Evropský polytechnický institut, s

vos.cz

Evropský polytechnický institut, s

Nejznámějšími typy školských a mimoškolských zařízení jsou:Školní druţina – pracuje s dětmi prvního stupně základní školy a je řízena ředitelemškoly. Mimo výchovnou funkci má i funkci sociální, protoţe je zde zajištěna sociální péčea bezpečnost dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Vzhledem k vysokému rozsahudětí mladšího školního věku se výchovná činnost soustřeďuje na široký okruh zájmovýchčinností a zvýšenou potřebu pohybu. Školní druţina je v provozu ve dnech školníhovyučování a má pravidelnou činnost, tj. kaţdodenní pedagogická práce s přihlášenýmiţáky. Nad tento rámec zde existují i příleţitostné a spontánní aktivity, např. besídky,karnevaly, sportovní dny, výstavy prací, hry v ranní druţině před začátkem vyučování,pobyt na školní zahradě. Děti v druţinách konají přípravu na vyučování a odpočinkovéčinnosti jejichţ úkolem je odstranit únavu a nabýt síly. Převaţuje zde aktivní odpočineks prvky organizovaných zájmových aktivit, které rozvíjejí osobnost a dovednost dítěte.Převládá zde vlastní aktivita dětí přinášející jim uspokojení a radost. [2, s. 144]Základní umělecká škola – poskytuje uplatnění dětem a mládeţi se zájmy a schopnostmiv esteticko-výchovné sféře. Nabízejí hudební, hudebně-pohybové, literárně-dramatickéa výtvarné obory, které umoţňují přípravu pro studium na středních a vysokých školáchs uměleckým zaměřením.Dům dětí a mládeţe – orientuje se na specializované zájmové činnosti pod odbornýmpedagogickým vedením. Je zde organizována pravidelná zájmová činnost v krouţcích,prázdninové tábory, soutěţe pro talentované děti a různé aktivity na hřištích. [4, s. 44]Dětský domov – splňuje účel ústavní výchovy dětí a zabezpečuje hmotnou, sociálnía výchovnou péči pro děti, které nemohou být vychovávány v rodině. Toto zařízení dbátaké o efektivní vyuţití volného času a rozvíjení zájmů dětí a mládeţe. Pedagogovév tomto zařízení se snaţí zapojit děti a mládeţ do zájmových činností v jiných typechvýchovných zařízení. [2, s. 149]Školská a mimoškolská zařízení volného času mají za úkol rozvíjet osobnosti svýchnávštěvníků a působit preventivně proti následkům negativních závislostí a sociálníhovyloučení .22

More magazines by this user
Similar magazines