Co najdete v tomto ËÌsle?

seberov.cz
  • No tags were found...

Co najdete v tomto ËÌsle?

OBSAHCo najdete v tomto ËÌsle?⁄VODNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2V·ûenÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Slovo starostky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3SNÕH, zimnÌ ˙drûba, zejmÈna po vÏtöÌm spadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14MobilnÌ obchodnÌ kancel·¯ PraûskÈ plyn·renskÈ, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Hobby dÌlna pro kutily ökolou povinnÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20RodinnÈ centrum Bar·Ëek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22éIJEME V PRAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23NovÈ v˝stavy v Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23AUTOBUSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25NovÈ funkce v InteraktivnÌ dopravnÌ mapÏ Prahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25»asovÈ jÌzdenky pro dospÏlÈ a seniory v Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25ZDRAVÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Podzim ñ vhodn· doba pro oËkov·nÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 1


⁄VODNÕKV·ûenÌRok se seöel s rokem a opÏt je tady poslednÌ letoönÌ Zpravodaj, kter˝ p¯edznamen·v· p¯Ìchodv·noc. Dalo by se ¯Ìct, ûe v·noce jsou tady uû od podzimu. ObchodnÌci se p¯edh·nÏjÌ v conejrozmanitÏjöÌch nabÌdk·ch svÈho zboûÌ, ohromujÌ mnoûstvÌm r˘zn˝ch slev a zaruËenÏ nejlepöÌhozboûÌ. Aù vÏdomÏ, Ëi nevÏdomÏ posouvajÌ nejkr·snÏjöÌ sv·tky roku do roviny konzumu.Nenechme se tÏmito snahami ovlivnit a p¯ipravme se na v·noce tak, jak to dÏlali naöi p¯edkovÈpo staletÌ. Zastavme se, zamysleme se nad uplynul˝m rokem, dop¯ejme sobÏ, sv˝m p¯Ìbuzn˝ma p¯·tel˘m dostatek Ëasu na vz·jemn· setk·v·nÌ, popovÌd·nÌ, Ëas na realizaci tajn˝ch a zatÌmnesplnÏn˝ch p¯·nÌ.P¯eji V·m vöem hodnÏ zdravÌ, ötÏstÌ, spokojenosti v novÈm roce 2011.Libuöe LÈvov·, redakceSlovo starostkyV·ûenÌ spoluobËanÈ,nastal Ëas V·noc, setk·nÌ s rodinou, p¯·teli,Ëas klidu, ale takÈ Ëas hodnocenÌ.LetoönÌ rok, by se dalo ¯Ìci, byl n·roËn˝ provöechny. ObËanÈ si ve volb·ch volili z·stupcedo PoslaneckÈ snÏmovny, do mÌstnÌchzastupitelstvÌ, do zastupitelstva hl. m. Prahya v nÏkter˝ch mÏstsk˝ch Ë·stech a obcÌchtakÈ do Sen·tu »R. Jak jsme mohli vidÏtz poslednÌho v˝voje na Magistr·tuhl.m.Prahy, tak vÌtÏzstvÌ neznamen· vûdyv˝hru. VÌtÏz parlamentnÌch voleb nesestavovalvl·du a vÌtÏz komun·lnÌch volebv Praze z˘stal v opozici. VÏtöina z n·s si¯Ìk·: ÑJe toto spravedlivÈ? M· jeötÏ cenuchodit k volb·m? StejnÏ si to nakonec domluvÌjak chtÏli, bez ohledu na naöe mÌnÏnÌ.ìTakÈ jsem si kladla tyto a podobnÈ ot·zky,ale pokud bychom k volb·m neöli v˘bec,byly by v˝sledky zkreslenÈ zcela. NynÌ alealespoÚ nÏkte¯Ì politici vÏdÌ, ûe lidem nenÌjedno co dÏlajÌ a nenechajÌ si to lÌbit. UvidÌmejak si povede vl·da i novÈ vedenÌ radnicehl. m. Prahy.VedenÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti z˘st·v· skoro stejnÈ.ChtÏla bych V·m tady jeötÏ vysvÏtlit,proË na toto volebnÌ obdobÌ m·me 2 neuvolnÏnÈz·stupkynÏ starostky, nikoliv pouzejednoho, jak jsme nÏkolikr·t deklarovalip¯ed volbami. MinulÈ volebnÌ obdobÌ spoluse mnou sedÏl na radnici pan Ritt, kter˝byl uvolnÏn˝, byl tedy na pln˝ ˙vazeko dispozici pot¯eb·m mÏstskÈ Ë·sti. V sou-ËasnÈ dobÏ jsem uvolnÏn· pouze j·, nikolivz·stupci. NenÌ to proto, ûe nenÌ pr·ce,ale proto, ûe nikdo ze souËasnÈho zastupitelstvanemÏl Ëas se uvolnit ze svÈho sou-ËasnÈho zamÏstn·nÌ na 4 roky a mÌsto tohosi jÌt sednout ke mnÏ na ˙¯ad a vÏnovat sena pln˝ ˙vazek pr·ci pro mÏstskou Ë·st.Proto jsme p¯istoupili ke schv·lenÌ dvou neuvolnÏn˝chz·stupc˘. NeuvolnÏn˝ znamen·,ûe po svÈ pr·ci jeötÏ bude vykon·vatpr·ci pro mÏstskou Ë·st. V praxi ñ obÏ mÈz·stupkynÏ jsou vûdy ve st¯edu dopolednepanÌ Archalousov· a ve st¯edu odpolednepanÌ Vitvarov· k zastiûenÌ na ˙¯adu. Mimoto majÌ svÈ kompetence, schv·lenÈ na druhÈmzased·nÌ zastupitelstva (viz str. 9), kterÈsi budou plnit mimo kancel·¯e ˙¯adu.VϯÌm, ûe toto organizaËnÌ uspo¯·d·nÌ budefungovat a osvÏdËÌ se. DalöÌ zmÏnou je z¯ÌzenÌp¯estupkovÈ komise, nikoliv pouze jednohop¯estupk·¯e. ChtÏla bych vöak v tÈtosouvislosti zmÌnit, ûe pokud p¯estupkov· komise¯eöÌ nÏjak˝ p¯estupek, majÌ na v˝sledeköet¯enÌ n·rok pouze ti, proti kter˝m je26/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEp¯estupek veden. Nelze poskytovat informaceo v˝sledku öet¯enÌ oznamovateli p¯estupku,t¯etÌm osob·m ani zastupitel˘m. V tomtoËÌsle Zpravodaje nenajdete v letoönÌmroce n·vrh rozpoËtu, jelikoû hl. m. Praha sina svÈm ustavujÌcÌm zased·nÌ schv·lila rozpoËtovÈprovizorium, coû v praxi znamen·,ûe vöechny mÏstskÈ Ë·sti budou zaË·tkemroku pracovat takÈ podle rozpoËtov˝chprovizoriÌ, kterÈ si bÏhem prosince musÌschv·lit. Naöe poslednÌ zased·nÌ v letoönÌmroce se bude konat 22. prosince.ChtÏla bych jeötÏ podÏkovat vöem, kte¯ÌaktivnÏ pom·hajÌ s ˙klidem snÏhu, jelikoûn·s pravdÏpodobnÏ Ëek· bohat· nadÌlka,nejen v prosinci. TakÈ dÏkuji za Vaöi trpÏlivostp¯i jeho ˙klidu. ProsÌm V·s o souËinnost,zejmÈna t˝kajÌcÌ se vhodnÈho parkov·nÌvaöich vozidel. Pokud budete st·t takneöùastnÏ, ûe budete blokovat pr˘jezd ˙klidovÈtechnice, m˘ûete b˝t odtaûeni, p¯ÌpadnÏnebude komunikace uklizena a vystavÌtese moûnÈmu hnÏvu vaöich soused˘.P¯eji V·m vöem pohodovÈ v·noËnÌ sv·tkya kr·sn˝, öùastn˝ nov˝ rok.Petra Venturov·,starostkaSNÕH, zimnÌ ˙drûba, zejmÈna po vÏtöÌm spaduV·ûenÌ spoluobËanÈ,v p¯ÌspÏvku v˝öe V·m dÏkuji za pomoc p¯izemnÌ ˙drûbÏ. Vzhledem k velkÈmu spadusnÏhu v poslednÌm obdobÌ vöak musÌmep¯istoupit na n·sledujÌcÌ opat¯enÌ.Posloupnost ˙drûby komunikacÌ:ï V Ladech ñ k z·kladnÌ ökoleï Pod rozvodnou ñ k mate¯skÈ ökole äeberovï K SafinÏ, U ökolky ñ k mate¯skÈ ökole HrnË̯eï ChodnÌk podÈl hlavnÌ komunikace äeberov,HrnË̯eï OstatnÌ vedlejöÌ komunikace soubÏûnÏäeberov, HrnË̯eChodnÌky se udrûujÌ v p¯ÌpadÏ vÏtöÌhomnoûstvÌ snÏhu pouze na jednÈ stranÏ vozovky.V p¯ÌpadÏ nutnosti pouûÌvejte sch˘dnoustranu chodnÌku.ChodnÌky se nebudou udrûovat (˙zk˝ profil,snÌh nenÌ kam hrnout) z d˘vodu nemoûnosti˙drûby komunikace soubÏûnÏ s ˙drûboup¯ilehlÈho chodnÌku a oplocenÌ vaöichnemovitostÌ na tÏchto ˙secÌch:ï äeberov: Pouchova, Mezi poli.ï HrnË̯e: K Obo¯e, BÏl·skova, BaboËkov·,éluù·skova, Louck·.Komunikace bude pluhov·na a z·roveÚ natÏchto ˙secÌch bude podle pot¯eby prov·-dÏn posyp (inertnÌ materi·l).é·d·me VäECHNY ÿIDI»E o ohleduplnostp¯i parkov·nÌ s ohledem na zachov·nÌ pr˘jezdnostitechniky pro ˙klid snÏhu (2,5 m ñne pouze pro osobnÌ vozidlo).V p¯ÌpadÏ, ûe nebude zachov·n profil propr˘jezd vozidel zimnÌ ˙drûby, nebude komunikaceuklizena do dalöÌho v˝jezdu tÈtotechniky. P¯Ìklad nevhodnÈho parkov·nÌm˘ûete vidÏt nÌûe na p¯iloûenÈ fotografii.é·d·me takÈ ¯idiËe vozidel zaparkovan˝chÑceloroËnÏì na ve¯ejn˝ch komunikacÌch, abysv· vozidla zaparkovali na svÈ pozemky,abychom mohli ˙drûbu prov·dÏt. V mnohap¯Ìpadech se bohuûel st·v·, ûe vaöe vozidlabr·nÌ jakÈkoliv ˙drûbÏ.Pokud si odhazujete snÌh ze sv˝ch vjezd˘,p¯ÌpadnÏ dvork˘ apod. NEH¡ZEJTE SNÕHDO VOZOVKY, ale do bok˘, do zelenÏ.ProjÌûdÏjÌcÌ zimnÌ ˙drûba v·m jej jinak samoz¯ejmÏnahrne zpÏt.Vöem uk·znÏn˝m ¯idiˢm a chodc˘m, majitel˘mnemovitostÌ, kte¯Ì pom·hajÌ s ˙drûbou,dÏkuji za pomoc i trpÏlivost.Petra Venturov·, starostkaZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 3


RADNICEZe zased·nÌ ZastupitelstvaUSTAVUJÕCÕ ZASED¡NÕ ñ 15. 11. 2010UstavujÌcÌ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo v pondÏlÌ 15.11.2010 od 17:00do 18:35 v zasedacÌ mÌstnosti ˙¯adu. P¯Ìtomno bylo 7 zastupitel˘. Za obËany byla p¯ÌtomnapanÌ Kol·Ëkov·, panÌ äteflov· a pan Ritt.UstavujÌcÌ zased·nÌ zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov zah·jila Ing. Petra Venturov·,kter· p¯ivÌtala novÈ Ëleny zastupitelstva a p¯edala slovo Janu Kastnerovi, jako nejstaröÌmuËlenu zastupitelstva. Pan Kastner konstatoval, ûe ustavujÌcÌ zased·nÌ bylo ¯·dnÏ svol·no.D·le konstatoval, ûe poËet p¯Ìtomn˝ch Ëlen˘ zastupitelstva je 7 z celkovÈho poËtusedmi Ëlen˘ zastupitelstva, je tedy usn·öenÌschopnÈ a povϯil Ing. Petru Venturovou dalöÌmvedenÌm ustavujÌcÌho zased·nÌ zastupitelstva.Ing. Venturov· p¯edala slovo tajemnÌkovi ˙¯adu p. NovotnÈmu, kter˝ p¯ÌtomnÈ informoval,ûe proti v˝sledku voleb nebyly dle informace MÏstskÈho soudu v Praze pod·ny n·mitkya vöichni ËlenovÈ Zastupitelstva M» Praha-äeberov byli ¯·dnÏ zvoleni, jejich mand·t jeplatn˝ a mohou proto sloûit slib Ëlena zastupitelstva.SLOéENÕ SLIBU ZASTUPITELŸIng. Venturov· p¯eËetla ÑSlib Ëlena zastupitelstvaìa potÈ vyzvala jednotlivÈ Ëleny,aby nahlas pronesli slovo Ñslibujiì a sloûenÌslibu potvrdili sv˝m podpisem. Jako poslednÌsloûila slib Ing. Petra Venturov· dorukou Jana Kastnera.Ing. Venturov· informovala zastupiteleo vzd·nÌ se mand·tu panÌ MUDr. Kate¯inyKolkovÈ a o prvnÌm n·hradnÌkovi panu JaroslavuChaloupkovi.ZM» Praha-äeberov:a) vzali na vÏdomÌ vzd·nÌ se mand·tu zastupiteleM» Praha-äeberov MUDr. Kate¯inouKolkovou,b) osvÏdËili panu Jaroslavu Chaloupkovivznik mand·tu zastupitele M» Praha-äeberovke dni 12.11.2010.PotÈ pan Chaloupka sloûil do rukou Ing.VenturovÈ slib Ëlena zastupitelstva.UR»ENÕ OVÃÿOVATELŸ Z¡PISU A ZAPI-SOVATELEJako ovϯovatele z·pisu navrhla Ing. PetraVenturov· pp. Hrubou a TureËka, jako zapisovatelepanÌ Dvo¯·kovou. ZastupitelÈtento n·vrh jednohlasnÏ schv·lili.SCHV¡LENÕ PROGRAMUP¯edsedajÌcÌ panÌ Venturov· sezn·mila p¯ÌtomnÈs n·vrhem programu:1. UrËenÌ ovϯovatel˘ z·pisu2. Schv·lenÌ programu3. Volba starosty a mÌstostarostya) urËenÌ poËtu mÌstostarost˘b) urËenÌ, kterÈ funkce budou ËlenovÈzastupitelstva vykon·vat jako dlouhodobÏuvolnÏnÌc) urËenÌ zp˘sobu volby starosty a mÌstostarostyd) volba starostye) volba mÌstostarosty4. Z¯ÌzenÌ finanËnÌho a kontrolnÌho v˝bora) urËenÌ poËtu Ëlen˘ finanËnÌho a kontrolnÌhov˝borub) volba p¯edsedy finanËnÌho v˝boruc) volba p¯edsedy kontrolnÌho v˝borud) volba Ëlen˘ finanËnÌho v˝borue) volba Ëlen˘ kontrolnÌho v˝boru5. RozhodnutÌ o odmÏn·ch za v˝kon funkcÌneuvolnÏn˝ch Ëlen˘ zastupitelstva6. R˘znÈ7. Z·vÏrN·vrh programu zastupitelÈ schv·lili opÏtjednohlasnÏ.46/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEVOLBA STAROSTY A MÕSTOSTAROSTYa) urËenÌ poËtu mÌstostarost˘Ing. Venturov· zastupitel˘m navrhla, abypro volebnÌ obdobÌ byli schv·leni dva neuvolnÏnÌmÌstostarostovÈ.PanÌ Hrub· vyslovila n·zor, ûe z d˘vodu˙spor finanËnÌch prost¯edk˘ by mÏl b˝t volenpouze jeden mÌstostarosta. O slovo sep¯ihl·sila panÌ Archalousov· a vysvÏtlila, ûev minulÈm volebnÌm obdobÌ mÏla M» jednohomÌstostarostu uvolnÏnÈho a jednohoneuvolnÏnÈho. TÌm, ûe v souËasnÈm volebnÌmobdobÌ bude mÌt M» dva neuvolnÏnÈmÌstostarosty, uöet¯Ì M» na mzd·ch cca10 000 KË + 35% soci·lnÌho a zdravotnÌhopojiötÏnÌ mÏsÌËnÏ.Jelikoû panÌ Hrub· podala protin·vrh, kter˝mbylo hlasov·nÌ o jednom uvolnÏnÈmmÌstostarostovi (nebyl na nÏj kandid·t), takse nejprve hlasovalo o protin·vrhu aû potÈo vlastnÌm n·vrhu. Pro protin·vrh panÌ HrubÈhlasovala panÌ Hrub· a pan TureËek,proti tomuto n·vrhu hlasovali: pp. Venturov·,Archalousov·, Vitvarov·, Kastner, Chaloupka.Tento protin·vrh nebyl p¯ijat. PotÈse p¯istoupilo k hlasov·nÌ o p˘vodnÌm n·-vrhu, kter˝m byli dva neuvolnÏnÌ mÌstostarostovÈ.Pro tento n·vrh hlasovali: pp. Venturov·,Archalousov·, Vitvarov·, Kastner,Chaloupka. Proti tomuto n·vrhu hlasovali:pp. TureËek a Hrub·.Zastupitelstvo Tenton·vrh byl p¯ijat. Bylo tedy rozhodnutoo poËtu neuvolnÏn˝ch mÌstostarost˘.b) urËenÌ, kterÈ funkce budou ËlenovÈ zastupitelstvavykon·vat dlouhodobÏ uvolnÏnÌIng. Venturov· p¯edloûila zastupitel˘m n·vrh,aby pouze funkce starosty M» byla vykon·-v·na jako uvolnÏn·. Nikdo nepodal û·dn˝protin·vrh a proto se o tomto n·vrhu hlasovalo.Tento n·vrh byl jednohlasnÏ schv·len.c) urËenÌ zp˘sobu volby starosty a mÌstostarostyZastupitelÈ se p¯iklonili k n·vrhu, aby hlasov·nÌo volbÏ starosty probÏhlo aklamacÌñ ve¯ejn˝m hlasov·nÌm. Tento n·vrh si takÈschv·lili.d) volba starostyP¯edsedajÌcÌ p. Venturov· poû·dala zastupitele,aby p¯eloûili svÈ n·vrhy na funkcistarosty na volebnÌ obdobÌ 2010ñ2014.Sv˘j n·vrh p¯edloûilo pouze SdruûenÌ nez·visl˝chkandid·t˘ Pro lepöÌ obec, a to Ing.Petru Venturovou. O tomto n·vrhu se hlasovalo.Pro byli: pp. Archalousov·, Vitvarov·,Venturov·, Kastner, Chaloupka, zdrûelise hlasov·nÌ: pp.Hrub· a TureËek.PanÌ Ing. Petra Venturov· byla zvolena starostkou.e) volba mÌstostarost˘Starostka M» vyzvala zastupitele o n·vrhyna funkci mÌstostarost˘ na volebnÌ obdobÌ2010ñ2014.Za SdruûenÌ nez·visl˝ch kandid·t˘ Pro lepöÌobec navrhla RNDr. Michaelu Archalousovoua za ODS Mgr. KvÏtoslavu Vitvarovou.PanÌ Hrub· podala n·vrh, aby jako jedenz neuvolnÏn˝ch mÌstostarost˘ byl zvolenMgr. Tom·ö TureËek.Hlasov·nÌ probÏhlo o kaûdÈm kandid·tovina funkci neuvolnÏnÈho mÌstostarosty samostatnÏ.1. Mgr. Tom·ö TureËek:PRO ñ p. Hrub·PROTI ñ pp. Archalousov·, Kastner, ChaloupkaZdrûel se ñ pp. Venturov·, Vitvarov·, Ture-ËekN·vrh nebyl p¯ijat2. Mgr. KvÏtoslava Vitvarov·:PRO ñ pp. Venturov·, Archalousov·, Kastner,ChaloupkaZdrûel se ñ pp. Vitvarov·, TureËek, Hrub·N·vrh byl p¯ijat3. RNDr. Michaela Archalousov·:PRO ñpp. Venturov·, Vitvarov·, Kastner,ChaloupkaZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 5


RADNICEZdrûel se ñ pp. Archalousov·, TureËek, Hrub·N·vrh byl p¯ijatZastupitelstvo M» Praha-äeberov tedy zvolilodo funkce neuvolnÏnÈho mÌstostarostyMgr. KvÏtoslavu Vitvarovou a RNDr. MichaeluArchalousovou.ZÿÕZENÕ FINAN»NÕHO A KONTROLNÕ-HO V›BORUStarostka M» informovala zastupitele o povinnostiz¯ÌzenÌ finanËnÌho a kontrolnÌhov˝boru a urËenÌ poËtu Ëlen˘ v˝bor˘, kter˝musÌ b˝t lich˝. »leny v˝boru mohou b˝tËlenovÈ zastupitelstva i jinÈ osoby. P¯edsedouv˝boru m˘ûe b˝t pouze Ëlen zastupitelstva.a) urËenÌ poËtu Ëlen˘ finanËnÌho a kontrolnÌhov˝boruIng. Venturov· podala n·vrh, aby zastupitelstvoz¯Ìdilo t¯ÌËlenn˝ finanËnÌ a kontrolnÌv˝bor. Tento n·vrh byl jednohlasnÏ p¯ijat.b) volba p¯edsedy finanËnÌho v˝boruIng. Venturov· podala n·vrh, aby p¯edsedoufinanËnÌho v˝boru se stal Jan Kastner apoû·dala zastupitele o jejich n·vrhy. PanÌHrub· chtÏla navrhnout pana TureËka, kter˝vöak byl nominov·n na p¯edsedu kontrolnÌhov˝boru. Pan TureËek nep¯ijal jejÌn·vrh a proto ofici·lnÏ nebyl pod·n protin·vrh.P¯edsedou v˝boru nem˘ûe b˝t starostkaani jejÌ z·stupci. StejnÏ tak panÌ Hrub·,kter· je ¯editelkou z¯ÌzenÈ p¯ÌspÏvkovÈorganizace by nemÏla b˝t p¯edsedou ani finanËnÌhoani kontrolnÌho v˝boru. JelikoûfinanËnÌ v˝bor sestavuje n·vrh rozpoËtu apanÌ ¯editelka by byla ve st¯etu z·jm˘ a kontrolnÌv˝bor prov·dÌ ve¯ejnÏ spr·vnÌ kontroluz¯Ìzen˝ch p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ,coû opÏt nem˘ûe panÌ Hrub·.Zastupitelstvo M» Praha-äeberov zvolilop¯edsedou finanËnÌho v˝boru pana JanaKastnera. Pro tento n·vrh hlasovali pp. Venturov·,Vitvarov·, Archalousov·, Chaloupka,Zdrûeli se ñ pp. Kastner, TureËek, Hrub·.c) volba p¯edsedy kontrolnÌho v˝boruIng. Venturov· podala n·vrh, aby p¯edsedoukontrolnÌho v˝boru se stal Mgr. Tom·öTureËek a poû·dala zastupitele o jejich n·-vrhy. Protin·vrh nebyl pod·n.Zastupitelstvo M» Praha-äeberov zvolilop¯edsedou kontrolnÌho v˝boru Mgr. Tom·-öe TureËka. Pro hlasovali ñ pp. Venturov·,Vitvarov·, Archalousov·, Kastner, Chaloupka,Hrub·. Zdrûel se ñ p. TureËek.d) volba Ëlen˘ finanËnÌho v˝boruStarostka M» opÏt poû·dala zastupitele o jejichn·vrhy na Ëleny finanËnÌho v˝boru provolebnÌ obdobÌ 2010 ñ 2014 a poddala n·-vrh na Ëleny finanËnÌ komise a to Ing. Ji¯inuChaloupkovou a Mgr. Vlastu Kol·Ëkovou.Zastupitelstvo M» Praha-äeberov zvoliloËleny finanËnÌho v˝boru Ing. Ji¯inu Chaloupkovoua Mgr. Vlastu Kol·Ëkovou. Pro hlasovaliñ pp. Venturov·, Vitvarov·, Archalousov·,Hrub·, TureËek, Kastner, Zdrûel sep. Chaloupka.e) volba Ëlen˘ kontrolnÌho v˝boruIng. Venturov· podala n·vrh, aby se ËlenykontrolnÌho v˝boru stali. Jitka é·kov· a JaroslavChaloupka a poû·dala zastupiteleo jejich n·vrhy na Ëleny kontrolnÌho v˝boru.PanÌ Hrub· podala n·vrh, aby se ËlenemkontrolnÌho v˝boru stal pan Dost·l, kter˝ bylv minulosti Ëlenem zastupitelstva mÏstskÈË·sti.PanÌ starostka informovala, ûe projedn·nÌkontrolnÌho Ëi finanËnÌho v˝boru jsou siceneve¯ejn·, nicmÈnÏ p¯edseda v˝boru sim˘ûe p¯izvat na jedn·nÌ obËany, kterÈ uzn·za vhodnÈ. Tito hostÈ se mohou aktivnÏ˙Ëastnit jedn·nÌ, nemajÌ vöak hlasovacÌ pravomoci.Starostka M» dala n·slednÏ jednotlivÏ hlasovato n·vrzÌch na Ëleny kontrolnÌho v˝boru:1. Ing. Miroslav Dost·lPRO ñ pp. TureËek, Hrub·PROTI ñ p. Archalousov·Zdrûel se ñ pp. Venturov·, Vitvarov·, Chaloupka,KastnerN·vrh nebyl p¯ijat66/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE2. Jaroslav ChaloupkaPRO ñ pp. Venturov·, Vitvarov·, Archalousov·,KastnerPROTI ñ p. Hrub·Zdrûel se ñ pp. TureËek, ChaloupkaN·vrh byl p¯ijat3. Jitka é·kov·PRO ñ pp. Venturov·, Vitvarov·, Archalousov·,Kastner, ChaloupkaZdrûel se ñ pp. TureËek, Hrub·N·vrh byl p¯ijatKontrolnÌ v˝bor tedy doplnÌ mimo jiû zvolenÈhop¯edsedy pana TureËka pan JaroslavChaloupka a panÌ Jitka é·kov·.ODMÃNY NEUVOLNÃN›M »LENŸM ZA-STUPITELSTVAStarostka mÏstskÈ Ë·sti navrhla zastupitel˘m,aby neuvolnÏn˝m Ëlen˘m zastupitelstvabyla poskytov·na odmÏna v maxim·lnÌv˝öi a to ode dne kon·nÌ ustavujÌcÌhozased·nÌ zastupitelstva, tedy od 15.11.2010.Tzn. za v˝kon funkce neuvolnÏnÈho mÌstostarostyve v˝öi 24 250 KË, za v˝kon funkcep¯edsedy v˝boru zastupitelstva ve v˝öi1300 KË a za v˝kon funkce Ëlena zastupitelstvave v˝öi 540 KË. O jednotliv˝ch odmÏn·chse bude hlasovat jednotlivÏ.Zastupitelstvo MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovv souladu s ß 52 z·kona o hl. m. Praze ana¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 37/2003 Sb., o odmÏn·chza v˝kon funkce Ëlen˘m zastupitelstev,v platnÈm znÏnÌ stanovÌ odmÏnu za v˝konfunkce neuvolnÏnÈho Ëlena zastupitelstvamÏstskÈ Ë·sti ve v˝öi 540 KË mÏsÌËnÏ. OdmÏnabude poskytov·na ode dne p¯ijetÌ tohotousnesenÌ ñ 15.11.2010 a v p¯ÌpadÏn·hradnÌka ode dne prvnÌho zased·nÌ zastupitelstva,jehoû se z˙Ëastnil. Hlasov·nÌ:jednohlasnÏ schv·leno ñ n·vrh byl p¯ijat.Zastupitelstvo MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovv souladu s ß 52 z·kona o hl. m. Praze ana¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 37/2003 Sb., o odmÏn·chza v˝kon funkce Ëlen˘m zastupitelstev,v platnÈm znÏnÌ stanovÌ odmÏnu za v˝konfunkce mÌstostarosty jako neuvolnÏnÈhoËlena zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti ve v˝öi24 250 KË mÏsÌËnÏ. OdmÏna bude poskytov·naode dne zvolenÌ do funkce mÌstostarosty,tedy od 15.11.2010. Hlasov·nÌ: PROñ pp. Venturov·, Archalousov·, Vitvarov·,Kastner, Chaloupka. PROTI ñ p. Hrub·,Zdrûel se ñ p. TureËek. N·vrh byl p¯ijat.Zastupitelstvo MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovv souladu s ß 52, ß 59 z·kona o hl. m. Prazea na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 37/2003 Sb., o odmÏn·chstanovÌ odmÏnu za v˝kon funkce p¯edsedyv˝boru zastupitelstva ve v˝öi 1300 KËmÏsÌËnÏ. OdmÏna bude poskytov·na odedne zvolenÌ do funkce p¯edsedy v˝boru,tedy od p¯ijetÌ tohoto usnesenÌ dne15.11.2010. Hlasov·nÌ: PRO ñ pp. Venturov·,Archalousov·, Vitvarov·, Hrub·, Chaloupka.Zdrûel se ñ pp. TureËek, Kastner.N·vrh byl p¯ijat.Zastupitelstvo MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberovv souladu s ß 65 odst. 3 z·kona o hl. m.Praze stanovÌ, ûe p¯i soubÏhu v˝konu nÏkolikafunkcÌ se odmÏna neuvolnÏnÈmu Ëlenovizastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti poskytnepouze za v˝kon funkce, za niû podle rozhodnutÌzastupitelstva n·leûÌ nejvyööÌ odmÏna.Hlasov·nÌ:PRO ñ pp. Venturov·, Archalousov·,Vitvarov·, Kastner, Chaloupka,Zdrûel se: pp. TureËek, Hrub·, N·vrh bylp¯ijat.Do diskuse se p¯ihl·sila panÌ äteflov· s dotazem,jakÈ kompetence budou mÌt neuvolnÏnÌmÌstostarostovÈ. PanÌ starostka vysvÏtlila,ûe veökerÈ kompetence budouobjasnÏny na ¯·dnÈm zased·nÌ zastupitelstva29.11.2010. Zased·nÌ probÏhne v Bar·ËnickÈrychtÏ v HrnË̯Ìch. PanÌ starostkapodÏkovala vöem za ˙Ëast a ukonËila zased·nÌ.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 7


RADNICE2. ZASED¡NÕ ZM» ñ 29.11.2010DruhÈ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo v pondÏlÌ 29.11.2010 od 17:00 do18:35 v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch. P¯Ìtomno bylo vöech 7 zastupitel˘. Za obËany bylap¯Ìtomna panÌ Kol·Ëkov·, panÌ äteflov·, pan Rajtora a pan Navara. Zased·nÌ ¯Ìdila panÌstarostka, kter· v ˙vodu konstatovala, ûe je p¯Ìtomna nadpoloviËnÌ vÏtöina vöech zastupitel˘a proto je zastupitelstvo usn·öenÌschopnÈ. PotÈ dala hlasovat o navrûenÈm programu,kter˝ byl schv·len v navrûenÈm znÏnÌ. Pan tajemnÌk n·slednÏ konstatoval, ûe z·pisz p¯edchozÌho zased·nÌ odpovÌd· jeho pr˘bÏhu.PROGRAMOV… PROHL¡äENÕ ZASTUPI-TELSTVA M» PRAHA-äEBEROV PRO VO-LEBNÕ OBDOBÕ 2010ñ2014Informovanostñ zatraktivnÌme internetovÈ str·nky, zaktualizujemediskusnÌ fÛrum, budeme informovato vöech ve¯ejn˝ch zak·zk·ch vËetnÏ jejichv˝sledku.Doprava a bezpeËnost obËan˘ñ budeme jednat s Technickou spr·voukomunikacÌ (spravuje hlavnÌ komunikace),DopravnÌm podnikem hl. m. Prahy, spoleËnostÌROPID (provozovatelem p¯ÌmÏstsk˝chautobusov˝ch linek), hlavnÌm mÏstem Prahou,St¯edoËesk˝m krajem a dalöÌmi z·stupcia odbornÌky o opat¯enÌch pro zklidnÏnÌdopravy v M»,ñ zjistÌme moûnosti zavedenÌ kamerovÈhosystÈmu v M»,ñ vybudujeme chodnÌk v ulici V Ladech odhlavnÌ silnice aû k z·kladnÌ ökole pro zv˝öenÌbezpeËnosti naöich ökol·k˘,ñ budeme d˘slednÈ p¯ipomÌnkovat Vesteckouspojku spolu s k¯iûovatkou na EXITu3,7 km d·lnice D1 na Brno tak, abychomdos·hli nejlepöÌho ¯eöenÌ, kterÈ co nejvÌcepom˘ûe zklidnÏnÌ dopravy na hlavnÌ komunikaciskrz HrnË̯e a äeberov a z·roveÚ ne-˙mÏrnÏ nezatÌûÌ naöe ûivotnÌ prost¯edÌ, abyse Vesteck· spojka nestala spojnicÌ okruhuR1, JVD a d·lnice D1, aby Vesteck· spojkaodv·dÏla dopravu z okolnÌch obcÌ na d·lniciD1, p¯ed vyd·nÌm koneËnÈho stanoviskaM» k dokumentaci pro ˙zemnÌ rozhodnutÌk VesteckÈ spojce vyhl·sÌme dotaznÌkovouakci prost¯ednictvÌm Zpravodaje awww str·nek, ve kterÈ zjistÌme aktu·lnÌ n·-zor obËan˘ M».äkolstvÌ, kultura a sportñ dokonËÌme projektovou p¯Ìpravu druhÈhostupnÏ z·kladnÌ ökoly, pokusÌme se zajistitfinanËnÌ prost¯edky na jejÌ realizaci,ñ dokonËÌme dalöÌ napl·novanÈ etapy sportovnÏoddychovÈho are·lu äeberov ñ multifunkËnÌh¯iötÏ, h¯iötÏ na beach volejbal,h¯iötÏ na tenis, venkovnÌ posilovnu, skatepark, parkoviötÏ, öatny se soci·lnÌm z·zemÌm.éivotnÌ prost¯edÌñ budeme pokraËovat v pravidelnÈ osvÏtÏo odpadech,ñ zajistÌme dostateËn˝ poËet velkoobjemov˝chkontejner˘ a kontejner˘ na kompostovateln˝biologick˝ odpad,ñ budeme pokraËovat v pÈËi o ve¯ejnouzeleÚ, v ochranÏ p¯ÌrodnÌch pam·tek (Hrn-Ë̯skÈ louky) vËetnÏ rybnÌk˘.Ve¯ejn· vybavenostñ budeme pokraËovat ve v˝kupech pozemk˘pod komunikacemi ve spolupr·ci s Magistr·temhl. m. Prahy,ñ budeme nad·le aktivnÏ pracovat na zÌsk·nÌsouhlas˘ majitel˘ pozemk˘ (pan StanislavSousedÌk, panÌ Jarmila SmÈkalov·,panÌ VÏra Dvo¯·kov·) s odvedenÌm povrchov˝chvod v HrnË̯Ìch,ñ v n·vaznosti na zÌsk·nÌ souhlasu v˝öeuveden˝ch majitel˘ budeme pokraËovatv dokonËenÌ rekonstrukcÌ vöech komunika-86/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEcÌ v HrnË̯Ìch, v prvnÌ etapÏ Lipensk· I. sejedn· o komunikace: JezevËÌ, B¯ezÌ, dokon-ËenÌ ulice V Zat·Ëce, spolu s navazujÌcÌzadnÌ polovinou Ë·stÌ ulice Lipensk· a OsvÏtov·,druh· etapa Lipensk· II. zahrnuje uliceOsvÏtov· a Lipensk· od hlavnÌ komunikacespolu s Rojickou, V Z·hybu a navazujÌcÌkonec ulice U äkolky,ñ budeme iniciovat jedn·nÌ s nov˝mi majitelipozemk˘ urËen˝ch pro v˝stavbu centraäeberova.OBORY A ROZDÃLENÕ »INNOSTÕ ZASTU-PITELSTVA M» äEBEROVIng. Petra Venturov·,starostkaï Komunikace s ve¯ejnostÌï Legislativaï Reprezentaceï Urbanismus (stavebnÌ komise)ï ⁄zemnÌ pl·n (stavebnÌ komise)ï ZmÏny ˙zemnÌho pl·nuï Pozemkov· agendaï Majetek obceï InvestiËnÌ v˝stavba ñ realizaceï BezpeËnostRNDr. Michaela Archalousov·,neuvolnÏn· mÌstostarostkaï Financeï Hospoda¯enÌ obceï RozpoËet M» vËetnÏ jeho ˙pravï Z·vÏreËn˝ ˙Ëet M»ï InvestiËnÌ v˝stavba ñ strategieï äkolstvÌMgr. KvÏtoslava Vitvarov·,neuvolnÏn· mÌstostarostkaï Moûnosti zÌsk·v·nÌ financÌ, granty EUï éivotnÌ prost¯edÌ, po¯·dekï KontrolnÌ Ëinnostï Dopravaï Informovanostï KulturnÌ, sportovnÌ a volno-ËasovÈaktivityZastupitelstvo M» Praha-äeberov:1. vzalo na vÏdomÌ rozdÏlenÌ oblastÌ p˘sobnostÌstarostky a mÌstostarostek,2. povϯilo panÌ RNDr. Michaelu Archalousovoua Mgr. KvÏtoslavu Vitvarovou k podepisov·nÌdoloûky podle ß 43 z·kona Ë.131/2000 Sb. o hl. m. Praze, ve znÏnÌ pozdÏjöÌchp¯edpis˘,3. povϯilo panÌ RNDr. Michaelu Archalousovoua Mgr. KvÏtoslavu Vitvarovou zastupov·nÌma podepisov·nÌm pÌsemnostÌv dobÏ nep¯Ìtomnosti panÌ starostky.PRO tento n·vrh hlasovali: pp.Venturov·,Archalousov·, Vitvarov·, Kastner, Chaloupka,Zdrûeli se: pp. Hrub·, TureËek.PRON¡JEM HROBOV…HO MÕSTA PROOB»ANY S TRVAL›M POBYTEM MIMOM»Vzhledem ke skuteËnosti, ûe ZM» si nasvÈm 9. zased·nÌ dne 23.7.2007 v bodÏ Ë.12 odsouhlasilo a povϯilo starostku M»podepisov·nÌm n·jemnÌch hrobov˝ch mÌstpro obËany naöÌ M», musÌ se vöechny ostatnÌû·dosti dostat na zased·nÌ zastupitelstva.I kdyû se na prvnÌ pohled m˘ûe zd·t, ûevöechny û·dosti jsou vy¯izov·ny kladnÏ anenÌ jich mnoho, musÌme si uvÏdomit skuteËnost,ûe i nov· Ë·st naöeho h¯bitova m·svÈ omezenÈ kapacity. Star· Ë·st h¯bitovaje aû na p·r v˝jimek jiû vyËerp·na kapacitnÏa proto je nutnÈ mÌsta na naöem h¯bitovÏuchovat pro naöe obËany. Pokud se vyskytneû·dost, kdy o p¯idÏlenÌ hrobovÈhomÌsta û·d· nÏkdo, kdo tu m· Ë·st rodiny,ale s·m nem· trval˝ pobyt na naöem ˙zemÌ,Ëi tady m· pochovanou Ë·st rodinyapod., pak se k jednotliv˝m û·dostem p¯istupujeindividu·lnÏ a d· se jim vyhovÏt.Pokud vöak o p¯idÏlenÌ hrobovÈho mÌstaû·d· ûadatel bez vazeb k naöÌ M», nelzemu bohuûel vyhovÏt.Rodina Vesel· û·d· o p¯idÏlenÌ urnovÈhomÌsta. Rodina zde m· nemovitost od roku1969. Trval˝ pobyt m· vÏtöina na Praze 8.Tento n·vrh byl p¯ijat.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 9


RADNICESMLOUVA O V›PŸJ»CE SE SPOL. AFKOLYMPIA äEBEROV ñ HLINÕKOV… BRANKYPan Ji¯Ì Mal·Ëek poû·dal o finanËnÌ p¯ÌspÏvekna n·kup 2 ks hlinÌkov˝ch branek (û·-dost viz samostatn· p¯Ìloha) pro AFK Olympiaäeberov, tedy pro naöe malÈ fotbalisty,kte¯Ì hrajÌ na fotbalovÈm h¯iöti. V minulostipouûÌvali branky, kterÈ zap˘jËila BohemiansPraha, kterÈ si vöak s koncem minulÈsezÛny odvezli.V souËasnÈ dobÏ dÏti pouûÌvajÌ staröÌ ûeleznÈbranky, kterÈ jsou tÏûkÈ a hrozÌ moûnost˙razu. Jelikoû je AFK Olympia äeberovobËanskÈ sdruûenÌ, za poslednÌ 4 rokynepodalo û·dost o û·dn˝ p¯ÌspÏvek Ëi podporutohoto klubu, tak navrhuji branky koupitz naöeho rozpoËtu do majetku mÏstskÈË·sti a AFK Olympia äeberov je p˘jËitsmlouvou o v˝p˘jËce. Ve smlouvÏ musÌ b˝tzakotveno, ûe za bezpeËnÈ umÌstÏnÌ branek,jejich zabezpeËenÌ, pravideln˝ ˙klid dozamËenÈ mÌstnosti a pravidelnou ˙drûburuËÌ AFK Olympia äeberov, nikoliv mÏstsk·Ë·st. ZastupitelÈ schv·lili v˝p˘jËku 2 ks hlinÌkov˝chbranek v cenÏ 21 000 KË vËetnÏDPH obËanskÈmu sdruûenÌ AFK Olympiaäeberov, zastoupenÈ panem Ji¯Ìm Mal·Ëkem,smlouvou o v˝p˘jËce. Za bezpeËnÏumÌstÏnÌ, zajiötÏnÌ a pouûÌv·nÌ branek zodpovÌd·AFK Olympia äeberov. ZastupitelÈpovϯili panÌ starostku podeps·nÌm smlouvyo v˝p˘jËce v souladu s v˝öe uveden˝musnesenÌm.SMLOUVA O V›PŸJ»CE SE SDRUéENOUOBCÕ BAR¡»NÕKŸ V PRAZE 4-HRN»ÕÿÕCHPro uvedenÌ spr·vnÈho pr·vnÌho stavu jepot¯ebnÈ zruöit d¯ÌvÏjöÌ dodatky, kterÈ bylyuzav¯eny v rozporu s platnou legislativou aschv·lit tento navrûen˝ dodatek. Obec Bar·ËnÌk˘pouûÌv· v Bar·ËnickÈ rychtÏ jednumÌstnost v p¯ÌzemÌ, kter· je specifikov·nav p¯edmÏtu v˝p˘jËky. Jelikoû Bar·ËnÌci p¯in·öejÌkulturnÌ prospÏch ve smyslu moûnostisetk·v·nÌ se nejen staröÌm obËan˘m, vöechnazastupitelstva souhlasila s bez˙platn˝mn·jemn˝m, coû v praxi znamen· smlouvuo v˝p˘jËce, nikoliv smlouvu n·jemnÌ. PrvnÌdodatek byl tvo¯en jakousi formulacÌ podobajÌcÌse n·jemnÌ smlouvÏ, ale za 1 KË,coû je v rozporu se z·konem. N·jemnÈ bymuselo b˝t stanoveno v mÌstÏ a Ëase obvyklÈm.NabÌzÌ se tedy smlouva o v˝p˘jËce,o kterou se pokouöela varianta druhÈhododatku, kter˝ vöak byl opÏt za ˙hradu 1 KË,coû opÏt nem˘ûe b˝t. Je zde tedy navrûent¯etÌ dodatek, kter˝ ruöÌ dva p¯edchozÌ aup¯esÚuje p˘vodnÌ smlouvu o v˝p˘jËcev p¯edmÏtu pron·jmu, dobÏ pron·jmu.ZM» Praha-äeberov:1. schv·lilo dodatek Ë. 3 ke smlouvÏ o v˝p˘jËcese sdruûenou obcÌ Bar·ËnÌk˘ ze dne17.3.1999 v navrûenÈm znÏnÌ. Tento dodatekup¯esÚuje p¯edmÏt v˝p˘jËky, dobu v˝p˘jËky.Smlouva o v˝p˘jËce je bezplatn·.2. povϯilo panÌ starostku podeps·nÌm dodatekË.3 ke smlouvÏ o v˝p˘jËce se sdruûenouobcÌ Bar·ËnÌk˘ ze dne 17.3.1999v navrûenÈm znÏnÌ.ROZPUäTÃNÕ »¡STI REZERVNÕHO FON-DU Zä V LADECH 6, PRAHA 4ZM» Praha-äeberov schv·lilo rozpuötÏnÌË·sti rezervnÌho fondu ve v˝öi 100 tis. KËdo provoznÌho rozpoËtu Zä V Ladech, Praha4 v souladu s n·vrhem pana ¯editele, tedyna zajiötÏnÌ oprav a v˝mÏny d¯evÏn˝ch tabulÌza novÈ bezpraönÈ s keramick˝m povrchem.DODATEK ». 1 SE SPOL. PRF S.R.O. ñUPÿESNÃNÕ PÿEDMÃTU SMLOUVY ACENY JEJÕ PLNÃNÕ ñ SPR¡VA SÕTÃ, V›PO-»ETNÕ TECHNIKYSpoleËnost PRF s.r.o. je spr·vcem poËÌta-ËovÈ sÌtÏ od roku 2004 za Ë·stku 4480 KËbez DPH. Za tuto Ë·stku obhospoda¯ovalaspoleËnost 7 poËÌtaˢ. Od roku 2004 sen·roky na poËÌtaËovou sÌù, jednotlivÈ aktualizace,novÈ softwary apod. znaËnÏ rozöÌ-¯ili. P¯esto spoleËnost od p˘vodnÌ smlouvy106/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEza poslednÌch 6 let nepoû·dala o zv˝öenÌceny, ani o v˝öi inflace. Proto navrhuji uzav¯Ìtdodatek, na z·kladÏ û·dosti spoleËnostiPRF s.r.o., kter˝ up¯esnÌ rozsah p¯edmÏtusmlouvy spolu s ˙pravou ceny za tyto specifikovanÈsluûby.ZM» Praha-äeberov:1. Schv·lilo uzav¯enÌ Dodatku Ë.1 kesmlouvÏ se spoleËnostÌ PRF s.r.o. uzav¯enoudne 25.11.2004. Dodatek up¯esÚujerozsah zajiötÏn˝ch sluûeb ñ p¯edmÏt smlouvy,spolu s nav˝öenÌm ceny na 6000 KËs platnostÌ od 1.1.2011. Cena je bez DPH.2. Povϯilo panÌ starostku podeps·nÌm DodatkuË.1 v souladu s v˝öe uveden˝m usnesenÌm.DODATEK ».2 KE SMLOUVà ZE DNE21.12.2007 SE SPOL. MK3, A.S. ñ ROZäÕÿENÕOBHOSPODAÿOVAN›CH PLOCHV CELORO»NÕ ⁄DRéBà SPOLU S NAV›-äENÕM CENYSpoleËnost MK3 a.s. zajiöùuje od 21.12.2007(na z·kladÏ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ) od jara dopodzimu sek·nÌ travnÌch porost˘ na ˙zemÌcelÈ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti, tedy v äeberovÏ iHrnË̯Ìch, podÈl hlavnÌ komunikace se sek·v ËastÏjöÌch intervalech, podÈl vedlejöÌchkomunikacÌ se sek· cca jednou za 4 t˝dny.D·le zajiöùujÌ na podzim ˙klid spadanÈholistÌ, chemickÈ post¯iky chodnÌk˘ ze z·mkovÈdlaûby, pravidelnou ˙pravu ûiv˝chplot˘, pravideln˝ ˙klid odpadk˘ podÈl hlavnÌkomunikace na chodnÌku.V roce 2009 se z·sadnÏ zmÏnil obsah upravovan˝chploch, p¯ibyly novÈ travnÌ plochyp¯edanÈ mÏstskÈ Ë·sti, ale zejmÈna p¯ibylamÏstskÈ Ë·sti povinnost starat se o ˙klid snÏhuze vöech chodnÌk˘ na naöem ˙zemÌ. TytozmÏny jsme ¯eöili se spoleËnostÌ MK3 a.s.prost¯ednictvÌm dodatku Ë. 1, kter˝ ¯eöil pouzezajiötÏnÌ sluûeb, kterÈ jsme byli povinni¯eöit. ZmÏna vöak byla ¯eöena pouze rozöÌ-¯enÌm p¯edmÏtu smlouvy, tedy rozö̯enÌmobhospoda¯ovan˝ch ploch, zejmÈna t˝kajÌcÌse ˙klidu snÏhu, nikoliv nav˝öenÌm ceny.Pan Kotrbat˝ poû·dal o nav˝öenÌ ceny, souvisejÌcÌzejmÈna s rozö̯enÌm poskytovan˝chsluûeb, zv˝öenÌm ceny pohonn˝ch hmot.Navrhuji tedy uzav¯Ìt dodatek, na z·kladÏû·dosti spoleËnosti MK3 a.s., kter˝ up¯esnÌrozsah p¯edmÏtu smlouvy spolu s p¯esnouspecifikacÌ t˝kajÌcÌ se posloupnosti upravovan˝chkomunikacÌ a chodnÌk˘ v p¯ÌpadÏpad·nÌ snÏhu a takÈ ˙pravou ceny za tytospecifikovanÈ sluûby.ZastupitelÈ schv·lili uzav¯enÌ Dodatku Ë. 2ke smlouvÏ se spoleËnostÌ MK3 a.s. uzav¯enoudne 21.12.2007. Dodatek Ë. 2 up¯es-Úuje rozsah zajiötÏn˝ch sluûeb ñ p¯edmÏtsmlouvy, spolu s nav˝öenÌm ceny o 11 000 KËbez DPH na koneËnou cenu 58 000 KË bezDPH s platnostÌ od 1.1.2011 a povϯili panÌstarostku podeps·nÌm Dodatku Ë. 2 v souladus uveden˝m usnesenÌm.⁄PRAVY ROZPO»TU ». V/2010RozpoËtovÈ ˙pravy Ë. V/2010 vych·zejÌzejmÈna z neinvestiËnÌ dotace na volby doSen·tu Parlamentu »R a do zastupitelstvaobcÌ. D·le vratka 100% podÌlu na dodateËnÈdani z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch osob za naöiM» a d·le z provoznÌch v˝daj˘ v obdobÌledna aû ¯Ìjna letoönÌho roku, moûnosti profinancov·nÌjednotliv˝ch investic.Zastupitelstvo M» Praha-äeberov schv·lilon·sledujÌcÌ ˙pravy rozpoËtu Ë.V/2010:ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 4111 neinvestiËnÌp¯ijatÈ transfery z vöeobecnÈ pokladnÌspr·vy st·tnÌho rozpoËtu o Ë·stku 84 800 KË,kterÈ se pouûijÌ na stranÏ v˝daj˘ na odd.ß 6115 volby do zastupitelstev ˙zemnÌch samospr·vnÌchcelk˘.ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 4121 neinvestiËnÌdotace z rozpoËtu HMP (vratka 100%podÌlu na dodateËnÈ dani z p¯Ìjmu pr·vnick˝chosob za obec) o Ë·stku 12 tis. KË, kterÈse pouûijÌ na stranÏ v˝daj˘ v kapitole3399 Kultura poloûka 5169 N·kup ostatnÌchsluûeb (po¯·d·nÌ kulturnÌch akcÌ) ve stejnÈv˝öi, tedy 12 tis. KË.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 11


RADNICEï SnÌûenÌ p¯Ìjm˘ v kapitole P¯edökolnÌ za-¯ÌzenÌ o 53,5 tis. KË (dovybavenÌ dÏtskÈhodopravnÌho h¯iötÏ p¯i Mä äeberov), kterÈz˘stanou v rozpoËtu M» jako dotace navybavenÌ dÏtskÈho h¯iötÏ p¯i Mä äeberovv r·mci programu BESIP ve stejnÈ v˝öi.ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 1511 DaÚz nemovitosti o Ë·stku 600 tis. KË, kterÈ sepouûijÌ na stranÏ v˝daj˘ v kapitole »innostmÌstnÌ spr·vy do n·sledujÌcÌch poloûek:ñ 5137 Drobn˝ hmotn˝ dlouhodob˝ majetekve v˝öi 150 tis. KË,ñ 5139 N·kup materi·lu ve v˝öi 30 tis. KË,ñ 5151 Studen· voda ve v˝öi 5 tis. KË,ñ 5156 PohonnÈ hmoty a maziva ve v˝öi20 tis. KË,ñ 5166 KonzultaËnÌ, poradenskÈ a pr·vnÌsluûby ve v˝öi 100 tis. KË,ñ 5169 N·kup ostatnÌch sluûeb ve v˝öi50 tis. KË,ñ 5194 VÏcnÈ dary ve v˝öi 6 tis. KË,ñ 5362 N·kup kolk˘ ve v˝öi 4 tis. KË,ñ 5424 N·hrady mezd v dobÏ nemoci vev˝öi 5 tis. KË,ñ 6123 DopravnÌ prost¯edky ve v˝öi 100 tis. KË,ñ V kapitole 2212 Silnice v poloûce 5169N·kup ostatnÌch sluûeb (oprava sluûebnÌhovozidla, opravy komunikacÌ) ve v˝öi130 tis. KË.ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v kapitole 3399 poloûce2321 P¯ijatÈ neinvestiËnÌ dary o Ë·stku45 tis. KË, kterÈ se pouûijÌ na stranÏ v˝daj˘v kapitole 3399 Kultura poloûka 5169 N·-kup ostatnÌch sluûeb (po¯·d·nÌ kulturnÌchakcÌ) ve v˝öi 25 tis. KË a v poloûce 5194VÏcnÈ dary ve v˝öi 20 tis. KË.ï P¯evod investiËnÌch prost¯edk˘ z ORGu13-Cyklostezky v Ë·stce 100 tis. KË doORGu 103-SportovnÌ are·l ve stejnÈ v˝öi.ï P¯evod investiËnÌch prost¯edk˘ z ORGu13-Cyklostezky v Ë·stce 25 tis. KË do ORGu32-Rekonstrukce Mä TopnÈ systÈmy ve stejnÈv˝öi.ZRUäENÕ USNESENÕ ZE ZASED¡NÕ ZM»ZE DNE 20.9. BOD 10 ñ VÃCN… BÿEME-NO JM-NET O.S. ñ BEZPLATN› INTERNET,N¡JEMNÕ SMLOUVA S OB»ANSK›MSDRUéENÕM JM-NET O.S. ñ BEZPLATN›INTERNETJelikoû doölo v z·¯Ì k z·mÏnÏ vÏcnÈho b¯emeneza p˘vodnÏ uvaûovanou n·jemnÌsmlouvu. VyvÏsili jsme jiû jednou projedn·van˝z·mÏr znovu na ˙¯ednÌ desku, tentokr·tv souladu s pr·vnÌmi poûadavky jakoz·mÏr pron·jmu. Vöechny ostatnÌ ujedn·nÌz˘st·vajÌ nezmÏnÏn· oproti p˘vodnÌmuz·mÏru. Jedin· zmÏna je tedy z·mÏna vÏcnÈhob¯emene za n·jemnÌ smlouvu uzav¯enouna dobu urËitou.ZM» zruöilo usnesenÌ ze zased·nÌ ZM» zedne 20.9. bod 10 ñ VÏcnÈ b¯emeno JM-Neto.s. ñ bezplatn˝ internet. D·le zastupitelÈschv·lili z¯ÌzenÌ n·jemnÌ smlouvy na dobuurËitou na 10 let na vröek stoû·ru radniceumÌstÏn˝ na st¯eöe budovy K HrnË̯˘m 160pro umÌstÏnÌ vysÌlacÌch antÈn spolu s moûnostÌvyuûitÌ elektrickÈho proudu na p˘dÏbudovy ve prospÏch spol. JM-Net o.s. se sÌdlem:K SafinÏ 871, Praha 4-äeberov, PS» 14900, spolu se propagacÌ projektu a sdruûenÌv mÌstnÌm Zpravodaji ve velikosti jednÈ stranyA5. ⁄plata za tuto n·jemnÌ smlouvu nenÌfinanËnÌ,a ale je zajiötÏnÌ n·sledujÌcÌchbod˘:ï VyuûitÌ cca sedmi modernÌch vysÌlaˢpokr˝vajÌcÌch äeberov a HrnË̯eï Bezplatn˝ p¯Ìstup obËan˘ do internetu jakpomocÌ mobilnÌch za¯ÌzenÌ na ulici, tak externÌmiantÈnami na st¯eöe dom˘ï VlastnÌ pojmenov·nÌ bezdr·tovÈ sÌtÏ ñÑwww.seberov.czìï ⁄drûbu, vylepöov·nÌ vysÌlaˢ a zajiöùov·nÌdohledu nad sÌtÌï Emailovou a telefonickou technickoupodporuï ZajiötÏnÌ externÌho placenÈho servisu ainstalacÌ pro z·jemce o p¯ipojenÌï Spolupr·ci v rozöi¯ov·nÌ sign·lu na nepokryt·ve¯ejn· mÌsta (n·mÏstÌ, parky, mÌstas laviËkami atd.)126/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICEa povϯili panÌ starostku podeps·nÌm p¯Ìsluön˝chsmluv ñ n·jemnÌ smlouvy v souladus v˝öe uveden˝m n·vrhem usnesenÌ.VÃCN… BÿEMENO HADO, EL. KABELPro realizaci investiËnÌho z·mÏru are·luodstavnÈho parkoviötÏ na pozemku 1418/5k.˙. äeberov v majetku spoleËnosti HADOPraha s.r.o., se kter˝m M» souhlasila dopisemz 18.8.2010, je nutno vybudovat elektrop¯Ìpojku1 kV. Trasa podzemnÌho vedenÌvede z katastru Kunratice ulicÌ K äeber·kupo pozemku 1431/1 k.˙.äeberov v dÈlce cca850 m, kter˝ je v majetku HMP, svϯenoM» Praha-äeberov.Na uloûenÌ kabelu 1 kV je pot¯ebnÈ z¯ÌditvÏcnÈ b¯emeno ve prospÏch spoleËnostiHADO. VÏcnÈ b¯emeno bude ˙platnÈ zajednor·zovou Ë·stku 5000 KË. Toto vÏcnÈb¯emeno zastupitelÈ schv·lili.VÃCN… BÿEMENO SE SPOL. T-SYSTEMSCZECH REPUBLIC, A.S., NA ROZäÕÿENÕOPTICK…HO KABELU PRAGONETPro realizaci investiËnÌho z·mÏru ÑRozö̯enÌoptickÈ sÌtÏ pragonet na ˙zemÌ M» Praha-äeberovìna pozemcÌch par. Ë. 32/1, 32/8, 67, 121/2, 122/1, 129, 1480/2, 32/6, 32/7, 32/5, 32/15, 32/18, 32/19 vöe v k.˙. äeberovv majetku hl. m. Prahy svϯen˝chmÏstskÈ Ë·sti, je zapot¯ebÌ vybudovat optick˝kabel. Trasa podzemnÌho vedenÌ vedez katatru Kunratice ulicemi Nad äeber·kem,V Ladech a K HrnË̯˘m k ˙¯adu M» Prahaäeberovv dÈlce cca 1200 m. Na uloûenÌkabelu je pot¯ebnÈ z¯Ìdit vÏcnÈ b¯emeno veprospÏch spoleËnosti T-Systems Czech republica.s. VÏcnÈ b¯emeno bude ˙platnÈ zaË·stku urËenou znaleck˝m posudkem nav˝öenouo DPH. ZastupitelÈ toto vÏcnÈ b¯emenoschv·lili.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 13


Z NAäÕ »TVRTIKOMISE STAROSTKY, JAKO JEJÕ PORAD-NÕ ORG¡NYZastupitelstvo M» Praha-äeberov vzalo navÏdomÌ z¯ÌzenÌ n·sledujÌcÌch komisÌ, poradnÌchorg·n˘ panÌ starostky, vËetnÏ jejichperson·lnÌch obsazenÌ. Komise se sch·zejÌna z·kladÏ pot¯ebn˝ch projedn·nÌ, nejmÈnÏvöak jednou roËnÏ. Z jejich setk·nÌ sepo¯izuje pÌsemn˝ z·znam.StavebnÌ komiseP¯edseda: Ji¯Ì Ritt, ËlenovÈ: Milan Urban,Petr Rajtora, Petr ätÏp·nek, V·clav Pa¯Ìk aPetr MÏchuraKulturnÌ a soci·lnÌ komiseP¯edseda: Jan Kastner, ËlenovÈ: KvÏtoslavaVitvarov·, Kate¯ina Kolkov·Komise dopravÌ, ûivotnÌho prost¯edÌP¯edseda: Tom·ö TureËek, ËlenovÈ: PetrRajtora, Jaroslav Chaloupka, Jan Kastner,KvÏtoslava Vitvarov·, Petr MÏchuraP¯estupkov· komiseP¯edseda: Patrik äebesta, ËlenovÈ: Kate¯inaKolkov·, Ludmila Dvo¯·kov·USNESENÕ NA INTERNETUhttp://www.seberov.cz/index.php?clanek=12Podle materi·l˘ Zastupitelstva zpracovalaPetra Venturov·, starostka* * *NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVAZastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mÏsÌËnÏ obvykle v pondÏlÌ. Sch˘ze vÏtöinou zaËÌn·v 17 hodin. MÌsta zased·nÌ se st¯ÌdajÌ. Jednou se konajÌ v budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·stiv äeberovÏ (K HrnË̯˘m 160), podruhÈ v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch (K äeberovu 805).Zased·nÌ jsou kon·na pouze v p¯ÌpadÏ, ûe se naplnÌ obsahovÏ jejich pl·novan˝ program.Pokud nenÌ program zve¯ejnÏn min. 7 dnÌ na ˙¯ednÌ desce, zased·nÌ se nekon·.NejbliûöÌ zased·nÌ se uskuteËnÌ ve STÿEDU 22.12.2010 od 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti ˙¯adu.Harmonogram zased·nÌ na rok 2011 nenÌ v souËasnÈ dobÏ stanoven.Program najdete vûdy v dostateËnÈm p¯edstihu, minim·lnÏ 7 dnÌ p¯ed kon·nÌm zased·nÌ,na ve¯ejnÈ desce na internetu i na budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a takÈ na jednotliv˝chv˝vÏsk·ch tu a tam rozmÌstÏn˝ch v äeberovÏ i v HrnË̯Ìch.Aktu·lnÌ ˙¯ednÌ deska na internetu: www.seberov.cz/index.php?deskaPetra Venturov·, starostkaMobilnÌ obchodnÌ kancel·¯ PraûskÈ plyn·renskÈ, a.s.TermÌny p¯istavenÌ:dne 16.1.2011 od 9,00 do 11,30dne 17.2.2011 od 14,30 do 17,00dne 27.3.2011 od 12,30 do 15,00dne 22.4.2011 od 9,00 do 11,30dne 21.5.2011 od 12,30 do 15,00dne 13.6.2011 od 9,00 do 11,3014MobilnÌ kancel·¯ bude umÌstÏna v dod·vkovÈmautomobilu VW Transporter, oznaËenÈmlogem PraûskÈ plyn·renskÈ, a.s., zaparkovanÈmna parkoviöti ˙¯adu M» Prahaäeberov,K HrnË̯˘m 160.Praûsk· plyn·rensk·, a.s., ve spolupr·cis dce¯innou spoleËnostÌ Prometheus, ener-6/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTIgetickÈ sluûby, s.r.o., a ˙¯adem M» PrahaäeberovnabÌzÌ odbÏratel˘m zemnÌho plynunovou sluûbu ñ tzv. ÑmobilnÌ obchodnÌkancel·¯ì, jejÌmû prost¯ednictvÌm si st·vajÌcÌi potenci·lnÌ z·kaznÌci PraûskÈ plyn·renskÈ,a.s., mohou vy¯Ìdit z·leûitosti, souvisejÌcÌs odbÏrem zemnÌho plynu bez n·vötÏvykontaktnÌch mÌst v Praze 2 a 4.MobilnÌ kancel·¯ poskytuje zejmÈna n·sledujÌcÌsluûby:ñ zah·jenÌ, p¯evod a ukonËenÌ odbÏru zemnÌhoplynuñ zmÏny smluvnÌho vztahu (zp˘sobu placenÌ,zasÌlacÌ adresy, jmÈna atd.)ñ p¯evzetÌ reklamaceñ v˝mÏna, kontrola a zaplombov·nÌ plynomÏruñ informace k ot·zk·m, souvisejÌcÌm s dod·vkamizemnÌho plynuñ tiskopisy a informaËnÌ broûurySluûeb mobilnÌ kancel·¯e mohou vyuûÌt iobËanÈ p¯ilehl˝ch obcÌ a Ë·stÌ Prahy.BliûöÌ informace na tlf. ËÌslech 267 175 174a 267 175 202.Zpr·viËky ze ökolkyDobrÈ r·no, dobr˝ den,cel˝ rok aù se da¯Ì vöemÖS tÌmto n·zvem naöeho ökolnÌho vzdÏl·vacÌho programujsme zaËali nov˝ ökolnÌ rok 2010ñ2011 a ze srdce sip¯eji, aby tomu bylo skuteËnÏ.Aby se da¯ilo vöem 79 dÏtem, kterÈ naöÌ mate¯skou ökolunavötÏvujÌ, aby se da¯ilo vöem zamÏstnanc˘m naöÌ ökolky,rodiˢm a vöem ostatnÌm.LÈto bylo tak kr·tkÈ, ûe n·m p¯ipad·, ûe snad ani nebylo. Najednoup¯iölo chladno, poömourno a to p¯ineslo na n·s chmury. Ale nesmÌme se d·t amusÌme si p¯ipravit dobrou n·ladu. O to se ve ökolce moc a moc snaûÌme.M·me za sebou jiû nÏkolik lekcÌ plav·nÌ v hotelu Floret v Pr˘honicÌch, kde naöe dÏti majÌna starost velice milÈ panÌ instruktorky, prvnÌ v˝let do kunratickÈho lesa, kde jsme naölispoustu hub, prvnÌ divadelnÌ p¯edstavenÌ a prvnÌ spoleËn˝ vÌkend ñ rodiËeñdÏtiñMäv J·nsk˝ch L·znÌch. O tom n·m v dalöÌm p¯ÌspÏvku napsala panÌ uËitelka Pol·kov·.RozjÌûdÌ se n·m krouûky ñ angliËtina, sportovnÌ hry a keramika s panÌ Ivanou Ji¯Ìkovou.NavötÌvil n·s Tonda se sv˝mi obaly ñ ekologick˝ po¯ad pro dÏti o t¯ÌdÏnÌ odpadu. NaöedÏti vÏdÌ o tÈto problematice mnohÈ, neboù si o t¯ÌdÏnÌ odpadu Ëasto povÌd·me a chodÌmesledovat, jak se odpad t¯ÌdÌ v naöÌ obci, ukazujeme si p¯i vych·zk·ch, co do p¯Ìrody nepat¯Ì,co sem navozili lidÈ.Na to, ûe m·me teprve zaË·tek ¯Ìjna, m·me jiû plno z·ûitk˘ a spousta je jeötÏ p¯ed n·mi.St·le jsme zapojeni do soutÏûe ve sbÏru starÈho papÌru ÑSbÏr s panem Popelouì.Pomozte n·m umÌstit se na p¯ednÌm mÌstÏ a zÌskat d·rky a za star˝ papÌr finanËnÌ odmÏnu!Ve ökolk·ch jsou umÌstÏnÈ kovovÈ boxy na star˝ papÌr, kam ho m˘ûete nositod 7 do 17 hodin.P¯eji kr·sn˝ podzimZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 15


äKOLSTVÕ A DÃTIVÏnec z chvojÌ p¯ipravÌme,pÏknÏ si ho nazdobÌme,Ëty¯i svÌËky na nÏj d·me,uû tu advent m·me.P¯edv·noËnÌ Ëas uû je tady zas,p¯iöel opÏt po roce,ohlaöuje V·noceÖP¯edv·noËnÌ Ëas je nejkr·snÏjöÌ obdobÌ z celÈhoroku a z·roveÚ takÈ nejhektiËtÏjöÌm obdobÌmroku: sh·nÌme d·rky, uklÌzÌme, peËeme.I u n·s ve ökolce bude velice napilno. Ono jeu n·s napilno st·le, tolik toho chceme zaûÌt,zazpÌvat, vyrobit, vöechno nem˘ûeme stihnout.Koncem listopadu t¯Ìda U mot˝lku zaûÌvalapoh·dkov˝ t˝den, kdy dÏti plnily ˙koly, p¯ekon·valynejr˘znÏjöÌ p¯ek·ûky jako poh·dkovÌhrdinovÈ a tento t˝den zakonËily 26.11.poh·dkov˝m spanÌm ve ökolce, kde je ËekalojeötÏ spoleËnÈ poh·dkovÈ dobrodruûstvÌ bezm·my a t·ty.A to uû je tady 1. adventnÌ nedÏlea prosinec uû sah· po klice odnaöich dve¯Ì a chce mezi n·s. Myho vpustÌme a uvÌt·me ho tradiËnÌMikul·öskou dÌlnou 1.12., kdysi dÏti se sv˝mi blÌzk˝mi vyrobÌnejr˘znÏjöÌ mikul·öskÈ a v·noËnÌdekorace.»ekajÌ n·s v prosinci dvÏ p¯edstavenÌ ana jedno z nich pozveme i rodiËe, protoûe p¯edstavenÌse jmenuje ñ ÑKdyû si kamar·d, tak pojÔsi hr·tì a my jsme kamar·di vöichni.V t˝dnu od 14.12. v kaûdÈ t¯ÌdÏ p¯ivÌt·me rodiËena V·noËnÌm posezenÌ a samoz¯ejmÏ, ûed·reËky budou i ve ökolce pod stromeËkem,ale tam budou nadÏleny o trochu d¯Ìve, p¯eciaby to JeûÌöek mohl vöechno stihnout. D·reËk˘bude spousta, majÌ se dÏti na co tÏöit.A uû to takÈ slyöÌte? V·noËnÌ zvonÏnÌ, V·nocejsou tady, klepou na naöe dve¯e.Tak p¯eji vöem: Kr·snÈ V·noce a klidn˝ rok2011.POH¡DKOV¡ NOC VE äKOLCE26.11.2010 veËer v p·tek ökolka v äeberovÏzaûila neobyËejnou noc.Nebyla p¯es noc opuötÏn·, ale zaûilarozruch. P¯iölo 18 dÏtÌ, panÌuËitelka Kristina, teta Hanka a pan̯editelka. ChtÏly zaûit poh·dkovÈdobrodruûstvÌ a dÏti otestovat svoustateËnost ñ b˝t p¯es noc bez rodiˢ.Po t˝dnu, kdy jsme proûÌvaly dobrodruûstvÌnejr˘znÏjöÌch poh·dkov˝ch hrdin˘, doölok poh·dkovÈmu zakonËenÌ. Na dÏti opÏt Ëekalypoh·dkovÈ ˙koly: pom·haly zachr·nit 7brat¯Ì z poh·dky Sedmero krkavc˘, zdobily pronÏ haleny. Hr·ly si se zlatou rybkou, pom·-haly Ji¯Ìkovi hledat Zlatovl·sku, zatanËily sijako v kaûdÈ poh·dce, d·valy dohromadyobr·zek, kter˝ p¯edstavoval rozbitÈ kouzelnÈzrcadlo.Kdyû jsme vöechny poh·dkovÈ ˙koly splnily,p¯ipravovaly jsme si post˝lky, a to nebylo jentak. Kaûd˝ chtÏl sp·t v domeËku (otev¯en˝prostor na uloûenÌ post˝lek). Takjsme vym˝ölely, aby co nejvÌce dÏtÌmÏlo sv˘j domeËek. StavÏly jsme domeËkyz velk˝ch kostek, ûÌnÏnek, ûidliËek,aû byl kaûd˝ spokojen. A tojsme jiû mohly p¯eËÌst poh·dkuO snu a uû klidnÏ sp·t.R·no jsme si rozdaly diplomy a odmÏny zapÏkn˝ veËer.Velkou odmÏnou pro mÏ bylaot·zka dÏtÌ: ÑNebudeme tusp·t jeötÏ dneska?ìTak zase na ja¯e.NynÌ se tÏöÌme na spoustu dalöÌchakcÌ u n·s ve ökolce.Marta Hrub·,DÏti ze t¯Ìdy ÑU mot˝lk˘ì,uË. Mä HrnË̯e166/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTIZ·kladnÌ ökola V LadechZPR¡VY ÿEDITELE äKOLYV·ûenÌ rodiËe,oslovuji V·s v p¯edv·noËnÌm Ëase a r·dbych se s V·mi podÏlil o dneönÌ p¯Ìhodu,kter· mÏ p¯ivedla k tomuto zamyölenÌ. Dnesjsem byl na hospitaci v prvnÌ t¯ÌdÏ. S velk˝mz·jmem jsem sledoval pr·ci û·k˘. JakovyvrcholenÌ Ë·sti uËiva prvouky o ovoci azeleninÏ vyr·bÏli plak·ty. Pozoruji, jak navelk˝ balicÌ papÌr lepÌ obr·zky ovoce a zeleniny,kterÈ postupnÏ shromaûÔovali, p¯id·vajÌn·zvy a doplÚujÌ informace o zdravÈv˝ûivÏ. PracujÌ ve skupin·ch. NÏkdo nosÌobr·zky, jin˝ je nalepuje, dalöÌ opat¯ujepopisky. Za okny ökoly honÌ vÌtr snÏhovÈvloËky, teplota je pod bodem mrazu. V oknechökoly se svÌtÌ, z topenÌ s·l· p¯ÌjemnÈteplo. é·ci si povÌdajÌ, spolupracujÌ a vytv·¯Ìp¯Ìjemnou tv˘rËÌ atmosfÈru. Zam˝ölÌmse nad nimi. P¯ed ned·vnem si hr·li ve ökolce,nynÌ jiû slabikujÌ, Ëtou a pÌöÌ samostatnÏslova. Vytv·¯Ì plak·t, na kterÈm je na prvnÌpohled vidÏt obr·zky, popisky a stopy odzalepen˝ch rukou. P¯i detailnÏjöÌm zkoum·-nÌ vöak z plak·tu vycÌtÌte pr·ci a ˙silÌ, komunikacis ostatnÌmi, zaujetÌ pro Ëinnost,radost z povedenÈho pÌsmenka nebo p¯e-ËtenÈho textu. Kolik dovednostÌ bylo pot¯ebaspojit, aby plak·t vznikl. Sleduji û·ky,p¯em˝ölÌm nad jejich kon·nÌm, a najednoujsem si p¯ipomnÏl s·m sebe v jejich vÏku.⁄trûky vzpomÌnek naprvnÌ t¯Ìdu ñ ˙plnÏ jsemse zasnil. Jsem dÌtÏ, st¯Ìh·ma povÌd·m podlezad·nÌ od panÌ uËitelky.Najednou jsem siuvÏdomil, jak dlouh· jecesta, kter· Ëek· naöeprvÚ·Ëky, neû zÌskajÌ vzdÏl·nÌ, najdou sipr·ci a osamostatnÌ se. Co se vöechno p¯ihodilobÏhem mÈho ûivota a co asi budeËekat na nÏ? Jak se k nim osud zachov·?Jak˝ bude dalöÌ v˝voj v naöÌ zemi a v EvropÏ?Za okny ökoly honÌ vÌtr snÏhovÈ vloËky,teplota je pod bodem mrazu, v oknech ökolyse svÌtÌ, z topenÌ s·l· p¯ÌjemnÈ teplo.S dÏtmi ve t¯ÌdÏ je hezky. Pr·ce se jim da¯Ìa dÏlajÌ pokroky. VϯÌm, ûe se n·m dospÏl˝mpoda¯Ì p¯i rozhodov·nÌ na vöech ˙rovnÌchnaöich povol·nÌ alespoÚ zachovat arozvÌjet podmÌnky ke spokojenÈmu a öùastnÈmuûivotu naöich dÏtÌ. Je toho mnoho, coby je mohlo ohrozit. A tak, prosÌm, rozjÌmejmea p¯em˝ölejme, co pro nÏ m˘ûemeudÏlat. V·noËnÌ Ëas n·m k tomu napom˘ûe.P¯eji V·m i naöim dÏtem kr·snÈ a klidnÈV·noce v kruhu nejbliûöÌch.Jaroslav St¯eötÌk,¯editel ökolyZ¡PIS DO PRVNÕ TÿÕDYDne 17. ledna 2011 probÏhne od 14 do 18 hodin z·pis do prvnÌ t¯Ìdy naöÌ ökoly.Vöechny aktu·lnÌ informace najdete na naöich internetov˝ch str·nk·chwww.zsseberov.cz. OtvÌr· se jedna t¯Ìda.OpÏt bude moûnost objednat se telefonicky s vaöÌm dÌtÏtem na konkrÈtnÌ hodinu.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 17


äKOLSTVÕ A DÃTIZE éIVOTA äKOLYKdyû se ohlÈdneme za poslednÌmi dvÏmamÏsÌci, zjistÌme, ûe û·ci ze ökoly V Ladechopravdu nezah·leli. Z˙Ëastnili se r˘zn˝chprogram˘ mimo ökolu na ToulcovÏ dvo¯e,v MÏstskÈ knihovnÏ na OpatovÏ nebo v KCZahrada. NÏkterÈ t¯Ìdy navötÌvily divadloMetro, kde se sezn·mili s technikou »ernÈhodivadla. Ale takÈ ve ökole se objevilonÏkolik zajÌmav˝ch tÈmat, kterÈ jednotlivÈt¯Ìdy zpracov·valy. PrvÚ·ci se spolu s druûinouvrhli na draky, Ëtvrù·ci zase objevovalisvÏt Sci-fi literatury a knihy Julese Vernea.V t˝dnu od 22.11. do 25.11. probÏhly nanaöÌ ökole netradiËnÌ konzultace ve t¯ech(û·kñrodiËñuËitel) smϯovanÈ ke ËtvrtletnÌmuhodnocenÌ. Jejich netradiËnost spoËÌvalav tom, ûe hlavnÌ slovo p¯i konzultacÌch byloudÏleno û·kovi. MÏl popovÌdat v tÈto partnerskÈtrojici o svÈ dosavadnÌ pr·ci, mÏlzhodnotit, co se mu v pr·ci da¯Ì a v Ëem bymohl jeötÏ p¯idat. UËitel se v tÈto situaci stalpouze posluchaËem a koment·torem, rodiËkladl ot·zky, p¯ÌpadnÏ okomentoval, jak tovidÌ on.Jedn· se o prvnÌ setk·nÌ v tomto sloûenÌ.VϯÌme, ûe spoleËnÈ ohlÈdnutÌ za uplynul˝mËtvrtletÌm bude p¯ÌnosnÈ pro vöechnyz˙ËastnÏnÈ. Pro û·ky je to p¯Ìleûitost st·t serovnocenn˝m partnerem p¯i jedn·nÌ o jehopr·ci a hodnocenÌ ve ökole. To je hlavnÌmcÌlem tÈto formy konzultacÌ. Osvojov·nÌ sinov˝ch rolÌ v ûivotÏ û·k˘ je d˘leûitou sou-Ë·stÌ naöeho ökolnÌho vzdÏl·vacÌho programu.A na z·vÏr pozv·nka na jednu akci. V·nocese kvapem blÌûÌ a cel· ökola ûije v·noËnÌbesÌdkou, kter· se kon· v kostele v äeberovÏdne 20.12. od 17 hodin. Vöechny t¯ÌdypilnÏ nacviËujÌ sv· vystoupenÌ a jiû se tÏöÌna velik˝ potlesk, kter˝m je, vy rodiËe, m˘ûetenejvÌce odmÏnit. Jste tedy vöichni srdeËnÏzv·ni.Mgr. Veronika äefËÌkov·* * *ZPR¡VY Z JEDNOTLIV›CH TÿÕD1. TÿÕDAé·ci 1. t¯Ìdy se s radostÌ a el·nem p¯ipojilik n·padu ökolnÌ druûiny: vyrobit co nej-˙ûasnÏjöÌ a nejrozmanitÏjöÌ draky a uspo¯·-dat z nich v˝stavu. V hodin·ch v˝tvarnÈ v˝chovypilnÏ prohlÌûeli draky v poh·dkov˝chknÌûk·ch a na internetu, aby mÏli inspiraci.Potom se pustili do pr·ce. V˝sledek je par·dnÌ!!!P¯ijÔte se podÌvat. Ve ökolnÌ galeriiNa schodech jsou hotovÈ Ñp¯Ìöeryì a nawebov˝ch str·nk·ch ökoly se m˘ûete pokochatfotografiemi vznikl˝mi p¯i jejich v˝robÏ.DÏti v prvnÌ t¯ÌdÏ se od sv·tku sv. MartinatÏöily na snÌh. V pondÏlÌ 29.11. se koneËnÏdoËkaly po¯·dnÈ nadÌlky. A protoûe bylymoc hodnÈ a ve vyuËov·nÌ pilnÏ pracova-ly, domluvili jsme se, ûe v ˙ter˝ postavÌmep¯ed ökolou snÏhul·ka velkÈho jako hora.Eva Bedna¯Ìkov·, t¯. uË.2. TÿÕDAZv̯·tka milujÌ asi vöechny dÏti. Druh·cinavötÌvili po¯ad, kter˝ se vÏnoval p¯edevöÌmnaöim dom·cÌm mazlÌËk˘m. Cel˝ probÌhalv zookoutku Toulcova dvora za p¯Ìtomnosti¯ady zv̯·tek. DÏti se dozvÏdÏly vÌceo tom, jak o nÏ peËovat. Potom si pÈËi mohlyvyzkouöet takÈ v praxi. Hladily a krmilynekoneËnÏ trpÏlivÈho kr·lÌËka Ouöka amorËecÌ sleËnu Panky. Zlat˝ h¯eb programubyla uûovka Ëerven·, kterou si mohli pohladita pohladili stateËnÏ vöichni kromÏ mÏ.186/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTIJiû od 1.t¯Ìdy se ujala tradice spoleËnÈ oslavysv·tku a narozenin dÏtÌ. Oslavenci pop¯ejeme,dostane hobla a vöichni spoleËnÏmu zazpÌv·me narozeninovou pÌseÚ. Potomsi vybere d·rek v ÑnarozeninovÈm domeËkuìa zazpÌv·me si pÌsniËku podle jeho p¯·-nÌ. NedÌlnou souË·stÌ je takÈ mls·nÌ, kter˝moslavenec uhostÌ svÈ kamar·dy ze t¯Ìdy.Simona Ber·nkov·, t¯. uË.3. TÿÕDA25. 11. jsme navötÌvili poboËku mÏstskÈknihovny na OpatovÏ. »ekali na n·s vst¯ÌcnÌknihovnÌci a knihovnice s programemZv̯·tka v literatu¯e. VÌc neû hodinu jsmesami i ve skupin·ch ¯eöili h·danky, kreslili,povÌdali si i naslouchali vtipn˝m uk·zk·m.A co se n·m lÌbilo nejvÌc? ÑKdyû jsme siprohlÌûeli knÌûky.ì (Terka M.) ÑLÌbilo se mikreslenÌ a knihy.ì (Max K.) DozvÏdÏli jsmese t¯eba, ûe Ñûraloci ûerou tulenÏ a ûe existujemuölovnice podmo¯sk·ì (Luk·ö T.) neboûe ÑknÌûky m˘ûou b˝t vöelijakÈì (ValËa M.).A co n·s napadalo? T¯eba vzpomÌnka na to,ÑËÌm jsem chtÏla b˝t, kdyû jsem byla mal·ñ konÏmì (Nat·lka S.).Mgr. ätÏp·nka PoupÏtov·4. a 5. TÿÕDATento mÏsÌc û·ci 4. a 5. t¯. navötÌvili dvavelmi zda¯ilÈ hudebnÌ po¯ady. V KC Zahradato byla ÑCesta kolem svÏtaì ñ bubnov·nÌa v divadle METRO ñ ÑUlice pln· kouzelì.V obou po¯adech byly do akce zapojenysamy dÏti. Kaûd˝ si mohl vyzkouöet, jak˝m· rytmus v tÏle. A ûe m·, dok·zalo nadöenÌa poûitek ze hry na rytmickÈ n·stroje odbubn˘, tamburÌn, triangl˘ aû po tyËky, bubÌnkya Ëinely.Pan Petr äuöor, kter˝ n·s p¯i bubnov·nÌ vedl,p¯ipravuje s naöimi p·ù·ky i p¯ekvapenÌ naökolnÌ v·noËnÌ besÌdku.V divadle Metro dÏti poprvÈ nakoukly doz·kulisÌ »ernÈho divadla. Zkouöely si voditloutky, zapojily se do p¯edstavenÌ sv˝m zpÏvem,hranÌm s balÛnky i hrou na tÏlo. AsinejvÏtöÌ pochvalou pro po¯ad je ñ citujiMarka Moln·ra z p·tÈ t¯Ìdy: ÑSem musÌmjÌt urËitÏ jeötÏ jednou a taky s rodiËi. Je toskvÏlÈ!ìProto rodiËovÈ nev·hejte a navötivte s dÏtmio v·noËnÌch sv·tcÌch divadlo nebo pÏknouv˝stavu. DoporuËuji v˝stavu Petra Niklañ Galerie M·nes.Mgr. Iva ätainerov·* * *äKOLNÕ DRUéINAPo tÈ, co jsme ve ökolnÌ druûinÏ oslaviliHalloween z·bavn˝m Straöideln˝m odpolednem,pustili jsme se do vytv·¯enÌ z p¯ÌrodnÌchmateri·l˘. Pouûili jsme nejen o¯Ìökyna v˝robu myöek, ale i od¯ezky z d¯evÏn˝chpastelek na vytvo¯enÌ jejich pelÌök˘.Z kamÌnk˘ n·m zase vznikly kr·snÈ ûelviËky,kterÈ se vyh¯ÌvajÌ na pl·ûÌch pln˝ch pÌskui muöliËek.HlavnÌ tÈma listopadu bylo ale draËÌ. Vyhl·silijsme SoutÏû o nejorigin·lnÏjöÌho draka,takûe se ze ökolnÌ druûiny stalo takovÈdraËÌ doupÏ. Drak˘ se n·m seöla spousta, avöichni soutÏûÌcÌ dost·li ˙kolu, jÌmû bylovytvo¯it Ëi namalovat draka.Nez·leûelo na technice, na velikosti, ani natom, zda to bude drak poh·dkov˝ nebo lÈtacÌñ papÌrov˝. SoutÏûnÌ draky dÏti vyr·bÏlydoma.Vyhl·öenÌ v˝sledk˘ soutÏûe probÏhne na»ertovskÈ diskotÈce v p·tek 3.12.DalöÌ draky jsme si vyrobili i v druûinÏ, takûem·me za sebou opravdu draËÌ listopad ateÔ se m˘ûeme tÏöit na adventnÌ vyr·bÏnÌ.Veronika Markov·ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 19


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVEHrnË̯ötÌ bar·ËnÌciToto zimnÌ obdobÌ p¯edznamen·v· u Bar·ËnÌk˘bilancov·nÌ uplynulÈho roku. 6.11.jsme byli na v˝roËnÌm hodnotÌcÌm zased·-nÌ OB v ÿÌËanech a 13.1. ve SvojeticÌch.Naöe hodnotÌcÌ sedÏnÌ bude aû po NovÈmroce, 8. ledna ve 14 hodin v ateliÈru Bar·ËnickÈrychty. Velmi se tÏöÌme, budeme p¯ijÌmatdva novÈ Ëleny. Na stejnÈm mÌstÏbude 19. ˙nora ve 14 hodin v˝roËnÌ hodnotÌcÌzased·nÌ naöÌ II. ûupy. Z·bava, kterounaöe ûupa po¯·dala na Veleobci 23.10.se velmi vyda¯ila. P¯isli i pozvanÌ ze Zbraslavia lÌbilo se jim mezi n·mi. 4.12. jsmepozv·ni do Roztyl, kde si dob¯e vede pomnoha letech znovu vzk¯Ìöen· OB. PÏkn·byla i Mikul·ösk· z·bava III.ûupy spojen·s nadÌlkou vnouËat˘m a pravnouËat˘m Bar·ËnÌk˘.Se sousedem Paduchou jsme byli na setk·-nÌ rycht·¯˘ na Veleobci, kde byli p¯Ìtomni izastupitelÈ Prahy 1 a velmi pÏknÏ hodnotilisvoje vztahy s naöÌm spolkem. Na naöe Ëlenyv zatopenÈ obci Z·kupy jsme vybrali2300 KË. Vernis·û v˝stavy naöeho ËlenaLadislava KulhavÈho byla kr·sn· jako kaûd˝rok, ökoda jen, ûe na Infokan·lu se na nÌnedalo vzhledem k nep¯etrûitÈmu kmitoËtuobrazu dÌvat. Moc n·s takÈ mrzÌ, ûe n·s h¯bit˘vekneodolal n·vötÏvÏ vandal˘. Na RychtÏuû soused äanda ozdobil stromeËek, takûenaöe sousedskÈ sedÏnÌ 8.12. bude uû opravduv·noËnÌ.Obec Bar·ËnÌk˘ v HrnË̯Ìch p¯eje vöem p¯Ìznivc˘m,jakoû i soused˘m a tetiËk·m, hodnÏzdravÌ, dobrÈ pohody, duöevnÌ svÏûesti,l·sky, radosti ze ûivota a klidu o V·nocÌch iv novÈm roce 2011.Ji¯ina PospÌöilov·,rycht·¯ka OB HrnË̯eHobby dÌlna pro kutily ökolou povinnÈKaûdÈ pondÏlÌ od 15ñ17 hodin pracujeme v naöÌ Zä v Ladech.VÌce na: www.hobby-dilna.webnode.czPR¡CE S RŸZN›MI TYPY PAPÕRŸ (LEDEN)PondÏlÌ 3.1.2011 ñ cena 160 KËLEDNOV› FOTOR¡ME»EK Z KARTONUVytvo¯Ìme si vlastnÌm ˙silÌm r·m z fotokartonu,snÏhov˝ch vloËek a snÏhul·k˘.PondÏlÌ 10.1.2011ñ cena 160 KËJAKO DIVADELNÕ REéIS…R ñ Vytvo¯Ìme siz filcu prstovÈ maÚ·sky. A ozdobÌme v˝öivkoua drobn˝mi dekoraËnÌmi ozd˘bkami.PondÏlÌ 17.1.2011 ñ cena 160 KËBATIKA JAKO OD PROFÕKAVyrobÌme batikovan˝ barevn˝ papÌr, a todvojÌm zp˘sobem. RuËnÌ batikou a druh˝batikovacÌm voskem.PondÏlÌ 24.1.2011 ñ cena 160 KËKAäÕROVAN… V¡ZY ZE ZAVAÿOVA»EKDvouf·zovÈ kaöÌrov·nÌ. Budeme dÏlat naetapy. PrvnÌ je kaöÌrov·nÌ . Jako druh· variantabude ptaËÌ budka pro vr·ny a to nejenz papÌr˘.PondÏlÌ 31.1.2011 ñ cena 160 KËV›ROBA KRMÕTKA PRO PT¡»KYA DEKOROV¡NÕ V¡ZI»KYVyrobÌme super d·rek pro m·my i t·ty.Druh· etapa ñ dekorace kaöÌrovan˝ch v·z.206/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVERodinnÈ centrum Bar·ËekBAR¡»EK ROZSVÕTIL HRN»ÕÿEVÏdÏli jste ûe letos proöel lampionov˝ pr˘vodHrnË̯emi dokonce 2◊? RodinnÈ centrumBar·Ëek totiû nejprve uspo¯·dalo akcis n·zvem ÑLucerniËkyì, bÏhem kterÈ si dÏtinejprve vyrobily malÈ roztomilÈ lampiÛnky,se kter˝mi se vydaly na cestu obcÌ. TakjednoduchÈ to samoz¯ejmÏ nebylo ñ svÏt˝lkodo LucerniËek museli spolu s BludiËkounejprve p¯iËarovat, ale pak uû mohlivöichni vyrazit. To bylo 5. Listopadu, foukalsiln˝ studen˝ vÌtr, kter˝ nenechal oh˝nkyv lucerniËk·ch v klidu. TakÈ byl p¯ÌËinoutoho, ûe se na z·vÏr proch·zky nepoda¯ilovypustit lampion ötÏstÌÖVynahradili jsme si to vöak hned n·sledujÌcÌt˝den. Velk˝ poËet z·jemc˘ o LucerniËkyp¯imÏl maminky z Bar·Ëku zorganizovatdalöÌ pr˘vod, tentokr·t jiû s vlastnÌmilampiÛny. P¯ed Bar·Ëkem se seöla zhrubat¯icÌtka dÏtÌ s rodiËi. I ti nejmenöÌ v koË·rcÌcht¯Ìmaly v ruce nejr˘znÏjöÌmi lampiÛnyñ kupovanÈ, ale i doma vyr·bÏnÈ. Nejprvebylo nutnÈ se vyfotit, abychom tu n·dhernoup¯ehlÌdku mÏli zdokumentovanouÖA pak jsme se vydali po svÏtelnÈ cestiËce,znaËenÈ svÌtÌcÌmi tyËinkami s chemick˝msvÏtlem. Ten, kdo naöel tyËinku, si ji mohlponechat. ZpoË·tku se sice strhly tÈmϯ bitky,ale postupnÏ dÏti p¯iöly na to, ûe tyËinekje dost a na vöechny se dostane. Ti nejlepöÌhledaËi se dokonce uk·zali jako prav˝gentlemani a o svÈ ˙lovky se zbytkem pr˘vodudobrovolnÏ rozdÏlili. NejhezËÌ Ë·sttrasy obou pr˘vod˘ vedla podÈl dÏtskÈhoh¯iötÏ v HrnË̯Ìch, kde nenÌ ve¯ejnÈ osvÏtlenÌ.SvÌtÌcÌ lampiÛny se tu opravdu kr·snÏvyjÌmaly!I lampiÛn ötÏstÌ se n·m nakonec ñ po peripetiÌchse zapalov·nÌm knotu ñ poda¯ilo p¯imÏtk letu. JeötÏ, ûe jsme s sebou ale mÏli öikovnÈtatÌnky! Chlapsk· ruka se vûdycky hodÌ ;-)Oba pr˘vody se opravdu vyda¯ily, kaûd˝mÏl nÏco do sebe. Vöichni si je uûili a vÏ-¯Ìm, ûe p¯ÌötÌ rok bude ˙Ëast minim·lnÏ stejn·jako letos! Uû teÔ se tÏöÌme!DÏkujeme vöem Ëten·¯˘m Zpravodaje zap¯ÌzeÚ a vϯÌm, ûe n·m ji zachov·te i v roce2011. Zveme V·s do Bar·Ëku na naöe pravidelnÈi nepravidelnÈ akce, ze kter˝ch sim˘ûe vybrat opravdu kaûd˝. DÏti i dospÏlÌ.Aktu·lnÌ program najdete na www.rcbaracek.cz.Tak veselÈ V·noce a v Bar·Ëku v novÈm roce!Jarmila Herbrychov·,RC Bar·Ëek, www.rcbaracek.czPravideln˝ program (platnost od z·¯Ì 2010)naleznete na naöich internetov˝ch str·nk·ch.* * *PROGRAM AKCÕ prosinec 201015.12. od 10.30SETK¡V¡NÕ MAMINEK S MIMINKY ñ m·tedoma miminko? P¯ijÔte si oddechnout odkaûdodennÌho kolotoËe a neform·lnÏ sipovÌdat o radostech a strastech mate¯stvÌ arodiËovstvÌ. Mezi n·s p¯ijde i psycholoûkaa rodinn· terapeutka Mgr. TÏöÌnsk·, maminka4 dÏtÌ. DoporuËujeme registraci na jarmila@rcbaracek.cz,603 374 262.16.12. od 16 do 17 hodinMIL› JEéÕäKUÖ ñ DÌlniËky pro dÏti 3ñ5 let;OzdobÌme si dopis s p¯·nÌm pro JeûÌöka.18.12. od 14 do 16 hodinV¡NO»NÕ DÕLNY s MÌöou a Janou ñ provöechny vÏkovÈ kategorie. VÌce informacÌna http://hobby-dilna.webnode.cz/vanocnidilnicka/ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 21


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE23.12. od 16 do 17 hodinNA äTÃDROVE»ERNÕM STOLE, NESMÕCHYBÃT DÕLO MOJE ñ DÌlniËky pro dÏti3ñ5 let; pomalujeme si svÌcÌnek ze s·dry,kr·snÏ si ho zabalÌme a vytvo¯Ìme V·noËnÌsvÌcen. M˘ûeme kor·lkovat, h·Ëkovat, ale ivytv·¯et ozdoby 3D rozmÏr˘. Cena 60 KË.Registrace na hobbymisajana@seznam.cz,728 143 598RODINN… CENTRUM BAR¡»EK, O.S.Adresa: Bar·Ënick· rychtaK äeberovu 805,Praha 4-HrnË̯eInternet: www.rcbaracek.czE-mail: info@rcbaracek.czMobil: 777 352 520TÏöÌme se na V·s v roce 2011!!!Podrobn˝ program akcÌ na leden 2011 ñ ˙nor 2011 sledujte na: www.rcbaracek.czKostel svatÈho Prokopa v HrnË̯ÌchV¡NOCE ñ ST¡LE STEJN› PÿÕBÃH?Jako by to vöechno bylo st·le dokola. P¯edkaûd˝mi V·nocemi sh·nÌme d·rky, stromek,kapra, pak se d·rky balÌ, stromek zdobÌ akapr smaûÌ. PostavÌme obvykle ten sam˝betlÈm, doma trochu uklidÌme (nÏkdo i hodnÏ),p¯id·me v·zu se jmelÌm a zpÌv·me tysamÈ koledy. (Jen z¯Ìdka p¯ibude nÏjak·nov·, kterou bychom p¯idali do svÈho reperto·ru).Okolo n·s se mnoho vÏcÌ zmÏnilo a st·lemÏnÌ, ale st·le zpÌv·me ty stejnÈ koledy jakov dÏtstvÌ, kapr na ätÏdr˝ veËer chutn· st·lestejnÏ, i ten v·noËnÌ stromek je obvyklepodobn˝ tomu prvnÌmu, na kter˝ uû si aninepamatujeme a moûn· m·me i v rohu stejn˝betlÈm.O V·nocÌch se nejvÌc tÏöÌme na reakce dÏtÌa i my sami se trochu vracÌme do dÏtstvÌ.To je pro mnohÈ d˘vod k radosti a pro nÏkterÈd˘vod ke smutku. O V·nocÌch si takÈp¯ipomÌn·me st·le stejn˝ p¯ÌbÏh o narozenÌP·na JeûÌöe. Jsou V·noce ale doopravdyst·le stejn˝ p¯ÌbÏh?Jsem p¯esvÏdËen˝ o tom, ûe ne, protoûeo kaûd˝ch V·nocÌch dost·v·m jinÈ d·rky.TeÔ nemyslÌm na ty pod stromeËkem, protoûety se sice takÈ trochu mÏnÌ, ale nejsouto ty nejvÏtöÌ dary. MyslÌm na d·rky, kterÈdost·v·m p¯Ìmo od Boha ñ nebo jak bymoûn· ¯ekl nÏkdo jin˝, kterÈ p¯in·öÌ s·mûivot. O V·nocÌch jsem pochopil mnohovÏcÌ o mÈm vztahu k blÌzk˝m lidem; o v˝znamulidÌ pot¯ebn˝ch; o tom, co to znamen·nezaslouûenÈ obdarov·nÌ; jakÈ moûnostinabÌzÌ odpuötÏnÌ; na Ëem vöem aû takmoc nez·leûÌ; jak˝ je rozdÌl mezi tÌm, co jed˘leûitÈ a co je d˘leûitÏjöÌ. P¯edevöÌm se alekaûdÈ V·noce uËÌm, co je to opravdov· l·ska,a uËÌm se to st·le znovu, st·le hloubÏjia st·le jinak.Nechci nikomu d·vat n·vod na to, jak spr·vnÏproûÌt V·noce, ale zkuste se alespoÚ nachvÌli zastavit u betlÈma a nechat na sebep˘sobit tu skuteËnost, ûe nÏkdo nekoneËnÏmocnÏjöÌ neû Barack Obama, Dmitrij MedvedÏva Chu çin-tchao dohromady, se z l·skyk n·m stal bezmocn˝m dÌtÏtem, kterÈ leûÌv chlÌvÏ, na troöe sl·my.P¯eji kr·snÈ V·noce!P. Jaroslav Krajl226/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


éIJEME V PRAZEMäE SV. ñ V¡NOCE 201024.12. ñ ätÏdr˝ den16:00 Kunratice ñ zveme zvl·ötÏ rodiËe s dÏtmi24:00 Kunratice ñ p˘lnoËnÌ möe svat·24:00 HrnË̯e ñ p˘lnoËnÌ möe svat·13:00ñ16:00 moûnost navötÌvit jesliËky v kunratickÈmkostele25.12. ñ Hod BoûÌ v·noËnÌ8:15 Kunratice9:30 Kunratice11:00 HrnË̯e13:00ñ17:00 moûnost navötÌvit jesliËky v kunratickÈmkostele26.12. ñ Sv·tek SvatÈ Rodiny8:15 Kunratice ñ obnova manûelsk˝ch slib˘9:30 Kunratice ñ obnova manûelsk˝ch slib˘11:00 HrnË̯e ñ obnova manûelsk˝ch slib˘13:00ñ17:00 moûnost navötÌvit jesliËky v kunratickÈmkostele31.12. ñ sv. Silvestr16:00 Kunratice ñ möe sv. s adoracÌ1.1. ñ Nov˝ rok9:30 Kunratice11:00 HrnË̯eV nedÏli 9. ledna ñ 2011 bude na zakonËenÌv·noËnÌ doby v 15 hod. V·noËnÌ koncert kunratick˝chÑK˘rovc˘ì.Vöem obyvatel˘m Kunratic a HrnË̯ p¯eje hodnÏPokoje a l·sky do srdce a do rodinP. Jaroslav KrajlP. Stanislav Hr·chÿÕMSKOKATOLICK¡ FARNOSTu kostela svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-KunraticeIII. praûsk˝ vikari·tFarnÌ vik·¯: P. Stanislav Hr·chFar·¯: P. Jaroslav KrajlAdresa: KostelnÌ n·mÏstÌ 16,148 00 Praha-KunraticeTelefony: 244 910 469, 244 910 358Fax: 244 912 713E-mail: nazaret@volny.czInternet (ArcibiskupstvÌ praûskÈ): www.apha.czNovÈ v˝stavy v PrazeN¡RODNÕ MUZEUMStarÈ povÏsti ËeskÈ ñ d˘stojn· i hrav· v˝stavaN·rodnÌ muzeum v letoönÌm roce p¯ipravilov˝stavu StarÈ povÏsti ËeskÈ, kter· si klade za˙kol p¯edstavit nejstaröÌ ËeskÈ m˝ty ve vöechvariant·ch, v nichû se bÏhem staletÌ objevovaly.V˝stava se kon· od 5. ¯Ìjna 2010 do 6.Ëervence 2011. Na to, ûe v N·rodnÌm muzeuprobÌh· unik·tnÌ v˝stava, n·vötÏvnÌky upozor-Úuje jiû z d·lky kulisa staroËeskÈho hradiötÏna pr˘ËelÌ historickÈ budovy.V˝stava je urËen· dÏtem i dospÏl˝m. N·vötÏvnÌcise mohou tÏöit na st¯edovÏkÈ rukopisy,renesanËnÌ rytiny, baroknÌ obrazy, ale takÈ ilustracez dÏtsk˝ch knÌûek a humoristick˝chËasopis˘, exkluzivnÌ archeologickÈ n·lezy sodborn˝mi popisy i poËÌtaËovÈ hry. Kaûd˝ sim˘ûe vylosovat jmÈno ze star˝ch povÏstÌ, p¯idatse k nÏkterÈmu kmenu nebo na interaktivnÌmapÏ rozhodnout, kam mÏl praotec »echdojÌt. DÏti i dospÏlÌ si mohou potÏûkat Bivojovakance, vystoupat na horu ÿÌp a rozhlÈdnoutse podobnÏ jako praotec »ech. Na n·-vötÏvnÌky Ëek· takÈ h·danka v podobÏ tajemnÈhon·pisu na hrobu praotce »echa. V˝stavaje tak sv˝m pojetÌm velmi interaktivnÌ,z·bavn· a hrav·. ÑNaöÌm ˙myslem je p¯it·hnoutpozornost dÏtÌ k naöim dÏjin·m, poË·tk˘ma v˝voji ËeskÈ st·tnosti, vzbudit v nichtouhu po pozn·nÌ, proto se soust¯edÌme na to,co dÏti bavÌ,ì vysvÏtluje gener·lnÌ ¯editel N·-rodnÌho muzea Michal Lukeö.Velice v˝znamnou roli hrajÌ na v˝stavÏ archeologickÈn·lezy. K nejcennÏjöÌm expon·t˘mpat¯Ì p¯edmÏty z hrobu kolÌnskÈho knÌûete z9. stoletÌ. Hrob byl objeven roku 1864, alevz·pÏtÌ byl bez podrobnÈho v˝zkumu zniËen.NaötÏstÌ se dochovala unik·tnÌ poh¯ebnÌ v˝bava,kter· je nynÌ vystavena v N·rodnÌmmuzeu.Velk˝ z·jem je i o expon·ty, kterÈ se vztahujÌke kouzelnickÈ ökole v BudËi. Autor˘m v˝stavyse poda¯ilo odhalit, ûe tato Ëesk· kouzel-ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 23


éIJEME V PRAZEnick· ökola je o cel˝ch t¯i sta let staröÌ, neû tabritsk· Harryho Pottera v BradavicÌch. V Bud-Ëi podle Aloise Jir·ska sÌdlil vojvoda Krok. ZanÏho zde existovala ökola, v nÌû se studentiuËili bohosluûbÏ, star˝m zpÏv˘m i vÏötb·m akouzl˘m. Zaloûena mÏla b˝t v roce 687. Rowlingov·oproti tomu tvrdÌ, ûe ökola v BradavicÌchbyla zaloûena p¯ed 1000 lety, tedy asikolem roku 1000.N·rodnÌ muzeum odhaluje falza a omyly, kterÈvÏdeckÈ v˝zkumy prov·zely. Vystavenyjsou slavnÈ i zcela nezn·mÈ obrazy, sochy,knihy, ilustrace, grafiky, st¯eleckÈ terËe, divadelnÌkost˝my a scÈnografickÈ n·vrhy, mincea medaile, reklamy a mnoho dalöÌho. Auto¯inezapomnÏli ani na divadelnÌ a hudebnÌ ztv·rnÏnÌpovÏstÌ. N·vötÏvnÌci se mohou tÏöit nabarevn˝ film Ji¯Ìho Trnky z roku 1952 nebohudbu inspirovanou pr·vÏ star˝mi povÏstmi.Historici dnes nemohou ¯Ìci, jak tyto p¯ÌbÏhystar˝ch povÏstÌ vznikly nebo kdo je jejich autorem.éily v ËeskÈm n·rodÏ a pom·haly muformovat identitu po mnoho staletÌ. Staly sesouË·stÌ st·tnÌ ideologie a pronikly i do ceremoni·lukorunovace Ëesk˝ch kr·l˘. V nep¯Ìzniv˝chdob·ch se k nim lidÈ obraceli a zaötiùovalise jejich mytickou symbolikou,inspirovaly bezpoËet dom·cÌch i zahraniËnÌchliter·rnÌch a v˝tvarn˝ch umÏlc˘ od st¯edovÏkuaû po souËasnost.Touto v˝stavou konËÌ provoz historickÈ budovymuzea p¯ed nÏkolikaletou rekonstrukcÌ.* * *JÕZD¡RNA PRAéSK…HO HRADUAû do dubna p¯ÌötÌho roku mohou n·vötÏvnÌciJÌzd·rny PraûskÈho hradu a ValdötejnskÈ jÌzd·rnyshlÈdnout jednu z nejvÏtöÌch Ëesk˝chumÏleck˝ch ud·lostÌ roku, a to v˝stavu nÏkolikastovek obraz˘ nejzn·mÏjöÌho ËeskÈhobaroknÌho umÏlce Karla äkrÈty.V˝stava uk·ûe 400 expon·t˘, ¯ada z nich nejsoup¯Ìmo äkrÈtovy obrazy, ale takÈ vÏci, kterÈvlastnil, nebo kterÈ ilustrujÌ dobu, v nÌû ûil.Pro dÏti po¯adatelÈ p¯ipravili ¯adu doprovodn˝chakcÌ, souË·stÌ v˝stavy jsou ateliÈry, kdese mohou dÏti aktivnÏ zabavit, nebo p¯i proch·zcev˝stavou mohou nap¯Ìklad ¯eöit z·bavnÈ˙koly.POH¡DKA O TOBÃNakladatelstvÌ Modr˝ slon, novÏ sÌdlÌcÌ v PopoviËk·ch,nabÌzÌ velmi zajÌmav˝ projekt vytvo¯en˝na podporu ËtenÌ a vzdÏl·v·nÌ dÏtÌ.JeötÏ jednu poh·dku, prosÌm, mamiÖKaûd˝ z n·s r·d vzpomÌn· na ty chvÌle p¯edspanÌm, kdy jsme vÏdÏli, ûe uû se musÌ zhasnouta my p˘jdeme sp·tÖÖale jeötÏ p¯ed tÌm, neû se tak stalo, p¯iölamaminka a lehla si k n·m a zaËala ËÌst. P¯ÌbÏhya poh·dky, kterÈ Ëetla, nikdo z n·s nezapomene,protoûe mÏli to neuvϯitelnÈ kouzlo,nÏhu a v˘ni m·miny p¯Ìtomnosti a my secÌtily na svÏtÏ tak bezpeËnÏ.StejnÈ kouzlo okamûiku proûÌv· i rodiË. A snadproto, aby tento spoleËn˝ okamûik jeötÏ vÌceumocnil, poh·dku p¯ikraöluje skuteËnostmi,kterÈ v nÌ sice nejsou, ale dod·vajÌ p¯ÌbÏhujeötÏ poetiËtÏjöÌ n·dech. A tak je samoz¯ejmostÌ,ûe princezna nebo roöù·ck· holka z druhÈhopatra se n·hodou jmenuje jako naöe Alenka,Krist˝nka Ëi Viktorka a princ nebo tenneboj·cn˝ kluk z party ze starÈho p¯Ìstavu jakon·ö FilÌpek, KubÌk nebo Marek.NakladatelstvÌ Modr˝ slon s.r.o. (www.pohadkaotobe.cz)si poselstvÌ tÏchto p¯ÌbÏh˘ (okamûik˘)vzalo za svÈ. Do V·mi vybranÈho z devÌtipoh·dkov˝ch a dobrodruûn˝ch p¯ÌbÏh˘ dosadÌjmÈna V·mi zvolen˝ch konkrÈtnÌch hrdin˘(VaöÌ dcery, syna, vnuËky, vnuka a jejichkamar·d˘). KaûdÈ dÌtÏ se tak st·v· aktivnÌ sou-Ë·stÌ p¯ÌbÏhu, jehoû kouzlo uchv·tÌ jak rodi-Ëe, tak malÈho Ëten·¯e nebo posluchaËe. Abytoho nebylo m·lo, v kaûdÈm z text˘ se objevujei mÌsto, ve kterÈm konkrÈtnÌ dÌtÏ bydlÌ.P¯ÌbÏh se tedy odvÌjÌ v ulicÌch mÏsta, kterÈmal˝ posluchaË nebo Ëten·¯ d˘vÏrnÏ zn·. Tovöe dohromady inspiruje ke ËtenÌ p¯edevöÌmzaËÌnajÌcÌ Ëten·¯e, kterÈ kniha doslova vt·hnedo dÏje a dÌtÏ je spont·nnÏ motivov·no keËtenÌ. LibovolnÈ, V·mi urËenÈ vÏnov·nÌ spolus titulkou, kde je jmÈno dÌtÏte natiötÏno jakohlavnÌ hrdina, je uû jen t¯eöniËkou na dortu.Nechme se tedy s naöimi dÏtmi unÈst kouzlemtÏchto knih a vraùme se do tÏch chvil p¯edspanÌm, kdy uû se musÌ zhasnout, a my p˘jdemesp·t. Ale jeötÏ p¯ed tÌmÖIveta Pat·kov·http://www.pohadkaotobe.cz,tel.: 777 222 379, e-mail: info@pohadkaotobe246/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


AUTOBUSYNovÈ funkce v InteraktivnÌ dopravnÌ mapÏ PrahyOrganizace ROPID ve spolupr·ci se spoleËnostÌSmartGIS zprovoznila nÏkolik nov˝ch funkcÌInteraktivnÌ dopravnÌ mapy Prahy. V mapÏ senovÏ p¯Ìmo zobrazujÌ webkamery z nejd˘leûitÏjöÌchpraûsk˝ch k¯iûovatek a zanesena je takÈnov· vrstva ÑBody z·jmuì.DÌky zanesenÌ webov˝ch kamer p¯Ìmo do interaktivnÌmapy je moûnÈ intuitivnÏ a praktickyihned zjistit aktu·lnÌ dopravnÌ situaci na tÏchnejd˘leûitÏjöÌch k¯iûovatk·ch v Praze a na dalöÌchmÌstech, kde doch·zÌ Ëasto k dopravnÌmkomplikacÌm. Odkazy na jednotlivÈ kameryËerpajÌ z datab·ze TechnickÈ spr·vy komunikacÌa spolu s on-line informacemi o dopravnÌchomezenÌch p¯in·öejÌ uûivatel˘m kompletnÌobr·zek o aktu·lnÌ dopravnÌ situaci v Praze.Nov· vrstva ÑBody z·jmuì v sobÏ zahrnujen·sledujÌcÌ d˘leûitÈ instituce: d˘leûit· zdravot-nick· za¯ÌzenÌ (nemocnice, polikliniky, lÈk·rny),˙¯ady mÏstsk˝ch Ë·stÌ, poboËky MÏstskÈknihovny, poöty, sluûebny policie, d˘leûitÈpam·tky.Tyto body z·jmu lze jednoduöe vyhledat v poloûcez·kladnÌho menu Hled·nÌ > Body z·jmuv hornÌ liötÏ obrazovky. JednotlivÈ body z·jmujsou takÈ zobrazeny p¯Ìmo v mapÏ pomocÌ Ëerven˝chÑöpendlÌk˘ì. Kaûd˝ bod z·jmu v sobÏskr˝v· podrobnÏjöÌ informace a takÈ seznamnejbliûöÌch zast·vek ve¯ejnÈ dopravy.InteraktivnÌ dopravnÌ pl·n Prahy na adrese http://praha.planydopravy.cz funguje jiû od b¯eznaletoönÌho roku a umoûÚuje najÌt uûivatel˘mvöechny pot¯ebnÈ dopravnÌ informace on-linena jednom mÌstÏ, a to jednoduöe, p¯ehlednÏ ana kvalitnÌm mapovÈm podkladu.»asovÈ jÌzdenky pro dospÏlÈ a seniory v PrazeOd 14.11.2010 je veökerÈ ËasovÈ jÌzdnÈ pro˙zemÌ Prahy v prodeji pouze v elektronickÈpodobÏ na opencard (vyjma tarifnÌ kategorieStudent 19ñ26 let). »asovÈ kupony pro vnÏjöÌtarifnÌ p·sma budou i nad·le v prodeji takÈv papÌrovÈ podobÏ.Co se zmÏnilo od 14. listopadu 2010?1. N·kup ËasovÈho jÌzdnÈho pro kategoriedospÏl˝ a senior na ˙zemÌ Prahy je moûn˝ jiûpouze s opencard (stejnÏ jako tarifnÌ kategorieDÌtÏ a Junior).2. PlatnÈ papÌrovÈ ËasovÈ jÌzdenky platÌ doskonËenÌ jejich platnosti.3. V papÌrovÈ podobÏ i nad·le z˘st·vajÌ veökerÈËasovÈ jÌzdenky pro vnÏjöÌ tarifnÌ p·sma,a d·le ËasovÈ jÌzdenky pro kategorii Student19ñ26 let na ˙zemÌ Prahy. Vöechny ostatnÌtarifnÌ kategorie musÌ mÌt pro po¯ÌzenÌ ËasovÈhojÌzdnÈho na ˙zemÌ Prahy opencard.4. Vöechny kr·tkodobÈ jÌzdenky a jÌzdenky projednotlivou jÌzdu z˘st·vajÌ i nad·le v papÌrovÈpodobÏ.5. Pokud dosud nem·te vydanou opencard,poû·dejte o ni a nakupte si elektronickÈ ËasovÈjÌzdnÈ s p¯edstihem, aù se vyhnete front·m,kterÈ oËek·v·me na p¯elomu roku.KompletnÌ informace o opencard najdete nawebu www.opencard.cz nebo na infolince12 444.DÏti a senio¯i mohou prokazovat vÏk takÈpomocÌ opencardOd soboty 13. listopadu 2010 si mohou tarifnÌkategorie DÏti 10 aû 15 let a Senio¯i 60 aû70 let nahr·t na opencard takÈ vÏkovou tarifnÌkategorii, kter· jim slouûÌ k prokazov·nÌvÏku p¯i pouûÌv·nÌ jednotliv˝ch zv˝hodnÏn˝chjÌzdenek.Nahr·nÌ vÏkovÈ tarifnÌ kategorie probÌh·zdarma a automaticky pouze ve valid·torech,umÌstÏn˝ch ve stanicÌch metra poblÌû automat˘na jÌzdenky.VÏkovou tarifnÌ kategorii si na opencard mohounahr·t jak st·vajÌcÌ, tak novÌ drûitelÈ opencardve v˝öe uveden˝ch kategoriÌch. Nahr·-v·nÌ vÏkovÈ tarifnÌ kategorie takÈ umoûnÌbezproblÈmov˝ n·kup v e-shopu DopravnÌ-ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 25


AUTOBUSY, ZDRAVÕho podniku hl. m. Prahy (eshop.dpp.cz). Bezaktivace vÏkovÈ tarifnÌ kategorie totiû e-shopneumoûnÌ prodej zlevnÏnÈ ËasovÈ jÌzdenky(kuponu).Nahr·nÌ vÏkovÈ tarifnÌ kategorie je moûnÈ ipro DÏti 6 aû 10 let a Seniory staröÌ 70 let, aletÏm je vÏkov· tarifnÌ kategorie nahr·v·na naopencard pouze na kontaktnÌch mÌstech a jeza poplatek 20 KË.P¯i p¯epravnÌ kontrole se musÌ cestujÌcÌ v˝öeuveden˝ch tarifnÌch kategoriÌ pouûÌvajÌcÌ jednotlivouzv˝hodnÏnou jÌzdenkou prok·zatkromÏ jÌzdenky takÈ opencard s nahranouvÏkovou kategoriÌ!UpozornÏnÌ: P¯i ztr·tÏ opencard nebo konciplatnosti karty se vÏkov· tarifnÌ kategorie p¯ehrajejako duplik·t na novou kartu.V souvislosti s celost·tnÌ zmÏnou jÌzdnÌch ¯·d˘zve¯ejÚujeme p·r uûiteËn˝ch odkaz˘ na internetovÈstr·nky PraûskÈ integrovanÈ dopravy,kde lze vyhledat spojenÌ, st·hnout aktu·lnÌjÌzdnÌ ¯·dy nebo si objednat jejich zasÌl·nÌ.Vyhled·nÌ spojenÌ PID:http://pid.idos.cz/spojeniZast·vkovÈ jÌzdnÌ ¯·dy PID:http://portalpid.idos.czObjedn·nÌ zasÌl·nÌ nov˝ch jÌzdnÌch ¯·d˘:http://www.ropid.cz/jizdni-rady/elektronickezasilani-jizdnich-radu__s175x980.htmlInteraktivnÌ dopravnÌ mapa Prahy:http://praha.planydopravy.czWebovÈ str·nky o PraûskÈ integrovanÈ dopravÏ:http://www.ropid.czROPIDRyt̯sk· 10/406, 110 00, Praha 1tel.: +420 224 234 737fax: +420 224 229 423e-mail: ropid@ropid.mepnet.czhttp://www.ropid.czPodzim ñ vhodn· doba pro oËkov·nÌCh¯ipkaNa podzim je nejaktu·lnÏjöÌ oËkov·nÌ protich¯ipce. NÏkte¯Ì lidÈ ho majÌ zdarma, vÏtöinouti, kterÈ tr·pÌ nÏjakÈ chronickÈ zdravotnÌpotÌûe, nebo dos·hli vÏku 65 let.U tÏchto lidÌ mohou mÌt ch¯ipkovÈ infekcetÏûöÌ pr˘bÏh. OËkuje se jednou d·vkouv dobÏ p¯ed vypuknutÌm nemoci, tedy ide-·lnÏ na podzim, p¯ÌpadnÏ zaË·tkem zimy.DÈlka ochrany je jeden rok.KlÌöùov· encefalitidaKlÌöùov· encefalitida je infekËnÌ virovÈ onemocnÏnÌnapadajÌcÌ mozek a mozkovÈ bl·-ny. M˘ûe zp˘sobit dlouhodobÈ Ëi doûivotnÌn·sledky v podobÏ ochrnutÌ, poruchsoust¯edÏnÌ Ëi snÌûenÌ intelektu·lnÌho v˝konu.Ide·lnÌ Ëas pro oËkov·nÌ je ukonËenÌsezÛnnÌho v˝skytu klÌöùat a p¯ed dalöÌ sezÛnou,tedy opÏt na podzim nebo v zimÏ, ikdyû m˘ûe b˝t prov·dÏno celoroËnÏ. OËkov·nÌje d˘leûitÈ, neboù na tuto nemocneexistuje ˙Ëinn· lÈËba. OËkov·nÌ probÌh·ve t¯ech d·vk·ch.P¯ÌspÏvky zdravotnÌch pojiöùoven pro rok2010 na oËkov·nÌ proti ch¯ipce a klÌöùovÈencefalitidÏ:ï VZP p¯ÌspÏvek ñ 0 KËï OZP na kaûdÈ oËkov·nÌ samostatnÏ ñ dov˝öe 500 KË za bonusovÈ kredityï VojZP na kaûdÈ oËkov·nÌ samostatnÏ ñ500 KËï MA na kaûdÈ oËkov·nÌ samostatnÏ ñ dov˝öe 600 KË, dle dÈlky pojistnÈhoï MV na kaûdÈ oËkov·nÌ samostatnÏ ñ 200 KËï »P na kaûdÈ oËkov·nÌ samostatnÏ ñ 300 KËAkce se zdravotnÌmi pojiöùovnami:OËkov·nÌ proti rakovinÏ dÏloûnÌho ËÌpkukonËÌ v prosinci 2010 !!!NejnovÏjöÌ a nejspolehlivÏjöÌ ochranou protirakovinÏ dÏloûnÌho hrdla. OËkov·nÌ se skl·-d· ze t¯Ì d·vek, kterÈ musÌ b˝t pod·ny postupnÏbÏhem 6 mÏsÌc˘.266/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ZDRAVÕ, INZERCEPodmÌnky programu T¯etÌ d·vka zdarmaï Program probÌh· od 17.5. do 31.12.2010.ï Program je urËen dÌvk·m a ûen·m vevÏku 10ñ25 let (+364 dnÌ)ï ⁄hrada za t¯etÌ d·vku ve v˝öi 1000 KËbude klientce proplacena zdravotnÌ pojiöùovnouna z·kladÏ vyplnÏnÈho voucheru/certifik·tua dokladu o zaplacenÌ oËkovacÌ l·tky.ï VyplnÏn˝ voucher/certifik·t a doklado zaplacenÌ je pot¯eba p¯edat na poboËceZP nejpozdÏji do 31.12.2010.ZruöenÌ ploönÈho oËkov·nÌ novorozenc˘proti tuberkulÛzeOd 1.11.2010 vstoupila v platnost nov·vyhl·öka Ë. 299/2010, kter· skuteËnÏ p¯ineslazruöenÌ ploönÈho oËkov·nÌ novorozenc˘proti tuberkulÛze. OËkov·nÌ protiTBC bylo p¯e¯azeno z pravidelnÈho do doporuËenÈhooËkov·nÌ.MUDr. Kate¯ina Kolkov·InzerceINTERIEROV… PR¡CEMALOV¡NÕ ñ TAPETOV¡NÕLAKOV¡NÕ ñ FLADROV¡NÕSPECI¡LNÕ MALÕÿSK… TECHNIKYVENECIAN PLASTERSBEN¡TSK… äTUKYPLOVOUCÕ PODLAHYOBKLADY ñ DLAéBY⁄KLID PO MALOV¡NÕMYTÕ OKENTEL.: 608 201 960TEL.: 777 684 618ZPRAVODAJ. »Ìslo 6/2010 vyölo 21.12.2010. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.EvidenËnÌ ËÌslo: MK »R E 16863. N·klad 1260 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v äeberovÏa v HrnË̯Ìch. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla: 1.2.2010.Vydavatel: MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov. Adresa: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha415. I»: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912 801. E-mail: info@seberov.cz. Internet: www.seberov.cz.Redakce: Libuöe LÈvov·. E-mail: redakce@seberov.cz. P¯ÌspÏvky a inzer·ty se zasÌlajÌ e-mailem redakci. Lze jetakÈ doruËit na v˝öe uvedenou adresu ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Ëi vhodit do schr·nek na jeho budovÏ v äeberovÏ nebona Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch.ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE6/2010 27

More magazines by this user
Similar magazines