prijedlog programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na ...

obz.hr

prijedlog programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na ...

REPUBLIKA HRVATSKAOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJASKUPŠTINAMaterijal za sjednicuPRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIHPOTREBA U DJELATNOSTISOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJUOSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJEZA 2013. GODINUMaterijal pripremljen uUpravnom odjelu za zdravstvo isocijalnu skrb Osječko-baranjske županijeOsijek, studenoga 2012.


- redovite troškove pučke kuhinje po zahtjevu "Caritasa" u Osijeku,- financiranje/sufinanciranje različitih projekata iz područja socijalne skrbi te za projektebraniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata za koje se tijekom godine ocijeni da su odinteresa za Županiju ili za financiranje/sufinanciranje različitih skupova - kongresa,konferencija i slično u području socijalne skrbi,- zdravstvene i socijalne programe umirovljeničkih udruga,- jednokratne pomoći umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa (na području Županije u2012. godini 5.541 umirovljenik s mirovinom 1.100,00 kuna i nižom ostvario je jednokratnupomoć u iznosu od 150,00 kuna),- projekte koji doprinose boljoj kvaliteti života starijih osoba (cjeloživotno učenje, pomoć injega u kući, stari s mladima i sl.),- financiranje programa Inkluzije - radna okupacija štićenika (u 2012. godini u okviru ovogprojekta dva štićenika Inkluzije održavala su svakodnevno dvorište Županije u Županijskoj 4te jedan štićenik dvorište Europske avenije 11 ),- jednokratne potpore socijalno ugroženim građanima (program se provodi od 2003. godine ikoristi ga sve veći broj građana Županije, u 2012. godini, do polovine studenog, sredstva suodobrena za 1448 podnositelja zahtjeva, a zahtjev je podnijelo preko 1600 osoba),- financiranje programa "Za osmijeh djeteta u prirodi" Udruge "Moje dijete" (program provodistručni tim s djecom oboljelom od malignih bolesti i njihovim obiteljima),- sudjelovanje u Projektu "Dobri ljudi djeci Hrvatske" Zaklade Vaša pošta, a u okviru kojeg jepotpisana polica životnog osiguranja za jednog štićenika Doma za djecu Klasje Osijek, apremija osiguranja će se plaćati u 2012. i 2013. godini,- jednokratne pomoći obiteljima novorođene djece. Županija je u 2005. godini po prvi putaosigurala sredstva za provođenje mjera pronatalitetne politike, u okviru kojih su sredstva zajednokratne pomoći obiteljima novorođene djece s prebivalištem na području Županije. Ovajprojekt se provodi u suradnji sa Slavonskom bankom d.d. Osijek koja na 500,00 kunajednokratne pomoći koje daje Županija za svako rođeno dijete s prebivalištem na područjuŽupanije, daje dodatnih 50,00 kuna kroz svoj program Hypo Limač štednje. Program suprihvatile i neke jedinice lokalne samouprave na području Županije.Temeljem članka 30. točka 6. Statuta Osječko-baranjske županije Skupština donosi programjavnih potreba u djelatnostima utvrđenim posebnim zakonima.Slijedom rečenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Programa kojiu prijedlogu glasi:2


Temeljem članka 16. stavak 2. i članka 30. točka 6. Statuta Osječko-baranjske županije("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.),Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _______________ 2012. godineP R O G R A Mjavnih potreba u djelatnosti socijalne skrbina području Osječko-baranjske županijeza 2013. godinuI.Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u djelatnosti socijalne skrbi koje će financiratiOsječko-baranjska županija (u daljnjem tekstu: Županija) u 2013. godini, ukupno potrebna sredstvakoja će se osigurati u Proračunu, korisnici sredstava i način rasporeda sredstava.II.Za provedbu ovoga Programa potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od29.795.550,00 kuna.Sredstva iz stavka 1. ove točke planiraju se na sljedeći način:- 24.385.550,00 kuna iz sredstava Državnog proračuna - pomoći izravnanja, i dodatnog udjelaporeza na dohodak za decentralizirane funkcije Županije u području socijalne skrbi- 5.410.000,00 kuna izvornih sredstava Proračuna Županije za ostvarivanje drugih programaizvan minimalnog standarda.Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 1. Programa rasporedit će se na sljedeći način:- 3.623.000,00 kuna centrima socijalne skrbi na području Županije- 14.028.000,00 kuna domovima za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Županija- 6.734.550,00 kuna jedinicama lokalne samouprave na području Županije.III.Prema članku 23. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 33/12.) jedinicepodručne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode centara zasocijalnu skrb na svom području. Posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske utvrđuje seminimalni standard i temeljem toga osiguravaju potrebna sredstva za ovu obvezu Županije, odnosnodecentraliziranu funkciju. Županija svojom odlukom utvrđuje kriterije i mjerila te način rasporeda ivisinu sredstava centrima za socijalnu skrb na svom području.Vlada Republike Hrvatske je, na temelju članka 36. stavak 1. i 2. Zakona o izmjenama idopunama Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 59/01.) s danom 1. siječnja 2002. godineprenijela svoja osnivačka prava nad domovima za starije i nemoćne osobe Osijek, Đakovo i BeliManastir na Županiju. Sukladno članku 24. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 33/12.),Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o minimalnim financijskim standardima za decentraliziranofinanciranje domova za starije i nemoćne osobe, namijenjena osiguravanju potrebne razlike sredstavaizmeđu ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda doma. Županija svojom odlukomutvrđuje kriterije i mjerila te način rasporeda i visinu sredstava domovima kojima je osnivač.3


Prema članku 22. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi jedinica područne (regionalne)samouprave obvezna je u svom proračunu osigurati sredstva za troškove ogrjeva socijalno ugroženimgrađanima na svom području pod uvjetima i na način propisan Zakonom. Sredstva se temeljemposebne odluke Vlade Republike Hrvatske osiguravaju za decentralizirane funkcije jedinicamapodručne (regionalne) samouprave, a jedinice područne (regionalne) samouprave ih doznačavajujedinicama lokalne samouprave temeljem rješenja o pravima građana na naknadu utvrđenim uupravnom postupku. Visinu naknade svojom odlukom određuje jedinica područne (regionalne)samouprave.IV.Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 2. rasporedit će se na sljedeći način:- 200.000,00 kuna za tekuće troškove pučke kuhinje- 200.000,00 kuna civilnim udrugama za programe iz područja socijalne skrbi- 170.000,00 kuna za programe/projekte braniteljskih udruga- 70.000,00 kuna za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi,različitih skupova - kongresa, konferencija i slično- 75.000,00 kuna za financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih udruga- 75.000,00 kuna umirovljeničkim udrugama za skrb o umirovljenicima- 1.100.000,00 kuna za isplatu jednokratnih pomoći umirovljenicima- 30.000,00 kuna za projekte koji doprinose boljoj kvaliteti života starijih osoba- 30.000,00 kuna za program Inkluzija - radna okupacija štićenika- 645.000,00 kuna Županijskoj organizaciji Hrvatskog Crvenog križa- 500.000,00 kuna Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek- 800.000,00 kuna za jednokratne potpore socijalno ugroženim građanima- 50.000,00 kuna za sufinanciranje projekta "Za osmijeh djeteta u prirodi" Udruzi "Moje dijete"- 25.000,00 kuna za sudjelovanje u Projektu "Dobri ljudi djeci Hrvatske"- 1.440.000,00 kuna za jednokratne pomoći obiteljima novorođene djece s prebivalištem napodručju Županije.Sredstva iz stavka 1. podstavak 1. doznačit će se kao tekuća donacija, po zahtjevu, CaritasuOsijek Đakovačko-osječke nadbiskupije za troškove rada pučke kuhinje.Sredstva iz stavka 1. podstavak 2. namijenjena su za dodjelu civilnim udrugama sa sjedištemna području Županije, a za programe/projekte iz područja socijalne skrbi od posebnog interesa zaŽupaniju prema programu koji će utvrditi župan.Sredstva iz stavka 1. podstavak 3. namijenjena su za financiranje/sufinanciranjeprograma/projekata braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata od posebnog interesa zaŽupaniju prema programu koji će utvrditi župan.Sredstva iz stavka 1. podstavak 4. namijenjena su za financiranje/sufinanciranjeprograma/projekta iz područja socijalne skrbi, različitih skupova - kongresa, konferencija i slično, aisplaćivat će se različitim pravnim subjektima temeljem rješenja župana, po podnesenom zahtjevu, kaotekuća donacija.Sredstva iz stavka 1. podstavak 5. namijenjena su za financiranje/sufinanciranje programa iprojekata braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata od posebnog interesa za Županiju,različitih skupova - kongresa, konferencija i slično, a isplaćivat će se temeljem rješenja župana, popodnesenom zahtjevu, kao tekuća donacija.Sredstva iz stavka 1. podstavak 6. namijenjena su umirovljeničkim udrugama za određeneprojekte iz socijalnih i zdravstvenih programa udruga i prenijet će im se kao tekuća donacija temeljemrješenja župana.4


Sredstva iz stavka 1. podstavak 7. namijenjena su za isplatu jednokratnih pomoćiumirovljenicima s prebivalištem na području Županije. Visinu mirovine do koje će se isplaćivatijednokratna pomoć i iznos jednokratne pomoći svojim aktom odredit će župan. Jednokratna pomoćisplaćivat će se prema popisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te eventualno popisimajedinica lokalne samouprave i osobnim zahtjevima uz dokaze o visini mirovine. Sredstva će se isplatitiumirovljenicima koji mirovinu ostvaruju u Republici Hrvatskoj ili iz bivših jugoslavenskih republika,a povodom blagdana Uskrsa.Sredstva iz stavka 1. podstavak 8. namijenjena su za financiranje/sufinanciranje projekata kojidoprinose boljoj kvaliteti života starijih osoba a doznačit će se po zahtjevu, temeljem rješenja župana.Sredstva iz stavka 1. podstavak 9. namijenjena su za financiranje programa Inkluzije - radnaokupacija štićenika, a doznačit će se po zahtjevu, temeljem rješenja župana.Sredstva iz stavka 1. podstavak 10. namijenjena su za rad i djelovanje službe traženja te javneovlasti i redovnu djelatnost Županijske organizacije Hrvatskog Crvenog križa. Sredstva se osiguravajutemeljem zakona u iznosu od 0,7% izvornih sredstava Proračuna Županije. Sredstva se prenose kaotekuća donacija.Sredstva iz stavka 1. podstavak 11. osiguravaju se za rad Centra za profesionalnurehabilitaciju Osijek (sufinanciranje plaća zaposlenih i materijalnih troškova). Obveza proizlazi izosnivačkih prava Županije nad Centrom.Sredstva iz stavka 1. podstavak 12. osiguravaju se za jednokratne pomoći socijalno ugroženimgrađanima Županije, prema odluci Skupštine Županije.Sredstva iz stavka 1. podstavak 13. osiguravaju se za sufinanciranje projekta "Za osmijehdjeteta u prirodi" Udruge "Moje dijete" a doznačit će se, po zahtjevu, temeljem rješenja župana.Sredstva iz stavka 1. podstavak 14. osiguravaju se za sudjelovanje Županije u Projektu "Dobriljudi djeci Hrvatske" Zaklade Vaša pošta, a u okviru kojeg se uplaćuje polica životnog osiguranja zajednog štićenika Doma za djecu Klasje Osijek, temeljem posebnog ugovora.Sredstva iz stavka 1. podstavak 15. osiguravaju se u okviru mjera pronatalitetne politike iisplaćivat će kao jednokratna pomoć obiteljima, odnosno svakom novorođenom djetetu sprebivalištem na području Županije u iznosu od 500,00 kuna u suradnji sa Slavonskom bankom d.d.Osijek kroz program Hypo Limač štednje.V.skrbi.Realizaciju ovoga Programa nadzirat će upravno tijelo Županije nadležno za poslove socijalneVI.Ovaj Program bit će objavljen u "Županijskom glasniku".Klasa:Urbroj:Predsjednikmr.sc. Zlatko Maksimović5

More magazines by this user
Similar magazines