vangistusosakonna valvuri ametijuhend

just.ee

vangistusosakonna valvuri ametijuhend

VIRU VANGLAVANGISTUSOSAKONNA VALVURI AMETIJUHENDLisa 1KINNITATUDViru Vangla direktori29.veebruari 2008.akäskkirjaga nr 22Struktuuriüksuse nimetus:Ametikoht:Tegevusvaldkond:Ametisse nimetamine:Vahetu juht:Alluvad:Teenistuja asendab:Teenistujat asendab:Ametikoha põhieesmärk:Kvalifikatsiooninõuded:Muud nõuded:VangistusosakondValvurValve ja järelevalveVangla direktorPeaspetsialist- korrapidajaEi oleTeist valvuritPeaspetsialist-korrapidaja poolt määratud vanglaametnikTagada kinni peetavate isikute järelevalve ja isolatsioon ningnendele seadusega kehtestatud kinnipidamistingimustetäitminePeab olema läbinud vanglaametniku ettevalmistusteenistuse väljaarvatud juhul, kui ta vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3nimetatud tingimustele(teadus- või magistrikraad või sellele vastavkvalifikatsioon või kes on vähemalt kaks aastat töötanud kohtuniku,prokuröri, kõrgema politsei-, piirivalve-, pääste- võivanglaametnikuna või Justiitsministeeriumi koosseisus kõrgemateametnike põhigruppi kuuluval ametikohal).1.«Vangistusseaduse» ja muude vangistuse täideviimistreguleerivate õigusaktide tundmine2. teadmised kinnipeetava resotsialiseerimise põhimõtetest3. oskused tegutseda erakorraliste sündmuste ajal4. teadmised vangla turvasüsteemide tööst ja kasutamisest5. tulirelva ja erivahendite käsitsemise oskus ning nendekasutamise korda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine6. ametniku kutse-eetika järgimine ning vormiriietuse kandmisenõuete tundmine ja nende täitmise oskus7. hea suhtlemisoskus, konfliktide lahendamise jaenesekehtestamise oskus ning valmidus koostöökskaastöötajatega ja teiste asjaomaste isikutega8. üldisi teadmised riigi põhikorrast (põhiseadus japõhiseaduslikud seadused), inimõigustest ning avalikku teenistustreguleerivatest õigusaktidest9. üldisi teadmised Euroopa Liidust ning selle eesmärkidest jainstitutsioonidest10. arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalikearvutiprogrammide ja andmekogude kasutamineTeenistusülesanded:1. teenistusse astudes kontrollib side- jasignalisatsioonivahendite korrasolekut, võtabvastukambrikaardid ja muu dokumentatsiooni ningvarustuse, allkirjastabsisevalvepiirkonnalehe;2. teostab kambrite kaupa kinni peetavateisikute loenduse, vajadusel viib läbitäiendava loenduse;3. loenduse tulemustest kannab ette inspektorkorrapidajaabile, mis sisaldab endas kinnipeetavate isikute üldarvu ning loendusekäigus esinenud puuduseid;Tulemusside- ja signalisatsioonivahendite korrasolek onkontrollitud, kambrikaardid ja muu dokumentatsioonning varustus on vastuvõetud jasisevalvepiirkonnaleht on allkirjastatud;kinni peetavate isikute loendus on läbi viidud;loenduse tulemused ja esinenud puudused oninspektor korrapidaja abile ette kantud;


4. võtab kinni peetavatelt isikutelt vastuapellatsiooni- ja kassatsioonikaebused ningedastab need inspektor-korrapidaja abile;5. rakendab abinõud vangistusseaduse, vanglasisekorraeeskirja, Viru Vangla kodukorra võimuude õigusaktide nõuete rikkumise, kinnipeetavate isikute allumatuse, põgenemiste jaerakorraliste sündmuste ennetamiseks,tõkestamiseks ja likvideerimiseks ningkannab ette direktorile;6. peab antud ametikohale vajalikkudokumentatsiooni;7. teostab kambris kinni peetavate isikutejärelevalvet käratult ukse vaateava kaudu,pöörates erilist tähelepanu kinni peetavateisikute käitumisele ning kambriukse avamiseljärgib julgeoleku nõuete täitmist;8. saadab kinni peetavaid isikuid Viru Vanglaterritooriumil. Teostab kinni peetavate isikutejalutuskäigule, majandustöödele, töötsooni,kooli, kirikusse, kokkusaamistele,juuksuriruumi, sanitaartöötlusele, uurija,kaitsja ja vangla administratsiooni esindajatejuurde saatmise;9. teostab kinni peetavate isikute ning nendeelu- ja tööruumide läbiotsimist;10. ei luba suletud sektsiooni eri kambritesasuvate kinni peetavate isikute omavahelisikontakte, samuti nende kontaktemajandustöid tegevate kinnipeetavate jateiste isikutega(k.a avatud sektsioonis);11. inspektor-korrapidaja abi korraldusel teostabkinni peetavate isikute ümberpaigutamisedning teeb vastava sissekande kinni peetavaisiku paigutuste kaardile;12. võtab vastu korrusele määratud kinnipeetava isiku, paigutab ta kambrisse, teebvastava sissekande kinni peetava isikupaigutuste kaardile, tagab kinni peetavaleisikule ettenähtud varustuse väljastamisening näitab kätte magamiskoha;13. tagab kinni peetavate isikute toitlustamisepäevakavas ettenähtud ajal ja saadabtoidujagajat sektsioonis toidu väljastamiselkinni peetavatele isikutele;14. märgates kinni peetavate isikute pooltdistsipliinirikkumist, teeb neile hoiatuse,allumatuse korral annab korraldusedistsipliinirikkumine lõpetada ning korralduseeiramise korral kannab sellest ette inspektorkorrapidajaleja kirjutab korrektse kõikinõudeid järgiva ettekande vangla direktorile;15. tunneb ja jälgib süstemaatiliselt põgenemakalduvaid kinni peetavaid isikuid ning tagabnende ümberpaigutamisel julgeoleku;16. kannab peaspetsialist- korrapidajale ette jainformeerib meditsiinitöötajaid kinni peetavaisiku ootamatust haigestumisest, kui onvajadus viivitamatu meditsiinilise abi järele;apellatsiooni- ja kassatsioonikaebused on kinnipeetavatelt isikutelt vastu võetud ning inspektorkorrapidaja abile edastatud;abinõud nõuete rikkumise vältimiseks onrakendatud ja direktorile ette kantud;ametikohale vajalik dokumentatsioon on täidetudkinni peetavate isikute käitumise jälgimine jajärelevalve on tagatud kasutades töövõtteid, mistagab valvuri enese julgeoleku;Viru Vangla territooriumil liikuvate kinni peetudisikute saatmine on tagatud ja esinenud rikkumised,tähelepanekud saatmisel ette kantud direktorile;kinni peetud isikud ja nende elu- ja tööruumid onläbi otsitud ning puuduste korral Viru Vanglakodukorras ettenähtud dokumentatsioon täidetud;suletud sektsiooni eri kambrites asuvate kinnipeetudisikute isolatsiooni nõuded on täidetud jamajandustöid tegevate kinnipeetavate kontakteavatud-ja suletud sektsioonis ei ole lubatud;Kinnipeetavate isikute ümberpaigutused onteostatud ja korrektselt kinni peetava isikupaigutuste kaardile märgitud.kinni peetav isik on vastu võetud ja paigutatudtemale määratud kambrisse, vastav sissekanne onmärgitud kinni peetava isiku paigutuste kaardil jakinni peetavale isikule on määratud magamiskoht;kinni peetavate isikute toitlustamine on päevakavasettenähtud ajal tagatud ja võimalikest intsidentidestette kantud direktorile;kinni peetavaid isikuid on hoiatatud, neile on antudkorraldus distsipliinirikkumine lõpetada jakorralduste eiramise korral on koostatud korrektneViru Vangla kodukorra nõuetele vastav ettekannevangla direktorile;süstemaatiliselt põgenema kalduvad kinni peetavadisikud on pideva jälgimise all ningümberpaigutamise korral on nendeümberpaigutamise korral on vangla julgeolektagatud;informatsioon kinnipeetava viivitamatustmeditsiiniabi vajadusest või haigestumisest onantud peaspetsialist-korrapidajale jameditsiiniosakonna juhatajale;


17. tagab korruse vaheuste lukustatuse; korruse vaheuksed on nende mitte kasutamisellukustatud18. otsib läbi majandustöödele saabunud ja tööltlahkuvad kinnipeetavad;majandustöödele saabunud ja töölt lahkuvadkinnipeetavad on läbi otsitud;19. tagab sektsioonis suitsetamise korra; vastavalt Viru Vangla kodukorra nõuetele onsuitsetamise kord tagatud;20. kambrite ülevaatusel administratsiooni,meditsiinitöötajate ja kambreid kontrollivateisikute poolt seisab avatud ukse juureskoridoris;21. kinni peetava isiku vanglast vabanemise võimuu pikemaajalise eemaloleku korralkontrollib väljastatud varustuse tagastamist,kui varustus puudub või on rikutud, siiskoostab ettenähtud dokumendid;administratsiooni, meditsiinitöötajate ja kambreidkontrollivate isikutele on tagatud kambri usteavamine ja sulgemineväljastatud varustus on tagastatud ja puudusteesinemisel dokumentaalselt fikseeritud;22. tagab kambrites öövalgustuse; öövalgustus on sisselülitatud;23. kasutab läbiotsimistoimingute teostamiselvajalikke kaitsevahendeid - kummikindaid;läbiotsimistoimingutel on kummikindad käes;24. on valmis erakorraliste sündmuste puhul jaoma otseselt ülemalt korraldust saades,olenemata ajast, viivitamatult teenistusseilmuma;25. võtab kohustuslikus korras osa õppe- jateabepäevadest;erakorraliste sündmuste puhul on asunudteenistusse ja täidab otsese ülema antud korraldusi;õppe- ja teabepäevadel on osaletud;26. haigestudes või muudel kaaluvatel põhjustelteenistusest puudumisel teatab koheseltpeaspetsialist-korrapidajale;27. täidab peaspetsialist-korrapidaja antudkorraldusi;teenistusest puudumise korral on teavitatudpeaspetsialist-korrapidajat;peaspetsialist-korrapidaja korraldused on täidetud;Kooskõlastatudtegevus jakoostöö:28. teeb koostööd vangla teiste osakondadega, kooskõlastab oma tegevustpeaspetsialist- korrapidajaga;Õigused:Vastutus:30. saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;31. saada teenistusülesannete vajalikku eri- ja kontoritehnikat ning tehnilist abinende kasutamisel;32. keelduda tööülesande täitmisest, kui selleks pole vajalikke kaitsevahendeid;33. saada vangla kulul erialast ja täiendkoolitust;34. valvur vastutab õigusaktidest tulenevate ja käesoleva ametijuhendiga temalepandud teenistuskohustuste täitmata jätmisel või mittenõuetekohaseltäitmisel seaduse või haldusaktiga sätestatud korras;35. suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjast, Viru Vanglakodukorrast ja käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsetetööülesannete täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil. Ei ole kinnipeetava isiku vahendajaks muude isikutega, kui see ei tulene otseselttööülesannetest;36. vastutab ametikohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärasekasutamise ja kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest;


37. vastutab tema kasutusse antud materiaal-tehniliste vahendite eest;Ametijuhendimuutmine:Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele.Teenistuja:Vahetu juht:/allkiri, kuupäev//allkiri, kuupäev/

More magazines by this user
Similar magazines