Evropský polytechnický institut, s

vos.cz

Evropský polytechnický institut, s

5.2 Cíl výzkumuCílem výzkumné části je získat přehled o tom, jak ţáci mladšího školního věku tráví svůjvolný čas. Toto zmapování bude slouţit k rozšíření a zkvalitnění nabídky volnočasovýchaktivit pro mladší děti v našem městě.Obecně u ţáků prvních, druhých a třetích tříd dochází k velkému rozvoji osobnosti,coţ značně ovlivňuje preference trávení volného času. Proto jsem se soustředila na to,jak velký je rozdíl mezi jednotlivými ročníky u mladších ţáků, a také jak dnešní modernídoba ovlivňuje zájmy dětí.5.3 Způsob výzkumuPři své výzkumné části jsem zvolila metodu dotazníku kombinovanou s osobnímipohovory. Respondentů bylo celkem 85 a byli to ţáci 1. aţ 3. tříd Základní školy Vizoviceve věku 7 aţ 9 let. Jelikoţ v tomto mladším školním věku nebyli ţáci ještě schopnisamostatného písemného projevu, byla jediným způsobem získání informací ústníkomunikace.Sběr dat probíhal v období od 26. 9. 2011 do 14. 10. 2011 v prostorách školní druţinyZákladní školy Vizovice.5.4 Struktura dotazníkuDotazník se svými otázkami zaměřoval na způsob trávení volného času mladších ţáků.Prvních 7 otázek v dotazníku se zabývalo volnočasovými aktivitami mimo rámec školy,tzn. v domácím prostředí. Dalších 13 otázek zkoumalo trávení volného časuv organizovaných institucích poskytujících zájmové krouţky.Dotazníkové šetření probíhalo odděleně u ţáků prvních, druhých a třetích tříd základníškoly, aby se projevily rozdíly mezi věkovými skupinami mladších ţáků.26

More magazines by this user
Similar magazines