Snímka 1

cenia.cz
  • No tags were found...

Snímka 1

Finančná rezerva• ro né hlásenie – ročné hlásenie zasielajú prevádzkovatelia skládokodpadov cez ISPOP do príslušného registra CISOH.• kontrola a potvrdenie hlásenia (obojsmerný tok dát) – pracoviskoCENIA preveruje a akceptuje zadané údaje z hlásení v systémeISPOP, prípadne formálne preveruje dodané údaje.• príjem údajov zo spracovan ch hlásení – ORP odoberá sumárneúdaje z modulu ISPOP pre finančnú rezervu v rozsahu svojejpôsobnosti. Následne ich využíva pre kontrolné činnosti.• poskytovanie údajov – ORP poskytne údaje o finančných rezerváchna vyžiadanie MŽP alebo ČIŽP.• presun údajov z ISPOP do príslušných registrov CISOH.Aktivita 2.2. projektu CZ06/IB/EN/07-TL 31