NEW HOLLAND CR

agriculture.newholland.com

NEW HOLLAND CR

26 27KOMFORT OPERATORATWOJE BIURONA ÂRODKU POLAPoziom ha∏asu (dB(A)78-4 dB(A)74KonkurencyjnerozwiàzanieNowe CRWIDOK PANORAMICZNY 360°Szeroka, wygi´ta szyba kabiny Harvest Suitezapewnia doskona∏à widocznoÊç ca∏ego hederai rynny roz∏adunkowej. Dodatkowe lusterka regulowaneelektrycznie u∏atwiajà obserwacj´ otoczenia wewszystkich kierunkach. Ich po∏o˝enie mo˝na ∏atworegulowaç bez wysiadania z kabiny.Nowy monitor IntelliView IV umo˝liwia obs∏ug´nawet trzech kamer podglàdu. Dzi´ki nim mo˝esz mieç„oczy dooko∏a g∏owy” podczas roz∏adunku, cofania lubsprawdzania poziomu ziarna w zbiorniku.NAJWI¢KSZE,A JEDNAK NAJCICHSZEKabina kombajnu z serii CR to Twój drugidom podczas d∏ugich dni i nocy w polu.Kabina Harvest Suite o powierzchni 3,12 m 3 jestznacznie wi´ksza od najokazalszych propozycjikonkurencji. Mo˝esz cieszyç si´ tà przestrzeniàw ciszy i spokoju, poniewa˝ poziom ha∏asuwewnàtrz nie przekracza 74dB(A).

More magazines by this user
Similar magazines