Kurier Powiatowy nr 4(77) - Powiat koniński

powiat.konin.pl

Kurier Powiatowy nr 4(77) - Powiat koniński

„Naszeperełki”…Z kroniki Powiatu5Trzech licealistów z powiatu konińskiegouczestniczyło w dwutygodniowymSzkole Letniej na Uniwersytecie Jagiellońskim.Wakacyjne zajęcia na krakowskiejuczelni, organizowane w ramach projektuWszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego“Poławiacze Pereł” mają na celu ułatwieniemłodzieży wyboru kierunku studiówa także przekazanie praktycznych umiejętnościw zakresie pracy nad sobą orazswoimi intelektualnymi możliwościami.Zachęceni sukcesem dwóch poprzednichedycji projektu i bardzo pozytywnymodbiorem „Poławiaczy Pereł” przezadministrację samorządową, środowiskoakademickie oraz prasę organizatorzypostanowili kontynuować akcję i w tymroku. Projekt skierowany jest do uczniówwybitnie utalentowanych, którzy z powoduograniczonych możliwości materialnychnie mogą w pełni wykorzystaćwłasnych umiejętności i zdobyć potrzebnejdo rozwoju wiedzy. W ramach tegoprogramu, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnychz całego kraju bierze udziałw dwutygodniowej wakacyjnej SzkoleLetniej na Uniwersytecie Jagiellońskim.Zajęcia obejmują różne kampusy naukowem.in. medyczny, poetycki, archeologiczny,astronomiczny, informatycznyi religioznawczo-antropologiczny.Do trzeciej edycji projektu WszechnicyUniwersytetu Jagiellońskiego “PoławiaczePereł” Starostwo Powiatowe w Koniniezgłosiło trzech licealistów: Emilię Kubsikz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychw Kleczewie, Natalię Ignasiak z ZespołuSzkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychliniei Eligiusza Idczaka z ZSP w Sompolnie.Całkowity koszt dwutygodniowego pobytu(od 6 do 19 lipca br.) „naszych pereł” nakampusie religioznawczo-antropologicznympokryło Starostwo Powiatowe w Koninie.Kampus religioznawczo-antropologicznyobejmował zajęcia tematyczne na UniwersytecieJagiellońskim. Poza tym realizowanorównież zajęcia z psychologii, naktórych młodzież m.in. pozyskała praktyczneumiejętności z techniki szybkiegouczenia oraz radzenia sobie ze stresem.Warsztatom na krakowskiej uczelni towarzyszyłyatrakcje turystyczne: zwiedzanieBiblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Narodowego,rynku krakowskiego, Wawelu,sanghi buddyjskiej czy też Centrum SztukiJapońskiej – Manggha.Młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjnąUniwersytetu Jagiellońskiego,przekonując się o celowości studiowaniaw Krakowie. „Nasze perełki” z żalemopuściły krakowskie mury Uniwersytetui z bagażem akademickich doświadczeńpowróciły do domu.Aneta MizgalskaAwanse zawodowe w konińskim Starostwie23 lipca, 22 pracowników StarostwaPowiatowego w Koninie otrzymało - z rąkStarosty Stanisława Bielika - awanse zawodowe.Kierując się kryteriami oceny pracownikóworaz wyników ich pracy, uwzględniającstaż pracy, wykształcenie orazosiągnięcia zawodowe pracownika, kierownictwourzędu przyznało awans nawyższe stanowisko 22 pracownikom StarostwaPowiatowego w Koninie.Sprawność urzędu oraz jego efektywnośćzależą przede wszystkim od jakościkadry pracowniczej, jaką urząd dysponujeoraz umiejętnego nią zarządzania.Dążąc do podnoszenia standardówjakości obsługi interesantów, kierownictwokonińskiego Starostwa przywiązujeogromną wagę do poziomu przygotowaniazawodowego i społeczno – etycznegoswoich urzędników. Stosowane przezurząd rozwiązania, dotyczące podnoszeniakwalifikacji zawodowych promująrozwój kadr i umożliwiają podwyższaniewykształcenia, czego przykładem jestznaczny w ostatnich latach wzrost liczbypracowników z wykształceniem wyższym.Obecnie, na 123 pracowników Starostwa,92 posiada wyższe wykształcenie,co stanowi 75% ogółu zatrudnionych.Specyfika zadań oraz poszerzający sięzakres uprawnień wymagają od pracownikówStarostwa ustawicznego doskonaleniasię i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.Cieszy fakt, że nasi urzędnicy chętniepogłębiają swoją wiedzę i umiejętności,nie tylko biorąc udział w szkoleniachale podwyższając swoje wykształcenie.W tym roku, 4 pracowników Starostwauzyskało tytuł magistra, 1 – licencjata,a naukę na studiach podyplomowychukończyło 12 osób.Podczas uroczystości wręczenia awansówzawodowych, Starosta Koniński podkreślił,iż sprawne funkcjonowanie nowoczesnejadministracji wymaga specjalistycznejkadry. Starosta podziękował i pogratulowałpracownikom, którzy w ostatnim czasiepodnieśli swoje kwalifikacje i zapewniło wsparciu Starostwa w dalszym rozwojuzawodowym pracowników urzędu.Marta J. BagrowskaRzecznik Prasowy Starostwa

More magazines by this user
Similar magazines