Prohlášení o politice kvality - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

vfn.cz

Prohlášení o politice kvality - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeLaboratoře Ústavu patologieStudničkova 2, 128 00 Praha 2Strana 1 z 2Verze číslo: 4Politika kvalityÚstav patologie je komplexní pracoviště v oboru patologie, zajišťující veškerá autoptická, bioptickáa cytologická vyšetření za použití speciálních metodik imunohistochemie, elektronové mikroskopie,morfometrie a molekulární patologie. Politika kvality je zaměřena na poskytování výsledkůvyšetření dle požadavků klinických pracovníků (žadatelů o vyšetření).Nabídka služeb laboratořeÚčelem systému managementu kvality je spokojenost klinických pracovníků s paletouposkytovaných vyšetření a kvalitou vydávaných výsledků laboratorních vyšetření. Spolupracujemes lékaři žádajícími o vyšetření od definování požadavků na vyšetření, až po komunikaci v rámciinterpretace výsledků laboratorních vyšetření a poskytujeme též pokyny související s preanlytickoufází vyšetření (pokyny pro odběry a transport materiálu).Prohlášení o standardu služeb laboratořeZavazujeme se k používání zásad správné laboratorní praxe a uplatňování nejnovějších poznatkůpři realizaci laboratorních vyšetření. Na pracovišti se dbá na dodržování všech norem a předpisůtýkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti práce ve zdravotnické laboratoři a na správnoumanipulaci s biologickým materiálem. S osobními daty a výsledky pacientů je zacházeno s ohledemna bezpečnost, utajení a důvěrnost.Zvyšování odborné způsobilosti pracovníkůNeustálým zvyšováním odborné způsobilosti pracovníků vytváříme personálně odbornépředpoklady pro hladký chod laboratoře. Pracovníci se zavazují sledovat trendy v oblasti metodlaboratorních vyšetření a zavádět je do praxe dle doporučení odborných společností a vědeckýchpoznatků s cílem zvýšení standardu poskytovaných služeb.ZlepšováníVšichni pracovníci jsou seznamováni s dokumenty v rozsahu svých činností a jsou si vědomipovinností vyplývající z vyhlášené politiky kvality. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxia v rámci svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systémumanagementu kvality. Systém managementu kvality je uplatněn ve všech činnostech laboratoře,zejména však v oblasti řízení a odborné způsobilosti laboratoře.Závazek trvalé shody s požadavky normyVedení Ústavu patologie se zavazuje trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění plněnípožadavků normy ČSN EN ISO 15189:2007.


Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeLaboratoře Ústavu patologieStudničkova 2, 128 00 Praha 2Strana 2 z 2Verze číslo: 4Politiku kvality naplňujeme prostřednictvím dlouhodobých cílů kvality :1. Získání statutu akreditované laboratoře a následně dodržování definovaných pravidel systémumanagementu ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 15189:2007.2. Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků jako jeden z předpokladů schopnosti správněrealizovat laboratorní vyšetření.3. Aplikovat nové poznatky do rutinní praxe, zavádět nové typy vyšetření.4. Implementovat požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2007 na další, zatím neakreditované,laboratoře.Dlouhodobé cíle jsou zdrojem pro stanovení dílčích cílů kvality vytyčených pro každý rok akonkretizovaných pro jednotlivé laboratoře.V Praze dne : 1.10.2012Doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.Vedoucí laboratoří ÚPZpracoval: Blanka VéghováÚčinnost dokumentuod: 1.10.2012

More magazines by this user
Similar magazines