Snímka 1

cenia.cz
  • No tags were found...

Snímka 1

Batérie a akumulátory• iados o zápis do zoznamu – výrobca alebo kolektívny systém zasiela MŽPžiadosť o zápis do zoznamu, na základe ktorej MŽP rozhodne o jej zápisedo zoznamu• ro né hlásenie – ročné hlásenie zasielajú výrobcovia a kolektívne systémycez ISPOP do príslušného registra CISOH.• zápis do zoznamu – kompetentné pracovisko MŽP vykoná zápis výrobcu,prípadne kolektívneho systému do zoznamu• kontrola a potvrdenie hlásenia (obojsmerný tok dát) – pracovisko CENIApreveruje a akceptuje zadané údaje z hlásení v systéme ISPOP, prípadnepreveruje dodané údaje. Rovnako preveruje výrobcov, ktorí sú zapísanív zozname, no ročné hlásenie nepodali.• príjem údajov zo spracovan ch hlásení – MŽP odoberá sumárne údajez modulu ISPOP pre batérie a akumulátory. Následne ich využíva preplnenie výkazníckych povinností.• presun údajov z ISPOP do príslušných registrov CISOH.Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL29

More magazines by this user
Similar magazines