Kurier Powiatowy nr 4(77) - Powiat koniński

powiat.konin.pl

Kurier Powiatowy nr 4(77) - Powiat koniński

ISSN 1731-8408wrzesień 2008 – nr 4 (77)1Rolnicyz Wielkopolskipodziękowaliza plony31 sierpnia w Ślesinie, przy pięknej,słonecznej pogodzie wielkopolscy rolnicyuczcili święto plonów.Ze względu na nieprzychylną aurę, tegorocznychzbiorów do udanych zaliczyćnie można. Wielopolskie rolnictwo poniosłostraty na ponad miliard złotych,susza dotknęła bowiem przeszło 80 tys.gospodarstw.Pomimo tak trudnego roku, tradycjistało się zadość.Gospodarzami Wojewódzko - DiecezjalnychDożynek 2008 byli: MarszałekWojewództwa Wielkopolskiego MarekWoźniak, Biskup Włocławski WiesławMering, Starosta Koniński Stanisław Bielikoraz Jan Niedźwiedziński BurmistrzMiasta i Gminy Ślesin.Uroczystości rozpoczęły się o godzinie13.00 w Parku Miejskim przy Kościelep.w. św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza.Podczas mszy św. dziękczynnejsprawowanej w intencji rolników województwawielkopolskiego, Biskup WłocławskiWiesław Mering poświęcił chleb,wieńce i dary dożynkowe. str. 2


Reporterskim okiem2str. 1 Po nabożeństwie, korowóddożynkowy z delegacjami ze wszystkichpowiatów i dekanatów Wielkopolski przeszedłulicami Ślesina na teren OśrodkaSportu i Rekreacji, gdzie odbyły się główneuroczystości obrzędowe.Odbierając bochen chleba od tegorocznychstarostów dożynkowych - WiolettySzmidt z m. Biskupie i Pawła Waleriańczykaz Piotrkowic - Marszałek WojewództwaWielkopolskiego Marek Woźniakzłożył hołd wielkopolskim rolnikomw uznaniu dla ich ciężkiej pracy oraz życzyłim zdrowia i pomyślności.Prawdziwą ozdobą Święta Plonóww Ślesinie stały się wieńce dożynkowe.Do konkursu na ten najpiękniejszy symbolżniwny, zgłoszono ich ponad 50. W kategorii„wieńce powiatowe z WojewództwaWielkopolskiego” najwyżej ocenionowieńce z: Powiatu Złotowskiego, Kolskiego(gm. Kłodawa) i Jarocińskiego. Natomiastw kategorii „wieńców z DiecezjiWłocławskiej” wyróżniono wieńce reprezentujące:miejscowość Charłupia Wielkaz Dekanatu Sieradzkiego II, Parafię Zadzimz Dekanatu Szadkowskiego oraz ParafięSławsk z Dekanatu Konińskiego I.Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęłysię występy zespołów ludowychi muzycznych. O niepowtarzalną atmosferęuroczystości zadbali „Dębowiacy”z Sompolna oraz „Kościelec” z Kościelca.Dożynkom towarzyszyły także degustacjeproduktów regionalnych, wystawarzemiosła ludowego oraz sprzęturolniczego.Wieczorem, na uczestników uroczystościdożynkowych czekał koncert gwiazdy- Natalii Kukulskiej oraz zabawa ludowa.I choć Dożynki Wojewódzko-Diecezjalnew Ślesinie przeszły już do historii, nadługo pozostaną w pamięci ich uczestników,zwłaszcza mieszkańców naszegoPowiatu.Marta J. BagrowskaRzecznik Prasowy Starostwa


Rolnik KonińskiFundusze unijne szansą dla rolników„Żeby było lżej, żebyułatwić sobie życie w gospodarstwie”-to słowaPani Katarzyny w odpowiedzina pytanie o cel,jaki skłonił państwa Kluczyńskichdo sięgnięciapo środki unijne. PaniKatarzyna i Pan Stanisławto młode małżeństwo,prowadzące na tereniegminy Skulsk 35-hektarowegospodarstwo, zajmującesię uprawą roślinnasiennych i warzyw.Ci młodzi ludzie swoją„przygodę” z pozyskiwaniemśrodków unijnychrozpoczęli jeszcze przedprzystąpieniem Polski doUnii, korzystając z programuSAPARD.O możliwości pozyskaniapieniędzy na inwestycje pan Stanisławdowiedział się podczas szkolenia,którego organizatorem było StarostwoPowiatowe w Koninie.Jak się później dowiedziałam - moirozmówcy zajmują się również naprawąpojazdów. Jednak nie prowadziliby żadnejz tych działalności gdyby nie środkiz programów unijnych, które pozwoliłyim na zakup rozrzutnika, opryskiwacza,ciągnika, przyczep i innych maszyn rolniczych.Jednym z programów umożliwiającychzakup maszyn był wspomniany wyżejprogram SAPARD na lata 2000-2003.Inwestycja w ramach tego programuumożliwiła zakup ciągnika, z czego refundacjipodlegało 50% kosztów kwalifikowanych.O możliwości uzyskania dofinansowaniaw ramach SAPARD-u decydowałakolejność składania wniosków.Pan Stanisław miał ułatwione zadaniegdyż zainteresowanie korzystaniem z tejformy pomocy było znikome. Jak siępóźniej okazało w całej Wielkopolscezostało wykorzystane bardzo mało środkówpochodzących z Special AccessionProgramme for Agriculture and RuralDevelopment czyli SAPARD-u.Po pierwszych pozytywnych doświadczeniachPan Stanisław zgłosił się nakurs pt. ”Dobra idea kluczem do sukcesu”.Dotyczył on Programu RozwojuObszarów Wiejskich. Kursy odbywałysię w gminach, ich celem było nauczenierolników pisania wniosków i biznesplanów. Tutaj mój rozmówca dowiedziałsię o kolejnej możliwości pozyskaniapomocy na nowe inwestycje. Na zakończeniekursu wybrano najlepszy biznesplan i to właśnie stwarzało możliwoścido aplikowania o dofinansowanie.Już na początku 2004 roku, tzn.w pierwszym okresie programowaniana lata 2004-2006, Pan Kluczyńskizłożył następny wniosek w ramach SektorowegoProgramu Operacyjnego Restrukturyzacjai Modernizacja SektoraŻywnościowego oraz Rozwój ObszarówWiejskich. W ramach tego programupodobnie jak przy poprzednim o uzyskaniudofinansowania decydowała kolejnośćzłożenia wniosku. I tym razemrodzina Kluczyńskich uzyskała szansęna rozwój gospodarstwa. Nowa inwestycjaprzekraczała 50.000 złotych, w tym65% kosztów kwalifikowanych zwróciłabeneficjentowi Unia Europejska.Kolejnym celem jakiwyznaczyli sobie panStanisław i pani Katrzynabyło pozyskaniepieniędzy na rozwójprzedsiębiorstwausługowego zajmujacegosię naprawą pojazdów.Tutaj konkursodbył się w ramachZintegrowanego ProgramuOperacyjnegoRozwoju Regionalnego,dotyczył działania2.5 - Promocja Przedsiębiorczości.PrzedKluczyńskimi sytuacjabyła o tyle trudna,że otrzymanie dofinansowaniazależałood tego czy wniosekpozytywnie przejdzieocenę konkursową.Co do umiejętności młodych rolnikównie ma wątpliwości, ponieważ kolejnyraz otrzymali środki na rozbudowębudynku potrzebnego do naprawianiapojazdów oraz na zakup maszyn, m.in.myjni ciśnieniowej, automatu spawalniczego,komputera. Kwota dofinansowaniaw ramach tego działania wynosiłamaksymalnie 20.000 zł. W chwili obecnejprojekt jest realizowany.Jednak to jeszcze nie koniec przygodypani Katarzyny i jej męża, gdyż realizującobecny projekt już myślą o kolejnym.Państwo Kluczyńscy bardzo pozytywnieoceniają fundusze europejskiei zachęcają wszystkich do aplikowaniao środki, bo niestety, ale nie każdegostać, by z własnej kieszeni móc inwestowaći dokonywać takich zmian niezależnieod tego czy jest się rolnikiem,przedsiębiorcom czy kimś innym.Joanna PośnikPunkt Informacyjny WRPO w Koninieul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konintel.: 0-63 2403276fax: 0-63 2403223www.wrpo.wielkopolskie.pl,e-mail: konin.wrpo@wielkopolskie.pl3PROGRAMREGIONALNYNARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIWOJEWÓDZTWOWIELKOPOLSKIEUNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZROZWOJU REGIONALNEGO


4Kontakty zagraniczne powiatuZ wizyty delegacjipowiatu IlmNa zaproszenie Starosty Konińskiego,od 2 do 4 września w naszym powieciegościła 15 - osobowa delegacjaz partnerskiego Ilm. Tym razem, ZiemięKonińską odwiedzili seniorzy i przedstawicielkimiędzynarodowej organizacji kobiecejz Arnstadt (która zrzesza aktywnepanie m.in. z Niemiec, Holandii a takżez gminy Kramsk). Przybyłym gościom towarzyszyłStarosta powiatu Ilm - dr. BennoKaufhold.Wizytę w powiecie, niemieccy gościerozpoczęli od spotkania w firmie „Lehmann& Partner” w Koninie (którejgłówna siedziba znajduje się właśnie naterenie powiatu Ilm) i zwiedzania konińskiejstarówki. W drugim dniu, delegacjaz powiatu Ilm spotkała się ze StarostąKonińskim w siedzibie urzędu, gdzieprzedstawiono prezentację multimedialnąpowiatu oraz rozmawiano m.in. o turystycznychatrakcjach powiatu i sytuacjinaszej gospodarki.Zgodnie z życzeniem gości, programwizyty przewidywał zwiedzanie najbardziejcharakterystycznych miejscnaszego powiatu: Sanktuarium Maryjnegow Licheniu Starym, odkrywkiKopalni Węgla Brunatnego „KONIN”w Kleczewie wraz z rekultywowanymiterenami pokopalnianymi czy też gospodarstwaagroturystycznego „Aniai Filip” w Izabelinie. Największe jednakwrażenie wywarło na niemieckiej delegacji450-hektarowe gospodarstwopaństwa Szmidt w m. Biskupie (gm.Ślesin). Goście wykazali duże zainteresowaniekwestią wykorzystania środkówunijnych w funkcjonowaniu naszegorolnictwa.Kończący wizytę rejs po konińskichjeziorach był nie tylko okazją do podziwianiaprzyrody czy sportów motorowodnychuprawianych na jeziorach, aleprzede wszystkim był czasem na podzieleniesię wrażeniami z tej krótkiej aczkolwiekintensywnej wycieczki po powieciekonińskim.Uczestnicy rejsu dyskutowali takżeo możliwości rozpoczęcia współpracypomiędzy kolejnymi grupami społecznymiobu powiatów - klubami senioróworaz o rozszerzeniu współpracy międzynarodowejsieci kobiet i włączeniu w jejdziałania pań z pozostałych gmin powiatukonińskiego.W drodze powrotnej, delegacja z powiatuIlm odwiedziła stolicę Wielkopolski,Poznań.Ewelina RapełaWydział Promocji i Rozwoju


„Naszeperełki”…Z kroniki Powiatu5Trzech licealistów z powiatu konińskiegouczestniczyło w dwutygodniowymSzkole Letniej na Uniwersytecie Jagiellońskim.Wakacyjne zajęcia na krakowskiejuczelni, organizowane w ramach projektuWszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego“Poławiacze Pereł” mają na celu ułatwieniemłodzieży wyboru kierunku studiówa także przekazanie praktycznych umiejętnościw zakresie pracy nad sobą orazswoimi intelektualnymi możliwościami.Zachęceni sukcesem dwóch poprzednichedycji projektu i bardzo pozytywnymodbiorem „Poławiaczy Pereł” przezadministrację samorządową, środowiskoakademickie oraz prasę organizatorzypostanowili kontynuować akcję i w tymroku. Projekt skierowany jest do uczniówwybitnie utalentowanych, którzy z powoduograniczonych możliwości materialnychnie mogą w pełni wykorzystaćwłasnych umiejętności i zdobyć potrzebnejdo rozwoju wiedzy. W ramach tegoprogramu, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnychz całego kraju bierze udziałw dwutygodniowej wakacyjnej SzkoleLetniej na Uniwersytecie Jagiellońskim.Zajęcia obejmują różne kampusy naukowem.in. medyczny, poetycki, archeologiczny,astronomiczny, informatycznyi religioznawczo-antropologiczny.Do trzeciej edycji projektu WszechnicyUniwersytetu Jagiellońskiego “PoławiaczePereł” Starostwo Powiatowe w Koniniezgłosiło trzech licealistów: Emilię Kubsikz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychw Kleczewie, Natalię Ignasiak z ZespołuSzkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychliniei Eligiusza Idczaka z ZSP w Sompolnie.Całkowity koszt dwutygodniowego pobytu(od 6 do 19 lipca br.) „naszych pereł” nakampusie religioznawczo-antropologicznympokryło Starostwo Powiatowe w Koninie.Kampus religioznawczo-antropologicznyobejmował zajęcia tematyczne na UniwersytecieJagiellońskim. Poza tym realizowanorównież zajęcia z psychologii, naktórych młodzież m.in. pozyskała praktyczneumiejętności z techniki szybkiegouczenia oraz radzenia sobie ze stresem.Warsztatom na krakowskiej uczelni towarzyszyłyatrakcje turystyczne: zwiedzanieBiblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Narodowego,rynku krakowskiego, Wawelu,sanghi buddyjskiej czy też Centrum SztukiJapońskiej – Manggha.Młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjnąUniwersytetu Jagiellońskiego,przekonując się o celowości studiowaniaw Krakowie. „Nasze perełki” z żalemopuściły krakowskie mury Uniwersytetui z bagażem akademickich doświadczeńpowróciły do domu.Aneta MizgalskaAwanse zawodowe w konińskim Starostwie23 lipca, 22 pracowników StarostwaPowiatowego w Koninie otrzymało - z rąkStarosty Stanisława Bielika - awanse zawodowe.Kierując się kryteriami oceny pracownikóworaz wyników ich pracy, uwzględniającstaż pracy, wykształcenie orazosiągnięcia zawodowe pracownika, kierownictwourzędu przyznało awans nawyższe stanowisko 22 pracownikom StarostwaPowiatowego w Koninie.Sprawność urzędu oraz jego efektywnośćzależą przede wszystkim od jakościkadry pracowniczej, jaką urząd dysponujeoraz umiejętnego nią zarządzania.Dążąc do podnoszenia standardówjakości obsługi interesantów, kierownictwokonińskiego Starostwa przywiązujeogromną wagę do poziomu przygotowaniazawodowego i społeczno – etycznegoswoich urzędników. Stosowane przezurząd rozwiązania, dotyczące podnoszeniakwalifikacji zawodowych promująrozwój kadr i umożliwiają podwyższaniewykształcenia, czego przykładem jestznaczny w ostatnich latach wzrost liczbypracowników z wykształceniem wyższym.Obecnie, na 123 pracowników Starostwa,92 posiada wyższe wykształcenie,co stanowi 75% ogółu zatrudnionych.Specyfika zadań oraz poszerzający sięzakres uprawnień wymagają od pracownikówStarostwa ustawicznego doskonaleniasię i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.Cieszy fakt, że nasi urzędnicy chętniepogłębiają swoją wiedzę i umiejętności,nie tylko biorąc udział w szkoleniachale podwyższając swoje wykształcenie.W tym roku, 4 pracowników Starostwauzyskało tytuł magistra, 1 – licencjata,a naukę na studiach podyplomowychukończyło 12 osób.Podczas uroczystości wręczenia awansówzawodowych, Starosta Koniński podkreślił,iż sprawne funkcjonowanie nowoczesnejadministracji wymaga specjalistycznejkadry. Starosta podziękował i pogratulowałpracownikom, którzy w ostatnim czasiepodnieśli swoje kwalifikacje i zapewniło wsparciu Starostwa w dalszym rozwojuzawodowym pracowników urzędu.Marta J. BagrowskaRzecznik Prasowy Starostwa


6…Z kroniki PowiatuZ konferencji prasowej Starosty Konińskiegoi Zarządu Rejonowego WOPR w Koninie28 sierpnia 2008 r. odbyła się konferencjaprasowa Starosty Konińskiegoi Zarządu Rejonowego Wodnego OchotniczegoPogotowia Ratunkowego w Koniniepoświęcona zagadnieniom związanymz bezpieczeństwem wypoczynkunad jeziorami konińskimi.W spotkaniu wzięli także udział: asystentWojewody Wielkopolskiego MariuszCiszak, z-ca burmistrza KleczewaStanisław Maciejewski, z-ca burmistrzaŚlesina Władysław Kocaj oraz przedstawicieleurzędów: miasta Konina orazgmin powiatu konińskiego, które naswych terenach posiadają akweny.Współorganizatorów konferencji reprezentowaliwiceprezesi Zarządu RejonowegoWOPR w Koninie: MałgorzataChuda, Ryszard Słaboszewski oraz StanisławZieliński.Zgodnie z programem spotkania,jego uczestnicy wysłuchali sprawozdaniaz działalności konińskich ratownikówWOPR w sezonie letnim 2008 r.a także zapoznali się z projektem budowybazy szkoleniowo - ratowniczejnad Jeziorem Pątnowskim. WiceprezesMałgorzata Chuda podkreśliła, iż dziękistałej obecności ratowników, na strzeżonychkąpieliskach nie odnotowanow tym sezonie żadnych utonięć. Niestety,nie obyło się bez tragedii na dzikichkąpieliskach. WOPR zabezpieczał takżeliczne imprezy organizowane na wodzie- regaty, kajakowe spływy czy zawodypływackie.Reprezentujący Wojewodę Wielkopolskiego,Mariusz Ciszak przybliżyłideę powołania Komitetu SpołecznegoWsparcia WOPR w regionie konińskim.Wskazał możliwości pozyskaniaśrodków na budowę bazy szkoleniowo– ratowniczej, a także poinformowało wystosowaniu pisma w tej sprawiedo Ministerstwa Spraw Wewnętrznychi Administracji.Z kolei, Starosta Koniński StanisławBielik przekazał wnioski ze spotkaniaprzedstawicieli samorządów z władzamikonińskiego WOPR, które zakończyłosię bezpośrednio przed konferencjąprasową. Starosta podkreślił, że Ustawao ratownictwie medycznym do finansowaniatakich instytucji zobowiązujerząd. Stąd też, samorządy nie mająw swoich budżetach środków na takiecele. Z uwagi jednak na istotę problemu,samorządy będą chciały wesprzećfinansowo ratowników. Aby można byłodofinansować ich działalność w przyszłymroku, zaproponowano by ZarządRejonowy WOPR w Koninie wystosowałpisma w tej sprawie do władz miasta,powiatu oraz gmin, jeszcze w październikubr., przed wszczęciem proceduryplanowania budżetów na 2009 r.Spotkanie to stało się też okazją doprzekazania konińskim ratownikomufundowanego przez Starostwo sprzęturatowniczego. Deskę ortopedycznąz kołnierzem oraz dwa zestawy reanimacyjne,przedstawicielom Zarządu RejonowegoWodnego Ochotniczego PogotowiaRatunkowego w Koninie wręczyłStarosta Stanisław Bielik.Marta J. BagrowskaRzecznik Prasowy Starostwa


Tanecznymkrokiemw Skorzęcinie…Z kroniki Powiatu7Zakończyły się XII Artystyczne WarsztatyDziecięcych i Młodzieżowych LudowychZespołów Tanecznych w Skorzęcinie. Tegorocznaimpreza zgromadziła w malowniczymośrodku skorzęcińskim ponad 100uczestników z Polski i Ukrainy.Przez cały tydzień, od 1 do 7 września,dzieci i młodzież doskonaliły swojeumiejętności taneczne pod okiem doświadczonychspecjalistów choreografówz Warszawy: Dariusza Skrzydlewskiegoi Norberta Późniewskiego. Poza naukątańców narodowych uczestnicy poznalipodstawowe kroki i technikę tańców latynoamerykańskich:samby i rumby, tańcówstandardowych: walca angielskiego,tanga i quickstepa czy też tańców współczesnychtakich jak jazz.W profesjonalnych zajęciach tanecznychwzięło udział 7 zespołów: „TańcząceUrwisy” z Sarbic (gmina Przykona),„Zderzenie” z Rumina, dzieci z Gimnazjumw Rychwale i Mielżynie (gmina Witkowo),grupa Mażoretek działająca przyOSP w Rychwale, Zespół ze SpecjalnegoOśrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwaleoraz ukraiński zespół „Neposedy”ze wsi Samogorodok.Kilkunastoletnie doświadczenie w organizacjiwarsztatów tanecznych w Skorzęciniepokazało, że inicjatywa ta jestnie tylko skuteczną metodą podnoszeniaumiejętności tanecznych i sprawnościfizycznej, ale również doskonałą zabawąi wypoczynkiem dla jej uczestników.Aneta MizgalskaW sprawie przerzutu wód kopalnianychdo jezior Budzisławskiego i Wilczyńskiego4 września w Urzędzie Marszałkowskimodbyło się spotkanie poświęconezasadom finansowania budowy rurociągu,którym popłynie woda z konińskiejodkrywki do jezior Budzisławskiegoi Wilczyńskiego.W naradzie, której przewodniczył ArkadiuszBłochowiak członek zarządu województwawielkopolskiego, wzięli udziałprzedstawiciele: Kopalni Węgla Brunatnego„Konin” w Kleczewie, RegionalnegoZarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu,samorządów powiatu konińskiego i słupeckiegooraz gmin zrzeszonych w ZwiązkuGmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego(w tym gminy Kleczew i Wilczyn) a takżefirmy Envirotech z Poznania. Starostwo Powiatowew Koninie reprezentowała na spotkaniuwicestarosta Małgorzata Waszak.Spotkanie rozpoczęło się od przedstawieniadokumentacji projektowej inwestycjipn. „Przerzut wód kopalnianychz odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiegoi Wilczyńskiego” oraz wstępnegokosztorysu inwestorskiego.Zgodnie z przedstawionym opracowaniem,inwestycja kosztować będzieprawie 15 mln 800 tys. zł. Rurociągiemo długości 10,6 km wody kopalnie zezbiornika (o pojemności 12 tys. m 3 ) wewsi Kaliska będą pompowane do jeziorw ilości 0,4 m 3 na sekundę.W większości inwestycja ma być sfinansowanaprzez Kopalnię Węgla BrunatnegoKonin w Kleczewie, która zadeklarowałapokrycie 50% całości kosztóworaz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu,którego udział w kosztach wyniesie40%. Pozostałe 10% będzie pochodziłoz budżetów samorządów: 5% z powiatukonińskiego i słupeckiego oraz 5% z budżetówgmin. Na ostateczne decyzje dotyczącewielkości udziałów poszczególnychsamorządów trzeba będzie poczekać dokońca września.Marta J. BagrowskaRzecznik Prasowy Starostwa


8Pomoc społecznaZ działalności Powiatowego OśrodkaPoradnictwa Rodzinnego i InterwencjiKryzysowej w ŚlesinieMieszkańcy powiatu konińskiego corazchętniej korzystają z pomocy PowiatowegoOśrodka Poradnictwa Rodzinnegoi Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.W ciągu sześciu miesięcy tego roku,z oferty Ośrodka skorzystało już 420osób będących w trudnej sytuacji życiowej.Dla porównania, w ciągu pierwszegoroku funkcjonowania palcówki (2006 r.),specjalistyczną pomocą objętych zostałozaledwie 355 mieszkańców.Warto przypomnieć, że początkowoOśrodek dysponował dwoma pracownikami,którzy koncentrowali się główniena pracy w terenie. Do placówki zgłaszałosię też niewielu potrzebujących,bowiem przemoc w rodzinie traktowanabyła przez społeczność wiejską jako temat„tabu”.Z każdym rokiem, Ośrodek rozwijał sięi profesjonalizował swoją ofertę. Obecnie,radą i pomocą służy wykwalifikowanagrupa specjalistów: psycholog, prawnik,specjalista ds. niepełnosprawnościoraz specjaliści pracy z rodziną, pełniącydyżury w siedzibie placówki w Ślesiniea także (od stycznia bieżącego roku)w ośrodkach gminnych i na KomendzieMiejskiej Policji w Koninie. Ośrodekuruchomił także telefon zaufania, umożliwiającyuzyskanie porady z zachowaniempełnej anonimowości. Bardzobogata oferta programowa Placówkiobejmująca: interwencję kryzysową,wsparcie środowiskowe, poradnictworodzinne, pracę ze sprawcą przemocy,punkt porad o prawach i uprawnieniach,również w sytuacji niepełnosprawności,całodobowy hostelw sytuacjach interwencyjnych,umożliwia pomocrodzinie w rozwiązywaniujej problemówu źródła. Od zapewnieniabezpośredniegokontaktu i wsparcia poumożliwienie intensywnegoleczenia i terapiizarówno krzywdzonymczłonkom rodziny, jaki sprawcom.Placówka pełni ważnąrolę w rozwiązywaniuróżnych problemów społecznych, jestteż specyficznym „pogotowiem ratunkowym”w sytuacjach związanych z kryzysamiemocjonalnymi.Doświadczenia płynące z funkcjonowaniaOśrodka Poradnictwa Rodzinnegoi Interwencji Kryzysowej potwierdzajątrafność decyzji o jego powołaniu. Z każdymrokiem, wzrasta zarówno ilość mieszkańcówpowiatu korzystających z różnychform pomocy, jak i skuteczność działańpodejmowanych przez Ośrodek. Zaangażowaniejego pracowników oraz opiekai wsparcie samorządów: powiatowegoi gminnych, pozwalają Placówce wychodzićnaprzeciw potrzebom społecznymi rozszerzać działalność o nowe formypomocy. W najbliższym czasie Ośrodekzakupi 5 komputerów, 5 drukarek i kserokopiarkędla zespołu wsparcia w gminach,które w całości sfinansowane zostanąprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.Pomoc w Powiatowym Ośrodku PoradnictwaRodzinnego i Interwencji Kryzysowejw Ślesinie można uzyskać od poniedziałkudo piątku, w godzinach od 7.00do 15.00 oraz telefonicznie codziennieprzez całą dobę.Marta J. BagrowskaRzecznik Prasowy StarostwaPodczas dyżurów w gminach, specjaliści z Ośrodka przyjmują:w Golinie - w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,I wtorek miesiąca, w godzinach 7.30 – 10.30w Rzgowie/Starym Mieście (zamiennie) – w Urzędzie Gminy (Rzgów) bądź GminnymOśrodku Pomocy Społecznej (Stare Miasto),II wtorek miesiąca, w godzinach 7.30 – 10.30w Wierzbinku – w Urzędzie Gminy,III wtorek miesiąca, w godzinach 7.30 – 9.00w Sompolnie – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,III wtorek miesiąca, w godzinach 9.30 – 11.00w Kleczewie – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,IV wtorek miesiąca w godzinach 7.30 – 9.00W ramach dyżurów w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie(Niebieski Pokój):Specjalista pracy z rodziną przyjmuje:we wtorek w godzinach11.30 – 13.30w czwartek w godzinach 14.00 – 15.30Prawnik przyjmuje:we wtorek w godzinach 11.30 – 13.30w środę w godzinach 16.00 – 18.00Psycholog przyjmuje:w czwartek w godzinach 14.00 – 15.30Pracownik socjalny ds. niepełnosprawności:w czwartek w godzinach 15.30 – 17.00.


Pomoc społecznaPowiat Koniński rozpoczął wdrażanienowatorskiego projektu opieki nad rodzinąPowiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Koninie przystąpiło w bieżącym roku dootwartego konkursu na finansowe wsparcieprogramów z zakresu opieki nad dzieckiemi rodziną, ogłoszonego przez MinisterstwoPracy i Polityki Społecznej. W wyniku jegorozstrzygnięcia Powiat Koniński otrzymałdotacje celową w wysokości 45.000 zł narealizację zadań wynikających z przedłożonegow konkursie projektu pn. „Lokalnysystem opieki nad dzieckiem i rodzinąw powiecie konińskim”.Dzięki temu, w naszym powiecie rozpoczniepracę pięciu asystentów rodzinnych,którzy będą sprawować opiekę nadrodzinami, którym zostały ograniczoneprawa rodzicielskie a także powstaną 2 zawodowerodziny zastępcze, w których domznajdzie 12 dzieci. W ramach programu,przeprowadzona zostanie także akcja promocyjnarodzicielstwa zastępczego orazcykl szkoleń dla asystentów, rodzin niespokrewnionychi pogotowi rodzinnych.Przez ostatnie osiem lat, Powiat Konińskiprowadził intensywną pracę socjalnąna rzecz odbudowania stabilizacji w życiudzieci i rodzin. Wypracowany systemwspierania rodziny naturalnej, rodzinnejopieki zastępczej, bez konieczności umieszczaniadzieci w placówkach stacjonarnych,spowodował, że w latach 2000 – 2007 dorodziny naturalnej powróciło 52 dzieci, 38dzieci skierowano do rodziny zastępczej,a 8 – zostało adoptowanych. W tym okresiew placówce opiekuńczo – wychowawczejumieszczono tylko 1 dziecko.Realizowane rozwiązania, w najwyższymstopniu uwzględniają dobro dziecka i więzirodzinne a także oszczędzają środki finansowepowiatu. Średni miesięczny koszt pobytudziecka w rodzinnej opiece zastępczejwynosi 658,80 zł, w domu dziecka 1.700zł, a w pogotowiu opiekuńczym 3.650 zł.Analiza danych dotyczących rodzin zastępczychw naszym powiecie pokazuje,iż największą grupę stanowią rodziny zastępczespokrewnione. Nie zawsze jednakrodzina spokrewniona daje rękojmię sprawowaniaprawidłowej opieki i wychowania.Dlatego też czynione są intensywnestarania w celu rozbudowy niespokrewnionejz dzieckiem i zawodowej sieci rodzinzastępczych. Powyższe podejście zapewniamożliwość prawidłowego rozwojui wychowania, które jest jedynie możliwew warunkach rodzinnych.Rozwiązania polityki społecznej dotyczącewspierania wychowanków systemu pieczyzastępczej w formie pomocy pieniężnejna kontynuowanie nauki, zagospodarowanie,usamodzielnienie, pomoc w uzyskaniumieszkania i zatrudnienia stwarzają podwalinydo bezpiecznego wejścia w dorosłośći podejmowania ról społecznych i życiowych.W związku z powyższym ważnymzadaniem samorządów lokalnych jest zabezpieczanieśrodków na rozwój wyżej wymienionychform pomocy. Istotnym zadaniemi wyzwaniem na najbliższe lata dla powiatukonińskiego jest stworzenie mieszkańchronionych i wspieranie zatrudnienia.Opracowano na podstawiemateriałów Powiatowego CentrumPomocy Rodzinie w Koninie9„MOGĘ PRACOWAĆ”Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Koninie w ramach Działania 7.1 – Rozwóji upowszechnianie aktywnej integracjiPoddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianieaktywnej integracji przez powiatowecentra pomocy rodzinie Priorytetu VII– Promocja Integracji Społecznej ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki realizujeprojekt pt; „MOGĘ PRACOWAĆ – wsparciedla osób zagrożonych wykluczeniemdoświadczających szczególnych trudnościna rynku pracy” współfinansowany przezUnię Europejską w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego.Celem projektu jest niwelowanie barierjakie napotykają osoby ze szczególnymitrudnościami na rynku pracy, zagrożonewykluczeniem społecznym tak z powodówekonomicznych, jak i możliwości pełnieniaról społecznych. W ramach projektuPowiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Koninie objęło pomocą 11 wychowankówrodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczychoraz 32 osobyniepełnosprawne będące uczestnikamiWarsztatów Terapii Zajęciowej w powieciekonińskim. Działania skierowane dobeneficjentów to m.in.: kursy prawa jazdy,pomoc rzeczowa na zagospodarowanie,pomoc na usamodzielnienie, pomoc nakontynuację nauki, pomoc mieszkaniowa,warsztaty szkoleniowe z autoprezentacji(wychowankowie), szkolenia dot. prawi uprawnień osób niepełnosprawnychw zakresie stosunku pracy, indywidualnei grupowe wsparcie psychologicznei społeczne, ocena profilu zawodowego,turnusy rehabilitacyjne, badanie lekarskie(osoby niepełnosprawne).Ponadto, utworzony został punkt informacyjnydla osób niepełnosprawnych(pok. 163 – parter), gdzie doradca ds.osób niepełnosprawnych udziela informacjiw zakresie:- aktualnych programów PFRON naszczeblu powiatowym i wojewódzkim,- możliwości pobrania odpowiednich,obowiązujących wniosków oraz pomocw ich wypełnieniu,- ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych,- aktualnych ofert pracy dla osób niepełnosprawnych,- możliwości wsparcia dla osób niepełnosprawnychw powiecie,- pomocy w uzyskaniu porady prawnej,- pomocy w uzyskaniu porady psychologicznej.Realizacja Projektu trwa od01.04.2008 roku i przewidziana jest do31.12.2013 roku, jednakże w każdymroku obejmować będzie innych beneficjentów.Wysokość dofinansowania w formiedotacji rozwojowej w bieżącym roku wynosi236.345,19 złotych.Kinga Stępińskakoordynator projektuProjekt współfinansowanyprzez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego


Wędrówki turystyczneRowerem po powiecie konińskimZiemia Konińska, to obszar o dużejilości łatwo przejezdnych dróg i leśnychduktów. Oprócz 7 szlaków pieszych(pisaliśmy o nich w poprzednimnumerze Kuriera), które bez przeszkódmożna wykorzystywać do organizacjikolarskich wycieczek, na przestrzeniostatnich kilku lat wytyczono na tereniepowiatu „pajęczynę” tras rowerowych.Stanowią one doskonałą bazędo planowania wycieczek po największychprzyrodniczych i architektonicznychatrakcjach Ziemi Konińskiej. Dodyspozycji mieszkańców i turystówjest ponad 500 km doskonale oznakowanychtras. Długość poszczególnychodcinków jest różna i zależy od terenów,którymi przebiegają.11tabela nr 1Nazwa szlaku Długość szlaku Schematyczny przebieg szlakuPętla dookołaKonina70,8 kmŻychlin - Stare Miasto - Branno - Sławsk - Węglewskie Holendry - Węglew - Kawnice - Kazimierz Biskupi - Bieniszew- Gosławice - Stary Licheń - Grąblin - Izabelin - Wola Podłężna - Szczepidło - Brzezińskie Holendry - Brzeźno - ZłotaGóra - ŻychlinKonin - Żychlin 5,3 km Konin - Stary Konin - ŻychlinKonin - Bieniszew 11 km Konin - Międzylesie - Posada - Sokółki - BieniszewKonin - Grąblin 10 km Konin - Rudzica - GrąblinZarządca szlakuPOLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE O/Koninul. Kolejowa 11, 62-510 KONIN, tel. +48 63 242 39 80 (w każdy czwartek między 18 30 - 20 30 ), www.konin.pttk.pl, e-mail: pttk@konet.pltabela nr 2Nazwa szlaku Długość szlaku Schematyczny przebieg szlakuNadwarciańskiSzlak RowerowyZarządca szlaku257 km(ok. 40 kmprzebiega przezpowiat koniński)Poznań - Sowiniec - Baranowo - Krajkowo - Tworzykowo - Jaszkowo - Góra - Psarskie - Śrem - Gogolewo - Rogusko- Komorze - Nowe Miasto nad Wartą - Wolica Kozia - Dębno nad Wartą - Orzechowo - Czeszewo - Szczodrzejewo -Spławie - Tarnowa - Pyzdry - Białobrzeg - Wrąbczynek - Wrąbczyn - Zagórów - Oleśnica - Skokum - Kopojno - Świątniki- Rzgów - Modła Rzgowska - Babia - Osiecza - Sławsk - Konin - Zalesie - Brzeźno - Rożek Brzeziński- Borowo - Roztoka - Drążno Holendry - Biechowy - Ochle - Koło - Kolonia Powiercie - Leśnica - Grzegorzew- Przybyłów - Budy Przybyłowskie - Majdany - Rzuchów - Chełmno - Chruścin - Lekaszyn - Brzozówka - Wilamów -Kozubów - Uniejów - zapora na jeziorze Jeziorsko.URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w POZNANIUul. Piekary 17, 61-823 POZNAŃ, tel. +48 61 855 35 22, www.wielkopolska.mw.gov.pl, e-mail: ds.sekretariat@umww.pl„Pętla dookoła Konina” to propozycjadla wszystkich, którzy chcą zwiedzićKonin oraz jego najbliższą okolicę.Duża ilość łatwo przejezdnych i rzadkouczęszczanych przez samochody szos,szerokich „szutrówek” i wygodnychdróg leśnych umożliwiła wyznakowanieblisko 100-kilometrowej siecitras rowerowych - tzw. „zielonej”pętli - oplatającej największe miastowschodniej Wielkopolski. Dodatkowotrzy szlaki łącznikowe (oznakowane naczarno) pozwalają na różnorodne modyfikowanietrasy i jej podział na krótszelub dłuższe odcinki (tabela nr 1).W ramach realizowanego, przezUrząd Marszałkowski WojewództwaWielkopolskiego, programu o nazwieWielkopolski System Szlaków Rowerowych,25 czerwca 2005 r. oddano doużytku Nadwarciański Szlak Rowerowy(257 km). Należy on do jednego z siedmiufunkcjonujących obecnie na terenienaszego województwa transwielkopolskichszlaków rowerowych. Początektrasy można znaleźć w stolicy Wielkopolski,natomiast koniec na wschodnichgranicach województwa. Trasa łączyw sobie wiele ciekawostek krajoznawczych,architektonicznych, a przedewszystkim przyrodniczych, znajdującychsię między Poznaniem a zbiornikiemJeziorsko. W większości swojegoprzebiegu NSR prowadzi w bezpośredniejbliskości rzeki Warty, dzięki czemupo drodze mijać będziemy pola, łąki,tabela nr 3Nazwa szlaku Długość szlaku Schematyczny przebieg szlakuSzlak „Wokół Jezior”– Mała PętlaSzlak „Wokół Jezior”– Średnia PętlaSzlak „Wokół Jezior”– Duża PętlaŚlesin - Lubstów -ŚlesinŚlesin - Sadlno - SkulskGawrony - Ostrowąż - ŚlesinŚlesin - Ignacewo - ŚlesinZarządca szlaku13 km Ślesin - Głębockie Pierwsze - Witalisów - Żółwieniec - Ostrowy - Ślesin22 km33 km40 km50 km63 kmŚlesin - Głębockie Pierwsze - Witalisów - Obory - Mielno - Noć - Koszewo - Gawrony - Żółwieniec - Ostrowy- ŚlesinŚlesin - Głębockie Pierwsze - Witalisów - Obory - Mielno - Noć - Kalina - Broniszewo - Przewóz - MielnicaDuża - Mielnica Mała - Goplana - Warzymowo - Kolonia Warzymowska - Koszewo - Gawrony - Żółwieniec- Ostrowy - ŚlesinŚlesin - Półwiosek Lubstowski - Tokary - Leśnictwo - Ignacewo - Wierzelin - Police - Lubstów - Młynek -Lubstówek - Stefanowo - Helenów Pierwszy - Stary Licheń - Wygoda - Piotrkowice - Kolebki - ŚlesinŚlesin - Półwiosek Lubstowski - Głębockie Pierwsze - Głębockie Drugie - Ignacewo - Wilcza Kłoda - Ruszkowo- Sadlno - Stefanowo - Racięcin - Talarkowo - Nowa Wieś - Przewóz - Mielnica Duża - SkulskGawrony - Młynek - Przyłubie - Lisewo Kolonia - Skulsk - Buszkowo Parcele - Ościsłowo - Marianowo -Ostrowąż - Biskupie - Florentynowo - Lizawy - Mikorzyn - Dąbrowa Duża - Honoratka - Łężyn - Niedźwiady- Wygoda (Hotel MAGDA) - Leśnictwo - Kolebki - ŚlesinŚlesin - Leśnictwo - Ignacewo - Pogorzele - Smólniki - Pogoń Gosławicka - Bylew - Stary Licheń - Kępa -32 kmWąsosze - Półwiosek Stary - Różopole - ŚlesinTowarzystwo Społeczno-Gospodarcze „DWA MOSTY”62-561 ŚLESIN-TOKARY, tel. +48 63 270 41 27, www.dwamosty.pl, e-mail: prezes@dwamosty.pl


12Wędrówki turystycznetabela nr 4PoznańŚremPyzdryłęgi wierzbowe, liczne starorzecza. Trasaprzeznaczona jest dla wytrawnychturystów, którzy potrafią jeździć w każdymterenie, poczynając od płaskiegoasfaltu po głęboki piach kończąc.Na odcinku Świątniki - Biechowy(tabela nr 2) szlak prowadzi przez obszarpowiatu konińskiego. Ten ponad40 km odcinek wiedzie urokliwymizakątkami naszej ziemi. Dodatkowow trzech miejscach NSR łączy sięz trasą „Pętli dookoła Konina”, co dodatkowourozmaica jego przebieg.Malownicze krajobrazy czekają nawszystkich, którzy na dwóch kółkachchcą zwiedzić okolice Ślesina i Skulska.Tereny położone pośród lasówi jezior stanowią doskonałe zaplecze doaktywnego wypoczynku. Znaczna ichcześć leży w granicach Goplańsko-KujawskiegoObszaru Chronionego Krajobrazu,co dodatkowo podkreśla ichwyjątkowość. Poza tym podczas wycieczekbędziemy mieli okazję odwiedzićwiele ciekawych miejsc z SanktuariumMaryjnym w Starym Licheniu na czele(tabela nr 3).Najnowsze trasy rowerowe znajdująsię natomiast w południowej częśćpowiatu konińskiego. Wytyczone napoczątku 2008 r. znalazły już wieluzwolenników podróżujących jednośladami.Najdłuższa pętla (tabela nr 4)prowadzi przez tereny rozciągające sięmiędzy Doliną rzeki Warty i RówninyRychwałskiej. Po drodze mamy okazjępoznać walory przyrodnicze i pamiątkiprzeszłości sześciu gmin: Golina,Stare Miasto, Grodziec, Rzgów, Rychwałi Tuliszków (powiat turecki).Więcej informacji na temat poszczególnychtras znajdą Państwo na stronieinternetowej www.powiat.konin.plw dziale Turystyka.Nazwa szlaku Długość szlaku Schematyczny przebieg szlakuKołoUniejówzbiornik JeziorskoDo zobaczenia na szlaku…Krzysztof PiechockiWydział Promocji i RozwojuSzlak„Rowerowa Szóstka”110,9 kmStare Miasto - Żychlin - Krągola - Lisiec Wielki - Niklas - Krępa - Tuliszków - Złotkowy - Rychwał -Grodziec - Grabienie - Rzgów - Zakrzewek - Sławsk - Myślibórz - Golina - Sławsk - Stare MiastoSzlak „Przez Trójkę” 21,6 km Stare Miasto - Barczygłów - Modła Królewska - Modła Księża - Krągola - Janowice - Stare MiastoSzlak „Dokoła Zbiornika Powa” 10 km Stare Miasto - Modła Królewska - Karsy - Modła-Kolnia - zapora na zbiorniku PowaSzlak „Od Kawnic w Dolinę Warty” 20,2 km Kawnice - Głodowo - Brzeźniak - Adamów - Spławie - RadolinaZarządca szlakuStowarzyszenie „SOLIDARNI w PARTNERSTWIE”ul. Główna 16, 62-571 STARE MIASTO, tel. +48 63 241 62 16 w. 45 lub 44, www.sswp.com.pl, e-mail: lgd@stare-miasto.plRedakcja:Wydawca:Zdjęcia:Nakład:Opracowanie i druk:Wydział Promocji i Rozwoju62-520 Konin, al. 1 Maja 9, tel. (063) 240 32 77www.powiat.konin.pl, e-mail: powiat@powiat.konin.pl, promocja@powiat.konin.pl,Starostwo Powiatowe w Koninie62-510 Konin, al. 1 Maja 9, tel. (063) 240 32 00, tel./fax (063) 240 32 01www.powiat.konin.pl, www.bip.powiat.konin.pl,e-mail: powiat@powiat.konin.plze zbiorów Starostwa2500 egzemplarzyDrukarnia Wydawnicza TRANS-DRUK62-590 Golina, Kraśnica Kol. 84, tel. (063) 245 83 31, tel./fax (063) 245 83 32,www.transdruk.pl, e-mail: transdruk@transdruk.pl

More magazines by this user
Similar magazines