VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 - JKR

jkr.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 - JKR

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011


ÚVODEMVážení uživatelé a partneři systémů BYZNYS ERP,svým příspěvkem otevírám Výroční zprávu společnosti J.K.R. za rok 2011. Řečnická otázka na úvod –„Čím se prezentoval rok 2011?“. Ve všech médiích se skloňovala a zněla slova - krize, hospodářskárecese, deziluze, nestabilita, nezaměstnanost, deficity státních rozpočtů, socialistická politikaEvropské unie, krach Řecka a další nalévání peněz do jeho záchrany ,… Radši nepokračovat!A přece se odehrálo spousta pozitivních nádherných věcí – Slunce vycházelo a zacházelo, ledovceněkde přibyly, vznikly nové technické produkty a služby, rodily se krásné děti (mně do rodiny taky)a … společnost J.K.R. se dále dynamicky rozvíjela a dosáhla ve své už 21leté historii za rok 2011nejlepších hlavních ekonomických čísel – obratu přes 100 miliónů, zisku přes 10 miliónů, početzaměstnanců se přiblížil 100, počet prodaných licencí systémů třídy BYZNYS číslu 1 500! Takže velmipozitivní zpráva pro naše uživatele a partnery – J.K.R. je plně stabilizovaná a dynamicky se rozvíjejícísoftwarová společnost v oblasti ERP systémů!V dubnu 2011 jsme oslavili 20 let naší existence. Oslavy se konaly v Příbrami za účasti všech našichpracovníků, účastni byli zástupci partnerů a další pozvání hosté. Vystoupení beatového Tria v čeles kytarovým mágem Michalem Pavlíčkem bylo nádherné. Vzpomenuli jsem na naše počátky,na krizové okamžiky a konstatovali, že můžeme s velkým zadostiučiněním k odvedené práci býtspokojeni s tím, čeho jsme dosáhli.Spokojeni být můžeme, nikoliv však uspokojeni a pyšni. To by byl začátek pádu a, jak známo,ten může být velmi rychlý. Takže jsme po celý rok 2011 velmi usilovně pracovali na novýchzakázkách, na nových instalacích, na novém a stále dosud utajovaném projektu. Za vynaložené úsilía dosažené výsledky patří velké poděkování všem našim pracovníkům!V roce 2011 jsme začali převádět naše uživatele ze systému BYZNYS Win na systém BYZNYSVR, který má shodnou datovou základnu, ale má rozšířené funkce, nový modul Projektové řízenía využívá technologické a systémové novinky aktuálních operačních systémů a SQL serverůspolečnosti Microsoft. Do konce roku 2012 chceme převézt zbývající uživatele a tím ukončitpodporu BYZNYS Win. Přechod na nový systém se odehrával a odehrává za velmi výhodnýchpodmínek pro naše uživatele, což bylo od nich velmi dobře přijato.V dubnu letošního roku 2012 nás v Příbrami navštívil generální ředitel společnosti MicrosoftČeská republika pan Roman Cabálek. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře a potěšitelnéod něho bylo vyjádření, že společnost J.K.R. patří k stěžejním partnerům společnostiMicrosoft a že jako takový partner má plnou podporu při řešení rozvojových plánůpodnikových informačních systémů BYZNYS ERP.Věřím, že rok 2012 nebude synonymem pro slova, která jsem uvedl v úvodu. V J.K.R.se o to snažíme a jsem přesvědčen, že toto předsevzetí naplníme v míře vrchovaté.To samé přeji všem našim uživatelům a partnerům.Příbram, květen 2012ing. Vladimír Králíčekgenerální ředitel J.K.R.


O SPOLEČNOSTIEKONOMICKÉ UKAZATELEO SPOLEČNOSTIJ.K.R. patří mezi přední české softwarové producenty komplexních podnikových informačních systémůoznačovaných zkratkou ERP. Společnost byla založena v roce 1991 v Příbrami jako česká firma bez zahraničníhokapitálu a cizího know-how, nyní zaměstnává více než 90 lidí v příbramské centrále a v divizích v Prazea Teplicích, má externí servisní střediska v České republice a na Slovensku, kromě toho disponuje rozsáhloudistribuční sítí. Roční obrat společnosti přesahuje 100 miliónů korun.PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY BYZNYS ERPStěžejním produktem J.K.R. jsou softwarové systémy BYZNYS ERP, které patří v České republice mezi přední ERPřešení pro střední a větší organizace. K podpoře a rozvoji svého podnikání je využívá 1 400 organizací ze všechoblastí podnikání.Své kvality v oblasti implementace informačních systémů J.K.R. úspěšně prokazuje již 20 let. Má tudíž rozsáhlézkušenosti se zaváděním procesů v oblasti řízení ekonomiky, logistických systémů, zakázkově orientovanýchřešení, výroby a dalších branžových řešení spolu s vytvářením uživatelských úprav dle specifických potřebzákazníků. Důležitými atributy jsou také spolehlivost, solidnost a stabilita společnosti, což v kombinaci s kvalitnímiprodukty a špičkovými službami a servisem zákazníkům zaručuje jistotu a úspěch.EKONOMICKÉ UKAZATELEEkonomické ukazatele za rok 2011 dokazují, že cílení společnosti J.K.R. na potřeby středních a větších organizacíse ukazuje jako dlouhodobě perspektivní směr vývoje. Tržby jsou v posledních 5 letech stabilní a zákazníci takmají jistotu kvalitního produktu a především služeb.Zjednodušená rozvaha (v tisících Kč)2007 2008 2009 2010 2011 2011/2010AKTIVA CELKEM .........................21 227 .... 25 400. ....27 095 .... 33 235 ....52 561 ....158 %Dlouhodobý majetek .......................3 414 ..... 4 139. .....8 789 ..... 6 979. ....19 059 ....273 %Oběžná aktiva ...........................17 392 .... 27 795. ....18 054 .... 26 076. ....33 325 ....128 %Zásoby ................................. 135 ........80. ....... 50 .......271. ...... 291 ....107 %Dlouhodobé pohledávky. ................... 111 .......121. ...... 111 ..... 1 360. .....1 360 ....100 %Krátkodobé pohledávky ...................9 590 ..... 8 789. .....7 914 .... 15 324. ....20 727 ....135 %Finanční majetek ........................7 556 .... 11 804. .....9 978 ..... 9 121. ....10 947 ....120 %PASIVA CELKEM .........................21 227 .... 25 400. ....27 095 .... 33 235. ....52 561 ....158 %Vlastní kapitál ...........................10 924 .... 15 578. ....18 116 .....18933. ....33 509 ....177 %Základní kapitál .........................2 100 ..... 2 100. .....2 100 ..... 2 100. .....2 100 ....100 %Kapitálové fondy .......................... 34 ........34. ....... 34 .........0. ........ 0 .........Fondy ze zisku ..........................1 522 ..... 1 236. ...... 942 .... 10 722. ....10 423 .....97 %Hospodářský výsledek. ....................3 647 ..... 4 941. .... 4 631 ..... 2 062. ... 14 877 ....721 %Cizí zdroje ..............................10 067 ..... 9 286. .....8 774 .... 14 126. ....16 244 ....115 %Krátkodobé závazky ......................8 724 ..... 7 557. .....7 064 .... 12 154. ....13 693 ....113 %Zjednodušený výkaz zisků a ztráty (v tisících Kč)2007 2008 2009 2010 2011 2011/2010Tržby za prodej výrobků, služeb, zboží .........76 463 .... 77 904 ....75 591 .... 74 804. ....89 017 ....119 %Výkonová spotřeba a náklady na prodej zboží ...34 849 .... 32 818. ....30 354 .... 32 362. ....40 890 ....126 %Přidaná hodnota .........................41 614 .... 45 086. ....45 237 .... 42 442. ....58 559 ....138 %Osobní náklady ..........................35 705 .... 38 217. ....40 228 .... 41 453. ....49 518 ....119 %Daně a poplatky. ........................... 224 .......251. ....... 74 .......149. ...... 129 .....87 %Ostatní provozní výnosy ...................... 237 .......463. .....2 216 ..... 3 846. .....9 812 ....255 %Ostatní provozní náklady ..................... 161 .......148. ...... 358 ........45. ...... 232 ....515 %Provozní hospodářský výsledek. ...............5 418 ..... 6 906. .....6 114 ..... 3 012. ....16 868 ....560 %Finanční výsledek ...........................–536 ......–615. ..... –341 ......–588. ..... –645Hospodářský výsledek za účetní období .........3 647 ..... 4 941. .....4 631 ..... 2 062. ....14 877 ....721 %Vlastní výkony/zaměstnance. .................1 058 ..... 1 045. ...... 994 .......984. .....1 248 ....127 %Obchodní firma: J.K.R. spol. s r. o. Sídlo: Pražská 14, Příbram 2 IČO: 18608001Kapitál: český Založena: duben 1991 Divize: Praha, Teplice Počet zaměstnanců: 90Produkt: podnikové informační systémy BYZNYS ERPPodle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv,pasiv a finanční situace společnosti J.K.R., spol. s r.o., k 31. prosinci 2011, nákladů, výnosů a výsledkujejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.Jana Rosenbaumová, auditor, Audit & Consulting


SROVNÁVACÍ UKAZATELEDEALEŘI A PARTNEŘISROVNÁVACÍ UKAZATELE2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Počet konzultačních hodin ...........18 524 ....23 982 ....19 683 ... 17 537. ....16 938 ... 14 826. ...15 897Počet prodaných licencí ............... 151 ...... 507 ...... 219 .......90. .......46 .......43. .......34Počet osobních prezentací ............. 443 ...... 687 ...... 501 ......426. ......335 ......277. ......444Počet konzultací. ...................4 069 .....4 985 .....4 383 .... 4 317. .....3 869 .... 3 334. ....3 503Počet uživatelů ..................... 444 ...... 910 .....1 128 .... 1 218. .....1 231 .... 1 234. ....1 400Prodej licencí BYZNYS ERP od roku 2008, v porovnání s minulostí, již plně sleduje dlouhodobý strategický cíl společnosti – zaměření na střední a větší organizace.DEALEŘIFugasoft dodává ve spolupráci s J.K.R. modul Výroba, plně integrovaný BYZNYS ERP. Mimo již tradiční oblaststrojírenské a elektrotechnické výroby byly realizovány i instalace ve stavebnictví či slévárenství. .... www.fugasoft.czGosvo spolupracuje se společností J.K.R. na prodeji, poskytování služeb a podpory uživatelů BYZNYS ERPna Moravě a ve Slezsku. Společnost Gosvo má na svém kontě stovky implementací systémů BYZNYS a s J.K.R.spolupracuje od roku 1994. .................................................................... www.gosvo.czGosvo SK je dceřinou společností Gosvo. S J.K.R. spolupracuje od roku 2004 a zajišťuje prodej, služby a servisv oblasti podnikových informačních systémů BYZNYS ERP uživatelům na Slovensku. . . . . . . . . . . . . . . . . .www.gosvo.czERP systémy pro středně velké organizaceZdroj: CVIS 2011Abra / 10,3 %MS Dynamics / 10,4 %BYZNYS ERP / 9,5 %Orsoft / 5,7 %ERP systémy pro velké organizaceZdroj: CVIS 2011MS Dynamics / 11,3 %SAP / 17,3 %BYZNYS ERP / 4,1 %Infor / 3,8 %Orsoft / 3,7 %Honka Kamil zastupuje zájmy společnosti J.K.R. na Domažlicku, Klatovsku a Tachovsku, kde od roku 1996zajišťuje kompletní dodávky BYZNYS ERP včetně instalace, školení a následné podpory. Řeší též kompletnídodávku hardware včetně správy síti ve spolupráci s firmou TBW Kdyně. ........................www.honkasoft.czVHsoft zajišťuje komplexní obchodní, servisní a poradenské zastoupení společnosti J.K.R. v oblastiKarlových Varů, Sokolovska, Chebska a Chomutovska. Pro uživatele produktů BYZNYS ERP zabezpečuje vývoj,implementaci a údržbu modulu Doprava. Od roku 1997 má za sebou VHsoft desítky úspěšných implementacíze všech oblastí podnikání. .....................................................................www.vhsoft.czHelios / 24,1 %QI / 3,7 %Altus Vario / 2,8 %Ostatní / 33,5 % Helios / 31,4 %Ostatní / 25,8%K2 / 2,6 %PARTNEŘIAmcobex Information Technologies poskytuje již od roku 1993 na českém trhu služby v oblasti informatiky.Patří do nadnárodní skupiny Compeco a jako IBM Business Partner navrhuje řešení zejména na platformách IBMSystems. Součástí služeb Amcobexu je také outsourcing správy počítačových sítí. ................www.amcobex.czArsiqua system vznikla v roce 2006 z týmu pracovníků, kteří se již 18 let zabývají vývojem systémupro plánování a řízení výroby AROP a jeho implementacemi u zákazníků.. ....................www.arsiqua.czBarco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů, RFID a bezdrátových technologií.Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. ....www.barco.czBitServis s J.K.R. jako IBM Premier Business Partner spolupracuje na komplexních návrzích IT infrastruktury.Kromě toho se zabývá IT konzultacemi, servisem a prodejem výpočetní techniky. .................www.bitservis.czB Trade Czech je poradenská společnost, která se věnuje systému managementu jakosti ISO 9001:2001,jeho udržování, interním auditování a neustálému zlepšování. ....................................www.btrade.czCombitrading je dodavatelem čteček čárových kódů společnosti Symbol Technologies a dodavatelem zařízeníspolečnosti Datamax. Ty tvoří spolu se systémem BYZNYS ERP společnosti J.K.R. spolehlivé kompletní řešenípro vedení skladového hospodářství. S J.K.R. úzce spolupracuje již od roku 2000. .............www.combitrading.cz


PARTNEŘIOBCHODNÍ PARTNEŘIData Labs je renomovaná firma s dlouholetou praxí orientovanou na záchranu a obnovu dat z paměťovýchmédií. Společnost disponuje jedinou komplexně vybavenou laboratoří na území bývalé východní Evropy.K obnově dat využívá unikátní technologie a originální přístup, díky čemuž dosahuje velmi vysoké úspěšnosti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.data-labs.czD.H.S. se zabývá dodávkou počítačových systémů již od roku 1992. Dodávané mobilní počítačové systémyumožňují firmám zvyšovat výkonnost a snižovat množství chyb, které jim jinak vznikají při pořizování dat pomocítužky a papíru. ...................................................................................www.dhs.czFraiva zabezpečuje pro uživatele produktů BYZNYS ERP vývoj a údržbu nadstavbového modulu Excellent.Manažerský, controllingový a reportingový nástroj Excellent poskytuje uživatelům vysoce efektivní nástrojpro finanční analýzu a plnění různých reportingových povinností. ..................................www.fraiva.czMicrosoft podporuje J.K.R. při vývoji systému BYZNYS ERP z pozice předního světového dodavatele vývojovýchnástrojů. J.K.R. využívá vývojové nástroje Microsoft, obě společnosti také úzce spolupracují na konkrétníchimplementacích podnikových informačních systémů. BYZNYS ERP navíc jako databázovou platformu využívajíMS SQL Server. ..............................................................................www.microsoft.czPC Centrum je dlouholetým partnerem v oblasti dodávek a servisu počítačů, návrhu realizace a realizacepočítačových sítí. Kromě toho je PC Centrum schopno provádět školení operačních systémů a kancelářskýchaplikací. ...................................................................................www.pc-centrum.czP. V. A. systems dodává obchodně-skladový systém B.O.S.S. Enterprise, který je napojen na BYZNYS ERP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.pvasystems.czSagit je nakladatelství, které vydává ekonomickou a právní literaturu. Hlavním produktem je edice ÚZ – úplnéznění průběžně aktualizovaných souborů předpisů pro různé oblasti, například daně, účetnictví, obchodníči parcovní právo. S J.K.R. spolupracuje na propojení produktů BYZNYS ERP se systémem Účetní a daňovýporadce – Delfín. ................................................................................ www.sagit.czSaitech dodává docházkový systém Power Key, který lze snadno napojit na BYZNYS ERP. Uživatelé tak mohoujednoduchým způsobem přenášet údaje o docházce zaměstnanců do informačního systému. www.saitechnologic.czTroell vyvíjí od roku 2004 řešení iBYZNYS, které nabízí jednoduchý a pružný internetový obchod či webovouprezentaci. Hlavní předností produktů řady iBYZNYS je jejich plná provázanost s BYZNYS ERP. .......www.troell.czOBCHODNÍ PARTNEŘIObchodní partneři zprostředkovávají obchodní kontakty a poskytují základní informace k produktům třídy BYZNYS.Obchodní partner Město wwwRosa Computers .....................Horažďovice ........................www.rcnet.czElisa Computer ......................Klatovy ............................www.elisacomputer.czJimiro. .............................Kralovice ...........................www.jimiro.czVáclavík Jiří .........................Kralovice ...........................www.icservis.czAleš Kulich .........................Kadaň .............................www.kuldashop.czMiPi servis ..........................Louny .............................www.mipiservis.czHappy Technik. ......................Písek ..............................www.happytechnik.czAGC systems ........................Plzeň ..............................www.agcsys.czDiscomp ...........................Plzeň ..............................www.discomp.czGigacomputer .......................Plzeň ..............................www.gigacomputer.czWalk Solutions. ......................Plzeň ..............................www.walk.czRoset ..............................Strakonice ..........................www.roset.czBlahaSoft. ..........................Švihov .............................www.blahasoft.czMegabyte ..........................Teplice. ............................www.megabyte.czEasy Net. ...........................Úžice u Kralup nad Vltavou .............www.easynet.czHardware Plus .......................Ústí nad Labem ......................www.hw-plus.czDiestra consulting CZ. .................Ústí nad Labem ......................www.diestra.euNetos. .............................Praha. .............................www.netos.czLosan. .............................Praha. .............................www.losan.czBriard. .............................Český Brod .........................www.briard.cz


J.K.R. V ROCE 2011NOVÍ UŽIVATELÉJ.K.R. V ROCE 2011NOVÍ UŽIVATELÉ PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ BYZNYS ERP V ROCE 2011Rok 2011 byl pro společnost J.K.R. jednoznačně nejúspěšnější v její 20-leté historii. Rostl početzaměstnanců, obrat i zisk, na tradičně vysoké úrovni byla kvalita řešení, služeb i spokojenost zákazníků.Také z hlediska konkurenčního srovnání si společnost vedla výborně a podle nezávislého srovnánípatřila vloni mezi 4 největší dodavatele ERP systémů pro malé, střední i velké organizace v ČR.J.K.R. vloni navázala spolupráci s firmou Credit Check specializující se na sběr a hodnocení informací o bonitěčeských podniků, díky čemuž mají uživatelé bezplatnou možnost včasného otestování bonity obchodníhopartnera prostřednictvím nové webové služby Creditcheck.V rámci BYZNYS ERP bylo představeno řešení pro řízení vztahů s dodavateli a pro realizaci reverzních aukcí.Modul SRM je nástroj pro řízení vztahů s dodavateli umožňující výběr nejlepšího dodavatele s přehledemo předchozích transakcích. Další inovací v této oblasti je modul pro realizaci reverzních aukcí dodavatelů.Společnost J.K.R. zahájila v srpnu 2009 projekt vzdělávání zaměstnanců, který byl dotován Ministerstvem prácea sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt s názvem Vzdělávánízaměstnanců J.K.R. – cesta k inovacím produktů a procesů společnost úspěšně ukončila 30. dubna 2011.V květnu J.K.R. úspěšně završila 20 let na trhu podnikových informačních systémů, během své dvacetiletéexistence se změnila z malé příbramské firmy v jednoho z největších ERP dodavatelů na českém trhu. Na samémvrcholu pomyslného žebříčku se navíc drží už více než pět let.J.K.R. vloni potvrdila svoje kvality získáním statusu Microsoft Gold Independent Software Vendor (ISV), nejvyššíúrovně partnerství udělované společností Microsoft. Mezi podmínkami pro získání statusu Gold ISV bylo mimojiné vysoké hodnocení uživatelů.Na konci září uspořádala společnost J.K.R pro zaměstnance a partnery dvoudenní teambuildingna břehu Orlické přehrady. Na programu byly týmové hry, sportovní soutěže a plnění rozličných úkolů.Dvě významná ocenění získala společnost J.K.R. a Byznys ERP od časopisu CIO Business World. Odborná porotaměsíčníku udělila společnosti J.K.R. cenu za nejlepší případovou studii roku 2011 v kategoriích „Obchoda služby“ a „Business přínos” za projekt implementace podnikového informačního systému Byznys ERPve společnosti VSK Profi.Ke dni 15. listopadu 2011 byla podepsána smlouva na prodej 1400. licence podnikového informačního systémuERP třídy BYZNYS v České republice a na Slovensku. Trvá tak úspěšný vzestup prodeje licencí tohoto produktu,který svoji funkcionalitou dosahuje úrovně velkých zahraničních produktů.Jubilejním 100. uživatelem internetového obchod iByznys v rámci Byznys ERP se stala společnost Koh-I-NoorHardtmuth Slovensko, jeden z největších producentů kancelářských, školních a uměleckých potřeb ve střednía východní Evropě.Kromě obchodních aktivit se J.K.R. zapojuje také do celospolečenského dění ve svém okolí. Svou podporusměřujeme především do oblasti vzdělávání a neziskových organizací. Dlouhodobě podporuje Oblastní nemocniciPříbram a pátý nejstarší sportovní klub v České republice SK Spartak Příbram. Podílí se také na nasazováníekonomických informačních systémů na středních a vysokých školách technického i humanitního směru.SWH StavbyRowan Legal – SKEkonom Reality Universal (CZ)Arsiqa systemKnihovna Jana DrdyKomunistická strana Čech a MoravySPP StorageVČASAitexThermia BauSoliditetE-PROLovela TerezínKumer – PragSenoTrask SolutionsPleva MilanVrtný a geologický průzkumBonasEnantisDřevocentrum CZAdvokátní kancelář Brož & Sokol & NovákPrácheňské sanatorium obecně prospěšnáResko TachovVBH, Vereinigter Baubeschlag-HandelNovadusPrima BilavčíkVinekonHappy ModelB a K systémyB a K productionFugasoftSKS-DobříšMMTGamma Eastern – SKTPT CoatingSvaz českých a moravských výr. družstevWer liefert was?Univerzita PardubiceAxter CZSignum-Zinc Company SKAstro Kovo Plzeň


REFERENCE ZÁKAZNÍKŮENGLISH SUMMARYREFERENCE ZÁKAZNÍKŮSALLEROVA VÝSTAVBA Spolupráce se společností J.K.R. a produktu BYZNYS ERP si ceníme pro jehostabilitu, permanentní optimalizaci a možnost flexibilního řešení našich potřeb v českém a slovenském prostředí.(David Tejml)The company J.K.R. ranks among the leading Czech suppliers of ERP business information systems. Founded in Příbramin 1991, it has shown from the outset continual growth, currently employing almost 100 employees in the head officein Příbram as well as the branches in Prague and Teplice. The vision of J.K.R. is to develop and offer high-quality businessinformation systems with specific relevance to the requirements of mid-sized and larger companies. Product quality andreliable services are viewed as self-evident facts. As a result of this attitude, there are 1 400 satisfied customers from all overthe republic developing their own business with the support of our BYZNYS ERP systems.VÁCLAV PRINC Program Byznys společnosti J.K.R. používáme minimálně 18 let od počátku 90. let.Naše podnikání s Byznysem se za tu dobu prakticky bez závad, úspěšně, několikanásobně rozšířilo.(Václav Princ, majitel)JABLONECKÁ NÁSTROJÁRNA Naše firma již 15 let vyrábí a dodává lisovací nástroje a montážnízařízení předním evropským a světovým dodavatelům automobilového průmyslu. Od samotného založení firmypoužíváme podnikový systém BYZNYS a také díky němu a podpoře týmu JKR dokážeme obstátv tvrdé konkurenci.(Tomáš Pára, jednatel)RAVAK Spolupráce se společností J.K.R. a produktu BYZNYS ERP si ceníme pro jeho stabilitu, permanentníoptimalizaci a možnost flexibilního řešení našich potřeb.(Daniel Langer, ředitel úseku OTŘ a informatiky)ASTRO KOVO PLZEŇ Díky nasazení Byznys ERP jsme získali aktuální přehled o stavu všech zakázekve výrobě, podařilo se nám zlepšit návaznost skladových zásob na výrobu a v neposlední řadě jsme schopniefektivně využívat veškeré informace a dokumenty vázané na naše produkty. Při komunikaci se zákazníky jsmeschopni okamžitě dohledat veškeré potřebné informace o zakázce a nástroje ERP systému nám dovolují efektivněplánovat výrobu a optimalizovat distribuci zboží.(Libor Hamouz, ředitel výroby)Business information systems BYZNYS ERP offered by J.K.R. represent a modern, technologically advanced and high-qualityERP solution making it possible to manage an enterprise fully and efficiently. BYZNYS ERP systems offer a complete solutionfor planning and managing all main business processes in all levels of the company hierarchy. Thanks to the wide range ofoffered modules and the high variability for implementation, the BYZNYS ERP systems manage to offer trouble-free coveragefor all requirements of companies in varying fields of business.Also expected as a matter of course for high-quality ERP solutions of the present day are the stability, level of trust andgood reputation of the supplier. J.K.R. has been successfully proving its extensive and high-level experience in the domainof information system implementation for 21 years. Currently, thanks to its BYZNYS ERP products, the company is ratedamong the leading suppliers of business information systems for middle-sized and larger organizations in the Czech Republic.Attesting to its quality is the testimony of 1 400 satisfied companies using BYZNYS ERP, along with many awards andcertificates from renowned specialists from the domain of business information systems.Comparative indices2010 2011Number of consulting hours. .............................14 826 .................................15 897Number of sold licenses .................................... 43 .....................................34Number of personal presentations ........................... 277 ....................................444Number of consultations ................................ 3 334 ..................................3 503Number of users .......................................1 234 ...................................1400ATRIUM Zavedení informačního systému BYZNYS v roce 2009 mělo zcela jistě kladný přínos pro naši firmu.Zejména oceňujeme provázanost účetního a mzdového systému s realizačními procesy. Díky výstupům z IS došlok výraznému zpřesnění a zrychlení přípravy podkladů pro manažerské rozhodování, tvoření statistik, sledovánítermínů, přehled ve skladovém hospodářství, evidenci zakázek a potencionálních zákazníků.(Martin Čanda, správce IS)ERP systems for middle-sized organizationsSource: CVIS 2011MS Dynamics / 10,4 %Abra / 10,3 %BYZNYS ERP / 9,5 %Orsoft / 5,7 %QI / 3,7 %Altus Vario / 2,8 %ERP systems for big organizationsSource: CVIS 2011SAP / 17,3 %MS Dynamics / 11,3 %BYZNYS ERP / 4,1 %Infor / 3,8 %Orsoft / 3,7 %K2 / 2,6 %Helios / 24,1 %Others / 33,5 %Helios / 31,4 %Others / 25,8%


ENGLISH SUMMARYEconomic indicators from the year 2011 have revealed that the orientation of the company J.K.R. towards the needs ofmedium-sized and larger organizations is a promising direction of development for the long term. Income for the past fouryears has been stable, and clients have the certainty of a high-quality product and equally high services.Simplified balance (in thousands CZK)2010 2011 2011/ 2010TOTAL ASSETS. ................................33 235 ................ 52 561. .................158 %Long therm assets ...............................6 979 ................ 19 059. .................273 %Current assets .................................26 076 ................ 33 325. .................128 %Inventory ......................................271 ...................291. .................107 %Long-term receivables ...........................1 360 ................. 1 360. .................100 %Short-term receivables ..........................15 324 ................ 20 727. .................135 %Finance assets .................................9 121 ................ 10 947. .................120 %TOTAL LIABILITIES ..............................33 235 ................ 52 561. .................158 %Equity capital ..................................18 953 ................ 33 509. .................177 %Ordinary capital ...............................2 100 ................. 2 100. .................100 %Other capital accounts .............................0 .....................0. ......................Reserve retained earnings .......................10 722 ................ 10 423. ..................97 %Economic results. ..............................2 062 ................ 14 877. .................721 %Separate resources. .............................14 126 ................ 16 244. .................115 %Short-term debts ..............................12 154 ................ 13 693. .................113 %Simplified profit and loss statement (in thousands CZK)2010 2011 2011/ 2001Product, service and goods earnings ................74 804 ................ 89 017. .................119 %Output consumption and selling goods expenses. ......32 362 ................ 40 890. .................126 %Added value ..................................42 442 ................ 58 559. .................138 %Private expenses. ...............................41 453 ................ 49 518. .................119 %Taxes and charges ................................149 ...................129. ..................87 %Other operational revenues ........................3 846 ................. 9 812. .................255 %Other operational costa .............................45 ...................232. .................515 %Operational economic result .......................3 012 ................ 16 868. .................560 %Finance result. ..................................–588 ..................–645. ......................Economic result per accounting period. ...............2 062 ................ 14 877. .................721 %Actual output/employees ...........................984 ................. 1 248. .................127 %According to our opinion final accounts represent in all substantial aspects true and fair reflection of assets, debts andfinancial situation of J.K.R., s.r.o., company to 31st December 2011, expenses, revenues and trading income per year 2011in accordance with Czech accounting regulations.Jana Rosenbaumová, auditor, Audit & Consulting


ISO 9001BUREAU VERITASCertificationwww.jkr.eu

More magazines by this user
Similar magazines