Views
3 years ago

ja arendustegevuse programmi toetav uuring - Tartu Ülikool

ja arendustegevuse programmi toetav uuring - Tartu Ülikool

Uuringu

Uuringu metodoloogiaEuroopa Liidus kasutatakse uurimus- ja arendustegevuse prioriteetide väljaselgitamiseksmitmesuguseid mehhanisme. Hiljutine uuring (Conceicao et al 2009) näitab, et valdavalt kasutavadEuroopa tervishoiuala ministeeriumid ministeeriumi alla kuuluvaid teadusnõukogusid, mismääratlevad uurimissuunad ja nende rahastuse vastavalt riiklikele tervishoiualastele prioriteetidele.Uuringust selgub, et üsna tihti seavad teadlased ise need prioriteedid, millele uurimistöös rõhkupannakse lähtudes sellest, mida nad olulisemaks, ajakohasemaks või lihtsalt trendikamaks (jaseetõttu ka suurema tõenäosusega rahastatavaks) peavad. Mõned riigid kasutavad kalaiapõhjalisemaid kooskõlastusmehhanisme, kus ministeeriumid konsulteerivad uurimissuundadeprioriteetide määramisel patsientide, ülikoolide ja rahastajatega. Ka käesolevas töös kaasatiuuringuprotsessi Eesti tervishoiu valdkonna teadus- ja rakendusasutuste võtmespetsialiste, etsaada võimalikult põhjalik, mitmekülgne ja objektiivne ülevaade tervishoiualase uurimus- jaarendustöö prioriteetidest ja kitsaskohtadest. Püstitatud uurimisülesannetele vastamisekskombineeriti kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid, keskendudes peamiseltdokumentide ja ekspertintervjuude analüüsile ning bibliomeetrilisele ülevaatele.Dokumendianalüüsi abil kaardistati suurima tervishoiualase mõjuga teadus- jauurimisvaldkonnad Euroopas ja Eestis. Lisaks koostati arengukavade ja strateegiate aluselülevaade Eesti tervishoiu hetkeolukorrast ning tervishoiu prioriteetidest. Ära on toodud katervishoiu valdkonna uurimus- ja arendustegevuse keskused ning olulisemad rahastamisallikadteadus- ja arendustegevuse toetamiseks. Dokumendianalüüsi oluliseks väljundiks oli ka ülevaadeteadus- ja arendustegevuseks vajalikust inimpotentsiaalist ning selle jätkusuutlikkusest.Dokumendianalüüsi käigus uuriti• valdkonna arengut suunavaid strateegiaid ja arengukavasid (vt lisa 1),• valdkonda reguleerivaid õigusakte,• õigusaktide alusel väljatöötatud juhismaterjale,• varasemaid asjakohaseid uuringuid ja analüüse,• uurimisrühmade atesteerimisraporteid,• ülevaateid teadustööde rahastamise kohta,• kokkuvõtteid tervishoiualase kõrghariduse tootlikkusest.Bibliomeetrilise analüüsi käigus koostati ülevaade tervishoiu alavaldkondade teadusartiklitepublitseerimisest, kusjuures võrreldi nii erinevaid teadusharusid kui ka Eestit välisriikidega.Bibliomeetriline analüüs viidi läbi andmebaasi ISI Essential Science Indicators põhjal. Kasutatikahte andmestikku:a) riikide publitseerimis- ja viitamisstatistika valdkondade kaupa aastatel 2000-2010 jab) Eesti publitseerimis- ja viitamisstatistika valdkondade ja aastate kaupa.Võrdluseks kasutati rahvastiku- ja majandusstatistikat (rahvaarv, sisemajanduse koguprodukt)ÜRO andmebaasist UNData 1 .Kandev roll käesoleva uuringu puhul on ekspertintervjuudel, mis täiendas dokumendianalüüsi jakvantitatiivse analüüsi käigus saadud teadmisi. Läbiviidud laiapõhjalised konsultatsioonid riiklike1 Vt lähemalt UNData (http://data.un.org/).6

ekspertide ja teadlaskonna esindajatega andsid objektiivse pildi tervishoiualase uurimistöövajaduste, kitsaskohtade ja potentsiaali kohta Eestis.Intervjuudes paluti ekspertide hinnanguid:• teadus- ja arendustegevuse (biomeditsiinis, kliinilises meditsiinis, rahvatervishoius,käitumis- ja sotsiaalteadustes jm) mõjule Eesti elanikkonna tervise edendamisel nii lühikuika pikaajalises perspektiivis;• tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse prioriteetsetele valdkondadele, olemasolevaleteadlaskompetentsile, rahalistele jms vahenditele;• tervishoiualase teadustöö rakendatavusele arendustegevuses (sh ettevõtluses) ja hariduses.Meetodina kasutati poolstruktureeritud intervjuud, mis andis intervjueerijatele ja ekspertidelesuurema vabaduse teemade avamisel, ent standardsed küsimused tagasid intervjuude tulemustevõrreldavuste (vt intervjuu kava lisas 2). Personaalsete ja rühma-intervjuude abil koguti infoterinevate tervishoiu valdkonna teadus- ja arendustegevusega seotud spetsialistidelt. Teiste seasintervjueeriti Tartu Ülikooli erinevate teaduskondade, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Tervise ArenguInstituudi, Eesti Haigekassa, Tallinna Lastehaigla, Eesti Teaduste Akadeemia ja TallinnaTehnikaülikooli teadlasi ning juhte. Lisaks küsitleti Maailma Terviseorganisatsiooni Eestiesinduse, Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkonna eksperte (vtintervjueeritute nimekiri lisas 3). Intervjuud viidi läbi ka nende ettevõtete esindajatega, kespuutuvad kokku teadusuuringute rakendamisega arendustegevuses.Lõppraporti koostamisel hinnati kriitiliselt andmete kvaliteeti, tagamaks analüüsitulemusteläbipaistvust. Raport sisaldab ülevaadet rahvastiku tervise olukorrast Eestis, tervishoiualaseteadus- ja arendustegevusega seotud strateegiatest ja arengukavadest, peamistestuurimisprioriteetidest, tervishoiualaste teadus- ja arendustegevuste rahastamise üldiste võimalustetutvustust, ülevaadet tervishoiualase uurimis- ja arendusvõime taastootmisest Eestis,tervishoiualase uurimus- ja arenduspotentsiaali tõstmise võimalusi Eestis, lühianalüüsielanikkonna tervishoiu edendamise seosest uurimistegevusega ja lühiülevaadet tervishoiuvaldkonnas tegutsevate ettevõtete kohta. Lisaks antakse soovitusi tervishoiualase arendustegevuseefektiivsuse tõstmiseks ning esitatakse indikatiivne tegevusplaan Eesti tervishoiu riikliku teadus- jaarendustegevuse programmi käivitamiseks.7

Programmi Euroopa Noored aastaraamat 2006
Tartu Teaduspark kui aparaadiehituse, masinaehituse ja ...
Mahetoit: loomulik ja kasulik - Põllumajandusministeerium
ÄRIPARGID JA ÄRIKINNISVARA - Postimees
Seksuaalne ekspluateerimine ja inimkaubandus Eestis.
Programmi Euroopa Noored aastaraamat 2005
HÜDROENERGIA RESSURSIST JA KASUTAMISEST EESTIS
(2000-2002): Kogemus kogu eluks! - Euroopa Noored
Loe Tiirutajat! - Eesti ornitoloogiaühing
Konstantin Konik 1932. ja 1933. aastal (Küllo Arjakas) - Haridus
Loode-Venemaa ja Kirde-Eesti piriülesed klastrid - Kohtla-Järve
2007 Ringvaade nr.: 1 TEOORIA JA PRAKTIKA - Eesti Loomaarstlik ...
HIV ja vaimne tervis.pdf - Tartu Ülikooli Kliinikum
Millal on õige aeg taimi mulda panna ja ümber istutada ...
Краткий обзор показателей здоровья населения ... - Tartu Ülikool
Eesti ja Soome koostöö võimalused 2008 - Valitsus
Euroopa keeleoskuse uuring 2011. Eesti õpilaste inglise keele ...
Biogaas ja biometaan Eestis – viimased arengud ja ... - Tartu
Bologna protsess Eestis 2004–2008 - Haridus- ja Teadusministeerium
Loodusmuuseumi huviteatmik-kalender 2013 - Tartu Ülikooli ...
Auditoorium - juuni 2011 - Tartu Ülikooli Kirjastus
Biokütuste maksustamine ja vedelkütuse ... - bioenergybaltic
Tubakaseaduse turvaaugud Eestis ja nende sulgemisettepanekud