8/109 15.10.2012 - Paldiski Linnavalitsus

paldiski.ee

8/109 15.10.2012 - Paldiski Linnavalitsus

l i n n a l e h t • n r . 8/109 2012Toimus Pallase 16 ja 18 keskkonnamõjude hindamise avalik arutelu25. septembril toimus Pallase piirkonna 16 ja18 keskkonnamõjude hindamise avalik arutelu,millest võttis osa kokku 30 inimest.Keskkonnamõjude hindamise aruanne ise koosdetailplaneeringu kavandi ja seletuskirjaga olieelnevalt 7.-24. septembril kõigile huvilisteletutvumiseks avalikult väljas.Avalikul arutelul esinesid ettekannetega AlexelaTerminali esindajad ja detailplaneeringuning keskkonnamõju hindamise aruande koostaja.Hendrikson & Ko OÜ esindajad tutvustasidplaneeringuga kavandatavat ja võimalikkekaasnevaid mõjusid. Kohalviibinute küsimusedpuudutasid peamiselt planeeringualal olevateLõuna tänava elamukruntide võõrandamistning toimus arutelu selle üle, mil määralmuudetakse üldplaneeringu lahendust. Ennearutelu toimumist esitati ka mitmeid kirjalikkeettepanekuid ja seisukohti, mida analüüsitakseedasise protsessi käigus ja neile vastatakse kirjalikult.Detailplaneeringuga kavandatakse Paldiskistegutseva Alexela Terminali laienemist: pikemasperspektiivis on arendustegevuse eri etappidenaplaanis rajada juurde kuni 120 000 m3mahuteid veeldatud naftagaasi (LPG) käitlemiseksja kuni 110 000 m3 mahuteid vedelkütustehoiustamiseks. Samadele kinnistutele kavandataksekõrgahjušlaki hoiustamise ja töötlemisekompleksi rajamist.Paldiski Linnavalitsuse poolt 2011. aasta lõpusalgatatud detailplaneeringu menetluse vastu onkohalikud elanikud seni üles näidanud elavathuvi ja esitanud küsimusi. Elanikud pelgavad,et tegevusega kaasneb oluline välisõhu saastamineja suurenevad oluliselt terminali riskitsoonid,samuti kardetakse, et šlaki käitleminepõhjustab pinnase ja põhjavee saastumise ningväärtuslike looduslike koosluste hävimise.Tegelikkuses on hirmud alusetud, kuna terminalilaiendamist kavandatakse tehnoloogiaga,mis tagab, et võimalike avariiolukordade tekkimiselei levi mõjud väljapoole terminali territooriumi.Lähemalt on sellest juttu PaldiskiLinnalehes 2012 veebruaris ilmunud artiklis,milles anti põhjalikke selgitusi kavandatavaplaneeringu ja ohutusmeetmete kohta. Samuti12. märtsil 2012 toimunud seminaril, mis selgitasterminali laiendamisega kaasnevaid võimalikkeriske.Šlaki täpne käitlemise tehnoloogia on alles väljatöötamiselja seetõttu ei saa selles osas tehaväga detailseid järeldusi. Kuid arendaja eesmärkon jätkuvalt välja töötada tehnoloogia,mille tase võimaldab töötlemisjäägi taaskasutamist,näiteks teede-ehituses. Samuti ei ole lõplikultotsustatud, et šlaki töötlemise kompleksüldse Paldiskisse tuleb. Arendaja on välja vaadanudPaldiskile mitu alternatiivi ning läbirääkimisedkäivad ka teiste Eesti piirkondadega.Jaanus Saatavalike suhete nõunikAS Alexela Terminal21. septembrist hakkas Harjumaaühistranspordis tööle uuspiletimüügisüsteem – seniseidTallinnas kehtinud piletitalongeasendavad e-piletid. Säilib ka üksikpiletitemüük bussijuhi pooltsularaha eest ka edaspidi.Uus piletisüsteem toob kaasa mõningaidmuudatusi. Kui seni sai pileti ostabussijuhi käest sularaha eest, siis nüüdlisandub uus võimalus – pileti saab ostaspetsiaalsele e-kaardile ehk Ühiskaardilelaetud rahaga. Uued e-kaardid hakkavadkehtima nii Tallinnas kui Harjumaal. Kuisõite on rohkem ning regulaarselt, onkõige mugavam osta endale kuukaart.Et Ühiskaardiga piletit osta, tuleb kaardileeelnevalt raha laadida. Selleks on kaksvõimalust – Tallinna ja Harjumaa müügipunktidesning bussijuhi juures bussis,kusjuures bussis saab raha kaardile laadidaainult viie euro või selle kordse väärtuses(nt 10, 15 jne eurot). Kuupileteidbussist osta ei saa. Müügikohti, kus rahakaardile laadida saab, on palju – postkontorid,mitmed kauplused, kioskid ning kaTallinna Linnavalitsuse teenindusbüroo.Lisaks on võimalik kaardile raha laadidaka e-pangas, mobiil- ja lauatelefoniga,info- ja ostuliinilt 11800 ning otsekorraldusega.Paldiskis saab ühiskaarte osta Eesti PostPaldiski Postkontorist Rae 14B/14C jaMaxima kauplusest, Pallasti tn 24/26SõidusoodustustestErinevalt varasemast võimaldab uus süsteemkohalikel omavalitsustel kehtestadaoma elanikele ka maakonnaliinidel sõidusoodustusi.Põhiliselt puudutab seeõpilastele ja pensionäridele tehtavaidsoodustusi. Ühtseid sõidusoodustusiHarjumaal seni ei olnud ja ka uue süsteemijuurutamisega neid ei kehtestata.Samas on kõigil kohalikel omavalitsustelvõimalus seda ise teha. Uus süsteem võimaldabkohalike soodustuste üle pidadaväga täpset arvestust. Soodustuste andmisthakkavad kohalikud omavalitsusedise haldama – nad sisestavad soodustusedpiletisüsteemi ning neid arvestatakseautomaatselt iga sõidu eest tasumisel võikuukaarti ostes. Selleks, et soodustusi arvestataksõigele inimesele, tuleb Ühiskaartisikustada. Seda saab teha internetis võiteistes Ühiskaardi müügikohtades. Harjumaalvahetavad uued piletid välja senikasutusel olnud paberist kuupiletid, miskehtisid kuu esimesest päevast kuu viimasepäevani. Need asenduvad 30 päevapiletitega, mis hakkavad kehtima ostmisepäevast.Muudatused TallinnasTallinnas toob septembrist rakenduv piletisüsteemkaasa rohkem muudatusi.Bussidesse paigaldatakse oranži värvi validaatorid,mis registreerivad ühistranspordikasutaja sõidukorra ning kontrollivadsõiduõigust. Tänu uuele süsteemileon transpordikorraldajatel võimalik senisestparemini kujundada ühistranspordigraafikuid nii, et see arvestaks erinevateaega koormusi ja oleks seeläbi tarbijalekõige mugavam. Samuti väheneb bussidessularahaga arveldamine, et hoidakokku sõitjate aega.Kuigi üksikpiletite osas midagi ei muutuja neid saab endiselt osta bussijuhi käestka sularaha eest, on sõitjate jaoks mugavampileti soetamiseks laadida e-kaardigaseotud kontole raha ning bussi sisenedessee validaatoris aktiveerida. Kindlasti tulebmeeles pidada, et tunnipilet kehtib ainultsiis, kui see on valideeritud!Kuna süsteem peab ise arvestust üksikutesõitude osas, siis ei tule reisijal ühes päevasrohkem kui päevapileti maksumuseulatuses sõitude eest tasuda. Tänu sellelemuudatusele ei pea enam kartma, et erakorralisedsõidud rahakotist liiga paljuraha võtavad.Sobivaima e-pileti kalkulatsioon toimubhetkel ainult ühe ööpäeva piires. Seetähendab, et püsisõitjal on endiselt kõigekasulikum osta kuukaart. Kuukaartisaab osta uuele piletikaardile samamoodinagu seni ID-piletit.Ühistranspordi piletikaardiks sobib niispetsiaalne e-kaart ehk Ühiskaart, agaka vastava kiibiga varustatud ISIC-kaartvõi õpilaspilet. Ühiskaarte müüakse Harjumaalja Tallinnas paljudes erinevatesmüügikohtades, et kõigil oleks võimaliksee lihtsalt soetada. Ühiskaart maksab 2eurot.Kuni järgmise aasta aprillini jääb paralleelseltkasutusele ka seni kehtinud IDpilet.Senised paberpiletid kehtivad 2012.aasta lõpuni ning edaspidi on võimalikosta üksikpiletit ka bussijuhi käest.Uus piletimüügisüsteem võimaldab lisaksintegreeritusele Harjumaa ühistranspordija Tallinn Cardiga sõitude valideerimisegakaasneva teabe abil transpordikorraldajatelluua ühistranspordi kasutajatevajadusi paremini arvestav liinivõrk.Süsteem on kergesti laiendatav ning võimaldabka teistel linnadel ja maakondadelsüsteemiga liituda.Uue piletisüsteemi kohta saab lisainfotinternetist aadressil www.pilet.ee ja telefonil11800. Samuti võib küsimustegapöörduda e-postiaadressil info@pilet.ee.Uut süsteemi arendab välja ning haldabjärgmisel neljal aastal riigihanke võitnudÜhendatud Piletid AS.Paldiski Linnaleht nr. 8/109 5


Linnavõimud seljatavad töötuseMeie linna üks murelapsi on töötus.Sellega puutuvad kokku pea kõik linlased, kas siis isiklikult võisugulaste ja sõprade vahendusel.Kummatigi on Eesti tööjõuturul pidev nõudmine teenindustöötajatejärele. Ikka ja jälle loeme, et kutsutakse tööle kokkasid,pagareid, ettekandjaid, baarimehi, suurtesse kauplustessemüüjaid. Neid elukutseid on võimalik omandada igas eas ja igarahvuse esindajal.Seniajani pidi meie kodulinna elanik kulutama hulka raha jaaega, et käia Tallinnas nimetatud ameteid omandamas. Linnavalitsusotsustes tulla vastu huviliste soovile ning lõi käed üheTallinna kutseõppeasutusega. Linnapea leppis kokku TallinnaErateeninduskooli juhtkonnaga koostöös, mille sisuks on EestiTöötukassas registreeritud töötute erialane väljaõpe kodulinnas.Lõppkokkuvõttes tagab see inimestele tööhõive ning reaalsesissetuleku.Selle projekti edukaks läbiviimiseks eraldab linnavalitsus nõuetekohasedruumid ja vajaliku tehnika, kool omaltpoolt võimaldabõppejõud, õppematerjalid ning kursuse lõppedes saab igalõpetaja Euroopa Liidu poolt aktsepteeritud sertifikaadi omandatuderiala kohta. Need lõputunnistused annavad lõpetajalevõimaluse leida tööd mitte ainule Eestis, vaid ka teistes EuroopaLiidu maades.Õppetöö ajal makstakse töötukassas registreerunuile päevaraha3,86 euro suuruses summas.Kool omalt poolt pakub võimalust läbida õppealane praktikamainekates restoranides ja hotellides. Soovi korral on kursusededukalt läbinutel võimalik leida tööd samas ettevõttes, kusmöödus ka praktika.Teabepäev ümberõppimise võimalustest kodu lähedaltoimub 15. oktoobril kell 16.00 sotsiaalosakonnarummis aadressil Rae 38.Osalemiseks selles projektis on vaja registreerida end EestiTöötukassas ning teavitada neid, et soovite ümberõpet TallinnaErateeninduskoolis teie poolt valitud erialal.Lisateave telefonil 56642261.TäiskasvanutekoolitusTulgeTallinna Erateeninduskoolitäiskasvanute koolitustele!Tallinna Erateeninduskoolkutsub Teid osalema täiskasvanute koolitustelTallinna Erateeninduskool onEesti Töötukassa koolituspartnerning võib pakkuda töötutele vajadusel tööalastümber- ja täiendõpet, mis aitab uut tööd leida.Sõle 3TallinnKoka koolitus — 640 ak.t.Pagar-kondiitri koolitus — 400 ak.t.Klienditeenindaja koolitus — 260 ak.t.Puhastusteenindaja koolitus — 320 ak.t.Baarmeni koolitus—300 ak.t.Florist-dekoraatori koolitus — 400 ak.t.Lapsehoidja koolitus — 480 ak.t.Turvatöötaja koolitus — 320 ak.t.Hooldaja koolitused — 190 ak.t.Erialane vene keel — 160 ak.t.Erialane inglise keel — 160 ak.t.Esmaabi koolitus — 16 ak.t. Tel. 6481001,56642261Facebook: tetkoolwww.tetkool.eeÕppekavad on litsenseeritudHaridus– ja Teadusministeeriumipoolt.- Avaldus- Isikut tõendavdokumentKÕIK NOORED VANUSES 16-26 eluaastat, keselavad eestkoste- või hooldusperes, turva-võiasenduskodus ning õpivad gümnaasiumis,kõrgkoolis või omandavad ametit mõneskutseõppeasutuses on oodatud 14. oktoobrilTallinnasse stipendiumipäevale. Päev kestab kl11-17 ja see sisaldab Tiina Saare nõuandeid sellekohta, kuidas oma tugevad küljed üles leida ja neidõpingutes või eriala valimisel kasutada. Samutiantakse nõu finantsplaneerimise kohta ehk kuidasrahaga ümber käia. Oma õpikogemusi ja erialaotsingutest pajatavad mitmed tuntud inimesed.Palun jagage 14. oktoobri informatsiooni jubapraegu, et igal noorel, kel soov, oleks võimaliksellest päevast osa võtta. Väljaspoolt Tallinnatulevate noorte sõidukulud kompenseerime ningsöögi eest hoolitsevad samuti korraldajad.Juhin tähelepanu asjaolule, et stipendiumi taotlusiei saa esitada gümnaasiumis õppivad noored,kuid 14. oktoobri stipendiumipäevale on oodatudka nemad ehk tõesti kõik vanemliku hoolitsusetaõppivad noored vanuses 16-26 eluaastat.Lisainfo: Kati Käpp, projektijuhtSEB HeategevusfondTelefon: 665 5615 Aadress: Tornimäe 2, 15010TallinnE-post: kati.kapp@heategevusfond.eewww.heategevusfond.ee6 Paldiski Linnaleht nr. 8/109


TARBIJAKAITSEAMET HOIATABTarbijakaitseamet hoiatab ettevõtete Veekvaliteet OÜ ja KvaliteetvesiOÜ eest. Ettevõtted tegelevad veepuhastussüsteemidekoduuksemüügiga ja püüavad tarbijate eluruumidesse sisenedaerinevatel ettekäänetel, näiteks kraanivee kvaliteedi kontrollimiseks.Seejärel pakutakse aga veefiltri, -puhastussüsteemi paigaldamist,mis maksab sadu eurosid. Kuigi koduuksemüügi puhulannab seadus tarbijatele õiguse lepingu üle rahulikult järelemõelda ja sellest 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamataTarbijakaitseameti pressiteadeOktoobris muutuvad tarbijakaitseameti vastuvõtuajadAlates 1. oktoobrist muutuvad tarbijakaitseameti vastuvõttudeajad, telefoninõustamine toimub tavapäraselt.Tartus, Pärnus ja Jõhvis oodatakse tarbijaid oktoobris vastuvõtulekahel korral nädalas: esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 10-16. Tallinnas toimub vastuvõtt samuti kaks korda nädalas, kuidneljapäeviti algab nõustamine kell 13.30.Teistes tarbijakaitseameti esindustes saab vastuvõtule tulla ühelpäeval nädalas. Täpsed kohad ja kellaajad on kirjas ameti kodulehel.Lisaks vastuvõttudele saavad tarbijad ametilt abi küsida telefonitaganeda, võib nimetatud firmade puhul kaubast loobumine jamakstud raha tagasisaamine osutuda keeruliseks protsessiks.Kui teil ei ole ühest soovi Veekvaliteet OÜ ja KvaliteetvesiOÜ tooteid osta, keelduge esitlusest kindlalt ning ärge laskeettevõtete esindajaid oma eluruumidesse!Tarbijakaitseameti nõuandetelefon: 1330 või 6 201 707info@tarbijakaitseamet.ee.teel, mis on kõige kiirem võimalus oma probleemile lahendusleida. Nõuandetelefonile 1330 (pikk number 6 201 707) saabhelistada igal tööpäeval kella 8-16.30. Samuti vastab amet tarbijatekirjalikele pöördumistele. Kirjutada saab ametile e-postiaadressil info@tarbijakaitseamet.ee, postiaadressil Rahukohtu2, Tallinn 10130 või Facebooki vahendusel.Lisainfo:Hanna TuretskiTarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhatajaTel: 6 201 706/ 53 308 076Kuidas kelmid varastavad raha teie pangakaardiltMärkasite raha kadumistarveldusarveltvõi müstilisiostusid krediitkaardiga?Üha sagedaminipõrkuvad Eestielanikud kokkuostudega, mida nadtegelikult ei ole teinud. Kelmid tasuvad omaostude eest teie rahadega: teie krediitfunktsioonigakrediit- või deebetkaardiga (vahestnimetatakse neid „internetis tasumise võimaluseks“).Kuidas on see võimalik, kui kaart iseon teie enda käes?CVV2-koodKelmid ei vaja kaartiennast, vajavadvaid sellel kaardilolevat tähtsat informatsiooni:kaardinumbrit, omaniku nime, kehtivuse lõppkuupäevaja kaardi tagaküljel asuvat CVV2-koodi.Omades neid andmeid teeb kelm tellimuse internet-kaupluseskaardi omaniku kulul. Pakktellitakse saamatu „tankisti“ aadressile – inimene,kes nõustus ettepanekuga mõningasetasu eest võtma paki ja andma selle kokkulepitudviisil kuhugi edasi – mida nimetatakse„dropiks“ (ingl.k. to drop – maha viskama).OX.ee internet-kauplus teeb alalist koostöödõiguskaitseorganitega, aidates välja selgitadataoliseid kelmusskeeme. 2011. aastal tellis Venemaaltpärit kuritegelik rühm kaupu, tasudesnende eest varastatud krediitkaartide andme-8 Paldiski Linnaleht nr. 8/109tega, osutades kohaletoimetamiseks Eestisasuvate „troppide“ aadressid, kes omakordasaatsid saadud kauba välismaale, skeemi korraldajatekätte. Kelmused krediitkaartidega onrahvusvaheline kriminaal, mis on levinud kaEestis.„Tahaksin inimesi üles kutsuda mitte alludapakutava kerge teenimisvõimalusega – sellistepakkumistega kaasnevad pahandused, ja sedalausa kriminaalvastutuseni. Mina kui OX.eejuht näen meie missiooni ka taolise tegevuseennetamises, seetõttu teatame politseile koheseltkahtlastest ostudest ja teeme koostöödnende skeemide väljaselgitamiseks, – ütlesOX.ee omanik Jevgeni Savitski. – Näeme meiekaupluse missiooni mugavate ostude pakkumisesinterneti teel, sotsiaalmissiooni aga– kriminaalelementide kinnipidamise kaasaaitamises“.Kuidas kaitsta pangakaarteJevgeni Savitski OX.ee-st annab mõned, kuidasend kindlustada taolisest kelmusest pangakaartidega:“Eesti pankade poolt on juba juurutatud spetsiaalnekontroll PIN-kood kaitseks ostude eestinterneti teel (Verified by VISA, MasterCardSecureCode – 3-D Secure), kuid see süsteemei tööta kaugeltki veel kõikides maailma kauplustes,seetõttu on ost võimalik ning teadmatakontroll PIN-koodi – soovitan alati olla valvel.”Nõuanded on sellised:• Ärge kunagi kaotage krediitkaarti oma vaateväljast:ärge kunagi andke teenindavalpersonalil kaarti ära viia või panna see teilenähtamatusse kohta – kelmidel piisab teiekaardi pildistamisest või videole lindistamisest;• Ärge jätke kaarti järelvalveta (näiteks hotellinumbris)ja ärge kuskile seda unustage;• Ärge kunagi sisestage andmeid kahtlastesinternet-kauplustes või saitidel, kus ei vajatateie krediitkaardi andmeid;• Mitte kellelegi ja mitte kunagi ärge teatageoma krediitkaardi andmeid telefoni teel jaärge kunagi saatke neid e-posti teel – mitteüks aus kauplus, sait või keegi muu ei paluteilt seda mitte kunagi;• Kasutage usaldusväärset antiviirust: eksisteeribhulgaliselt arvutiviiruseid, mis justkuiendast märku ei anna, kuid jälgivad krediitkaardiandmete sisestamist ning saadavadsaadud informatsiooni viiruse loojale;• Kontrollige regulaarselt arveldusarve ja krediitkaardiväljavõtet nende maksete suhtes,mida te pole teinud. Sellise makse avastamisekorral teatage sellest viivitamatult pangaleja järgige sellelt saadud juhendeid;• Tellige pangalt SMS-teade arvel teostatavatesttransaktsioonidest – nii saate operatiivseltteada kelmusest;• Jätke meelde või kirjutage kindlasse kohta(igal juhul ei ole selleks rahakott) üles kaarditagaküljel olev CVV2-kood või kraapigesee maha.Eugene Savitsky


l i n n a l e h t • n r . 8/109 2012Kuidas hoida tuba soojas ja punane kukk katusest kaugel ehkmeeldetuletusi talviseks kütteperioodiks.Igal aastal saab ligi 300 tulekahju algusesuitsulõõris süttinud tahmast, katkisest küttekoldestvõi siis kütteseadme valest kasutamisest.Taolised põlengud on võimalik ärahoida korstnate ja küttekehade regulaarsepuhastamise ja hooldamisega.Tulekahjude põhjused• Katkised kütteseadmed ja nende valevõi hooletu kasutamine• Ahju ülekütmine• Praod kütteseadmetes• Ahjuukse lahtijätmine• Valesti või omavoliliselt ehitatud küttekolded• Pühkimata korsten• Küttekolde ees hoitav põlevmaterjal• Rõivaste kuivatamine lahtise tule võikõrge temperatuuri juures• Rohkeid sädemeid tekitava materjalikasutamine ahjus ja kaminas• Plahvatusohtlike esemete põletamineKütteseadme hooldusUus kütteperiood on taas käes ning suur hulkkorstnaid on veel pühkimata ning küttekolletekorrasolek üle kontrollimata. Korstnapühkijakutsumiseks on viimane aeg – järjekorradkorstnapühkijate juurde on pikad ning kuumaahju pühkida pole võimalik.Enne kütteperioodi algust ei pea mitte ainultkorstnat pühkima, vaid kogu küttesüsteem tulebkriitilise pilguga üle vaadata – kas lõõridespliiti des, soemüürides, ahjudes ega korstnatespole pragusid ning kusagilt suitsu sisse ei aja.Samuti tuleb kontrollida et korsten pole pigitunudning kas tahmaluugid käivad kindlalt kinni.Aastaringse puiduga kütmise korral tulebkütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda,hooajaliselt kasutatavaid üks kord ennekütteperioodi algust ja gaasikütteseadmeidüks kord aastas. Eramus tohib korstnat isepuhastada, kuid üks kord viie aasta jooksultuleb kutsuda seda tegema kutsetunnistusegakorstnapühkija. Ridaelamus ja korteris peabvähemalt kord aastas käima kutseline korstnapühkija.Kuidas küttaAhju peaks kütma kuiva korraliku halupuuga.Puitmaterjalid, mis on värvitud, immutatudvõi muul viisil kemikaalidega töödeldud, eisobi kütmiseks. Puidus olev keemia talletubküttekolde seintele ja hiljem on seda kättesaada väga keeruline. Sama kehtib olmeprahipõletamise puhul.Umbkoldega ahjul puudub kolde all tuharuum,mille kaudu kolle õhku saab. Õhk tulebkoldesse läbi sisemise koldeukse (tõmbeukse).Enne kütmist tuleb kolle vanast tuhast puhastada.Kui puud on süttinud, pannakse tõmbeukskinni, välisuks jääb lahti. Kui kütus 10-20 minuti pärast intensiivselt põleb, võib välisuksekoomale lükata. Välisukse võib sulgedaalles siis, kui leeki pole näha ja ahju on jäänudvaid hõõguvad söed. Siibri võib sulgeda paarkümmendminutit pärast ahju välisukse sulgemist.Soovitav on jätta väike pilu, mitte siibertäielikult sulgeda. Restkolde puhul suletaksekoldeuks täielikult, kui puud on üleni leekides.Kolle saab õhku läbi tuharuumi ja resti.Siiber peab olema kütmise ajal täielikult avatud.Ahi hakkab sooja andma alles siis, kui kütmiseston veidi aega möödas. Külmade ilmadekorral ära lisa järjest puid ahju juurde vaidküta ahjutäis paar korda päevas.TahmapõlengudIgal aastal saab Päästeamet ligi 200 väljakutsettahmapõlengutele. Tahm tekib kütuse mittetäielikulpõlemisel. Lõõrides oleva liigse tahmaja pigi süttimine võib põhjustada lõõrideja korstna kuumenemisest tulekahju samashoones või korstnast kõrgelt välja käiva leegija sädemete tõttu ohustada lähedalolevaidmaju.Tahmapõlengu vältimiseks, tuleb küttekoldeidregulaarselt hooldada, kütta kvaliteetsematerjaliga ning õigesti.Kokkuvõtlikult:• Ära küta rikkis küttekollet.• Hoolda küttekollet.• Pühi korstnat vähemalt üks kord aastas.Eramus tohib korstnat pühkida ise, ridaelamusja korteris peab tegema seda tööd kutselinekorstnapühkija.• Kasuta pliitide ahjude parandamiseks elukutselisepottsepa abi.• Ära hoia kergesti süttivaid asju küttekoldeleliiga lähedal. Tulekahju võib tekkida soojusülekandestvõi lenduvast sädemest.• Ära lahku kodust ega mine magama ennekui kütmine on lõppenud.• Ära küta ahju liimpuidu, saepuruplaadi,olmejäätmetega• Ära küta ahju ega pliiti särtskuumaks.• Tühjenda küttekolle sütest alles peale nendejahtumist. Veendu, et tuhas ei oleks hõõguvaidtükke.• Ära küta rikkis küttekollet.• Ära sulge siibrit, kui koldes on veel lahtisttuld või siniselt hõõguvaid söetükke.Austatud Paldiski elanikud ja külalised!Kutsume teid osalema 11. novembril toimuvalisadepäevale pühendatud peol.Peo avamine leiab aset kell 11.00 linnavalitsuseesisel platsil (Rae 38).Teid ootab ees mitmekesine meelelahutusprogramm:1. LÕBUSAD STARDID (valime Paldiski kõigesportlikuma perekonna).2. ISADE KONKURSID (valime kõige tugevama jajulgema isa).3. MEESKONDLIKUD VÕISTLUSED (minijalgpall,võrkpall). Valime kõik koos linna kõigesõbralikuma võistkonna!Kaasaelajatele ja külalistele:Minikontsert, konkursid ja mõnusat ajaviidet lastele.Ootame teie toetust ja aktiivset osavõttu!Paldiski Linnaleht nr. 8/109 9


10 Paldiski Linnaleht nr. 8/109


Rahvusvaheline muusikapäev1. oktoobril tähistavad kõik muusikud rahvusvahelist muusikapäeva.Kui vaadata enda ümber, siis muusikaaustajaid on vägapalju: me armastame muusikat, sest see innustab, annab jõuduning muudab elu mitmekesiseks ja huvitavaks.Muusika mõju inimese tunnetele ja moraalile uuris muusikapsühholoogiajuba antiikajal. Aastatega on muusika roll ja tähendusainult kasvanud, kuivõrd see on tunginud kaasaegse inimesekutsetegevuse paljudesse kihtidesse.Meie linna muusikakool alustas oma 32. õppeaastat kaheksaeriala tundidega – õpetatakse klaverit, viiulit, klarnetit, saksofoni,flööti, plokkflööti, kitarri ja löökriistu. Koolis õpib 80 õpilastja töötab 12 kõrgema muusikaharidusega õpetajat. Muusikakooliülesandeks on õpetada lapsi instrumentidel mängima jamõistma klassikalise muusikakunsti olemust.Mida see kaasaegsele inimesele annab? Esiteks tekib pillimängustja koos musitseerimisest mõistagi rõõm, ent kui õppidamuusikakunsti sügavamalt tundma, mõistab inimene, kuivõrdhästi mõjub klassikaline muusika tema psüühikale, sest selleson kogu väljendusvahendite süsteem (meloodia, rütm, harmoonia,taktimõõt, teose vorm, žanr) harmoonilises tasakaalusvõi allutatud peateemale – meloodiale, mis areneb, püüdlebeneseväljenduse poole, võitleb, kannatab, elab üle raskusi,võidab jne. Teiseks on klassikaline muusika teoste kogum, misl i n n a l e h t • n r . 8/109 2012on loodud inimeksistentsi ajaloo paljude sajandite vältel, mis tähendab, et see sisaldab infot ühiskonna vaimse elu kohta koosselle probleemide, vastuolude ning täiusepüüdlustega. Sellistmuusikat kuulates ja mõistes püüab laps muusikalise teema iseloomumatkida, kujundades seeläbi endas parimaid omadusi,kasvatades endas emotsionaalset individuaalsust ja eneseväljendusoskust.Kolmandaks ei ole muusikahariduse tulemuseksüksnes oskus pilli mängida ja muusikat mõista, vaid ka pidevvajadus MUUSIKAGA suhtlemise järele.Õnnitlen kõiki kooli õpilasi, õpetajaid ja vilistlasi ning samutikõiki muusikaaustajaid rahvusvahelise muusikapäeva puhulning soovin, et side MUUSIKAGA aastast aastasse aina tugevneks.L. MaslakovaMuusikakooli direktor2012. aasta sügisel Paldiski Muusikakooli astunud õpilased.3. oktoobril toimus Paldiski Muusikakooli aulas muusikapäevalepühendatud kontsertAitäh fondile „ Uus Laine“ abi eest!Klassikalise kitarri õpetamist alustati Paldiski Muusikakoolis2008. a septembrikuus. Pärast paari aastat kitarrimängu õpetamistja õppimist ilmnes mõnel õpilasel tõsisem huvi elektrikitarrimänguoskuste ja loomingu vastu. Ajapikku süvenessee ka teistel. 2012. aasta kevadeks oli neli noormeest endalekoju muretsenud juba Gibsoni ja Fenderi koopiad ning prinditinoote. Õhtutundidel harjutati kodus, nii et sõrmed verised.Käidi koolis pille näitamas ning mõned tunnid said läbi viidudka elektripillidega. Kahjuks tuli klassis mängida „kuivalt“, stilma võimenduseta. Rääkisin sellest probleemist maikuu lõpusõppenõukogus. Poistel on suur huvi muusika vastu ning pattoleks seda maha suruda. Tekkis mõte kirjutada avaldus fondile„ Uus Laine“ kahe kitarrivõimendi ostmiseks. Suur oli üllatuskui meie taotlusele vastati kohe jaatavalt, eraldades 500 eurotkahe kitarrivõimendi Fender ja Frontman 212 ostmiseks. Nüüdon nad koolis! Ärgu linnarahvas arvaku, et sealt hakkab ainultlärmi kostma ja karvased tulevad kokku. Võimendi on vahendoma mõtete edastamiseks. Head ja ilusad mõtted jõuavad kuulajatenika väga vaikselt öelduna.Kõigile ilusat kooliaastat soovideskitarriõpetaja Margus MinnPaldiski Linnaleht nr. 8/109 11


Ekskursioon Tallinna keraamikatehasesseUus õppeaasta algab uute avastustega. Paldiski Vene Gümnaasiumi 5. klassiõpilaste jaoks kujunes üheks selliseks avastuseks keraamikatoodete tehaseCeramic Wonder külastamine. Ekskursioon toimus klassijuhataja T. I.Kruglova eestvõttel ning fondi Uus Laine ja selle juhi Nikolai Pitšugovi toel.Õpilased tegid läbi tõelise rännaku keraamika maailma: nad said näha niisavi järkjärgulist muutumist mitmesugusteks kauniteks ja kasulikeks esemetekskui osaleda ka ise nende loomisel. Savi kogu pikka teekonda tavalisestpulbrist kõikvõimalikeks nõudeks aitasid õpilastel jälgida tehase meistrid jaekskursioonijuht Maia Blinder.Õpilased jälgisid huviga keraamikatoodete valmistamise kõiki etappe: kuidassavi valatakse vormidesse, kuidas väikestest tükikestest pressitakse tulevastetasside toorikud, kuidas tooteid toonitakse ja kaetakse glasuuriga,kuidas valmistatakse reljeefseid pindu massaažiaparaatide jaoks. Samuti olihuvitav piiluda põletusahju ning rännaku lõpus luua ise väikeseid keraamikateoseid– gloobuseid. Noored kunstnikud ja nende õpetajad omandasidkeraamikavärvidega töötamise kunsti kiiresti ning rõõmsalt valmis nendekäte all kakskümmend viis keraamilist gloobust.Ajaloost1718. aastal viibis Vene tsaar Peeter I mitu korda Tallinnas. Olles vaimustunudlinna ja selle ümbruse ilust, tekkis tal mõte rajada siia enda ja oma abikaasaKatariina jaoks loss. Ehitusmaterjalide otsingul andis ta käsu ehitadatelliste ja kahhelplaatide tehas, mis kerkis Tallinna lähedale Kopli poolsaarele,kus leidus sinisavi.Tehase ehitusega jõuti lõpule 1720. aastal ning siis käivituski telliskivide jadekoratiivsete keraamiliste elementide masstootmine Kadrioru lossi jaoks.Kaasaegne Tallinna kunstkeraamika tehas asub Koplis selles samas kohaska nüüd, ligi kolm sajandit hiljem, ning seal valmistatakse silmapaistvaidkeraamikatooteid, mis jõuavad otsaga välja Austraaliasse, Jaapanisse ja kõigisseEuroopa riikidesse.V. I. Volkova, V. Semjonova (V. Semjonova fotod)12 Paldiski Linnaleht nr. 6/107Heategevusfond Uus Laine sai kaheaastaseksPaldiskis tegutsev heategevusfondUus Laine sai 31. augustil kahe aastaseks.Fond tähistas oma sünnipäeva8. septembril suurejoonelisepeoga, kus esines ansambel SvajataVatra ning toimus disco. Kohaletulnudsaid osaleda tasuta loteriis,kus auhindadeks olid kütuse kinkekaardidAlexela Oil``ilt. Samutisai disco parim tantsija auhinnakskruiisi Stokholmi kahele. Toredatekingitustega üllatasid Uus Laine`tperekond Jermitšova ning Marionja Margit Koller. Samuti suured tänudAlexela Oil`ile loterii kingitusteeest.Kahe aasta jooksul on heategevusfondtoetanud erinevaid projekte ja üritusiligi 30 000 euroga. Läbi on viidudmitmeid edukaid kampaaniaid, mison suunatud Paldiski inimeste ja asutustetoetamiseks. 2012. aasta suurimakskampaaniaks on vaieldamatult„Beebikampaania”, mille raames kingitaksekõigile Paldiski linna registrisolevatele beebidele 100 eurone lastepoekinkekaart. Tänase seisuga onjagatud juba üheksateist kinkekaarti.Populaarsed on ka fondi poolt korraldatavadkirburturud. Asjade müügistsaadud raha on annetatud nii Paldiskikoolidele, kui ka EELK kiriku PaldiskiNikolai kogudusele. HeategevusfondUus Laine on nimetatud HarjumaaAasta Toetajaks 2011.Edasistest plaanidest rääkides tulebkindlasti mainida, et 2013. aasta jooksulrajab fond Paldiskisse vabaajakeskuse,kus saavad olema kino, kohvik,bowling, kontserdisaal ja veel paljumuud huvitavat.31. augustil 2010 asutasid seitse Paldiskiedukat ettevõtet heategevusfondiUus Laine. Fondi asutajateks onAS Alexela Terminal, OÜ PaldiskiTehopark, OÜ Pakri Plaza, PaldiskiArendamise AS, OmaKoduMaja AS,OÜ Balti Gaas ning AS Paldiski Tsingipada.Eeltoodud ettevõtted saavadaastaringselt erinevatelt asutustelt, organisatsioonideltja ka tavakodanikeltkümneid taotlusi sponsorluseks. Justseetõttu asutatigi taotluste kiiremaksläbivaatamiseks ning toetuste eraldamiseksheategevusfond.Heategevusfond Uus Laine tänab kõikioma vabatahtlikke, koostööpartnereidja inimesi, kes on meie kampaaniaidtoetanud. Erilised tänud MarjuPiirimägi, Marko Pleiats, Kaisa Laas,Viktoria Visbek, Robin Kinnunen,Rivo Mölder, Kenneth Kreitsmann,Georg Veskioja, Kalvar Kaseleht, JüriKaseleht, Silver Lill, Henry Veskioja.Jaanus Saat TegevjuhtHeategevusfond Uus Laine


l i n n a l e h t • n r . 8/109 2012In memoriamMaria Maddalena Carlsson2.02.1922 – 28.09.2012Reedel, 28. septembril, lahkus meie hulgast Maria Carlsson,sooja huumori ja särava vaimuga Grand Old Lady.Maria soovil saab tema viimaseks puhkekohaks Pärnu Alevikalmistu.Perekond on matusetalituse päevaks valinud 12. novembri.Harjumaa MuuseumMaria oma kodus Uppsalas 20.05.2008*****************************************************************28.septembril suri üheksakümne aastaselt tuntud skulptoriAmandus Adamsoni tütar Maria Maddalena Carlsson, kes2005.aastal 11. novembril kinkis Paldiskis asuva skulptori suveateljeeEesti Vabariigile. Maria soov oli, et sellesse majja tulekstema isa elu ja tööd kajastav muuseum. 1899.aastal valminudsuveateljee renoveeriti ja on alates 13. novembrist 2010.a.avatud kui Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum. Sellega kinkisalaliselt Rootsis elanud Maria Maddalena Carlsson Paldiskileja kogu Eestile võimaluse tutvuda kuulsa skulptori elu jaloominguga, kus suures osas Eesti Kunstimuuseumi kogudessekuuluvat Adamsoni loomingut esitatakse kolmemõõtmelistevirtuaalobjektidena.Oleme tänulikud Maria Maddalena Carlssonile tema panuseeest Eesti kultuuriloo säilitamisel ja avaldame sügavat kaastunnettema perekonnale, lähedastele ning sõpradele. Mälestusalati naerusuisest Mariast jääb meie südametesse alatiseks.Paldiski LinnavolikoguPaldiski LinnavalitsusPaldiski Linnalehe toimetus28. septembril lahkus meie seast 90-aastasena skulptor AmandusAdamsoni noorim tütar Maria Maddalena Carlsson.Maria sündis 1922. aastal Itaalias, Carraras. Sinna oli perekondAdamson sõitnud isa tööasjus. Nimelt raius Amandus Adamsonseal marmorisse Tartu Pauluse kiriku altarigrupi ja oli ühtlasivõtnud kaasa ka oma lähedased, kellega tol korral viibitiItaalias umbes 9 kuud.Pärast perekonna naasmist Eestisse elas Maria pikka aega Paldiskis.Siin möödus tema lapsepõlv ja seda linna on ta ka kõrgeseas pidevalt meenutanud kui eriliselt hingelähedast kohta,mida peab oma koduks. Kahjuks tahtis saatus nii, et Maria olikõigest pisike 7-aastane tüdruk, kui tema isa Amandus Adamson1929. aastal südameinfarkti suri. Ometi hoidis ta isa mälestustkioma elupäevade lõpuni ja hoolis väga tema pärandisäilimisest.Paldiskis elas Maria koos oma ema Eugenie, õe Corinna javenna Peetriga aastani 1939, kui vene sõjavägi linna saabusja tsiviilelanikkonna evakueeris. Seejärel elas ta lühemat aeganii Pärnus kui Tallinnas, 1944. aastal emigreerus aga sõja eestRootsi. Mõnda aega viibis ta veel ka Prantsusmaal Pariisis, kuidsiis läks uuesti elama Rootsi, millest sai kuni tema elu lõpuni tateine kodumaa. Seal abiellus Maria 1952. aastal rootslase LeifHarry Ingemar Carlssoniga, kellega neil on kaks poega, ükstütar ning mitu lapselast ja lapselapselast. Maria kodu Rootsisasus Uppsala linnas.2005. aastal kinkis Maria oma isa suveateljee Eesti riigile, misjärelsellest sai Harjumaa muuseumi filiaal Amandus AdamsoniAteljeemuuseum. Peatselt algasid ka renoveerimistööd ningmuuseum avati lõplikult 2010. aasta novembris. Avamispidustusteloli kohal ka Maria ise, kelle suur soov isa pärandit päästa,oli nüüdseks meeldiva lahenduse saanud.Maria oli soe, humoorikas ja särava vaimuga vanadaam, kellemälestus jääb ateljeemuuseumi majja, tema kodupaika, helisemaigavesti ...Maria enda soovil saab tema viimaseks puhkekohaks PärnuAlevi kalmistu, kuhu on maetud ka tema isa Amandus Adamson.Matusetalitus toimub 12. novembril, Adamsoni sünniaastapäeval.Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi kollektiivPaldiski Linnaleht nr. 8/109 13


Fotokonkurss lõppenud ja auhinnad jagatudI koht - Artur Lindeberg, „Kodu kauni vikerkaare all“Mihklipäeval, 29. septembril, oli Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumihoov taaskord täis siginat-saginat. Toimus kunsti- jakäsitöölaat, kus said oma näputööd müüa nii ateljeemuuseumimeisterdamise ringi lapsed, loovarengu stuudio Bjarte nooredja nende juhendajad kui ka teised käsitöömeistrid.Keset laadapäeva kuulutasime lõppenuks juba suvel alanud fotokonkursi„Märka kunsti Paldiskis“, andsime võitjatele kätteauhinnad ning avasime ka näituse kõigist võistlusel osalenudtöödest. Fotokonkurss kestis 22. juulist 22. septembrini ningmeile laekus kokku 23 võistlustööd, neist 14 täiskasvanutelt ja9 lastelt.Eesmärk oli, et inimesed pildistaksid oma kodulinna või selleümbrust ning märkaksid ilu enda ümber. Lahendusi oli aga erinevaid.Oli neid, kes tõepoolest sõna otseses mõttes märkasidmidagi sellist, mis muidu silma ei paista. Oli aga ka neid, kespildistasid midagi Paldiskile omapärast, aga lihtsalt mõnes ebatavalisesvõtmes. Kõik tööd olid igatahes omamoodi huvitavadja kaunid ning neid on Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumisvõimalik vaadata kuni 20. oktoobrini.Võistlus toimus kahes vanuseastmes. Laste hulgast võitis ArturLindeberg tööga „Kodu kauni vikerkaare all“. Selle foto esikohaleasetamise suhtes oli žürii väga üksmeelselt häälestatud.Hinnati kõrgelt noore fotograafi „head silma“, andekat värvideja valguse tabamist ning head kompositsiooni, aga samaska kodukoha erilisuse välja toomist. Auhinnalistele kohtadelejõudsid ka imeilus loodusfoto „Loojang“ (Arina Makarenko) janutika lahendusega „Rästik Adamsonis“ (Kadi-Mai Urb). Täiskasvanutevõidutöö oli Artur Ljansi „Roheline tunnel“. Siingi eiolnud palju vaidlemist, kuna kõik hindasid fotograafi andekustja leidlikku lähenemist ning pildi sügavust, mis kutsub taamalpaistvasse tunnelisse sisenema. Teise koha pälvis Triin Õim fotoga„Monument“, kus Paldiski üks põhilisi vaatamisväärsusi,Salavat Juljajevi mälestusmärk, sai uue kunstilise kuue. Kolmandakoha vääriliseks tunnistati Olesja Koinova kaunis töö„Looduse käekiri on imeline“.Võidurõõmule andis kindlasti kaalu juurde ka see, et esitatudtöid hindas väga auväärt žürii. Eriline tänu kuulub žürii esimehele,linnavolikogu liikmele, Jaanus Saadile. Teised liikmed olidPaldiski Linnavalitsuse arenguosakonna juhataja ja ühtlasi meiemuuseumi nõukogu esimees Regina Rass, tuntud filmirežissöörja pedagoog Aleksei Aleksejev ning rahvusvaheliselt tunnustatudskulptor Made Prantsusmaalt.Veel kord ka suured tänud konkursi suurtoetajale PaldiskiPõhjasadamale, tänu kellele sai võimalikuks väljapanna korralik auhinnafond. Loodetavasti innustavadauhinnaks saadud fotoaparaadid ja fotograafiaõpetuseraamatud tublisid pildistamishuvilisi selle toredahobiga ka edasi tegelema. Aitäh kõigile osalejatele!Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi kollektiivLapsed:I koht - Artur Lindeberg, „Kodu kauni vikerkaare all“II koht - Arina Makarenko, „Закат“III koht – Kadi-Mai Urb, „Rästik Adamsonis“Täiskasvanud:I koht – Artur Läns, „Roheline tunnel“II koht – Triin Õim, „Monument“III koht – Olesja Koinova, „Looduse käekiri on imeline“II koht - Arina Makarenko, „Закат“14 Paldiski Linnaleht nr. 8/109


l i n n a l e h t • n r . 8/109 2012I koht – Artur Läns,„Roheline tunnel“III koht – Kadi-Mai Urb, „Rästik Adamsonis“III koht – Olesja Koinova, „Looduse käekiri on imeline“II koht – Triin Õim, „Monument“Paldiski Linnaleht nr. 8/109 15


Leerikooli, kuid mis see on...?Paljudel inimestel on eelarvamusi leerikooli kohta ja tihti kardetaksetulla. Tahetakse, kuid julgusest jääbpuudu. Karta pole vaja midagi. Allpool anname ülevaate leerikoolikohta ja võib-olla aitab see hirmust ülesaada.Mis on leer?Sõna leer tähendab õpetust ja sellega tähistatakse nii leeriõnnistamiseleeelnevat õpetuse andmist kui ka õnnistamist ennast. Leeri ametliknimi on konfirmatsioon, see tähendab kinnitamist.Millal leerikool toimub?EELK Paldiski Nikolai koguduses toimub leerikool kaks korda aastas,kevadel ja sügisel. Alati kui on soov ja huvi leerikooli vastu, siisvõib julgesti ühendust võtta koguduseõpetajaga, kes jagab informatsioonija annab teada, millal leerikool täpselt toimub.Kaua leerikool kestab?Leerikool kestab neli kuud ja tunnid toimuvad kord nädalas umbestund aega. Kõigile sobilik päev lepitakse kokku esimesel kokkusaamisel.Kes võivad leerikooli tulla?Leerikooli on oodatud kõik alates vanusest 15-.... .Kui olen ristimata?Leerkooli tulles ei pea olema ristitud, kuigi konfirmatsioon tähistabristimise kinnitamist, olgu tegemist siis lapsena ristitute või siisvahetult enna konfirmatsiooni ristitavatega. Kui leerikooli tulnu onristimata, siis ta ristitakse ja leeritatakse koos ühel jumalateenistusel.Mis leerikoolis toimub?Leeritundides anname ülevaate olulisematest teemadest ja sündmustest.Tutvume oluliste kohtadega Piiblist, räägime elust ja surmast,kirikuaastast, jumalateenistustest ja paljust muust. Vaatameminevikku ja räägime olulistest tegelastest ajaloos ning suunamel i n n a l e h t • n r . 8/109 2012pilgu tulevikku. Lisaks vaatame pilte ja jooniseid ja igaühel on võimalusoma arvamust avaldada. Leeritunnid ei ole sellised nagu koolitunnid.Leeritundides hindeid ei panda ja valesid vastuseid ei ole.Alati on võimalus esitada küsimusi. Tegemist ei ole loenguga, vaidvabas vormis ja heas õhkkonnas oluliste teemade üle arutamise jamõtlemisega. Koduseid ülesandeid ei anta, siiski on teinekord vajamõni väike tekst läbi lugeda.Miks kardan leerikooli tulla?Inimestel on sageli hirmud, millest ei julgeta rääkida ja nii tekivadasjadestvaled arusaamad. Üheks suurimaks kartuseks inimestel onsee, et kirikus hakatakse usku peale suruma. Nii see pole. Keegi eisuru midagi peale. Leerikooli ülesanne on tutvustada kirikuga seotudteemasid ja anda edasi õpetust. Igalühel on oma arvamus asjadestja seda võib alati avaldada. Kindlasti pole vaja karta pealesurumist.Samuti kardetakse, et leerikoolis on vaja palju asju päheõppida ja rohkesti lugeda. Tegelikult see päris nii ei ole. On küll mõnedkindlad asjad, mis on vaja leerikooli jooksul pähe õppida, kuidneed ei käi kellelegi üle jõu. Nendeks on Meie Isa palve, 10 käsku jaUsutunnistus.Mis kasu saan leerikoolist?Leerikooli läbinust saab koguduse täisõiguslik liige kõikide õigusteja kohustustega. Leerikooli läbimine on eelduseks laulatusele ningleeritatu saab õiguse lasta ristida oma lapsi ning ise olla ristivanemaks.Sügisene Leerikool algab 14. oktoobril kell 10.15EELK Paldiski Nikolai kirikus.Teretulemast kõigile!Infot leerikooli ja meie koguduse kohta leiate aadressiltwww.eelk.ee/paldiskiPakub töökursuseid 300 tundi mahusAlgoskused kursustel:FloristikaNaha töötlusVitraaži kunst, sisutuse disainEhitus- ja remonditöödInfo: (+372) 55519565SotsiaalseAdaptsiooniKeskusTöötreningu jooksulviikse läbi eesti keeleB1 taseme õpetaminePaldiski Linnaleht nr. 8/109 17


TERVISEPÄEV8. septembril oli Paldiskis tervisepäev. Osalejaidoli 211, kellest suure osa moodustasid õpilased.Pooled tervisepäevast osavõtjatest mängisidpallimänge ning ülejäänud jooksid, sõitsidrattaga ning tegid kepikõndi. Auhinnakssaid kõik osalejad medali ning pallimängudetublimad viisid koju karika.TERVISEPÄEV 2012 TULEMUSED:TÄNAVKORVPALLTäiskasvanud:I koht – NINETUDII koht – NO NAMEIII koht – MICROSOFTÕpilased:I koht – KEILA (Keila linn)II koht – UUS LAINEIII koht – NOOREDTüdrukud:I koht – PAKRI SKRAHVASTEPALLTäiskasvanud:I koht – LAPSEVANEMAD 7a kl.(Paldiski Vene gümnaasium)Klubi SPARTA avas uue hooajaAustatud linlased! Tuletame teilemeelde, et jätkub registreerimineklubi Sparta erinevate vanusegruppidetreeningrühmadesse. Ootamekõiki soovijaid vanuses 3–99 eluaastattegelema tae kwon do’ga. Taekwon do ei ole lihtsalt spordiala. Seeon korea võitluskunst, mis on meiekasvandike jaoks lausa elustiil, kätkedesendas huvitavaid treeninguidja unustamatuid väljasõite!Kohtumiseni treeningutel, mis toimuvadujula spordisaalis aadressilPakri 7!E: 19.00–20.00(3–9 a + 10–13 a)20.00–21.30 (14+ a)K: 19.00–20.00(3–9 a + 10–13 a)20.00–21.30 (14+ a)R: 19:00–20:00(3–9 a + 10–13 a)20:00–21:30 (14+ a)18 Paldiski Linnaleht nr. 8/109II koht – LAPSEVANEMAD 5.-6.kl(Paldiski Vene gümnaasium)Õpilased 4-6 kl:I koht – meeskond 6.A + 6.B kl(Paldiski Vene gümnaasium)II koht – meeskond 5. kl(Paldiski Vene gümnaasium)I koht – meeskond 5. + 6. kl(Paldiski gümnaasium)Klubi tase on iga aastaga märgatavalttõusnud. Sellel aastal suurenesnäiteks treenerite koosseis ning seosessellega kasvas ka treeningrühmadearv, mis võimaldab õpetadatae kwon do’d erinevas eas õpilasteleveelgi kõrgemal tasemel.Alles hiljuti – tänavu augustis – võtsidmeie klubi esindajad esmakordseltosa kõrgetasemelistest maailmameistrivõistlustest, mis toimusidTallinnas. Eesti Tae kwon do Liidukorraldatud meistrivõistlused andsidmeie kasvandikele võimaluse kohtudavastastega kaugetelt maadelt,omandada suuri kogemusi ning talletadaendasse otsatul hulgal unustamatuidmuljeid. Kaks meie klubikõige tugevamat meest – MaksimPlahti ja Nikolai Kazantsev – treenisidterve suve koos Eesti koondisega,mis andis ka nähtavaid tulemusi:mõlemad sportlased esinesid omakategooria kohtumistel väärikaltning Nikolai pälvis veteranide meeskondlikussparring’us kogunistipronksmedali. Sellised saavutusedannavad tunnistust heal tasemelettevalmistusest, mida on võimalikmeie klubist saada!Kiirusta ka sina meie ridadegaliituma!VÕRKPALLTäiskasvanud:I koht – PAKRI SKII koht –Täname korraldamise eest: Paldiski Vene gümnaasium,Paldiski gümnaasium, Paldiksi Ujula,Punane Rist, Naiskodukaitse ja Kodutütred,Sergei Kruglov, Tatjana Kruglova, Jaanus Saat,Igor Aleksandrov, Maksim Popov, MargusRoosna, Viktoria Strelnikova, Jevgeni Komarov.Ürituse korraldaja: Viktoria VisbekFoto autor: Jevgeni KomarovNaiskodukaitsjad Paldiskilinna tervisepäeval8. septembril toimus Paldiskilinnarahvale tervisepäev– jalgrattakross,jooksmine ja kepikõnd(rajapikkusega 7,5km),lisaks erinevad pallimängud.Mitukümmend naerusuilosalejat asusid teelening väike vihmasabin eiheidutanud kõrvale jäämaühtegi tervisesportlast.Kõikidele osalejatele riputatikaela kuldne medal jajanu kustutamiseks jagatimahlapakke.Üle pika aja olid kohalNaiskodukaitse (NKK)Harju ringkonna Paldiskija Männiku jaoskonnanaiskodukaitsjad. Linlasteletutvustati erinevaidnaiskodukaitse tegevusikoos toredate pildiseeriatega- toitlustamine,meditsiin, formeerimine,sport, kultuur. Koosmudilastega sai PaldiskiGümnaasiumis joonistatudkirgas pilt, linlasedsaavad seda edaspidi nähaPaldiski linna raamatukogus.Päeva saab igati kordaläinuksnimetada, kunaPaldiski jaoskonnaga liitusneli liikmekandidaati– SUPER!Lisaks toetasid üritusekordaminemist PaldiskiLinnavalitsus, Uus Laine,Paldiski Gümnaasium,Punane Rist, PaldiskiVene Gümnaasium.Kõik, kes soovivad Naiskodukaitseorganisatsioonigatutvuda, saate meiekohta rohkem informatsiooniaadressil www.naiskodukaitse.eeKäti Teär-RiisaarPaldiski jaoskonnategevliige


Kuidas kolida kassiKolimine on üks stressirohke tegevus, mille käiguskogu harjumuspärane maailm kipub koostlagunema. Ega asjata ei öelda, et see on hullemkui tulekahju. Veel vastikum kui inimestele onkolimine kassidele, kes on loomult koduhoidlikudja rahuarmastavad. Kuidas saada kiisu võimalikultstressivabalt uude koju?• Esiteks tasub kass ära harjutada transpordipuuriga.Selleks võib puuri teha ühe kassi magamiskohtadestvõi kassi puuris sööta. Harjutaminepeaks algama mõned kuud varem kuion kavas kolida ning sellest on kasu ka edaspidi.On ju mõnus käia näiteks loomaarsti juuresnii, et kiisu puuri minnes meeletult ei rabeleega ähvarda küünistada.• Uues kohas ei tohi kassi mingil juhul transpordipuuristvabastada enne, kui olete kindlalttoas ja ukse enda järelt kinni pannud. Eimingit puuriukse vahelt uudistamist ega katseidkiisul natukene õues ringi vaadata lasta!Kassid on hämmastavalt kiired põgenejad jasuudavad minemalipsamiseks kasutada peaaegumaolikku vingerdamisosavust, eriti kuinad on närvis. Ehmunud looma võõras kohasuuesti kinni püüda on igal juhul väga raske,vahel isegi võimatu.• Kui tegu on kassiga, kes käib õues ja hakkabseda ka uues kodus tegema, võib teda uusi valdusikaema lasta alles siis, kui ta on toas täielikultkohanenud.• Asjade pakkimise ajal võib kassi närvi ajadanii see, et kodu näeb korraga hoopis võõrasvälja kui ka see, et inimesed närviliselt ringil i n n a l e h t • n r . 8/109 2012sebivad ja kassi pidevalt jalust ära ajavad. Sellevältimiseks on kasulik üks tuba kõigepealttühjaks teha ja kassi asjad (pesa, söögi-ja jooginõudning liivakast) sinna paigutada. Siissaab kass rahulikult omaette olla, kui mujalmajas kolimismöll alles käib. Uues kodus võibkassi asjad samuti alguses ühte tühja tuppapanna, see aitab tal häirimatult kohaneda.• Enne kolimist tuleb üle kontrollida, et tulevaseskodus poleks kassiohtlikke paiku. Näiteksavausi, kust kiisu saab välja lipsata või kogunikinni jääda. Kõige ohtlikumad on tuulutusrežiimilavatud aknad. Kassid hakkavad endaknapraost läbi pressima ja jäävad sinna kinni.Tulemuseks on lämbumine või sisemisedvigastused mille tagajärjel kass sureb.• Uues kohas võib kass veel mõnda aega stressisolla ja seda ka väljendada, enamasti valimatusirtsutamisega. Kui kassi närviline olek tundubväga kaua kestvat ja peremehe kannatuson katkemas, võib julgesti loomaarstilt abiküsida. On olemas ka loomadele mõeldud antidepressandid,mille abil võib kolimisstressistilusti üle saada. Looduslikest ainetest mõjubhästi naistenõges, mis teeb kiisu rõõmsameelseksja lõõgastunuks. Naistenõgese lehti võibuues kodus algatuseks suisa tubadesse laialipuistata. Klassikalist „kassialkoholi“ palderjaniei maksa väga anda, joobes karvakera võibnii inimeste kui teiste loomade suhtes agressiivseksmuutuda ja purjus kaslase raevukasrünnak teeb korralikult haiget. Küll kõlbavadpaar tilka palderjani näiteks kassi eelnimetatudtrasnpordipuuri meelitamiseks, kui tasinna kuidagi muidu minna ei taha. Puurispalderjani saanud kass tavaliselt ei laamenda.• Kui ostate kolides uue mööbli ja tahate, et kassseda kohe kriimuliseks ei kraabiks, hankigekassile spetsiaalne kraapimispuu. See tuleb agapaigutada võimalikult nähtavasse kohta mittekuhugi nurga taha. Peale küünte teritamise onkraapimine kassile ka võimalus näidata kuivinge ja ohtlik kiskja ta ikka on. Seetõttu eilähe ükski kass kuhugi nurga taha kraapima.Kui kraapimispuu ei ole käepärast, lüüakseküüned ikka diivanisse ja tugitooli.• Kass on kiskja ja tema lemmiktegevus on jahtimineja murdmine. Seepärast ei vaja stressiskiisu mitte nii palju silitamist ja kallistamistkui seda, et temaga püüdmis- ja murdmismängemängitakse. Loomulikult on kolideskõigil palju tegemist ja vähe aega, kuid katsugesiiski leida hetki, mil kiisuga mängite. Seeaitab tal uue olukorraga paremini kohanedaja mõjub tegelikult ju ka teile endale lõõgastavalt.Eelnev jutt käib tavalise kodukassi kohta, keselab ainult toas või käib vahel natuke jalutamas.Sellest, kuidas kolida koos peamiselt omapäi uitavateõuekassidega (näiteks eluaegsed talukassidmaalt linna) räägime juba mõnel teisel korral.Nõuandeid aitas kirja panna OÜ Lemmikloomataksoeestvedaja ja kassiomanik Anneli Sihvart.Katrin Kuriktervislik kassi-ja koeratoitPaldiski Kaubamajas!Royal Canini teadus - ning arendustöö keskmeson olnud alati loomad. Tänu ülima täpsusega väljamõõdetud koostisosadele tagavad Royal Canin’itooted teie lemmikule kõik vajalikud toitained. RoyalCanin’i toodete koostis arvestab looma vanuse,kehakaalu, füsioloogilise seisundi, elustiili ja isegi tõueripäradega.Sobiva toidu oma lemmikule leiate nüüd PaldiskiKaubamajast ning samuti asjatundlikud soovitusedja vastused teid huvitavatele küsimustele, pöördudesmeie müüjate poole, kes on läbinud Royal Caninitoodete koolitusprogrammi.Kliendikaardiomanikele kehtib 5% soodustus!Iga Royal Canini toote ostuga kaasnebKINGITUS!Pakume laia valikut kassitoidu boonuspakke.Tulge tutvuma!Paldiski Linnaleht nr. 8/109 19


RAE 7KASUTATUD MÖÖBELTänan Paldiski linnavalitsust, kes võimaldas bussiinvatarvete järele sõiduks. Nüüd on võimalikabivahendeid soetada Paldiski Punase Risti ruumides.Paldiski Punase Risti telefon: 6 741 050.Ljudmilla MaslakovaPaldiski Huvikeskuses avas 24. septembril oma uksed Laura DanceFederationi araabia tantsude kool, kus õpetatakse araabia tantse jakoreograafiat.Tantsutunnid toimuvad esmaspäeviti: kell 18.00–19.007–12-aastaste tüdrukute rühm ning kell 19.00–20.30üle 12-aastaste rühm. Õpetaja Laura Vassilevskaja.Tantsurühmadesse saab registreeruda huvikeskuses aadressil Rae 38tööpäeviti kella 13.00–20.00.Laura Vassilevskaja on sündinudja elab Tallinnas.Ta on tantsu ning näitlejameisterlikkuseja näitekunstiga kokku puutunudjuba varasest lapsepõlvest. Araabiatantsudega tegeleb Laura alates2005. aastast.Viibides Egiptuses puhkusereisil,vaimustus Laura idamaise tantsugraatsiast, mõistatuslikkusest, õrnusestja ilust. Sellest ajast peale on Laura õppinud tantsukunsti tuntudmeistrite juures Egiptuses, Türgis, Süürias ja Venemaal ning onpraeguseks saavutanud väga kõrgeid tulemusi ja suurt edu.Oma tantsukooli avas ta aastal 2008. Kooli esialgseks nimeks oli Amira.2012. aastast omandas kool föderatsiooni staatuse, mis andis võimalusekorraldada tantsutunde ka väljaspool Tallinna.Alates 24. septembrist 2012 alustas Laura oma tantsutundidega kakülalislahkes Paldiskis.Teavet kooli kohta leiate veebisaidilt www.ldf.ee või helistades telefonil(+372) 59 127 387.Kutsume kõiki soovijaid tundidest osa saama!Kooliõpilaste fotoringKutsun kõiki soovijaid fotograafiakursusele.Kursuse raames õpime tundma fotokaameraid,pildistamismeetodeid ja -tehnikaid erinevatesžanrites ning arvuti fototöötlusprogramme. Plaanison ka kohtumised juhtivate fotograafide ja huvitavateinimestega, konkursid ja temaatilised väljasõidud.Õppetöö toimub vene keeles.Lisateave ja registreerumine telefonil: 53 433 301.E-post: alex.komarov@mail.ee.********************************************Fotograafiakursus täiskasvanuteleKuuajaline kursus algajatele fotograafidele. Õppetunnidtoimuvad Paldiskis õhtusel ajal kolm korda nädalas.Kursuse maksumus 30 eurot.Õppetöö toimub vene keeles.Lisateave ja registreerumine telefonil: 53 433 301.E-post: alex.komarov@mail.ee.PangabussKõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!Pangabussi peatus:PaldiskiRae 38kell 14.00–18.00IV kvartalis1., 15. ja 22. oktoobril12., 19. ja 26. novembril3., 17. ja 31. detsembrilMõni hetk on elus valusam kui teine,mõni hetk on kohe väga, väga valus./J.Tätte/Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kättepangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularahakanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseidja sõlmida muid lepinguid.Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenustetingimustega aadressil www.swedbank.ee. LisainfotPangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate24h telefonilt 6 310 310.Sügav kaastunne Helvele, kalli tütreKAIRIT SOON’ekaotuse puhul.Paldiski naiskodukaitsjad20 Paldiski Linnaleht nr. 8/109

More magazines by this user
Similar magazines