Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

malopolskie.pl

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

URZĄD MARSZAŁKOWSKIWOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO„PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICHNA LATA 2007-2013”ANDRZEJ MASNYDYREKTOR DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA i ROZWOJUOBSZARÓW WIEJSKICHUrząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich1


Odnowa i rozwój wsiBENEFICJENCI:- Samorząd Gminy,- Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostkasamorządu terytorialnego;- Kościół lub związek wyznaniowy;- Organizacja pozarządowa mająca status organizacji poŜytkupublicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie), której celestatutowe są zbieŜne z celami działania.W jednym naborze jeden uprawniony wnioskodawcamoŜe złoŜyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich2


Odnowa i rozwój wsiKościół lub inny związek wyznaniowy moŜe ubiegać sięo dofinansowanie projektów obejmujących swym zakresem:a) kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojeniapotrzeb mieszkańców, sprzyjającym nawiązywaniu kontaktówspołecznych ze względu na ich połoŜenie oraz cechy funkcjonalnoprzestrzenne,w szczególności poprzez odnawianie lub budowęplaców, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznegob) odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architekturysakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzkąewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytkówUrząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich3


Odnowa i rozwój wsiPomoc moŜe być przyznana dla projektów realizowanych w:-miejscowościach naleŜących do gmin wiejskich-miejscowościach gmin miejsko–wiejskich - poza miastami liczącymi powyŜej 5 000mieszkańców-miejscowościach gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyŜej5 000 mieszkańcówPomoc moŜe e być przyznana, jeŜeli:eli:projekt nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych,z wyjątkiem Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, FunduszuKościelnego oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego;Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich4


Odnowa i rozwój wsiDo kosztów kwalifikowalnych zalicza się takŜe podatek odtowarów i usług (VAT)Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta,w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym Ŝe dla jednejmiejscowości – nie więcej niŜ 500 000 zł w okresie realizacji Programu.Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacjinie moŜe być niŜsza niŜ 25 000 zł.Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich6


Odnowa i rozwój wsiKRYTERIA DOSTĘPU:dochód podatkowy gminy, w której planowana jest realizacja operacjiw przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisamio dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się napoziomie:• nie więcej niŜ 75% średniej krajowej 2 pkt• powyŜej 75% średniej krajowej i nie więcej niŜ 100% średniej 1 pkt• powyŜej średniej krajowej 0 pktUrząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich7


Odnowa i rozwój wsiKRYTERIA DOSTĘPU cd.: bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest połoŜona gmina, wktórej planowana jest realizacja operacji okresie ostatnich 6 miesięcyprzed dniem złoŜenia wniosku o przyznanie pomocy jest:• wyŜsze od średniej w województwie 2 pkt• równe średniej w województwie 1 pkt• niŜsze od średniej w województwie 0 pktkryterium regionalne oparte o mierzalne wskaźniki2 pktwnioskowana kwota dofinansowania operacji na kaŜdym etapie jejrealizacji wynosi nie więcej niŜ 50 % kosztów kwalifikowalnychoperacji1 pktUrząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich8


Odnowa i rozwój wsiŚrodki dostępne dla Województwa Małopolskiego na lata 2007-201345 810 366 euroW okresie programowania 2007-2013 Samorząd WojewództwaMałopolskiego będzie w stanie dofinansować ok. 330 projekty namaksymalną kwotę dofinansowania 500 tys. zł.* wg. kursu euro – 3,6015Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich9


Odnowa i rozwój wsiŚrodki przewidziane na realizację działania Odnowa i rozwój wsina rok 2008 – 16 658 732 euroW bieŜącym roku Samorząd Województwa Małopolskiegobędzie w stanie dofinansować ok. 120 projektów * namaksymalną kwotę dofinansowania 500 tys. zł.* wg. kursu euro – 3,6015Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich10


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWAMAŁOPOLSKIEGODEPARTAMENT ŚRODOWISKA I ROZWOJUOBSZARÓW WIEJSKICHul. Racławicka 56sekretariat.sw@malopolska.mw.gov.pltel. 012/ 6303498012/ 6303397Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich11


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej, Małopolski RegionalnyProgram OperacyjnyPonadto kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołówi związków wyznaniowych mogą starać się o dofinansowaniew ramach MRPO oraz mogą ubiegać się o pomoc z WFOŚiGW.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Krakowie udziela poŜyczek i dotacji na podstawie umowy zawartejz podmiotem realizującym zadanie z zakresu ochrony środowiskai gospodarki wodnej, po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego przezten podmiot.Fundusz moŜe przyznać dotację m.in..dla: jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, stowarzyszeńi fundacji nie prowadzących działalności gospodarczej, kościelnychosób prawnych - jako właścicieli i uŜytkowników pomników przyrodylub parków ustanowionych przez radę gminy oraz parków i ogrodówbędących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochroniezabytków i opiece nad zabytkami - na prace pielęgnacyjne związanez zachowaniem i utrzymaniem tych obiektów oraz na zadrzewianie,zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych,Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich12


WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnejkościelnych osób prawnych - na zadania związanez likwidacją niskiej emisji i ochrony wód w obiektach sakralnych lub wobiektach związanych z działalnością charytatywną,podmiotów dysponujących publikatorami (ksiąŜka, prasa, radio,telewizja), na publikacje propagujące działania proekologiczne lubsłuŜące edukacji ekologicznej w sposób niekomercyjny,osób prawnych działających w sposób niekomercyjny i realizującychzadania z zakresu edukacji ekologicznej w sposób niekomercyjnyUrząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich13


WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki WodnejDotacja udzielona ze środków Funduszu nie moŜe przekroczyć40% kosztów zadania, z wyłączeniem zalesiania, zadrzewianiai zakrzewiania oraz budowy ekranów biologicznych, pracpielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem pomników przyrodyi parków ustanowionych przez Radę Gminy oraz parków i ogrodówbędących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów oochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prenumeraty czasopismdla dzieci i młodzieŜy na wniosek Kuratorium Oświaty lub jednostekedukacyjnych samorządu województwa, edukacji ekologiczneji propagowania działań proekologicznych wyłanianych w drodzekonkursu, zapobiegania nadzwyczajnym zagroŜeniom środowiskai ich likwidacji, opracowanie planów ochrony obszarów objętychochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody orazprowadzeniu monitoringu przyrodniczego, (w tym aktywna ochronabio i georóŜnorodności) - dla których dotacja stanowić moŜe do60% kosztów zadania.W uzasadnionych wypadkach Rada Nadzorcza moŜe podjąćdecyzję o przyznaniu wyŜszej dotacji – do 90% kosztów zadaniaUrząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich14


WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki WodnejUdzielanie poŜyczek i ich umorzeńPoŜyczki udzielane ze środków Funduszu mogą dotyczyć finansowaniado 90% kosztów zadań brutto w przypadku jednostek samorząduterytorialnego lub budŜetowych nie prowadzących działalnościgospodarczej, jeŜeli nie przekraczają one wskaźników stosowanych przezFundusz, oraz finansowania do 70% kosztów zadań (brutto) w przypadkupodmiotów gospodarczych, osób fizycznych i prawnych prowadzącychbądź nie prowadzących działalności gospodarczej, jeŜeli nie przekraczająone wskaźników stosowanych przez Fundusz.Na wniosek poŜyczkobiorcy, organ Funduszu, który podjął uchwałę oprzyznaniu poŜyczki, moŜe ją umorzyć do wysokości:- 30% kwoty uzyskanej poŜyczki w przypadku realizacji zadańinwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez podmiotygospodarcze i osoby fizyczne oraz pozostałych inwestorów, podwarunkiem, Ŝe:- inwestycja została ukończona w terminie ustalonym w umowie,- zostały osiągnięte zakładane i określone w umowie rzeczowe i ekologiczneefekty zadania,- poŜyczkobiorca spłacił co najmniej 60% pobranej poŜyczki.Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich15


WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki WodnejWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Krakowieul. Kanonicza 1231-002 Krakówe-mail: biuro@wfos.krakow.pltel. 012/ 422-94-90Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich16


MRPO – Małopolski Regionalny ProgramOperacyjnyW ramach MRPO kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawnekościołów i związków wyznaniowych mogą starać się odofinansowanie:Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego nawiedzyDziałanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnychPoddziałanie B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego orazkształcenia zawodowego- budowa, rozbudowa, adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktyczneji teleinformatycznej kształcenia ustawicznego oraz zawodowego wrazz wyposaŜeniem bazy dydaktycznejDziałanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego- budowa lub modernizacja publicznych punktów dostępu do InternetuUrząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich17


MRPO – Małopolski Regionalny ProgramOperacyjnyPriorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowyDziałanie 3.2. Rozwój produktu dziedzictwa kulturowegoPoddziałanie A. Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych- konserwacja, renowacja, rewaloryzacja zabytków, miejsc pamięci,skansenów itp..- przystosowanie publicznych zabytków na cele kulturalne np.. muzea, domyi ośrodki kultury- Konserwacja publicznych zbiorów zabytków ruchomych, księgozbiorów,archiwaliówMinimalna wartość wsparcia wynosi 500 000 złPoddziałanie B. Dziedzictwo przyrodnicze– zachowanie, ochrona oraz zabezpieczenie przed zagroŜeniami obiektówdziedzictwa przyrodniczego: parków narodowych i krajobrazowych,rezerwatów itp. oraz przystosowanie ich do celów turystycznychMinimalna wartość wsparcia wynosi: 100 000 złUrząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich18


MRPO – Małopolski Regionalny ProgramOperacyjnyDziałanie 3.3. Instytucje kulturyPoddziałanie B. Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym iponadregionalnym- organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnych i ponadregionalnym tj. festiwale, targi, wystawy itp.Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalnaDziałanie 6.1. Rozwój miastPoddziałanie A. Projekty realizowane wyłącznie w ramach programówrewitalizacji- m.in. modernizacja, renowacja budynków , obiektów infrastrukturyspołecznej, zagospodarowanie przestrzeni miejskichDziałanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskichPoddziałanie A: Odnowa centrów wsi- zagospodarowanie, modernizacja, renowacja powierzchni i przestrzeni naobszarach wiejskich , budowa i modernizacja podstawowej infrastrukturykomunalnej i drogowejUrząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich19


MRPO – Małopolski Regionalny ProgramOperacyjnyPoddziałanie B. Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa- budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury społecznej,kulturalnej, obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz wielofunkcyjnychPriorytet 8. Współpraca międzyregionalnaDziałanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy- projekty współpracy międzynarodowej obejmujące działania w róŜnychobszarach np. edukacja, gospodarka, turystyka, kultura, ochrona środowiska iochrona zdrowiaUrząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich20


MRPO – Małopolski Regionalny ProgramOperacyjnyGdzie szukać szczegółowych informacji oraz składać wnioski?Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Funduszy EuropejskichTel. 0 12/ 29 90 740www.malopolskie.plwww.fundusze.malopolska.pl/femUrząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich21

More magazines by this user
Similar magazines