NEW HOLLAND CR

agriculture.newholland.com

NEW HOLLAND CR

10 11PRZYSTAWKI DO ZBIORU KUKURYDZYDOSKONA¸E UZUPE¸NIENIEWYSOKOWYDAJNE HEDERY DO ZBIORU KUKURYDZYDORÓWNUJÑ KOMBAJNOM CR W KWESTII WYDAJNOÂCISpecjaliÊci z firmy New Holland opracowali szerokà gam´ przystawek dokukurydzy, które sà doskonale dopasowane do kombajnów z serii CR.Hedery sà dost´pne w konfiguracji oÊmio- i dwunastorz´dowej. Ich projekti konstrukcja zapewniajà doskona∏à wytrzyma∏oÊç i wydajnoÊç niezale˝nieod warunków zbioru. Jaki kombajn. Taki heder.SK¸ADANE HEDERYDLA WYGODY TRANSPORTUHedery do kukurydzy mo˝na zamówiç w tradycyjnejwersji sta∏ej lub sk∏adanej, wygodnej przy cz´stychprzejazdach transportowych. Sekwencjaautomatycznego sk∏adania uruchamiana jestbezpoÊrednio z kabiny – wystarczy nacisnàç przycisk.NAJLEPSZE W SWOJEJ KLASIE ROZDRABNIANIE ¸ODYGPrzystawki wyposa˝one sà w zintegrowane rozdrabniacze ∏odyg umo˝liwiajàcedok∏adne rozdrabnianie materia∏u i precyzyjne roztrzàsanie Êció∏ki kukurydzianej napowierzchni pola. Jest do doskona∏e rozwiàzanie przy uprawie wymagajàcej lekkiej orkilub niewymagajàcej jej wcale. Ostrze tnàce umieszczono pod walcami obrywajàcymirównomiernie rozdrabniajà i rozrzucajà poci´te ∏odygi. Klienci zgadzajà si´, co dojednego: New Holland naprawd´ oferuje rozwiàzania najlepsze w swojej klasierównie˝ w zakresie przystawek do kukurydzy.Przystawki do kukurydzy CR8070 CR8080 CR9070 CR9080 CR9090Liczba rz´dów w sk∏adanych hederach do kukurydzy 8 8 8 8 8Liczba rz´dów w sta∏ych hederach do kukurydzy – – 12 12 12

More magazines by this user
Similar magazines