13.07.2015 Views

muzika 1-5.cdr - Media Print

muzika 1-5.cdr - Media Print

muzika 1-5.cdr - Media Print

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROGRAMI ANALITIK PER KLASEN E TRETE35 javë x 1 orë = 35 orëKBAMLIDMSHKMOL21 orë4 orë2 orë2orë3 orë3 orë184


Nr. Linjat Orëtpër linjëTemat mësimore Objektivi i përgjithshëmi programit 1. K 1 Këndojmë së bashku“ Himnin e Flamurit”Të këndojë këngëtë ndryshme përAtdheun, shkollën,familjen, ambientin,etj.Niveli bazë Niveli mesatar Niveli i lartëTë këndojëkëngën në intonacionine duhurTë këndojë tekstindhe melodinë ekëngësTë këndojë solodhe në grupduke interpretuarme ndjenjë dheemocion2. K 2 Kënga “Atdheu”Gaqo AvraziTë këndojë këngëtë ndryshme përAtdheun, shkollën,familjen, ambientin,etj.Të këndojëkëngën në intonacionine duhurTë këndojë tekstindhe melodinë ekëngësTë këndojë solodhe në grupduke interpretuarme ndjenjë dheemocion3. K 3 Punimi i këngës Të interpretojë mendjenjë e emocionkëngën4. LI 1 Luajmë me veglatORF5. BAM 1 tingujveTë interpretojë meinstrumente ORFkëngë të ndryshmeTë vendosë tingujte një kënge sipasTë këndojë dukee shoqëruar dheme lëvizje truporeTë këndojëduke luajturinstrumente tëthjeshta ORFtingujt e ulët e tëlartëTë këndojë në grupdhe duke e shoqëruarme instrumenteORF shkopinj, gurë,lugë etj.Të këndojë dukekrijuar ritme tëndryshmeTë dallojë regjistri-Të këndojë dukeinterpretuar mendjenjë e emocionkëngënTë interpretojëduke shoqëruar meinstrumente ORFkëngën me ndjenjëe emocionTë vendosë tingujte një kënge sipasMjetet mësimoredidaktike dhe literaturandihmëseMagnetofon, libri iposteraMagnetofon, libri iposteraOrgano, insrumenteme goditje, magnetofoni,libri i mësuesit,Magnetofoni, postera,puneOrgano, instrumenteme goditje, magnetofoni,libri i mësuesit,Vendi izhvillimittëmësimitKabinetiKabinetiKabinetiKabinetiKabineti185


6. K 4 Kënga: “Një maçokçamarrok”Robert RadojaTë këndojë këngëtë ndryshme përAtdheun, shkollën,familjen, ambientin,etj.7. K 5 Punim i këngës Të interpretojë mendjenjë e emocionkëngën8. DM 1 Instrumentetmuzikorë9. K 6 Kënga: “ Lule Velopartizani” -partizane10. K 7Të vlerësojë mefjalë të thjeshtainstrumentet qëdëgjonTë këndojë këngëtë ndryshme përatdheun, shkollën,shoqërinë, familjen,ambientinetj.Punimi i këngës Të interpretojë mendjenjë e emocionkëngën11. SHKM 1 Muzika dhe përjetimii saj(vizatim, poezi, vallëzim)12. OL 5 Rikujtojmë, këndojmë,luajmëTë shprehë meanë të arteve tëtjera dhe me fjalëtë thjeshta muzikënqë dëgjonTë këndojëkëngën në intonacionine duhurTë këndojë dukee shoqëruar dheme lëvizje truporeTë dëgjojë pjesëtë ndryshme metrombë, ksilofonTë këndojëduke respektuarrregullat e të kënduaritTë këndojë dukee shoqëruar dheme lëvizje truporemuzikën qëdëgjonTë këndojë tekstindhe melodinë ekëngësTë këndojë në grupdhe duke e shoqëruarme instrumenteORF shkopinj, gurë,lugë etj.thjeshta për instru-ksilofonTë këndojë tekstindhe melodinë ekëngësTë këndojë në grupdhe duke e shoqëruarme instrumenteORF shkopinj, gurë,lugë etj.thjeshta për muzikënqë dëgjonTë këndojë solodhe në grupduke interpretuarme ndjenjë dheemocionTë këndojë dukeinterpretuar mendjenjë e emocionkëngënTë komentojë mbimuzikën qe dëgjonme këto instrumenteTë këndojë solodhe në grupTë këndojë dukeinterpretuar mendjenjë e emocionkëngënTë vlerësojëmuzikën që ipëlqenMagnetofon, libri iposteraOrgano, instrumenteme goditje, magnetofoni,libri i mësuesit,Magnetofoni, organo,puneMagnetofoni, organo,puneOrgano, instrumenteme goditje, magnetofoni,libri i mësuesit,Magnetofoni, organo,puneKabinetiKabinetiKabinetiKabinetiKabinetiKabineti186

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!