NEW HOLLAND CR

agriculture.newholland.com

NEW HOLLAND CR

18 19TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE ZIARNAGROMADZENIE ZIARNA I ROZ¸ADUNEK ZBIORNIKAOGROMNY ZBIORNIK NA ZIARNO TO KLUCZ DO WIELKICH OSIÑGÓWZbiornik ziarna w kombajnach CR zosta∏ powi´kszony, aby w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊci najwydajniejszejna Êwiecie serii kombajnów. D∏ugoÊç przenoÊnika roz∏adunkowego równie˝ zwi´kszono, aby sprosta∏ onimponujàcym osiàgom nowoczesnych hederów i kombajnów CR nowej generacji. Innymi s∏owy specjaliÊciz New Holland zrobili wszystko, aby zwi´kszyç skutecznoÊç serii CR i Twojà wydajnoÊç.ZBIORNIK NA ZIARNO O WI¢KSZEJ WYDAJNOÂCIZamontowany w modelu CR8090 zbiornik o pojemnoÊci 11500 litrów pomieÊci o 9,5% wi´cej ziarna. Wynik: teraz mo˝eszrzadziej roz∏adowywaç zbiornik, co prze∏o˝y si´ na mniejsze koszty w zakresie za∏adunku i wywozu ziarna, a operatorzyb´dà mogli sp´dzaç wi´cej czasu robiàc to, co potrafià najlepiej: zbierajàc plony. Model CR9090 wyposa˝ono waluminiowy zbiornik na ziarno, aby zachowaç jak najni˝szà mas´ ca∏kowità maszyny. Elektronicznie sk∏adane pokrywyzbiornika na ziarno uruchamiane z kabiny to standard we wszystkich modelach. Dalsze korzyÊci to mniejsze straty ziarnapodczas pracy na stromych wzniesieniach oraz zabezpieczenie ziarna podczas przechowywania w nocy. PrzenoÊnik wkszta∏cie rozszerzajàcego si´ balonu równomiernie rozprowadza ziarno w zbiorniku i skutecznie zapobiega powstawaniuzbitych skupisk ziarna.Modele CR8070 CR8080 CR9070 CR9080 CR9090PojemnoÊç zbiorników ze sk∏adanymi pokrywami (l) 9500 11500 11500 11500 12500

More magazines by this user
Similar magazines