metodika pro výpočet finanční mezery u projektů vytvářejících příjem ...

nuts2severozapad.cz

metodika pro výpočet finanční mezery u projektů vytvářejících příjem ...

METODIKA PRO VÝPOČETFINANČNÍ MEZERY U PROJEKTŮVYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZVerze 2 9. května 2012


METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERYPROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZObsah1 Obecný postup .............................................................................................................................. 31.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ........................................................ 31.2 Referenční období ................................................................................................................ 31.3 Celkové investiční náklady .................................................................................................. 41.4 Provozní příjmy a provozní náklady ................................................................................... 41.5 Zůstatková hodnota investice ............................................................................................. 41.6 Jiné peněžní příjmy .............................................................................................................. 51.7 Postup výpočtu ...................................................................................................................... 51.8 Příjmy dle čl. 55 neodhadnutelné předem ........................................................................ 62 Postup pro žadatele/příjemce ..................................................................................................... 72.1 Přípravná fáze projektu ........................................................................................................ 72.2 Realizační fáze projektu ...................................................................................................... 72.3 Provozní fáze projektu ......................................................................................................... 73 Modelový příklad ........................................................................................................................... 83.1 Zadání..................................................................................................................................... 83.2 Přírůstková metoda .............................................................................................................. 93.3 Konsolidace ......................................................................................................................... 103.4 Tabulka pro výpočet finanční mezery .............................................................................. 113.5 BENEFIT7 ............................................................................................................................ 122Verze 1 3. prosince 2010


METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERYPROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ1 Obecný postup1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006Postup u projektů generujících příjmy vychází z článku 55 Obecného nařízení č. 1083/2006a vyplývá z něj, že projektem vytvářejícím příjmy se rozumí jakýkoli projekt:zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazenépřímo uživateli,zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov, staveb,jiné poskytování služeb za úplatu.Článek 55 se nevztahuje na tyto případy:projekty nevytvářející příjmy,projekty, jejichž příjmy nestačí k plnému pokrytí provozních výdajů,projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy,projekty, jejichž celkové náklady nepřesahují 1 milion EUR.Pro přepočet celkových nákladů 1 projektu na EUR se použije kurz Evropské komise (dáleEK) CZK/EUR platný v měsíci schválení projektové žádosti řídícím orgánem. Takto použitýkurz je pro určení celkových nákladů projektu neměnný, je k danému projektu zafixován. Proúčely výpočtu hranice žadatelem se použije kurz EK platný v měsíci vyhlášení výzvy řídícímorgánem. V případě, že se celkové náklady blíží hranici 1 mil. EUR, je doporučeno aplikovatustanovení čl. 55 i na tento projekt.Kurz EK CZK/EUR naleznete zde:http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique¤cy=47&Language=enMetodou používanou pro stanovení příspěvku z fondů na projekty vytvářející příjmy jemetoda finanční mezery. Finanční mezera představuje podíl mezi současnou hodnotouinvestičních nákladů poníženou o diskontované čisté příjmy a současnou hodnotouinvestičních nákladů, jinými slovy určuje, jaká část investičních nákladů projektu není pokrytaz příjmů.1.2 Referenční obdobíReferenčním obdobím se rozumí časový horizont, který je dostatečně dlouhý na to, abyzahrnoval dlouhodobé dopady investice. Následující tabulka uvádí referenční časovýhorizont v členění dle jednotlivých odvětví na základě mezinárodně uznávané praxe, jenž jedoporučován EK.1 Celkové náklady představují veškeré náklady vynaložené na projekt, tj. způsobilé i nezpůsobilé výdaje.3Verze 1 3. prosince 2010


METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERYPROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZODVĚTVÍ PROJEKTUPOČET LETEnergetika 15 - 25Voda a životní prostředí 30Železnice 30Přístavy a letiště 25Silnice 25 - 30Průmysl 10Další služby 151.3 Celkové investiční nákladyJedná se o celkové náklady investičního i neinvestičního charakteru vynaložené v průběhufyzické realizace projektu (investiční fáze projektu). Součástí investičních nákladů jsoui náklady vynaložené v předinvestiční fázi projektu, tzv. „sunk costs“ (např. náklady spojenés přípravou projektové dokumentace, poradenstvím, výběrovým řízením apod.).1.4 Provozní příjmy a provozní nákladyProvozními příjmy jsou myšleny příjmy přímo hrazené uživateli za zboží a/nebo službyposkytované projektem (např. poplatky za užívání infrastruktury, prodej nebo pronájempozemků/budov, poplatky za poskytování služeb za úplatu), tj. příjmy dle čl. 55. Při stanovenívýše příjmů musí být zohledněny i případné úspory provozních nákladů, pokud nejsouvykompenzovány odpovídajícím snížením provozních dotací.Provozními náklady jsou myšleny výdaje na nákup zboží a služeb, které nejsou investičnípovahy, jelikož se spotřebovávají v každém účetním období. Zahrnují přímé výrobní náklady(spotřeba materiálu a služeb, personál, údržba apod.), administrativní a obecné výdajea výdaje na distribuci. Nezahrnují odpisy, rezervy pro budoucí náklady na výměnu či dalšírezervy pro nepředvídané ztráty.Provozní příjmy a provozní náklady jsou vyčísleny ve stálých cenách na základě rozdílu meziinvestiční a nulovou variantou projektu, tzv. přírůstkovou metodou. Provozní příjmya provozní náklady jsou zpracovávány z pohledu vlastníka infrastruktury - žadatele.V případě, že provozovatelem infrastruktury bude jiný subjekt než vlastník, jsou provoznípříjmy a provozní náklady vyčísleny v konsolidované podobě, tzn. souhrnně za vlastníkai provozovatele. Provozní příjmy a provozní náklady jsou u neplátců DPH kalkulovány včetněDPH a u plátců, mají-li nárok na odpočet, bez DPH. Výpočet předpokládaných provozníchpříjmů a provozních nákladů musí korespondovat s konstrukcí finančního plánu ve studiiproveditelnosti.1.5 Zůstatková hodnota investiceZůstatková hodnota investice na konci referenčního období, tj. v roce n, se rovná současnéhodnotě čistých příjmů, plynoucích z projektu ve zbývající době jeho životnosti, v roce n.Provozní příjmy a provozní náklady z investice se tedy uvedou nejen pro referenční období,ale též pro zbývající dobu životnosti projektu. Doba životnosti projektu je odvozena od dobyodpisování majetku v jednotlivých daňových odpisových skupinách dle § 30 zákonač. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Doba životnosti projektu, u kterého povaha investice4Verze 1 3. prosince 2010


METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERYPROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZodpovídá poslední odpisové skupině č. 6, bude omezena z 50 let na 30 let. Pro zařazeníinvestice do jedné odpisové skupiny je rozhodující odpisová skupina majetku s převažujícímfinančním podílem hodnoty investice.1.6 Jiné peněžní příjmyU projektů spadajících pod čl. 55 jsou za jiné peněžní příjmy považovány soukroméa veřejné příspěvky a/nebo finanční zisky, jež nepocházejí z poplatků, mýtného, nájemnéhonebo jakékoli jiné formy poplatků přímo hrazených uživateli. Jiné peněžní příjmy jsousledovány u projektů zaregistrovaných po 1. 6. 2011. Neboť jiné peněžní příjmy přímo snižujízpůsobilé výdaje projektu, ustanovení čl. 55 se na tyto příjmy nevztahuje.ZV jpp ZV JPPZV jpp ................................................................ způsobilé výdaje snížené o jiné pen. příjmyZV ................................................................... celkové způsobilé výdajeJPP ................................................................. jiné peněžní příjmyJiné peněžní příjmy vytvořené v době udržitelnosti je příjemce povinen vrátit formou vratky,a to v poměru financování, v jakém mu byla proplacena dotace.1.7 Postup výpočtu1) Diskontované investiční nákladyDINnN *ii1 ( 11 r)iDIN .................................................................. diskontované celkové investiční nákladyN ..................................................................... investiční nákladyn ...................................................................... délka referenčního obdobír ....................................................................... reálná diskontní sazba 22) Diskontované čisté příjmyDCPP VZHrni iii1(1 r)(1 )nDCP ................................................................ diskontované čisté příjmyP ..................................................................... provozní příjmyV ..................................................................... provozní nákladyZH ................................................................... zůstatková hodnota investicen ...................................................................... délka referenčního obdobír ....................................................................... reálná diskontní sazba2 Na základě doporučení Evropské komise je Řídícím orgánem pevně stanovena ve výši 5 %.5Verze 1 3. prosince 2010


METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERYPROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ3) Finanční mezeraFM ................................................................... finanční mezeraDIN .................................................................. diskontované celkové investiční nákladyDCP ................................................................ diskontovaný čistý příjem4) Modifikovaný základ pro výpočet podporya) bez jiných peněžních příjmůMZPV .............................................................. modifikovaný základ pro výpočet podporyZV ................................................................... celkové způsobilé výdajeFM ................................................................... finanční mezerab) s jinými peněžními příjmyFM MZPV .............................................................. modifikovaný základ pro výpočet podporyZV jpp ................................................................ způsobilé výdaje snížené o jiné pen. příjmyFM ................................................................... finanční mezera5) Maximální možná míra podpory z fondů EUDIN-DCPDINMZVP ZV * FMMZVP ZVjpp * FMDmax MZVP * D %D max ................................................................. maximální možná míra podporyMZPV .............................................................. modifikovaný základ pro výpočet podporyD % ................................................................... procento dotace projektu1.8 Příjmy dle čl. 55 neodhadnutelné předemZaměření projektů, jejichž příjmy nelze objektivně odhadnout předem, jsou následující 3 : výzkum a technologický rozvoj, Inovace a podnikání.U těchto projektů je příjemce povinen do 5 let od ukončení projektu odečíst čisté příjmy odzpůsobilých výdajů. Odpočet bude proveden v poslední Monitorovací zprávě o zajištěníudržitelnosti předcházející konečnému termínu pro monitoring příjmů (31. 3. 2017).3 Vymezeno v čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/20066Verze 1 3. prosince 2010


METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERYPROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ2 Postup pro žadatele/příjemce2.1 Přípravná fáze projektuŽadatel nejprve vyplní formulář „Tabulka pro výpočet finanční mezery“, tento pak doloží jakopřílohu Žádosti o poskytnutí dotace. Výstupy z tabulky budou využity při vyplňování webovéžádosti BENEFIT7, konkrétně se jedná o pole „Celkové způsobilé výdaje na projektpřipadající na příjmy dle článku 55“ a „Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích“ nazáložce „Přehled financování projektu“. V rámci této záložky ještě žadatel v nabídce „Příjmyprojektu dle článku 55“ zvolí možnost „Projekt vytváří příjmy dle článku 55 nařízení Radyč. 1083/2006 odhadnutelné předem“. Dále budou v žádosti BENEFIT7 uvedeny jiné peněžnípříjmy, a to na záložce „Rozpočet etap“ v poli „Očekávané jiné příjmy etapy/projektu“.2.2 Realizační fáze projektuPříjemce zaktualizuje jak data ve formuláři „Tabulka pro výpočet finanční mezery“, kterýposléze doloží jako přílohu Monitorovací zprávy s žádostí o platbu, tak veškerá relevantnípole (viz 2.1 Přípravná fáze projektu) modulů „Monitorovací zpráva“ a „Žádost o platbu“v aplikaci BENEFIT7.2.3 Provozní fáze projektuPříjemce znovu zreviduje data ve formuláři „Tabulka pro výpočet finanční mezery“, kterýposléze doloží jako přílohu Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti. Nejpozději předkonečným termínem pro monitoring příjmů (31. 3. 2017) bude případný rozdíl ve finančnímezeře vymožen zpět. Pokud odchylku od původně stanovené finanční mezery zapříčinínový zdroj příjmu nebo změna v politice poplatků, bude rozdíl získaný z přepočtu vždyformou vratky vymáhán zpět. Bude-li odchylka od původně stanovené finanční mezeryzpůsobena změnou jiného faktoru (např. poptávky) a přesáhne-li 10 %, bude rozdíl získanýz přepočtu rovněž vymáhán zpět.7Verze 1 3. prosince 2010


METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERYPROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ3 Modelový příklad3.1 ZadáníMěsto (vlastník) zvažuje renovaci zimního stadionu, jež by se sestávala z rekonstrukceledové plochy, modernizace přilehlé budovy se zázemím, výstavbě hlediště a zastřešenícelého objektu. Zimní stadion bude v dopoledních hodinách sloužit školám k výuce tělesnévýchovy, v odpoledních hodinách amatérskému klubu hokejistů, dalším zájemcůmo volnočasové vyžití a místním jako plocha pro veřejné bruslení. Město počítás prodloužením nájemní smlouvy s jím založenou organizací, která ho provozovala doposud.Veškeré investiční náklady jsou způsobilými výdaji. Maximální procento dotace dle zněnívýzvy dosahuje 85 %. Vlastník i provozovatel má ve vztahu k projektu nárok na odpočetDPH. V rámci fyzické realizace projektu dojde k odprodeji původních oken v celkové hodnotě500 tis. Kč.Reálná diskontní sazba je stanovena na 5 %. Projekt po analýze všech čtyř axiomůnezakládá veřejnou podporu. Doporučená délka referenčního období u projektů tohotocharakteru je 15 let. Převážná část investice je majetkem zařazeným do 5. odpisové skupiny.Z kapitoly finanční plán studie proveditelnosti jsou k dispozici tyto souhrnné údaje:Celkové investiční náklady projektu (tis. Kč)Popis nákladu 2012 2013 CelkemProjektová dokumentace 4 500 3 000 7 500Studie proveditelnosti 500 0 500Rekonstrukce ledové plochy 20 000 5 000 25 000Modernizace budovy 15 000 15 000 30 000Výstavba hlediště 0 12 000 12 000Zastřešení objektu 0 20 000 20 000Celkové investiční náklady 40 000 55 000 95 000Aktuální a plánované provozní příjmy vlastníka (tis. Kč)Popis příjmu 2011 2014 - 2041Příjmy z pronájmu 5 000 8 000Celkové provozní příjmy 5 000 8 000Aktuální a plánované provozní příjmy provozovatele (tis. Kč)Popis příjmu 2011 2014 - 2041Příjmy ze vstupného – veřejné bruslení 2 000 2 000Příjmy z krátkodobých pronájmů – volnočasová aktivita 0 3 000Příjmy z pronájmu amatérskému klubu hokejistů 10 000 12 000Celkové provozní příjmy 12 000 17 0008Verze 1 3. prosince 2010


METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERYPROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZAktuální a plánované provozní náklady vlastníka (tis. Kč)Popis nákladu 2011 2014 - 2041Náklady související s pronájmem 2 000 4 000Celkové provozní náklady 2 000 4 000Aktuální a plánované provozní náklady provozovatele (tis. Kč)Popis nákladu 2011 2014 - 2041Osobní náklady 1 000 1 000Náklady na energie a dodávku vody 4 000 5 000Ostatní provozní náklady - nájemné 5 000 8 000Celkové provozní náklady 10 000 14 0003.2 Přírůstková metodaPřírůstkové provozní příjmy vlastníka (tis. Kč)Popis příjmu 2011 2014 - 2041PřírůstkovépříjmyPříjmy z pronájmu 5 000 8 000 3 000Celkové provozní příjmy 5 000 8 000 3 000Přírůstkové provozní příjmy provozovatele (tis. Kč)Popis příjmu 2011 2014 - 2041PřírůstkovépříjmyPříjmy ze vstupného – veřejné bruslení 2 000 2 000 0Příjmy z krátkodobých pronájmů –volnočasová aktivita0 3 000 3 000Příjmy z pronájmu amatérskému klubuhokejistů10 000 12 000 2 000Celkové provozní příjmy 12 000 17 000 5 000Přírůstkové provozní náklady vlastníka (tis. Kč)Popis nákladu 2011 2014 - 2041PřírůstkovénákladyNáklady související s pronájmem 2 000 4 000 2 000Celkové provozní náklady 2 000 4 000 2 000Přírůstkové provozní náklady provozovatele (tis. Kč)Popis nákladu 2011 2014 - 2041PřírůstkovénákladyOsobní náklady 1 000 1 000 0Náklady na energie a dodávku vody 4 000 5 000 1 000Ostatní provozní náklady - nájemné 5 000 8 000 3 000Celkové provozní náklady 10 000 14 000 4 0009Verze 1 3. prosince 2010


METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERYPROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ3.3 KonsolidacePřírůstkové provozní příjmy projektu (tis. Kč)Popis příjmuPřírůstkovépříjmyPříjmy z pronájmu (vlastník) 3 000Příjmy ze vstupného – veřejné bruslení (provozovatel) 0Příjmy z krátkodobých pronájmů – volnočasová aktivita (provozovatel) 3 000Příjmy z pronájmu amatérskému klubu hokejistů (provozovatel) 2 000Celkové přírůstkové provozní příjmy 8 000Přírůstkové provozní náklady projektu (tis. Kč)Popis nákladuPřírůstkovénákladyNáklady související s pronájmem (vlastník) 2 000Osobní náklady (provozovatel) 0Náklady na energie a dodávku vody (provozovatel) 1 000Ostatní provozní náklady – nájemné (provozovatel) 3 000Celkové přírůstkové provozní náklady 6 000Konsolidovaný čistý příjem (tis. Kč)PřírůstkovépříjmyPřírůstkovénáklady8 000 6 0002 00010Verze 1 3. prosince 2010


METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERYPROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ3.4 Tabulka pro výpočet finanční mezery11Verze 1 3. prosince 2010


METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERYPROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ3.5 BENEFIT71) Rozpočet etap12Verze 1 3. prosince 2010


METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERYPROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ2) Přehled financování projektu13Verze 1 3. prosince 2010


METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERYPROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ14Verze 1 3. prosince 2010

More magazines by this user
Similar magazines