Evropský polytechnický institut, s

vos.cz

Evropský polytechnický institut, s

Někdy je moţné se doslechnout, ţe jsou děti neaktivní a nic je nebaví. Tento nezájema nízká aktivita vyplývají z toho, ţe vedení nebo prostředí nejsou přiměřené zájmům dětí.Vedoucí motivuje, podněcuje, vede a nabízí činnosti, ale ty uţ vykonává samotné dítě.Nejlepší motivací je úspěch a radost z činnosti, které lákají k dalším úspěchům.Významným prvkem můţe být také soutěţivost a chuť vyhrát. Opakem je demotivace,zesměšnění, ironie, výtky a zaměření na chybu. Pochvala podněcuje, výtka odrazujeod činnosti. [2, s. 170-173]Motivace dětí a ţáků má určitá pravidla:• pochvala, pokud si ji zaslouţí• projevení důvěry• umoţnění projevit se a vyjádřit názor• povzbuzování v nápadech• pomáhání v růstu a zlepšování se• nemít oblíbence• nepřehlíţet drobnosti• nesniţovat význam jedinceMotivace je zdrojem našeho konání, růstu a rozvoje. Dítě poznává svět, prohlíţí a ptá se,aby zjistilo jak to je. Motivace je důleţitá po celý ţivot člověka. [12, s. 68-69]3.2 RodinaPrvotním prostředím volnočasového ţivota u většiny dětí je rodina jakoţto primárnísociální skupina, která se zásadně podílí na formování jejich osobnosti. Rodina začínás výchovou a vzděláváním, vytváří mezilidské vztahy a klade základy hodnot.Některé dospívající děti mají sklon svoji rodinu opustit dříve a odmítají její tradiční model.Naproti tomu jiné děti zůstávají u svých rodičů i po dosaţení plnoletosti a ekonomickésamostatnosti.16

More magazines by this user
Similar magazines