Nový školní rok 2010/11 - Kutná Hora

kutnahora.cz

Nový školní rok 2010/11 - Kutná Hora

měsíčník :: číslo 09 / 2010 :: vychází 30. 8. 2010 září 2010 neprodejnéNový školní rok 2010/11Milí školáci a studenti,konec prázdnin bývá tak trochusmutný a určitě v mnohých z Vásvyvolává pocity, že mizí v nenávratnunejen krásné léto, ale takéhezké zážitky i poznání. Ano, končíléto, končí vlny cestování i plnépoháry volna, zábavy a neobvyklýchzážitků. Začíná nám novýškolní rok.den, protože bez dobrých znalostía dovedností nelze žít kvalitnía prospěšný život. A bez zájmua potřebné dávky píle to nenív žádném případě možné. Škola naVás bude klást nové úkoly, možnápřibude i více učení, ale je pouzena Vás jak vše zvládnete a jak si sevším poradíte. Snažte se co nejvíceuž jenom proto, že to děláte předevšímpro sebe.Známé rčení „škola základ života“platí v dnešní době více, nežv minulosti. Pokrok, nové technologie,trendy a styly nás všechnynutí k neustálému vzdělávání se.To je třeba mít na paměti každýListujeme:na straně 2Zprávy z rady městana straně 3Městská policie sloužía pomáháSběrný dvůr v Kutné Hořena straně 4Kutnohorská nemocnicena straně 5Škola řemesel školímoderní pedagogyna straně 7Prohlédněte si památkyzdarmana straně 8Svatováclavské slavnostiPřeji Vám všem školou povinným,aby ste šli do své školy každýden s radostí a hrdostí. Přeji Vámtaké co nejlepší výsledky i úspěchya nezapomeňte, že absolvovánímsemestru, školy nebo ročníku nicnekončí, ale vždy začíná. Našimprvňáčkům přeji, aby jim školasplnila hned na začátku co nejvícez jejich očekávání. Vždyť správnýzačátek bývá také dobrým předpoklademk trvalým úspěchům.Tak tedy s úsměvem a radostíIvo Šalátek, starosta


Kam s ním?Nerudovská otázka pronásledujenaše kraje již ve třetím století.Nejsem si jist, lze-li takto místněa časově problém ohraničovat, nicméněpro naše dnešní zamyšlení tobohatě stačí.I přes řadu skeptických názorůmám pocit, že v oblasti péče o životníprostředí, a zejména ve vztahuke svému okolí, se v nás cosinepatrně, ale stále posouvá směremk tomu pozitivnímu. Jsou lidé, kteříjakýkoliv stav označí slovy „tady jeale bordel“, jsou však jiní, kteří toposuzují uvážlivěji. Je samozřejmé,že každému třeba na sídlišti vadí,když někdo vynosí celé jádro z bytupři rekonstrukci ke kontejnerovémustání. Někomu to vadí třeba jen„vizuálně“, jiný si zase uvědomí, želikvidace sousedova odpadu budeměstskou kasou uhrazena i z jehopětistovky.Město se stará. Kromě toho, že nalikvidaci odpadů přikládá ke každéobčany hrazené 500,- i další téměřidentickou částku z rozpočtu, organizujepravidelné svozy, necháváuklízet kontejnerová stání a vůbecMěstská policie slouží a pomáháO prázdnináchobyčejněpřibývá prácei Městsképolicii, kdy seměsto výrazněrozrůstáo letní návštěvníky.Nevšichni majíale v plánu chovat se jako hostéa také někteří řidiči stále nerespektujízákony o dopravě, kdy zvláště veměstě to může mít dramatické následky.Pokud to skončí jako událostv Masarykově ulici, kdy došlo pouzeke škodě na majetku a nikoliv kezranění osob, tak to je ještě vcelkudobré. Ale řidič nákladního vozuz místa ujel a tak muselo být použitokamerového systému, který pachatelepomohl zjistit. Kdyby z místaneujel měl by to podstatně levnější.září 2010 strana 3napravuje to, co ti nezodpovědnířeší bez položení nerudovské otázkya ti zodpovědnější jsou pak výsledkemsnažení těch prvních oprávněnědotčeni.Osm let se nedařilo nabídnoutobčanům službu, která by jimumožnila jednoduše otázku „Kams ním?“ vyřešit. Až nyní, od 1. 7. bylopět v prostorách bývalého komínamazutové kotelny otevřen sběrnýdvůr, kam mohou občané městazdarma uložit to, co již doma překážía asi už nebude potřeba. Službydvora mohou občané využít v úterýa čtvrtek mezi 10. a 17. hodinou,ve středu a pátek je otevřeno od 7do 19 hodin a v sobotu od 8 do 17hodin.Těm, kteří na předpisy a zamyšlenínad otázkami moc nedbají, jepotřeba vzkázat poměrně důležitouNaši strážníci mají k dispozicimoderní kamerový systém a jsouvybaveni i dalšími nezbytnýmiprostředky. Navíc jsou dobřetrénovaní a mají i dostatek odvahy.To dokazuje událost kteráměla začátek v obchodním doměKaufland, kde se pokusili tři mužiz Ostravy odcizit větší množstvíalkoholu. Tohoto jednání si všimlapozorná ostraha provozovny,která však byla brutálně napadenaa tak byla požádána Městská policieo pomoc. Pachatelé však stačiliještě před příjezdem zmizet. HlídkouMP byli ale vypátráni a dopadeniu čerpací stanice. Zatýkáníbylo dramatické, blýskly se i nože,a tak museli naši strážníci zakročitdoslova jako v akčním filmu. Běhemněkolika okamžiků byli titogauneři zpacifikováni. Hrozí jimněkolikaleté vězení za loupežnépřepadení se zbraní v obchodnímdomě.věc. V letošním roce ještě proběhnousvozy nebezpečných, objemnýcha bio odpadů z ulice za stanovenýchpodmínek! Další nakládánís odpady se řídí vyhláškou městaa doba tolerance vyvolaná absencísběrného dvora od roku 2002 právěkončí! Lze předpokládat, že Městskápolicie Kutná Hora by mohlai Vás a další, kteří se nehodláte řešenímotázky Jana Nerudy zabývat,dost razantně postihnout. Což Vámsamozřejmě nepřeji, stejně jakoVám nepřeji pohrdání v očích sousedů,kteří by Vás za záclonou přidohadování s policií pozorovali.Ta otázka totiž v Kutné Hoře jižřešení má.Martin Hlavatývedoucí SD„Sprejařům“ se v Kutné Hoředlouhodobě nedaří. Jsou doslovapravidelně dostihnuti a až na malévýjimky se jim podaří uniknout.Ne tak vandalovi, který v uliciPotoční postříkal sprejem nověopravenou zeď. Městskou policiina něj upozornil všímavý občan.Ve spolupráci s hlídkou OO PČR,byl 21letý pachatel z Berounskai se spreji zadržen. Věc dále šetříPolicie ČR. Dalšímu vandalovis lahvičkou barvy, který počmáralv Kutné Hoře během chvíle několikdesítek domů je policie již nastopě. Dostane se mu odměny, nakterou dlouho nezapomene a kteráho jistě naučí slušnému chování.Ivo Šalátekstarostaředitel Městské policie


září 2010 strana 4Kutnohorská nemocniceNa tomto místě bych ráda informovalaobčany Kutné Hory o tom,co se v kutnohorské nemocnici děje,co je v ní nového a co může v nejbližšídobě občan od naší nemocniceočekávat.Vezmu to tedy popořádku. Nejprvebych ráda informovala alespoňtrochu o ekonomických změnách,které s provozem nemocnice souvisejí.Vím, že běžného potenciálníhopacienta naší nemocnice přílišnezajímá, jestli zařízení má nebonemá dobré ekonomické zázemí, alevzhledem k tomu, jak často se na veřejnostipřetřásá finanční náročnostfungování nemocnice, myslím, ženemohu tuto stránku věci opomenout.Milionové dluhy a ztrátovéhospodaření – to jsou ta fakta, kteráse za nemocnicí v Kutné Hoře táhnoujiž několik let. Ale jsou to fakta?Je to nutnost, bez které nemůže nemocniceprovozovat svou činnost?Současné vedení nemocnice, a to jakv Kutné Hoře, tak v Kolíně a v Praze,si myslí, že ne. Jen je třeba vymysleta začít realizovat uvnitř nemocniceopatření v jejím fungování, která tospolu s opatřeními externími zajistí.Nemocnice je totiž fungující ekonomickýsubjekt jako každý jiný. Jen jetřeba se při jejím řízení začít tak chovat.Nesledovat ekonomické zájmyvlastní firmy, která má na provozunemocnice profitovat, nesledovatosobní a jinak propleteně příbuzenskéa spolupodnikatelské zájmy, aleprofesionálně přistoupit k realizaciopatření, která nemocnici z problémůvyvedou. Nejprve bylo nutné tentoúkol modelově zpracovat, spočítatv jakém časovém harmonogramuho můžeme splnit, pak tyto finančnírozpočty nechat schválit vedenínemocnice v Kolíně a v Praze - nopak jsme se pustili do práce. Zavedlijsme důsledné rozdělení nemocnicena jednotlivá nákladová střediska,těm jsme přidělili limity možnostičerpání nákladů na provoz. Limityjsou přesně odvozovány od výkonůtoho daného nákladového střediska.Výsledky hospodaření jsou pravidelněměsíčně vyhodnocovány, přineplnění ukazatelů jsou samotnýmistředisky spolu s vedením vypracováványsoubory opatření, kterévedou k návratu plnění ukazatelůa je důsledně vyhodnocována jejichúčinnost. A výsledek? Nemocnice poodpočtu vstupních nákladů dosahujehospodářského výsledku, který sejiž opakovaně pohybuje pod milionemkorun. To naplňuje ekonomickýcíl nemocnice pro tento rok – tedydosáhnout ztráty pod 20 mil. korun.Ze ztráty minulého roku pohybujícíse kolem 40 mil. korun je to s těmisamými zaměstnanci, s tou samoubudovou, která má neskutečně vysokénáklady na energie, s platbami odpojišťoven, které jsou zřejmě odvozenyz minulého provozu nemocnice,výsledek o polovinu lepší. Našímplánem pro rok 2011 je hospodářskývýsledek pohybující se mezi nuloua minus 5 miliony. Myslím, že pokudse něco dramatického nestane, žetento výsledek můžeme v týmu zdravotníkůa managementu, který nynív nemocnici pracuje, dosáhnout.Konkrétní změnyNyní bych se ráda věnovala částiprovozu nemocnice, který se bezprostřednědotýká každého pacienta.Podařilo se nám uklidnit vztahymezi vedením nemocnice, novýmvlastníkem nemovitostí, všemi soukromýmilékaři a ostatními subjektypodnikajícími v budově polikliniky.Začali jsme se pravidelně scházet,vzájemně odstraňovat nejostřejšíhrany problémů vzájemného soužitía celý proces završili uzavřenímsmluv o nájmu, které – jak myslím,jsou kompromisem obou smluvníchstran a umožňují klidné pokračováníchodu polikliniky v tom rozsahu,jak jste všichni byli zvyklí. Celá poliklinikase pyšní čistotou nové malby,nově vyšňořenou vstupní haloua v přízemí naší novou nemocničnílékárnou.Oddělení gynekologie, produkujícítéměř milion korun měsíčněztrátu, jsme za účelem odstraněníztráty přestěhovali a zmenšili naoddělení, které poskytuje operačnígynekologické výkony v rozsahujednodenní péče. Ta byla totiž vydefinovánanašimi rozbory jako péče,o níž je v našem regionu největšízájem a která je také vývojově tomutooboru vlastní. Pacientka, kterápotřebuje gynekologický výkon,je ambulantně vyšetřena, pozvának zákroku. V den zákroku přijderáno, je uložena na lůžko, z něhožpo provedení gynekologického výkonutéměř ve sto procentech případůodpoledne, po kontrole a propuštěníoperatéra, odchází trávitjiž týž den večer do kruhu svýchblízkých. Potřeby našich pacientekjsou ošetřeny a ekonomicky se totooddělení, které opustil jeho primářs tím, že nechce být členem novéhopracovního týmu nemocnice, dostalotéměř k nule. Do budoucnostibychom pro další zlepšení péče natomto oddělení rádi využili přislíbenépomoci a zkušeností pana doktoraPlačka - nestora tohoto oddělenía nemocnice vůbec.S výše popsanou změnou oddělenígynekologického jsme zrekonstruovanépokoje tohoto oboru dalik dispozici oddělení chirurgickému.Ke krásným operačním sálům, moderněvybavené jednotce intenzivnípéče jsme rozšířili lůžkovou částtohoto oddělení o deset původněv pravé části budovy, uzavřených lůžeka to včetně možnosti užívat jednoa dvoulůžkové pokoje s nadstandardnímvybavením, samostatnýmikoupelnami, toaletami a TV.V současné době prochází pravá –již druhý rok pro pacienty uzavřenáčást nemocnice opravami, které sebudou pohybovat v částce přesahují-cí dva miliony korun. Vyměňujemeprohnilé stoupačky, odpady jejichžstav neumožnil více než dvě spláchnutídenně bez havárie v podoběvytopení celých toalet, obkládámenově koupelny, instalujeme rozvodykyslíku a dorozumívacích zařízenído každého pokoje, malujeme ….To vše ve všech třech patrech pravéčásti naší nemocnice.Proč na tyto opravy tak spěchámea proč prosíme řemeslníky i naše zaměstnance,aby pracovali bez ohleduna čas dovolených a prázdnin? Protožepracovním termínem ukončenítěchto prací a oprav je začátek záříletošního roku, který je zároveň termínem,kdy v naší nemocnici uvítámetři stanice lůžkových oddělenípacientů z nemocnice Kolín. Budeto lůžková rehabilitace, část lůžkovéchirurgie a stanice lůžkové orthopedie.Po jejich odchodu – tedy zanějakých šest až osm měsíců, se dotěchto opravených prostor přestěhujínaše oddělení interny a chirurgie,abychom mohli v opravách pokračovati na částech nemocnice, kdeto nyní z provozních důvodů nenímožné.Myslím, že převod nemocnice podkraj byl velmi dobrý krok radniceMyslíte si, že se toho v kutnohorskénemocnici událo málo? Já si tonemyslím. Já si myslím, že nemocnicevelmi důrazně prokazuje, že fámyo její zakletosti, o její neschopnostise udržet na trhu vedle nemocnicv Kolíně a Čáslavi všichni, kdo v nív současné době pracují úspěšně zahánějíz úst a hlav všech, kteří tytofámy o naší nemocnici stále, bezohledu na výsledky její práce, roztrušují.Aby každý i zdravý občanKutné Hory mohl posoudit, jestlijsou má slova pravdivá, zorganizujemev krátké době den otevřenýchdveří kutnohorské nemocnice, kdevy budete mít možnost naši nemocnicivčetně jejího zázemí osobněvidět a my – pokud o to budete mítzájem, rádi při této příležitosti odpovímena všechny otázky, které sezměnami v nemocnici souvisejí.Popřejte společně se mnou nemocnicia všem jejím zaměstnancům,prosím, úspěch v jejich každodennípráci, protože v závěru sejejich výsledky dotýkají nás všech.Já všem zaměstnancům za to, žejsem mohla po půl roce naší společnépráce v nemocnici napsat výšeuvedené věty, upřímně děkuji.Alice Opočenskáředitelka kutnohorské nemocnice


září 2010 strana 5Škola řemesel školímoderní pedagogySOŠ a SOU řemesel připravuje odzáří 2010 rozsáhlá školení pedagogů.Cílem školy je totiž dosažení vysokéstabilní úrovně vzdělávání, založenéprávě na kvalitních a moderníchpedagogických pracovnících využívajícíchmultimediálně-interaktivnítechniku tak, aby vyučovací hodinybyly přínosné a motivující pro všechnyžáky, tzn. pro žáky se speciálnímivzdělávacími potřebami. Tyto důvodyvedly k tvorbě projektu, kterýzvýší kompetence pedagogickýchpracovníků školy v oblasti využíváníICT ve výuce, konkrétně v oblastimultimediálně- interaktivních vzdělávacíchprostředků.Od dubna probíhá příprava obsahuvzdělávacích kurzů (akreditovanýchMŠMT), personální zabezpečení,jsou tvořeny teoretické materiály,proškolováni lektoři. V rámci projektui v době prázdnin absolvovaliexperti metodici a experti projektudvoudenní školení, ve kterém se učiliblíže pracovat s interaktivní tabulíÚřad práce informujeNa konci měsíce červenceletošního rokuevidoval Úřad prácev Kutné Hoře celkem3423 osob (o 50 více než před měsícemale o 132 více než před rokem).Absolventů škol bylo evidováno88, před rokem 106. Osob mladších18 let evidováno 31, před rokem 33.Celkem hlášeno a nabízeno 259volných pracovních míst, tedy téměřstejně jako před rokem, kdybylo evidováno 248 míst.a vytvářet své přípravy na výukus využitím všech funkcí, jež interaktivnítabule nabízí.Od září budou pravidelně probíhattři kurzy: Obsluha multimediálně– interaktivního hardwaru,Tvorba výukových hodin v multimediálně– interaktivním softwaru,použití multimediálně-interaktivníchvzdělávacích prostředkůve vzdělávání žáků se speciálnímivzdělávacími potřebami.Díky projektu se žáci mohou těšitod září na novou učebnu s interaktivnítabulí a novým nábytkema učitelé na nové zkušenosti, zakterými nemusí jezdit na drahá školení,ale která pro ně budou připravenazdarma, neboť tento projekt jefinancovaný Evropským sociálnímfondem a státním rozpočtem Českérepubliky.Dana Krulišovávýchovná poradkyněSOŠ a SOU řemeselMíra registrované nezaměstnanostičinila 8,41 % (před rokem 8,09 %).Veletrh učebních a studijníchoborů nejen pro žáky devátýchročníků základních škol se uskuteční20. 10. 2010 v OK Clubu Lorecv Kutné Hoře.Z našeho města bylo k 31. 7. 2010evidováno 1074 osob. Míra nezaměstnanostizde dosáhla hodnoty 9,52 %.Žen bylo evidováno 582, absolventůškol 16 a 16 mladistvých.Dětské hřiště u PohádkyNa minulémzastupitelstvunavrhlMgr. Klečák(ČSSD), abynově vybudovanéhřiště MŠPohádka sloužiloi veřejnosti.S dotazemna tuto možnost se redakce Kutnohorskýchlistů obrátila na paníředitelku Zdenu Slavíčkovou.Bude tedy možné, aby nové hřištěve Vaší školce sloužilo i veřejnosti?S touto možností počítal užprojekt, který jsem podávala jakopřílohu k žádosti o Dotace z Evropskýchfondů. Dodatečně jsem zjistila,že to je dokonce podmínka toho,aby mohl být projekt rekonstrukcezahrady schválen.Jak dlouho trvala příprava projektua kdo se ujal realizace díla?Projekt byl podáván již od roku2007 v různých variantách a teprvev roce 2009 odpovídal námi podanýzáměr vypsané výzvě. Vítězemvýběrového řízení se stala firmaDřevoartikl, která má s podobnýmistavbami velké zkušenosti.Nutno dodat, že investorem byloměsto, které se stavebníky uzavíralosmlouvy a vykonávalo i stavebnídozor. Část stavebních pracíprovedla kutnohorská firma Monesta-F.Kdy bude dětské hřiště otevřenopro veřejnost a počítá se seslavnostním zahájením?Hřiště je již v provozu, slavnostníotevření je plánováno na začátekzáří, pozvánka je na našich webovýchstránkách www.mspohadka.netČást zastupitelů projevila obavyo zajištění bezpečnosti návštěvníků,stejně tak jako o zabráněnívandalismu nezvaných hostů.Hřiště bude sloužit v dopoledníchhodinách dětem z mateřské školy,v odpoledních hodinách pak dětemod 2 do 10 let, ovšem pouze v doprovodurodičů. Není možné nechatvšem volný přístup, neradi bychomse totiž dočkali poničení nové fasádybudovy a herních prvků v zahradě.Návštěvní řád uvádí i provoznídobu, ta je určena ročním obdobím,od 1. dubna do 31. srpna je od 14.00do 19.00 hod., od 1. září do 31. říjnaod 14.00 hod. do 18.00 hod. V zimníchměsících bude hřiště z bezpečnostníchdůvodů uzavřeno.Kdo bude všechny prostoryudržovat, slyšel jsem, že nemáteškolníka a o zahradu dosud pečovalyučitelky s uklízečkami.To je pravda, učitelky pravidelněsekaly trávu, dokonce i stromy jsmesi prořezávaly samy. Zapojení vlastníchzaměstnanců je ovšem možnépouze v rámci dané pracovní doby.Na zajištění provozu veřejnéhohřiště musí být k dispozici správce.Město už má variantu s pracovníkemurčeným pro zajištění provozuvíce městských zařízení.Děkuji za rozhovor, všem uživatelůmpřeji mnoho příjemně strávenýchchvil v hezkém prostředízahrady. Na ukázku uvádíme fotografie.Otázky pokládal Michal BenešBlahopřejemeNejstarší obyvatelkaDomova BarboraKutná Horapaní Ludmila Demutová,jejímž celoživotnímpovoláním bylo učitelství,se v plné duševní svěžesti dne4. srpna dožila úctyhodného věku103 let. Jako první v řadě gratulantůbyl Václav Vančura, místostarostaměsta Kutná Hora, který tak dodaloslavě významného životníhovýročí punc oficiálnosti.Oznámení pro rodiče narozených dětíMěstský úřad Kutná Hora upozorňujerodiče dětí narozených od roku2009 na změnu zákona č. 227/2009 Sb.ve znění pozdějších předpisů, že navítání občánků nebudou děti zvány.Rodiče narozených dětí se v případězájmu přivítání nových občánků městamohou hlásit na e-mailových adresách:brandejska@mu.kutnahora.cz;krulisova@mu.kutnahora.cz, nebotelefonicky na číslech: 327 710 151a 327 710 153.Z ÚŘEDNÍ DESKYPronájem majetku městaZáměr na pronájem nebytových prostor– kanceláří v I. patře nemovitostič.p. 154-5 Šultysova ul. v Kutné Hoře.Celé znění záměru včetně podmínekje zveřejněno na úředních deskáchMěsta Kutná Hora a webové adrese:www.mu.kutnahora.cz.Kontakt: Odbor správy majetku – oddělenísprávy nemovitostí MěÚ KutnáHora (tel.: 327 710 176)


Pojďte a prohlédněte si zdarma památkyVe dnech 11. a 12. září se v KutnéHoře konají Dny evropského dědictví(EHD 2010). V těchto dnech jsou volněpřístupné níže uvedené památky. Seznamtese s historií našeho města a prohlédnětesi architektonické skvosty, zakterými turisté váží dlouhou cestu.Chrám sv. BarboryGotická katedrálazaloženaroku 1388. Staviteléchrámubyli Jan Parléř,Matyáš Rejsek,Benedikt Rejt.Pozoruhodnéa zcela ojediněléve středověkém umění jsou zde pozdněgotické fresky s báňskou tématikou.Velmi cenné jsou gotické chórové lavicezdobené řezbami z 15. století.září 2010 strana 7Přihlášené památky datum vstupné otevřenoKutná HoraChrám sv. Barbory 11. 9. dobrovolné 9.00 - 11.00, 14.00 - 17.0012. 9. 9.00 - 18.00Kostel sv. Jakuba 11. 9. zdarma 13.00 - 17.0012. 9. 10.00 - 17.00Kostel Matky Boží Na Náměti 11. a 12. 9. zdarma 10.00 - 16.00Kostel sv. Jana Nepomuckého 11. a 12. 9. zdarma 10.30 - 16.30Kostel Nejsvětější Trojice 11. 9. zdarma 10.00 - 16.00Kaple Božího těla 11. a 12. 9. zdarma 9.00 - 17.00Hrádek 11. a 12. 9. snížené 9.00 - 18.00Kamenný dům 11. a 12. 9. snížené 9.00 - 18.00Tylův památník, č. p. 507, Tylova ul. 11. 9. zdarma 10.00 - 16.00Klášter Voršilek 11. 9. zdarma 10.00 - 17.00Jezuitská kolej 11. a 12. 9. zdarma 10.00 - 18.00Refektář Sedleckého kláštera, Sedlec 11. a 12. 9. zdarma 9.00 - 17.00Kostel sv. Vavřince, Kaňk 11. 9. zdarma 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00Kostel apoštolů Jana a Pavla, Malín 11. a 12. 9. dobrovolné 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00Kostel sv. Štěpána, Malín 11. a 12. 9. zdarma 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00Církvice – část JakubKostel sv. Jakuba 11. a 12. 9. dobrovolné 10.00 -12.00, 13.00 - 16.00GruntaKostel Navštívení Panny Marie 11. a 18. 9. zdarma 10.00 - 15.00Kostel sv. JakubaKostel byl založenpo roce 1330a dokončen koncem14. století.Gotická obdélnátrojlodní halas polygonálnímkněžištěm a věžív severozápadnímnároží. Zbytky gotickýchnástěnných maleb. Úpravy gotické(věž) a barokní, oprava roku 1877. Citliváobnova proběhla v letech 1941 – 46.Kostel Matky Boží Na NámětiVýznamnásakrální stavbas převažujícímivrcholně a pozdněgotickýmiprvky. Hmotakostela s dominantízápadnívěží se výrazněuplatňujev panaromatu města. Plášť věže dokládávýtvarně významnou a mimořádnědochovanou gotickou kamennou výzdobuz období kolem r. 1490 ze stavebníhuti Matyáše Rejska.HrádekGotický patrovýpalác s věžía dvěma arkýři.Uvnitř se nacházímístnostizaklenuté křížovýmižebrovými klenbami, srubs malovaným povalovým stropema sál s renesančním malovaným stropem.Objekt je zmiňován na počátku14. století. Nyní je zde sídlo a expoziceČeského muzea stříbra.Kamenný důmJeden z nejcennějších měšťanskýchdomů z 15. století v Čechách s bohatězdobeným průčelím od kamenickéhomistra Brikcího z Vratislavi zhotovenémv roce 1490. V současné době sezde nachází expozice„Horníkrálovské město- měšťanská kulturaa život v 17.- 19. století.Kaple Božího tělaZpřístupněnje suterén tétonedokončenégotické stavbyz přelomu 14.a 15. století, kteráměla sloužit jako kostnice, je jednímz mála celistvě dochovaných prostorvrcholné gotiky. Z terasy nad kaplí jezpřístupněná působivá panoramatickávyhlídka na město.Kostel sv. Jana NepomuckéhoDatován z let1734 – 54, byl postavens pomocíK. I. Dienzenhofera,je atypickýsvou polohouv řadě okolníchbudov. Baroknístavba s bohatouplastickou a malířskouvýzdobou. Pozoruhodná je nástropnímalba ztvárňující legendu o sv.Janu Nepomuckém.Refektář Sedleckého kláštera v SedlciRefektář (jídelna)klášterapochází z posledníhoobdobí rozkvětukláštera.Nejcennější částíinteriéru je monumentální freskovámalba cisterciáckých světců a patronůod Judy Tadeáše Suppera. V 70. a 80.letech minulého století byla celá freskovávýzdoba nákladně restaurována.Tylův památník, č. p. 507,Tylova uliceTylův rodný dům nesl původní název„Dům u zlatého hřebene“. Z původnípodoby sezachovaly gotickézáklady, jehodnešní barokněklasicistnípodobavznikla popožáru v roce 1823. Na průčelí domuje nainstalován od roku 1862 medailónovýreliéf poprsí Josefa Kajetána Tyla,který se zde 4. 2. 1808 narodil.Kostel sv. Jakuba,v obci Církvice, části JakubTribunovýkostel sv. Jakubanáleží k nejvýznamnějšímstavbámrománskéhoslohového obdobív Čechách, svěcenýroku 1165.Jižní průčelí lodije bohatě zdobeno sochařskou výzdobouv podobě desek s reliefně pojatýmifigurami. Od 1. července 2008 je zapsánmezi národní kulturní památky.Klášter VoršilekKlášter sv.Voršily patřímezi nejvýznamnějšístavbyčeského vrcholnéhobaroka.Monumentálníbarokní architektura kláštera podleplánů K. I. Dienzenhofera, byla realizovánav letech 1733 - 1749.Kostel sv. Vavřince, KaňkPozdně gotickástavbapostavená v letech1492 - 1506kutnohorskýmmistrem Benešem.Počátkem18. století bylbarokně přestavěn.V kostele senachází výjimečný interiér např. kazatelnas reliéfy a kované dveře.Kostel apoštolů Jana a Pavla, MalínKostel se nacházív areálubývalého slavníkovskéhohradištěa patří mezinaše nejstaršístavby. Pochází z 10. století, byl románskyupraven a přestavěn ve 12. století.V dalších staletích prošel četnýmiúpravami, v roce 1922 proběhla poslednípřestavba.Kostel sv. Štepána, MalínJednolodníkostel se západnívěží. Románskéjádro z 12. stoletíbylo přestavěnogoticky a raněbarokně. Jednaz nejstarších stavebtéto oblasti,původní součástareálu hradiště Slavníkovců, jehož historiilze sledovat od počátku českých dějin.Doprovodné akce EHDHrádek„600 let farnosti u Svatého Jakuba“ -výstava v Hodovním sále„Neznámí světci Kutnohorska“ - výstavaKamenný dům„Od obilí k chlebu“ - výstava věnovanátradici mlynářského a pekařského řemeslav Kutné HořeTylův památník„Tajemný vesmír“ - výstava MilošeKouteckého, malba na sametuAkce celoměstského charakteru11. a 12. 9. - „Procházka po městěs průvodcem“ – procházka městemKutná Hora s průvodcem a odbornýmvýkladem. Sraz zájemců je u kaple Božíhotěla v sousedství chrámu sv. Barboryv 10.00, 12.00 a 13.00 hodin.Zvýhodněné vstupné 30,- KčVěra Žáčková


září 2010 strana 808:30 Svatováclavská mšev kapli Vlašského dvora, Havlíèkovo námìstí13:00 Dny zdraví s VZPzdravotní poradenství, mìøení cholesterolu14:00 Degustace èeských vínVinné sklepy - Klášter sv. Voršilyzaèátek 13:0025.9.2010/Palackého námìstí/Kutná Hora13:00 Vystoupení žákù ZŠ Ukázka školní akademie13:30 Balónková show / Kouzelník / Balónková dílna15:00 16:30FOLKTEAM18:00OSKAR PETR / VERA LOVE& GEORGE KAY BANDKAMELOT & BLANKA ŠRUMOVÁ19:30LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P21:00PETR VONDRÁÈEK& LOKOMOTIVAPo celou dobu akce øemeslný trh, obèerstvení, ochutnávka výrobkù KLASAa stánky s èeskými víny.

More magazines by this user
Similar magazines