13.07.2015 Views

JAARTHEMA VERHAAL: KERST - Chiro

JAARTHEMA VERHAAL: KERST - Chiro

JAARTHEMA VERHAAL: KERST - Chiro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RSTMISInstrumentenregenLuchtfanfareEen fanfare nabootsen met klanklettergrepen(tetteretterettereraa, dzing, toet toet,enz.)Iedereen krijgt tien minutenom een ‘instrument’ te zoeken, samen te stellen ofte maken. Dan is er repetitie: alle orkestleden bespelenhun instrument op een willekeurige manier, allemaalsamen, allemaal door elkaar. Er wordt een dirigent gekozen,zodat alle instrumenten eens op de voorgrond komen, ookdiegene die niet veel lawaai maken. De dirigent kan deinstrumenten ook groeperen: komt er geluid door te blazen,te tokkelen, te wrijven, te schudden, enz.? Sommigeinstrumenten kunnen misschien meerderegeluiden produceren, waar dan een serie vanMemorygemaakt kan worden.Teken een groot rasterop het speelplein, met wat meervakjes dan spelende kinderen, en in de helft vande vakjes een muziekinstrument. Verzin met de speelgroepsymbolen voor de geluiden van de instrumentenen teken die in de andere helft van de vakjes. Dan wordener duo’s gevormd, die zich willekeurig over het muzikale rasterverspreiden. Een geblinddoekte speler slaat 1 tot 6 keerop een gong of een trom. Elk kind mag zich zoveel vakjesverplaatsen als er slagen geweest zijn. Spreek af of je inalle richtingen mag bewegen, of je met meerderen inéén vakje mag, wie voorrang heeft, enz. Het duodat het eerst een combinatie instrument–geluid kan maken, wint.Viool-cello-contrabas(blad-steen-schaar)KetelmuziekProbeer met je eigen stem de meesteigenaardige klank voort te brengen. Dieopdracht kan in je thema van de Chiroactiviteit:griezelbos, oertijd, stadsspel,verkeer, dagje averechts, enz.Variant één: iedereen wandeltrond. Wanneer twee mensen elkaar tegenkomen, tellenze tot drie (in de maat van drie) en beginnen dan hun gekozeninstrument te spelen (viool wint van contrabas, contrabasvan cello en cello van viool). Wie verliest, loopt best hard weg.De winnaar mag tikken en krijgt één punt per getikte muzikant.Variant twee: drie deelgroepen staan elk in een hoek van hetafgebakende terrein en spreken in de groep af welk instrumentze zullen bespelen. De groepen lopen langzaam naar elkaar,tot aan een afgesproken lijn. Daar begint elke groep hetgekozen instrument te bespelen. En dan hollen deverliezers hard terug naar hun kamp. Wie getiktwordt, sluit aan bij de andere groep.] DUBBELPUNT DECEMBER 2007 [35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!