13.07.2015 Views

konstrukce pánských kalhot

konstrukce pánských kalhot

konstrukce pánských kalhot

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

7 PÁNSKÉ KALHOTYobrázek 7.1Technický nákres <strong>pánských</strong> <strong>kalhot</strong>25


KONSTRUKCE PÁNSKÝCH KALHOTliteratura: Dokumentace základních střihových konstrukcí v NVS, VÚO Prostějov, 1979Zobrazená <strong>konstrukce</strong> odpovídá velikosti 176 – 000 – 82, kategorie M - mladí mužiTělesné rozměry: vp = 176 cm, op = 82 cm, os = 100 cmbhs = 25,5 cm, bdk = 106 cm, dšk = 24 cmKontrolníP.č. Rozměr Konstrukční úsečka VzorecVýpočetPŘEDNÍ DÍL1. boční přímka 42. pasová přímka p ⊥ 4 ⇒ P43. rozkroková přímka P4 R4 bhs 25,5 cm4. přímka délky P4 D4 bdk 106,0 cm5. výška kolene D4 Ko4 0,5 D4 R4 + 6 46,25 cm6. výška sedu R4 S4 0,05os + 2 7,0 cm7.sedová, rozkroková,kolenní a délková s, r, ko, d ⊥ 4přímka8. šířka sedu PD S4 S7 0,25os - 1 24,0 cm9. přední středová přímka7 ⊥ r v bodě R7 P7,S710.šířka sedového výkroje5,0 cmR7 R8 0,025os + 2,5PD11. R8 R6 0,5 R8 R4 14,5 cm12.přední přehybová 6 ⊥ r v bodě R6 ⇒ P6,přímkaS6, Ko6, D613. šířka dolního kraje D6 D8 = D6 D41 0,5dšk - 1 11,0 cm14. šířka v koleni Ko6 Ko8 = Ko6 Ko41 0,5dšk - 1 11,0 cm15. pomocné čáry pro R7 R71 0,5 R7 R8 2,5 cm16. tvarování sedového S7 S71 k = 1 1,0 cm17. výkroje S71 R72 0,5 R7 S71 3,0 cm18. tvarování dolního kraje D6 D61 k = 0,5 0,5 cm19. snížení pas. přímky P7 P71 ⇒ p´ k = 11,0 cm20.šířka na pas. přímce (2,5cm je pasové vybrání)P71 P41 0,25op + 2,5 - 1 22,5 cm22. záhyb - vybrání P6 P61 k = 2,5 2,5 cm23. boční obrysová čára P41, S4, Ko41, D4124. kroková obrysová čára R8, Ko8, D825. dolní okraj D41, D61, D826. naznačení záhybu v bodě P61 ⊥ p26


KONSTRUKČNÍ SÍŤ PÁNSKÝCH KALHOT (M 1:5)P3 P32′pP32P41P6 P61P4P7P41′P71P2P12P11P1P31S12sS4S6S71S7S4′S2S1S11rR4R6R72R7 R71R8R4′R2R1R8R81R8′k oKo4Ko41Ko6Ko8Ko41′Ko2Ko8′dD4D41obrázek 7.2D61D2D8 D41′D6D21a) b)přední dílzadní dílD8′28


KONSTRUKCE STŘIHU PÁNSKÝCH KALHOT (M 1:5)P32 P32′P41P6 P61P4P7P71P41′P12P2P11P1P31S12S4S6S71S7S4′S2 S1S11R4R6R72R7 R71R8R4′R2R1R8R81R8′Ko4Ko41Ko6Ko8Ko41′Ko2Ko8′D4D41obrázek 7.3D61D8D41′D21a) b)přední dílzadní dílD8′29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!