSZ seznam svých zaměstnanců, jejichž účast na nemocenskémpojištění vznikla před 1. červencem 2005 a trvái po 30. červnu 2005. Údaje o zaměstnancích jsou povinny poskytnoutv rozsahu, v jakém se evidují v registru pojištěnců.Povinnost předat seznam zaměstnanců a poskytnout infomaceo svých zaměstnancích příslušné OSSZ mají i malé organizace.V tomto případě musí do 31. července 2005 sdělit: jménoa současné příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, státní občanství,název a adresa cizozemského nositele pojištění,cizozemské číslo pojištění.Organizace a malé organizace jsou povinny sdělit údajeo případném cizozemském a nemocenském, důchodovém,popř. jiném pojištění svých zaměstnanců, a to i v případě,že nejsou jejich prvním zaměstnavatelem po skončení tohotopojištění v cizině.o pravidelnostiO pravidelných povinnostech organizací...Přihlašování zaměstnanců k nemocenskému pojištěníOrganizace, tedy právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnávávíc než 25 zaměstnanců, anebo méně, avšak evidencimezd pro ni vede jiná právnická či fyzická osoba, kteráje v tomto smyslu organizací, je povinna přihlásit u příslušnéOSSZ na předepsaném tiskopise svého zaměstnance k pojištěnído osmi dnů od jeho vstupu do zaměstnání.Odhlašování zaměstnanců z nemocenského pojištěníOrganizace je povinna odhlásit na předepsaném tiskopiseu příslušné OSSZ zaměstnance, s nímž byl skončen pracovnívztah, a to do osmi dnů od skončení pracovního vztahu.Pro přihlašování i odhlašování zaměstnanců organizací můžeorganizace písemně dohodnout s příslušnou OSSZ jiné lhůtypro přihlašování zaměstnanců k pojištění a odhlašování zaměstnancůz pojištění, než jsou lhůty uvedené výše. To je výhodnézejména pro organizace s velkým počtem zaměstnancůa velkým pohybem pracovních sil.Změny údajů o zaměstnancíchOrganizace má rovněž povinnost písemně ohlásit příslušnéOSSZ změnu, která nastala v údajích zaměstnance, a to doosmi dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla.Povinnosti malých organizacíStejné povinnosti jako je uvedeno výše, mají i malé organizace.Zákon jim ale neumožňuje, na rozdíl od organizací,dohodnout se písemně s příslušnou OSSZ na jiné lhůtě proplnění povinností. Malé organizace tak musí dodržovat osmidennílhůtu jak pro přihlašování a odhlašování svých zaměstnancůk nemocenskému pojištění, tak i pro hlášení změnv údajích o zaměstnancích.o tiskopisechO získání formulářů...Tiskopis („Přihláška k nemocenskému pojištění – odhláška“)je předepsaný pro přihlašování zaměstnanců k nemocenskémupojištění a jejich odhlašování. Slouží také pro hlášenízměn a oprav všech údajů. Tiskopis je k dispozici v elektronicképodobě na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz),v tištěné na všech OSSZ.o posíláníO způsobu posílání údajů...Informace k nemocenskému pojištění zaměstnanců mohouorganizace posílat:➤ elektronickým podáním přihlášek zaměstnancůprostřednictvím Portálu veřejné správy,➤ elektronickým podáním přihlášek zaměstnanců na datovémmédiu (disketa 3,5“/1,44 MB, CD),➤ na předepsaném tiskopisu ČSSZ.

More magazines by this user
Similar magazines