NEW HOLLAND CR

agriculture.newholland.com

NEW HOLLAND CR

NEW HOLLAND CRCR8O7O I CR8O8O I CR9O7O I CR9O8O I CR9O9O


2 3NEW HOLLAND SERIA CR:CIÑG¸E UDOSKONALENIAFirma New Holland 35 lat temu zrewolucjonizowa∏a proces zbiorów, wprowadzajàcw swoich kombajnach prze∏omowà technologi´ Twin Rotor. DziÊ najnowszageneracja kombajnów CR kontynuuje t´ chlubnà tradycj´ rozwiàzaƒ rotorowych,gwarantujàc rolnikom uzyskanie najlepszej w swojej klasie jakoÊci ziarna i s∏omydzi´ki ∏agodnej, wieloprzebiegowej obróbce. Dalsze zwi´kszenie wydajnoÊcizapewniajà innowacyjne funkcje, takie jak systemy SmartTrax, IntelliCruise,IntelliSteer oraz Opti-Spread. Dzi´ki nim seria CR jest jednà z najbardziejzaawansowanych technicznie i wydajnych serii kombajnów na Êwiecie.


MASZYNAZ 2012 ROKUNAJWY˚SZA WYDAJNOÂåW 2008 roku kombajn serii CR ustanowi∏, odnotowany w Ksi´dze Rekordów Guinness’anowy rekord Êwiata w zbiorze. Podczas ustanawiania rekordu kombajn ten zebra∏551 ton urobku w czasie poni˝ej oÊmiu godzin. Silnik FPT Industrial Cursor 13 zapewniamoc do 571 KM, a dzi´ki zaawansowanej technologii zbiorów, wraz z automatycznymprowadzeniem IntelliSteer, mo˝esz pracowaç przez okràg∏à dob´ bez zb´dnychprzestojów. CR b´dzie pracowaç tak d∏ugo, jak tylko chcesz.NAJWY˚SZA JAKOÂå ZBIORÓWDelikatna, a jednak wysokowydajna technologia Twin Rotor zapewnia uzyskanienieporównywalnej jakoÊci ziaren i s∏omy. Mo˝esz zapomnieç o niszczeniu ziaren,poniewa˝ nowy model kombajnu zapewnia najni˝szy w bran˝y wspó∏czynnikzniszczonych ziaren na poziomie 0,1%, a system Opti-Clean zapewnianajczystszà próbk´ ziarna. Na dodatek mo˝esz wybieraç pomi´dzy dwomatypami rotora w zale˝noÊci od wykonywanej pracy.NI˚SZE KOSZTY EKSPLOATACJITechnologia ECOBlue SCR zgodna z normà Tier 4A oznacza istotne obni˝eniekosztów eksploatacji dzi´ki zmniejszeniu zu˝ycia paliwa o 10%. Dodatkowa niskacz´stotliwoÊç serwisowania (co 600 maszynogodzin) i system SmartTraxzmniejszajàcy ugniatanie gleby pozwalajà oszcz´dzaç znaczne kwoty. Zawsze.NIEPORÓWNYWALNA PRZYJEMNOÂå Z JAZDYW kabinie Harvest Suite natychmiast poczujesz si´ jak w domu. Jest to najwi´ksza(3,12 m 3 ) i najcichsza (74dB(A)) kabina dost´pna na rynku. Co wi´cej, kabinawyposa˝ona jest w monitor IntelliView IV z kolorowym ekranem dotykowymdo intuicyjnej obs∏ugi funkcji i zarzàdzania wszystkimi parametrami pracy kombajnu.Dzi´ki tym cechom kierowca jest mniej zm´czony i bardziej wydajny podczasd∏ugich dni pracy w polu.


4 5SERIA CR: PRZEGLÑD FUNKCJI I SYSTEMÓWZBIORNIK NA ZIARNO O POJ. NAWET 12500 LITRÓWNOWY ÂLIMAK WYGARNIAJÑCYKABINA HARVEST SUITE Z NOWYM MONITOREM INTELLIVIEW IVTECHNOLOGIA TWIN ROTORSYSTEM OPTI-SPREADSYSTEM OPTI-CLEANNOWY, CZTERO¸A¡CUCHOWY SYSTEM PODAWCZYSYSTEM NEW SMARTTRAXHEDER VARIFEED


CO KRYJE NAZWA HANDLOWAPojemnoÊç zbiornika ziarna22''CR8O8O CR9O7O17''RotorCR807OCR9O8ORotorMoc robocza (KM)CR9O9OKa˝dy klient mo˝e natychmiast zapoznaç si´ z wydajnoÊcià kombajnu CR.W jaki sposób? Wszystko jest napisane na os∏onach. Skrót CR oznaczaRotary Combine, czyli kombajn rotorowy. Pierwsza cyfra, czyli 8 lub 9,oznacza wielkoÊç podwójnych rotorów. 8 dotyczy modeli o rotorze 43 cm,a 9 wariantów wysokowydajnych w rozmiarze 56 cm. Ostatnie dwie cyfry,czyli 70, 80 lub 90, oznaczajà pozycj´ danego modelu w serii.Im wy˝sza cyfra, tym mocniejsza maszyna.Proste, prawda?


6 7HISTORIAHISTORIA NOWOCZESNYCHKOMBAJNÓW NEW HOLLANDPROSTO Z ZEDELGEMFlagowe modele maszyn z serii CR powstajà w belgijskim Zedelgem, gdzie mieÊci si´ Êwiatowecentrum doskona∏oÊci w zakresie maszyn ˝niwnych (Centre of Harvesting Excellence) firmyNew Holland. W∏aÊnie tutaj przed ponad 100 laty Leon Claeys zbudowa∏ pierwszà m∏ocarni´,która zrewolucjonizowa∏a prace przy zbiorach zbó˝. DziÊ Zedelgem stanowi synonim prze∏omowychodkryç w tej dziedzinie. W 1952 wyjecha∏ stàd pierwszy w Europie samobie˝ny kombajn zbo˝owy.Równie˝ dziÊ pomys∏owi in˝ynierowie z wielkà pasjà opracowujà tu kolejne generacje maszyn dozbioru p∏odów rolnych. Dzi´ki zaawansowanemu procesowi rozwoju produktów i wszechstronnejwiedzy pracowników zak∏adu spe∏niajàcego wymagania WCM (World Class Manufacturing) seriakombajnów CR, wraz z innymi flagowymi produktami do zbiorów, konwencjonalnymi kombajnami CX,wielkogabarytowymi prasami belujàcymi BB oraz sieczkarniami samobie˝nymi do zbioru roÊlinpaszowych FR, wcià˝ wyznaczajà standard w bran˝y.197519791984199319971975: New Holland wprowadza pionierskà koncepcj´ technologiiTwin Rotor w modelu TR70 (moc 145–168 KM).Powstaje kombajn, który na zawsze zmienia specyfik´prac ˝niwnych.1979: Pojawia si´ druga generacja kombajnów z technologiàTwin Rotor czyli modele TR75, TR85 i TR95, o mocyzwi´kszonej do 155–225 KM.1984: W trzeciej generacji maszyn firma wprowadza bardziejprzestronnà kabin´ o zwi´kszonej widocznoÊci oraz rotoryS3. Na rynek trafiajà nowe modele: TR76, TR86 i TR96.1993: Prawie dziesi´ç lat póêniej pojawia si´ czwartageneracja jeszcze pot´˝niejszych kombajnów,z modelami TR87 i TR97.1997: Uproszczone elementy sterujàce pozwalajà jeszczebardziej wydajnie wykorzystaç moc maszyn piàtejgeneracji, czyli modeli TR88 i TR98.1999: Nastaje czas szóstej generacji kombajnów, którezwi´kszajà wydajnoÊç obróbki ziarna i zapewniajàlepszà widocznoÊç podczas pracy. To cechycharakterystyczne modeli TR89 i TR99.2002: Na pola wyje˝d˝ajà zgrabne i odÊwie˝one wizualnie modelesiódmej generacji kombajnów. Ca∏kowicie nowa stylizacja,d∏u˝sze rotory, wi´ksza kabina oraz po raz pierwszyzastosowany samopoziomujàcy system oczyszczania ziarnasprawiajà, ˝e modele CR960 i CR980 stajà si´ obiektempo˝àdania wielu rolników. Co wi´cej, zapewniajà one mocroboczà nawet do 428 KM.2004: Z poczàtkiem nowego tysiàclecia w centrum doskona∏oÊciw Zedelgem firma rozpoczyna produkcj´ kombajnówz technologià Twin Rotor.2005: TrzydzieÊci lat sukcesu technologii Twin Rotor uczczonowprowadzeniem monitora IntelliView II do precyzyjnegosterowania kombajnem.2007: Ósma generacja maszyn to seria CR Elevation wyposa˝onaw szereg elementów i funkcji zwi´kszajàcych wydajnoÊç,w tym: silniki o mocy do 530 KM zgodne z Tier 3, systemyOpti-Clean i IntelliCruise do równomiernego podawaniazbioru. Wprowadzono równie˝ niewielkie modyfikacjepr´dkoÊci jazdy w celu optymalizacji wydajnoÊcii zwi´kszenia wygody operatora.1999


2011HISTORIA PE¸NA SUKCESÓW WCIÑ˚ TRWA!20022004200520072008: Kombajn CR9090 oficjalnie uznano za najwydajniejszyna Êwiecie. Maszyna pobi∏a rekord Guinnessa: zebra∏a potwierdzonàliczb´ 551 ton pszenicy w czasie poni˝ej oÊmiu godzin.2010: Mija 35 lat od premiery serii CR. W Brazylii rusza produkcjamodelu CR9060 dla klientów z Ameryki ¸aciƒskiej.200820102011: Pojawia si´ dziewiàta generacja kombajnów Twin Rotorwyposa˝onych w silniki ECOBlue SCR zgodne z normàTier 4A, o zwi´kszonej wydajnoÊci, zapewniajàcych uzyskanienajwy˝szej w swojej klasie jakoÊci ziarna i s∏omy.


8 9HEDERY ZBO˚OWEW CZO¸ÓWCE OD SAMEGO POCZÑTKUW New Holland wiemy, ˝e proces zbioru p∏odów rolnych rozpoczyna si´w∏aÊnie od zbó˝. JakoÊç zbioru zale˝y od sposobu dostarczania ziaren down´trza maszyny, dlatego w naszych zak∏adach opracowano i wyprodukowanotak szerokà gam´ hederów zbo˝owych przystosowanych do poszczególnychrodzajów zbó˝ i gospodarstw, aby zaspokoiç potrzeby ka˝dego u˝ytkownika.Hedery sà dost´pne w zakresie szerokoÊci od 6 do 10,7 m oraz w licznychkonfiguracjach, które mo˝na dobraç do okreÊlonych wymagaƒ operatora.HEDERY ZBO˚OWE HIGH CAPACITY I EXTRA CAPACITYW konwencjonalnych gospodarstwach doskonale sprawdzajà si´ tradycyjnehedery zbo˝owe w wersjach High Capacity i Extra Capacity. Heder High Capacityjest wyposa˝ony w nap´d mechaniczny nagarniacza zapewniajàcy ekonomicznyzbiór zbó˝ oraz 1150 cykli ci´cia na minut´ dla zapewnienia najwy˝szejwydajnoÊci. Opcj´ Extra Capacity charakteryzuje wzmocnione konstrukcja zhydraulicznym nap´dem, co sprawia, ˝e Êwietnie nadaje si´ do zbioru zbó˝.PrzenoÊnik Êlimakowy o zwi´kszonej Êrednicy oraz wykonywania1150 cykli kosy na minut´ pozwalajà zwi´kszyç wydajnoÊç, pr´dkoÊçjazdy kombajnu oraz iloÊç zbieranej masy.W PE¸NI ZINTEGROWANE NO˚E DO RZEPAKUDodatkowe kosy do rzepaku z 18 palcami doskonale tnà zbo˝ao matowej powierzchni ∏odyg, a na dodatek mo˝na je szybko i∏atwo montowaç na hederze Varifeed. Mo˝liwoÊç sterowaniakosami z poziomu kolorowego ekranu dotykowego monitoraIntelliView IV zapewnia bardziej wydajny zbiór rzepaku.Gdy nie sà potrzebne, mo˝na je przechowywaç w specjalnymuchwycie na hederze.Hedery zbo˝owe CR8070 CR8080 CR9070 CR9080 CR9090SzerokoÊç ci´cia hedera High Capacity (m) 6,10 - 9,15 6,10 - 9,15 7,31 - 9,15 7,31 - 9,15 7,31 - 9,15SzerokoÊç ci´cia hedera Extra Capacity (m) 6,10 - 9,15 6,10 - 9,15 7,31 - 9,15 7,31 - 9,15 7,31 - 9,15SzerokoÊç ci´cia hedera Varifeed (m) 6,10 - 9,15 6,10 - 10,67 7,62 - 10,67 7,62 - 10,67 7,62 - 10,67SzerokoÊç ci´cia hederów SuperFlex (m) 6,10 - 10,67 6,10 - 10,67 6,10 - 10,67 6,10 - 10,67 6,10 - 10,67


575 mmHEDERY ZBO˚OWE VARIFEED: PRZYSTOSOWANE DO WSZYSTKICH GATUNKÓW ZBÓ˚Aby zapewniç optymalnà jakoÊç zbioru oraz jednorodne ci´cie na polach o ró˝nej wysokoÊci upraw, nale˝y zaprzàcdo pracy doskona∏ego partnera, czyli heder Varifeed. Po∏o˝enie kosy mo˝na regulowaç wzd∏u˝ sto∏u w zakresie575 mm, aby zapewniç idealne podawanie zbo˝a. PrzenoÊnik Êlimakowy o Êrednicy 660 mm o g∏´bokim profilu zwojówzapewnia szybkie i równomierne podawanie nawet najwi´kszych plonów zbó˝. Chowane palce umieszczone naca∏ej szerokoÊci mi´dzy poszczególnymi zwojami przenoÊnika przesuwajà zbo˝e w dó∏ pod przenoÊnik, a po∏o˝enienagarniacza mo˝na regulowaç elektrohydraulicznie we wszystkich kierunkach z kabiny, co zapewnia p∏ynnei ciàg∏e podawanie zbo˝a. Te hedery sà dost´pne w zakresie szerokoÊci od 7,32 do 10,67 m.GWARANTOWANA WYDAJNOÂå PLONÓWDZI¢KI ELASTYCZNOÂCI HEDERÓW SUPERFLEXW nieregularnym terenie oczywistym wyborem b´dzie heder SuperFlex.Elastyczne ∏o˝e no˝a mo˝e uginaç si´ nawet o 110 mm na nierównych polach,aby zapewniç ci´cie blisko gruntu, a tym samym identycznà wysokoÊç Êcierniska, natomiastca∏kowicie p∏ywajàcy przenoÊnik Êlimakowy o wysokich zwojach zapewnia szybkie irównomierne podawanie nawet najwi´kszych plonów zbó˝. Uwzgl´dniajàc 1150 cykli ci´ciana minut´ oraz hydrauliczne sterowanie z kabiny wzd∏u˝nym po∏o˝eniem kosy - zbiór niestanowi problemu. Uk∏ad synchronizacji pr´dkoÊci nagarniacza z pr´dkoÊcià jazdy pozwalajednoczeÊnie zachowaç równomiernoÊç podawania masy przy zmianie pr´dkoÊci jazdy.AUTOMATYCZNE STEROWANIE WYSOKOÂCIÑ HEDERAZaawansowany system automatycznego sterowania wysokoÊcià hedera obs∏uguje trzy tryby robocze:• Tryb wyrównania (Compensation Mode) wykorzystuje wczeÊniejsze ustawienie nacisku na pod∏o˝e utrzymywane przezuk∏ad hydrauliczny w celu zapewnienia wydajnego zbioru roÊlin przygruntowych lub niskopiennych, takich jak groch i fasola.• Automatyczne sterowanie wysokoÊcià Êcierniska (Automatic Stubble Height Control) pozwala zachowaç uprzedniowprowadzonà wysokoÊç Êcierniska za pomocà czujników umieszczonych w podwoziu hedera oraz hydraulicznychcylindrów sterujàcych mimo zmieniajàcych si´ warunków zbioru.• System AutoFloat korzysta z uk∏adu czujników, dzi´ki którym heder przesuwa si´ po nierównym terenie i automatyczniekoryguje swoje po∏o˝enie wzgl´dem pod∏o˝a dzi´ki uk∏adowi hydraulicznemu, aby zachowaç równà wysokoÊç Êcierniskai wykluczyç zakopywanie si´ hedera w gleb´.


10 11PRZYSTAWKI DO ZBIORU KUKURYDZYDOSKONA¸E UZUPE¸NIENIEWYSOKOWYDAJNE HEDERY DO ZBIORU KUKURYDZYDORÓWNUJÑ KOMBAJNOM CR W KWESTII WYDAJNOÂCISpecjaliÊci z firmy New Holland opracowali szerokà gam´ przystawek dokukurydzy, które sà doskonale dopasowane do kombajnów z serii CR.Hedery sà dost´pne w konfiguracji oÊmio- i dwunastorz´dowej. Ich projekti konstrukcja zapewniajà doskona∏à wytrzyma∏oÊç i wydajnoÊç niezale˝nieod warunków zbioru. Jaki kombajn. Taki heder.SK¸ADANE HEDERYDLA WYGODY TRANSPORTUHedery do kukurydzy mo˝na zamówiç w tradycyjnejwersji sta∏ej lub sk∏adanej, wygodnej przy cz´stychprzejazdach transportowych. Sekwencjaautomatycznego sk∏adania uruchamiana jestbezpoÊrednio z kabiny – wystarczy nacisnàç przycisk.NAJLEPSZE W SWOJEJ KLASIE ROZDRABNIANIE ¸ODYGPrzystawki wyposa˝one sà w zintegrowane rozdrabniacze ∏odyg umo˝liwiajàcedok∏adne rozdrabnianie materia∏u i precyzyjne roztrzàsanie Êció∏ki kukurydzianej napowierzchni pola. Jest do doskona∏e rozwiàzanie przy uprawie wymagajàcej lekkiej orkilub niewymagajàcej jej wcale. Ostrze tnàce umieszczono pod walcami obrywajàcymirównomiernie rozdrabniajà i rozrzucajà poci´te ∏odygi. Klienci zgadzajà si´, co dojednego: New Holland naprawd´ oferuje rozwiàzania najlepsze w swojej klasierównie˝ w zakresie przystawek do kukurydzy.Przystawki do kukurydzy CR8070 CR8080 CR9070 CR9080 CR9090Liczba rz´dów w sk∏adanych hederach do kukurydzy 8 8 8 8 8Liczba rz´dów w sta∏ych hederach do kukurydzy – – 12 12 12


NIEZAWODNE DZIA¸ANIENiezale˝nie od wielkoÊci, hedery do zbioru kukurydzy firmy New Hollandzapewniajà najwy˝szà wydajnoÊç pracy w ka˝dych warunkach roboczych.Wa∏ki do ∏odyg wyposa˝ono w cztery no˝e do wciàgania i zgniatania ∏odygdowolnej gruboÊci, a po∏o˝enie p∏yt obrywajàcych mo˝na hydraulicznieregulowaç z kabiny dostosowujàc je do gruboÊci ∏odyg i rozmiarów kolbkukurydzy. Opcjonalne obrotowe rozdzielacze ∏anu zwi´kszajà p∏ynnoÊçpodawania kukurydzy w przypadku upraw wyleg∏ych.


12 13PODAWANIENOWE ROZWIÑZANIA DLAWI¢KSZEJ WYDAJNOÂCIUk∏ad podawania w kombajnach z serii CR zosta∏ znacznieulepszony, aby dodatkowo zwi´kszyç ju˝ i tak wysokà wydajnoÊçtych maszyn. Nowy podajnik w modelach CR9070, CR9080 iCR9090 wyposa˝ono w cztery ∏aƒcuchy z listwami ∏àczàcymi,co pozwoli∏o zwi´kszyç przep∏yw zbo˝a i zapewniç jeszczep∏ynniejsze podawanie go na rotory “TwinRotors”.Dzi´ki zwi´kszeniu udêwigu cylindrów hydraulicznychkombajny z serii CR przystosowano do obs∏ugi nawet najci´˝szychhederów z zachowaniem najwy˝szej wydajnoÊci, a zaawansowanysystem ochrony przed kamieniami (Advanced Stone Protection)zamontowany w przenoÊniku pochy∏ym zapewnia sta∏e, pe∏nezabezpieczenie mechanizmu m∏ócàcego.ZAAWANSOWANY SYSTEM OCHRONY PRZED KAMIENIAMIWyjàtkowy automatyczny system ochrony przed kamieniami (AutomaticStone Protection System) obejmuje czujnik umieszczony pod zamkni´tymb´bnem dolnego wa∏ka podnoÊnika s∏omy. W momencie wykrycia kamienia,automatycznie otwierajà si´ uchylne drzwi na ca∏ej szerokoÊci maszyny,a kamieƒ zostaje wyrzucony na zewnàtrz. Takie rozwiàzanie wymagaminimalnego udzia∏u operatora i zapewnia nieprzerwane przechodzenie zbo˝az podajnika na rotory. Taki system gwarantuje wy˝szà jakoÊç ziaren i s∏omyoraz wydajnoÊç kombajnu, a ponadto stanowi automatyczne zabezpieczeniewewn´trznych cz´Êci podajàcych i wyd∏u˝a czas sprawnoÊci maszyny.MO˚ESZ ZAPOMNIEå O ZABLOKOWANIU SI¢ HEDERAUk∏ad hydrauliczny z funkcjànawrotnà b∏yskawicznie usuwawszelkie blokady hedera. Ca∏y hederwraz z podnoÊnikiem mo˝na ko∏ysaçdo przodu i do ty∏u, aby skutecznieodblokowaç maszyn´ i maksymalnieskróciç czas przestojów orazwyd∏u˝yç czas pracy.


SYSTEM INTELLICRUISEPR¢DKOÂå POST¢POWAOBCIÑ˚ENIE ZBO˚EMWI¢KSZA WYDAJNOÂå DZI¢KI SYSTEMOWI INTELLICRUISEUk∏ad automatycznego podawania zbo˝a (Automatic Crop Feeding)IntelliCruise automatycznie dostosowuje pr´dkoÊç post´powà kombajnu doobcià˝enia roboczego maszyny. Czujnik umieszczony w uk∏adzie nap´dowympodnoÊnika s∏omy w sposób ciàg∏y monitoruje obcià˝enie robocze hedera,zatem na terenach uprawy l˝ejszych zbó˝ pr´dkoÊç post´powa kombajnuautomatycznie wzrasta, aby w pe∏ni wykorzystaç wydajnoÊç maszynypodczas pracy przy ka˝dym gatunku upraw.


14 15M¸ÓCENIE I WYDZIELANIE ZIARNAZIARNO NAJWY˚SZEJ JAKOÂCIFirma New Holland opracowa∏a technologi´ Twin Rotor ponad 35 lat temu i odtej pory wcià˝ jà doskonali, aby móc oferowaç rolnikom stale rosnàcà wydajnoÊçi coraz wy˝szà jakoÊç ziarna i s∏omy. W New Holland wiemy równie˝, ˝e niema dwóch identycznych gospodarstw, dlatego, aby spe∏niç indywidualnewymagania u˝ytkowników, opracowaliÊmy dwa ró˝ne typy i wielkoÊci rotorów.Rotory standardowe w rozmiarze 43 cm montuje si´ w modelach CR8070 –CR8080, natomiast wzmocnione, wysokowydajne rotory w rozmiarze 56 cm trafiajàdo modeli CR9070, CR9080 i CR9090. Dopasowana do indywidualnych potrzebmaszyna zapewni najwy˝szà jakoÊç i wydajnoÊç.OBRÓBKA S¸OMY •Gdy s∏oma dotrze do koƒca rotorów, odrzutnikodpowiedzialny za jej przesuwanie podajes∏om´ na podajnik taÊmowy, który nast´pnietransportuje jà do tylnej cz´Êci kombajnu.WSZYSTKOW ODPOWIEDNIM CZASIE •¸opatki rotora mo˝na precyzyjnie ustawiaç,aby przyspieszyç lub zwolniç przep∏ywmateria∏u, co pozwala wyregulowaçczas m∏ócenia i separacji ziaren.ELASTYCZNE KLEPISKA M¸OCARNIW przypadku zastosowaƒ wymagajàcych zbioru ró˝nychzbó˝, elastycznoÊç przechodzenia z jednego gatunku nainny jest mo˝liwa dzi´ki ∏atwym w wymianie klepiskomi wydzielajàcym ziarno. Mo˝esz wybieraç mi´dzynajcieƒszymi i najmniejszymi opcjami klepisk z drutudo oddzielania niewielkich ziaren a okràg∏ymi klepiskamipr´towymi do separacji kukurydzy i soi.


• ROTORY STANDARDOWERotory S 3 sà dost´pne w rozmiarze 43 cmz dwuzwojowymi zabierakami podawczymi,natomiast wersja w rozmiarze 56 cm jestwyposa˝ona w trzyzwojowe zabierakipodawcze. Obie opcje majà specjalnyobszar do separacji i m∏ócenia, co zapewniape∏nà obróbk´ zbioru. Wyjàtkowa spiralnakonstrukcja rotorów Twin Rotor kierujezbo˝e do ty∏u, wspomagajàc wydajnàseparacj´ i m∏ócenie.• ROTORY O PODWÓJNYM SKOKUWariant o podwójnym skoku dost´pny w przypadkurotorów o rozmiarze 56 cm obejmuje 44 elementym∏ócàce i zapewnia skutecznà separacj´ ziaren wtrudnych warunkach roboczych. Rotory tego rodzajuszczególnie dobrze sprawdzajà si´ w wilgotnychwarunkach, gdzie oferujà 10% wzrost wydajnoÊci.Rotory tego typu szczególnie przydatne sà przyzbiorach ry˝u i roÊlin o niewielkich ziarnach.DOSKONA¸Y PARTNERNIEZALE˚NIE OD MIEJSCA PRACYKombajny z serii CR zapewniajà najwy˝szà elastycznoÊç,a rotory Twin Rotors dajà mo˝liwoÊç pe∏negoprzystosowania do indywidualnych wymagaƒ: u˝ytkownikmo˝e wymieniaç elementy cepowe, ko∏ki mieszajàce ip∏yty wydzielajàce, aby zapewniç doskona∏e warunkido m∏ócenia i separacji niezale˝nie od miejsca pracy.


16 17CZYSZCZENIEZIARNO BEZ USZKODZE¡Najwy˝sza w swojej klasie jakoÊç ziarna. Najmniej w bran˝y uszkodzeƒ ziarna.To musi byç CR. Nie musisz wierzyç nam na s∏owo: w testach porównawczychmajàcych na celu ocen´ próbki ziarna pochodzàcego z ró˝nych maszyn technologiaTwin Rotor roz∏o˝y∏a konkurencj´ na ∏opatki. Wynik: zaledwie 0,1% uszkodzonychziaren. Jak to mo˝liwe? Ten doskona∏y wynik zawdzi´czamy wyjàtkowej technologiiTwin Rotor, która zapewnia nieprzerwany przep∏yw materia∏u i najdelikatniejszàobróbk´ ziarna. JakoÊç ziarna wzrasta dodatkowo dzi´ki wielokrotnie nagradzanymfunkcjom takim jak uk∏ad Opti-Clean.


NAJWI¢KSZE LAURY DLA NAJCZYSTSZEGO ZIARNAKosz sitowy doskonale radzi sobie nawet z najwi´kszà iloÊcià ziarna dzi´ki temu, ˝e jego ca∏kowitapowierzchnia, wynoszàca 6,54 m 2 w modelach CR9070, CR9080 i CR9090 oraz 5,40 m 2 w modelachCR8070 i CR8080, obj´ta jest dzia∏aniem dmuchawy. Uk∏ad Opti-Clean pozwala dostosowaç optymalnyskok i kàt zrzucania ziarna w uk∏adzie czyszczenia. Podsiewacz oraz sita wst´pne i górne pracujàniezale˝nie w celu optymalizacji przep∏ywu ziarna i zwi´kszenia wydajnoÊci, natomiast d∏u˝szy skok sitai ostry kàt zrzucania ziarna pozwala utrzymywaç wi´kszà iloÊç materia∏u w powietrzu, co dodatkowozwi´ksza skutecznoÊç czyszczenia. Przeciwbie˝ny ruch podsiewacza i dolnego sita w stosunku do sitawst´pnego i górnego zmniejsza ogólne drgania maszyny i przek∏ada si´ na wygod´ pracy operatora.PRECYZYJNY PRZEP¸YW POWIETRZADzi´ki wyjàtkowej konstrukcji wentylator ∏opatkowy zastosowany w serii CRwytwarza najwi´kszà mo˝liwà iloÊç powietrza o sta∏ym ciÊnieniu. Rozwiàzanieto pozostawia daleko w tyle pomys∏y konkurencji. Co wi´cej, wentylator ma dwaspecjalne otwory s∏u˝àce do kierowania silnego strumienia powietrza do sitawst´pnego i górnego, co zapewnia wysokà wydajnoÊç czyszczenia ziarna.RÓWNOWA˚ENIEPRZECHY¸ÓW BOCZNYCHNAWET O 17%Funkcja samopoziomowania koszasitowego automatycznie ustawiakàt kosza w zakresie 17% w celurównowa˝enia przechy∏ów bocznychmaszyny, zapobiega gromadzeniusi´ ziarna po jednej stronie kombajnupodczas skr´tów na uwrociach,wspomaga równomiernerozprowadzanie ziarna i osiàganieniezrównanej wydajnoÊci czyszczenia.REGULACJA SIT BEZWYSIADANIA Z KABINYW przypadku zmiany warunkówroboczych mo˝esz zdalnie regulowaçpo∏o˝enie sit nie wstajàc z wygodnegofotela w kabinie. Wystarczy otworzyçsita podczas zbierania ci´˝szychzbó˝, aby zwi´kszyç przep∏ywpowietrza lub zmniejszyç ichotwarcie przy l˝ejszych uprawach,aby wykluczyç straty i podnieÊçwydajnoÊç pracy kombajnu.CR ZAPAMI¢TA TWOJE UPRAWYAby skróciç czas bezproduktywnych przestojówregulacyjnych podczas prze∏àczania maszynyna inne zbo˝a lub podczas pracy przy zmiennychwarunkach ˝niwnych, seri´ CR wyposa˝onow funkcj´ automatycznej konfiguracji zbioruACS (Automatic Crop Setting), która pozwalawprowadziç pi´çdziesiàt ustawieƒ dla ró˝nychupraw. Operator ma mo˝liwoÊç wyboru jednego zuprzednio wprowadzonych ustawieƒ lub prostegozaprogramowania parametrów dla ka˝dego rodzajuuprawy, czyli pr´dkoÊci i po∏o˝enia nagarniacza,pr´dkoÊci obrotowej rotorów, ustawienia klepiskam∏ocarni, kàta otwarcia sit oraz pr´dkoÊciwentylatora oczyszczajàcego ziarno, a nast´pniewyÊwietlenia w razie koniecznoÊci odpowiednichparametrów na ekranie monitora IntelliView IV.Obs∏uga prosta jak naciÊni´cie przycisku –u∏atwienie New Holland.


18 19TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE ZIARNAGROMADZENIE ZIARNA I ROZ¸ADUNEK ZBIORNIKAOGROMNY ZBIORNIK NA ZIARNO TO KLUCZ DO WIELKICH OSIÑGÓWZbiornik ziarna w kombajnach CR zosta∏ powi´kszony, aby w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊci najwydajniejszejna Êwiecie serii kombajnów. D∏ugoÊç przenoÊnika roz∏adunkowego równie˝ zwi´kszono, aby sprosta∏ onimponujàcym osiàgom nowoczesnych hederów i kombajnów CR nowej generacji. Innymi s∏owy specjaliÊciz New Holland zrobili wszystko, aby zwi´kszyç skutecznoÊç serii CR i Twojà wydajnoÊç.ZBIORNIK NA ZIARNO O WI¢KSZEJ WYDAJNOÂCIZamontowany w modelu CR8090 zbiornik o pojemnoÊci 11500 litrów pomieÊci o 9,5% wi´cej ziarna. Wynik: teraz mo˝eszrzadziej roz∏adowywaç zbiornik, co prze∏o˝y si´ na mniejsze koszty w zakresie za∏adunku i wywozu ziarna, a operatorzyb´dà mogli sp´dzaç wi´cej czasu robiàc to, co potrafià najlepiej: zbierajàc plony. Model CR9090 wyposa˝ono waluminiowy zbiornik na ziarno, aby zachowaç jak najni˝szà mas´ ca∏kowità maszyny. Elektronicznie sk∏adane pokrywyzbiornika na ziarno uruchamiane z kabiny to standard we wszystkich modelach. Dalsze korzyÊci to mniejsze straty ziarnapodczas pracy na stromych wzniesieniach oraz zabezpieczenie ziarna podczas przechowywania w nocy. PrzenoÊnik wkszta∏cie rozszerzajàcego si´ balonu równomiernie rozprowadza ziarno w zbiorniku i skutecznie zapobiega powstawaniuzbitych skupisk ziarna.Modele CR8070 CR8080 CR9070 CR9080 CR9090PojemnoÊç zbiorników ze sk∏adanymi pokrywami (l) 9500 11500 11500 11500 12500


KONTROLUJ JAKOÂå ZIARNASeria CR wyznaczy∏a nowy standard bran˝owy nie tylko w dziedzinie jakoÊci ziarna, alerównie˝ w zakresie spokoju ducha u˝ytkowników. SpecjaliÊci z New Holland zaprojektowaliw kabinie okno wziernikowe o wymiarach 910 x 550 mm. Jeden rzut oka wystarczy, abyprzekonaç si´, jak wysoka jest jakoÊç ziarna w zbiorniku. W równie ∏atwy sposób mo˝nasprawdzaç stopieƒ nape∏nienia zbiornika, który wyÊwietla si´ na ekranie monitora IntelliViewIV. JeÊli chcesz dok∏adniej przyjrzeç si´ zbiorom, do dyspozycji masz, dost´pne z poziomuplatformy operatora, drzwiczki do dotykowego sprawdzenia jakoÊci ziarna.D¸U˚EJ, MOCNIEJ I DOK¸ADNIEJÂlimak wy∏adowczy zosta∏ ca∏kowicieprzeprojektowana i obecnie kieruje zbo˝e do przodui na zewnàtrz, aby zapewniç lepsze rozprowadzanieziarna i d∏u˝szà odleg∏oÊç roz∏adunku, co pozwalan a zastosowanie wy˝szych i bardziej pojemnychprzyczep odbiorczych. Aby sprostaç zwi´kszonejwydajnoÊci, wszystkie modele kombajnów z serii CRwyposa˝ono w opcjonalne przed∏u˝enie przenoÊnikaroz∏adunkowego o d∏ugoÊci 1,3 m, które dodatkowozwi´ksza elastycznoÊç roz∏adunku. Pr´dkoÊçroz∏adunku wzros∏a o 15%, co oznacza, ˝e nawetnajwi´kszy zbiornik ziarna o pojemnoÊci 12500 litrówwcià˝ mo˝na opró˝niç w czasie poni˝ej 2 minut dzi´kipr´dkoÊci roz∏adunku wynoszàcej 126 litrów/second.Wybierz New Holland, aby mniej czasu poÊwi´caçna roz∏adunek a wi´cej na zbiory.WZMOCNIONA OPCJAPRZYSTOSOWANA DOZBIORU TWARDEGO ZIARNADla potrzeb d∏u˝szej pracy przy uprawach roÊlino w∏aÊciwoÊciach Êciernych, jak np. ry˝, kombajnCR mo˝na wyposa˝yç w tzw. opcj´ odpornà naÊcieranie. Wytrzyma∏e materia∏y wykorzystanedo budowy os∏ony rotorów, przenoÊnika ziarnaoraz przenoÊnika roz∏adowczego umo˝liwiàd∏ugotrwa∏à prac´ przy tego typu roÊlinach.


20 21ZAGOSPODAROWANIE POZOSTA¸OÂCI PO˚NIWNYCHELASTYCZNE ROZWIÑZANIADOSTOSOWANE DO TWOJEJ PRACYSeria CR oferuje kompletnà i wszechstronnà gam´ opcji dozagospodarowania pozosta∏oÊci po˝niwnych, które mo˝nadostosowaç do ró˝nych gatunków plonów i sposobów uprawy.Aby prze∏àczaç si´ pomi´dzy rozdrabnianiem a obs∏ugà uprawrz´dowych, wystarczy przestawiç odpowiednià, ergonomicznàdêwigni´. Bez stosowania narz´dzi. Bez wymianykomponentów. Prostota. SzybkoÊç. Po prostu New Holland.


SYSTEM OPTI-SPREAD:B¸YSKAWICZNEROZRZUCANIE. ZAWSZEPodczas korzystania znajwi´kszego hedera VariFeed oszerokoÊci 10,67 m, specjalny i mocnysystem do rozrzucania s∏omy okazuje si´koniecznoÊcià. Opcjonalny system rozrzucanias∏omy Opti-Spread montowany za rozdrabniaczempozwala w ∏atwy sposób spe∏niç wymogi dotyczàcedowolnej szerokoÊci rozrzucania. Jest do doskona∏erozwiàzanie przy uprawie wymagajàcej lekkiej orki lubniewymagajàcej jej wcale, która obejmuje technikibezpoÊredniej uprawy gleby. Uk∏ad Opti-Spreadjest zarzàdzany z kabiny, a dwie pot´˝ne tarczerozrzucajàce mo˝na ∏atwo dostosowaç do warunkówpracy – np. Silnego wiatru lub nachylenia stoku.IDEALNE BELETechnologia Twin Rotor zapewnia doskona∏yprzep∏yw liniowy zbo˝a i wyklucza koniecznoÊçgwa∏townych zmian pr´dkoÊci i kierunku jazdy.Dzi´ki temu nawet przy maksymalnym przerobieroboczym struktura s∏omy pozostaje zachowana,a poziom uszkodzeƒ êdêbe∏ jest minimalny. Takprzetworzona s∏oma doskonale nadaje si´ dobelowania. Przep∏yw s∏omy utrzymuje odrzutniks∏omy, który kieruje s∏om´ na podajnik taÊmowy.Dwutarczowy roztrzàsacz plew mo˝e s∏u˝yç doich roztrzàsania lub kierowaç je bezpoÊrednio naziemi´ pod s∏om´ przeznaczonà do belowania.DOK¸ADNE ROZDRABNIANIE, ROZLEG¸EROZRZUCANIE. ROZDRABNIACZE S¸OMYNEW HOLLANDFirmowa seria rozdrabniaczy s∏omy New Hollandzosta∏a specjalnie przystosowana do doskona∏ychosiàgów kombajnów CR. U˝ytkownicy mogà wybieraçpomi´dzy konfiguracjami z czterema lub szeÊciomamodu∏ami tnàcymi z no˝ami kszta∏tujàcymimontowanymi na zewn´trznych kraw´dziach rotoróww celu uzyskania wysokiej wydajnoÊci rozrzucania.Modu∏ rozdrabniajàcy o wysokiej pr´dkoÊci obrotowej3500 obr./min zapewnia dok∏adne rozdrabnianie irozleg∏e rozrzucanie nawet najci´˝szych roÊlin.


22 23SILNIK I UK¸AD NAP¢DOWYMOC. DLA CIEBIE.DLA TWOJEGO GOSPODARSTWA.DLA PRZYSZ¸OÂCIWszystkie kombajny z serii CRU˝ytkownicy kombajnów serii CRuzyskujà wymierne korzyÊci dzi´kizastosowanym w kombajnach silnikomFTP Industrial Cursor 9, 10 i 13 ztechnologià ECOBlue SCR zgodnànormami Tier 4A. W ramach strategiilidera w dziedzinie czystej energii(Clean Energy Leader) firmaNew Holland stara si´ zwi´kszaçwydajnoÊç maszyn rolniczychz poszanowaniem Êrodowiska.Sprawdzona technologia ECOBlueSCR wykorzystuje dodatek AdBluedo przetwarzania szkodliwych tlenkówazotu, zawartych w spalinach,w nieszkodliwà wod´ i azot. Ten uk∏adoczyszczania spalin umieszczono pozasilnikiem, co oznacza, ˝e sam silnik„oddycha” wy∏àcznie czystym, Êwie˝ympowietrzem. Co to oznacza?Czyste jednostki nap´dowe oferujàcelepsze osiàgi silnika i zwi´kszonàoszcz´dnoÊç paliwa.Spaliny zawierajàce tlenki azotuAzot i wodaModu∏ dozujàcyModu∏ zasilaniaKatalizator SCRDodatek AdBlue / DEFZbiornik AdBlue / DEFWI¢CEJ PIENI¢DZY W PORTFELUSeria kombajnów CR powsta∏a po to, aby obni˝yçkoszty eksploatacji. Technologia ECOBlue SCRpozwoli∏a zmniejszyç zu˝ycie paliwa nawet o 10%w ca∏ej serii maszyn CR. Podczas jazdy po drogachsilnik pracuje z pr´dkoÊcià zaledwie 1600 obr./min,co jeszcze bardziej obni˝a zu˝ycie paliwa. Cowi´cej, ca∏a seria maszyn CR mo˝e z powodzeniemu˝ywaç 20% mieszanki paliwa biodiesel zgodnegoz normà EN14214:2009. Oszcz´dnoÊç kosztówwspomaga najni˝sza w bran˝y cz´stotliwoÊçprzerw serwisowych – co 600 maszynogodzin.(g/kW/h)ZU˚YCIE PALIWANI˚SZE O 10%CR9000TIER 3Nowe CRTIER 4Modele CR8070 CR8080 CR9070 CR9080 CR9090Silnik* zgodny z normà Tier 4 FPT Cursor 9* FPT Cursor 10* FPT Cursor 10* FPT Cursor 13* FPT Cursor 13*PojemnoÊç (cm 3 ) 8700 10300 10300 12900 12900Uk∏ad ECOBlue SCR(selektywna redukcja katalityczna) ● ● ● ● ●Uk∏ad wtryskowy Common Rail Unit injector Unit injector Unit injector Unit injectorMoc ca∏kowita silnika przy pr´dkoÊci obrotowej2100 obr./min wg ISO TR14396 - ECE R120 [kW/KM] 300/408 330/449 330/449 350/475 390/530Maksymalna moc silnika przy pr´dkoÊci obrotowej2000 obr./min wg ISO TR14396 - ECE R120 [kW/KM] 330/449 360/490 360/490 380/517 420/571Zatwierdzona mieszanka biodiesel** B20 B20 B20 B20 B20● Standard * Opracowany przez FPT Industrial ** Mieszanka biodiesel musi byç w pe∏ni zgodna z najnowszà specyfikacjàEN14214:2009 dotyczàcà paliwa, a obs∏uga ma byç zgodna z wytycznymi zawartymi w podr´czniku operatora.


ENERGOOSZCZ¢DNEUK¸ADY NAP¢DOWESprawdzone, bezpoÊrednie uk∏ady nap´doweoraz 4-biegowe skrzynie biegów zapewniajàniezawodnoÊç i ma∏e zu˝ycie mocy. Nowa seriakombajnów CR jest wyposa˝ona w wariatoryb´bna typu positorque, które zapewniajà prostà iwydajnà technologi´ dajàcà wi´cej mocy podczaspracy w porównaniu z ci´˝kimi i wymagajàcymimodu∏ami CVT stosowanymi przez konkurencj´.Pami´taj: prostota zawsze sprawdza si´ najlepiej.SZEROKI WYBÓR OPONW kombajnach z serii CR mo˝nazastosowaç szerokà gam´ oponw zale˝noÊci od indywidualnychpotrzeb: od najw´˝szych710/70R42 dostosowanych doÊcis∏ych wymagaƒ transportowychi pokonywania wàskich bram iprzejÊç, a˝ po najwi´ksze opony1050/50R32, które znakomicieu∏atwiajà poruszanie si´ pomi´kkim terenie.NAJKRÓTSZYPROMIE¡ SKR¢TUNiewielkie wymiary kombajnów CRoraz imponujàcy kàt skr´tu 50°zapewniajà ko∏o skr´tu o Êrednicyzaledwie 14 m. Oznacza to mo˝liwoÊçwygospodarowania mniejszych uwroci,otrzymania lepszej jakoÊci s∏omy orazszybszej pracy. Kombajn potrzebujemniej czasu i powierzchni abynawróciç, dzi´ki czemu wi´cej czasumo˝na poÊwi´ciç bezpoÊredniej pracy.


24 25SYSTEM SMARTTRAX.SMARTTRAX. MNIEJSZE UGNIATANIEGLEBY. WI¢KSZA WYGODAUK¸AD MONTOWANY FABRYCZNIE Z MYÂLÑO WI¢KSZEJ WYDAJNOÂCI W GOSPODARSTWIECa∏kowicie nowy uk∏ad SmartTrax powsta∏ w celu zmniejszenia nacisku na pod∏o˝e o57% dzi´ki budowie opartej na planie trójkàta, co przek∏ada si´ na lepsze w∏aÊciwoÊcijezdne i mniej intensywne ugniatanie gleby. Fabryczny uk∏ad SmartTrax obejmujerównie˝ zintegrowany uk∏ad zawieszenia na klockach gumowych, które znaczàcoograniczajà drgania w porównaniu z tradycyjnym sta∏ym uk∏adem gàsienicowym,co z kolei gwarantuje wygod´ u˝ytkowania nawet podczas najd∏u˝szych dnipracy oraz przejazdów po drogach.IDEALNA PRZYCZEPNOÂå •Trójkàtna konstrukcja uk∏adu SmartTrax oraz gumowe ostrogiprzeciwÊlizgowe na zewn´trznym pasie gàsienic zapewniajàpewny kontakt z pod∏o˝em oraz idealnà przyczepnoÊç podczaspracy na najbardziej stromych zboczach lub w warunkachnajwy˝szej wilgotnoÊci czy zapylenia. Idealna przyczepnoÊç.POCZUJ KOMFORT,A NIE WYBOJE •Po co komplikowaç sobie ˝ycie? Prostotazawsze sprawdza si´ najlepiej. Uk∏adzawieszenia z klockami gumowymi tosprawdzone i niezawodne rozwiàzanie,które znaczàco zmniejsza drgania izapewnia wi´kszà wygod´ i wydajnoÊçpracy operatora. W∏aÊciwoÊci jezdnekombajnu udoskonalono dodajàc trzyosadzone Êrodkowo, niezale˝ne wa∏ki,które przemieszczajà si´ zale˝nie odpokonywanej powierzchni i sà w staniewyt∏umiç nawet najsilniejsze drgania,którym podlega operator.Nacisk na pod∏o˝e (BAR)Powierzchnia styku 0,7 m 2SzerokoÊç transportowa21.81.61.41.210.8Powierzchnia styku 1,4 m 2 4,2 m 3,5 mOpony 1050 61 cm SmartTrax Opony 1050 61 cm SmartTraxIDEALNIE DOBRANE GÑSIENICEGàsienice SmartTrax sà dost´pne w dwóchszerokoÊciach, które mo˝na dobieraç w zale˝noÊciod zastosowania: opcja standardowa 61 cm lub, dlau˝ytkowników pracujàcych w trudnych warunkach, opcja76 cm. Gàsienice SmartTrax zapewniajà liczne korzyÊci,w tym zwi´kszonà stabilnoÊç kombajnu oraz 100%zwi´kszenie powierzchni styku z pod∏o˝em w porównaniuz oponami. A to wszystko bez najmniejszego spadkumo˝liwoÊci manewrowych w zakresie szerokoÊcitransportowej 3,5 m.


• BEZPOÂLIZGOWYI WYDAJNY NAP¢DWystajàce ∏apy wyprowadzonepo wewn´trznej stronie gàsieniczachowujà styk z ko∏em nap´dowymi zapewniajà najwydajniejszeprzenoszenie mocy.• BEZPROBLEMOWA REGULACJANAPI¢CIA GÑSIENNICSystem SmartTrax to ciàg∏y,wysokowydajny uk∏ad napinajàcy, którystale zapewnia odpowiednie napi´ciegàsienic w celu zachowania doskona∏ejprzyczepnoÊci. Ten automatyczny uk∏adhydrauliczny nie wymaga interwencjioperatora, dlatego u˝ytkownik mo˝espokojnie zajàç si´ pracà. Co wi´cej, uk∏adnapinajàcy dzia∏a ca∏kowicie niezale˝nieod ko∏a nap´dowego, co zapewnia jegonajwy˝szà prostot´ i niezawodnoÊç.Zu˝ycie paliwa30 km/h1600 obr./minPr´dkoÊç silnikaOSZCZ¢DNOÂå CZASU. OSZCZ¢DNOÂå PALIWA.Dzi´ki mo˝liwoÊci uzyskania najwy˝szej pr´dkoÊci przejazdowej 30 km/h przypr´dkoÊci silnika wynoszàcej zaledwie 1600 obr./min, kombajny z nowej serii CRwyposa˝one w gàsienice SmartTrax stanowià doskona∏y i oczywisty wybór dozastosowaƒ wymagajàcych zwi´kszonej wydajnoÊci, poniewa˝ pozwalajà sp´dzaçwi´cej czasu na polu ni˝ na drodze do niego, oszcz´dzajàc jednoczeÊniekosztowne paliwo. Zu˝ycie paliwa jest jeszcze bardziej ekonomiczne dzi´kiniezmiernie niskiemu oporowi tocznemu. Dzi´ki temu uzyskujemy oszcz´dnoÊçznaczàco przekraczajàcà osiàgni´cia konkurencji w tej dziedzinie.


26 27KOMFORT OPERATORATWOJE BIURONA ÂRODKU POLAPoziom ha∏asu (dB(A)78-4 dB(A)74KonkurencyjnerozwiàzanieNowe CRWIDOK PANORAMICZNY 360°Szeroka, wygi´ta szyba kabiny Harvest Suitezapewnia doskona∏à widocznoÊç ca∏ego hederai rynny roz∏adunkowej. Dodatkowe lusterka regulowaneelektrycznie u∏atwiajà obserwacj´ otoczenia wewszystkich kierunkach. Ich po∏o˝enie mo˝na ∏atworegulowaç bez wysiadania z kabiny.Nowy monitor IntelliView IV umo˝liwia obs∏ug´nawet trzech kamer podglàdu. Dzi´ki nim mo˝esz mieç„oczy dooko∏a g∏owy” podczas roz∏adunku, cofania lubsprawdzania poziomu ziarna w zbiorniku.NAJWI¢KSZE,A JEDNAK NAJCICHSZEKabina kombajnu z serii CR to Twój drugidom podczas d∏ugich dni i nocy w polu.Kabina Harvest Suite o powierzchni 3,12 m 3 jestznacznie wi´ksza od najokazalszych propozycjikonkurencji. Mo˝esz cieszyç si´ tà przestrzeniàw ciszy i spokoju, poniewa˝ poziom ha∏asuwewnàtrz nie przekracza 74dB(A).


SIEDZISZ WYGODNIE?Fotel operatora i pe∏nowymiarowesiedzenie instruktora sà dost´pnew opcji z pokryciem z tkaniny lubskóry. Dzi´ki temu operator mo˝esiedzieç wygodnie nawet w ciàgunajd∏u˝szego dnia roboczego.Fotel umo˝liwia regulacj´ i pe∏nedopasowanie do dowolnegowzrostu i wagi operatora.DOBRE OÂWIETLENIE W NOCYKombajn CR mo˝e doskonale oÊwietliçpole podczas pracy w nocy dzi´kistandardowemu kompletowi Êwiate∏roboczych. Koƒczàc prac´ mo˝eszca∏kowicie bezpiecznie wysiàÊç zkombajnu dzi´ki oÊwietleniu wejÊciado kabiny, które Êwieci si´ 30 sekundpo wy∏àczeniu silnika.ZACHOWAJ ÂWIE˚OÂå NAWETW NAJGOR¢TSZY DZIE¡W d∏ugie, pracowite dni mo˝esz si´gnàçdo ma∏ego, ch∏odzonego pojemnika lubopcjonalnie do przenoÊnej lodówki poorzeêwiajàcy napój, który teraz mo˝ebyç zawsze na wyciàgni´cie r´ki.W standardzie oferujemy klimatyzacj´,którà mo˝na wzbogaciç o dodatkowyuk∏ad automatycznego sterowaniatemperaturà (Automatic TemperatureControl). Uk∏ad ten automatyczniereguluje pr´dkoÊç pracy wentylatora,aby ustawiç temperatur´ z dok∏adnoÊciàdo jednego stopnia Celsjusza. CR:z pewnoÊcià najprzyjemniejszemiejsce do pracy.


28 29CENTRUM STEROWANIAMAKSYMALNA WYDAJNOÂå –BEZ WYSI¸KUInteligentne i intuicyjne funkcje automatyczne pozwalajà oszcz´dziç czas i podnieÊçwydajnoÊç pracy. Dêwignia wielofunkcyjna to Twój niezawodny pomocnik podczas pracpolowych. Za jej pomocà mo˝esz sterowaç wszystkimi parametrami roboczymi hedera,w tym wysokoÊcià, po∏o˝eniem b´bnów i zwalnianiem obcià˝enia. Konsola po prawejstronie s∏u˝y do obs∏ugi rzadziej u˝ywanych funkcji, które zosta∏y racjonalnie i praktycznierozplanowane. Dzi´ki kolorowemu ekranowi monitora IntelliView IV wystarczyjeden rzut oka, aby zapoznaç si´ z funkcjami maszyny.• Po∏o˝enie przenoÊnika roz∏adunkowegoW∏àczanie przenoÊnika roz∏adunkowego• Zatrzymanie awaryjne (heder i roz∏adunek)• Dwie pr´dkoÊci podnoszenia i opuszczaniaoraz przechylania bocznego hedera• Automatyczne podnoszenie hederana wybranà wysokoÊç• Po∏o˝enie nagarniacza, heder Varifeed lubsk∏adany heder do kukurydzy oraz przyciskprze∏àczania mi´dzy hederami• Sterowanie pr´dkoÊcià nagarniaczai kierunkiem rewersu hedera• Przyciski prze∏àczania i wy∏àczania blokadypr´dkoÊci jezdnej• Pr´dkoÊç silnika• Automatyczny wybór trybów wysokoÊci hedera• Sterowanie uk∏adem Opti-Spread• Korekcja szerokoÊci hedera• Synchronizacja pr´dkoÊci nagarniacza• W∏àczanie rewersu hedera• Prze∏àcznik funkcji Automatic Crop Settings(automatycznej konfiguracji zbioru)


PRACE POLOWE NASZEROKIM EKRANIEStandardowy, poszerzony ekranmonitora IntelliView IV oprzekàtnej 31 cm zamontowanona pod∏okietniku. Operator mo˝edowolnie zmieniaç jego po∏o˝enie,aby uzyskaç idealny kàt iwidocznoÊç. Na tym intuicyjnym,kolorowym ekranie dotykowymwyÊwietlajà si´ wszystkie funkcjei parametry kombajnu, które operatormo˝e monitorowaç i z ∏atwoÊciàregulowaç dotykajàc wyÊwietlacza.• W∏àczanie hedera i podajnika• W∏àczanie m∏ócenia• Elektroniczny hamulec postojowy• Regulacja pr´dkoÊci rotora• W∏àczanie uk∏adu prowadzenia• Pr´dkoÊç wentylatoraczyszczàcego ziarno• W∏àczanie uk∏adu IntelliCruise• Tryb bezpieczny podczas jazdy po drogach• Po∏o˝enie klepisk m∏ocarni• Elektroniczna zmiana biegów• Otwarcie sita górnego• Otwarcie sita dolnego


30 31ROLNICTWO PRECYZYJNE (PRECISION FARMING)UK¸ADY PROWADZENIA NEW HOLLANDPRZYSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEBWSIADAJ I RUSZAJ DO PRACYFirma New Holland proponuje pe∏nà gam´ rozwiàzaƒ naprowadzajàcych dzia∏ajàcych w trybie r´cznym iwspomaganym elektronicznie. Teraz mo˝esz zamówiç bezpoÊrednio w fabryce model kombajnu CR zw∏asnym ca∏kowicie zintegrowanym systemem bezpoÊredniego automatycznego naprowadzaniaIntelliSteer, aby móc oszcz´dzaç pieniàdze ju˝ od pierwszego uruchomienia maszyny. Liczne opcjezaprojektowane z myÊlà o zwi´kszeniu skutecznoÊci i wydajnoÊci pracy obejmujà na przyk∏ad funkcj´SmartSteer do precyzyjnego prowadzenia kombajnu po kraw´dzi uprawy oraz wzd∏u˝ rz´du (dot.hederów do kukurydzy).CA¸KOWICIE ZINTEGROWANY SYSTEM NAPROWADZANIA INTELLISTEERWszystkie kombajny z serii CR mo˝na zamówiç z fabrycznie zamontowanym systememIntelliSteer, czyli ca∏kowicie zintegrowanym, automatycznym pakietem do naprowadzania maszynyfirmy New Holland. System IntelliSteer jest ca∏kowicie zgodny z najdok∏adniejszymi sygna∏amikorekcji toru jazdy RTK, dlatego zapewnia wykonywanie kolejnych przejazdów oraz przejÊçcorocznych z dok∏adnoÊcià w zakresie 1–2 cm. A wynik? Precyzja podczas zbiorów, dzi´kiktórej wszystkie ziarna trafià do zbiornika.INTELLIVIEW IV: DANE JAK NA D¸ONIStandardowy monitor IntelliView IV mo˝nau˝ywaç do regulacji dodatkowych systemówautomatycznego naprowadzania kombajnuIntelliSteer firmy New Holland. Monitorumo˝liwia wprowadzanie do systemu licznychtorów jazdy: od prostych przejazdów mi´dzydwoma punktami (A – B) a˝ po najbardziejskomplikowane przejazdy specjalne powytyczonych krzywych. Mo˝esz równie˝personalizowaç ustawienia, a nawetprzesy∏aç dane z kombajnu bezpoÊrednio dooprogramowania pakietu Precision Farming.ZINTEGROWANEUK¸ADY STEROWANIANowy system New Holland IntelliSteeru˝ywa wbudowanych sygna∏ówskompensowanej korekcji terenu T3,aby stale informowaç modu∏ NavigationController II o po∏o˝eniu kombajnu.Zintegrowany zawór sterujàcy zamieniasygna∏y z modu∏u Navigation Controller IIna przesuni´cia elementówhydraulicznych uk∏adu sterowania.ODBIORNIK NH 262Odbiornik NH 262 jest w pe∏nizgodny ze standardami systemówkorekcyjnych EGNOS, OmniSTARlub RTK. ,W przypadku zastosowaƒwykorzystujàcych RTK, pododbiornikiem znajduje si´ p∏askimodu∏ radiowy. Jego anten´umieszcza si´ na zbiorniku ziarna,aby wzmocniç odbiór sygna∏u iwspomóc dzia∏anie modu∏u.


PROWADZENIE PODCZAS ZBIORU KUKURYDZYHedery do zbioru kukurydzy mo˝na wyposa˝yç w funkcj´ prowadzenia po uprawie rz´dowej,aby stale utrzymywaç odpowiedni tor jazdy kombajnu. Dwa czujniki w sposób ciàg∏y monitorujàpo∏o˝enie zbo˝a wchodzàcego do hedera i automatycznie naprowadzajà kombajn na torzapewniajàcy zachowanie kàta prostego mi´dzy materia∏em a hederem nawet w warunkachs∏abej widocznoÊci lub przy wysokiej pr´dkoÊci. System mo˝na równie˝ pod∏àczyç do systemupozycjonowania GPS, który mo˝e rozró˝niaç skoszone i nienaruszone rz´dy uprawy. Pozwolito usprawniç zbiory prowadzone nocà oraz zaawansowane modu∏y pracy, takie jak pomijanieokreÊlonych rz´dów przy zbiorach.SYSTEM SMARTSTEERDzi´ki skanowaniu laserowemu granicmi´dzy skoszonymi a nienaruszonymipasami uprawy, system automatycznegonaprowadzania kombajnu SmartSteerzapewnia sta∏e zape∏nienie hedera a˝ dokraw´dzi i umo˝liwia operatorowi skupieniesi´ na innych funkcjach kombajnu w celuzachowania maksymalnej wydajnoÊci.EGNOSRTK VRS/GPSOmniSTAR VBS OmniSTAR XP OmniSTAR HPGPS+GLONASS20 cm 12 cm 10 cm 2.5 2,5 cm 2.5 2,5 cmRTK15 20 25 309 10 11 12 13 148 9 10 110 1 20 1 2STACJA BAZOWASYSTEMU RTKStacja bazowa systemu RTKs∏u˝y do nadawania sygna∏ukorekcyjnego pozwalajàcegona utrzymanie dok∏adnoÊcimi´dzy przejazdami napoziomie 1–2 cm.POZIOMY DOK¸ADNOÂCI I POWTARZALNOÂCIPRZEJÂå KOMBAJNUFirma New Holland oferuje cztery poziomy dok∏adnoÊci.Umo˝liwiajà one dobór odpowiedniego systemu IntelliSteer doindywidualnych potrzeb i mo˝liwoÊci finansowych. W przypadkukorzystania z sygna∏ów korekcji RTK w systemie IntelliSteermo˝na uzyskaç znacznà powtarzalnoÊç przejÊç z roku na rok.


32 33ROLNICTWO PRECYZYJNE (PRECISION FARMING)ZINTEGROWANE CZUJNIKI:POMIAR MASY I WILGOTNOÂCI ZIARNAZINTEGROWANE MONITOROWANIE DLA ZWI¢KSZENIA UROBKU I LEPSZEJ JAKOÂCI ZBIORUU podstaw produkcji kombajnów z serii CR zawsze le˝a∏y funkcje umo˝liwiajàce precyzyjne zbiory. Dane dotyczàceurobku sà stale aktualizowane i wyÊwietlane na ekranie monitora IntelliView IV. Mo˝na je przechowywaç, pobieraçi analizowaç za pomocà oprogramowania pakietu Precision Farming w celu opracowania dok∏adnych map urobku.Nast´pnie mapy te mogà pos∏u˝yç do dok∏adnego planowania nak∏adów, maksymalizacji urobku i obni˝enia kosztów.ANALIZA WILGOTNOÂCI WCZASIE RZECZYWISTYMCzujnik wilgotnoÊci firmy New Hollandmierzy wilgotnoÊç ziarna w czasierzeczywistym. Próbkowanie odbywasi´ co 30 sekund, a system przesy∏aodpowiednie dane do monitoraIntelliView IV. Dzi´ki temu operatorzawsze wie, jak wilgotne jest ziarnoi mo˝e odpowiednio wyregulowaçparametry robocze kombajnu.POMIAR MASY ZIARNAOpracowany i opatentowany przez firm´New Holland, oryginalny, wyró˝niajàcy si´wysokà dok∏adnoÊcià czujnik masy jestpowszechnie uznawany za najlepszy w swojejklasie. PrzemyÊlany projekt likwiduje efekt tarciaziarna. Niezale˝nie od gatunku, odmiany czy te˝wilgotnoÊci ziarna, czujnik zawsze dostarczaniezmiernie dok∏adne dane na temat urobku.Co wi´cej, wymaga on kalibracji tylko raz w ciàgusezonu, a system automatycznie przystosowuje si´do zmieniajàcych si´ rodzajów ziarna i warunkówroboczych. Automatyczny system – niezwyk∏eu∏atwienie pracy podczas ˝niw.


OPROGRAMOWANIE PAKIETU PRECISIONFARMING FIRMY NEW HOLLANDNew Holland oferuje szerokà gam´pakietów Precision Farming, którepozwolà dostosowaç ponoszonenak∏ady do potrzeb, obni˝yç kosztyi zwi´kszyç urobek. Powy˝szeinformacje rejestrowane sà w czasierzeczywistym podczas pracykombajnu, a nast´pnie prosto iskutecznie przekazywane do analizyz monitora IntelliView IV do pakietuoprogramowania za pomocàprzenoÊnego dysku USB o pojemnoÊci4 GB, który z ∏atwoÊcià pomieÊci danedotyczàce 600–700 hektarów upraw.PROFESJONALNE WSPARCIE KLIENTA:PORTAL PLMPortal PLM powsta∏, aby s∏u˝yç pomocà i wsparciem klientomNew Holland, którzy nabyli produkty Precision Farming i AutoGuidance. Portal jest dost´pny dla wszystkich klientówNew Holland pod adresem www.newhollandplm.com.Odwiedê go ju˝ dziÊ! Po zarejestrowaniu otrzymasznieograniczony dost´p do najbardziej zaawansowanychinformacji na temat wszystkich systemów New Holland zrodziny Precision Farming i Auto Guidance. Portal zawierarównie˝ sekcj´ z filmami szkoleniowymi i informacjamidotyczàcymi wsparcia technicznego.SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIEKlienci, którzy zakupili pakiet PLM SupportPackage, otrzymajà specjalny kod PLM,który uprawnia ich do zapisania si´ naszkolenia oraz daje dost´p do us∏ugiindywidualnego wsparcia on-line w zakresieoprogramowania Precision Farming Desktop.


34 35OBS¸UGA SERWISOWA. INNE INFORMACJE360°: CRRozwiàzania wprowadzone w nowej serii kombajnów CRpowsta∏y z myÊlà o wyd∏u˝eniu czasu pracy w polu i skróceniuczasu serwisowania maszyn. Przecie˝ wszyscy doskonalewiemy, jak cenne sà godziny w polu podczas krótkich sezonówzbiorów. Dlatego wszystkie punkty serwisowania w kombajnieumieszczono w ∏atwo dost´pnych miejscach, a bardzo niskacz´stotliwoÊç przeglàdów oznacza, ˝e maszyny b´dà mog∏ysp´dzaç wi´cej czasu w naturalnym Êrodowisku, czyli w polu!¸atwy dost´p do os∏onprzeciwpy∏owych o szerokim kàcieotwarcia sprawia, ˝e czyszczenieuk∏adu ch∏odzàcego to drobnostka.Opcjonalne przy∏àcza spr´˝arkipowietrza jeszcze bardzieju∏atwiajà czyszczenie.• Stan oleju silnikowegoi hydraulicznego mo˝nab∏yskawicznie sprawdziç bezkoniecznoÊci zdejmowaniaskomplikowanych os∏on.• Filtr powietrza jest ∏atwodost´pny z poziomu silnika.• Standardowa szczotka i dodatkowy obrotowyoczyszczacz powietrza co dwie minuty kierujàcystrumieƒ powietrza pod wysokim ciÊnieniem,utrzymujà obrotowà os∏on´ przeciwpy∏owà wnieskazitelnej czystoÊci. Rozwiàzanie to jestszczególnie pomocne podczas zbioru kukurydzy.• Samopodtrzymujàce, wpe∏ni otwierane os∏onykombajnu zapewniajàwygodny dost´p dowszystkich nap´dów ipunktów serwisowych.• Zbiornik paliwa i zbiornik nadodatek AdBlue o pojemnoÊci120 litrów umieszczone zosta∏yobok siebie, aby u∏atwiçjednoczesne nape∏nianie.• ¸atwy dost´p z ziemi dowszystkich filtrów olejui punktów spustowychoraz centralne zbiornikicieczy smarowychznakomicie u∏atwiajàkonserwacj´ maszyny.• Plastikowe os∏ony rotoramo˝na zdejmowaç bezstosowania narz´dzi.Teraz sezonowe przeglàdystanà si´ jeszcze∏atwiejsze i przyjemniejsze.CZY BEZ TRUDU ZAKUPI¢ ADBLUE?Naturalnie! Dzia∏ CNH Parts & Service dostarczyCi dodatek pod same drzwi. Wystarczy, ˝eskontaktujesz si´ z najbli˝szym dealerem, któryudzieli wi´cej informacji. A jeÊli to nie wystarczy,mo˝emy nawet dostarczyç AdBlue prosto do Twojegogospodarstwa, aby zapewniç Ci maksymalnà wygod´.


US¸UGI FINANSOWEDOSTOSOWANEDO TWOJEGO BIZNESUSpó∏ka us∏ug finansowych firmyNew Holland, CNH Capital cieszysi´ powszechnym uznaniem i pe∏nymzaufaniem w sektorze rolniczym.Dost´pne sà us∏ugi doradcze orazpakiety finansowe dostosowane doTwoich indywidualnych potrzeb. Dzi´kiCNH Capital zyskasz spokój duchawynikajàcy z pomocy spó∏ki finansowejwyspecjalizowanej w sektorze rolniczym.WYSZKOLENI, ABY ZAPEWNIåCI NAJLEPSZE WSPARCIETECHNICZNEWyspecjalizowani technicy pracujàcyu dealera New Holland przechodzàokresowe szkolenia. które dostarczajàim najnowszej wiedzy. Sà oneprowadzone zarówno w formie kursówon-line, jak i intensywnych zaj´ç wsalach szkoleniowych. Takienowoczesne podejÊcie gwarantuje, ˝eTwój dealer b´dzie potrafi∏ odpowiedniozadbaç o najnowsze i najbardziejzaawansowane produkty New Holland.SERVICE PLUS –D¸UGOTRWA¸A OCHRONAUs∏uga Service Plus Êwiadczona przezCovéa Fleet zapewnia w∏aÊcicielommaszyn rolniczych New Hollanddodatkowà ochron´ w momenciewygaÊni´cia standardowej gwarancjiproducenta. Wi´cej informacji udzielinajbli˝szy dystrybutor.* Us∏uga podlega warunkom umownymw zale˝noÊci od rynku.AKCESORIA MONTOWANEPRZEZ DEALERA (DIA)Twój dystrybutor mo˝e dostarczyçi zamontowaç ca∏à gam´zatwierdzonych akcesorióws∏u˝àcych do optymalizacji osiàgówmaszyny we wszystkich warunkach.WWW.NEWHOLLANDSTYLE.COMCzy chcesz, aby marka New Holland sta∏asi´ cz´Êcià Twojego codziennego ˝ycia?Zapoznaj si´ z bogatà ofertà produktówna stronie www.newhollandstyle.com.Obejmuje ona wytrzyma∏à odzie˝ roboczà,ogromny wybór modeli maszyn i wiele,wiele innych produktów. New Holland.Dopasowujemy si´ do potrzeb klientów!URODZONY PRZYWo , DCA


36 37 DANE TECHNICZNEMODELE CR8070 CR8080 CR9070 CR9080 CR9090Heder zbo˝owySzerokoÊç ci´ciaHeder zbo˝owy High Capacity (m) 6,10 - 9,15 6,10 - 9,15 7,31 - 9,15 7,31 - 9,15 7,31 - 9,15Heder zbo˝owy Extra Capacity (m) 6,10 - 9,15 6,10 - 9,15 7,31 - 9,15 7,31 - 9,15 7,31 - 9,15Heder zbo˝owy Varifeed (m) 6,10 - 9,15 6,10 - 10,67 7,62 - 10,67 7,62 - 10,67 7,62 - 10,67Hedery SuperFlex (m) 6,10 - 10,67 6,10 - 10,67 6,10 - 10,67 6,10 - 10,67 6,10 - 10,67Pr´dkoÊç kosy w hederze zbo˝owymstandardowym / w hederze Varifeed (cykli/min) 1150 / 1300 1150 / 1300 1150 / 1300 1150 / 1300 1150 / 1300Zapasowa kosa i zapasowe sekcje kosy ● ● ● ● ●PrzenoÊnik Êlimakowy z chowanymi palcami na ca∏ej szerokoÊci ● ● ● ● ●Ârednica standardowego nagarniacza (m) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07Elektrohydrauliczna regulacja po∏o˝enia nagarniacza ● ● ● ● ●Autom. synchronizacja pr´dkoÊci nagarniacza z pr´dkoÊcià post´powà kombajnu ● ● ● ● ●Szybkoz∏àcze hydrauliczne (jednokrotne za∏àczanie) ● ● ● ● ●Hedery do kukurydzyLiczba rz´dów w sk∏adanych hederach do kukurydzy 8 8 8 8 8Liczba rz´dów w sta∏ych hederach do kukurydzy – – 12 12 12Zintegrowane modu∏y do rozdrabniania ∏odyg ● ● ● ● ●Rozdzielacze obrotowe O O O O OAutomatyczne uk∏ady sterowania hederemAutomatyczne sterowanie wysokoÊcià Êcierniska ● ● ● ● ●System automatycznego odcià˝ania ● ● ● ● ●System Autofloat ● ● ● ● ●PrzenoÊnik pochy∏yLiczba ∏aƒcuchów 3 3 4 4 4Nap´d podajnika o sta∏ej pr´dkoÊci ● ● ● ● ●Nap´d podajnika o zmiennej pr´dkoÊci O O O O OHydrauliczny rewerser hedera i podnoÊnika Power Reverse ● ● ● ● ●Kopiowanie terenu podczas jazdy pod gór´/z góry ● ● ● ● ●Regulacja cz´Êci przedniej przenoÊnika ● ● ● ● ●Zaawansowany system ochrony przed kamieniami (Advanced Stone Protection) ● ● ● ● ●KabinaPowierzchnia przeszklonej cz´Êci kabiny Harvest Suite (m 2 ) 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8Kabina kategoria EN 15695 2 2 2 2 2Pakiet oÊwietlenia HID (reflektory ksenonowe) O O O O OFotel z zawieszeniem pneumatycznym ● ● ● ● ●Fotel instruktora ● ● ● ● ●Monitor IntelliView IV z regulacjà po∏o˝enia ● ● ● ● ●3 kamery podglàdu O O O O OAutomatyczna konfiguracja zbioru ACS (Automatic Crop Settings) ● ● ● ● ●Klimatyzacja i lodówka ● ● ● ● ●Klimatyzacja automatyczna O ● ● ● ●Ogrzewanie O ● ● ● ●Wbudowana lodówka O O O O ORadio z odtwarzaczem MP3 i funkcjà bluetooth (zestaw g∏oÊnomówiàcy) O O O O OOptymalny poziom ha∏asu w kabinie – wg ISO 5131 (dB(A)) 74Systemy precyzyjnego zarzàdzania gospodarstwem(Precision Land Management) firmy New HollandSystemy prowadzeniaAutomatyczny system prowadzenia SmartSteer O O O O OAutomatyczny system prowadzenia zgodny z IntelliSteer O O O O OSystem IntelliCruise O O O O OAutom. system prowadzenia w rz´dach dla hederów do zbioru kukurydzy O O O O OPakiet Precision Farming O O O O OPomiar wilgotnoÊci ziarna O O O O OPomiar masy i wilgotnoÊci ziarna O O O O OPe∏ny pakiet Precision Farming obejmujàcy:Pomiar urobku i wilgotnoÊci ziarna, mapowanie urobku za pomocà systemu DGPS O O O O OOprogramowanie komputerowe i us∏ug´ wsparcia technicznego dot. oprogramowania O O O O OTechnologia Twin RotorRotory S3 ● ● ● ● ●Rotory o podwójnym skoku – – O O OÂrednica rotora (mm) 432 432 559 559 559D∏ugoÊç rotora (mm) 2638 2638 2638 2638 2638D∏ugoÊç odcinka przenoÊnika (mm) 390 390 390 390 390D∏ugoÊç odcinka m∏ocarni (mm) 739 739 739 739 739D∏ugoÊç odcinka separatora (mm) 1090 1090 1090 1090 1090D∏ugoÊç odcinka wy∏adowczego (mm) 419 419 419 419 419Sta∏e ∏opatki pokryw rotora ● ● ● O ORegulowane ∏opatki pokryw rotora O O O ● ●Klepiska m∏ocarniKlepiska m∏ócàce: Kàt opasania (°) 86 86 84 84 84Kàt opasania z przed∏u˝eniem (°) 121 121 123 123 123Regulacja elektryczna ● ● ● ● ●Klepiska separujàce: Liczba klepisk separujàcych na 1 rotor 3 3 3 3 3Kàt opasania (°) 148 148 148 148 148


MODELE CR8070 CR8080 CR9070 CR9080 CR9090OdrzutnikSzerokoÊç (mm) 1300 1300 1560 1560 1560Ârednica (mm) 400 400 400 400 400Kàt opasania klepiska odrzutnika (°) 54 54 54 54 54Powierzchnia ca∏kowita odcinka m∏ócenia i separacji (m 2 ) 2,43 2,43 3,06 3,06 3,06CzyszczenieSamopoziomujàcy kosz sitowy ● ● ● ● ●Uk∏ad oczyszczania wst´pnego ● ● ● ● ●System czyszczenia Opti-Clean ● ● ● ● ●Ca∏kowita powierzchnia sit obj´ta dzia∏aniem dmuchawy (m 2 ) 5,4 5,4 6,5 6,5 6,5Zdalna regulacja sit ● ● ● ● ●Wentylator czyszczàcyLiczba ∏opatek 6 6 6 6 6Zmienny zakres pr´dkoÊci (obr./min) 200 - 1050 200 - 1050 200 - 1050 200 - 1050 200 - 1050Wentylator z podwójnym wylotem ● ● ● ● ●Elektroniczna regulacja pr´dkoÊci wentylatora z kabiny ● ● ● ● ●Uk∏ad dom∏acania k∏osówSystem Double Roto-thresher ● ● ● ● ●Podglàd zwrotów na ekranie monitora IntelliView IV ● ● ● ● ●PrzenoÊnik ziarnaWysokowydajny przenoÊnik ziarna ze wzmocnionym ∏aƒcuchem i klapami ● ● ● ● ●Zbiornik ziarnaPojemnoÊç zbiornika ziarna z pokrywami sk∏adanymi (l) 9500 11500 11500 11500 12500Centralne nape∏nianie zbiornika ● ● ● ● ●Sk∏adane pokrywy zbiornika ziarna O O O O OPrzenoÊnik roz∏adunkowyRoz∏adunek górny ● ● ● ● ●Pr´dkoÊç roz∏adunku (l/s) 126 126 126 126 126Drzwiczki pobierania próbki ziarna ● ● ● ● ●Sygnalizator nape∏niania zbiornika ziarna ● ● ● ● ●Kàr obrotu obrotu przenoÊnika roz∏adunkowego (°) 105 105 105 105 105Silnik i osprz´tAlternator 12V (A) 190 190 190 190 190PojemnoÊç akumulatora (CCA / Ah) 730 / 2x107 730 / 2x107 730 / 2x107 730 / 2x107 730 / 2x107Silnik* zgodny z normà Tier 4 dotyczàcà emisji FPT Cursor 9* FPT Cursor 10* FPT Cursor 10* FPT Cursor 13* FPT Cursor 13*PojemnoÊç (cm 3 ) 8700 10300 10300 12900 12900Uk∏ad ECOBlue SCR (selektywna redukcja katalityczna) ● ● ● ● ●Uk∏ad wtryskowy Common Rail Sekcja wtryskówMoc ca∏kowita silnika przy pr´dkoÊciobrotowej 2100 obr./min wg ISO TR14396 - ECE R120 [kW/KM] 300/408 330/449 330/449 350/475 390/530Maksymalna moc silnika przy pr´dkoÊciobrotowej 2000 obr./min wg ISO TR14396 - ECE R120 [kW/KM] 330/449 360/490 360/490 380/517 420/571Zatwierdzona mieszanka biodiesel** B20 B20 B20 B20 B20Typ regulatora elektronicznego ● ● ● ● ●Pomiar zu˝ycia paliwa i odczyt na ekranie monitora IntelliView IV ● ● ● ● ●Spr´˝arka powietrza O O O O OUk∏ad przedmuchiwania silnika O O O O OZbiornik paliwaPojemnoÊç zbiornika paliwa (l) 750 1000 1000 1160 1160PojemnoÊç zbiornika AdBlue (l) 120 120 120 120 120Przek∏adniaHydrostatyczna ● ● ● ● ●Skrzynia biegów 4-zakresowa 4-zakresowa 4-zakresowa 4-zakresowa 4-zakresowaZdalna zmiana biegów ● ● ● ● ●Blokada mechanizmu ró˝nicowego O O O O ONap´d na tylne ko∏a O O O O OPr´dkoÊç maksymalna (w zale˝noÊci od rynku) (km/h) 30 30 30 30 30System SmartTrax – O O O OZarzàdzanie pozosta∏oÊciamiZintegrowany rozdrabniacz s∏omy ● ● ● ● ●Pas PSD (Positive Straw Discharge – przenoÊnik taÊmowy) ● ● ● ● ●Zdalnie regulowane kierownice s∏omy O ● ● ● ●Rozrzutnik plew O O O O OSystem zarzàdzania pozosta∏oÊciami Opti-Spread O O O O OMasaWersja standardowa na oponach bez hedera i rozdrabniacza s∏omy (kg) 16566 17426 18118 18414 18514● Standard O Opcja – Niedost´pne * Opracowany przez FPT Industrial** Mieszanka biodiesel musi byç w pe∏ni zgodna z najnowszà specyfikacjà EN14214:2009 dotyczàcà paliwa, a obs∏uga ma byç zgodna z wytycznymi zawartymi w podr´czniku operatora.WYMIARY MODELI CR8070 / CR8080 CR9070 / CR9080 / CR9090Z ko∏ami trakcyjnymi / gàsienicami*** 710/70R42 900/60R38 24" 800/70 R32 24" SmartTrax 30" SmartTraxSmartTrax****Powierzchnia styku z pod∏o˝em (m 2 ) – – 1,4 – – 1,8Maksymalna wysokoÊç w pozycji transportowej (m) 3,96 3,96 3,96 3,89 3,96 3,96Maksymalna szerokoÊç – transport (m) 3,63 3,64 3,26 3,71 3,5 3,82Maksymalna d∏ugoÊç z roz∏o˝onà rurà roz∏adunkowà bez hedera (m) 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97*** W zale˝noÊci od rynku dost´pne sà tak˝e ko∏a/gàsiennice inne ni˝ wymienione:710/70R42, 800/70R32, 800/75R32, 900/60R32, 900/60R38, 900/65R32/R2, 1050/50R32 and SmartTrax 24", 30"**** Gàsiennice sà niedost´pne w modelu CR8070


NEW HOLLAND TOP SERVICE:INFORMACJE I WSPARCIE DLA KLIENTÓWNAJWY˚SZA DOST¢PNOÂåZawsze jesteÊmy gotowi s∏u˝yçpomocà – 24 godziny na dob´,7 dni w tygodniu, przez ca∏y rok!Niezale˝nie od tego, jakiejinformacji potrzebujesz, jaki maszproblem czy proÊb´, wystarczy,˝e zadzwonisz pod numertelefonu 00800 64 111 111lub do najbli˝szego dealeraNew Holland.NAJWY˚SZA SZYBKOÂåEkspresowa dostawa cz´Êci– zawsze na czas i wdowolne miejsce!NAJWY˚SZY PRIORYTETSzybkie rozwiàzywanieproblemów w czasie sezonu –zbiory nie mogà czekaç!NAJWY˚SZY POZIOMZADOWOLENIAZnajdujemy i wdra˝amyniezb´dne rozwiàzanie,na bie˝àco informujàc klienta –a˝ b´dzie w 100% zadowolony!Odwiedê naszà stron´ internetowà: www.newholland.plTWÓJ LOKALNY DEALERZAPYTAJ OJAZD¢ PRÓBNÑ!Firma New Holland zaleca Êrodki smarne markiDane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli˝one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj´ciamogà dotyczyç wyposa˝enia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo˝na uzyskaç w naszej sieci sprzeda˝y. Wydawca:New Holland Brand Communications. Bts Adv. – 02/12 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 112000/POL

More magazines by this user
Similar magazines