NEW HOLLAND CR

agriculture.newholland.com

NEW HOLLAND CR

28 29CENTRUM STEROWANIAMAKSYMALNA WYDAJNOÂå –BEZ WYSI¸KUInteligentne i intuicyjne funkcje automatyczne pozwalajà oszcz´dziç czas i podnieÊçwydajnoÊç pracy. Dêwignia wielofunkcyjna to Twój niezawodny pomocnik podczas pracpolowych. Za jej pomocà mo˝esz sterowaç wszystkimi parametrami roboczymi hedera,w tym wysokoÊcià, po∏o˝eniem b´bnów i zwalnianiem obcià˝enia. Konsola po prawejstronie s∏u˝y do obs∏ugi rzadziej u˝ywanych funkcji, które zosta∏y racjonalnie i praktycznierozplanowane. Dzi´ki kolorowemu ekranowi monitora IntelliView IV wystarczyjeden rzut oka, aby zapoznaç si´ z funkcjami maszyny.• Po∏o˝enie przenoÊnika roz∏adunkowegoW∏àczanie przenoÊnika roz∏adunkowego• Zatrzymanie awaryjne (heder i roz∏adunek)• Dwie pr´dkoÊci podnoszenia i opuszczaniaoraz przechylania bocznego hedera• Automatyczne podnoszenie hederana wybranà wysokoÊç• Po∏o˝enie nagarniacza, heder Varifeed lubsk∏adany heder do kukurydzy oraz przyciskprze∏àczania mi´dzy hederami• Sterowanie pr´dkoÊcià nagarniaczai kierunkiem rewersu hedera• Przyciski prze∏àczania i wy∏àczania blokadypr´dkoÊci jezdnej• Pr´dkoÊç silnika• Automatyczny wybór trybów wysokoÊci hedera• Sterowanie uk∏adem Opti-Spread• Korekcja szerokoÊci hedera• Synchronizacja pr´dkoÊci nagarniacza• W∏àczanie rewersu hedera• Prze∏àcznik funkcji Automatic Crop Settings(automatycznej konfiguracji zbioru)

More magazines by this user
Similar magazines