13.07.2015 Views

Histori-Prog-Kualifikimi-2013 - Instituti i Zhvillimit te Arsimit

Histori-Prog-Kualifikimi-2013 - Instituti i Zhvillimit te Arsimit

Histori-Prog-Kualifikimi-2013 - Instituti i Zhvillimit te Arsimit

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

REPUBLIKA E SHQIPËRISËINSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMITRruga: Naim Frashëri, Nr 37, Tiranë, ALBANIAPROGRAMI I ZHVILLIMIT PROFESIONAL PËR EFEKT MARRJEN ESHKALLËVE TË KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE TË LËNDËSHISTORI<strong>2013</strong>1) HYRJE<strong>Prog</strong>rami i zhvillimit profesional për efekt marrjen e shkallëve të kualifikimit tëmësuesve të lëndës <strong>Histori</strong> është hartuar nga grupi i punës, i ngritur nga <strong>Instituti</strong> i<strong>Zhvillimit</strong> të <strong>Arsimit</strong> – IZHA, për t'u ardhur në ndihmë të gjitha Drejtorive ArsimoreRajonale dhe Zyrave të <strong>Arsimit</strong> të rretheve, si dhe të gjithë mësuesve të lëndës <strong>Histori</strong> përt'u përgatitur për <strong>te</strong>stimin kombëtar për marrjen e shkallëve të kualifikimit.<strong>Prog</strong>rami është zhvilluar duke iu përgjigjur kërkesave që MASH-i ka vendosur përmësuesit që kualifikohen. <strong>Prog</strong>rami është hartuar duke mbajtur parasysh se fushatkryesore në të cilat <strong>te</strong>stohen njohuritë dhe aftësitë e mësuesve janë: dokumen<strong>te</strong>t zyrtare 1 të cilat kanë të bëjnë me veprimtarinë mësimore – edukativetë mësuesve; programet përkatëse lëndore; aspek<strong>te</strong> të pedagogjisë dhe metodologjisë në mësimdhënie-nxënie në përgjithësi sidhe të lëndës <strong>Histori</strong> në veçanti; aspek<strong>te</strong> të etikës dhe komunikimit; aspek<strong>te</strong> të drejtshkrimit të gjuhës shqipe; përmbajtjen shkencore të lëndës <strong>Histori</strong> sipas programeve lëndore përkatëse.2) QËLLIMI I PROGRAMIT<strong>Prog</strong>rami i zhvillimit profesional për efekt marrjen e shkallëve të kualifikimit tëmësuesve të lëndës <strong>Histori</strong> është hartuar për të mbësh<strong>te</strong>tur dhe nxitur zhvilliminprofesional të tyre. <strong>Prog</strong>rami është hartuar nga grupi i punës duke mbajtur parasyshpërmbushjen e dy qëllimeve kryesore.Së pari, të ofrohet si një program orientues për t’u ardhur në ndihmë DrejtoriveArsimore Rajonale dhe Zyrave të <strong>Arsimit</strong> të rretheve si dhe të gjithë mësuesve tëlëndës <strong>Histori</strong> në arsimin parauniversitar për të realizuar veprimtaritë kualifikuese dhe1 Është fjala për të gjitha dokumen<strong>te</strong>t ligjore, urdhëresat dhe udhëzimet e MASH që zbatohen në shkollëduke u përqendruar në ato të vi<strong>te</strong>ve të fundit.1


trajnuese në bazë rrethi. Në këtë aspekt programi mund të plotësohet nga DAR/ZA-tëpërkatëse, sipas kush<strong>te</strong>ve dhe mundësive konkre<strong>te</strong>.Së dyti, si një program i detyruar, veçanërisht për mësuesit që këtë vit do të marrinshkallët e kualifikimit, në mënyrë që ata të realizojnë një përgatitje gjithëvjetore, përtë përballuar me sukses kërkesat që ka <strong>te</strong>stimi kombëtar për efekt marrjen e shkallëvetë kualifikimit.<strong>Prog</strong>rami synon: Rritjen e përgjegjshmërisë së mësuesve për njohjen dhe zbatimin e legjislacionitarsimor e në mënyrë të veçantë të risive më të fundit të reformës arsimore. Rritjen e aftësive dhe kompe<strong>te</strong>ncave profesionale të kuadrit mësimdhënës, për tëndikuar drejtpërdrejtë në rritjen e efektivi<strong>te</strong>tit të procesit mësimor, drejt njëmësimdhënieje të suksesshme. Rritjen e përgjegjshmërisë së mësuesve për domosdoshmërinë e njohjes sëkoncep<strong>te</strong>ve bazë dhe ligjësive shkencore të lëndës si dhe të zbatimit të tyre nëpraktikë, në përputhje me specifikat e moshës së nxënësve dhe të klasës ku japinmësim. Rritjen e përgjegjshmërisë së mësuesve për njohjen dhe zbatimin e rregullave tëetikës dhe komunikimit në punën e tyre në shkollë. Rritjen e aftësive të mësuesve në drejtim të zbatimit me saktësi të rregullavedrejtshkrimore të shqipes. Realizimin në praktikë nëpërmjet demonstrimit konkret të aftësive të fituara, e nëmënyrë të veçantë nëpërmjet vlerësimit të arritjeve përmes <strong>te</strong>stimit.3) PËRMBAJTJA E PROGRAMIT<strong>Prog</strong>rami i zhvillimit profesional për efekt marrjen e shkallëve të kualifikimit tëmësuesve të lëndës <strong>Histori</strong> është strukturuar sipas fushave kryesore të zhvillimitprofesional, të përmendura më sipër, për të cilat <strong>te</strong>stohen mësuesit. Për secilën fushë janërenditur njohuritë dhe aftësitë bazë që duhet të zotërojë mësuesi i lëndës së <strong>Histori</strong>së përtë përmbushur me sukses rubrikat e <strong>te</strong>stimit.<strong>Prog</strong>rami është ndërtuar duke pasur si pikënisje standardet bazë të përgjithshme tëmësuesit si dhe standardet lëndore të mësuesit. Përshkallëzimi i kompe<strong>te</strong>ncaveprofesionale që lidhen me secilën fushë të <strong>te</strong>stimit do ta ndihmojnë mësuesin që tëidentifikojë nevojat e tij, si dhe çështjet në të cilat duhet të thellohet më shumë.Për të qenë lehtësisht i përdorshëm, programi është paraqitur sipas një formati të caktuar.Sipas këtij formati, për secilën fushë prezantohen kompe<strong>te</strong>ncat që mësuesit duhet tëzotërojnë në fushën e njohurive dhe aftësive si dhe li<strong>te</strong>ratura përkatëse rekomanduese qëu vjen në ndihmë për zotërimin e këtyre kompe<strong>te</strong>ncave.2


Fusha: Dokumen<strong>te</strong>t zyrtarePËRMBAJTJA E PROGRAMITRezultatiMësuesi do të jetë i aftë: të zbërthejë dokumentacionin shkollor përarsimin parauniversitar; të zbatojë në praktikën e përditshmekërkesat që burojnë nga zbatimi i këtijdokumentacioni; të demonstrojë zbatimin konkret tëudhëzimeve të MASH në funksion tëpërmirësimit të procesit të mësimdhëniemësimnxënies.Li<strong>te</strong>ratura e rekomanduarLigji Nr. 69/2012 për Sis<strong>te</strong>min ArsimorParauniversitar në Republikën eShqipërisë.Dispozitat Normative për arsiminparauniversitar (DN).Udhëzimi Nr. 49, dt. 27.12.2006 iMASH "Për hartimin e objektivave tëarritjeve të nxënësve".Udhëzimi Nr.38 , dt.09.10.2007 iMASH "Për zhvillimin e orëve të lira nëshkollë".Udhëzimi Nr. 35, dt.09.10.2007 iMASH “Për lirinë e mësuesit për orëtmësimore të parashikuara në programinlëndor”Udhëzimi Nr. 37, dt.09.10.2007 iMASH “Për paraqitjen e personelit tëshkollës në mjediset shkollore”Udhëzim Nr. 16, dt. 24.07.2012 përvitin shkollor 2012-<strong>2013</strong> në Sis<strong>te</strong>minArsimor Parauniversitar.Udhëzimi Nr. 21, datë 23.07.2010 “Përnormat e punës mësimore edukative dhenumrin e nxënësve për klasë nëinstitucionet e <strong>Arsimit</strong> Parauniversitar”.Udhëzimi i Al<strong>te</strong>r<strong>te</strong>kstit 2010-2011 dhePaketa informuese “Al<strong>te</strong>r<strong>te</strong>kst 2012”Rregullore për procesin e maturëssh<strong>te</strong>tërore <strong>2013</strong> në Republikën eShqipërisë, dt. 07.01.<strong>2013</strong> Rregulloren Nr 4998, datë 27.07.2010për vlerësimin e nxënësit në gjimnaz “<strong>Kualifikimi</strong> i mësuesve” – Tes<strong>te</strong> 2008,2009, 2010”, IKTFusha : <strong>Prog</strong>ramet lëndore3


RezultatiMësuesi do të jetë i aftë:të in<strong>te</strong>rpretojë in<strong>te</strong>grimin e standardeve tëtë nxënit të lëndës së historisë në programetlëndorë;të identifikojë parimet e përgjithshme tëndërtimit të programeve të <strong>Histori</strong>së nëarsimin e detyruar dhe të mesëm;të in<strong>te</strong>rpretojë ndryshimet në strukturë e nëpërmbajtje të programeve të kësaj lënde nëtë gjitha nivelet e shkollimit; të vlerësojë koherencën vertikale tëkurrikulës së lëndës së <strong>Histori</strong>së (sigurimi ivazhdimësisë së programeve nga njëri vitnë tjetrin);të vlerësojë koherencën horizontale tëkurrikulës së <strong>Histori</strong>së (lidhjen e ndërsjellëmidis drejtimeve të së njëjtës fushë apofushave të ndryshme);të ndërtojë një model planifikimi <strong>te</strong>matikmbi bazën e objektivave të programit tëlëndës së <strong>Histori</strong>së.Li<strong>te</strong>ratura e rekomanduar Standardet e përmbajtjes: <strong>Histori</strong> (përarsimin e detyruar). Standardet e arritjes: <strong>Histori</strong> (përarsimin e detyruar). Standardet e nxënies për gjimnazin -IKT, 2009. <strong>Prog</strong>ramet lëndore: <strong>Histori</strong>, arsimi 9-vjeçar dhe i mesëm. "Vendi dhe përmbajtja e lëndës sëhistorisë në arsimin e detyruar": Buletini"Kurrikula dhe shkolla", <strong>Histori</strong>-Gjeografi, Nr.5 - ISP, 2004. "Parime dhe kri<strong>te</strong>re bashkëkohore tëpërmbajtjes së programit të historisë 6":Buletin "Në fokus të ndryshimevekurrikulare" - Lëndët shoqërore -QTKA, 2005."<strong>Histori</strong>a 7, një përqasje e re e historisësë kohës së sotme": Buletin "Në fokus tëndryshimeve kurrikulare - Lëndëtshoqërore - QTKA, 2006."<strong>Prog</strong>rami dhe <strong>te</strong>ksti "<strong>Histori</strong>a 7" nëfrymën e reformimit të shkollës":Buletin "Në fokus të ndryshimevekurrikulare - Lëndët shoqërore -QTKA, 2006.Udhëzues për mësuesit. Shkencatshoqërore: Edukim qy<strong>te</strong>tar, <strong>Histori</strong>,Gjeografi - IKS, 2006.Vendlindja: Ma<strong>te</strong>rial në ndihmë tëmësuesit për modulet e vendlindjes,klasa e 5-të - IKT, 2008.Kurrikula në bazë shkolle. Kurrikulamodulare - IKS, 2007.Udhëzues kurrikular i gjimnazit përlëndën e <strong>Histori</strong>së, klasa 10-12-të -IZHA, 2010.Fusha: Aspek<strong>te</strong> të pedagogjisë dhe metodologjisë në mësimdhënie-nxënieRezultatiMësuesi do të jetë i aftë:Li<strong>te</strong>ratura e rekomanduar4


Metodologjia të demonstrojë <strong>te</strong>orikisht dhe praktikishtpërdorimin e metodave, <strong>te</strong>knikave dhestra<strong>te</strong>gjive të ndryshme ndërvepruese përmësimdhënien e lëndës së <strong>Histori</strong>së; të administrojë me efektivi<strong>te</strong>t të mësuarit eindividëve, grupeve dhe të gjithë klasës,duke e ndryshuar mësimdhënien nëpërshtatje me fazat e mësimit dhe nevojat enxënësve; të evidentojë mje<strong>te</strong>t mësimore tënevojshme për të realizuar përmbushjen eobjektivave të programit të kësaj lënde; të hartojë objektivat specifikë të arritjeve tënxënësve në tri nivele nisur nga objektiva<strong>te</strong> programit.Vlerësimi i nxënësve të demonstrojë përdorimin e formave dhe<strong>te</strong>knikave të ndryshme të vlerësimit tënxënësve për lëndën e <strong>Histori</strong>së; të hartojë <strong>te</strong>s<strong>te</strong> për matjen dhediagnostikimin në vazhdimësi të arritjeve tënxënësve në <strong>Histori</strong>; të in<strong>te</strong>rpretojë rezulta<strong>te</strong>t e vlerësimit tënxënësve, në funksion të nxitjes sëprogresit të nxënësve.Li<strong>te</strong>raturë që ka në fokus metodat emësimdhënies ndërvepruese, me nëqendër nxënësin.Udhëzues dhe ma<strong>te</strong>riale mbësh<strong>te</strong>tëse qëorientojnë për hartimin e objektivave tëorës së mësimit, përgatitjen e ditarit tëmësuesit, organizimin e orës së mësimit.Fusha: Aspek<strong>te</strong> të etikës dhe komunikimitRezultatiMësuesi do të jetë i aftë:Li<strong>te</strong>ratura të njohë rregullat e etikës dhe sjelljes që duhenrespektuar në marrëdhënie me drejtuesit einstitucionit arsimor, stafin pedagogjik, nxënësit,prindërit dhe komuni<strong>te</strong>tin; të sillet në përputhje me rregullat e etikës dhe tësjelljes në marrëdhënie me drejtuesit, stafinKodi i Etikës së Mësuesve nëArsimin Parauniversitar publikdhe privat, i datës 12.11.2012.Li<strong>te</strong>raturë dhe ma<strong>te</strong>riale burimoreqë trajtojnë çështje të etikës dhe tëkomunikimit.5


pedagogjik, nxënësit, prindërit dhe komuni<strong>te</strong>tingjatë punës së tij brenda dhe jashtë institucionitarsimor.Fusha: Aspek<strong>te</strong> të drejtshkrimit të gjuhës shqipeRezultatiMësuesi do të jetë i aftë:Li<strong>te</strong>ratura të njohë rregullat e drejtshkrimit të standardit tëgjuhës shqipe; të zbatojë rregullat e drejtshkrimit gjatëveprimtarive në institucionin arsimor.Li<strong>te</strong>raturë dhe udhëzues metodikëpër përdorimin e rregullave tëdrejtshkrimit të gjuhës shqipe.Fusha : Përmbajtja shkencore e lëndësRezultatiMësuesi do të jetë i aftë:Li<strong>te</strong>ratura e rekomanduar të shpjegojë koncep<strong>te</strong>t kryesore me të cilatoperon lënda e <strong>Histori</strong>së; të in<strong>te</strong>rpretojë lidhjet shkak-pasojë midisproceseve e dukurive që trajton kjo lëndë; të demonstrojë lidhjen midis njohurive të lëndësme njohuritë e disiplinave të tjera brenda fushësose jashtë saj;Teks<strong>te</strong>t shkollore të historisë përarsimin e detyruar e të mesëm.Teks<strong>te</strong> dhe ma<strong>te</strong>riale të tjeraburimore që mbulojnë përmbajtjene lëndës.6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!