Aprill 2006 - Rõngu Vald

rongu.ee

Aprill 2006 - Rõngu Vald

2RÕNGULANEettevõtete ning füüsilisest isikutest 3. Tunnistada Zuhra Rohtjärv abikõlbuettevõtjatekatusorganisatsioon, mille Võta hea tuju kaasa ja tule likuks interneti paigaldamise toetusepeamiseks rolliks on VKE-de kui sotsiaalse kodukandipäevale! saamisel ja maksta välja toetus.grupi esindamine, toetamine ja kaitsmineriiklikul tasemel Eestis. EVEA asutati 1988. Info 516 5531; sirje.kruusel@rongu.ee 17. aprilli istungil otsustati:aastal ettevõtjate vabatahtliku 1. Kooskõlastada AS Haspo pooltühendusena.VALLAVALITSUSESkoostatud „Rõngu vald, Käärdi alevik,Kadaka 15 üksikelamu projekt” ningMarina Kaas 20. märtsi istungil otsustati:väljastada Igor Pentile ehitusluba.EVEA asepresident 1. Väljastada Priit Pehterile projekteerimis- 2. Anda nõusolek Elva Aianduse jaTel. 50 21 484, marina@datanet.ee tingimused garaaþi projekteerimiseks Mesinduse Seltsile 29.04.2006. aRõngu vallas Tilga külas Arumetsa kevadlaada korraldamiseks.katastriüksusel.3. Jagada Arvi Metsküla Ala UrbajaTULE RÕNGU VALLA 2. Väljastada kirjalik nõusolek Korteriühistu maaüksus 8,2 ha alljärgnevalt:Rukki 11 korterelamu tehnosüsteemide Ala-Urbaja - Kõduküla küla - maa-KODUKANDIPÄEVALEmuutmiseks Käärdi alevikus Rukki tn 11 tulundusmaa;katastriüksusel.Rebase - Kõduküla küla - elamumaa.19.mail kell 17.00 „Looduse õhtu“Rõngu Rahvamajas3. Eraldada Tamme puurkaevu remondiks5 000 krooni.VALLAVOLIKOGUS lühifilmide programm „Looduse jõud“,„Fossiilide imepärane maailm“, "Kaali 4. Jagada Kristel Peri ja Jaanus Peri Valgameteoriit“, „Maavärina lugu“;mn t 4 ka ta st ri ük su s ka he ks er al di 30. märtsi volikogu istungist võtsid osa 11katastriüksuseks Valga mnt 4 ja Valga mnt liiget. näitused: ehted meteoriitidest ja4a. Puudusid Hillar Hänilane, Leili Jomp,rändkividest; kivistised meilt ja raja tagant,5. Kinnitada ühekordsed sotsiaaltoetused Andrus Reila, Hillar Viksi.võimalus näha unikaalseid meteoriidikilde,10-le isikule.samuti koralle Austraaliast jm;6. Lõpetada kolme isiku hooldus ning Võeti vastu määrused: tutvumine teleskoobiga ning tähistaevahooldustoetuse maksmine. 1. Rõngu valla arengukava 2004-vaatamise programm;7. Määrata ühele isikule uus hooldaja. 2007(2010) muutmine; ETV operaator Karko Kaasik jäädvus- 8. Määrata ühele isikule hooldaja. 2. Kodutarbijale kütte hinnatõusutamas filmilindile õhtust tegevust Rõngus.kompenseerimine;Programmi korraldamine koostöös Tallinna 27. märtsi istungil otsustati: 3. Rõngu Keskkooli õpilaste vastuvõtmise,Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudiga. 1. Sõlmida leping E.R.T.Elekter OÜga ühest koolist teise ülemineku, koolistProgrammi juhib Mati Viiul (TTÜ GI Rõngu aleviku tänavavalgustuse valgustite lahkumise ja väljaheitmise kord;juhataja) koos teadustöötajatega. Info 516 väljavahetamiseks vastavalt vähem- 4. Põhikooli õpilaste vastuvõtmise, ühest5531. pakkumisele summas 152 810 krooni. klassist teise ülemineku, koolist lahkumise2. Sõlmida leping Eesti Kultuurkapitaliga kord Valguta Lasteaed-Algkoolis;20.mail sihtstipendiumi saamiseks summas 3 500 5. Interneti raadioseadmete paigaldamiseVaravalges alustab RÕNGU KEVADLAAT krooni. Stipendiumi kasutamise eesmärk toetamise kord 2006. a.09.00-hommikune puhkpillitervitus „Tartumaa koolinoorte teatripäevaturuplatsil korraldamine“. Võeti vastu otsused:10.00-KODUKANDIPÄEVA avamine 3. Toetada 2006. aasta vallaeelarvest 1. Lõpetada Rõngu Lasteaia arengukavavallamaja ees, jooksjate registreerimine erateede ehitus- ja remonttöid. Toetust projekti I lugemine;ausambajooksuks, välitöötoad ausamba makstakse taotlejale 50% tööde 2. Algatada üldplaneeringu koostamine japlatsil erinevate tegevuste tutvustamiseks, üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui kes kkonnamõju hindamine;Rõngu kirikus näitus 19. ja 20. saj. 8 000 krooni. 3. Tasuda AS Emajõe Veevärk IIIkooliõpikutest, Rõngu vallamajas näitus 19. 4. Kehtestada Rõngu valla teedel aktsiaemissiooni osamakse;ja 20. saj. ajakirjandusest, Rõngu koormuspiirang 8 tonni kuni 15. mainibussijaamas tervistavate tegevuste 2006.a. Marina LehismetsinfotubaVallasekretär10.45-väljasõit ausambajooksu stardipaika 03. aprilli istungil otsustati:11.00- X AUSAMBAJOOKSU START, 1. Sõlmida leping Kultuuriminismeelelahutusprogrammigale eale Kõvera teeriumiga Rõngu Rahvamaja renoveeri-Kõrtsi ees VALLAVALITSUS TEATABmise finantseerimiseks summas 150 00012.00-jooksjate piknik, autasustamine krooni.vallamaja ees, BATONAATOR lastele ja 2. Sõlmida leping OÜga RAAVE-Hpereleteenuse osutamiseks valla elanikkonnale13.00-Kodukant Tartumaa nn ümarlaud toidu- ja tarbekaupadega varustamine 1vallamajas kord nädalas kaubabussiga. Lepingu16.00-väike kirikukontsert Rõngu kirikus kogumaksumus on 48 000 krooni.20.00 - 01.00-tantsuõhtu ansambliga 3. Sõlmida leping OÜga Fiider L.E.G.Rõngu RahvamajasRõngu Keskkooli võimla valvesignalisatsioonihooldamiseks maksumusega 1Ekstreemseks meelelahutuseks on üles 888 krooni aastas.seatud KIIKING ja BATUUT 4. Sõlmida töövõtuleping ARC ProjektOÜga muinsuskaitse eritingimuste jaBussiring:välisfassaadi projekti koostamiseks Uderna8.30 Käärdi - 8.40 Tammiste - 8.45 Teedla - mõisahoonele maksumusega 72 7629.00 Rõngu krooni.8.30 Rannaküla - 8.45 Valguta - 8.55 5. Rõngu aleviku elanike varustamiseksKoruste - 9.00 RõnguSõit tagasi kokkuleppel bussijuhiga!veega toetada uue süvaveepumba ostmist12 000 krooniga.Rõngu Vallavolikogu 30. märtsi 2006. aotsusega nr 7 algatati Rõngu vallaüldplaneeringu koostamine kooskeskkonnamõju strateegilise hindamisega(KMSH). Informatsiooni saab RõnguVallavalitsusest (Valga mnt 6a, Rõngu).Kontaktisikuteks on arenguteenistusejuhataja Ene Joosing (tel: 731 4482,e-mail ene.joosing@rongu.ee) ning ehitusjamajandusteenistuse juhataja Raido Kutsar(tel: 731 4487, e-mail raido@rongu.ee).Töökoosolekute ja väljapanekute toimumiseajast teavitatakse jooksvalt planeeringukoostamise käigus.PANE TÄHELE!NB! X ausambajooksu igat lõpetajat ootab 10. aprilli istungil otsustati:Suvekuudel, 01. mai - 31. august,väike meene, samuti loositakse kõigi vahel 1. Väljastada Tarmo Ruderile projek- töötab vallavalitsusvälja kümme 100-kroonist rahatähte. teerimistingimused üksikelamu projekteeri- kella 8.00 - 16.00, ilma lõunata.Võitjaid autasustatakse eraldi.miseks Rõngu vallas Tilga külas KoopaaruVõisteldakse vanusegruppides: 1) kuni 10 katastriüksusel. Vallaametnike kollektiivpuhkus onaastat 2) 10 - 12 aastat 3) 13 - 15 aastat 4) 2. Tunnistada Andra Kongo ja Silvia Lepik 10. juulist - 04. augustini 2006.16 - 18 aastat 5) 19 - 35 aastat 6) 36 - 45 abikõlbulikuks interneti raadioseadmeteaastat 7) üle 45 aastased.Puhkuse ajal töötab kantselei.paigaldamise toetuse saamisel.


RÕNGULANEVÄLJAVÕTTED 01. JAANUARIST 2) töövihikute toetus; vastuvõtmisega.3) koolilõputoetus;KEHTIMA HAKANUD4) ranitsatoetus; Õnnetusjuhtumi toetusMÄÄRUSTEST 5) sünnitoetus; (1) Toetust makstakse tulekahju,6) matusetoetus; loodusõnnetuse, pereliikme äkilise7) õnnetusjuhtumi toetus; haigestumise vms tagajärjel.Toimetulekutoetuse määramisel 8) eakate isikute juubelitoetus;(2) Toetuse määr ja abi osutamine sõltubeluruumi alaliste kulude 9) ühekordne toetus;konkreetsest juhtumist ning isiku olukorrast.piirmäärade kehtestamine10) toetus ülalpidamiskulude katmisekshooldeasutustes.Eakate isikute juubelitoetusEluruumi alaliste kulude piirmäärade(1) Eakate isikute juubelitoetust makstaksemääramise alus Toitlustamistoetus pensionäridele alates 80, 85 ja vanematele(1) Eluruumi alalisteks kuludeks loetakse (1)Toitlustamistoetust makstakse: juubilaridele.2sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikes 6 1) kõigile Rõngu valla koolides õppivatele (2) Eakate isikute juubelitoetuse suuruseloetletud kulud. õpilastele; kehtestab volikogu igal aastal koos(2) Eluruumi alaliste kulude piirmäärad 2) õpilastele, kes õpivad teiste oma- vallaeelarve vastuvõtmisega.kehtestatakse suuruses, millised valitsuste õppeasutustes volikogu poolttoimetulekutoetuse maksmisel tagavad kehtestatud määras; Ühekordne toetusisikule või tema perekonnale inimväärse 3) valla lasteaedades ja elukohale lähimas Ühekordseid toetusi makstakse majandusäraelamise.lasteaias käivatele lastele volikogu poolt likes raskustes olevale isikule või perele(3) Eluruumi normpinnaks loetakse 18 m² kehtestatud määras. (invatarvete, ravimite, riiete, jalanõude,üldpinda ühe pereliikme kohta ja (2) Toitlustustoetust makstakse sularahata kütte jm ostmiseks).täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Üksi arvelduse korras last toitlustanudelava pensionäri eluruumi normpinnana ettevõttele, milline esitab vallavalitsusele Toetus ülalpidamiskulude katmisekskahetoalise korteri puhul võetakse arvesse arve koos toitlustanud laste nimekirjade ja hoolekandeasutusteskorteri üldpind ja suurema arvu tubade toitlustuspäevade arvuga kuus. (1) Hoolekandeasutustes viibivate vanuritepuhul mitte rohkem kui 51 m².hoolduse eest tasumiseks koostatakseTöövihikute toetuskahepoolsed lepingud.Eluruumi alaliste kulude piirmäärad (1) Töövihikute toetust saavad Rõngu valla (2) Hoolekandeasutustes viibiva vanuri(1) Korteriüür - vallavalitsuse poolt õpilased olenemata õppeasutusest, kus ülalpidamiskuludeks maksab vanur 85%kehtestatud üüri piirmäärad; nad õpivad. oma elatusrahast ning ülejäänud summa2(2) prügivedu - 1 kr/ m ; (2) Töövihikute toetuse suuruse kehtestab tasub vallavalitsus. Vallavalitsus tasub2(3) korteriühistu hooldustasu 2 kr/m ; volikogu igal aastal koos vallaeelarve vanuri ülalpidamiskulud juhul kui puuduvad(4) Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud vastuvõtmisega.seadusjärgsed ülalpidajad või seadussoojusenergia:järgne ülalpidaja elab alla toimetuleku piiri,1) tsentraalse soojusvarustusega Koolilõputoetuson töötu või töövõimetuspensionär.eluruumides - tegelik kulu;(1) Koolilõputoetust makstakse põhikooli ja2) tsentraalkütteta eluruumides - kütuse gümnaasiumi lõpetajatele õppeasutuse Toetuse taotlemine(puit, brikett, kivisüsi) maksumus direktori käskkirja või kooli lõputunnistuse (1) Ühekordse toetuse ja õnnetusjuhtumikütteperioodil (01.10.-30.04)alusel.toetuse taotlemiseks esitab taotleja Rõngu28 kr/m ning perioodil 01.05. - 30.09. 1 kr/m²; (2) Koolilõputoetuse suuruse kehtestab Vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles3) elektriküttega eluruumis - kütteperioodil volikogu igal aastal koos vallaeelarve märgitakse:2(01.10.-30.04.) 7 kr/m .vastuvõtmisega. 1) taotleja isiku- ja kontaktandmed;(5) Elektrienergia:2) andmed perekonna koosseisu ja1) eluruumide valgustuseks - 0,8 kwh Ranitsatoetussissetulekute kohta;2normpinna 1 m kohta kuus;(1) Ranitsatoetust makstakse lapsevane- 3) taotluse põhjenduse;2) elektripliidile 1 elaniku kohta kuus 60 male, kelle laps on vastu võetud I klassi. 4) toetuse saaja või teenust osutava isikukwh, millele lisandub iga järgneva (2) Toetus makstakse koolide poolt esitatud (asutuse) pangakonto numbri;pereliikme kohta 15 kwh kuus.n i m e k i r j a d e a l u s e l l a p s e v a n e m a 5) kulutusi tõendavad dokumendid;(6)Vesi ja kanalisatsiooniteenused:arveldusarvele.(2) Toetust võib taotleda abi vajavale isikule1) tsentraalküttega eluruumis - tegelik kulu, (3) Ranitsatoetuse suuruse kehtestab ka temale määratud eestkostja või hooldaja3kuid mitte üle 3 m inimesele;volikogu igal aastal koos vallaeelarve või muu isik (õpetaja, perearst vm), kellel on2) tsentraalkütteta eluruumis - tegelik kulu, vastuvõtmisega.andmeid abivajava isiku kohta.3kuid mitte üle 3 m inimesele;3) vee hind - valla territooriumil volikogu SünnitoetusTaotluse menetleminepoolt kehtestatud hind.(1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni (1) Sotsiaalteenistuse juhataja valmistab(7) Majapidamisgaas - 1 balloon kvartalis; puhul ühele lapsevanemale, kelle elukoht taotlused ette volikogu sotsiaalkomisjonile,(8) Maamaks - arvestuse aluseks on rahvastikuregistri andmetel viimase aasta kes vaatab taotlused läbi ühe kuu jooksul,kolmekordne elamualune pind;jooksul enne lapse sündi on olnud Rõngu välja arvatud õnnetusjuhtumi toetuse(9) Hoone kindlustus - kompenseeritakse vald.taotlused. Õnnetusjuhtumi taotluse2kuni 0,5 krooni eluruumi normpinna m eest (2 ) Toe tu se ma ks mi se al us ek s o n menetlemine toimub vallavalitsuse poolt.kuus.sünnitunnistus.(2) Sotsiaalkomisjon teeb ettepaneku(3) Sünnitoetuse suuruse kehtestab vallavalitsusele toetuse määramise,volikogu igal aastal koos vallaeelarve toe tus e su uru se, toe tus e ma ksm iseSotsiaaltoetuste määramise kordvastuvõtmisega.tingimuste või toetuse maksmisestkeeldumise kohta. Komisjoni otsusel ei oleToetuse saajaMatusetoetuskohustuslikku jõudu.Sotsiaaltoetust võib üldjuhul saada isik, (1) Matusetoetust makstakse isiku surma (3) Vallavalitsus teeb lõpliku otsuse toetusekelle elukohaks on rahvastikuregistrikorral, kelle rahvastikuregistrijärgseks andmise või mitteandmise kohta ningandmetel Rõngu vald.elukohaks oli Rõngu vald.vormistab selle korraldusena.(2) Toetus makstakse surmatunnistuseToetuste liigidalusel matuse korraldajale.Toetuse maksmineRõngu valla eelarvest makstakse järgmisi(3) Matusetoetuse suuruse kehtestab Toetus kantakse vallavalitsuse korraldusesotsiaaltoetusi:volikogu igal aastal koos vallaeelarve al us el ta ot le ja ar ve ld us ar ve le võ i1) toitlustamistoetus;3


4 RÕNGULANEmakstakse välja sularahas. Isiku avalduse avalduse läbi ning otsustab toetuse NB! Kõigil, kes ei ole veel sõlminudalusel võib toetuse summa kanda teenust maksmise kahe nädala jooksul kõigi nõutud lepingut jäätmeveofirmaga olmeosutavaleasutusele või isikule. dokumentide esitamisest arvates. jäätmete äraveoks, palume seda teha(2) Tarbija soovil makstakse toetus elamu lähiajal. Rõngu valda teenindavadKodutarbijale kütte hinnatõusu haldaja pangaarvele. Toetuse väljamaks- olme jäät mete veol Elva Komm unaa l-kompenseeriminemine toimub korteriühistu või ühisuse ettevõte OÜ tel:7 456 449, Ragn-Sells ASkaudu.tel: 7 301 770 ning Cleanaway Tartu AStel: 7 386 710.Üldsätted(1) Kaugküttega elamutes elavatele SUUREMÕÕTMELISTEHOIAME KODUVALLA ÜMBRUSEisikutele või perekondadele (edaspidi JÄÄTMETE KOGUMINEPUHTANA!tarbija) kompenseeritakse soojusenergiaRõngu turuplatsil võib tasuta ära anda ainulthinnatõus jaanuarist kuni maini 2006 riigi Rõngu Vallavalitsus koostöös Tartumaa paberit ja pappi ning sorteeritult pakendeid.poolt selleks eraldatud rahaliste vahendite Keskkonnateenistusega ja sihtasutuseSuurde konteinerisse on keelatud tuuapiires.Keskkonnainvesteeringute Keskus onkodumajapidamises tekkinud olme-(2) Soojusenergia hinnatõusu hüvitist eelnevatel aastatel korraldanud Rõngu jäätmeid. Eramajade omanikud üritavadsaab taotleda korteri omanik või üürilepingu vallas suuremõõtmeliste jäätmeteoma olmejäätmeid sokutada nii Rõngualusel korterit kasutav isik. kogumist. Arvestades aastatepikkust kalmistu prügikastidesse, kui kakogemust ja elanikkonna teadlikkuse kasvukorrusmajade prügikastidesse. Kui on infotHüvitise eraldamise alusedkeskkonnakaitse küsimuste lahendamisel,isikute kohta, kes ei täida jäätme-(1) Tarbijale kompenseeritakse 1. juuni on heameel tõdeda, et valla elanikkond onhoolduseeskirja nõudeid, palume teatada2005. a seisuga võrreldes toimunud aru saanud jäätmete liigiti kogumisesellest Rõngu vallavalitsuse telefonil 731soojusenergia hinnatõusust see osa, mis vajalikkusest ning aktiivselt osalenud4480.ületab 20% hinnakasvu.suuremõõtmeliste jäätmete kogumisel.Jäätmeseaduse §120 ütleb, et:(2) Kompenseerimise aluseks on: Ka sel aastal on kavas läbi viia(1) Jäätmete tekke vältimise,1) 2006. a kehtiv soojusenergia hind suuremõõtmeliste jäätmete kogumine. 30jäätmehooldusnõuete rikkumise või(Rõngus 652,39 kr/MWh; Käärdis 744,8 m³ konteinerisse saab elanikkond tasuta jäätmete ladestamise eest väljaspoolkr/MWh. Hindadele lisandub käibemaks ära anda mööbliesemeid, valamud,jäätmekäitluskohta - karistatakse5%); täiskomplekssed elektroonikajäätmed,rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (üks2) soojusenergia hind seisuga 01.06.2005. külmikud, sõiduautorehvid jne. trahviühik = 60.- kr).a (Rõngus 460 kr/MWh; Käärdis 494 Konteinerisse ei või panna ohtlikke(2) Sama teo eest, kui selle on toimekr/MWh Hindadele lisandub käibemaks jäätmeid.pannud juriidiline isik - karistatakse5%);rahatrahviga kuni 50 000 krooni.3) arvestusperioodil, mille osas hüvitust Suuremõõtmelisi jäätmeid saab tasutataotletakse, tarbitud soojusenergia kogus. ära anda 28. aprillist kuni 5. maini 2006KULUPÕLETAMISE KEELD(3) Soojusenergia kulude kasvu kompen- alljärgnevates kohtades:Kulu võis sel aastal põletada 21. aprillini.satsiooni suurus arvutatakse järgmisePraeguseks hetkeks on kulu põletaminevalemiga:Rõngus AIA tänaval keskkatlamaja eeskeelatud! Kulu põletamise eest hakkabK = (H2006 - H2005*1,2)*MWh2006 Käärdis RUKKI tänav 7 maja kõrvaltrahvi tegema keskkonnainspektsioonK- toetuse suurus; Valguta seltsimaja kõrvalvastavalt Karistusseadustiku § 352; MetsaH2006 - arvestusperioodil, mille osasja muu taimestikuga kaetud aladetoetust taotletakse, kehtiv soojusenergia Kes vajavad abi suuremõõtmelistetuleohutusnõuete; Looduskaitseseaduse §MWh hind kroonides;jäätmete äraveol, palume eelnevalt55 ja Loomakaitseseaduse § 10 nõueteH2005 - soojusenergia MWh hind registreeruda telefonil 731 4480 või 505 rikkumise eest karistatakse rahatrahviga1.06.2005. a seisuga kroonides; 6193.kuni 200 trahviühikut (üks trahviühik = 60.-MWh2006 - arvestusperioodil, mille osaskr);toetust taotletakse, tarbitud energia kogus. Tuletame meelde, et igapäevaselt saab Sama teo eest, kui selle on toime pannud(4) Kaugkütte kallinemist kompen- elanikkond TASUTA ära anda ohtlikke juriidiline isik karistatakse rahatrahvigaseeritakse vaid normpinna ulatuses. jäätmeid jäätmejaamadesse, mis asuvadkuni 50 000 krooni.Normpinnaks loetakse 18m² üldpinda Rõngus vana bensiinijaama kõrval ningToomas Kleinpereliikme kohta ja täiendavalt 15m² Teedlas töökoja hoovil.Keskkonnateenistuse juhatajaperekonna kohta. Juhul, kui korteri tubadearv võrdub seal alaliselt elavate inimeste Vastu võetakse alljärgnevaid ohtlikearvuga (korteriühistute või ühisuste jäätmeid:andmetel), võetakse aluseks tegelik pind. akudTÄNU KELLELE ON MAJAÜksi elava pensionäri eluruumi norm- patareid KÜLM!!!pinnana kahetoalise korteri puhul võetakse vanad ravimidarvesse korteri üldpind ja suurema arvu olmekeemiajäätmed2tubade puhul mitte rohkem kui 51 m .AIA 4 VÕLGLASED:taimemürgid(5) Väljamakstav hüvitis ümardatakse värvijäätmedtäisarvuliseks.vanaõlidKrt. 1 Seer Kalev 597.65õlifiltridKrt. 3 Roop Tiit 2984.-Toetuse taotlemineohtlikke aineid sisaldavad pakendidKrt. 7 Kruus Andrus 3800.-(1) Toetuse taotlemiseks esitab korteri- elavhõbedalambidKrt. 10 Saarmäe Merike 6989.-ühistu (-ühisuse) esindaja tarbijate nimel elavhõbeKrt. 11 Püvi Jaan 1702.81Rõngu Vallavalitsusele hiljemalt 25. maiks külmikud, elektroonikaseadmedKrt. 15 Nübek Pavel 5165.-2006. a järgmised dokumendid: kodumasinadKrt. 26 Kõre Laidi 2075.-1) kehtestatud vormikohase avalduse; vanarehvidKrt. 27 Koitla Astrid 849.892)soojusettevõtja poolt esitatud arve aluselKrt. 30 Zirk Maimu-Miralda 530.85koostatud kulude jaotuse korterite kaupa Ootame aktiivset osalemistKrt. 34 Nurmetu Siiri 1764.-koos hinnatõusu äranäitamisega kuudeKrt. 35 Kikkas Leida 4333.-lõikes.Kokku: 30791.20Toomas KleinHüvitise väljamaksmine(1) Vallavalitsus vaatab tähtaegselt esitatudKeskkonnateenistuse juhataja


RÕNGULANESEAL, KUS TÖÖTAVAD MEIE Täname kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes kõigi etenduste kohta: andke näitlejaleaitasid kaasa ürituste kordaminekule, ülesanne ja lihtsam on nii teil kui ka näitlejal.EMAD JA ISAD lahkeid þürii liikmeid ja fotograafi. Külastage Tahaks öelda, et kõik, kes tulid, olid tublid, jameie kooli kodulehekülge!kes tulemata jäid, tulge järgmisel aastal.Niisugune oli üks teemadest I klassiLõpetuseks tahaks kõigile tegijatele Virginiaklassijuhatajatunnis. Rõngu Keskkooli emakeeleõpetajad Wolf´i sõnad teele kaasa anda, nii neile, keslähevad riigifestivalile, kui ka neile, kellelLapsed teavad, et emad ja isad käivad tööl,MÕNUS PÄEV PÜHAJÄRVEL seisab see veel ees. „Mis põhjus on uskudaaga mismoodi see välja näeb, ei osanudkriitikuisse, seda on võimatu öelda. Kui neidkirjeldada peaaegu keegi.Kooli matk-maratonil oli 5. klass viimse näha, ei erine nad teistest inimestest mittemeheni kohal ja matkal osales ka milleski. Nad on ju ehk kahtlevamadki omaSten-Avo ema leppis tehases “Polimoon”klassijuhataja Leili Jomp. Tänu sellele sai otsustes, kui need, kes igapäevaselt sellesülemusega kokku ja lubas meil vaatamameie klass koolilt tasuta reisi Pühajärve protsessis osalevad, sest peavad tegematulla reedel kell 09.10. Põnev oli! SaimePuhkekeskusesse ujuma.oma otsuse nähtu põhjal, mis on nendeninäha ja teada, mis on “silotorn”, ja kuidasKui jõudsime ujulasse, siis enamus meist jõudnud just sel hetkel ja sellises olukorras,mööda torusid liigub tooraine pressideni.hüppasid kohe vette ning näitasid oma mille tekkimist on tinginud aeg, koht,Kuulsime ja nägime milliseid autode osasidoskusi trikkide tegemisel. Vahepeal meeleolu ja tuhat imepisikest pisiasja“.valmistati ja millistele automarkidele. Pealeistusime mullivannis ja lamamistoolis Tundke mõnu tegemisest ja kui teist ei saaselle toodetakse ka erinevas suurusespäikese käes. Proovitud said ka 95° just näitlejaid, olete saanud kogemuse, milleplastmassist kaste vastavalt otstarbele.kuumuses saunamõnud. Õnneks oli vundamendile võite ehitada oma tuleviku,I klassi õpilased nägid, kuidas toimubbassein ainult meie päralt ja võisime ometi olles suhtluses enesekindel ja ilmavalmistoodangu paigutamine laoruumiisutäis möllata mõnusas vees.hirmuvärinata avamas uksi, mis teie teeledesse ja lõpuks nägime ka seda, kuidasHiljem mängisime bowling´ut. Meil oli jäävad.tõstukitega toimus suure vagunautokasutada kolm rada. Mäng oli eriti huvitavAstrid Halliklaadimine.neile, kes seda varem polnud proovinud.Tartumaa rahvakultuuri spetsialistKäis äge võistlus punktidele, kuid samas kaja þürii esimeesMare RussakI klassi klassijuhataja sõbralik kaasaelamine neile, kes olidesimest korda rajal.Tagasiteel olime päevaga väga rahul, KUMMARDUS JUHAN LIIVILETOIMEKAS PÄEV RÕNGU üksikud isegi väsinud. Saime ükskord omaKOOLIStohutust energiast vabamaks. Küll oleks 12. aprillil käisid Rõngu Keskkoolitore, kui Rõngus oleks selline kunstihuvilised õpilased joonistusvõistluselEmakeelepäeval, 14. märtsil oli palju ujumisvõimalus.Alatskivil. See üritus toimub jubasagimist nii õpetajatel kui ka õpilastel.Kati Kõiv seitsmendat aastat ja on pühendatud JuhanKoolipäeva jooksul toimus mitmeid üritusi jaRõngu Keskkool, 5. klass Liivi mälestusele. Teemad ning tehnikad onkonkursse, millest anname nüüd teileolnud alati erinevad, kuid tingimus on üks -ülevaate.joonistada tuleb J. Liivi luuletuse põhjal.Luulekonkursi parimad etlejad:MÕTISKLUSI FESTIVALIST Meie kool osaleb sellel üritusel juba4.-6. klassi arvestuses:kuuendat korda. Alati on see osalejateleI koht - Diana Arras, 5. klassÜhel kargel teatrikuuhommikul suundusin suurt rõõmu ja rahuldust pakkunud.II koht - Katre Peri, 6. klass Rõngu Rahvamajja, et saada osa noorte Sel aastal oli ülesandeks valmistadaIII koht - Merilin Mäe, 6. klassnäitemängutegijate rõõmupäevast. kollaaþ J. Liivi kevadluule põhjal. Aega7.-9. klassi arvestuses: Kooliteatrist, laskem seda uhkusega nii selleks anti kolm tundi. Igale kohaletulnudI koht - Reelika Kruuda, 9. klass nimetada, olen ma alati lugu pidanud ja koolile anti töö teostamise ajaks klassiruum.II koht - Kady Põldmaa, 9. klass sellist respekti soovitan teistelegi, olgu nad Uksed sulgusid kell 12.00 ja vaikneIII koht - Merlyn Kaeramaa, 7. klasssiis õpetajad, lapsevanemad või askeldamine läks lahti. Algul tundus, et10.-12. klassi arvestuses: pealtvaatajad. See on TEATER! aega on laialt. Põnev oli suuresI koht - Sirle Lüüs, 12. klass Vaieldamatult kuulub minu poolehoid paberihunnikus sobrada ja rebida ningII koht - Monica Lukk, 12. klasspisikestele tegijatele, on nad ju nii armsad jalõigata erinevaid pabereid. Iga õpilaseIII koht - Annika Jukk, 12. klassvahetud. Nende tehatahtmist ei tohi mingilEripreemiad:endavalitud luuletust sai korduvalt loetud, etmoel piirata ning kõigile tuleb andaKätlin Tatar, 7. klass - kõige vabam esitus võimalus. See ülesanne oli mõlemakirjaniku mõtet ja enda nägemust sellestMarianne Lukk, 7. klass - kõige südamlikum etenduse puhul kenasti täidetud. Lapsed isevõimalikult huvitavalt edasi anda. Seeesituslustisid ja see on peamine. kolmetunnine aeg oli iga kunstniku endaEpp Venski, 9. klass - kõige parema Põhikooli osas oli konkurents tihedam. Olid päralt.intonatsiooniga esineja.erinevad teemad ja väga erinevad Ettenähtud aja möödudes kõrgus mõneEmakeelepäevale pühendatud viktoriini lahendused. Oli maailmavalu, mis ei puudu laua ümber suur paberimäsu. Kui tööd olidteemadeks oli Kristjan Jaak Petersoni pea üheltki festivalilt, mida olen näinud. valmis, riputati need vanusegruppide järgielulugu ja keelealased nuputamis- Olen mõelnud, miks erinevate koridori seintele, et þürii hinnata saaks.ülesanded.koolitemaatiliste kampaaniate korraldajad Kõikidele võistlustel osavõtjatele korraldatiIga vanuseklassi parimad: ei k asu ta s ell ise id n äid end eid oma samaaegselt ekskursioon Alatskivi lossi.4.-6. klass - parimaks osutus 6. klassi tegemistes õppe-materjalina. See oli väga meeldejääv ja huvitav.võistkond koosseisus Jaagup Repän, Tauri Koolivägivald, keegi ei mõista mind, õpetaja Päev lõppes autasustamisega. KolmesTiido, Jüri Väljaots. kui klienditeenindaja lapsevanemale jne. vanuserühmas anti välja kolm preemiat.7.-9. klass - kõige tublim oli 9a klassi Väga tänuväärne materjal ja mis peamine - Meie koolist ei olnud esindajaid nooremasvõistkond - Mart Viljaste, Vaido Koddala, ajatu. Kuid kõigele sellele lisaks oli veel vanuserühmas. Keskmises vanuserühmasTaavi Repänajalooteemaline lavastus ja ehtne sai teise koha Marianne Lukk 7. klassist ja10.-12. klass - parim oli 11. klass - Eero värssmuinasjutt. Siirast rõõmu valmistasid esimese koha Anna-Liisa Eensalu 6.Ristolainen, Laura Puurits, Raili Hani. noored teadlased, kellest õhkus tõelistklassist. Vanemas vanuserühmas sai võiduPäeva jooksul said kõik klassid hinnata akadeemilist hõngu. Parimat ansamblit ja Raili Hani 11. klassist. Meie võistkondavaatamiseks välja pandud kõige kaunimaid partneritunnetust näitasid üles kolm nõida jakeelevihikuid. Sellel konkursil jagunesid suurepärase rolli tegi kõrvalosatäitjakuulusid ja esinesid samuti tublilt Biancapreemiad järgmiselt:kokapoiss, kes mängis, end vaieldamatultMehine 8. klass, Külliki Kalbus 7. klass ningI koht - Heidi Margus - 7. klassselle etenduse peategelaseks. Kahju oli mul Merilin Mäe 6. klass. Juhendas meidII koht - Diana Arras - 5. klassvaid sellest, et nii vähe oli kohale tulnud kunstiõpetaja Ellu Eensalu.III koht - Kersti Russak - 12. klassgümnaasiumi-truppe. Järjekordne EiseniVäljas olid ka mõned vabatahtlikult tõlgendus Kivirähki käe läbi oli hoogne janäitusele toodud eriti koledad vihikud, kuid mis peamine - heade näitlejatöödega.Raili Hanineile ei taha siin leheruumi raisata.Armsad juhendajad, peamine näpunäideRõngu Keskkool, 11. klass5


6Rõngu GLOBE teatabMärtsikuu keskmine õhutemperatuur oli -3,6°C, mis oneelnevatest aastatest kraadi võrra külmem. Kõigemadalamale langes temperatuur 8. märtsil, mil see oli -15°C. Kõige soojem oli 30. märtsil, mil päikselisel päevaltõusis õhutemperatuur +10° C. Päikselisi päevi oli 20.Paks lumikate püsis maas peaaegu kuu lõpuni, kuid kuulõpus sulas lumi väga kiiresti. Kolme-nelja päevaga olimaa lumest peaaegu vaba, ainult üksikutessevarjulistesse kohtadesse jäi lumi alles. Kiirele sulamiseleaitasid kaasa soojad päevad ja vihm. Märtsikuusrändlinnud meile ei jõudnud.Kokkuvõtte koostas Marje NurmetuRÕNGULANEcm, t°302520151050-5-10-15Märtsikuu keskmiste õhutemperatuuride käik ja lume sügavus.12345678910111213141516171819202122232425262728293031cmt°KEVADETERVITUSMÕNUS KOOSTÖÖmaakonna viktoriinist (õpetaja TeaJohanson).Tärkamas looduse kütkestav ilu,Aprillikuu esimestest päevadest alates olid Ajalooviktoriini võistkonda kuulusidmis sellest, et õhk veel on jahe:Valguta lasteaialapsed ärevil: neid ootas Therese Viitkar, Eliise Viilu, Mihkel Ilves jahinges on rõõm, mis haavad kõik silub, ees küllasõit Rõngu lasteaeda. Lapsed Rando Merjel. Koju toodi 2. koht (õpetajanõnda habras ja meeldivalt mahe.õppisid laule, luuletusi, tantse, valmistasid Tea Johanson).Ava ka ennast ja voolata lasekingitusi. Päev enne küllasõitu värvisid kõik Inglise keele võistlusmängus olidväsinud hingesse jõudu uut,mune, sest rõngul ased ootasi d meid Therese, Eliise ja Mihkel suurte koolidelas jõgedes tõusta vete tase,munapühadeks endi seltsi.järel 3. kohal (õpetaja Lea Sinisaar).võta vastu rõõmu puhast ja suurt!6. klassi õpilane Tevol Tamm tõi koju 1.koha Heljo Männi luule lugemiseAnne-Maikonkursilt. Ta esines südilt 6.- 9. kl õpilasteRÕNGU LASTEAED SAI NIMEgrupis (õpetaja Valve Laas).Suusavõistlustel oli Janno Väärsi 2. jaTevol Tamm 7. kohal.Rõngu Lasteaia nime otsimisele aitasidTänan kõiki südikaid õpilasi ja nendekaasa paljud vallaelanikud, kuid ülekaalusõpetajaid.olid siiski meie lastevanemad ning endisedja praegused lasteaiatöötajad. KokkuLea Punglaekus 52 ettepanekut.Pakuti väga palju ilusaid nimesid.VAIKNE LAUPÄEVTeen siinkohal valiku huvitavamatest:Terake (Kristina Ruder)Laupäeval, 15. aprillil toimus KorusteÕunauss (Kersti Peterson)Rõngus võtsid meid vastu suured lõbusad raamatukogus üritus VAIKNE LAUPÄEV.Päikeseratas, Sipelgas (Malle Teder) „jänesed“. Lastel oli võimalus uudistada ja Kohale tuli üllatavalt palju lapsi. TublidPäikesetõus, Mahlapuu (Ester Palu) mängida rühmaruumides neile uute ja emad olid lapsed koos munadegaIngli pesa (Kirsika Paurson)huvitavate mänguasjadega. Peagi algas raamatukokku saatnud. Tädi Aino tegelesMutukad, Õunaõis (Virve Luts)kevadiselt kaunistatud saalis kontsert. lastega: kõigepealt toimus viktoriin, siisTeine Kodu (Ulvi Kork)Rõngu lasteaia tädid olid õppinud toreda paberist kevadlillede värvimine, kaartideTareke, Naerulind (Anne Ruubel)nukunäidendi jäneste pühade-eelsetest valmistamine ðablooni järgi ja munadeTibutare (Helve Roots)askeldustest. Esinesid ka mõlema lasteaia värvimine. Lapsi oli kohale tulnud 13:Lasteaia nimeks saab PIHLAKOBAR. Nime mudilased. Seejärel tantsisime koos, Marian, Timo, Siim, Kalvin, Tiina, Ragnar,autor on Rõngu Lasteaia Pääsupoegade vahetasime kingitusi ja jätkasime peolauas, Kaur, Alis, Rain, Simona, Maarja, Kätlin jarühma õpetaja Ester Palu. Valiku just selle mis oli kaetud traditsiooniliste Ken-Marten.nime kasuks tegime mõeldes pihlaka pühadetoitudega.ilusatele ja ka kasulikele viljakobaratele, Huvitavas tegevuses möödus aeg kiiresti.mis sümboliseeriksid meie vilju lapsi ning Aitäh teile ilusa elamuse eest, armsadka lasteaia õue peale istutati mullu naabrid!kultuurpihlakas, mis juba esimesi marjuErna Tederkandis. Lisaks on ka meie rahvakultuurispihlapuul hea ja kaitsev tähendus.Valmis on lasteaia logo, mida näete pildil.HEAD UUDISEDVaadake kindlasti ka meie värsketkodulehekülge aadressilwww.rongulasteaed.edu.eeSuur-suur aitäh kõigile, kes osalesid meielasteaia nime otsimisel!Maive Sinijärv,Rõngu Lasteaia juhatajaValguta algkooli õpilaste arv on küll väike,aga tublisid õppureid on igas klassis. Töödon saadetud konkursile „Vetevald läbi lastesilmade“. Laste luuletusi on ära trükkinudajakiri „Hea Laps“.Tänavu on õpilased osa võtnudmatemaatika- ja ajalooolümpiaadist, inglisekeele võistlusmängust, Tartumaa folklooripäevast,ees on veel mudilaskooridelaulupäev Luunjas, 6. klassi inglise keelesuuline olümpiaad ja 3. klassi õpilastevõistlusmäng maikuus.Sel kevadel on kõige tublimad olnud 5.klassi õpilased.Matemaatikaolümpiaadil jagas ThereseViitkar 3.-4. kohta, ta on valitud kaTartumaa võistkonda, kes võtab osa 3Üritusest osavõtjadFoto: Maie LootIga pere laps sai mälestuseks imeilusaliniku. Suur tänu Lehte Kommisaarele, keskõik need linikud valmistas.Oli tore päev.Maie Loot


ÕNNITLEME !Igaühele antud oma päevade jada,jäta meelde vaid kaunimad neist.Käi lõpuni rõõmsana elurada,sest see pole korduv kellelgi meist.(E. Kõrvits)91 RICHARD TUULE 05.0590 ELMAR TOOTSMAN 09.0589 MAGDA TAMM 22.0586 LEILI ASI 24.0585 HILDA REITSNIK 23.0584 ENDLA-ROSALIE KANGRO 06.0583 OLEV RAUDSEPP 15.0582 ANNA KIRJANEN 09.05HELGA SOOTS 15.05OSKAR KATTAI 18.0581 AKSEL LEHIS 27.0580 MAGDALENE VUKS 18.05HELDI TAMMISTE 20.05LINDA-JOHANNA TAMM 23.0575 JAAN JAAMA 22.05RAUL SUISTE 26.0570 VÄINO MÖLDER 02.05KAAREL KÄRSNA 05.05VIIVE KÖNN 27.05SÜNNID !„Kui esimene beebi esimest korda naeris,purunes naer tuhandeks killuks.Need lendlesid kõik laialija nii tekkisidki haldjad.“(Sir J. M. Barrie)LAURA MARKsünd. 21.03.2006LAURA TÕNISTEsünd. 17.03.2006ANDU PLANKENsünd. 07.04.2006ELELY PALMsünd. 07.04.2006Naerdud on naerud ja nutetud nutud,lauldud on laulud ja räägitud jutud;mis oli, see oli uut enam ei tule.Jumal kustutas teelise laterna tule.(V. Osila)MÄLESTAME !TIINA TÄKKER01.10.1952 -14.04.2006Valguta külaRÕNGULANE 7POLITSEI TEATAB:mootorsõidukit asulavälisel teel kiirusega,mis ületas lubatud sõidukiiruse 23 km/hvõrra.VÄÄRTEOD 17. 30.03.2006 juhtis Ülo mootorsõidukit,olemata turvavööga nõuetekohaseltLiikluseeskiri LEkinnitatud.Liiklusseadus LS 18. 30.03.2006 juhtis RosalieAlkoholiseadus ASmootorsõidukit, olemata turvavöögaTubakaseadus TSnõuetekohaselt kinnitatud.Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seadus 19. 04.04.2006 juhtis Liivi mootorsõidukit,millel sõidu ajal ei põlenud nõutavad tuled.1. 17.02.2006 Rõngu alevikus Puiesteetänaval tarbis alaealine Martintubakatoodet.KURITEOD2. 17.02.2006 Rõngu alevikus Rõngu1. 17.03.06 - 21.03.06 RMK ElvaKeskkooli territooriumil tarbis alaealinemetskonna territooriumil katastriüksusel nrSilver tubakatoodet.69401:001:0001 kvartalist CO078 eraldisel3. 17.02.2006 Rõngu alevikus Puiestee 17 asuvalt laoplatsilt on varastatud 24,0 tmtänaval tarbis alaealine Markus kase vineeripakku. Kahju kokku 18 528tubakatoodet.krooni.4. 10.03.2006 kella 22.20 ajal juhtis Kaupo2. 27.03.06 - 29.03.06 RMK ElvaRõngu vallas Rõngu alevikus Jõhvi-Tartumetskonnaterritooriumil katastriüksusel nrValga maantee 174. kilomeetril 69401:004:0341 kvartalis PS032 eraldiseltmootorsõidukit Audi, olles alkoholijoobes. 14 asuvalt laoplatsilt on varastatud 13 tmTeda on 28.02.2005. a. Lõuna männi peenpalki ja 17 tm männipalki. KahjuPolitseiprefektuuri otsusega karistatud LS23 575 krooni.§ 74'19 järgi mootorsõiduki juhtimise eest3. 27.03.2006 varastati Tartumaal Elvasalkoholijoobes.Käärdis Rukki tänava korterist lukustatud5. 10.03.2006 kella 09.30 ajal Rõngu vallaskapist 35 000 krooni.Tammiste külas Rein omandas ja hoidis 1,5liitrit käitlemiseks mittelubatud alkoholi.Ajavahemikul 27.03.06 - 28.03.06 on6. 15.03.2006 juhtis Aleksei mootorsõidukitTartumaal Rõngu alevikus Viljandi mnt 8asulavälisel teel kiirusega, mis ületasasuvasse garaaþi sisse murtud jalubatud sõidukiiruse 23 km/h võrra.varastatud punast värvi kompressor,7. 15.03.2006 kella 10.13 ajal Rõngu vallastööriistakomplekt, kaks kollast tungrauda,Valguta külas Kalev koera omanikuna ei 12 Audi ukselinki, 27 liitrit autoõli, 10 liitritvälistanud koera väljapääsemist piiratud klaasipesuvett, 8 FRAM PH õlifiltrit, kaksterritooriumilt, mille tagajärjel koer pääsespurki kivikaitset, kaks kolmemeetrilisthulkuma.kompressorivoolikut. Kahju kokku 11 1558. 15.03.2006 kella 10.10 ajal Rõngu vallaskrooni.Valguta külas Ingrid koera omanikuna ei Samal ajavahemikul on samal aadressilvälistanud koera väljapääsemist piiratud paiknevasse teise garaaþi sisse murtud jaterritooriumilt, mille tagajärjel koer pääsesvarastatud halli värvi sõiduauto haagis reg.hulkuma.nr 124 DY, punast värvi traktori rootorniiduk,9. 17.03.2006 kella 13.00 ajal Rõngukuus autorehvi, neist neli velgedega, sinistalevikus Puiestee 19 asuvas Rõnguvärvi neljakohaline telk, üks täispuhutavKeskkooli fuajees viibis alaealine Silver madrats sinist värvi, elektrilinealkoholijoobes.madratsipump, kaks musta värvi autole10. 17.03.2006 juhtis Ain mootorsõidukit kinnitatavat jalgrattahoidjat. Kahju kokku 32alkoholijoobes.800 krooni.11. 17.03.2006 kella 22.00 ajal juhtisMeeme Rõngu alevis mootorsõidukitPriit KotkasToyota, olles alkoholijoobes. Teda onKonstaabel14.12.2005. a. Lõuna Politseiprefektuuriotsusega karistatud Liiklusseaduse § 74'19järgi mootorsõiduki juhtimise eestalkoholijoobes.TEADE12. 17.03.2006 juhtis Märt mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 26 km/h võrra.Alates 3. maist toimuvad Teedlaraamatukogus arvutiõppe algkursused.13. 17.03.2006 juhtis Meelismootorsõidukit asulavälisel teel kiirusega,mis ületas lubatud sõidukiiruse 26 km/hTEADEvõrra.Rõngu Raamatukogus on võimalik14. 19.03.2006 juhtis Kaimo paljundada A3, A4 ja printida A4mootorsõidukit, omamata vastavaformaadis dokumente.kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust,olles eelnevalt sõiduki juhtimiseltkõrvaldatud; juhtis mootorsõidukitTÄNUAVALDUS!asulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 35 km/h võrra.Tantsuõpetaja Ilona Jaanikesingule ja15. 27.03.2006 juhtis Tarmo Valguta Seltsimaja huvijuhilemootorsõidukit asulavälisel teel kiirusega,Merle Väärilemis ületas lubatud sõidukiiruse 25 km/h tantsukursuste korraldamise eest.võrra.16. 27.03.2006 juhtis AleksandrTäiskasvanute rühm.


8APRILLIKUU RISTSÕNAPAREMALE: 1.Laulja, Kanal-2 saatejuht(eesnimega). 11.Vald ja alevik Tartumaal.13.Amper. 14.Raadius. 15.Teener, tallalakkuja.18.Osa luuletusest või laulust. 19.LAHENDUS.21.Maalikunstnik (1898-1995). 23.Suur mets.25.Saksamaa rahvusvaheline lühend. 27.Rõnguvallavanem (in. + nimi). 30.Mitte väike. 31.MeriEuroopas. 33.Suurvõistlus (lüh.). 34.Tarvastu vallakeskus. 37.Sott, raamatupidamis- ja kaubandustermin.39.Norra suusataja. 41.Putuka häälitsus.42.Endine näitlejatar. 43.Läti Vabariigi rahvusvahelinelühend. 44.M. Metsanurga novell.ALLA: 1.Vormeli sõitja (eesnimega). 2.Luuletaja.3.Endine Võrtsjärve kolhoosi esimees.4.Püstolimark. 5.Endine natsliku Saksamaaorganisatsioon (lüh.). 6.Linn Jaapanis. 7.Teravili.8.Raske vesinik (lüh.). 9.Eelmisel päeval.10.Meeskoor. 12.Värvus. 16.Elukutse. 17.Endineajaleht. 20.Endine Hansalinn Saksamaal, kusmuinasjutu järgi elasid moosekandid.22.Spordireporter (in.+ nimi). 24.Lauljatar (in.+nimi). 26.Väga hele. 28.Mitte vana, värske.29.Automark. 32.Irdumine. 35. ...-tak, kella hääl.36.Kolmikkonsonant. 38.Väga tähtis isik(rahvusvaheline lühend). 40.Teie. 41.Paskal (lüh).45.Fosfor.MÄRTSIKUU RISTSÕNALAHENDUS - JÜRIÖÖTULIkoostaja Kunnar LättiVABANDUS!Eelmises ristsõnas oli viga.1. Paremale filmilavastaja Kruusementon muidugi„Kevade“ autor, mitte „Viimne Reliikvia“.Koostaja vabandab.Respom Auto OÜ otsib oma kollektiiviautoremondi lukseppi ja abitöölisi.Töökoht Elvas. Info tel: 5650 3833,margus@respom.ee,respom@respom.eeRÕNGULANE29.04.2006 kell 20.00Nõiad VolbriöölTeedla Seltsimajas30.04.2006 kell 19.00Väike VolbritrallKoruste külas01.05.2006Jaan Kitse sepistööde näitusRõngu Raamatukogus02.05.2006 kell 14.00Volbripäev lõkkegaValguta Seltsimaja ees03.05.2006Kevadpüha maijooksLossimägi-Krahvimägi12.05.2006 kell 19.00NoorteõhtuPilet 20 krooniRõngu RahvamajasKorvikütt IPallimängu välisväljakLahtiste uste päevRõngu Keskkoolis13.05.2006 kell 12.00Emadele rõõmuksKoruste Raamatukogus14.05.2006 kell 12.00Emadepäeva kontsert-aktusValguta Seltsimajas14.05.2006 kell 12.00EmadepäevTeedla Seltsimajas* OLLY *TERASKATUSEDTERASKARKASSIDVIILHALLIDErinevad profiilid,tarvikud javihmaveesüsteemidMÜÜK JA PAIGALDUS !Tel. 7362549;53443900e-post: tartu@olly.eeKUHU MINNA, MIDA TEHA17.05.2006 kell 18.00Muusikastuudio kevadkontsertRõngu Rahvamajas19.05.2006 kell 19.00NoortediskoValguta Seltsimajas19.05.2006Korvikütt IIPallimängu välisväljak19.05.2006 kell 17.00Looduse õhtuRõngu Rahvamajas20.05.2006KODUKANDIPÄEVRõngu VI kevadlaatVabadussamba X aastajooksKorvikütt IIIPallimängu välisväljak26.05.2006J. Kärner 115Teedla Raamatukogus28.05.2006 kell 12.00Suvestart 2006Valguta Seltsimajas28.05.2006Memme-taadi lustipiduElva LaululavaJÄLGIGE REKLAAMI!KEVADLAATRõngu alevikus29. aprillil 2006kell 08.00 - 16.00Korraldab EAMSElva OsakondInfo tel: 526 0007RÕNGULANEVALLA INFOLEHTtoimetaja: Silvia Rõõmussaar, tel. 731 4480e-mail: silvia@rongu.eeaRõngulane ootab kaastöid ja materjale 15 .maiksavaldamiseks sama kuu väljaandes.Järgmine ajaleht Rõngulane ilmub 26. mail 2006.küljendamine, kujundus ja trükk:tel. 736 2046, fax 736 2044alfaprint@alfaprint.ee, www.alfaprint.eeKasumetsaküttekontormüüb küttepuidkojutoomisega.Tel: 734 9800,529 2305.VAPRAMÄE - VELLAVERE - VITIPALUSIHTASUTUSETEADAANNE:ALANUD ON REGISTREERIMINEMATKASARJA 2. MATKALEKANUUMATKALE3. JUUNIL 2006 Elva jõelRegistreerimine tel: 52 54 172 ja 50 88 359 võimeilile sihtasutus@vvvs.ee

More magazines by this user
Similar magazines