Evropský polytechnický institut, s

vos.cz

Evropský polytechnický institut, s

Evropský polytechnický institut, s.r.o.ZÁVĚREČNÝ PROJEKT2012 Lenka ZATLOUKALOVÁ


Evropský polytechnický institut, s.r.o. v KunovicíchStudijní obor: CŢV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnostVýzkum volnočasových aktivit u ţáků1. stupně základní školyAutor: Lenka ZATLOUKALOVÁVedoucí práce: Mgr. Dagmar KozáčkováKunovice, 2012


Prohlašuji, ţe jsem závěrečný projekt vypracovala samostatně pod vedenímMgr. Dagmar Kozáčkové a uvedla v seznamu literatury všechny pouţité literární a odbornézdroje.Kunovice, 2012


Děkuji paní Mgr. Dagmar Kozáčkové za velmi uţitečnou metodickou pomoc, kterou miposkytla při zpracování mého závěrečného projektu.Kunovice, 2012Lenka Zatloukalová


Obsah:ÚVOD .................................................................................................................................... 61 VOLNÝ ČAS ................................................................................................................ 71.1 POJEM VOLNÝ ČAS .................................................................................................. 71.2 VÝCHOVA VE VOLNÉM ČASE ................................................................................... 81.3 NEGATIVNÍ VOLNÝ ČAS ........................................................................................... 92 MAPOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ...................................................... 112.1 HISTORIE VOLNÉHO ČASU ..................................................................................... 112.2 TYPY VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT .......................................................................... 122.3 FUNKCE VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ..................................................................... 133 ASPEKTY OVLIVŇUJÍCÍ VOLNÝ ČAS DÍTĚTE .............................................. 153.1 MOTIVACE ............................................................................................................ 153.2 RODINA ................................................................................................................. 163.3 VRSTEVNÍCI .......................................................................................................... 173.4 PEDAGOG A VYCHOVATEL .................................................................................... 183.5 PŘÍSTUP DÍTĚTE K VOLNÉMU ČASU ....................................................................... 194 ZAŘÍZENÍ PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ................................................... 214.1 ŠKOLSKÁ A MIMOŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.................................................................... 214.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ................................................................................. 234.3 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE ZVONEK VIZOVICE ............................................................ 245 VÝZKUMNÁ ČÁST .................................................................................................. 255.1 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU .............................................................................. 255.2 CÍL VÝZKUMU ....................................................................................................... 265.3 ZPŮSOB VÝZKUMU ................................................................................................ 265.4 STRUKTURA DOTAZNÍKU....................................................................................... 266 VYHODNOCENÍ VÝZKUMU ................................................................................ 276.1 HODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ................................................................ 276.2 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ A JEJICH VYUŢITÍ ...................................... 37ZÁVĚR ............................................................................................................................... 39HODNOCENÍ ZADAVATELE .................. CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA.ABSTRAKT ....................................................................................................................... 42ABSTRACT ........................................................................................................................ 43LITERATURA ................................................................................................................... 44SEZNAM ZKRATEK ....................................................................................................... 45SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ, TABULEK ................................................................. 46SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 47


ÚVODPro svou závěrečnou práci jsem si zvolila téma volnočasových aktivit u ţáků 1. stupněZákladní školy ve Vizovicích, kde pracuji jako vychovatelka ve školní druţině. MěstoVizovice je mým domovem, kde ţiji celý svůj dosavadní ţivot. Vzhledem ke své práci seproto aktivně zajímám o způsob, jakým děti mladšího školního věku tráví volný čas,a především jakým volnočasovým aktivitám se věnují.Je zajímavé pozorovat, jak se v průběhu let u mladších dětí mění výběr aktivit, kterým seve svém volném čase věnují. Prospěšné nakládání s volným časem je dle mého názorudůleţité pro budoucí vývoj kaţdého dítěte a jeho prospěch ve společnosti. Při nevhodnévolbě volnočasových aktivit dochází k negativním dopadům na osobnostní rozvoj dítěte.Nedílnou součástí mé práce je praktický výzkum nabídky zájmových krouţků v našemměstě a jejich oblíbenost a vyuţití mezi mladšími dětmi. Kromě toho se zabývám tím, jaktyto děti tráví svůj volný čas v domácím prostředí. Mé šetření by mělo přispět k rozšířenínabídky zájmových krouţků a zvýšení jejich kvality.Jako metodu svého výzkumu jsem zvolila dotazník, při jehoţ tvorbě je nutné brát ohledna věk dotazovaných dětí. Pro účel mé práce je nejefektivnějším způsobem dotazováníústní pohovor.Cílem závěrečné práce je komplexní zmapování volnočasových aktivit, které pomůţenejen zvýšit úroveň nabídky zájmových krouţků, ale bude i přínosem pro práci vedoucíchpracovníků zájmových krouţků, a také povede k lepší spokojenosti samotných dětí.6


1 VOLNÝ ČAS1.1 Pojem volný časVolný čas je dobou, kdy jedinec nevykonává své závazky. Tento pojem lze definovat také jakočas, který zbývá po splnění pracovních i nepracovních povinností. Je to činnost, jíţ se člověkúčastní na základě svého svobodného rozhodnutí, a jeţ mu přináší uspokojení a příjemnézáţitky. Z psychologického hlediska volný čas vyrovnává zčásti vliv práce. Znamenái osvobození od poţadavků pracovního procesu a jiných zátěţí ţivota, rozptýlení a zábavu.V neposlední řadě znamená i rozvoj intelektu, tvořivosti a vzdělávání. [1, s. 13-14]V době volného času si můţeme svou činnost svobodně vybrat, děláme ji dobrovolně a rádia přináší nám pocit uvolnění a uspokojení. Do oblasti volného času se zahrnují rekreace,odpočinek, zájmové vzdělávání a společensky prospěšná činnost.U dětí a mládeţe se do volného času nezahrnuje vyučování, základní péče o zevnějšek a osobnívěci, sebeobsluha, aktivity spojené s provozem domácnosti a rodiny. Za součásti volného časunelze povaţovat ani činnosti nutné k zabezpečení biologické existence člověka, tj. spánek,jídlo, hygiena a zdravotní péče. Z některých těchto činností si ale lidé někdy vytvoří svéhokoníčka, např. ve vztahu k přípravě a konzumaci pokrmu.Obecně platí, ţe odpočinuté dítě podává ve škole lepší výkon a lépe zvládá mezilidskévztahy. Při zájmových činnostech získává nové vědomosti a dovednosti, které následněuplatňuje v běţném ţivotě. [4, s. 13-14]Volný čas dětí a mládeţe má své charakteristické rysy a od volného času dospělých se odlišuje:• obsahem• rozsahem• mírou závislosti a samostatnosti• nezbytností pedagogického ovlivňováníDěti mívají zpravidla více volného času neţ dospělí a jejich aktivity jsou pestřejší neţu dospělých. Mezi dětmi se však najdou i jedinci, kteří mají nadbytek volného časua neumí jej vhodně vyuţít, se všemi důsledky z toho vyplývajícími. [2, s. 66]7


1.2 Výchova ve volném časeDo této sféry patří veškeré působení v době, která neslouţí k uskutečňování základníchbiologických potřeb ani školních povinností. Dobrovolné a aktivní včleňování dětído výchovného procesu pomáhá vytvářet nové moţnosti a způsoby formování jejichvlastní osobnosti.Výchova prostřednictvím aktivit volného času vede k utváření individuálních rysů jedincea k jeho působení mezi druhými lidmi, např. v zájmové a vrstevnické skupině. Cílemtakových aktivit je osvojit si nové dovednosti a znalosti prostřednictvím rozvojezájmu. Volnočasové aktivity však mnohdy přesahují tuto oblast přechodemod individuálního zájmu k volbě budoucího povolání nebo osvojováním zdravého způsobuţivota.Výchova k volnému času je povaţována za zdroj nových moţností aktivit a rozvoječlověka. Děti jsou podněcovány k tomu, aby se za pomoci dospělých, a následněsamostatně, učili správně volit a zvládat vhodné aktivity, které prospívají rozvojijich samotných, jejich okolí, přírody a celé společnosti.V posledních letech se začínají objevovat nové pojmy výchovy, a to výchova formální,informální a neformální.Výchova formální se uskutečňuje ve školách a odborných vzdělávacích zařízeních a jevěkově odstupňována od základního po vysokoškolské vzdělání.Výchova informální vyplývá z denního kontaktu jedince s rodinou, přáteli, vrstevnickýmiskupinami dětí a mládeţe, médii a jinými činiteli, působícími v okolních prostředích. Tatovýchova probíhá cíleně, mnohem častěji však je toto působení neorganizované,nekoordinované, nesystematické a nezáměrné.Výchova neformální je cílenou a organizovanou aktivitou mimo formální výchovnýsystém, a patří sem zájmové krouţky, umělecké sbory, sportovní druţstva a sdruţení dětía mládeţe. Tato výchova vychází od dítěte a realizuje se prostřednictvím jeho dobrovolnéčinnosti.8


Neformální výchova má doplňující, ale přesto nezastupitelnou funkci, protoţe je schopnadostát dnešním poţadavkům na přípravu mladé generace z hlediska tvořivosti interakcí sespolečností a pruţného řešení problému.Výchova formální a neformální mají společné cíle: rozvoj osobnosti, výchovu k aktivnímuobčanství a sociální integraci. Obě kategorie rozvíjejí intelektuální, praktické a sociálníznalosti. [1, s. 18-20]1.3 Negativní volný časDěti tráví volný čas ve velmi různorodém prostředí. Můţe to být domov, škola nebo různéspolečenské organizace a instituce. Mnoho dětí proţívá volné chvíle také venku, na ulicia na veřejných prostranstvích, mnohdy bez dohledu a zájmu dospělých. Tato neuspokojivásituace ohroţuje výchovu děti i jejich samotnou bezpečnost. Zejména to platí pro menšíděti ţijící ve velkoměstech.Děti mívají hodně volného času a je důleţité, aby se společnost zajímala o to, jak jej tráví.Na prvním místě je rodina, avšak ani ona nedokáţe plně zabezpečit výchovu svýchvlastních dětí. Pro tuto funkci má ne vţdy dostatek času, ale postrádá téţ nutné materiálnívybavení a odbornou kvalifikaci. Dále nedokáţe rodina uspokojit potřebu dítěte sdruţovatse ve skupinách vrstevníků.Kvalitní výchova dětí ve volném čase má především preventivní význam. Zkušenostiz historie i ze zahraničí ukazují, ţe ve výchově je prevence účinnější, a také levnější neţpřevýchova a náprava chyb. [4, s. 14]V ţivotě současného člověka hraje velkou roli mezilidská komunikace. Stále častěji jsouinformace zprostředkovávány médii (sdělovacími prostředky).V posledních desetiletích došlo k rozvoji elektronických technologií, jako jsou počítače,internet a mobilní telefony. Tyto nové formy komunikace se staly součástí běţného ţivotadětí a mládeţe.9


Působení internetu a mobilních telefonů má však také negativní stránku na vliv dítěte:nadměrný uţivatelský přístup na úkor vlastní aktivity, propagace násilí a dalšíchnegativních jevů. Volnočasová výchova musí nutně na tento aspekt reagovat.Děti mají moţnost denně se setkávat s médii v rodině, škole i ve volném čase. Jiţv předškolním věku se jim nabízí moţnosti pro jejich vyuţívání. Média umoţňují dětemzískávat informace o vrstevnících i světě dospělých, rozvíjet jejich zájmy, motivovat sepro nové způsoby zábavy a proţívat chvíle radosti, dobrodruţství a napětí. [1, s. 128-129]10


2 MAPOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT2.1 Historie volného časuZ počátečních období naší historie je k dispozici pouze málo povědomí o ţivotě dětí. Aleuţ i tehdy měly děti své hry a část svého času trávily ve skupinách.V 19. a 20. století se stal volný čas důleţitou součástí ţivota kaţdého člověka. To všakprobíhalo odlišně u lidí různého sociálního postavení a společenské vrstvy.Lidé si začali uvědomovat, ţe pokud se o děti po vyučování nikdo nestará, stávají se z nichneposlušní jedinci. To umoţnilo vznik aktivit a zařízení pro volný čas. Pro dítě toznamenalo osvobození od dosavadních sociálních vazeb a nutností být podřízen. Velkouroli hrála moţnost dobrovolné volby činnosti a účasti na ní. Nově vznikající zařízenívolného času umoţnil omezit podřizování se dítěte přísné rodinné a školní výchově.Postupně docházelo k oddělování bydliště a místa volného času.Prvotní zařízení a aktivity byly určeny pro dospělé, a pouze část své pozornosti obracelyna děti a mládeţ. Byly jimi např. sportovní hřiště, cvičiště a tělocvičny. Později se k nimpřidaly knihovny a loutková divadla.V pozdějším období začala vznikat sdruţení a zařízení zaměřující se pouze na dětia mládeţ, jakými byly např. skautské hnutí, klubovny a tábory. Dále se rozvíjelynejrůznější kluby a sportovní zařízení na školách.Na počátku 20. století vznikaly v západní a severní Evropě domy mládeţe a kultury,ubytovny mládeţe a letní tábory dětí a mládeţe. V meziválečném Československu vznikalasdruţení a společná zařízení pro mladé a dospělé ve sféře tělovýchovy, turistiky a sportu.Pro děti a mládeţ zde byly letní kolonie a tábory. [4, s. 19-22]Od druhé poloviny minulého století vzrůstalo poznání, ţe volný čas je důleţitou součástí ţivotadětí, mládeţe a dospělých. Začaly vznikat podmínky pro jeho rozvoj, jako např. zavedenípětidenního školního týdne a rostoucí účast ţáků na aktivitách volného času. [1, s. 16]11


2.2 Typy volnočasových aktivitVolnočasové aktivity a zájmové činnosti jsou cílevědomé aktivity zaměřující se nauspokojení a rozvoj individuálních potřeb schopností a zájmů. Silně ovlivňují rozvojosobnosti. Zájmy jsou spojeny se schopnostmi a vlohami člověka a ovlivňují úspěšnévykonávání nějaké činnosti.Jedním z typů volnočasových aktivit jsou pracovně-technické zájmové činnosti.Napomáhají ke zdokonalování manuálních dovedností a díky mnohostranné činnosti seprohlubuje zájem ţáků o tvořivou práci. Tento typ zájmových činností má za úkolpodporovat přirozenou touhu dítěte po aktivní seberealizaci v technické oblasti a rozvinoutjeho představivost. Do této kategorie volnočasových aktivit patří práce s různýmimateriály, jako např. textil, karton, papír, modelovací hmoty, dřevo, přírodní materiál, dálepráce se stavebnicemi, modelářské práce a aktivity související s dopravní výchovou.Dalším druhem jsou přírodovědné aktivity jeţ vedou ke zvyšování vědomostí o příroděa pěstují vztah k její ochraně. Přirozený zájem dětí o přírodu i citový vztah ke všemuţivému umoţňuje formovat pocit odpovědnosti za ochranu přírody a k vytvořenísprávného postoje. Náplň těchto zájmových činností by měla vycházet z toho, ţe děti sisnadno osvojí poznatky o rostlinách, ţivočiších a neţivé přírodě. Ţáci mladšího školníhověku mají velmi blízký vztah ke zvířatům. S rostoucím věkem se děti více zajímajío specializované činnosti, např. rybářství, pěstitelství, atd.Jedním z dalších typů volnočasových aktivit jsou sportovní a tělovýchovné činnosti. Tytopřispívají k fyzické zdatnosti a psychické odolnosti. Důleţitou součástí zdravého vývojedítěte je přiměřená pohybová aktivita. Moţnost poznat více druhů sportu podněcuje dětik jejich aktivnímu provozování. Pro dobrý rozvoj pohybových schopností je důleţitávšestrannost. Aktivita by se proto měla zaměřovat na prvky ze sportovních her,gymnastiky, atletiky, plavání, bruslení, lyţování a jiných sportů. Zejména jsou důleţitésportovní činnosti provozované v přírodě.Jiným typem aktivit jsou estetickovýchovné zájmové činnosti, které se zaměřujína rozvíjení hudebního, hudebně-pohybového, výtvarného, dramatického a literárníhoprojevu a rozvoj tvořivosti. [4, s. 92-97]12


V moderní době působí na děti sílící tlak, který je nutí dosahovat stále lepších výsledkůve škole. V častých případech zlepšuje školní výkony hudba. Pedagogové přiznávají,ţe vzdělávání je příliš verbální a zaměřuje se na levou mozkovou hemisféru, naproti tomu,hra na hudební nástroj je neverbální činností rozvíjející pravou mozkovou hemisféru.To přispívá k celkové vyváţenosti dítěte. Postupné ovládnutí hudebního nástroje zvyšujesebevědomí a provozování hudby působí jako očistní terapie. [14, s. 11]Volnočasové aktivity a zájmová činnost mají vzdělávací i výchovnou funkci. Podporujíseberealizaci, rozvíjejí osobnost dítěte a působí motivačně. Jsou téţ prostředkemodpočinku, relaxace a fyzické i duševní rekreace. Pro rozvoj zájmové činnosti ţáků jedůleţitá kvalitní soustava příleţitostí k rozvoji zájmů. Přitom zde není hlavním faktoremmnoţství zájmových činností, nýbrţ jejich kvalita, obsah a skladba a musí odpovídat potřebámjedince. [4, s. 98-99]2.3 Funkce volnočasových aktivitHlavními funkcemi volnočasových aktivit jsou odpočinek, tj. regenerace síly, rozvojosobnosti, zábava tj. regenerace duševních sil, sociální prevence a výchova.Podle francouzského sociologa Rogera Sueho, má volný čas tyto funkce:• sociální• ekonomickou• terapeutickou• psychosociologickouFunkce sociální znamená socializaci v různých prostředích včetně rodiny a vyjadřuje vztahke skupině. Je potvrzením sociálního uznání a vlastní osobnosti.Funkce ekonomická zdůrazňuje hospodářský význam volného času pro jednotlivcei společnost.Funkce terapeutická byla doposud opomíjena a patří do ní zdravotní hledisko, prevencechorob, zdravý ţivotní styl a smyslový rozvoj. [1, s. 13-15]13


Jednou ze stěţejních funkcí volnočasových aktivit je také funkce výchovně-vzdělávací.Jednotlivé instituce se podílejí na rozvíjení schopností dětí a mládeţe, na uspokojovánía usměrňování jejich zájmů a potřeb a na formování vlastností a postojů. Tyto institucenabízejí zajímavé a pestré činnosti, a tím motivují děti ke vhodnému vyuţívání volnéhočasu, k získávání nových návyků, dovedností a vědomostí. Úspěchy v zájmovýchaktivitách přinášejí dětem pocit uspokojení.K usměrňování reţimu dne pro vytvoření zdravého ţivotního stylu napomáhá zdravotnífunkce. Dochází zde ke střídání činností různého charakteru – práce a odpočinek, činnostispontánní a organizované, činnosti tělesné i duševní. Obzvláště významné je podněcováník vydatnému pohybu na čerstvém vzduchu. Sportovní a pohybové činnosti ve volném časevynahrazují dlouhé sezení při vyučování a jsou nezbytné pro zdraví dětí. Velký význam mái dobře zvolené, hygienicky nezávadné a estetické prostředí a také dostatek prostoru.Zařízení pro výchovu mimo vyučování mají důleţitou sociální funkci. Péčí o volný čas dětído určité míry osvobozují rodiče od starostí v době jejich zaměstnání. Svou prací se tatozařízení podílejí na vytváření kvalitnějších sociálních vztahů mezi dětmi.Významná je funkce takových zařízení, která pracují s mladšími dětmi nebo plní funkcirodinné výchovy, např. školní druţiny, domovy mládeţe, dětské domovy. Součástívýchovy mimo vyučování je také nácvik komunikativních dovedností a seznamovánís pravidly společenského chování.Volnočasové aktivity nedávají téměř ţádný prostor pro rozvoj sociálně-patologických jevůu dětí a mládeţe, jako je záškoláctví, šikanování, vandalismus, negativní vlivy televize,počítačů a videa. [4, s. 39-41]14


3 ASPEKTY OVLIVŇUJÍCÍ VOLNÝ ČAS DÍTĚTE3.1 MotivaceV zájmových oblastech je podmínkou aktivit vyvolání nebo zvýšení zájmu, tj. uspokojeníurčité potřeby, např. potřeby sebevyjádření, seberealizace, uznání, sdělení.Pedagog, vychovatel nebo vedoucí zájmového krouţku v dětech vyvolává potřeby(motivuje) něco dokázat, vědět, naučit se a cílem je tuto potřebu uspokojit. Úkolemmotivace je vyvolat potřebu, a zároveň ukázat způsob jejího uspokojení. Měla byodpovědět na otázku, PROČ danou činnost vykonávat. Má vyvolat určité chovánía udrţovat aktivitu. Aktivitu pro zájmovou činnost nelze vynutit, musí být vyvolána.Kvalitní motivace vychází z kladných zkušeností dítěte, a zároveň udrţuje jistou hladinuočekávání a napětí. Úspěšnost takové motivace je dána především následným úspěchema oceněním. Jestliţe dítě v některé činnosti uspěje, má sklon tuto činnost opakovat, coţvšak můţe vést aţ ke stereotypnosti.Pro dítě můţe být také motivací úspěch kamaráda, který byl za činnost pochválen, a dítěchce být podle něho také oceněno. Jedním ze způsobů sociálního učení je právěnapodobování. Neuspěje-li dítě, směřuje svůj zájem jinam. Z tohoto důvodu by mělvedoucí oceňovat nejen výsledky činnosti, ale téţ samotný průběh.Motivace musí být přiměřená – čím je dítě mladší tím je motivace více spojená na základnípotřeby a na smyslové záţitky. Měla by určovat, co má dítě zvládnout, naučit se a jakpostupovat. V neposlední řadě, musí motivace posilovat ţádoucí chování.Úkolem vedoucího je udrţovat motivaci na patřičné úrovni z hlediska kvantity, alepředevším kvality. Přitom vyuţívá motivů přiměřených věku a osobnosti dítěte.Činnosti ve skupině je u dítěte uspokojována potřeba seberealizace a uznání, zvídavostia jistoty. Dítě pro svou činnost volí raději osoby, které s ním spolupracují a pomáhají mu,neţ ty, které s ním soupeří nebo mu odporují.15


Někdy je moţné se doslechnout, ţe jsou děti neaktivní a nic je nebaví. Tento nezájema nízká aktivita vyplývají z toho, ţe vedení nebo prostředí nejsou přiměřené zájmům dětí.Vedoucí motivuje, podněcuje, vede a nabízí činnosti, ale ty uţ vykonává samotné dítě.Nejlepší motivací je úspěch a radost z činnosti, které lákají k dalším úspěchům.Významným prvkem můţe být také soutěţivost a chuť vyhrát. Opakem je demotivace,zesměšnění, ironie, výtky a zaměření na chybu. Pochvala podněcuje, výtka odrazujeod činnosti. [2, s. 170-173]Motivace dětí a ţáků má určitá pravidla:• pochvala, pokud si ji zaslouţí• projevení důvěry• umoţnění projevit se a vyjádřit názor• povzbuzování v nápadech• pomáhání v růstu a zlepšování se• nemít oblíbence• nepřehlíţet drobnosti• nesniţovat význam jedinceMotivace je zdrojem našeho konání, růstu a rozvoje. Dítě poznává svět, prohlíţí a ptá se,aby zjistilo jak to je. Motivace je důleţitá po celý ţivot člověka. [12, s. 68-69]3.2 RodinaPrvotním prostředím volnočasového ţivota u většiny dětí je rodina jakoţto primárnísociální skupina, která se zásadně podílí na formování jejich osobnosti. Rodina začínás výchovou a vzděláváním, vytváří mezilidské vztahy a klade základy hodnot.Některé dospívající děti mají sklon svoji rodinu opustit dříve a odmítají její tradiční model.Naproti tomu jiné děti zůstávají u svých rodičů i po dosaţení plnoletosti a ekonomickésamostatnosti.16


Do ţivota a výchovy dětí v rodině proniká také vnější prostředí a rodina tak přestává býtnejzákladnějším prostorem. Tyto podněty zvenčí se stávají součástí ţivota dětí a působenírodičů. Mnohé rodiny dokonce tyto podněty aktivně vyhledávají a osvojují si je. Tímobohacují volnočasové aktivity svých dětí.Na volný čas dětí v rodině působí pozitivní i negativní vlivy, jako je její úplnost a velikost,anebo tendence k pozdějšímu zakládání rodiny v pozdějších letech. Dochází také kezměnám ţivotní úrovně, způsobu začlenění do společnosti, úrovni bydlení a vybavenostidomácností.Důleţitý je způsob realizace volného času uvnitř rodiny. Rodiče by neměli působit jakorozkazující faktor, ale ani ponechávat volný průběh ţivelnosti. Měli by spíše podněcovat,inspirovat a spoluorganizovat aktivity svých dětí a celé rodiny. Rodina je východiskem,od nějţ se odvíjí bohatost záţitků dítěte a jeho připravenost na volnočasový ţivotv dospělosti. [1, s. 56-57]Na výchovné působení rodiny později navazují a doplňují je předškolní zařízení a následněškola, jeţ patří k nejvýznamnějším výchovným činitelům. Kromě rodiny se na výchovědětí a v období mimo vyučování podílejí různé výchovné instituce a další subjekty. [2, s.33]3.3 VrstevníciČastým a významným způsobem trávení volného času dětí a mládeţe je sdruţování. Narozdíl od rodiny a školy je jeho hlavním znakem dobrovolné rozhodnutí jedince vstoupitdo sdruţení a účastnit se jeho činnosti. Dítě téţ přijímá jeho hodnoty, cíle a zásady,a rozhoduje se nevyuţívat čas pouze pro vlastní rozvoj a podíl na výhodách, ale také veprospěch svých vrstevníků.Dítě ve sdruţení rozvíjí svoji osobnost a sociální vztahy. Dobrovolnou účastí se rozšiřujímoţnosti ţivota dítěte a obohacení novými záţitky a zkušenostmi. Neformální vrstevnickáskupina je pro spoustu dětí první formou dobrovolného sdruţování. Takovou skupinuvytvářejí mladí lidé obdobného věku a zájmu, a mnohdy rovněţ stejného pohlaví17


To má za následek kladnou proměnu jeho samého i celé společnosti. Postupně se sám učírozhodovat o pestrosti aktivit a své účasti na nich. Zájmové činnosti v moderní dobězasahují jiţ do předškolního a mladšího školního věku. Jedinec tak vstupuje do novýchprostředí a učí se zvládat nové aktivity. [2, s. 26, 28]Kaţdé dítě je osobnost a podle toho k němu musíme přistupovat. Kaţdé je neopakovatelnéa jedinečné, jeho osobnost se skládá z duševní, tělesné a sociální sloţky. Tyto sloţky sev průběhu času neustále vyvíjí.Na přístup dítěte k volnočasovým aktivitám mají vliv jak vnitřní tak i vnější předpoklady.Mezi vnitřní předpoklady patří fyzický vzhled, pohlaví, zdravotní stav, dědičnost, dálenadání, temperament, duševní schopnosti, atd. K vnějším předpokladům náleţí výchova,zkušenost, hodnoty, postoje a vzdělání. Neméně důleţitými jsou i věkové zvláštnosti, kteréovlivňují postoj dětí k činnosti.V období mladšího školního věku (6 – 10 let) převaţuje názorné uvaţování. Dítě se učíodpovědnosti a povinnostem. Motivací k dodrţování pravidel jsou odměny a tresty. Tytoděti mají ţivou fantazii a někdy se objevuje vymýšlení, které je omylem chápáno jakozáměrné lhaní. V tomto věku je dítě schopno soustředit se maximálně 20 minut. Často sepřeceňuje nebo neodhadne vlastní moţnosti a dochází k rychlému nástupu únavy. Na druhéstraně jsou tyto děti důvěřivé, bezelstné a přijímají důvěru dospělého. Jsou schopnypřizpůsobit se skupině, ale stále jsou velmi závislé na rodině. [11, s. 16-17]Na volný čas dětí a mládeţe mají vliv nejen objektivní podmínky, ale také vztahk aktivitám a institucím. Děti a mladí lidé jsou motivováni společnou aktivitou. Účastí navolnočasových aktivitách děti získávají novou sociální zkušenost. [1, 33-34]20


4 ZAŘÍZENÍ PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY4.1 Školská a mimoškolská zařízeníDěti a mládeţ tráví svůj volný čas v mnoha prostředích: domov, škola, veřejnáprostranství, zařízení pro výchovu mimo vyučování. Všechna tato prostředí mají svápozitiva i negativa. Liší se bezpečností, pedagogickým vedením, rozmanitostí prostředí,kontaktem s vrstevníky, volbou aktivit, mírou organizovanosti apod.Podle školského zákona patří do školských zařízení pro zájmové vzdělávání střediskavolného času – domy dětí a mládeţe, stanice zájmových činností, základní umělecké školy,a dále školní druţiny a školní kluby. [2, s. 141]Starší odborná literatura zmiňuje, ţe mimoškolní výchova se týká výchovného působeníškoly v době mimo povinnou výuku, a řadí sem právě činnosti zájmových útvarů, školníchdruţin a školních klubů rovněţ do této kategorie. Např. školní druţina je zařízením prozájmové vzdělávání po vyučování, ale působení probíhá mnohdy ve školních třídách.Hlavními charakteristikami školských a mimoškolských zařízení jsou:• Účast v tomto zařízení není povinná jako školní docházka, je to dobrovolnéa samostatné rozhodnutí jedince. Tato zařízení nevydávají ţádná vysvědčení čiosvědčení.• Program činnosti vychází ze zájmů účastníků, ne ze závazných norem určených proškolní vzdělávání. Je zde prostor pro individuální přístup a neplatí zde vzdělávacístandardy.• Relativní časová volnost umoţňuje vyuţít pestrých metod a forem práce.• Působení je moţné v různých prostorách, které mohou více podporovat tvořivost neţtradiční školní učebny. [2, s. 141-142]21


Nejznámějšími typy školských a mimoškolských zařízení jsou:Školní druţina – pracuje s dětmi prvního stupně základní školy a je řízena ředitelemškoly. Mimo výchovnou funkci má i funkci sociální, protoţe je zde zajištěna sociální péčea bezpečnost dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Vzhledem k vysokému rozsahudětí mladšího školního věku se výchovná činnost soustřeďuje na široký okruh zájmovýchčinností a zvýšenou potřebu pohybu. Školní druţina je v provozu ve dnech školníhovyučování a má pravidelnou činnost, tj. kaţdodenní pedagogická práce s přihlášenýmiţáky. Nad tento rámec zde existují i příleţitostné a spontánní aktivity, např. besídky,karnevaly, sportovní dny, výstavy prací, hry v ranní druţině před začátkem vyučování,pobyt na školní zahradě. Děti v druţinách konají přípravu na vyučování a odpočinkovéčinnosti jejichţ úkolem je odstranit únavu a nabýt síly. Převaţuje zde aktivní odpočineks prvky organizovaných zájmových aktivit, které rozvíjejí osobnost a dovednost dítěte.Převládá zde vlastní aktivita dětí přinášející jim uspokojení a radost. [2, s. 144]Základní umělecká škola – poskytuje uplatnění dětem a mládeţi se zájmy a schopnostmiv esteticko-výchovné sféře. Nabízejí hudební, hudebně-pohybové, literárně-dramatickéa výtvarné obory, které umoţňují přípravu pro studium na středních a vysokých školáchs uměleckým zaměřením.Dům dětí a mládeţe – orientuje se na specializované zájmové činnosti pod odbornýmpedagogickým vedením. Je zde organizována pravidelná zájmová činnost v krouţcích,prázdninové tábory, soutěţe pro talentované děti a různé aktivity na hřištích. [4, s. 44]Dětský domov – splňuje účel ústavní výchovy dětí a zabezpečuje hmotnou, sociálnía výchovnou péči pro děti, které nemohou být vychovávány v rodině. Toto zařízení dbátaké o efektivní vyuţití volného času a rozvíjení zájmů dětí a mládeţe. Pedagogovév tomto zařízení se snaţí zapojit děti a mládeţ do zájmových činností v jiných typechvýchovných zařízení. [2, s. 149]Školská a mimoškolská zařízení volného času mají za úkol rozvíjet osobnosti svýchnávštěvníků a působit preventivně proti následkům negativních závislostí a sociálníhovyloučení .22


4.2 Základní škola VizovicePrvní písemná zmínka o vizovické škole pochází z konce 17. století. V letech 1891 – 1892byla na náměstí postavena architektonicky zajímavá budova, ve které po pěti letech bylazřízena měšťanská škola. [5, s. 9]Základní škola ve Vizovicích je umístěna ve dvou budovách. Starší budova je určená proprvní stupeň a místními je přezdívaná „stará škola“. Nachází se na Masarykově náměstía v současnosti má kapacitu 10 učeben, k dispozici je tělocvična, velká školní zahradaa 5 oddělení školní druţiny.V roce 2011 bylo na prvním stupni otevřeno 14 tříd s 282 ţáky. 5 oddělení školní druţinynavštěvuje celkem 110 ţáků. Na škole působí 9 učitelů, 5 vychovatelek a celkem 3 správnízaměstnanci.Na prvním stupni základní školy se tradičně koná „Den otevřených dveří“. Rodiče,prarodiče a jiní návštěvníci si mohou prohlédnout prostory školy a sledovat své děti přímove vyučování.Na začátku kalendářního roku se provádí zápis dětí do prvních tříd. Dítě musí splňovaturčité předpoklady, aby bylo ve škole úspěšné. Posuzuje se jeho zralost:• tělesná – např. přiměřená výška• rozumová – např. schopnost nakreslit základní geometrické tvary• sociální – např. schopnost sdělit jiné osobě základní informace• citová – např. schopnost odpoutat se od rodičů• pracovní – např. schopnost spolupráce s paní učitelkou23


4.3 Dům dětí a mládeţe Zvonek VizoviceDům dětí a mládeţe Zvonek Vizovice je příspěvková organizace uskutečňující výchovněvzdělávací činnost pro děti a mládeţ, ale i dospělé zájemce. Cílem je vyuţít volný časzájmovou, víkendovou, prázdninovou a příleţitostní činností.DDM Zvonek kaţdoročně pořádá 40 zájmových útvarů, a to pod vedením 3 internícha 10 externích pracovníků. Zájmové útvary jsou pravidelně navštěvovány přibliţně400 účastníky.Mimo zájmové útvary nabízí DDM Zvonek rovněţ aktivity výtvarného, tanečního,sportovního a turistického charakteru. Ve všední dny jsou pro zájemce připraveny výtvarnéa rukodělné činnosti, jako je práce s keramickou hlínou, přírodními materiály, malování nasklo a textil, vaření a pečení, skládání z papíru.Důleţitou součástí činnosti jsou také prázdninové pobytové akce a tábory, a tábory v doběpodzimních, jarních, velikonočních a hlavních prázdnin.24


5 VÝZKUMNÁ ČÁST5.1 Charakteristika výzkumuZpůsob výzkumu vychází z charakteristiky konkrétního problému, který zkoumá. Výzkumse zabývá analýzou jevů.Pomocí výzkumu se dají plnit cíle pedagogiky, a to cíl teoretický a praktický. Teoretickýmcílem je vytvořit model zkoumané skutečnosti, praktickým cílem je přispět ke zkvalitněnízjištěné činnosti.Před začátkem výzkumu je nutné dobře promyslet celý projekt: analyzovat všechnyovlivňující faktory, vybrat výzkumné prostředky a metody, rozhodnout o typu zpracovánívýsledků a jejich prezentace.Při výzkumu se vytvoří vzorek základního souboru, který zahrnuje všechny jevy, o nichţvýzkum informuje. To je však v praxi obtíţně realizovatelné, často nemoţné, a proto sez celého souboru vybírá jen část případů. Je to tzv. výběrový vzorek obsahující jevy, kteréjsou pro daný účel typické.Při volbě metody výzkumu je nutné se dobře seznámit s nejrůznějšími výzkumnýmipostupy a technikami. Nejefektivnější je zvolit jednoduché metody, které zároveň dávajízáruku, ţe přinesou nejkvalitnější moţné výsledky.Nejčastější metodou pro získávání údajů je dotazník, při kterém se pomocí pokládáníotázek získávají odpovědi. Takto lze získat informace od velkého počtu dotazovaných.Aby výzkum splnil svůj cíl, musí se získaná data utřídit a analyzovat. Nejčastěji se údajepřevádí do databáze ve formě tabulek a grafů. V závěru zpracování se zjištěné údajeinterpretují a zformulují do celkového závěru. [6, s. 10-17]25


5.2 Cíl výzkumuCílem výzkumné části je získat přehled o tom, jak ţáci mladšího školního věku tráví svůjvolný čas. Toto zmapování bude slouţit k rozšíření a zkvalitnění nabídky volnočasovýchaktivit pro mladší děti v našem městě.Obecně u ţáků prvních, druhých a třetích tříd dochází k velkému rozvoji osobnosti,coţ značně ovlivňuje preference trávení volného času. Proto jsem se soustředila na to,jak velký je rozdíl mezi jednotlivými ročníky u mladších ţáků, a také jak dnešní modernídoba ovlivňuje zájmy dětí.5.3 Způsob výzkumuPři své výzkumné části jsem zvolila metodu dotazníku kombinovanou s osobnímipohovory. Respondentů bylo celkem 85 a byli to ţáci 1. aţ 3. tříd Základní školy Vizoviceve věku 7 aţ 9 let. Jelikoţ v tomto mladším školním věku nebyli ţáci ještě schopnisamostatného písemného projevu, byla jediným způsobem získání informací ústníkomunikace.Sběr dat probíhal v období od 26. 9. 2011 do 14. 10. 2011 v prostorách školní druţinyZákladní školy Vizovice.5.4 Struktura dotazníkuDotazník se svými otázkami zaměřoval na způsob trávení volného času mladších ţáků.Prvních 7 otázek v dotazníku se zabývalo volnočasovými aktivitami mimo rámec školy,tzn. v domácím prostředí. Dalších 13 otázek zkoumalo trávení volného časuv organizovaných institucích poskytujících zájmové krouţky.Dotazníkové šetření probíhalo odděleně u ţáků prvních, druhých a třetích tříd základníškoly, aby se projevily rozdíly mezi věkovými skupinami mladších ţáků.26


6 VYHODNOCENÍ VÝZKUMU6.1 Hodnocení dotazníkového šetřeníOtázka č. 1 – Kde nejčastěji trávíš svůj volný čas?Kde nejčastěji trávíš svůj volný čas?15%12%9%6%4%12%13% 13%9%11%9%13%5%8%1. třída2. třída3. třída3%2%1%0%V kroužku Doma Venku U kamarádaGraf č. 1: Místa k trávení volného časuZdroj: VlastníJak vyplývá z grafu, děti všech tří ročníků tráví nejvíce volného času doma a děti prvníchročníků navíc také u kamarádů. Zde mě upoutal fakt, ţe ţáci druhých tříd tráví poměrněmálo času s kamarády ve srovnání s první a třetí třídou.Otázka č. 2 – Kolik máš denně volného času?Kolik máš denně volného času?15%12%9%12%6%14%11%9% 9% 9% 9%8%9%1. třída2. třída3. třída6%3%2%2%0%1 hodinu 2 hodiny 3 hodiny Více hodinGraf č. 2: Mnoţství volného časuZdroj: Vlastní27


Nejméně volného času, jak lze vyčíst z grafu, mají ţáci prvních tříd, coţ je vzhledemk nástupu k povinné školní docházce logické. Domácí úkoly v tomto období jim zaberouvíce času neţ starším dětem. Naopak třetí třídy mají relativně dostatek volného času.Otázka č. 3 – S kým nejvíce trávíš svůj volný čas?15%12%9%6%3%0%S kým nejvíce trávíš svůj volný čas?17%12%12%11%7%8%8%7%5%5%4% 4%S kamarády Se sourozenci S rodiči Sám1. třída2. třída3. třídaGraf č. 3: Interakce ve volném časeZdroj: VlastníŢáci prvních a třetích tříd tráví nejvíce volného času ve společnosti jiných osob, jako jsoujejich kamarádi nebo sourozenci. Naproti tomu ţáci druhých tříd upřednostňují být sami.Děti všech kategorií tráví nejméně času s rodiči.Otázka č. 4 – Co by pro tebe měl volný čas splňovat?Co by pro tebe měl volný čas splňovat?18%15%12%9%6%3%9%7%9%8% 8%4%4%12% 13%16%2%8%1. třída2. třída3. třída0%Zábavu Pohyb Čas skamarádyOdpočinekGraf č. 4: Funkce volného časuZdroj: Vlastní28


U této otázky mě zaujala u ţáků prvních tříd preference odpočinku, coţ je vzhledemk jejich věku překvapivá odpověď. Čekala jsem spíše větší zájem o zábavu a pohyb,jelikoţ tyto děti přechází z mateřské školky, které naplňují čas dětí jiným způsobem. Ţácidruhých a třetích tříd ve větší míře vyhledávají společnost kamarádů.Otázka č. 5 – Jakým volnočasovým aktivitám se věnuješ doma?18%15%12%9%6%3%0%Jakým volnočasovým aktivitámse věnuješ doma?17%14% 13%9%9%8%8%6%5%5%4%2%Televizi Počítači Hračkám Čtení knih1. třída2. třída3. třídaGraf č. 5: Volnočasové aktivity domaZdroj: VlastníV moderní době pronikají počítače a elektronika nevyhnutelně do ţivotů všech dětí a jetedy pochopitelné, ţe většina dětí se doma věnuje počítači. Výjimkou jsou ţáci druhýchtříd, kteří se i v této době věnují stále hračkám, coţ mě osobně velmi těší.Otázka č. 6 – Co nejraději navštěvuješ?Co nejraději navštěvuješ?15%12%9%6%3%7%5% 5%4%3%2%2%11%6%14%12%9%7% 6% 7%1. třída2. třída3. třída0%Kino Knihovnu Kamaráda SportovníareálPobytvenkuGraf č. 6: Nejraději navštěvovaná místaZdroj: Vlastní29


Co se týče nejnavštěvovanějších míst, většina dětí nejraději pobývá venku na čerstvémvzduchu nebo se věnuje sportu. Toto je velmi pozitivní informace. Relativně málo dětívyhledává knihovnu.Otázka č. 7 – Nudíš se někdy ve svém volném čase?30%25%20%15%10%5%0%Nudíš se někdy ve svém volném čase?30%7%11%Nikdy5%22%25%Někdy1. třída2. třída3. třídaGraf č. 7: Dlouhá chvíle ve volném časeZdroj: VlastníVelmi překvapující je fakt, ţe děti dnešní doby se ve značně zvýšené míře nudí, přestoţe sezdají být zaneprázdněny jinými aktivitami. Tato informace není příliš potěšující, protoţenuda můţe mít negativní vliv na osobnost dítěte.Otázka č. 8 – Navštěvuješ pravidelně nějaký krouţek?35%30%25%20%15%10%5%0%Navštěvuješ pravidelně nejaký kroužek?35%32%26%4% 2% 1%AnoNe1. třída2. třída3. třídaGraf č. 8: Účast v zájmovém krouţkuZdroj: Vlastní30


Nejoblíbenější mezi dětmi jsou jednoznačně sportovní aktivity, jako jsou florrball, fotbal,tenis, zdravotní cvičení a zumba. Také jsou populární taneční krouţky jako Vizovjáneka orientální tance. Nezanedbatelné jsou rovněţ hudební krouţky, např. kytara, klavír, flétnaa sbor. Mezi ţáky druhých tříd převládá krouţek vaření, skaut, rybaření, náboţenstvía hasiči. Výtvarné krouţky se v tomto školním roce zdají nevyuţité.Otázka č. 11 – Kde tento krouţek navštěvuješ?15%15%Kde tento kroužek navštěvuješ?13%1. třída2. třída10%5%8%7%7%5%3%7% 7%6%6%1% 1%7% 7%3. třída0%V tělocvičněškolyV ZUŠV DDMZvonekVesportovnímoddíleJindeGraf č. 11: Místo navštěvovaného krouţkuZdroj: VlastníNejvíce krouţků se koná v prostorách školní tělocvičny, avšak tyto krouţky jsou téměřve všech případech organizovány Domem dětí a mládeţe Zvonek Vizovice. Ţáci druhýchtříd navštěvují místa konání krouţků obdobně.Otázka č. 12 – Jak často se uvedený krouţek koná?Jak často se uvedený kroužek koná?30%25%20%15%10%5%0%27%25%22%12%8%5%0% 1% 0% 0% 0% 0%1x týdně 2x týdně 1x za 14 dní Vícekrát1. třída2. třída3. třídaGraf č. 12: Frekvence krouţkuZdroj: Vlastní32


V naprosté většině případů se krouţky konají jedenkrát týdně, v menší míře dvakrát týdně.Konání krouţku vícekrát týdně vůbec neprobíhá.Otázka č. 13 – Jak ses o krouţku dozvěděl/a?Jak ses o kroužku dozvěděl/a?25%24%1. třída20%15%10%5%8%5%2% 2% 1%2%9%4%18%15%10%2. třída3. třída0%Ve škole Na internetu Od kamaráda Z letákuGraf č. 13: Zdroj informací o krouţkuZdroj: VlastníZ grafu lze vyčíst, ţe propagace krouţků pomocí letáků má nejefektivnější vliv na zájemdětí i rodičů. Ţáci třetích tříd se nejvíce dozvídají o krouţcích od svých kamarádů. Nejniţšíje propagace krouţků na internetu, coţ je v dnešní době překvapující.Otázka č. 14 – Krouţky navštěvuji?25%20%15%10%5%0%18%25%16%Kroužky navštěvuji?6%6%19%V místě bydliště V místě školy Dojíždím do jinéhoměsta4%1%5%1. třída2. třída3. třídaGraf č. 14: Lokalita krouţkuZdroj: Vlastní33


V nejvyšší míře navštěvují děti své krouţky v místě bydliště a ţáci třetích tříd dojíţdějícíz okolních obcí se účastní krouţků v místě školy. Pouze malá část ţáků dojíţdí za krouţkydo větších měst.Otázka č. 15 – Krouţek sis vybral/a?30%29%Kroužek sis vybral/a?1. třída25%20%15%10%5%0%14% 15%Sám0%1%2%Sesourozencem18%10%8%S rodiči1%2%0%S kamarádem2. třída3. třídaGraf č. 15: Pomoc s výběrem krouţkuZdroj: VlastníJe pochopitelné, ţe nejmladším ţákům pomáhají při výběru krouţku jejich rodiče, naopakve vyšších třídách jsou děti samostatnější a vybírají si krouţky sami. Sourozencia kamarádi zde nehrají téměř ţádnou roli.Otázka č. 16 – Líbí se ti v navštěvovaném krouţku?25%20%15%10%5%0%Líbí se ti v kroužku, který navštěvuješ?25%21%20%13%9%6%1% 3%0%1% 1%0%Ano Spíše ano Spíše ne Ne1. třída2. třída3. třídaGraf č. 16: Oblíbenost krouţkuZdroj: VlastníJe patrné, ţe převaţující většina ţáků je se svým krouţkem spokojena, coţ je pozitivnízjištění a důkaz kvalitní práce institucí.34


Otázka č. 17 – Jsi spokojený/á s vedoucím krouţku?30%25%20%15%10%5%0%Jsi spokojený/á s vedoucím kroužku?30%25%21%8%5% 6%1%3%1% 0% 0% 0%Ano Spíše ano Spíše ne Ne1. třída2. třída3. třídaGraf č. 17: Spokojenost s vedoucím krouţkuZdroj: VlastníV návaznosti na předchozí otázku vychází najevo, ţe vedoucí v krouţcích odvádívynikající práci a děti jsou s nimi spokojeni. Úplná nespokojenost s vedoucímse neobjevila.Otázka č. 18 – Uvítal/a bys častější konání krouţku?Uvítal/a bys častější konání kroužku?25%20%15%10%5%0%21%19%16%11%8%9%7%0% 0%3% 2% 4%Ano Spíše ano Spíše ne Ne1. třída2. třída3. třídaGraf č. 18: Častější konání krouţkuZdroj: VlastníVzhledem k tomu, ţe jsou děti s krouţky i vedoucími spokojeni, lze pozorovat, ţe byčastější konání krouţků uvítaly. Většina dětí cítí, ţe konání krouţků jednou týdně pro něnení dostačující, avšak v několika případech dětem frekvence konání krouţku vyhovuje.35


Otázka č. 19 – Uspokojuje krouţek i tvé vlastní zájmy?Uspokojuje kroužek i tvé vlastní zájmy?35%30%25%20%15%10%5%0%33%21%20%9% 6% 6%4%1% 1% 0% 0% 0%Ano Spíše ano Spíše ne Ne1. třída2. třída3. třídaGraf č. 19: Uspokojení zájmůZdroj: VlastníPozitivní informací je, ţe krouţky plní svou funkci, coţ se odráţí na všeobecnéspokojenosti dětí, které mohou v krouţcích volně realizovat své zájmy.Otázka č. 20 – Jaký krouţek ti v místě bydliště/školy chybí?Jaký kroužek ti v místě bydliště/školy chybí?Plavání50%Hokej10%Házená8%Jízda na koni13%Karate19%Graf č. 20: Zájem o další krouţky v místě bydliště/školyZdroj: VlastníZ tohoto grafu jasně vyplývá, ţe polovina dotazovaných dětí velmi postrádá moţnostplavání ve Vizovicích, kde se v současnosti nenachází ţádný krytý plavecký bazéns celoročním provozem. Netradiční krouţky jako karate a jízda na koni vyvolávají u dětízájem. Překvapující byla volba pro hokej, kde odpovídala především děvčata.36


6.2 Výsledky dotazníkového šetření a jejich vyuţitíZ mého dotazníkového šetření jasně vyplynulo, ţe z celkového počtu 85 dotazovaných dětíprvních, druhých a třetích ročníků Základní školy ve Vizovicích se účastní krouţků80 dětí, coţ je přibliţně 94 %. Pouze 5 dotazovaných dětí, to je přibliţně 6 %, nenavštěvujeţádný krouţek.Toto zjištění je velmi pozitivní a dokazuje, ţe jestliţe v dané lokalitě existuje pestráa kvalitní nabídka zájmových krouţků a volnočasových aktivit, děti je rádi a s nadšenímvyuţívají.Tato skutečnost má za následek velmi kladný vliv na rozvoj osobnosti kaţdého dítětev období mladšího školního věku. Coţ je období, kdy se dítě nejvíce rozvíjí po stráncezájmové a osobnostní a také se u dětí buduje hodnotový systém.Ve svém výzkumu jsem se zaměřila na ţáky prvních aţ třetích tříd, protoţe pracuji jakovychovatelka ve školní druţině a s těmito dětmi jsem denně v kontaktu. To mi umoţnilozískat přístup k pravdivým informacím přímo od dětí samotných. Ţáky zahrnuté vevýzkumu toto dotazování velmi bavilo a ochotně se na zodpovídání kladených otázekpodíleli.Samotné dotazníkové šetření bylo časově i technicky náročné, jelikoţ jsem ho provádělav době, kdy děti byly přítomny ve školní druţině, a to postupným ústním dotazovánímkaţdého dítěte zvlášť. Celkové šetření zabralo čtrnáct dní a konalo se vţdy v odpoledníchhodinách.Ţáci jsou v navštěvovaných krouţcích očividně spokojeni, jak s organizací, tak i s pracívedoucích a ve velké míře jsou uspokojovány i jejich osobní zájmy, čímţ krouţky svoufunkci splňují.Fakt, ţe jsou děti v krouţcích spokojeni znamená i to, ţe by rádi uvítaly častější konáníkrouţků, neţ-li jen jedenkrát týdně. Většinu dotázaných dětí totiţ krouţky velmi bavía proto jim přijde časová dotace pouze jedenkrát týdně nedostačující.37


Ze zájmových krouţků, které děti nejvíce postrádají v místě bydliště nebo školy,se jednoznačně jednalo o plavání. Proto zřízení nebo vybudování krytého plaveckéhobazénu ve Vizovicích by bylo prospěšné pro všechny věkové kategorie občanů městaVizovic a zejména pro děti.Pozitivním zjištěním na mém výzkumu bylo také to, ţe při výběru krouţku, pomáhajínejmladším dětem, coţ jsou ţáci prvních tříd rodiče, protoţe ve svém věku ještě nedokáţíurčit, který krouţek je pro ně nejvhodnější. Naopak ţáci třetích tříd si uţ krouţky vybíralisami, jelikoţ uţ jsou samostatnější, coţ je jen a jen dobře.Z vyhodnocených informací jsem došla k závěru, ţe pokud volný čas dětí není efektivněnaplněn zájmovými krouţky nebo jinými volnočasovými aktivitami, děti se nudí, coţ jeneţádoucí důsledek.Je příjemným zjištěním, ţe děti tráví hodně volného času pohybem a pobytem venkuna čerstvém vzduchu, čemuţ odpovídá i velká účast dětí, zejména třetích tříd vesportovních krouţcích.Zajímavým úkazem na mém dotazníkovém šetření bylo, ţe zájem o krouţek vařenínavštěvuje velké mnoţství chlapců a například lední hokej je překvapivě oblíbeni u děvčat.Překvapujícím faktem mého výzkumu bylo poznání, ţe nejvyšší vliv na výběrnavštěvovaných krouţků mají kromě pozitivních ohlasů od kamarádů také letákypropagující daný zájmový útvar.Ne-méně důleţitým zjištěním v mém výzkumu bylo také to, jak výrazné rozdílyv odpovědích u některých otázek byly, i kdyţ věkový rozdíl ţáků, prvních, druhýcha třetích tříd nebyl aţ tak velký.Jsem ráda, ţe jsem si pro svůj výzkum zvolila téma volnočasových aktivit a mohla se jímzabývat, jelikoţ některé zjištěné postřehy jsou pro mne nové a budou mi přínosem v méprofesi vychovatelky ve školní druţině.38


Výsledky mého dotazníkového výzkumu budou slouţit k rozšíření a dalšímu zkvalitněnínabídky zájmových krouţků pro další školní rok, ale také k motivaci pro ty děti, kterédosud ţádné krouţky nenavštěvují.Se závěrem mého šetření budou ţáci prvních, druhých a třetích tříd seznámeni běhemněkteré z odpočinkových činností ve školní druţině.39


ZÁVĚRVolný čas je pro kaţdého jedince, a obzvláště dítě, nedílnou součástí kaţdodenního ţivota.Je svobodnou volbou kaţdého z nás, jak s ním naloţíme a u mladších školních dětí je totoještě významnější. Na děti v tomto věku mají velmi významný vliv rodiče, kteří jsou proně vzorem a měli by je proto vést a motivovat k efektivnímu vyuţití volného času.Rodiče mají dnes širokou nabídku moţností, jak pro své děti zvolit volnočasové aktivity.Nabízejí se jim nejrůznější zájmové krouţky ve vnějších i vnitřních prostorách, přímov místě bydliště nebo školy, ze kterých můţou vybírat. Ale také oni sami mohou aktivněřídit volný čas svých dětí – rodinné výlety, sportování s rodinou, vycházky do přírody,návštěvy zoologických zahrad a kulturních památek atd.Úkolem mé závěrečné práce bylo zmapovat způsob trávení volného času dětí mladšíhoškolního věku, jejich účast v zájmových krouţcích, coţ bude slouţit k rozšíření a zlepšeníkvality nabízených krouţků.Během mé závěrečné práce jsem si potvrdila domněnku, ţe v domácím prostředí volný časdětí velmi ovlivňují počítač a televize. Tento fakt ovšem my pedagogové nemůţemezměnit, jelikoţ je to úkol rodičů.Byla jsem velmi příjemně překvapena, kolik dětí a s jakým zájmem v této moderní doběnavštěvuje nejrůznější zájmové krouţky. Stávající nabídka krouţků, která je opravdupestrá a dle samotných dětí téţ kvalitní, mě osobně potěšila a určitě to je pozitivní zprávai pro město Vizovice.Po zjištění, ţe většina dětí navštěvuje krouţky z vlastní iniciativy a zjevně je to baví, pevněvěřím, ţe v těchto volnočasových aktivitách budou i v dalších letech pokračovat a budejich jen přibývat.40


ABSTRAKTLenka ZATLOUKALOVÁ Výzkum volnočasových aktivit u žáků 1. stupně základní školyZávěrečný projekt. Evropský polytechnický institut, s.r.o. Hodonín.Vedoucí práce: Mgr. Dagmar KozáčkováKlíčová slova: volný čas, volnočasové aktivity, rodina, vrstevníci, pedagog a vychovatel,zájmový krouţek, Základní škola Vizovice.Tato závěrečná práce se zabývá volnočasovými aktivitami dětí 1. stupně základní školy.Teoretická část vysvětluje pojem volného času, typy volnočasových aktivit, přístupy dětík volnému času a institucemi, kde volnočasové aktivity probíhají.Ve výzkumné části jsem se pomocí dotazníků zaměřila na zjištění, jak děti tráví svůj volnýčas v zájmových krouţcích, a také mimo ně. Dotazníkové šetření probíhalo formou ústníchpohovorů u dětí prvních, druhých a třetích tříd a bylo zpracováno do přehledných grafů.42


ABSTRACTLenka ZATLOUKALOVÁ The Research of the Free Time Activities at the Studentsin the 1st Grade of the Elementary School. Final project. European PolytechnicInstitute Ltd., Hodonín.Head of the thesis: Mgr. Dagmar KozáčkováKeywords: free time, free time activities, family, peers, teacher and educator, hobby group,Elementary School Vizovice.This thesis is concentrating on the free time activities at the children in the 1st gradeof the elementary school. The theoretical part describes the concept of free time, the typesof free time activities, the approach of children to their free time and the institutions wherethe free time activities take place.In the research part, I used questionnaires to find out how children spend their free timeboth in the hobby groups and outside of them. The questionnaire research was carried outin the form of verbal interviews with children in the first, second and third class and waslater processed into clear graphs.43


Literatura[1] HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha : Portál, 2004. 173 s.ISBN 80-7178-927-5.[2] HÁJEK, B.; HOFBAUER, B.; PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volnéhočasu. Praha : Portál, 2008. 240 s. ISBN 978-80-7367-473-1.[3] SÝKORA, J. Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času. HradecKrálové : Gaudeamus, 2006. 58 s. ISBN 80-7041-380-8.[4] PÁVKOVÁ, J.; HÁJEK, B.; HOFBAUER, B.; HRDLIČKOVÁ, V. Pedagogikavolného času. Praha : Portál, 2002. 231 s. ISBN 80-7178-711-6.[5] ZÁHOŘÁK, M.; ZETĚK, J. Vizovice v písni, tanci, muzice a vyprávění. Zádveřice :Region, 2005. 235 s. ISBN 80-239-4560-2.[6] MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2004. 78 s.ISBN 80-7315-078-6.[7] FOŘTÍK, V.; FOŘTÍKOVÁ, J. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha :Portál, 2007. 126 s. ISBN 978-80-7367-297-3.[8] MONKS, F. J.; YPENBURGOVÁ, I. H. Nadané dítě. Praha : Grada, 2002. 100 s.ISBN 80-247-0445-5.[9] SPOUSTA, V. Metody a formy výchovy ve volném čase. Brno : Masarykovauniverzita, 1996. 84 s. ISBN 80-210-1275-7.[10] MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha : Portál, 1994. 108 s.ISBN 80-7178-853-8.[11] HÁJEK, B.; HARMACH, J.; HOFFMANN, O.; JÍRA, O. Děti, vedoucí, volný čas.Praha : IDM MŠMT, 2004. 120 s. ISBN 80-86784-06-1.[12] HANUŠ, R.; CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha : Grada, 2009.192 s. ISBN 978-80-247-2816-2.[13] REUYSOVÁ, E.; VIEHOFFOVÁ, H. Jak s dětmi trávit volný čas. Praha : Portál,1996. 180 s. ISBN 80-7178-073-1.[14] TOVIM, A. B.; BOYD, D. Hudební nástroj a naše dítě. Praha : Portál, 2007. 136 s.ISBN 978-80-7367-206-5.[15] VÁŢANSKÝ, M. Volný čas a pedagogika zážitku. Brno : Masarykova univerzita,1992. 64 s. ISBN 80-210-0428-2.[16] PŘADKA, M. Kapitoly z dějin pedagogiky volného času. Brno : Masarykovauniverzita, 1999. 93 s. ISBN 80-210-2033-4.44


Seznam zkratekMgr.tj.např.atd.apod.DDMISBNvysokoškolský titul magistrto jenapříklada tak dálea podobnědům dětí a mládeţemezinárodní standard číslování knih45


Seznam obrázků, grafů, tabulekGraf. č. 1:Graf. č. 2:Graf. č. 3:Graf. č. 4:Graf. č. 5:Graf. č. 6:Graf. č. 7:Graf. č. 8:Graf. č. 9:Graf. č. 10:Graf. č. 11:Graf. č. 12:Graf. č. 13:Graf. č. 14:Graf. č. 15:Graf. č. 16:Graf. č. 17:Graf. č. 18:Graf. č. 19:Graf. č. 20:Místa k trávení volného časuMnoţství volného časuInterakce ve volném časeFunkce volného časuVolnočasové aktivity domaNejraději navštěvovaná místaDlouhá chvíle ve volném časeÚčast v zájmovém krouţkuPočet krouţků týdněDruhy krouţkůMísto navštěvovaného krouţkuFrekvence krouţkuZdroj informací o krouţkuLokalita krouţkuPomoc s výběrem krouţkuOblíbenost krouţkuSpokojenost s vedoucím krouţkuČastější konání krouţkuUspokojení zájmůZájem o další krouţky v místě bydliště/školy46


Seznam přílohPříloha č. 1: Dotazník47


Příloha č. 1: DotazníkDOTAZNÍK1) Kde nejčastěji trávíš svůj volný čas?a) v krouţkub) domac) venkud) u kamaráda2) Kolik máš denně volného času?a) 1 hodinub) 2 hodinyc) 3 hodinyd) více hodin3) S kým nejvíc trávíš svůj volný čas?a) s kamarádyb) se sourozencic) s rodičid) sám4) Co by pro Tebe měl volný čas splňovat?a) zábavub) pohybc) čas s kamarádyd) odpočinek5) Jakým volnočasovým aktivitám se věnuješ doma?a) televizib) počítačic) hračkámd) čtení knih6) Co nejraději navštěvuješ?a) kinob) knihovnuc) kamarádad) sportovní areále) pobyt venku1/3


7) Nudíš se někdy ve svém volném čase?a) nikdyb) někdy8) Navštěvuješ pravidelně nějaký krouţek?a) Anob) Ne9) Kolik krouţků týdně navštěvuješ?a) jedenb) dvac) třid) více10) O jaký krouţek se jedná?a) sportovníb) hudebníc) výtvarnýd) tanečníe) jiný11) Kde tento krouţek navštěvuješ?a) ve školeb) v ZUŠc) v Domě dětí a mládeţe Zvonekd) ve sportovním oddílee) jinde12) Jak často se uvedený krouţek koná?a) 1x týdněb) 2x týdněc) 1x za 14 dníd) víckrát13) Jak ses o krouţku dozvěděl?a) ve školeb) na internetuc) od kamarádad) z letáku2/3


14) Krouţky navštěvuji?a) v místě bydlištěb) v místě školyc) dojíţdím do jiného města15) Krouţek sis vybral?a) sámb) se sourozencemc) s rodičid) s kamarádem16) Líbí se Ti v krouţku, který navštěvuješ?a) anob) spíše anoc) spíše ned) ne17) Jsi spokojený s vedoucím krouţku?a) anob) spíše anoc) spíše ned) ne18) Uvítal bys častější konání krouţku?a) anob) spíše anoc) spíše ned) ne19) Uspokojuje krouţek i Tvé vlastní zájmy?a) anob) spíše anoc) spíše ned) ne20) Jaký krouţek ti v místě tvého bydliště/školy chybí?……………………………………………………3/3

More magazines by this user
Similar magazines