Snímka 1

cenia.cz
  • No tags were found...

Snímka 1

V chodiská návrhuzriadenie centrálneho databázového servera, kuktorému budú mať jednotliví používatelia nepretržitýriadený prístup cez internetové rozhranie.zjednodušenie údržby a aktualizácie celého systému,vrátane napr. zálohovania dát.spracovanie internetovej aplikácie, ktorá budenezávislá na platforme operačného systému na stranepoužívateľa, bez potreby akýchkoľvek lokálnychaplikácií. Používatelia budú k systému pristupovaťprostredníctvom internetového prehliadača.Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL4


V chodiská návrhuTáto koncepcia je v súlade s pripravovanounovelou zákona o odpadoch, ktorýv paragrafe 99 definuje Centrálnyinformačný systém odpadovéhohospodárstva (CISOH)Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL5


Návrh rie enia• Systém bude z hľadiska prístupu k údajomrozdelený na:• časť neverejnú (s autorizovaným prístupom),v ktorej budú údaje pre potreby definovanýchsubjektov štátnej správy, samosprávya poskytovateľov údajov,• časť verejnú, ktorá bude zameraná naposkytovanie verejne prístupných údajov prepotreby odbornej a laickej verejnosti.Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL7


Návrh rie eniaAko základ pre vybudovanie ISPOP budemožné vyžiť súčasnú Centrálnu ohlasovňu,ktorej reálna prevádzka ukázala na možnéproblematické miesta a priniesla množstvoskúseností. Na zváženie je preto možnosťtransformácie Centrálnej ohlasovne naISPOP.Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL8


lenenie systému pod a prúdovodpadov I.• Evidencia ohlasovan ch odpadov a spôsobochnakladania s nimi• Evidencia súhlasov k prevádzke zariadení pod a§ 17• Evidencia skladov odpadov, zbern ch miest, miestzhroma ovania nebezpe n ch odpadova zbern ch dvorov• Evidencia PCB• Ro né správy o spätnom odbereAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL9


lenenie systému pod a prúdovodpadov II.• Autovraky• Elektroodpady• Obaly• Batérie• Cezhrani ná preprava odpadov• Vnútro tátna preprava odpadov• Poplatkové hlásenia a poplatkové priznaniaAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL10


Evidencia ohlasovan ch odpadov a spôsobochnakladania s nimi – sú asn stavMŽP ČRČIŽPŠFŽPCeHOKrajský úradCENIAČŠÚCentrálnaohlasovňaORPMinisterstvoobrany ČRPovinnésubjektyPovinnésubjektyPRÍJEMSPRACOVANIEZDROJAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL11


Evidencia ohlasovan ch odpadov a spôsobochnakladania s nimi – návrhMŽP ČRČIŽPŠFŽPColný orgán666ČŠÚCENIA3CISOHKrajský úrad5ISPOP24ORPX – dátový tokMinisterstvoobrany ČR1Povinné subjektyPRÍJEMSPRACOVANIEZDROJAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 12


Dátové toky• ročné hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi podávané povinnými subjektmi(aj rezortom Ministerstva obrany) cez ISPOP. Pri vstupe údajov do ISPOP savykonávanú automatické formálne kontroly vstupujúcich údajov.• presun údajov z ISPOP do príslušných registrov CISOH.• CENIA vykonáva správu údajov v CISOH a tiež logické kontroly údajov , ktoré súautomaticky prístupné ostatným subjektom (ORP, krajské úrady, ČIŽP). Na tomtostupni kontroly je možné na základe porovnania údajov z predchádzajúcich rokov tiežzisťovanie subjektov, ktoré si nesplnili ohlasovaciu povinnosť.• ORP na základe logických kontrol overujú údaje u poskytovateľov hlásení apreverujú subjekty, ktoré si nesplnili ohlasovaciu povinnosť.• príjem údajov z evidencie odpadov krajským úradom pre ich využitie v riadiaceja rozhodovacej činnosti a vstup údajov o vymeraných poplatkoch za ukladanieodpadov.• poskytovanie údajov príslušným inštitúciám (MŽP, ČIŽP, ŠFŽP, colné orgány, ČŠÚ)


Evidencia súhlasov k prevádzkezariadení pod a § 17MŽP ČR ČIŽP ŠFŽPColný orgán666CENIA5CISOHKrajský úrad4ORP213X – dátový tokPrevádzkovateľzariadenia (ORP)Prevádzkovateľzariadenia (KÚ)PRÍJEMSPRACOVANIEZDROJAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 14


Evidencia súhlasov k prevádzkezariadení pod a § 17• prevádzkovateľ zariadenia komunikuje s ORP vo veci žiadosti o súhlas.ORP výsledok rozhodovania oznamuje prevádzkovateľovi zariadenia• ORP vo veci rozhodne a v zmysle súhlasu pridelí zariadeniu registra néíslo a aktualizuje svoju časť registra zariadení• prevádzkovateľ zariadenia komunikuje s krajsk m úradom vo veci žiadostio súhlas. Krajský úrad výsledok rozhodovania oznamujeprevádzkovateľovi zariadenia• krajsk úrad vo veci rozhodne a v zmysle súhlasu pridelí zariadeniuregistra né íslo a aktualizuje svoju časť registra zariadení• CENIA vykonáva správu údajov v časti registrov zariadení v CISOH. ORPna základe logických kontrol overujú údaje u poskytovateľov hlásení apreverujú subjekty, ktoré si nesplnili ohlasovaciu povinnosť• údaje v registroch zariadení sú prístupné príslušným inštitúciám (MŽP,ČIŽP, ŠFŽP, colné orgány)Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-15TL


Evidencia skladov odpadov, zbern ch miest, miestzhromaovania nebezpe n ch odpadov a zbern chdvorov• Evidencia skladov, ktoré nie sú súčasťouzariadení podľa §17 ods. 1 novely –diskusia k zaradeniu do CISOH ?• Evidencia zberných miest, miestzhromažďovania NO a zberných dvorovAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL16


Evidencia PCB• Navrhujeme ponechať súčasný stavevidencie PCB• Krátkodobý problém – zariadenia sobsahom PCB nad 5 litrov musia byťdekontaminované alebo zneškodnené dokonca roka 2010Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL17


Ro né správy o spätnom odbere– oleje iné ako surové minerálne oleje a surovéoleje zo živicových nerastov, prípravky indeneuvedené ani nezahrnuté, ktoré obsahujúnajmenej 70 % hmotnostných olejov, pokiaľ sútieto oleje podstatnou zložkou týchto prípravkov,– elektrické akumulátory,– galvanické články a batérie,– výbojky a žiarivky,– pneumatiky,– batérie Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL18


Ro né správy o spätnom odbere34CENIACISOHMŽP ČR2ISPOP11KolektívnesystémyPovinné osobyX – dátový tokPRÍJEMSPRACOVANIEZDROJAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 19


Ro né správy o spätnom odbere-Dátové toky• ročná správa - zasielajú povinné osoby kolektívnesystémy cez ISPOP do príslušného registra CISOH• presun údajov z ISPOP do príslušných registrov CISOH• kontrola a potvrdenie správy (obojsmerný tok dát) –pracovisko CENIA preveruje a akceptuje zadané údajezo správ v systéme CISOH, prípadne preveruje dodanéúdaje.• príjem údajov zo spracovaných hlásení – MŽPodoberá sumárne údaje z modulu CISOH. Následne ichvyužíva pre plnenie výkazníckych povinností.Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL20


AutovrakyNavrhujeme začleniť existujúci modul doISOHAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL21


Elektroodpady – sú asn stavCENIAMŽP ČRCentrálnaohlasovňaCentrálnaohlasovňaPovinné osobyKolektívnesystémyPRÍJEMSPRACOVANIEZDROJAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 22


Elektroodpady – návrhŠFŽP4 5CENIACISOHMŽP ČR3ISPOP6112Kolektívnesystémy2Povinné osobyX – dátový tokPRÍJEMSPRACOVANIEZDROJ


Elektroodpady - návrh• iados o zápis do zoznamu – povinná osoba zasiela MŽP žiadosť o zápisdo zoznamu, na základe ktorej MŽP rozhodne o jej zápise do zoznamu• ro né hlásenie – ročné hlásenie zasielajú povinné osoby kolektívnesystémy cez ISPOP do príslušného registra CISOH.• zápis do zoznamu – kompetentné pracovisko MŽP vykoná zápis povinnejosoby, prípadne kolektívneho systému do zoznamu• kontrola a potvrdenie hlásenia (obojsmerný tok dát) – pracovisko CENIApreveruje a akceptuje zadané údaje z hlásení v systéme ISPOP, prípadnepreveruje dodané údaje. Rovnako preveruje povinné osoby, ktoré súzapísané v zozname, no ročné hlásenie nepodali.• príjem údajov zo spracovan ch hlásení – MŽP odoberá sumárne údajez modulu ISPOP pre elektroodpady. Následne ich využíva pre plnenievýkazníckych povinností.• presun údajov z ISPOP do príslušných registrov CISOH.Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL24


Obaly – sú asn stavCENIAMŽP ČRPovinné osobyAutorizovanéspoločnosti(EKO-KOM)PRÍJEMSPRACOVANIEZDROJAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 25


Obaly – návrhŠFŽP4 5CENIACISOHMŽP ČR3ISPOP6112Autorizovanéspoločnosti(EKO-KOM)2Povinné osobyX – dátový tokPRÍJEMSPRACOVANIEZDROJ


Obaly - návrh• iados o zápis do zoznamu – povinná osoba zasiela MŽP žiadosť o zápisdo zoznamu, na základe ktorej MŽP rozhodne o jej zápise do zoznamu• ro né hlásenie – ročné hlásenie zasielajú povinné osoby a autorizovanáobalová spoločnosť cez ISPOP do príslušného registra CISOH.• zápis do zoznamu – kompetentné pracovisko MŽP vykoná zápis povinnejosoby do zoznamu.• kontrola a potvrdenie hlásenia (obojsmerný tok dát) – pracovisko CENIApreveruje a akceptuje zadané údaje z hlásení v systéme ISPOP, prípadnepreveruje dodané údaje. Rovnako preveruje povinné osoby, ktoré súzapísané v zozname, no ročné hlásenie nepodali.• príjem údajov zo spracovan ch hlásení – MŽP odoberá sumárne údajez modulu ISPOP pre obaly. Následne ich využíva pre plnenie výkazníckychpovinností.• presun údajov z ISPOP do príslušných registrov CISOH.Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 27


Batérie a akumulátoryŠFŽP4 5CENIACISOHMŽP ČR3ISPOP6112Kolektívnesystémy2VýrobcoviaX – dátový tokPRÍJEMSPRACOVANIEZDROJAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 28


Batérie a akumulátory• iados o zápis do zoznamu – výrobca alebo kolektívny systém zasiela MŽPžiadosť o zápis do zoznamu, na základe ktorej MŽP rozhodne o jej zápisedo zoznamu• ro né hlásenie – ročné hlásenie zasielajú výrobcovia a kolektívne systémycez ISPOP do príslušného registra CISOH.• zápis do zoznamu – kompetentné pracovisko MŽP vykoná zápis výrobcu,prípadne kolektívneho systému do zoznamu• kontrola a potvrdenie hlásenia (obojsmerný tok dát) – pracovisko CENIApreveruje a akceptuje zadané údaje z hlásení v systéme ISPOP, prípadnepreveruje dodané údaje. Rovnako preveruje výrobcov, ktorí sú zapísanív zozname, no ročné hlásenie nepodali.• príjem údajov zo spracovan ch hlásení – MŽP odoberá sumárne údajez modulu ISPOP pre batérie a akumulátory. Následne ich využíva preplnenie výkazníckych povinností.• presun údajov z ISPOP do príslušných registrov CISOH.Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL29


Finančná rezerva23CENIACISOHORP4 4ISPOP5MŽP ČRČIŽP1X – dátový tokPrevádzkovateľskládkyPRÍJEMSPRACOVANIEZDROJAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 30


Finančná rezerva• ro né hlásenie – ročné hlásenie zasielajú prevádzkovatelia skládokodpadov cez ISPOP do príslušného registra CISOH.• kontrola a potvrdenie hlásenia (obojsmerný tok dát) – pracoviskoCENIA preveruje a akceptuje zadané údaje z hlásení v systémeISPOP, prípadne formálne preveruje dodané údaje.• príjem údajov zo spracovan ch hlásení – ORP odoberá sumárneúdaje z modulu ISPOP pre finančnú rezervu v rozsahu svojejpôsobnosti. Následne ich využíva pre kontrolné činnosti.• poskytovanie údajov – ORP poskytne údaje o finančných rezerváchna vyžiadanie MŽP alebo ČIŽP.• presun údajov z ISPOP do príslušných registrov CISOH.Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 31


Cezhrani ná preprava odpadov –sú asn stavMŽP ČRCENIAOznamovatelia apríjemcoviaPRÍJEMSPRACOVANIEZDROJAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 32


Cezhrani ná preprava odpadov -návrh52CENIACISOHMŽP ČRISPOP4113 3X – dátový tokPríjemcaodpadovOznamovateľprepravyPRÍJEMSPRACOVANIEZDROJAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 33


Cezhrani ná preprava odpadov• oznamovateľ prepravy podáva na M P iados o súhlas naprepravu odpadov, o ktorej MŽP rozhodne a výsledok oznamuježiadateľovi• MŽP zaeviduje povolenie na prepravu do príslušnej časti CISOH• oznamovateľ prepravy a príjemca odpadov zasielajú údajeo uskuto nen ch prepravách do ISPOP• údaje o uskutočnených prepravách sú z ISPOP prenášané doCISOH• CENIA kontroluje párovanie uskutočnených cezhraničných preprávodpadov s vydanými súhlasmi a spravuje register prepráv.• Variantným riešením je zasielanie údajov priamo na CENIA bezpoužitia ISPOP.Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL34


Vnútro tátna preprava odpadov7ČIŽP5CENIA CISOHORP I.6ORP II.ORP III.ISPOP4321X – dátový tokPríjemcaodpadovPrepravca1,prepravca 2...OdosielateľodpadovPRÍJEMSPRACOVANIE3 3AZDROJAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 35


Vnútro tátna preprava odpadov• Odosielateľ odpadov prepravu zaregistruje• Systém pridelí preprave identifika né íslo, ktoré bude súčasťouprepravných listov• Každý účastník prepravy doplní svoje údaje do prepravných listova posledn ú astník vlo í údaje do ISPOP• údaje o uskutočnených prepravách sú z ISPOP prenášané doCISOH• CENIA formálne kontroluje údaje o uskutočnených prepraváchodpadov a spravuje register prepráv• Údaje o prepravách majú k dispozícii príslušné ORP v rámci svojejpôsobnosti• Údaje o všetkých prepravách má k dispozícii ČIŽP v plnomrozsahu.Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL36


Poplatkové hlásenia apoplatkové priznaniaMŽP ČRColný orgán563CENIACISOHKrajský úradISPOP241X – dátový tokPrevádzkovateľzariadeniaPRÍJEMSPRACOVANIEZDROJAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 37


Poplatkové hlásenia apoplatkové priznania• prevádzkovateľ zariadenia na odstraňovanie odpadov podáva cezISPOP poplatkové priznanie a poplatkové hlásenie• údaje sú z ISPOP prenášané do CISOH• krajsk úrad na základe údajov v CISOH rozhodne o výškea spôsobe úhrady poplatkov a údaje zaznamená do príslušnéhoregistra CISOH• krajský úrad v ku a spôsob úhrady poplatkov oznamujeprevádzkovate ovi zariadenia na odstraňovanie odpadov• z CISOH preberá M P a príslu n coln orgán údajeo zariadeniach na odstraňovanie odpadov, ktoré majú predpísanúvýšku a spôsob úhrady poplatkov• CENIA spravuje príslušnú časť systému CISOHAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL38


akujeme za pozornos !Ing. Alexander JančárikSlovenská agentúra životného prostrediaCentrum odpadového hospodárstva aBazilejského dohovoruHanulova 5/D, 844 40 BratislavaTel.: +421-2-60201611E-mail: alexander.jancarik@sazp.skAktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL39

More magazines by this user
Similar magazines