2008-11-6-Kopets-ЕÐ.. - Проекти з енергоефективності в Україні

eeib.org.ua
  • No tags were found...

2008-11-6-Kopets-ЕÐ.. - Проекти з енергоефективності в Україні

Проект GTZ “Енергоефективність у будівлях”Асоціація“Енергоефективні р ф міста України”.Програма підвищенняефективності використання енергіїу бюджетних будівляхАнатолій КОПЕЦЬВиконавчий директоррасоціації “Енергоефективні міста України”6 листопада 2008р, м. Івано-Франківськ


Тенденція 1: зростання чисельностінаселення планети700060005000осібМлн.400030002000100001900 1920 1940 1960 1980 2000Роки


Тенденція 2: зростання обсягівспоживання енергоресурсів (світ)


Тенденція 3: вичерпання запасів(видобуток газу в Росії)


Наслідок 1: зростання цін наенергоресурси (2016 проти 2008)Очікуване зростання цін на окремі видиенергоресурсів в Україні:• на электричну енергію – 250%• па природний газ – 560%• на теплову енергію – 480%Очікуване збільшення бюджетних асигнуваньна забезпечення енергетичних потребоб'єктів бюджетної сфери (шкіл, дошкільнихзакладів, лікарень) - 550%.


Наслідок 2: Ріст витрат на придбанняенергії (м.Кам’янецьК янець-Подільський)%25%20%15%96,10% 96,60%94,70% 94,22%10%5%0%3,90% 3,40%5,30% 5,78%2005 2006 2007 2008РокиЧастка енергоносіївЗагальний бюд жет


Три-сегментнамодельенергетикиДОСТАВКАЕНЕРГОРЕСУРСІВЕнергетикарегіонуНаціональнаенергетикаЕнергетикамістаКомунальнаенергетикаЕнергетикародиниСПОЖИВАННЯЕНЕРГОРЕСУРСІВВИДОБУТОК І ПЕРЕТВОРЕННЯ(ВИРОБНИЦТВО) ЕНЕРГОРЕСУРСІВ


Місцева влада – основний суб'єктенергетичної політики‣ 75%75% видобутих або імпортованихенергоресурсів споживається натериторіях населених пунктів‣ Місцевий бюджет є одним з найбільшихпокупців енергії в межах своєї території‣ Значна частина будівель, машин,енергетичних мереж, доріг таенергогенеруючих потужностей у місті євласністю міських громад‣ Місцеві ради встановлюють тарифи натепло та воду


Загрози стабільному розвиткуенергетики1. Ріст цін на традиційні і енергоресурси, їх дефіцит2. Зростання обсягів споживання енергоресурсів убудівлях та на транспорті3. Зношеність будівель, машин, централізованихсистем електро-, , газо-, , водо-, , теплопостачання4. Низька поінформованість власників будівель,транспортних засобів, виробничих потужностейщодо їх енергоефективності5. Організаційна, інституційна та технологічнанеспроможність цих власників управлятипроцесами споживання енергії


Інституційна спроможність міступравляти локальною енергетикоюДОСТАВКА(Міськводоканал)(Міськтеплоенерго)(Міськсвітло)електричні мережімережі водопостачаннятеплові мережіСПОЖИВАННЯбюджетні будівліівідомчий транспорт(Міськводоканал)станції очисткиподачі води(УЖКГ)(УЖКГ)(Міськсвітло)вуличне освітлення(Міськтеплоенерго)когенераційніустановки(УЖКГ)житлові будинки(Міськтеплоенерго)котельніВИРОБНИЦТВО


Асоціація європейськихмуніципалітетіві і “Energie-Cités”Асоціація європейськихмуніципалітетів, що підтримуємісцеву політику сталогоенергетичного розвиткуБезпосередньо або опосередкованозалучено близько 500 муніципалітетів і і з25 країнГолова: м.Гейдельберг (Німеччина),віце-голови: м.Оденс (Данія),м.Лейчестер (Великобританія),м.Клермон-Фера р (Франція),р ц м.Бєльсько-Бяла (Польща) і м.Брашов (Румунія)


Асоціація“Енергоефективні ф і міста України””• Постала у 2007 р. з ініціативи міських голівБердянська, Кам’янця-Подільського Подільського, Львоваі Славутича при підтримці Європейськоїасоціації муніципалітетів “Енерджі-Сіте”.• Правова основа - Закон України “Промісцеве самоврядування в Україні.• Спосіб об'єднання ресурсів місцевих громаддля усунення та пом'якшення існуючихзагроз у ділянках енергетики то довкілля.


Асоціація“Енергоефективні міста України”НаселенняNo тис. осіб Назва міста Рішення про вступ1 100 Кам'янець-Подільський 16.05.2007 №202 725 Львів 10.05.2007 №8053 25 Славутич 08.06.2007 №280-18-Е4 125 Бердянськ 17.05.2007 №605 25 Долина 07.11.2007 №896 25 Хмільник 24.12.2007 № 2767 200 Луцьк 26.03.2008 №25/198 100 Артемівськ 27.02.2008р. 2008р №5/27-5595599 25 Приморськ 11.04.2008110 67 Ковель 22.05.2008 2008 №2611 40 Вознесенськ 02.06.2008 №812 68 Первомайськ 03.07.2008 №913 36 Жмеринка 12.06.2008 №397


Діяльність асоціації ц у 2008 році• Підтримання діалогу між містами-членами асоціації зметою вироблення спільної стратегії дій та визначенняпріоритетів, формування планів дій.• Підписання угод про співпрацю (МінЖКГ України,Асоціація підприємств теплопостачання України, МАТЕК,РNEC,Енерджі-Сіте)• Участь в щорічних зборах європейської асоціаціїмуніципалітетів “Енерджі-Сіте” ”( (м.Корк, Ірландія))• Популяризація поглядів асоціації на 15 національнихконференціях.• Проведення національної конференції у Кам'янці -Подільському спільно з GTZ з ЕЕ будівель• Опрацювання проектів, подання заявок на гранти• Розробкавеб-сайту асоціації, моніторинг новин


Стратегія сталого розвиткуенергетики міст-членів асоціації1. Розвиток інституційних ій можливостей місцевоївлади управляти енергетикою на засадах сталогорозвитку і реалізація програм енергоефективності2. Ревізія потреб у енергомістких товарах тапослугах і формування нового стилю життя.3. Перехід на енергощадні технології надання послугу секторі будівель, на транспорті та упромисловості.4. Встановлення тарифів на енергію за принципомпокриття виробничих затрат і відновлення систем5. Забезпечення зменшених обсягів споживання векономічно доцільних межах відновлюванимиджерелами енергії.


Структура споживанняенергоресурсів диктує пріоритети‣ КОМФОРТ, ПОБУТОВІ ПРИЛАДИ 40%ОФІСНА ТЕХНІКА У БУДІВЛЯХ (житло, офіси)‣ ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСІБ І ТОВАРІВ У ПРОСТОРІ 30%(залізничний, автомобільний, авіаційний транспорт)‣ ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ 27%(харчові продукти, житло, одежа, засоби транспорту)‣ КОМУНІКАЦІЯ, НАУКА, ІНШЕ 3%(Інтернет, телефон, телебачення, наука, медицина )


Потенціал заощадженняенергоресурсів у будівлях1. Проект енергетична модернізація житловихбудинків Ужгорода (IWU, Дармштадт, 2003), оцінказаощаджень теплової енергії від утеплення вікон,стін, горищ, підвалів: 36% - 64%2. Енергетичне обстеження дитсадка №20, м.Суми(NAPENAPE, Польща, , 2007), оцінка заощаджень енергіївід комплексної модернізації: 77%


Складові сталоїенергетичної політики містаВнутрішня компонента. Створення, розвиток іпостійне удосконалення у місті інтегрованоїорганізаційно-управлінської системи длявирішення проблем енергетичної безпеки,сталого розвитку громади, збереження довкілля.Зовнішня компонента. Трансформаціяренергетики міста у відповідності до принципівсталого розвитку, збереження довкілля,,економічної ефективності.


Послідовність реалізаціїенергетичної політики містаФаза 1: Вирішення проблем бюджетнихбудівельФаза 2: Вирішення проблем житловихбудинківФаза 3: Вирішення проблем транспортуФаза 4: Вирішення проблем інших об'єктівмуніципальної енергетики у їх взаємодії


Схема самофінансування міськоїЕнергоменеджмент (облік, маркуванння, нормування, регулювання, контроль)Енергоефективна експлуатація (навчання, догляд, поточні ремонти)Енергоефективна реконструкція (експертиза, проектування, виконання)програми енергоефективностіСхема фінансування Програми енергоефективності для бюджетних будівель м. Львоваза рахунок заощаджень на 2007-20102010роки, млн.грни наурсівстановетні видаткиу енергоресуюджетних усБюджеоплатудля бю505 5 5 5455 5 5405 203520552515Щорічнізаощадже-ння відвпровадженихзаходівВидаткина енергію2006 р2007 р 2008 р 2009 р 2010 р2011 роефективбудівельуиції у енергоюджетних бПрограмиІнвестиність бюрамках1 1 112 115 10104511Видаткина управл.


Елементи програми сталогоенергетичного розвитку містаСистемимотиваціїПросвітництво,навчання Контроль,звітністьІнформуванняпросвітництвоОрганізаційнаструктураНормування,нормалізаціяМоніторинг,аналізПрофесійні кадриМодернізаціяіоб'єктівНовеІнвестиціїбудівництвоРозробкапроектівРозбудовапартнерствМеханізмифінансуванняЗакупівліобладнанняКористування,експлуатаціяІнформація про об'єктиБачення, цілі і політична воля


Вибір цілей енергоменеджментудля бюджетної сфери Львова• Підвищення якості енергопослуг убюджетних установах міста (орієнтирна 2007р. – дотримання санітарнихнорм щодо теплового комфорту).• Зменшення видатків з бюджету містана придбання енергоресурсів(орієнтир і на 2007р. -3 млн. грн) )• Зменшення споживання палива іпокращення екологічногосередовища у містіі


Структура управлінняенергоспоживанням у будівляхЗаст.міськогоголовиДиректордепартаментуекономічноїполітикиВідділ енергоменеджменту(сектор енергозбереження тасектор енергетичного нагляду) (3особи, база - 500 будівель)Енергоменеджери галузевихуправлінь та відділів(11 осіб, галузеві бази даних 40-60 будівель))Відповідальні за енергомоніторинг, енерговикористання таексплуатацію енергосистем у бюджетних будівлях(324 особи, локальні бази даних у школах та медустановах)


Галузева структураенергоменеджменту у ЛьвовіВідділенергоменеджменту(3 ставки, міська базаенергоспоживання убудівлях, звітність)Енергоменеджер Енергоменеджер Енергоменеджер Енергоменеджер Енергоменеджеруправлінняуправлінняуправління відділу молоді,, відділ енергозбереженняросвіти охорони здоров’я культури і сім’ї та спорту ДЖГІ (адмінбудівлі)туризму(1 ставка, база (1 ставка,(0,5 ставки,(0,5 ставки,(0,5 ставки,будівель освіти, база будівель, база будівель, база будівель,база будівель,збір даних) збір даних) збір даних) збір даних) збір даних)Енергоменеджервідділу освітиГалицький р-нЕнергоменеджервідділу освітиЗалізничний р-нЕнергоменеджервідділу освітиЛичаківський р-нЕнергоменеджервідділу освітиСихівський р-нЕнергоменеджервідділу освітиФранківський р-нЕнергоменеджервідділу освітиШевченківськ р-н(0,5 ставки, ,база будівель,збір даних)(0,5 ставки,база будівель,збір даних)(0,5 ставки,база будівель,збір даних)(0,5 ставки,база будівель,збір даних)(0,5 ставки,база будівель,збір даних)(0,5 ставки,база будівель,збір даних)


Реалізація енергетичної політикидля бюджетних будівель1. березень 2007 р – створення багаторівневої системиенергоменеджменту, енергетична інвентаризаціяоб'єктів та систем, формування баз даних зенергоспоживання будівель та теплового комфорту задва попередній рік, налагодження системи щомісячногопоповнення даних.2. вересень 2007 р – обрахунок експлуатаційних норм(лімітів) використання кожного виду енергоресурсівдля кожної будівлі на кожен місяць і запровадженнясистеми контролю за їх дотриманням.


Реалізація енергетичної політикидля бюджетних будівель3. грудень 2007 р. – типологізація бюджетних будівель закатегоріями, визначення найбільш енергерозатратнихоб'єктів, підготовка і ароведення тендеру на виконаняенергоаудитів для цих будівель4. жовтень 2008 р. – виготовлення енергетичнихсертифікатів для будівель, публічне їх представлення ушколах та медичних установах, , планування заходів зенергоефективності для кожної з будівель, виконанняенергоаудитів для енергозатратних р будівель.


Реалізація тактики уЛьвові(енергетичні сертифікати будівель)


Приклад 1: Розбудова системиенергоменеджменту у ЛьвовіНавчанняСистемимотиваціїКонтроль,звітністьНовебудівництвоІнвестиціїМодернізаціяМеханізмиоб'єктівфінансуванняІнформування,просвітництвоНормуванняРозробкапроектівЗакупівліобладнанняОрганізаційна Моніторинг, РозбудоваКористування,структура аналіз партнерств експлуатаціяПрофесійні кадриІнформація про об'єктиБачення, цілі, політична воля


Перше підтвердженняправильності обраної тактики‣ Затрати на впровадження системи обліку,моніторингу, аналізу та нормуваннявикористання енергоресурсів у Львові у 499будівлях у 2007 році - 67 тисяч гривень‣ Обсяг заощадження енергоресурсів відвпровадження інструментів побудинковогонормування, контролю та звітності за 9 місяціврозбудови системи - 2 млн 339 тисяч гривень(або 4% від обсягу видатків бюджету міста у2007 році на придбання енергоресурсів)


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Анатолій КОПЕЦЬВиконавчий директорасоціації ц “Енергоефективні р ф міста України”Тел./факс. (+38032) 2612614akopets@enefcities.org.uaВеб-сайтwww.enefcities.org.ua

More magazines by this user
Similar magazines