ORL-anatomie a fyziologie

szsmb.cz
  • No tags were found...

ORL-anatomie a fyziologie

slouţí jako opakování učivaI. ročníku – předmět Somatologie


Anatomie a fyziologie ucha• sluch = jeden ze základních smyslů umoţňujícívnímat a vyhodnocovat zvuky• sluchový orgán tvoří:→ zevní ucho (auris externa) – zachycujezvukové vlny z okolního prostředí a převádí jedo středního ucha, součástí je boltec a zevnízvukovod→ bubínek (membrana tympani) - oválnávazivová blanka,kterou zvukové vlny rozechvějía kmity dál přenáší na středoušní kůstky


Anatomie a fyziologie ucha→ středoušní dutina (cavum tympani) – prostorve spánkové kosti, obsahuje středoušní kůstky,jenţ zajišťují přenos zvukových vln- kladívko spojeno s bubínkema kovadlinkou- kovadlinka spojuje kladívko a třmínek- třmínek vloţen do oválného okénka, kteréodděluje střední a vnitřní ucho→ Eustachova trubice – spojka mezi středoušíma nosohltanem, slouţí k vyrovnání tlaku mezizevním prostředím a středoušní dutinou


Anatomie a fyziologie ucha→ vnitřní ucho (auris interna) – uzavřený prostorv kosti spánkové = kostěný labyrint → uvnitřuloţen blanitý hlemýţď (cochlea) = vlastnísluchový orgán, v kterém je umístěn Cortihoorgán = sluchový receptor → funkční část tvořívláskové buňky, které jsou opředenynervovými vlákny• v těsné blízkosti hlemýţdě je uloţenovestibulární ústrojí


Anatomie a fyziologie ucha• zvukové vlny rozechvějí bubínek → kmitypřenese na středoušní kůstky → třmínekrozkmitá tekutinu uvnitř kostěného hlemýţdě→ přeneseno na tekutinu uvnitř blanitéhohlemýţdě → vyvolá chvění a dráţděnívláskových buněk Cortiho orgánu → vzruchyvedeny vlákny VIII hlavového nervu domozkového kmene → mozkové kůryspánkového laloku = sluchové centrum• člověk rozlišuje tóny od 16 do 20 000 kmitů


Anatomie a fyziologie nosu• zevní nos – tvořen kostěnou a chrupavčitoukostrou, má tvar trojhranné pyramidy, kůţeobsahuje velké mnoţství mazových ţlázek,svaly nosu fungují jako svěrače a rozvěračenozder• nosní dutina – rozdělena nosní přepáţkou nadvě části, strop dutiny tvoří kost čelní s kostíčichovou a částečně i nosní kůstky, vzadupokračuje nosní dutina dvěma otvory →choanami - do nosohltanu, od dutiny ústní jeoddělena patrem


Anatomie a fyziologie nosu• nosní dutina spojena s prostory v některýchlebečních kostech = vedlejší dutiny nosní (VDN)→ sinusy – největší dutina v horní čelisti, menšív čelní kosti, dále v kosti klínové a čichové• sliznice nosní dutiny a vedlejších nosních dutinsrůstá s periostem kosti v mukoperiost → pokrytcylindrickým řasinkovým epitelem – kmitánířasinek umoţňuje posun hlenu z dutin, směremk nosnímu vchodu nebo naopak do hltanu→ mukoperiost je silně prokrven a obsahujemnoţství hlenových ţlázek


Anatomie a fyziologie nosu• ve stropu nosní dutiny je políčko slizniceodchylné stavby = čichové pole → tvoří hočichové buňky a serózní ţlázky• funkce nosní dutiny→ prohřátí vdechovaného vzduchu (vv)→ očištění vv od nečistot a mikroorganismů→ zvlhčení vv→ rozpuštění pachových látek = podráţděníčichových buněk→ ochrana před infekcí – lymfatická tkáň,imunoglobuliny v hlenu


Anatomie a fyziologie dutiny ústní• ústní dutina (cavitas oris) - vstupní otvor trávicísoustavy, nalézá se v obličejové části hlavy• vpředu začíná ústní štěrbinou ohraničenou rty,po stranách ji ohraničují tváře• stavbu tváří a rtů tvoří příčně pruhovanémimické a ţvýkací svaly, podkoţní tukovévazivo a sliznice vystýlající ústní dutinu• patro odděluje dutinu ústní od dutiny nosní,spodinu dutiny ústní překrývá jazyk, který jepřipojen svaly k dolní čelisti a zadní částípřiléhá k hltanu


Anatomie a fyziologie dutiny ústní• uvnitř dutiny ústní jsou zuby, uloţené v zubníchjamkách horní a dolní čelisti• součástí dutiny ústní jsou vývody slinných ţláz• vzadu dutina ústní přechází v hltan• funkce dutiny ústní:→ příjem potravy, její mechanické rozmělnění asmísení se slinami→ zahájení chemického zpracování potravy –štěpení polysacharidů ptyalinem→ sliznice vybavena receptory pro vnímání chuti,tepla, hmatu a bolesti→ tvorba hlasu a formování řeči


Anatomie a fyziologie dutiny ústní• Jazyk → tvoří ho příčně pruhované svalstvo, jetedy vůlí ovladatelný→ kořen jazyka fixován k jazylce, hřbet se opíráo patro, hrot je volný, ke spodině dutiny ústnípřipojen uzdičkou→povrch tvořen dlaţdicovým epitelem vybíhajícímdo papil obsahujících chuťové pohárky→ funkce jazyka : - posun potravy- vnímání chuti- tvorba hlásek


Anatomie a fyziologie hltanu• hltan (pharynx) → trubice nálevkovitého tvaru,zavěšená na spodině lebeční, v úrovni prstenčitéchrupavky hrtanu přechází v jícen• podle vztahu hltanu k dutině nosní, ústnía k hrtanu rozeznáváme →→ nosohltan → horní nálevkovitý úsek hltanu, nabočních stranách ústí Eustachovy trubice →spojují střední ucho s nosohltanem a umoţňujívyrovnávat změny tlaku ve středoušní dutině• v blízkosti ústí Eustachových trubic jsoulymfatické uzlíky → nosohltanové mandle,vytvářející bariéru proti infekci šířící se vzduchem


Anatomie a fyziologie hltanu→ ústní část hltanu – otevřena do dutiny ústní,vstup ohraničen kořenem jazyka a měkkýmpatrem• od patra k jazyku vedou dva svalové oblouky,mezi nimi je trojúhelníková prohlubeň, jejíţ dnovyplňuje patrová mandle → s nosní mandlía lymfatickou tkání v podslizničním vazivu celéhohltanu tvoří první obranný systém organismu→ hrtanový úsek hltanu – nejkratší, má trubicovitýtvar• na rozhraní ústní a hrtanové části hltanu sekříţí dýchací a polykací cesty


Anatomie a fyziologie hrtanu• hrtan (larynx) → typický trubicovitý tvar, horníústí otevřeno do dolní části hltanu, dolní úsekplynule přechází do průdušnice• dutina hrtanu oddělena od hltanu → hrtanovoupříklopkou (epiglotis)• dutina hrtanu je vystlána sliznicí krytouepitelem s řasinkami• kostra tvořena hrtanovými chrupavkami→ největší chrupavka štítná – vyvýšenina napřední ploše krku - pod ní je hmatná


Anatomie a fyziologie hrtanu→ prstenčitá chrupavka - k ní jsou na zadnímobvodu kloubně připojeny→ dvě trojboké hlasivkové chrupavky – od nichpo zadní ploše rozepjaty dva hlasové vazy• chrupavky spojeny drobnými klouby - umoţňujívzájemný pohyb, ovládaný třemi skupinamikrátkých hrtanových svalů• pohybem chrupavek dochází k napínání,povolování, oddalování a přibliţováníhlasových vazů → změna výšky hlasu


1 - jazylka, 2 - hrtanová příklopka, 3 - hlasivková chrupavka,4 - hlasivková štěrbina, 5 - prstenčitá chrupavka, 6 - průdušnice ,7 - štítná chrupavka


Anatomie a fyziologie hrtanu• na vzniku lidského hlasu se kromě hlasivekpodílí i hrtanová dutina, hltanová dutinaa vedlejší dutiny nosní• výška hlasu závislá na napětí a délce vazů• barva hlasu určena prostorností a tvarem dutin• na řeči se podílí i tzv. mluvidla – měkké patro,dásně, jazyk, zuby, rty


Anatomie a fyziologie štítné ţlázy• štítná ţláza (glandula thyroidea) – párováendokrinní ţláza, její dva laloky leţí postranách štítné chrupavky hrtanu• nezvětšená štítná ţláza není hmatná• stavba charakteristická uspořádáním ţlázovýchbuněk do uzavřených váčků → folikulů -vyplněných bílkovinným roztokem → koloidem• koloid obsahuje dva hormony – tyroxin atrijódtyronin• pro funkci a regulaci produkovaných hormonůje nezbytný – tyrotropin (TTH) = hormonpředního laloku hypofýzy


Anatomie a fyziologie štítné ţlázy• jediná ţláza s vnitřní sekrecí přímo závislá napřísunu prvku z potravy• nedostatek jódu vede k poruchám funkce ŠŢ• hormony ŠŢ mají účinky:→ metabolické – zvyšují látkovou výměnu→ termoregulační – zvyšují tvorbu tepla→ růstové – zvyšují tvorbu bílkovin = významnástavební látka→ vývojové – dozrávání tkáně CNS v dětskémvěku


Anatomie a fyziologie příštítných ţláz• příštítné ţlázy (glandulae parathyreoideae) –čtyři malé útvary leţící při horních a dolníchpólech ŠŢ• tvořeny pruhy buněk, které opřádají bohatécévní sítě• produkují parathormon (PTH) → zvyšujeprostupnost buněk pro vápník a fosfor• nejvýznamněji působí PTH na ledviny, kosti,střevo a oční čočku


Děkuji za pozornost…………


Pouţitá literatura, zdroje:• Dylevský I., Trojan S., SOMATOLOGIE 1,2, Praha,Avicenum,1990, ISBN 80-201-0039-3• http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js09/orl/web/doc/zaklady-orl-afoniatrie.pdf• www.farnostbystrc.cz/oko/oko59/ucho.jpg• http://vnl.xf.cz/ant/39-horni_cesty.php• http://www.yarousch.cz/studium/body.php?menu=menu_somatologie&body=somatologie/somatologie_013_6• http://zdravi.ao-institut.cz/Zdravi/Nase-zdravi/05-Dutina-ustni.html

More magazines by this user
Similar magazines