TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

mgrt.gov.si

TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH V PROGRAMSKEMOBDOBJU 2005-2009pogodba MOP št.2511-04-911062 z dne 17.1.2005POROČILO NADZORAPOSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKATRBOVLJE HRASTNIK ZA LETO 2010Št.: ic-192/11Ljubljana, 19.4.2011Vodja nadzora:Bojan Jelen, univ.dipl.inž.rud.Direktor:dr.Vojkan Jovičić, univ.dipl.inž.grad.1 /56


VSEBINA POROČILA:1. IZVAJALCI NADZORA POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH IN AVTORJIPOROČILA ................................................................................................................ 32. UVODNA POJASNILA .............................................................................................. 43. TEHNIČNI NADZOR ZAPIRALNIH DEL TER PROSTORSKE IN EKOLOŠKESANACIJE POVRŠINE.............................................................................................. 53.1. ZAPIRALNA DELA V JAMAH TRBOVLJE, HRASTNIK IN OJSTRO........................... 53.2 LIKVIDACIJA SEPARACIJE PREMOGA .................................................................... 83.3 PROSTORSKA IN EKOLOŠKA SANACIJA POVRŠINE............................................. 83.4 IZDELAVA PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE...................................... 93.5 POSTOPKI JAVNIH NAROČIL ................................................................................. 103.6 GOSPODARJENJE Z GOZDOVI, ODKUPI, ODŠKODNINE, SLUŽNOSTNEPRAVICE IN SPREMEMBE NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ ........................................ 103.7 PREGLED MESEČNIH SITUACIJ ............................................................................ 113.8 SODELOVANJE Z DRŽAVNO UPRAVO IN RUDARSKO INŠPEKCIJO................... 114. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNEGA NADZORA, NADZORA NADIZVAJANJEM JAVNIH RAZPISOV IN NAD IZVAJANJEM KADROVSKOSOCIALNEGA PROGRAMA RTH V LETU 2010..................................................... 12I. Pregled programa zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik in primerjava z ................. 12a. Mesečni pregledi pravilnosti razporejanja stroškov na zapiralnem delu RTH terpreverjanje in potrjevanje mesečnih situacij.............................................................. 13b. Pregled stroškov obresti za premostitveno financiranje in stanje kratkoročnihposojil....................................................................................................................... 14c. Pregled prometa posebnega transakcijskega računa ............................................... 14d. Pregled obračunov plač............................................................................................ 14II. NADZOR NAD PRAVILNIM IZVAJANJEM JAVNIH RAZPISOV............................... 15III. POROČILO O IZVAJANJU NADZORA NAD IZVAJANJEM KADROVSKOSOCIALNEGA PROGRAMA V LETU 2010 ............................................................. 185. POROČILO IZVAJANJA NADZORA CENITEV NEPREMIČNIN ............................. 216. REVIZORJEVO POROČILO ZA ZAPIRALNI DEL POSLOVANJA RTH ZALETO 2010............................................................................................................... 22W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 2 /56


1. IZVAJALCI NADZORA POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH IN AVTORJI POROČILAIzvajalec nadzora:IRGO Consulting, d.o.o., Slovenčeva 93, LjubljanaPodizvajalci:1. NOVA FINRA – finančno računovodske storitve in consulting, Sevnica, d.o.o., Trg svobode 9,Sevnica2. BM VERITAS REVIZIJA, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana3. PROJEKTIRANJE IN CENITVE, Jože Murko, sp., Kvedrova 36, LjubljanaTehnični nadzor zapiranja RTHIRGO Consulting, d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 LjubljanaVodja nadzora:Področni vodje:Operativni nadzor:Bojan Jelen, univ.dipl.inž.rud.Bojan Jelen, univ.dipl.inž.rud.mag.Gregor Vesel, univ.dipl.inž.geoteh. in rud.Janez Štancar, rud.teh.Tomaž Hribar, rud.teh.Nadzor nepremičninPROJEKTIRANJE IN CENITVE, Jože Murko, sp., Kvedrova 36, 1000 LjubljanaFinančni nadzor zapiranja RTH in nadzor izvajanja kadrovsko socialnga programaNOVA FINRA – finančno računovodske storitve in consulting, Sevnica, d.o.o., Trg svobode 9, 8290SevnicaPodročni vodje:Branko Ogorevc, univ.dipl.ekon.Andreja Ogorevc, univ.dipl.ekon.Finančne revizije zapiranja RTHBM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska 106, 1000 LjubljanaPodročni vodje:mag. Marko Lozej, univ.dipl.oec.Petra Marinč, univ.dipl.ekon.Benjamin Fekonja, univ.dipl.oec.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 3 /56


2. UVODNA POJASNILATehnični in finančni nadzor postopnega zapiranja RTH (v nadaljevanju Nadzor) v programskem obdobju2005 – 2009 se je aktiviral po podpisu pogodbe št. 2511-04-911062 z dne 17.1.2005.Tehnični in finančni nadzor se izvaja na lokaciji RTH in na sedežih družb izvajalk nadzora.Nadzor je izvajal aktivnosti nadzora po “Programu postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik II.faza(2005-2009)” in po letnih programih del, katere je pripravil RTH in potrdil Nadzorni svet RTH.Pravna podlga za izvajanje nadzora je naslednja:1. pogodba Ministrstva za okolje in prostor in izvajalca št. 2511-04-911062 z dne 17.1.2005»Tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja RudnikaTrbovlje-Hrastnik, II.faza (2005-2009«2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Ur.l.RS 124/04), ki je področjeenergetike prenesel v pristojnost Ministrstva za gospodarstvo3. dodatki k pogodbi sklenjenimi med Ministrstvom za gospodarstvom in izvajalcem:a. aneks št. 1 z dne 24.10.2005b. aneks št. 2 z dne 13.2.2006c. aneks št. 3 z dne 5.2.2007d. aneks št. 4 z dne 16.7.2007e. aneks št. 5 z dne 14.2.2008f. aneks št. 6 z dne 2.2.2009g. dodatek št. 8 z dne 25.3.20104. Program II.faze (2005-2009) postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, kateri še ni v celotirealiziran.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 4 /56


3. TEHNIČNI NADZOR ZAPIRALNIH DEL TER PROSTORSKE IN EKOLOŠKESANACIJE POVRŠINETehnični nadzor postopnega zapiranja RTH Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o. se je izvajal v letu 2010skladno z dodatkom št.8 k osnovni pogodbi. Časovno se je izvajal od začetka marca do konca tega leta.Da bi zanesljivo potrdili mesečne situacije izvajalca zapiralnih del, smo pregledali realizacijo tudi prvihdveh mesecev tega leta.3.1. ZAPIRALNA DELA V JAMAH TRBOVLJE, HRASTNIK IN OJSTROV jamah RTH smo nadzorovali izvajanje naslednjih zapiralnih del:a) Zapiralna dela na fiksnih delovnih mestih (ostala demontažna, vzdrževalna in pomožna dela)b) Zapiralna dela za likvidacijo oziroma sanacijo jamskih objektovNadzor nad izvajanjem del na pozicijah s fiksnimi delovnimi mesti pri zapiranju je obsegal naslednjeaktivnosti:- Vzdržba (pozicija 1001)- Vrtanje (pozicija 1003)- Strojna dejavnost (pozicija 1004)- Elektro dejavnost (pozicija 1005)- Ostalo jama (pozicija 1006)- Tehnično – nadzorno osebje (pozicija 1007)- Delavnice zunaj (pozicija 1008)- Vzdrževanje saniranih površin (pozicija 1009)- Skupni prevoz (pozicija 3001)Opozoriti moramo na dejstvo, da v jami Ojstro poteka tudi proizvodnja premoga. Jamski objekti, kateri sov tehnološkem procesu odkopavanja premoga (transportna pot premoga, dostava materiala, prevoz ljudi),niso predmet vzdrževalnih ali zapiralnih del.1001 - VDRŽBAJama TrbovljeVzdržba v jami Trbovlje je obsegala urejanje odvodnjevanja v objektih predvidenih za zapiranje, urejanjeprezračevanja jame, urejanje pohodnih poti in poti umika, vzdrževanje cevovodov (za komprimiran zrak,odvodnjevalnih vodov) in delo v delavnicah zunaj (delavnica za remont jeklenega ločnega podporja, lesnadelavnica), kontrolo protipožarnih sredstev (gasilni aparati) in ostala vzdrževalna dela:1. Sanacija pohodnega oddelka in odvodnjevalnega kanala proge III.2. Sanacija tirnega sistema pri jašku A.3. Vgradnja sider za montažo komprovoda med kompresorsko postajo Save in jamo Hrastnik.4. Vzdrževanje tirovja na Savskem obzorju od proge III proti AB polju.Jama Hrastnik in OjstroVzdrževalna dela so obsegala urejanje in vzdrževanje pohodnih poti, tirov in prezračevanja v jamiHrastnik, urejanje odvodnjevanja in ostala vzdrževalna dela:5. Popravila EVP vpadnika iz površine do Javor: montaža kretnice, vrtanje in vgradnja sider protiJavor polju.6. Demontaža črpalk iz vpadnika GT1.7. Vgradnja nosilnih sider na oblomni progi III. obzorja jame Hrastnik proti jašku Ojstro.8. Popravilo pohodnega oddelka.9. Zamenjava opaža v podkopnem rovu s površine do jaška Ojstro.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 5 /56


10. Pretesarba TH profilov prog za prevoz z EVP do Javor vpadnika, vgradnja brizganega betona voblogo rova.1003 - VRTANJEPoleg spodaj naštetih konkretnih vrtalnih del so zaposleni izvajali meritve v inklinometrih in tistihpiezometrih, ki nimajo vgrajene samodejne registrirne enote.Jama Trbovlje1. Izdelava serije drenažnih vrtin nad Plesko poljem.2. Izvedba strukturnih vrtin za oporni zid pod staro separacijo.3. Izvedba sondažne vrtine za tehnološki elaborat rušenja usedalnih bazenov stare separacije.4. Izvedba sondažne vrtine za sanacijo opornega zidu pod cesto Nasipi – Opekarna.5. Izvedba dveh sondažnih vrtin pred portalom Terezija rova.6. Izvedba geomehanske vrtine ob cesti Opekarna – Nasipi.7. Izvedba nadomestnega inklinometra pod cesto Frančiška – Gvido.Jama Ojstro, Hrastnik in Dol1. Izvedba inklinometrov na območju Resnica nad obratnimi prostori Hrastnik.2. Izvedba nadomestnega inklinometra nad pregrado na plazu Jesih.3. Izvedba nadomestnega inklinometra BL-3 na območju Blate.4. Meritve nivojev in dotokov vode na aktivnih inklinometrih, posebej meritve dviga podtalnice vjašku Hrastnik II po prenehanju črpanja vode iz VII.obzorja jame Hrastnik.1004, 1008 - STROJNA DEJAVNOSTStrojna dejavnost je obsegala pripravo komprimiranega zraka, vzdrževanje kompresorjev v kompresorskipostaji, preglede in vzdrževanje jaškov, pregled in popravilo EVP, talnega tirovja lokomotiv in vrtalnihgarnitur, vzdrževanje črpališč, vgrajevanje, polaganje in vzdrževanje strojne opreme, vodov in raznadruga manjša dela, ki so bila potrebna za izvajanje konkretnih zapiralnih del.Večje aktivnosti so bile:1. Montaža cevovoda za hidravlični zasip od vznožja vpadnika V1 (Zg.VII.polje) do jaška C in dalje vjamo Ojstro.2. Demontaža cevovoda za hidravlični zasip iz jame Ojstro in preusmeritev cevovoda iz jameTrbovlje v jamo Hrastnik.3. Vzpostavitev črpanja vode iz III. obzorja na Zvezno obzorje.1005 - ELEKTRO DEJAVNOSTDela elektro dejavnosti so obsegala redno vzdrževanje električnih naprav v jami in zunaj, popraviloelektro opreme v Ex-delavnici, periodične preglede elektro opreme v jami in zunaj, čiščenje in pregledeRTP-jev, montaža in demontaža elektro opreme, meritve strelovodnih instalacij ter ostala vzdrževalnadela. Poleg tega je bilo izvedeno umerjanje ter redno vzdrževanje merilnih sond (MPS) za spremljanjejamske mikroklime. Izvedena so bila vsa potrebna demontažna dela elektroopreme iz jame.1006 - OSTALO JAMADela na poziciji Ostalo jama so obsegala opravljanje del v mizarski delavnici, dela v črpališču jameHrastnik in Ojstro, delo v remizi obrata Trbovlje in podobno.Dejavnost svetlikarne je preneseno na hčerinsko družbo Foruna Pil d.o.o. Nadzor se je v tem primeruizvajal enako kot v primeru drugih zunanjih izvajalcev del in storitev.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 6 /56


1007 - NADZORNO TEHNIČNO OSEBJENadzorno tehnično osebje RTH je skozi vse leto opravljalo vodenje in organiziranje del, nadzor inrazporejanje kadra na zapiralnih delih, naročanje materiala in storitev ter vodenje dokumentacije.Nadzor je v tem primeru koncentriran na nastale finančne stroške in obseg del, katerega ne pokrivarudarska inšpekcija.1009 - VZDRŽEVANJE SANIRANIH POVRŠINV tem letu so bile na zapiranju na površini RTH izvedene naslednje aktivnosti:- zavarovanje razpok in nameščanje manjkajočih opozorilnih tabel,- izravnava depresij,- redna vzdrževalna dela na varovalnih ograjah,- redna vzdrževalna dela na odvodnjevalnih sistemih ter umirjevalno - usedalnih bazenih,- vzdrževalna dela rekultiviranih površin,- posek vej in grmovja, ter košnja ob industrijskih cestah in poteh,- čiščenje in gramoziranje industrijskih cest, v zimskem času pa pluženje ter posip le teh,- čiščenje okolice obratnih prostorov,- vzdrževalna dela na objektih RTH.Dela so se izvajala s pomočjo gradbene mehanizacije zunanjih izvajalcev. Dela v lastni režiji so seevidentirala v tem delu programa kot je bilo vodeno v preteklih letih. Stroški zunanjih izvajalcev so senadzirali enako kot pri konkretnih pozicijah. Podrobneje so dela opisana in navedena v mesečnihporočilih nadzora.3001 - SKUPNI PREVOZNa poziciji Skupni prevoz (nekdaj pozicija DE separacije premoga) so bila opravljena naslednja dela:- podaljšanje perona na vstopnem delu pred vpadnikom na površini v jami Hrastnik – Ojstro,.- popravilo kretnic,- čiščenje vodnih kanalov in pohodnih poti na območju prejšnjih dveh alinej,- pregled opuščenih jamskih prostorov na in ob skupnem prevozuKONKRETNA ZAPIRALNA DELA V JAMI TRBOVLJE1. Zapiranje zgornjega VII. polja jame Trbovlje: dela likvidacije podzemnih objektov so zaključena.Odprta in vzdrževana je ostala neposredna povezava skozi vpadnik R2 do Savskega obzorja.Skoznjo poteka cevovod za zapolnjevanje jame Ojstro z elektrofilterskim pepelom.2. Likvidacija Polaj polja: s pnevmatskim zasipom so se likvidirali objekti pretežno na koti 263. Smerlikvidacije je od jaška C proti Polaj bunkerju. Poleg glavnega smernega rova so se zapolnili priključnivpadniki, sipke in nadkopi ter objekti na etaži. Dostava materiala za zasip se je vršila s separacijepremoga po tirnem transportu do vznožja Polaj polja (k.235).3. Likvidacija Terezija rova: v letu 2010 so se zaključila sanacijska in likvidacijska dela v objektu. Objektje v celotni dolžini zasut z gramozom. Urejena je drenaža iz rova. Pred portalom rova je izdelanusedalnik. Preostane še priključek drenaže iz rova na javno komunalno omrežje.4. Likvidacija Terezija II rova: objekt je s površine zasut z gramozom, portal porušen in zasut terizravnan z okolico.KONKRETNA ZAPIRALNA DELA V JAMI OJSTRO, HRASTNIK IN DOLJama Hrastnik:1. Likvidacija VII.obzorja jame Hrastnik: v temu letu se je prekinilo črpanje vode z tega obzorja. S tem seje pričelo potapljanje jame do III.obzorja.2. Likvidacija III.obzorja jame Hrastnik: nadaljevala so se pripravljalna dela, ki so zajemala ureditevpohodnih poti za moštvo in mehanizacijo na obzorju in povezavo na II.obzorje, ureditevW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 7 /56


prezračevanja, transporta in črpanja vode, odpiranje stranskih objektov in medetažnih povezav. Pomontaži zasipne opreme se je pričelo zasipavanje jamskih objektov.3. Likvidacija II.obzorja jame Hrastnik: ureditev pristopnih poti skozi jašek med III./II. obzorjem, ureditevprezračevanja, pohodnih lestev, pregled stranskih objektov. Pripravljalna dela za rušenje zadelke:ureditev zrakovoda, komprovoda in preskrbe z električno energijo.4. Likvidacija jaška B: demontaža elektro in strojne opreme, rušitev objekta ventilatorske postaje,rušenje armiranobetonske (AB) konstrukcije bunkerja, zasipavanje s površine, izvedba AB plošče nadvpadnikom in jaškom, zasip nad AB ploščo in končna ureditev.5. Likvidacija I.obzorja jame Hrastnik: odprtje in pregled obzorja, ureditev pohodnih poti. Sanacija zruškana vpadniku 255/240.6. Likvidacija jaška Hrastnik II: pripravljalna dela (demontaža elektro in strojne opreme), ureditevodvodnjevanja za Zveznem obzorju (ureditev začasnega črpališča), ureditev prezračevanja,namestitev pohodnih lestev, pregled stranskih objektov, postavitev izvoznega stroja in opreme vmirovanje, izvedba podesta na zveznem obzorju. Potopitev jaška Hrastnik II in kontroliranje nivojavode na k.194.7. Transport v jami Hrastnik in Ojstro: montaža in transport pogonskega dela VDL Sharf, podaljševanjaEVP proti Javor vpadniku in pretesarba posameznih odsekov proge.8. Likvidacija Budnovega rova: pregled objektov za potrebe izdelave rudarskega projekta in tehnologijelikvidacije.Jama Ojstro:1. Pripravljalna dela likvidacije jaška Ojstro: zamenjava opaža v podkopnem rovu s površine.2. Prestavitev črpališč: prestavitev črpalk iz črpališča na V obzorju (k.120) na lokacijo stare jamskedelavnice zaradi povečanih deformacij.3. Zapolnjevanje jamskih prostorov z elektrofilterskim pepelom: nadaljevalo se je zasipavanje neaktivnihjamskih objektov od k. 206 do k. 130 z elektrofilterskim pepelom z deponije Prapretno. Zasipavanjevpadnikov 180/130 in nato 240/180 s stranskimi objekti po etažah. Izdelava betonskih čepov vstranskih priključnih progah.4. Rekonstrukcija ventilatorske postaje Javor: izdelava zračilnih vrat na vrhu Javor vpadnika in popraviloventilatorja - preusmeritev prezračevanja jame Ojstro.Jama Dol:1. Likvidacija Pustovega rova: vgradnja drenažnega sistema in pnevmatskega zasipa. Likvidiran jeceloten jašek in del smerne proge. Dela so zaključena.2. Likvidacija Krištandolskega jaška: rušenje zunanjih objektov na površini nad jamo Dol (rušenjejaškovne obloge na površini, rušenje stare zgornje postaje žičnice...) in zapolnjevanjeKrištandolskega jaška in njegove okolice z okoliškim materialom s površine.3. Likvidacija opuščenih jamskih objektov: čiščenje in odstranitev trajno neuporabne opreme v jamskihobjektih in ureditev odvodnjevanja.3.2 LIKVIDACIJA SEPARACIJE PREMOGAV tem letu so se izvajala naslednja dela demontaže in rušenja objektov:1. Rušenje objekta stare separacije: objekt je bil grajen iz armirane opečne konstrukcije. Rušitvenadela so potekala s sočasnim odstranjevanjem jeklenih konstrukcij in rušenja opečnih zidov.2. Rušenje usedalnih bazenov in pralnice: nadaljevanje del iz leta 2009. Dela so zaključena.3. Rušenje dela upravne zgradbe (SGO): del upravne zgradbe, vezan na staro separacijo se je rušilsočasno. Dela se nadaljujejo v letu 2011.4. Ureditev odvodnjevanja platoja: pred izvedbo rušenj objektov je regulirano odvodnjevanje platojain stavb predvidenih za rušenje do vodnega rova5. Rušenje opornih zidov: rušenje dela opornih zidov pod objektom stare separacije6. Selitev arhiva RTH3.3 PROSTORSKA IN EKOLOŠKA SANACIJA POVRŠINEDela na površini nad jamskimi objekti delimo na naslednje sklope:- tekoča vzdrževalna dela na rudniških površinah nad jamskimi objekti in na ostalih funkcionalnihpovršinah rudnikaW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 8 /56


3.7 PREGLED MESEČNIH SITUACIJMesečne situacije so se pregledovale in nadzorovale na nasednja načina:1. tekoča spremljava in kontrola knjiženja v podatkovne baze informacijskega sistema RTH2. pregled računov ob izdelavi mesečne situacije skupaj s finančnim nadzorom. Tehnični nadzor jepri tem nadziral tudi namembnost knjiženega materiala in storitev.Tehnični nadzor je tekoče spremljal knjižbe v informacijski sistem RTH. Informacijski sistem je pregledenin omogoča tekoče vodenje oziroma nadziranje porabe proračunskih sredstev. Fakture so sepregledovale v klasični in digitalni obliki pri čemer je bila posvečena pozornost predvsem pravilnostiizstavitve računov, sledljivost, programska podlaga za izdajo teh, potrditev s strani odgovornih osebRTH. Pri sledljivosti smo posvetili pozornost zaznambam, za katere dele aktivnosti zapiranja je bilastoritev izvršena.V kolikor naročeno blago ali storitev ni bilo opredeljeno z veljavnim programom zapiralnih del se jeposamezen račun oziroma sorazmerni del tega zavrnil, preknjižil ali zadržal.Izvajala se je tudi fizična kontrola naročenega blaga ali storitve. Omeniti moramo tudi, da so se izločaliračuni za katere smo bili mnenja, da so to poslovno nepotrebni stroški zapiralnega dela poslovanja.Končni pregled mesečnih situacij je potekal po knjiženju in izplačilu plač zaposlenim pravilom med 20. in25. v mesecu za pretekli mesec. Poročilo o pregledu situacije smo izdelali skupaj s finančnim nadzorom,ter ga posredovali naročniku po elektronski pošti.Po dogovoru z naročnikom smo izvod poročila pregleda situacije posredovali poslovodstvu RTH, da bi talahko odpravil zapažene nepravilnosti.3.8 SODELOVANJE Z DRŽAVNO UPRAVO IN RUDARSKO INŠPEKCIJOSkladno z Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programapostopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (Ur. List RS 34/2001), kjer je v 11. točki 2. členanavedena zahteva, da je izvajalec storitev nadzora pri opravljanju tehničnega dela nadzora dolžansodelovati z državno upravo.V ta namen sta bili sklicani dve koordinaciji s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, Direktorata zaenegijo in Republiškim rudarskim inšpektoratom, ter tehničnim vodstvom zapiralnega dela RTH. Žal sesetanka niso udeležili predstavniki Direktorata za energijo.Na usklajevalnih sestanki je bila obravnavana predvsem:- skupen pregled izvedenega dela- tekoča problematika izvajanja programa postopnega zapiranja- obravnava programov zapiranja- razmejitve pristojnosti inšpekcijskih služb in tehničnega nadzora- pristojnosti izdaje odločbe o izvajanju del s strani državne uprave oziroma tehničnega vodjerudnika- usklajena pomoč državne uprave, inšpekcijskih služb in tehničnega nadzora izvajalcem programazapiralnih delSodelujočim so bili posredovani zapisniki.Pripravili:Bojan Jelen, univ.dipl.inž.rud.Janez Štancar, rud.teh.Mag.Gregor Vesel, univ.dipl.inž.rud.Tomaž Hribar, rud.teh.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 11 /56


4. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNEGA NADZORA, NADZORA NAD IZVAJANJEMJAVNIH RAZPISOV IN NAD IZVAJANJEM KADROVSKO SOCIALNEGAPROGRAMA RTH V LETU 2010Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 108-109/2004 z dne08.10.2004, je bila družba Nova finra, poslovno svetovanje, d.o.o. izbrana za izvajalcafinančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik,II. faza(2005-2009) in za leto 2010 na podlagi postopka brez predhodne objave v skladu s 3.točko prvega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju. Naša naloga je skupaj stehničnim nadzorom in revizorjem izvajati nadzor nad namensko in učinkovito rabo proračunskihin lastnih sredstev RTH, nadzor nad pravilnostjo ločenega računovodskega evidentiranjazapiralnih del in ostalih aktivnosti skladno s programom, sodelovanje pri preverjanju mesečnoizstavljenih situacij ter izdelovanje mesečnih poročil o pregledu le teh. Na podlagi določilrazpisa in pogodbe, sklenjene z naročnikom, izvajamo tudi nadzor nad pravilnim izvajanjemjavnih razpisov po določilih Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakona o javnem naročanjuna vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) ternadzor nad izvajanjem kadrovsko socialnega programa (KSP).I. Pregled programa zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik in primerjava zrealizacijo za leto 2010Načrtovalci programa v RTH so bili pri pripravi programa za leto 2010 v težki situaciji, saj včasu izdelave programa v mesecu novembru 2009 še ni bilo jasno, ali se bo v letu 2010 šenadaljevalo s proizvodnjo ali ne, prav tako še ni bil sprejet srednjeročni program postopnegazapiranja RTH, III. faza (2010-2014). Vlada Republike Slovenije je šele na 92. redni seji, dne27.07.2010 sprejela Srednjeročni program postopnega zapiranja RTH , III. Faza (2010-2014) -dopolnjena izdaja s popravki, ki je osnova za letno načrtovanje in spremljanje doseganjanačrtovanih ciljev do leta 2014.Primerjava med programom in realizacijo za leto 2010 je prikazana v Tabeli 1:Tabela 1: Primerjava med realizacijo in programom zapiranja za leto 2010POSTAVKA PROGRAMAPROGRAM2010 brez DDVREALIZACIJA2010 brez DDVIndeks(R/P)v EURRazlika(real.- prog.)I Zapiralna dela v jamah, na površini in na8.409.560,00 9.086.989,93 108,1 677.429,93separacijiII Poraba električne energije za zapiral.dela 527.580,00 428.612,56 81,2 -98.967,44III. Nabava opreme za izvajanje zapiralnih del 836.450,00 650.291,57 77,7 -186.158,43IV. Izdelava tehnične dokumentacije 290.000,00 125.653,34 43,3 -164.346,66V. Sanacije površine, rušenja, rekonstr. cest 2.656.000,00 944.080,73 35,5 -1.711.919,27VI. Gospodar. z gozdovi, izpl. odkupov, odškod. 260.000,00 97.297,87 37,4 -162.702,13VII. Kadrovsko socialni program 2.586.600,00 1.595.917,33 61,7 -990.682,67VIII. Obresti za premost.financiranje 88.400,00 198.244,04 224,3 109.844,04Odplačilo glavnice kredita 1.768.371,00 1.375.399,55 77,8 -392.971,45S K U P A J stroški leta 2010 17.422.961,00 14.502.486,92 83,2 -2.920.474,08IX. Subvencije 13.004.920,88 13.004.920,88 100,0 0,00X. Transferi 777.541,00 655.723,57 84,3 -121.817,43Skupaj proračunsko financiranje 13.782.461,88 13.660.644,45 99,1 -121.817,43XI. Skupaj drugi - lastni viri RTH 3.640.499,12 841.842,47 23,1 -2.798.656,65XII. S K U P A J 17.422.961,00 14.502.486,92 83,2 -2.920.474,08W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 12 /56


Večino sredstev, namenjenih zapiranju RTH, se porablja za kritje stroškov dela pri zapiranjujam, kjer je plan presežen za 8 indeksnih točk, medtem ko dela na ekološki in prostorski sanacijipovršine zaostajajo glede na načrtovano dinamiko teh del s srednjeročnim programom.Najnižje pa je realiziran program, tako kot že vsa dosedanja leta zapiranja, pri sanaciji površine,rušenju in rekonstrukciji cest, prav tako pa je dosežena nizka realizacija pri gospodarjenju zgozdovi, odkupih zemljišč ter pri plačilu odškodnin. Odstopanje kadrovsko socialnega (KSP)programa od izseka programa postopnega zapiranja RTH III. faza (2010-2014) za leto 2010 jepojasnjeno v točki III. tega poročila, to je v poročilu o izvajanju nadzora nad izvajanjem KSP zaleto 2010.a. Mesečni pregledi pravilnosti razporejanja stroškov na zapiralnem delu RTH terpreverjanje in potrjevanje mesečnih situacijV okviru finančnega nadzora smo tekoče pregledovali pogodbe, sklenjene zaradi izvajanjazapiralnih del v jami in na površini, ter sistematično pregledovali izbrane podatke za mesečnesituacije. Mesečno smo pregledovali prejete račune, zajete v zbirni kumulativni situaciji izvršenihdel in preverjali upravičenost stroškov ter pravilnost zajemanja le teh med stroške zapiranja.Preverjanje smo izvajali po ustaljeni praksi tako, da smo na podlagi seznama pregledovaliračune, ki so zajeti v mesečno situacijo. Seveda pa smo na osnovi pogodbe lahko pregledovalisamo račune, ki se nanašajo na zapiralni del in tiste račune, ki se na podlagi potrjenih ključevdelijo na proizvodni in zapiralni del RTH. Račune, ki se niso nanašali na zapiralni del, smoizločili iz situacije.Pri preverjanju stroškov in ugotavljanju pravilnosti ter delitve le teh na proizvodni in zapiralni delsmo upoštevali ključe za delitev stroškov skupnega pomena na proizvodni in zapiralni del RTH,kot so bili določena v Poslovnem načrtu družbe za leto 2010. Merila za delitev stroškov sonavedena in opisana v Revizorjevem poročilu za zapiralni del poslovanja RTH za leto 2010,zato jih na tem mestu ne navajamo.Vrednost opravljenih del in viri financiranja le teh so po izstavljenih mesečnih situacijahprikazani v Tabeli 2:Tabela 2: Vrednost opravljenih del po izstavljenih situacijah za leto 2010 v EURv EURvrednostviri sredstevmesec opravljenih del proračunski Lastnijanuar 2.302.888,23 2.300.647,08 2.241,15februar 1.050.528,04 1.048.954,75 1.573,29marec 1.413.902,59 1.412.254,50 1.648,09april 1.035.589,89 1.032.159,35 3.430,54maj 1.153.499,09 1.153.303,04 196,05junij 1.031.222,18 1.029.434,27 1.787,91julij 1.351.086,10 1.347.672,79 3.413,31avgust 1.077.105,57 1.071.453,60 5.651,97september 1.142.583,32 1.141.328,04 1.255,28oktober 1.033.921,16 875.430,43 158.490,73november in 1.910.160,75 1.248.006,60 662.154,15decemberskupaj 14.502.486,92 13.660.644,45 841.842,47W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 13 /56


Nepravilnosti, ki so bile ugotovljene ob sprotnem finančnem nadzoru, so bile torej odpravljenepred izdajo vsakokratne situacije, zato po našem mnenju ni prišlo do neupravičene alinenamenske porabe proračunskih sredstev.b. Pregled stroškov obresti za premostitveno financiranje in stanje kratkoročnihposojilSkupni znesek obresti iz naslova dolgoročnih in kratkoročnih posojil za premostitvenofinanciranje postopnega zapiranja RTH za leto 2010 znaša 198.244,04 EUR in je za 124indeksnih točk večji od načrtovanih obresti v višini 88.400,00 EUR. Vzrok takemu povečanjuobresti je bilo neurejeno financiranje izstavljenih situacij s strani Ministrstva za gospodarstvo domeseca septembra. Zato so v RTH morali najemati kratkoročna kredite (tudi interne), kar pa jeimelo za posledico naraščanje stroškov obresti. Nakazilo za prvih šest situacij je bilo izvršenošele dne 20.09.2010 v višini 7.965669,50 EUR. Po tem datumu pa je Ministrstvo zagospodarstvo v roku plačevalo potrjene situacije.Dne 30.12.2010 je bilo dokončno odplačano dolgoročno posojilo po kreditni pogodbikreditodajalca Volsbank-Ljudska banka v višini 1.178.913,86 EUR. Istega dne je bilo na podlagipogodbe z Novo ljubljansko banko d.d. Ljubljana črpano novo kratkoročno posojilo v višini982.428,00 EUR. Rok vračila posojila je do vključno 23.12.2011.Stanje dolga iz naslova posojila proizvodnega dela zapiralnemu delu RTH na dan 31.12.2010znaša 1.166.000,00 EUR, skupni znesek kratkoročnih posojil za premostitveno financiranjepostopnega programa zapiranja RTH pa znaša 2.148.428,00 EUR.c. Pregled prometa posebnega transakcijskega računaMesečno, to je pred potrditvijo vsakokratne situacije, pregledujemo tudi promet na posebnemzapiralnem transakcijskem računu RTH, številka 26330-02533492894. V mesečnih poročilihprikazujemo prilive in odlive s tega računa, s kontrolo pa vplivamo, da ne prihaja do prelivanjasredstev med proizvodnim in zapiralnim delom RTH. V primeru posojila sredstev iz zapiralnegaračuna na redni transakcijski račun RTH pa so za vsak dan posojila obračunane obresti poobrestni meri, ki je enaka tehtani sredini obrestnih mer najetih posojil RTH za zagotavljanjelikvidnosti. Tako po našem mnenju ne prihaja do nepravilnosti.d. Pregled obračunov plačPo ustaljeni praksi, ki se je izoblikovala tekom izvajanja nadzora, mesečno izberemo nekajplačilnih list delavcev zapiralnega dela RTH in pregledamo njihove obračune ter upravičenostizplačil oziroma skladnost s predpisi, ki urejajo izplačevanje plač, davkov in prispevkov ter zdoločili kolektivne pogodbe.Dne 26.10.2007 je bil sklenjen Aneks številka 3 h kolektivni pogodbi Premogovništva Slovenije,ki dodatka po zakonu v višini 80,46 EUR in dodatek za uspešnost poslovanja v višini 20,65 EURod 1. septembra 2007 vključuje v sistem plač v obliki korekcijskega faktorja posameznegarelativnega razmerja, kar je določeno v 3. členu Aneksa. Za vse zaposlene pa je še vednoohranjen enak dodatek – deputat v bruto znesku 38,38 EUR.Plače obračunavajo na podlagi kolektivne pogodbe RTH, štirje vodilni zaposleni pa so plačanina osnovi individualne pogodbe (direktor, namestnik direktorja, izvršni direktor za tehničnopodročje in izvršni direktor za gospodarsko področje).W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 14 /56


II. NADZOR NAD PRAVILNIM IZVAJANJEM JAVNIH RAZPISOVPri izvajanju nadzora nad izvajanjem javnih naročil smo več pozornosti namenili vsebini kotsamim izvedbam postopkov javnega naročanja, pri tem pa smo pregledali vso razpisnodokumentacijo po izvedenih javnih razpisih po določilih Zakona o javnem naročanju (ZJN-2,Uradni list RS, št. 128/06), ki se uporablja od 07.01. 2007. Kontrolo nad pravilnostjo izvajanjajavnih naročil smo opravljali v prostorih komercialnega oddelka, kjer pripravljajo razpisnodokumentacijo za samo zapiranje kot tudi zaradi racionalizacije skupne razpise, ki se hkratinanašajo na proizvodni in zapiralni del RTH. V priloženi Tabeli 3 pa smo prikazali izdane sklepeo pričetku postopka oddaje javnega naročila za potrebe zapiranje.Tabela 3: Izdani sklepi o pričetku postopka oddaje javnega naročila za potrebe zapiranjav letu 2010ŠTEVILKASKLEPAZAP-50/09ZAP-51/09ZAP-01/10ZAP-02/10PREDMETureditevhudournika Jesihdo reguliranegapotoka Belaizgradnjapovezave medparkiriščem incesto Nasipi -odpravapomanjkljivostipo zapisnikuTehn. Invarn.elaboratRušenjeobjektov starepralnice,usedalnihbazenov inlaboratorijaPZI Komunalnaureditev OPPNResnica 1. fazaPLANIRANAVREDNOSTBREZ DDVIZBRANAVREDNOSTBREZ DDVIZBRANIDOBAVITELJVRSTA POSTOPKA70.000,00 39.737,94 IBT PIN zb.ponudb spredh.objavo13.000,00 11.720,30 AGM Nemec pogajanja brez objave15.000,00 15.660,00 Spekter projekt zbiranje ponudb30.000,00 38.500,00 Ozzing zbiranje ponudbZAP-03/10ZAP-04/10ZAP-05/10PZI obnovameteornegakolektorja naodsekuOpekarna -potokTrboveljščicaUrejanjepovršine vpridobivalnemprostoru RTH -obnovameteornegakolektorja naodsekuOpekarna -potokTrboveljščicamed jaškom RJ4in OJ1lokomotiva VDLScharf - voznidel14.805,00 16.450,00 Ozzing zbiranje ponudb40.000,00 42.580,83 IBT PIN zbiranje ponudb382.000,00 408.000,00 Industria promet odprtiW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 15 /56


ZAP-06/10ZAP-07/10ZAP-08/10ZAP-09/10ZAP-10/10Urejanjepovršine vpridobivalnemprostoručrpalka ITT Flygt90 kW 500Vmerilniinstrumenti ročniPGD/PZIodvodnjavanjeplato Ojstro/PKNeža -TrboveljščicaUrejanjepovršine vprid.prost. -Rušenjeopuščenegarud.črpališčaGvido150.000,00 do plana SEKOPT odprti90.000,00 58.496,00 BMP odprti3.000,00 1.428,00 Tevel zb.ponudb spredh.objavo35.000,00 32.890,00 IBT NG zb.ponudb spredh.objavo15.000,00 8.747,20 SEKOPT zbiranje ponudbZAP-11/10 tlačna posoda 8.000,00 7.900,00 Kovit Projekt izven določilZAP-12/10ZAP-13/10ZAP-14/10ZAP-15/10ZAP-16/10ZAP-17/10ZAP-18/10ZAP-19/10ZAP-20/10kompresorvijačni prevoznieleboratpregleda inoblikovanjepopravkovvrednotenjaneprem.,elaboratpregledafunkcionalnihzemljiščoprema zahidravlični zasip- cevioprema zahidravlični zasip- dodatnaoprema zamešalecvozičkiprekucnikiureditevodvodnjavanjaAMD - IPOZ -potokTrboveljščica(oporni zid)VN indikatordvopolniakumulatorskacelica zalokomotivoSiemensVN indikatorenopolni15.000,00 19.400,00 HPE zb.ponudb spredh.objavo36.000,00 35.640,00 Digi data zbiranje ponudb50.000,00 54.048,00 Siming zb.ponudb spredh.objavo70.000,00 26.291,80 Siming zb.ponudb spredh.objavo12.000,00 zbiranje ponudb40.000,00 24.986,01 IBT PIN zbiranje ponudb2.000,00 2.908,72 Imexa izven določil9.000,00 6.913,50 EVJ izven določil2.400,00 2.044,88 Imexa izven določilZAP-21/10 Palica CE 4/21 K 1.000,00 899,64 Imexa izven določilZAP-22/10ZAP-23/10dodatna opremaza meritvejamskemikroklimegozdarskestoritve10.000,00 9.675,27 TEVEL zb.ponudb spredh.objavo39.000,00 18.011,50 Sekopt d.o.o. zb.ponudb spredh.objavoW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 16 /56


ZAP-24/10geodetskestoritve- sklop 1za obasklopa75.000,0023.301,00 Geodetinženiringzb.ponudb spredh.objavoZAP-24/10ZAP-25/10geodetskestoritve- sklop 2pnevmatskivijačnik8.990,08 Geodetskadružbazb.ponudb spredh.objavo5.000,00 4.708,00 Žabjek zb.ponudb spredh.objavoZAP-26/10pnevmatskoudarno vrtalnokladivo7.500,00 1.974,00 Imexa zb.ponudb spredh.objavoZAP-27/10pnevmatskoodkopno kladivo5.000,00 1.298,00 Imexa zb.ponudb spredh.objavoZAP-28/10GSM aparatNokia slide 2200140,00 130,00 MOBITEL zb.ponudb spredh.objavoZAP-29/10 nadzor in40.000,00 omejeni postopeksvetovanje nagradbenotehničnempodročjuZAP-30/10 potezna dvigala 1.800,00 286,20 Merkur zb.ponudb spredh.objavoZAP-31/10ZAP-32/10rušenje upravnezgradbeseparacijepremogaTrbovljeureditev cesteOpekarna Nasipiin odvodnjevanjana območjuNasipov 3. faza80.000,00 24.944,00 Sekopt zb.ponudb spredh.objavo383.000,00 odprti postopekZAP-33/10 električna žaga 1.000,00 436,00 Imexa izven določilZAP-34/10 industrijski300,00 205,00 Imexa izven določilsesalecZAP-35/10 akumulatorsko1.300,00 566,00 Imexa izven določilvrtalno kladivoZAP-36/10 akumulatorski2.000,00 273,00 Imexa izven določilvrtalni vijačnikZAP-37/10 električni udarni600,00 366,00 Imexa izven določilvrtalnikZAP-38/10 agregat 450,00 1.055,00 Imexa izven določilZAP-39/10 ročni merilniki8.500,00 3.270,00 Tevel izven določilplinovZAP-40/10 motorna žaga 800,00 530,00 Imexa izven določilZAP-41/10 kontejnerji za6.000,00 5.996,00 Eko Gvid izven določilločeno zbiranjeodpadkovZAP-42/10 pohištvo 2.000,00 1.995,55 TIM pohištvo izven določilZAP-43/10sanacijaspodnjega delaplazu Blate380.000,00 odprti postopekZAP-44/10ZAP-45/10preklicanpreklicanW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 17 /56


ZAP-46/10 -preklicZAP-47/10 -preklicZAP-48/10 -preklicizvedbauskladitve stanjav registrunepremičnin inpridob.podatkovo vrednostihureditev gradivaza arhiv (arhivskidel)IDZ idejnezasnove ureditveobmočja odelektro - strojnedelavnice doSGO na SPT15.000,00 14.550,00 Digi Data izven določil4.000,00 4.000,00 Muzej Trbovlje izven določil11.000,00 11.000,00 Spekter projekt izven določilIII. POROČILO O IZVAJANJU NADZORA NAD IZVAJANJEM KADROVSKOSOCIALNEGA PROGRAMA V LETU 2010Bistveni element tega nadzora je nadzor nad porabo sredstev za kadrovsko-socialni program, kimora biti usklajen tudi s porabo po programu za razvojno prestrukturiranje zasavske regije napodlagi zakona tako, da ne prihaja do podvajanja sredstev za te namene.Kadrovsko socialni program (v nadaljevanju besedila KSP) je zasnovan tako, da omogočazagotavljanje ustrezne socialne varnosti in omili posledice prenehanja delovnega razmerjatistim delavcem, katerim RTH iz poslovnih razlogov ne more več zagotoviti dela. Poleg tega pase zagotavlja tudi posredni cilj, ki se nanaša na ustvarjanje pogojev, ki bodo omogočili uspešnorealizacijo programa tudi za prihodnja obdobja.KSP po vsebini zajema vrsto aktivnosti v zvezi s prezaposlovanjem ali samozaposlovanjem terdrugimi oblikami tekočega razreševanja delavcev, med katere spadajo:- redne in invalidske upokojitve,- upokojitve z dokupom manjkajočih let zavarovalne dobe,- samozaposlitve delavcev, ki se odločijo za pridobitev statusakmeta,- prehodi na zavod.Po sklepu Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi znaša premija za prezaposlitev alisamozaposlitev 22.951,09 EUR.Kot instrument zavarovanja mora delodajalec v osmih dneh po izvedeni prezaposlitvi predložitinepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke, vnovčljivo na prvi poziv, veljavno najmanj 25mesecev od izvedene prezaposlitve delavca k delodajalcu.Mesečno smo med drugim pregledovali predloge za izplačilo dokupninske pomoči na osnovisporazumov o dodelitvi dokupninske pomoči za razreševanje presežnih delavcev z ukrepomdokupninska pomoč. Ker po našem mnenju stroški dokupninske pomoči ne smejo presegatizneska, določenega s premijo za prezaposlitev ali samozaposlitev presežnega delavca RTH,smo iz situacije 5/2010 izločili znesek za dokupninsko pomoč (Sporazum o dodelitvidokupninske pomoči št. 2/2010) v višini 50.664,43 EUR, ker je po našem mnenju predstavljalprevisok strošek za RTH in bi po našem mnenju pomenil negospodarno rabo proračunskihsredstev, če bi bil izvršen. Priznali pa smo znesek je bil v višini 22.951,09 EUR, to je v višini,kolikor znaša premija za prezaposlitev ali samozaposlitev presežnega delavca RTH.Zaradi napovedi drugačnih pogojev upokojevanja so v mesecu aprilu v RTH pripravili seznam41 zaposlenih, ki bi se lahko upokojili s pasivnimi oblikami razreševanja presežnih delavcev.Ocenjena višina teh stroškov je znašala 850.000,00 EUR. Na to temo je bil sklican sestanek zW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 18 /56


vodstvom, na katerem pa smo nadzorniki še vedno zagovarjali mnenje, da pasivnorazreševanje delavcev z vidika gospodarne porabe proračunskih sredstev ni ustrezno, zato niprišlo do realizacije tega predloga.Podlaga za izvajanje nadzora in spremljanje stroškov KSP je bil Kadrovsko socialni programRTH III. Faza (2010-2014), v katerem so skupni stroški KSP za leto 2010 načrtovani v višini2.586.600,00 EUR. Podlaga za spremljanje pa je bil tudi letni načrt, v katerem je bila načrtovanaporaba sredstev za izvedbo KSP v višini 1.594.000,00 EUR. Do razlike v višini načrtovanegazneska porabe sredstev za KSP v obeh planskih dokumentih je prišlo zaradi manjšega zneskanepokritih stroškov odpravnin za presežne delavce iz leta 2009, ki pa so jih v RTH pri izdelavidokončnega letnega načrta za leto 2010 upoštevali, niso pa spreminjali Programa zapiranjapredvsem zaradi dolgotrajne procedure sprejemanja sprememb programa zapiranja.Usklajena poraba z letnim načrtom in odstopanja od programa zapiranja pa so prikazana vTabeli 4.Tabela 4:Stroški KSP za leto 2010 v primerjavi z letnim načrtom in v primerjavi s programomzapiranjaZap.štev.Postopek1 SKUPAJ PREDHODNIPOSTOPKIStroški storitevDNA B A:B C A:CRealizacija Letni načrt Indeks Program IndeksRealizacij zapiranja Realiz.a //PrograLetnimnačrtzapiranja21.883,00 44.500,00 49,2 45.000,00 48,6XP 1.420,00 5.000,00 28,4 5.000,00 28,401Stroški prekvalifikacij in XP 4.345,00 9.500,00 45,7 10.000,00 43,5izobraževanj02Stroški DDP 1XP 16.118,00 30.000,00 53,7 30.000,00 53,7042 PASIVNE OBLIKE 2 1.505.181,0 1.526.549,0 98,6 2.518.649,00 59,8003 AKTIVNE OBLIKE 68.853,00 22.951,00 300,0 22.951,00 300,0samozaposlitve 68.853,00 91.805,00 75,0 22.951,00 300,04 SKUPAJ (1+2+3) 1.595.917,001.594.000,00100,1 2.586.600,00 61,7V primerjavi z letnim načrtom, s katerim je bilo načrtovano 1.594.000,00 EUR, realizirano pa1.595.917,00 EUR, je bila dejanska poraba proračunskih sredstev za izvedbo KSP realizirana100 odstotno. Celotna poraba proračunskih sredstev v primerjavi s srednjeročnim programompa predstavlja le 62 odstotkov načrtovane porabe.Kot je razvidno iz Tabele 4, je bila poraba sredstev za izvedbo KSP pri predhodnih postopkihdosežena le v višini 28,40 indeksnih točk glede na planirane stroške. V te postopke sodijozunanje storitve, ki so tesno povezane s predhodnimi postopki za izvedbo kadrovsko socialnegaprograma, kot so: storitev objave javnega razpisa za dodelitev premij iz naslovaprezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev RTH ter svetovalne storitve s1 stroški postopkov v zvezi s pridobivanjem odločb ZPIZ za naknadno priznanje zavarovalne dobe spovečanjem2 od tega za presežne delavce, določene v letu 2009 v znesku 535.481,08 EURW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 19 /56


področja delovno-pravne zakonodaje (XP01), aktivnosti v zvezi z izobraževanjem zaposlenih zapridobitev višje stopnje izobrazbe ali za usposabljanje za druge poklice (XP02,). Večinarazrešitev presežnih delavcev je bila realizirana s pasivnimi oblikami razreševanja, kamor sodijoredne upokojitve, invalidske upokojitve, upokojitve z dokupom manjkajočih let zavarovalnedobe, upokojitve preko Zavoda za zaposlovanje, prenehanje delovnega razmerja s kombinacijodokupninske pomoči in upokojitve preko Zavoda. Stroški pasivnih oblih razreševanja presežnihdelavcev so znašali 1.505.181,00 EUR in dosegajo 98,60 indeksnih točk letnega načrta oz. le59,76 indeksnih točk Srednjeročnega programa zapiranja za leto 2010.S pasivnimi oblikami je bilo razrešenih 49 presežnih delavcev, z aktivnimi oblikami pa so bilirazrešeni samo trije delavci. Stroški za aktivne razrešitve so znašali 68.853,00 EUR in so za300 odstotnih točk presegli planirana sredstva, saj je bilo tako z letnim načrtom kot sprogramom zapiranja načrtovana samo ena aktivna oblika razrešitve presežnih delavcev vznesku 22.951,09 EUR.Tabela 5: Aktivne oblike seznam prejemnikov premij za samozaposlitve v letu 2010ŠtevilkapogodbeSamozaposlitveDatumtransakcijev EURBrutoznesekpomoči1-S/10 Grošelj Igor 31.5.2011 22.951,092-S/10 Lajevec Polona 30.6.2010 22.951,093-S/10 Grošelj Igor 30.5.2010 22.951,09Skupaj 68.853,27V obdobju januar-december 2010 se je število zaposlenih za nedoločen čas zmanjšalo za 52delavcev, kar je za 8 delavcev več, kot je bilo predvideno z letnim planom. Število zaposlenihza nedoločen čas po kadrovski evidenci je tako na dan 31.12.2010 znašalo 436 delavcev.V Sevnici 10.04.2011.Nova finra d.o.o.Branko OgorevcW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 20 /56


6. REVIZORJEVO POROČILO ZA ZAPIRALNI DEL POSLOVANJA RTH ZA LETO 2010KAZALOVsebinastranPOOBLASTILO ZA REVIDIRANJE 23REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI 25RAČUNOVODSKE USMERITVE V ZVEZI Z IZKAZOVANJEMZAPIRANJA RUDNIKA 30POJASNILA POMEMBNEJŠIH POSTAVK V RAČUNOVODSKIHIZKAZIH ZA ZAPIRALNI DEL POSLOVANJA 42Izkaz poslovnega izida 42Podbilanca stanja 50Izkaz denarnega toka 55POROČILO REVIZORJA 56W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 22 /56


POOBLASTILO ZA REVIDIRANJEDružba RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. (v nadaljnjem besedilu RTH d.o.o.) je bilaustanovljena z Uredbo o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. in vpisanav sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 18.12.1995. Njen ustanovitelj je RepublikaSlovenija.Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije(v nadaljevanju: ZPZRTH) je bil sprejet v letu 2000 (Uradni list list RS, št. 61/00) in se je kasneješe trikrat spremenil in dopolnil (Uradni list RS, št. 42/03, 71/04, 43/10 in 49/10 - popravek). Podrugi spremembi je bilo sprejeto uradno prečiščeno besedilo zakona, ki je objavljeno v Uradnemlistu RS, št. 26/2005. Zapiranje rudnika se izvaja vse od leta 2000 in se večinsko financira izproračuna RS, deloma pa tudi iz lastnih sredstev podjetja. V prvem odstavku 8. člena ZPZRTHso opredeljeni nameni, za katere se smejo uporabljati proračunska sredstva, v drugem odstavkuje določeno, da mora rudnik zagotoviti ločene računovodske izkaze poslovanja za pridobivanjepremoga in za izvajanje zapiralnih del, v tretjem odstavku je določeno, da se proračunskasredstva ne smejo koristiti za subvencioniranje proizvodnje premoga, v četrtem odstavku pa jedoločeno, da bo nadzor nad izvajanjem programa zapiranja rudnika in namensko poraboproračunskih sredstev sredstev opravljala neodvisna strokovna inštitucija, ki jo bo zaprogramsko obdobje, na podlagi mednarodnega razpisa, izbralo ministrstvo, pristojno zaenergetiko.Za izvajalca tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranjaRudnika Trbovlje – Hrastnik za leto 2010 je bila, na podlagi javnega razpisa, ki ga je izvedlaRepublika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, izbrana družba IRGO Consulting d.o.o. ter zadel finančnega nadzora, ki vključuje tudi pregled računovodskih izkazov za zapiralni delposlovanja, njen podizvajalec revizijska družba BM Veritas revizija d.o.o.Glede na to, da mora RTH d.o.o. po določbi drugega odstavka 8. člena ZPZRTH zagotovitiločene računovodske izkaze za pridobivanje premoga za energetske namene in za izvajanjezapiralnih del po programu, se je ta nadzor opravljal tako, da je družba BM Veritas revizija d.o.o.izvedla nadzor ločenega računovodskega evidentiranja zapiralnih del tako, da je izvršila revizijoračunovodskih izkazov za zapiralni del poslovanja družbe RTH d.o.o. za leto 2010 v skladu zzahtevami ZPZRTH in Uredbe o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nadizvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik (Uradni list RS, št.34/01 in 28/02). Revizija je bila izvršena v skladu z Mednarodnim standardom revidiranja MSR800 – Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z okviri zaposebne namene.V revizijskih postopkih je sodelovalo več oseb. Za družbo BM Veritas revizija d.o.o. sta revizijoopravljala mag. Marko Lozej (pooblaščeni revizor) in Petra Marinč, univ. dipl. ekon. (revizorka).Za potrebno koordinacijo med naročnikom in izvajalcem revizije je skrbel mag. Stane Sotlar,izvršni direktor za gospodarsko področje v družbi RTH d.o.o.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 23 /56


REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZIRTH d.o.o.Zapiralni del poslovanjaIZKAZ POSLOVNEGA IZIDAza zapiralni del poslovanja*za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2010leto 2010 leto 20091. Čisti prihodki od prodaje 1.468 1.6104. Drugi poslovni prihodki – s prevrednotovalnimi posl. prihodki 13.165.683 18.561.258a) subvencije iz proračuna za zapiranje 11.629.521 16.461.320- del za neposredne stroške zapiranja 6.497.475 11.327.209- del za prevaljene stroške zapiranja 5.132.046 5.134.111b) prihodki od porabe in odprave rezervacij in dolg. PČR, nagradeinval.1.254.480 1.076.563c) prevrednotovalni poslovni prihodki 10.506 193č) interni prihodki 271.176 1.023.182POSLOVNI PRIHODKI (1 do 4) 13.167.151 18.562.8685. Stroški blaga, materiala in storitev 4.396.039 6.363.964a) Nabavna vrednost prodanih blaga in mat. ter stroški por. mat. 1.173.185 1.735.888- del za neposredne stroške zapiranja 640.027 1.096.536- del za prevaljene stroške 533.157 639.352b) Stroški storitev 3.222.854 4.628.076- del za neposredne stroške zapiranja 1.561.122 3.132.967- del za prevaljene stroške 1.661.732 1.495.1096. Stroški dela 7.447.918 11.351.963- del za neposredne stroške zapiranja 4.695.096 8.523.223- del za prevaljene stroške 2.752.823 2.828.740a) Stroški plač 4.424.239 5.751.735b) Stroški socialnih zavarovanj 1.356.132 1.807.449- stroški pokojninskih zavarovanj 1.020.595 1.343.627- drugi stroški socialnih zavarovanj 335.537 463.822c) Drugi stroški dela 1.667.547 3.792.7807. Odpisi vrednosti 1.834.990 1.854.226a) Stroški neposredne amortizacije 1.391.432 1.616.862b) Stroški prevaljene amortizacije 332.506 234.090c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri NS in OOS 111.053 3.2748. Drugi poslovni odhodki 184.936 171.619- del za neposredne stroške zapiranja 602 2.524- del za prevaljene stroške 184.334 169.0959. Finančni prihodki iz deležev 7 40v EURW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 24 /56


č) Finančni prihodki iz drugih naložb 7 4010. Finančni prihodki iz danih posojil 921 7.417c) Interni prihodki od obresti 921 7.41711. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 556 182b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 556 18212. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 176.674 013. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 198.449 132.597b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 198.449 132.59714. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0c) Drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 0 015. Drugi prihodki 2.755 16.73516. Drugi odhodki 34.811 53.23817. Davek iz dobička 0 019. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -1.102.427 -1.340.365* Podatki o stroških zajemajo tudi prevaljene stroške zapiranja, ki so izvirno izkazani v podbilanciproizvodnje.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 25 /56


RTH d.o.o.Zapiralni del poslovanjaREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZIPODBILANCA STANJAza zapiralni del poslovanjana dan 31.12.2010leto 2010 leto 2009SREDSTVA 9.612.217 7.551.981A. Dolgoročna sredstva 4.863.054 3.481.343I. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne čas. razm. 26.157 25.0181. Dolgoročne premoženjske pravice 26.157 25.018II. Opredmetena osnovna sredstva 4.834.180 3.452.1481. Zemljišča in zgradbe 2.253.122 414.981a) Zemljišča 130.389 122.586b) Zgradbe 2.122.733 292.3952. Proizvajalne naprave in stroji 2.572.326 3.035.5223. Druge naprave in oprema 8.732 1.645III. Naložbene nepremičnine 0 0IV. Dolgoročne finančne naložbe 2.717 4.177B. Kratkoročna sredstva 3.766.583 1.712.392I. Sredstva za prodajo 2.419.999 0II. Zaloge 85.094 65.6881. Material 85.094 65.688IV. Kratkoročne poslovne terjatve 1.260.380 1.646.0141. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 139 1372. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.426 303. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 1.258.815 1.645.847V. Denarna sredstva 1.110 690C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 982.580 2.358.246v EUROBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 9.612.217 7.551.981A. Kapital 1.086.707 -2.629.162I. Vpoklicani kapital 6.512.212 1.693.915V. Preneseni čisti poslovni izid -4.323.078 -2.982.712VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta -1.102.427 -1.340.365B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 2.697.467 3.250.244C. Dolgoročne obveznosti 0 0I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 26 /56


2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0Č. Kratkoročne obveznosti 5.827.838 6.930.899II. Kratkoročne finančne obveznosti 982.428 2.357.8282. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 982.428 2.357.828III. Kratkoročne poslovne obveznosti 4.845.410 4.573.0711. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 7.949 36.3812. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 702.774 905.1795. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 4.134.687 3.631.511D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 205 0W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 27 /56


RTH d.o.o.Zapiralni del poslovanjaREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZIIZKAZ DENARNEGA TOKAza zapiralni del poslovanja(po neposredni metodi)*za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2010v EURleto 2010 leto 2009A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJUa) Prejemki pri poslovanju 14.350.483 20.889.0541. prejemki od prodaje proizvodov in storitev 1.251 3.7612. subvencija 13.418.256 17.987.8183. prejemki iz proračuna-investicijski transferi 242.388 844.1424. drugi prejemki pri poslovanju 688.588 2.053.333b) Izdatki pri poslovanju -13.660.071 -19.436.5731. izdatki za nakupe materiala in storitev -7.878.922 -11.294.7522. izdatki za plače in delež zap. v dobičku -2.607.804 -3.882.3973. izdatki za dajatve vseh vrst -1.057.558 -1.707.9474. drugi izdatki pri poslovanju -2.115.787 -2.551.477c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju 690.412 1.452.481B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJUa) Prejemki pri naložbenju 276.973 5.027.6861. prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku 2.373 13.4853. prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 4.100 2016. prejemki od odtujitve krat. fin. naložb 270.500 5.014.000b) Izdatki pri naložbenju -556.690 -4.112.0381. izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 02. izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -556.690 -904.5384. izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 0 -3.207.500c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju -279.717 915.648C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJUa) Prejemki pri financiranju 13.786.428 10.021.5003. prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 13.786.428 10.021.500b) Izdatki pri financiranju -14.196.703 -12.389.9611. izdatki za dane obresti -200.875 -146.7953. izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -2.357.828 -2.221.6664. izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -11.638.000 -10.021.500c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju -410.275 -2.368.461Č. Končno stanje denarnih sredstev 1.110 690x Denarni izid v obdobju (A.c+B.c+C.c.) 420 -332y Začetno stanje denarnih sredstev 690 1.022*(Izkaz denarnega toka vključuje tudi denarne tokove med OE Proizvodnja in OE Zapiranje)W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 28 /56


RAČUNOVODSKE USMERITVE V ZVEZI Z IZKAZOVANJEMZAPIRANJA RUDNIKADružba RTH d.o.o. mora po določbi tretjega odstavka 8. člena Zakona o postopnem zapiranjuRudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, Uradni list RS, št. 26/05 (vnadaljevanju ZPZRTH – UPB2, 43/10 in 49/10) zagotoviti ločene računovodske izkazeposlovanja za pridobivanje premoga za energetske namene in za izvajanje zapiralnih del poprogramu. V skladu s to zahtevo so bila znotraj družbe RTH d.o.o. vzpostavljena posebnapravila o načinu spremljanja stroškov in prihodkov za posamezen namen in vzpostavljenposeben računalniško podprt informacijski sistem, ki zagotavlja ločeno spremljanje poslovanjadružbe za proizvodnjo premoga in za zapiranje rudnika. V nadaljevanju predstavljamo povzetekglavnih pravil ločenega izkazovanja rednega poslovanja (proizvodnje premoga) in zapiranjarudnika.Obračunske enote za ločeno računovodsko spremljanje proizvodnje premoga inzapiranja rudnikaCelotno poslovanje RTH d.o.o. je bilo tudi v letu 2010 z računovodskega in informacijskegavidika razdeljeno na obračunsko enoto 01 – Proizvodnja in na obračunsko enoto 02 - Zapiranje.Kljub takšni obračunski ločitvi na dva dela pa podjetje z organizacijskega vidika fizično ni bilo vceloti razdeljeno na organizacijske enote, v katerih bi se opravljala le proizvodnja inorganizacijske enote, v katerih bi se izvajalo le zapiranje. Nekatere organizacijske enote vokviru proizvodnje opravljajo namreč tudi zapiralna dela, in razumljivo je, da se tudi v okviruGospodarskega in Tehničnega področja izvajajo poslovne funkcije, ki so potrebne tako za rednoproizvodnjo kot za zapiranje. Take organizacijske enote, ki opravljajo dela tako za potrebeproizvodnje kot za potrebe zapiranja, so v informacijskem sistemu RTH d.o.o. označene kot»stroškovna mesta skupnega pomena«. Medtem, ko so neposredno zaposleni na zapiranju(enota 02) do konca leta 2006 lahko opravljali le zapiralna dela, pa je od leta 2007 daljedopuščeno, da lahko (v primeru potrebe) izvajajo dela tudi za proizvodnjo. Temu ustrezno je bilprilagojen tudi obračunski sistem.Stroškovna mesta za ločeno spremljanje proizvodnje premoga in zapiranje rudnikaV organizacijski strukturi družbe RTH d.o.o., ki je veljala konec leta 2010, je bilo na ravnicelotnega podjetja vzpostavljenih skupaj 57 stroškovnih mest, in sicer 6 zapiralnih stroškovnihmest (kjer se je izvajalo le zapiranje rudnika), 22 proizvodnih stroškovnih mest in 29 stroškovnihmest skupnega pomena (od tega 7 posebnih stroškovnih mest za prevaljevanje stroškovamortizacije osnovnih sredstev, ki se uporabljajo tako za potrebe zapiranja kot proizvodnje in sozanje določeni posebni ključi).Stroškovna mesta za zapiranjeV okviru obračunske enote 02 – Zapiranje so se evidentirali vsi stroški, ki so bili evidentirani nat.i. zapiralnih stroškovnih mestih ter vsi stroški zapiranja, ki so bili izvirno sicer knjiženi v okviruobračunske enote 01 – Proizvodnja, a so bili nato na podlagi posebnih izračunov preneseni vobračunsko enoto 02 – Zapiranje (prevaljeni stroški, ki jih znotraj veljavnega obračunskegasistema ni bilo mogoče ponovno knjigovodsko izkazovati v okviru stroškov razreda 4 in so sezato knjižili na kontih razreda 5). V okviru enote 02 – Zapiranje so se v letu 2010 (v prvi polovicileta) evidentirali tudi stroški, ki so nastajali v zvezi z opravljanjem del za potrebe proizvodnje, kiso se nato na podlagi obračunov takih proizvodnih delovnih nalogov prenesli v obračunskoenoto 01 - Proizvodnja (kjer so se po enakem principu prevaljenih stroškov knjižili le na kontihrazreda 5).W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 29 /56


V letu 2010 so se v okviru obračunske enote 02 – Zapiranje uporabljala naslednja zapiralnastroškovna mesta:SM 9001 – Rudarska delaSM 9003 – Vrtalna delaSM 9004 – Elektro službaSM 9005 – Strojna službaSM 9006 – Površina - zapiranjeSM 9100 – ZapiranjeNa teh stroškovnih mestih so se evidentirali stroški zapiralnih del in del, ki so jih delavcirazporejeni na OE 02 – Zapiranje izvajali za potrebe OE 01 - Proizvodnja. Slednji so bilipripoznani kot interni prihodki OE 02 in niso bili vključeni v situacije.Preverjanje in potrjevanje pravilnosti dokumentacije pred samim knjiženjem (likvidacija) jepotekalo v skladu z navodilom Obvladovanje kakovosti. V skladu s tem organizacijskimnavodilom so morale pooblaščene osebe družbe RTH d.o.o. prejete račune prekontrolirati in česo bili pravilni potrditi ter na njih označiti, na katero organizacijsko enoto (OE), na katerostroškovno mesto (SM) in na kateri delovni nalog (DN) se posamezen račun nanaša.Vsak račun in drug dokument, ki je bil v okviru tega postopka razporejen na organizacijskoenoto 02 – Zapiranje, je bil likvidiran na ustrezno zapiralno stroškovno mesto in na ustrezenzapiralni delovni nalog. Zneski s takega dokumenta so se nato neposredno knjižili v podbilancozapiranja. Take stroške in prihodke je bilo mogoče neposredno pregledovati in izpisovati poposameznih vrstah kontov v podbilanci zapiranja. Navedeni princip izkazovanja stroškov jeveljal tako za evidentiranje stroškov materiala, stroškov storitev kot tudi stroškov dela (tistihdelavcev, ki so bili razporejeni neposredno na stroškovna mesta zapiranja).Nekatera zapiralna dela pa se izvajajo tudi znotraj organizacijske enote 01 – Proizvodnja.Račun za material ali storitev, ki je bil v postopku likvidacije s strani pooblaščene oseberazporejen na to enoto, se je vedno knjižil v podbilanci proizvodnje. V odvisnosti od vrstestroškovnega mesta (SM) in vrste delovnega naloga (DN), ki mu je bil ob likvidaciji določen, pase je tak strošek lahko obravnaval kot »pravi« strošek proizvodnje ali pa kot strošek, ki se jekasneje (z mesečnim obračunom) delno ali v celoti prevalil v podbilanco zapiranja in izkazal kotstrošek zapiranja na ustreznem kontu razreda 5.Ključnega pomena za to prevaljevanje stroškov je bila opredelitev vrste SM in vrste DN. Zorganizacijskimi navodili so bila vzpostavljena naslednja pravila in naslednje notranje kontrole.Če je nek račun ob likvidaciji razporejen na obračunsko enoto 01 – Proizvodnja, potem takemuračunu ni moglo biti določeno zapiralno stroškovno mesto, pač pa mu je lahko bil določendelovni nalog X, kar je pomenilo, da ne gre za običajen proizvodni delovni nalog (delovni nalogiJ - jama, E-elektro delavnice, S - strojne delavnice itd.), temveč da gre za delovni nalog zoznako X, ki opredeljuje zapiralna dela. Če je šlo za proizvodni delovni nalog, se je tak strošekknjižil v podbilanco proizvodnje in je ostal v tej podbilanci. Če je šlo za zapiralni delovni nalog(delovni nalog z oznako X), se je tak strošek sicer knjiži v podbilanci proizvodnje, vendar se jekonec vsakega meseca 100% prevalil na zapiranje.Stroškovna mesta skupnega pomenaV okvir obračunske enote 01 – Proizvodnja spadajo tudi nekatere organizacijske enote, nakaterih se opravljajo dela tako za proizvodnjo kot tudi za zapiranje. Te enote so zračunovodskega vidika opredeljene kot stroškovna mesta skupnega pomena. Oseba odgovornaza kontrolo in potrditev računa mora določiti, kdaj nek račun ali obračun bremeni stroškovnomesto skupnega pomena. Tako likvidiran račun se knjiži v podbilanci proizvodnje, vendar sekonec meseca prevali v podbilanco zapiranja v deležu zapiranja, ki je bil določen za to SMW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 30 /56


skupnega pomena. Prevaljeni strošek pa se nato v podbilanci zapiranja na podlagi dodatnihoznak (atributov), določenih za vsako SM skupnega pomena, razporedi na vnaprej predvidenopostavko (pozicijo) programa zapiranja (DN ponora: 4000, 4001, 4002, 4003 in 1000) ter se nakoncu zajame v obračunsko situacijo, ki jo RTH izstavi državnemu proračunu.Stroškovna mesta skupnega pomena in deleži za delitev stroškov na del za zapiranje in del zaproizvodnjo, se določijo vsako leto na podlagi Programa zapiranja rudnika za konkretno leto inzapišejo v letni poslovni načrt.Pri določitvi deležev za delitev stroškov na proizvodnjo in zapiranje se izhaja iz številadelavnikov, potrebnih za izvedbo planiranih del na področju proizvodnje in števila delavnikov napodročju zapiranja. Na podlagi teh delavnikov pa se nato določi stalež (število) delavcevproizvodnje in stalež (število) delavcev zapiranja. Razmerje teh staležev je le eno od izhodišč zadoločitev splošnega (globalnega) ključa za delitev stroškov na proizvodnjo in na zapiranje naravni celotnega podjetja. Konkretni ključi za razporejanje stroškov na ravni posameznih SMskupnega pomena, pa se določijo na podlagi posebnih meril (ocen, izračunov), ki so opisani vnadaljevanju.Preden jih predstavimo pa je treba še povedati, da se stroški dela zbrani na SM skupnegapomena razporejajo po drugačnih merilih kot vsi drugi stroški zbrani na SM skupnega pomena,in sicer:- stroški dela zaposlenega na SM skupnega pomena se razporejajo na podlagi ocene,koliko taka posamezna oseba dela na proizvodnji in koliko na zapiranju,- vsi drugi stroški na SM skupnega pomena (stroški materiala, stroški storitev, stroškiamortizacije, drugi stroški, drugi odhodki) pa se razporejajo na podlagi posebnih merilopisanih v nadaljevanju.V poslovnem načrtu za leto 2010, se je izhajalo iz naslednjih podatkov o številu in strukturizaposlenih ter o višini in strukturi prihodka RTHd.o.o.Število deležzaposlenihPredviden stalež zaposlenih v proizvodnji 275 59 %Predviden stalež zaposlenih na zapiranju 195 41 %SKUPAJ 470 100%Razmerje med staležem zaposlenih, predvidenih za delo na proizvodnji in staležempredvidenim za delo na zapiranju (59 : 41), je bilo (kot že rečeno) le nekakšno globalnoizhodišče za določanje deležev za vsa SM skupnega pomena.Št.zaposlenihna zapiranjuŠt.zaposlenihvproizvodnjiSkupnošt. vsehzaposlenihDeležnazapiranjuNeposredna razporeditev 155,0 219,0 374,0 41%Poslovodstvo, svetovalci, štabne6,6 10,4 17,0 39%službeTehnično področje 17,7 23,3 41,0 43%Gospodarsko področje 15,7 22,3 38,0 41%SKUPAJ 195,0 275,0 470,0 41%Tudi deleži v tej tabeli še niso neposredna podlaga za določitev deležev za razporeditevstroškov na proizvodnjo in zapiranje za vsako SM skupnega pomena. Upošteva se tudirazmerje v predvidenih prhodkih proizvodnje in zapiranja.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 31 /56


Vrednost DeležPlanirani prihodki od prodaje 15.900.000 52%Planirane subvencije in invest. transferi 14.700.000 48%SKUPAJ 30.600.000 100%Razmerje med planiranimi prihodki iz proizvodnje premoga in prihodki iz zapiranja je podlaga zarazdelitev stroškov na enem SM skupnega pomena in sicer na SM 1800 – Upravno prodajnarežija.V letu 2010 je bilo na ravni podjetja RTH d.o.o. kot celote računovodsko aktivnih 57 stroškovnihmest, ki jih je po vsebini mogoče razdeliti takole:- 6 SM je bilo namenjenih zapiranju (zapiralna SM)- 29 SM je bilo namenjenih zapiranju in proizvodnji (SM skupnega pomena)- 22 SM je bilo namenjenih proizvodnji (proizvodna SM)Vsi stroški, evidentirani na zapiralna SM, so bili 100% obravnavani kot stroški zapiranja, vsistroški evidentirani na proizvodna stroškovna mesta so bili 100% proizvodne narave, razen česo bili evidentirani na DN, ki razporejajo stroške na drugo OE. Na SM skupnega pomena pa sose knjižili stroški, ki so nastajali tako zaradi proizvodnje kot zaradi zapiranja. Kot stroškovnamesta skupnega pomena so bila določena stroškovna mesta v okviru Gospodarsko računskegasektorja, Splošno - kadrovskega sektorja in Štabnih služb, na katerih se opravljajo vodstvena inrazlična strokovna dela, ki so potrebna tako zaradi proizvodnje kot zaradi zapiranja rudnika. Vsistroški zbrani na teh SM, razen stroškov dela, so se delili na proizvodnjo in zapiranje v skladu zdeleži (ključi) prikazanimi v spodnji tabeli.SM skupnega pomena in ključi za delitev stroškov na dan 31.12.2010.Šifra Naziv SM DN % stroškovzapiranja1800 UPRAVNO PRODAJNA REŽIJA X4000 481801 TEHNIČNO PODROČJE X4002 501802 PROJEKTIRANJE IN RAZVOJ X4002 411803 PRODAJA DRUŽBE GRATEX X4000 1001804 PRODAJA DRUŽBE RUDAR SENOVO X4000 1001805 DRUŽBA M&P – STROŠKI STATUSNEGA PREOBLIKOVANJA X4000 1001806 ELEKTRO STROJNA SLUŽBA X4002 401808 GOSPODARSKO PODROČJE X4003 401809 KOMERCIALNI ODDELEK X4003 281812 ODDELEK ZA FINANCE, RAČUNOVODSTVO IN INFORMATIKO X4003 501814 ODDELEK PLANA IN ANALIZ X4003 401815 JAMOMERSKA SKUPINA X4002 401816 SPLOŠNO PRAVNO KADROVSKI SEKTOR X4003 401821 ODDELEK ZA PRESTRUKTURIRANJE IN KAKOVOST X4003 451822 SLUŽBA INFORMATIKE X4003 461827 SLUŽBA VARSTVA IN ZDRAVJ A PRI DELU X4001 331829 TEHNIČNE SLUŽBE IN SKUPNI POMEN X4002 411830 POVRŠINA IN MONITORING X4002 431833 SLUŽBA FINANC IN RAČUNOVODSTVA X4003 411849 PREMOŽENJSKA SKUPINA X4002 411850 POSLOVODSTVO, SVETOVALCI, NOTRANJI REVIZOR X4001 431851 SINDIKAT RTH X4001 404011 LOKACIJA HRASTNIK X1000 494012 LOKACIJA TRBOVLJE X1000 724017 LOKACIJA SEPARACIJA X1000 474051 RAZPOREJANJE OS 50 X1000 504052 RAZPOREJANJE OS 60 X1000 60W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 32 /56


4053 RAZPOREJANJE OS 70 X1000 704054 RAZPOREJANJE OS 80 X1000 804055 RAZPOREJANJE OS 40 X1000 404056 RAZPOREJANJE OS 30 X1000 304057 RAZPOREJANJE OS 20 X1000 208004 ELEKTRO SLUŽBA X1005 478005 STROJNA SLUŽBA X1004 47SM skupnega pomena so bila z vidika vsebine stroškov, ki se nanje knjižijo, v letu 2010razdeljena na pet sklopov:V prvi sklop sodijo t.i. SM organizacijske enote. Na teh SM se zbirajo stroški, ki nastanejo kotposledica delovanja take organizacijske enote (stroški dela zaposlenih na tej enoti, stroškiporabljenega materiala, elektike, ogrevanja, vzdrževanja ipd.). Delež za delitev stroškov na tehSM (razen stroškov dela zaposlenih) je bil določen na podlagi ocene, koliko vsak posameznizaposleni dela na zapiranju.V ta sklop sodijo naslednja SM skupnega pomena:SMŠt.zaposl.Št.zaposl. nazapiranjuDeležstroškovzapiranja1801 TEHNIČNO PODROČJE 1 0,50 0,501802 PROJEKTIRANJE IN RAZVOJ 14 5,70 0,411809 KOMERCIALNI ODDELEK 10 2,80 0,281814 ODDELEK PLANA IN ANALIZ 3 1,20 0,401815 JAMOMERSKA SKUPINA 9 3,60 0,401816 SPLOŠNO PRAVNO KADROVSKI ODDELEK 7 2,80 0,401821 ODDELEK ZA PRESTRUKTURIRANJE IN4 1,80 0,45KAKOVOST1833 SLUŽBA FINANC IN RAČUNOVODSTVA 14 5,80 0,411850 POSLOVODSTVO, SVET. NOT. REVIZOR 7 3,00 0,431851 SINDIKAT RTH 2 0,80 0,40V drugi sklop sodijo t.i. SM lokacij. Ključ za delitev stroškov zbranih na teh SM se določiposebej za vsako stroškovno mesto ob upoštevanju posebnih pogojev, ki veljajo za delo vposameznem letu (v največji meri v odvisnosti od tega, kje se v posameznem letu odvijaproizvodnja premoga).SM 4011 – HRASTNIK (49%)SM 4012 – TRBOVLJE (72%SM 4017 – SEPARACIJA (47%)V tretji sklop sodijo t.i. nivojska oziroma skupna SM. Na njih se izkazujejo stroški, ki soposledica delovanja večjega števila podrejenih služb. Ključ za delitev stroškov zbranih na tehSM (razen stroškov dela) se praviloma izračuna kot ponderirano povprečje iz deleža stroškov, kise na takem SM zajemajo za namene delovanja celotnega RTH (skupni stroški potrebni zadelovanje RTH kot celote) in deleža stroškov potrebnih za delovanje take organizacijske enote.Merilo za razporeditev skupnih stroškov na zapiranje in proizvodnjo se določi vsebinsko – odprimera do primera. Merilo za razporeditev stroškov delovanja organizacijske enote je določenona podlagi ocene, koliko zaposleni na tem SM delajo za potrebe zapiranja. Tako so bili za leto2010 določeni naslednji ključi za stroške zapiranja:SM 1800 – Upravno prodajna režija (48%)SM 1803 – Prodaja družbe Gratex (100%)SM 1804 – Prodaja družbe Rudar Senovo (100%)SM 1805 – Družba M&P - Stroški statusnega preoblikovanja (100%)SM 1806 – Elektro strojna služba (40%)W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 33 /56


SM 1808 – Gospodarsko področje (40%)SM 1812 – Oddelek za finance, računovodstvo in informatiko (50%)SM 1822 – Služba informatike (46%)SM 1827 – Služba varstva in zdravja pri delu (33%)SM 1829 – Tehnične službe in skupni pomen (41%)SM 1830 – Površina in monitoring (43%)SM 1849 – Premoženjska služba (41%)Četrti sklop SM za razporejanje stroškov amortizacije pa je bil oblikovan, zato ker se v skladu spovečevanjem oziroma spreminjanjem območja zapiranja v RTH d.o.o. vsako leto preverja indoloča, katera osnovna sredstva se uporabljajo le za potrebe proizvodnje (P), katera le zapotrebe zapiranja (Z) in katera za oba namena (O). Za osnovna sredstva označena z O jepotrebno ob vsaki spremembi namembnosti določiti tudi odstotek, koliko se posameznoosnovno sredstvo uporablja za proizvodne in koliko za zapiralne namene. Zaradi pravilnegaobračunavanja amortizacije so bila tako v računovodskem sistemu odprta posebna stroškovnamesta (SM 4051, SM 4052, SM 4053, SM 4054, SM 4055, SM 4056 in SM 4057), kizagotavljajo, da se strošek amortizacije takih osnovnih sredstev, ki se nahajajo v okviru enote01 – Proizvodnja, razporedi na proizvodnjo in zapiranje v skladu z ocenjenimi deleži uporabeteh osnovnih sredstev za potrebe proizvodnje in za potrebe zapiranja.SM skupnega pomena in deleži stroškov amortizacije, ki se nanašajo na zapiranje, so bili v letu2009 naslednji:4051 RAZPOREJANJE OS 50%4052 RAZPOREJANJE OS 60%4053 RAZPOREJANJE OS 70%4054 RAZPOREJANJE OS 80%4055 RAZPOREJANJE OS 40%4056 RAZPOREJANJE OS 30%4057 RAZPOREJANJE OS 20%Peti sklop SM na katero so razporejeni nadzorniki – V letu 2010 je bilo s 1.julijem poleg elektroslužbe SM 8004 – ELEKTRO SLUŽBA (47%) vzpostavljeno še SM 8005 – STROJNA SLUŽBA(47%). Na ta SM se knjižijo le stroški, ki nastajajo v povezavi z izvajanjem nadzora nadelektričisti in strojniki, ki opravljajo storitve vzdrževanja za potrebe proizvodnje in zapiranja. Nata SM se knjižijo samo stroški v povezavi z zaposlenimi, ki so nanje razporejeni. Delež stroškov,ki odpade na zapiranje, je določen na podlagi ocene, koliko časa porabi posamezen nadzornikza nadziranje proizvodnje in koliko za zapiranje.Spremembe SM skupnega pomena oziroma deležev stroškov zapiranja med letom 2010V letu 2010 ni prihajalo do selitev proizvodnje med posameznimi jamami, zato tudi ni bilo večjihsprememb ključev za razporejanje stroškov na proizvodnjo in zapiranje za stroškovna mestaskupnega pomena. Edina spremembo predstavlja vzpostavitev novega SM strojna služba indoločite enotnega ključa (47%) za SM 8004 in 8005.Sistem razporejanja stroškov dela zaposlenih na SM skupnega pomenaKot je bilo že povedano, se s ključi, predstavljeni v prejšnji točki, ne razporejajo stroški delazbrani na SM skupnega pomena. Stroški dela se namreč na zapiranje in proizvodnjorazporejajo posebej za vsakega delavca na podlagi ocene (izračuna), koliko posameznik delaza potrebe proizvodnje in koliko za potrebe zapiranja.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 34 /56


Ključi za razporejanje stroškov dela posameznih zaposlenih na SM skupnega pomena, ki so seuporabljali v letu 2010, so predstavljeni v naslednji preglednici, ki je sestavni del programazapiranja za leto 2010 (Tabela 6.2) in je sprejet v okviru poslovnega načrta.KvalifikacijskaStaležDelovno mesto struktura Ime in preimek nadelavcevzapiranjuŠTABNE SLUŽBE- Direktor VII Aleš Berger 50,0%- Namestnik direktorja VII/2 Franc Blaznek 50,0%- Poslovna sekretarka VILadislavaKramžar 40,0%V Janja Draksler 40,0%- Svetovalec VII Bojan Klenovšek 40,0%VII Polonca Lajevec 40,0%- Notranji revizor VI Irena Medved 40,0%- Sindikalni zaupnik V Iztok Cilenšek 40,0%- Poslovni sekretar sindikata 2 V Ervin Vidmar 40,0%SLUŽBA VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU- Vodja službe za varstvo in zdravje pri delu VII Sašo Kosmač 40,0%- Pomočnik vodje SVZD VI Janez Trbovc 40,0%VII Marjan Juvančič 0,0%V Jože Ivšek 40,0%- Referent SVZD za požarno varnost V Teodor Forte 40,0%PREMOŽENJSKA SLUŽBA- Vodja premoženjske službe VII Henrik Bajda 40,0%- Geodetski referent V Nada Čamer 40,0%- Premoženjsko gradbeni referent V Terezija Kotar 40,0%TEHNIČNO PODROČJE- Izvršni direktor za tehnično področje VII Matej Pavčnik 50,0%- Pomočnik tehničnega direktorja za rudarstvo 1 VII Urban Berger 40,0%TEHNIČNE SLUŽBE in SKUPNI POMEN- Poslovodja zračenja V Liljana Skaza 40,0%- Upravljalec reševalne postaje VFerdinadDobovičnik 40,0%IV Marjan Jošt 40,0%- Organizator splošnih opravil 2 IV Martina Železnik 40,0%VBarbaraPodlesnik 50,0%V Marjana Slapšak 40,0%- Voznik motornih vozil IV Darko Kunič 40,0%IV Matej Jakopič 40,0%ELEKTRO STROJNA SLUŽBA- Pomočnik tehničnega direktorja za elektro strojnovzdrževanje VII Milo Ham 40,0%- Vodja elektro del VI Boris Špajzer 40,0%- Vodja strojnih del VII Jernej Tahirovič 40,0%W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 35 /56


POVRŠINA IN MONITORING- Pomočnik tehničnega direktorja za površino inmonitoring VII Igor Tomažič 50,0%- Organizator splošnih opravil 2 V Majda Turnšek 50,0%- Tehnični vodja površine VII Barbara Pavčnik 50,0%- Odgovorni vodja projekta VIICvetka PopotnikPršo 50,0%- Nadzornik rudarsko - gradbenih del 1 V Aleš Hočevar 50,0%- Nadzornik rudarsko - gradbenih del 2 V Matjaž Šintler 50,0%- Nadzornik površine V Ivan Kmetič 40,0%V Drago Balažič 0,0%- Samostojni jamomerec V Vlado Muhvič 40,0%V Mitja Breznikar 40,0%VI Robert Dabič 40,0%- Jamomerec V Ivan Černoša 40,0%- Figurant IV Srečko Zelič 40,0%V Marij Pirtovšek 40,0%IV Srečko Markelj 40,0%IVStanislavLamovšek 40,0%- Tehnični risar II Irena Konečnik 40,0%ODDELEK ZA PROJEKTIRANJE in RAZVOJ- Odgovorni vodja projekta VIITanja Kandolf-Žekar 40,0%VII Sirše Milan 40,0%- Odgovorni vodja projekta za varstvo okolja VIIIMilena Čerenak-Satler 50,0%- Vodja projektne skupine VII Andrej Zdovc 40,0%VII Samo Podmenik 40,0%VIIMaja Malovrh-Repovž 40,0%- Samostojni projektant 2 VI Branka Bravec 40,0%- Samostojni projektant 1 VII Vesna Vozel 40,0%VI Vesna Baloh 40,0%VI Aleš Laznik 40,0%- Projektant VIDamjanJazbinšek 40,0%- Projektant-konstruktor V Jože Baš 40,0%V Slavi Šintler 40,0%GOSPODARSKO PODROČJE- Pomočnik izvr. direktorja za gospodarskopodročje VII Zdravko Stradar 40,0%KOMERCIALNI ODDELEK- Vodja komercialnega oddelka VIIAleksandraJuvan-Žunk 40,0%- Vodja nabave blaga VIMilena Lavrin-Arh 40,0%- Vodja nabave storitev, gradenj in prodajepremoga VII Marjeta Lindič 40,0%- Komercialist VBožidarCerovšek 40,0%- Vodja skladišča V Olga Koder 40,0%W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 36 /56


V Milan Broder 40,0%- Skladiščnik 2 IV Ivan Selak 0,0%- Skladiščnik 1 II Davorin Kačič 0,0%IV Joži Hriberšek 0,0%III Vesel Šalja 40,0%ODDELEK ZA FINANCE, INFORMATIKO INRAČUNOVODSTVO- Vodja oddelka za FRI VII/2 Stane Sotlar 50,0%- Pomočnik vodje oddelka za FRI 2 VI Mira Černe 50,0%- Pomočnik vodje oddelka za FRI 1 VI Vanja Kosi 50,0%- Pomočnik vodje oddelka za FRI za informatiko1 VII Irina Pintar 40,0%- Samostojni knjigovodja 3 V Jerica Češnovar 40,0%- Samostojni knjigovodja 2 V Lilijana Kišek 40,0%VI Jožica Brečko 40,0%VI Marta Sotlar 40,0%- Samostojni knjigovodja 1 V Vlasta Žibret 40,0%V Romana Burja 40,0%- Knjigovodja 4 V Duška Florindo 40,0%- Knjigovodja 3 V Mojca Golob 40,0%V Sonja Nedič 40,0%V Darja Natek 40,0%- Knjigovodja 2 V Marinka Levičar 40,0%V Zdenka Škrbec 40,0%ODDELEK PLANA IN ANALIZ- Vodja oddelka plana in analiz VI Miloš Dolinar 40,0%- Analitik - planer 2 VI Marta Rebolj 40,0%- Statistik V Irena Vidic 40,0%SPLOŠNO PRAVNO KADROVSKI ODDELEK- Vodja splošno pravno kadrovskega oddelka VII Vesna Dalmacija 40,0%- Samostojni pravni referent 1 VII Majda Jurše 40,0%- Samostojni referent za izobraž.,organ.invrednotenje VII Lidija Vnuk 40,0%- Vodja kadrovske službe VI Jerneja Plazar 40,0%- Referent za kadrovske zadeve V Ana Pavčnik 40,0%- Knjižničar in arhivar V Nada Plazar 40,0%- Voznik-uprav.obramb.načrtov in upravnik IV Boris Zdovc 40,0%ODDELEK ZA PRESTRUKTURIRANJE INKAKOVOST- Vodja oddelka za prestrukturiranje in kakovost VII Ivanka Leskovar 50,0%- Samostojni referent za prestrukturiranje VII/2 Irena Cestnik 50,0%VII Mihaela Žavbi 40,0%- Vodja sistema kakovosti VIIDesankaOmahne 40,0%Sistem neposrednega zajemanja stroškov zapiranja v zapiralno podbilanco in sistemprevaljevanja stroškov iz proizvodne podbilance v zapiralno podbilancoW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 37 /56


V zvezi z ločenim evidentiranjem poslovanja RTH d.o.o. za proizvodnjo in prodajo premoga terza zapiranje rudnika je potrebno opozoriti še na nekatere posebnosti v zvezi z računovodskimobravnavanjem posameznih vrst sredstev v zapiralni podbilanci.Zaloge materiala za potrebe zapiranja rudnika se skladiščijo ločeno, tako da je v podbilancistanja za zapiralni del poslovanja vedno izkazana le vrednost zalog materiala, ki odpade nazapiranje. Kadar se nabavi le material za potrebe zapiranja, so tudi obveznosti do dobaviteljevizkazane v zapiralni podbilanci. Dopuščeno pa je, da se v posebnih primerih (predvsem prirezervnih delih za vzdrževanje) za potrebe zapiranja uporabijo tudi zaloge, nabavljene zapotrebe redne proizvodnje, ki so izkazana v proizvodni podbilanci.Za izvajanje zapiranja rudnika so potrebne tudi različne storitve. Kadar gre za uporabo storitev,ki se nanašajo neposredno na zapiranje rudnika, se obveznosti do dobaviteljev za take storitveizkazujejo neposredno v podbilanci zapiranja rudnika. Obveznosti do dobaviteljev za storitve, kizagotavljajo tako redno proizvodnjo kot zapiranje rudnika pa se izkazujejo v proizvodnipodbilanci.Prav tako se v proizvodni podbilanci izkazujejo obveznosti iz naslova plač tistih delavcev, kiopravljajo dela tako za redno proizvodnjo kot za zapiranje (medtem, ko se obveznosti iz naslovaplač za delavce, ki so neposredno razporejeni na zapiranje, izkazujejo v zapiralni podbilanci).Z internimi mesečnimi obračuni stroškov zapiranja (ki se izračunajo na podlagi ključev za delitevstroškov na SM skupnega pomena in na podlagi delovnih nalogov zapiranja) se stroškizapiranja, zajeti v podbilanci proizvodnje, zaračunanjo podbilanci zapiranja. Tako se vpodbilanci proizvodnje vsak mesec izkažejo interne terjatve do podbilance zapiranja za tistasredstva, ki jih je proizvodna podbilanca založila (porabila in plačala) za potrebe zapiranja (pritem se posebej izkazujejo interne terjatve iz naslova prevaljenih amortizacijskih stroškov). Vpodbilanci zapiranja pa se iz tega naslova izkaže obveznost do podbilance proizvodnje (posebejobveznost iz naslova prevaljenih amortizacijskih stroškov). Obveznost iz naslova prevaljenihstroškov porabljenega materiala, storitev in stroškov dela se poravna s plačilom s posebnegatransakcijskega računa na redni račun proizvodnje. Obveznost iz naslova prevaljeneamortizacije pa se denarno ne poravnava (saj RTH d.o.o. stroškov zapiranja iz naslovaamortizacije tudi ne zaračunava proračunu).Sistem prevaljevanja stroškov iz podbilance proizvodnje v podbilanco zapiranja je bil do leta2007 enosmeren, od tega leta dalje pa omogočeno tudi obračunavanje, zaračunavanje inevidentiranje stroškov del, ki jih zapiralna enota opravi za proizvodno enoto.V podbilanci zapiranja se izkazujejo tudi terjatve za začasno posojena sredstva proizvodnipodbilanci in terjatve za zaračunane obresti za taka posojila oziroma obveznosti za izposojenasredstva proizvodnje ter obveznosti za obresti za taka posojila. Zaradi sezonskosti dela so sepresežki denarnih sredstev iz zapiralne podbilance v preteklih letih konec leta posojaliproizvodni podbilanci, ki jih je vračala v prvem ali v prvih dveh mesecih naslednjega leta, natopa se je zapiralna podbilanca v tekočem letu spet zadolževala pri proizvodni podbilanci. V letu2010 pa ni bilo več tako, saj zapiralna podbilanca konec leta 2010 ni prejemala več sredstev izproračuna in se je morala zato zadolževati pri proizvodni podbilanci.Iz vsega povedanega je razvidno, da se le del stroškov zapiranja RTH neposrednoknjigovodsko izkazuje v posebni podbilanci zapiranja, del stroškov zapiranja pa se izvirno knjižinajprej v okviru proizvodne podbilance in se šele nato s pomočjo sprejetih ključev (za delitevstroškov zbranih na stroškovnih mestih) in posebnih zapiralnih delovnih nalogov (za zajemanjestroškov zapiralnih projektov) prenaša v zapiralno podbilanco.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 38 /56


Prikazan način evidentiranja, obračunavanja stroškov in prihodkov proizvodnje in zapiranja terločenega izkazovanja sredstev in obveznosti v obeh podbilancah je podprt s posebejprilagojenim računalniškim programom.Obračunske situacije za izvršena zapirala delaV skladu s prej opisanim sistemom kontroliranja in potrjevanja dokumentov ter evidentiranjastroškov poslovanja RTH d.o.o., se stroški zapiranja rudnika ugotavljajo za vsak mesec posebejin se nato z mesečnimi situacijami zaračunajo državnemu proračunu, ki v skladu z ZPZRTH in vskladu v vsakoletnim programom zapiranja financira zapiranje rudnika. Te mesečne situacijenajprej pregledajo nadzorniki zapiranja, nato pa jih potrdi pooblaščeni predstavnik RTH inpooblaščeni skrbnik na Ministrstvu za gospodarstvo, nakar se tako preverjene in potrjenesituacije predložijo v plačilo proračunu.Mesečna obračunska situacija stroškov zapiranja ima naslednjo strukturo:I. Zapiralna dela v jamah, na površini in separaciji premoga (v lastni režiji)II. Poraba električne energije pri zapiralnih delihIII. Nabava opreme za izvajanje zapiralnih delIV. Izdelava tehnične dokumentacijeV. Sanacije površine, rušenja / rekonstrukcije objektov, rekultivacije, izgradnje /rekonstrukcije cest in ostale infrastruktureVI. Upravljanje premoženja in prostoraVII. Kadrovsko socialni programVIII. Obresti za premostitveno financiranjeIX. Glavnica kreditaZnotraj prve kategorije stroškov oziroma kategorije zapiralnih del je obračunska situacijarazčlenjena še na stroške t.i. fiksnih delovnih mest, na stroške aktivnosti zapiralnih del in nafiksna delovna mesta ŠS, TS, GFS in SKS. Slednje niso OE, temveč samo obračunske enote vokviru programa zapiranja. Vsaka kategorija je razčlenjena še po posameznih postavkah, ki soenako označene kot posamezni zapiralni delovni nalogi (DN ponora). Za vsako postavko I.kategorije pa je podano število realiziranih delavnikov, znesek stroškov dela, znesek ostalihstroškov in znesek vseh stroškov postavke. Situacije so mesečne in zbirne (kumulativne).Zbirne kumulativne situacije kažejo znesek vseh stroškov oziroma vlaganj v zvezi z zapiranjemrudnika v obdobju od začetka leta do konca posameznega meseca v letu in zneske poposameznih mesecih.Zaradi spremljanja in nadziranja stroškov zapiranja ter zaradi njihovega zajemanja v mesečneobračunske situacije je treba vse stroške dosledno knjižiti po obračunskih enotah (01-Proizvodnja, 02 – Zapiranje) in po stroškovnih mestih ter delovnih nalogih. Prav tako je treba podelovnih nalogih evidentirati tudi vrednosti iz prejetih računov za nabavo osnovnih sredstev, kise ne knjižijo kot stroški, temveč kot povečanje nabavne vrednosti osnovnih sredstev podjetja.Dodatne kontrole pravilnosti razporejanja stroškov s strani pooblaščenih nadzornikovPoleg občasnega revizijskega preverjanja ustreznosti oziroma pravilnosti obračunskega sistemaločenega spremljanja proizvodnje in prodaje premoga ter zapiranja rudnika, ki se odvija znotrajene pravne osebe, pa se pravilnost delovanja vzpostavljenega sistema zagotavlja tudi ssprotnim nadzorom mesečnih obračunskih situacij, ki jih izvaja finančni nadzor nad stroškizapiranja. Z rednimi vsakomesečnimi kontrolami izbranih vzorcev računov, ki so podlaga zasestavitev mesečne situacije, se tako še sproti presoja vsebinska ustreznost razporeditveposamezne vrste stroška na zapiranje. Če se s temi kontrolami ugotovi, da se posamezni račun,W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 39 /56


v skladu s sprejetimi načeli, ne more vključiti v stroške zapiranja rudnika, finančni nadzornikizahtevajo njegovo izločitevW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 40 /56


POJASNILA POMEMBNEJŠIH POSTAVK V RAČUNOVODSKIHIZKAZIH ZA ZAPIRALNI DEL POSLOVANJAIZKAZ POSLOVNEGA IZIDADrugi poslovni prihodki (13.165.683 EUR)a) Subvencije iz proračuna za zapiranje (11.629.521 EUR)V tej postavki izkaza poslovnega izida so izkazani prihodki zaračunani proračunu za kritjestroškov zapiranja rudnika na podlagi ZPZRTH in Pogodbe o financiranju programa postopnegazapiranja rudnika Trbovlje - Hrastnik za leto 2010, sklenjene med Republiko Slovenijo,Ministrstvom za gospodarstvo ter RTH d.o.o. za leto 2010 ter aneksom k tej pogodbi št 1. Zaizvršena zapiralna dela je družba RTH d.o.o. z dvanajstimi obračunskimi situacijami zaračunalaproračunu 13.660.644 EUR za kritje stroškov zapiranja, za nabavo osnovnih sredstev, potrebnihza potrebe zapiranja in za odplačilo dolgoročnega kredita, nejetega za potrebe zapiranjarudnika v letu 2001. V teh situacijah je bilo vključenih za 11.629.521 EUR subvencij za kritjestroškov zapiranja (kar je bilo v podbilanci zapiranja izkazano kot prihodek), za 655.723 EURinvesticijskih transferov, potrebnih za nakup osnovnih sredstev za potrebe zapiranja (kar je bilov podbilanci zapiranja izkazano kot dolgoročna pasivna časovna razmejitev) in za 1.375.400EUR nepovratnih sredstev za odplačilo kredita (kar je bilo v podbilanci zapiranja izkazano kotzmanjšanje kratkoročnih aktivnih razmejitev).Podrobnejši vpogled v to postavko Izkaza poslovnega izida oziroma v strukturo posameznihsituacij je razviden iz spodnje tabele.v EURzaporednašt.situacijeproračunnabava OS zazapiranjekritje stroškovzapiranjaza odplačilokredita1 2.300.647,08 3.600,00 1.707.590,13 589.456,952 1.048.954,75 72,00 852.397,10 196.485,653 1.412.254,50 0,00 1.215.768,85 196.485,654 1.032.159,35 0,00 835.673,70 196.485,655 1.153.303,04 108,33 956.709,06 196.485,656 1.029.434,27 7.303,16 1.022.131,11 0,007 1.347.672,79 413.335,37 934.337,42 0,008 1.071.453,60 64.321,18 1.007.132,42 0,009 1.141.328,04 166.983,53 974.344,51 0,0010 875.430,43 0,00 875.430,43 0,0011 0,00 0,00 0,00 0,0012 1.248.006,60 0,00 1.248.006,60 0,00SKUPAJ 13.660.644,45 655.723,57 11.629.521,33 1.375.399,55V izkazu poslovnega izida je celoten znesek prihodka iz naslova subvencij države za kritjestroškov zapiranja rudnika (11.629.521 EUR) razdeljen na del za kritje neposrednih stroškovzapiranja rudnika, izkazanih neposredno v zapiralni podbilanci (6.497.475 EUR) ter na del zakritje prevaljenih stroškov zapiranja rudnika, izkazanih v proizvodni podbilanci in prevaljenih vzapiralno podbilanco (5.132.046 EUR).Še enkrat naj izpostavimo, da med prihodki v izkazu poslovnega izida za zapiranje rudnika nisozajeti zneski, ki predstavljajo investicijske transferje iz proračuna za financiranje nabaveW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 41 /56


osnovnih sredstev (655.723 EUR), in tudi ne zneski, ki jih je RTH prejel kot nepovratna sredstvaza odplačilo začetnega posojila za zapiranje (1.375.400 EUR).V zvezi s subvencijami za kritje stroškov zapiralnih del je treba tudi pojasniti, da RTH zmesečnimi obračuni opravljenih del proračunu zaračuna manj, kot znašajo dejanski stroškizapiranja rudnika. Del stroškov zapiranja namreč RTH krije iz lastnih virov oziroma iz lastnihprihodkov. Tako je bil v letu 2010 bil del stroškov zapiranja pokrit s prihodki, ki jih je enotazapiranja dosegla z delom za proizvodnjo (269.510 EUR), manjši del (95.807 EUR) pa z drugimiprihodki iz lastnih virov (prihodki iz naslova obresti za interna posojila proizvodnji, prihodki iznaslova oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po posebnihpredpisih, prihodki iz naslova prodaje rabljene opreme, najemnin, odškodnin, ipd.), to je sprihodki, ki jih RTH občasno doseže pri poslovanju s sredstvi zapiranja in so izkazani v zapiralnipodbilanci v okviru postavk poslovnih, finančnih in drugih prihodkov.b) Prihodki od odprave dolgoročnih PČR ter prihodki iz nagrad za invalide nad kvoto(1.254.480 EUR)V tej postavki so zajeti prihodki iz odprave (črpanja) dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, kiso bile oblikovane iz naslova dotacij za osnovna sredstva za pokrivanje stroškov amortizacije(1.169.782 EUR) in prihodki iz odprave dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanihob neplačilu prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje po 74. členu oziroma prejemasredstev posebne nagrade delodajalcu, ki izpolnjuje posebne pogoje po 75. členu zakona ozaposlitveni rehabilitaciji invalidov (Uradni list RS, št. 100/05). Iz naslova neplačil prispevkov jebilo oblikovanih za 69.712 EUR prihodkov. Iz naslova nagrade za invalide nad kvoto pa za14.986 EUE prihodkov.č) Interni prihodki (217.176 EUR)V tej postavki so zajeti prihodki, ki jih je zapiranje doseglo z izvajanjem del (nadzora) zaproizvodnjo. Večina teh prihodkov je nastala v prvih šestih mesecih leta 2010, dokler nista bilivzpostavljeni povsem ločeni stroškovni mesti skupnega pomena 8004 - Elektro služba in 8005– Strojna služba, s katerih se stroški razporejajo na proizvodnjo in zapiranje po vnaprejdoločenem ključu. V prihodnje internih prihodkov iz tega naslova ne bo več, saj se stroški delazaposlenih (elektro in strojnih nadzornikov) razporejajo na zapiranje in proizvodnjo neposrednopo individualnih ključih, na teh dveh SM pa se od 1. julija 2010 zbirajo le stroški materiala inmorebitnih storitev, ki se nato razporejajo na zapiranje in proizvodnjo po ključih za ti dve SMskupnega pomena.V okviru te postavke so poleg prihodkov, ki so bili proizvodnji zaračunani zaradi izvajanjanadzora za proizvodnjo, zajeti tudi prihodki od obresti za posojila proizvodnji, ki pa jih je bilo vletu 2010 le za 921 EUR in prihodki iz danih varščin (1.666 EUR).Stroški materiala (1.173.185 EUR)Material za potrebe zapiranja rudnika se naroča in skladišči posebej. Poraba tega materiala seknjiži neposredno v zapiralni podbilanci. Skupen znesek neposrednih stroškov porabljenegamateriala za potrebe zapiranja je znašal 640.027 EUR. Poleg tega pa se za potrebe zapiranjaporablja tudi material, ki se vodi v proizvodni podbilanci. Stroški porabe tega materiala zapotrebe zapiranja se ugotavljajo na podlagi zapiralnih delovnih nalogov in na podlagi ključev zastroške materiala na stroškovnih mestih skupnega pomena. Tako ugotovljeni stroškiporabljenega materiala se iz podbilance proizvodnje prenašajo v podbilanco zapiranja. Skupniznesek prevaljenih stroškov je znašal 533.157 EUR (od tega na podlagi ključev 39.256 EUR inW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 42 /56


493.901 EUR na podlagi zapiralnih delovnih nalogov). Največji znesek prevaljenih stroškovpripada stroškom električne energije (397.637 EUR).Pregled neposrednih in prevaljenih stroškov materiala za leto 2010 po posameznih vrstahmateriala in primerjavo z letom 2009 je razviden iz spodnjega pregleda.KontoNaziv kontaNeposrednistroški2010Prevaljenistroški2010Skupajstroški2010Skupajstroški2009Indeks10/09Razlika10-094000 STROŠKI MATERIALA - VŽIGALNIKI 0 0 0 0 0 04001 STROŠKI MATERIALA -RAZSTRELIVO 0 0 0 0 0 040010 STROŠKI MATERIALA -TH PODPORJE 0 49.941 49.941 4.210 1.186,25 45.73140011STROŠKI MATERIALA-ELEKTROMATERIAL38.111 74 38.185 38.011 100,46 17440012STROŠKI MATERIALA-GRADB.MAT.,KEMIKALIJE,USNJE,GUMA241.791 2.209 243.999 326.775 74,67 -82.77640013STROŠKI MATERIALA- REZANLES26.855 0 26.855 76.849 34,95 -49.9934002 STROŠKI MATERIALA - JAMSKI LES 1.659 0 1.659 3.800 43,67 -2.1404003 STROŠKI MATERIALA-METALUR.MAT. 66.951 249 67.200 142.283 47,23 -75.0824006STROŠKI MATERIALA - GORIVA INMAZIVA73.278 6 73.284 93.444 78,43 -20.1614007STROŠKI MATERIALA - ZAŠČITNASREDSTVA43.207 14.908 58.115 96.717 60,09 -38.6024010 STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA 21.681 973 22.654 29.562 76,63 -6.9084020 STROŠKI ENERGIJE - EL.ENERGIJA 0 397.637 397.637 567.641 70,05-170.0044022STROŠKI ENERGIJE - POGONSKOGORIVO0 53.183 53.183 17.759 299,46 35.4234030STROŠKI NADOM. DELOV ZA OS IN-74.236 0 74.236 259.231 28,64MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE OS184.99540404041ODPIS DROBNEGA INVENTARJADROBNI INVENTARODPIS DROBNEGA INVENTARJAAVTOGUME36.972 169 37.141 35.027 106,04 2.1146.042 120 6.162 18.144 33,96 -11.9824050USKL.STR.MATER.IN DI ZARADIUGOT.POPISNIH RAZLIK49 0 49 18.144 0,27 -18.0954060 STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 9.195 9.661 18.856 22.247 84,76 -3.3914061 STROŠKI STROKOVNE LITERATURE 0 3.751 3.751 3.952 94,90 -2014070 DRUGI STROŠKI MATERIALA 0 277 277 235 117,64 4240 STROŠKI MATERIALA 640.027 533.157 1.173.185 1.754.032-580.847Stroški storitev (3.222.854 EUR)V tej postavki izkaza poslovnega izida so zajeti zneski iz prejetih računov za storitve, ki soneposredno ali posredno povezani z zapiranjem rudnika. V skladu s sistemom razporejanjastroškov so se neposredni stroški storitev zajemali neposredno na zapiralna stroškovna mestain na zapiralne delovne naloge v okviru obračunske enote 02 – Zapiranje. Znesek tehneposrednih stroškov storitev zapiranja za leto 2010 znaša 1.561.122 EUR.Stroški storitev, ki so potrebne tako za zapiranje kot za proizvodnjo, pa se izvirno knjižijo vokviru obračunske enote 01 – Proizvodnja in se nato v skladu s ključi za SM skupnega pomenaali pa v skladu s podatki o vrsti delovnega naloga, prevaljujejo v zapiralno podbilanco. Znesektako prevaljenih stroškov zapiralnih storitev za leto 2010 znaša 1.661.732 EUR (od tega1.302.565 EUR na podlagi ključev in 359.166 EUR na podlagi delovnih nalogov).Pregled neposrednih in prevaljenih stroškov storitev za leto 2010 po posameznih vrstah storitevin primerjavo z letom 2009 kaže naslednja tabela.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 43 /56


Konto410041014102410341044105Naziv kontaSTROŠKI STORITEV-POPR.INVZDR.RUDARSKE OPREMESTROŠKI STORITEV-POPRAVILASTROJNE OPREMESTROŠKI STORITEV - POPRAVILO INVZDR.ELEK.OPR.IN INSTAL.STROŠKI STORITEV - TEKOČEVZDRŽEVANJE OBJEKTOVSTROŠKI STORITEV - POPR.INVZD.VOZIL ZA NOTRANJITRANSPORTSTROŠKI STORITEV-POPR.INVZDR.OPREME ZA RAZIS.VRTANJENeposrednistroški2010Prevaljenistroški2010Skupajstroški2010Skupajstroški2009Indeks10/09Razlika10-090 0 0 0 0 011.883 2.788 14.671 79.502 18,45 -64.83132.029 196.189 228.217 206.469 110,53 21.7487.434 26.054 33.488 26.740 125,24 6.7486.597 5.645 12.241 19.083 64,15 -6.84233.564 0 33.564 7.426 451,97 26.1384106STROŠKI STORITEV-POPR.IN VZD.OSTALE OPR.,ZUNAN.TRAN.SRED.35.611 20.939 56.549 48.113 117,53 8.4364108 STROŠKI STORITEV - ZUNANJA DELA 0 0 0 0 0 04111STR.TRANSPORTNIH STORITEV-DRUGE PREV.ST.IN ST.Z MEHAN.63.044 0 63.044 103.996 60,62 -40.9534112STROŠKI POŠTNIH IN TELEKOMUN.STORITEV3.294 20.077 23.371 27.296 85,62 -3.9254121STR.STORITEV V ZVEZI ZVZDRŽEVANJEM OOS0 0 0 0 0 04130 NAJEMNINE 1.911 1.502 3.414 652 523,62 2.7624140POVR.STR.ZAP.- DNEVNICE ZASLUŽ.POT.V DRŽAVI0 380 380 727 52,24 -3474141414241434143041444145414641474148POVR.STR.ZAP.-DNEVNICE ZASLUŽ.POT.V TUJINIPOVR.STR.ZAP.-NOČNINE MEDSL.POT.V DRŽAVIPOVR.STR.ZAP.-NOČNINE MEDSL.POT. V TUJINIPOVR.STR.ZAP.-DRUGI STROŠKISLUŽBENIH POTOVANJ V TUJINOPOVR.STR.ZA PREVOZ ZJAV.PREV.SRED.MED SLUŽ.POT. VDRŽAVIPOVR.STR.ZA PREVOZ Z LAST.PREVOZ.SRED.MED SL.POT.V DRŽ.POVR.STR.ZAP.-STROKOVNOIZOBRAŽEVANJE- ŠOLNINEPOVR.STR. ZAP.-STROK. IZOBR.-SEMINARJI,TEČAJI,STR.IZPITIPOVR.STR.ZAP.-STROŠKIPREKVALIFIKACIJ220 660 880 199 442,91 6820 691 691 667 103,63 24120 30 150 0 0 1500 0 0 168 0,00 -1680 0 0 0 0 00 854 854 1.240 68,84 -3860 4.099 4.099 8.750 46,85 -4.6516.773 8.071 14.844 20.241 73,34 -5.3970 246 246 2.170 11,33 -1.9244151STROŠKI BANČNIH STORITEV INPROVIZIJE3.900 3.852 7.753 9.891 78,38 -2.1384152 ZAVAROVALNE PREMIJE 0 90.415 90.415 97.686 92,56 -7.27141600STR.INT.IN OSEB.STOR.- REVIZIJE,SVETOVANJA0 32.766 32.766 9.528 343,87 23.237416014160241614162STR.INT.IN OSEB.STOR.-ODVET.,NOTAR.,CENIL,UPR.,GEOD.INDR.STR.INT.IN OSEB.STOR.- IZDELAVA INREVIZ.PROJEKTOVZDRAVSTVENE STORITVE -OBDOBNI PREGLEDIZDRAVSTVENE STORITVE-ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE1.852 26.200 28.052 42.477 66,04 -14.426175.648 93.262 268.911 286.653 93,81 -17.7428.604 4.342 12.947 18.854 68,67 -5.9080 3.809 3.809 3.478 109,51 3314163ZDRAVSTVENE STORITVE -MED.PROGRAM.AKTIVNI ODDIH3.360 146 3.506 6.476 54,14 -2.9704164 ZDRAVSTVENE STORITVE - DRUGE 0 0 0 174 0,00 -1744173 STROŠKI REPREZENTANCE 0 11.964 11.964 16.115 74,24 -4.15141800 SEJNINE IN DRUGA IZPLAČILA -TUJI 0 22.503 22.503 22.402 100,45 101W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 44 /56


41810 DELO REŠEVALCEV /bruto/ 0 20.989 20.989 36.527 57,46 -15.53841820POGODBENO DELO FIZIČNIH OSEB/bruto/0 2.095 2.095 2.518 83,20 -423418304183004189041904190041914192419341940POGODBE O AVTORSKEM DELU,SLUŽN.POG.POGODBE O AVTORSKEM DELU-ZAPOSLENCI/bruto/PRISPEVKI IN DAVKI - pog.delo,A.H.,delo reš.,sejnineSTROŠKI DRUGIH STOR.-UREJANJEPOVRŠINE IN DELA NA POVRŠINISTROŠKI DRUG.STORITEV-GOZD.STOR.,GOJIT.DELASTROŠKI DRUGIH STOR.-VAROVANJEOBJEKTOVSTROŠKI DRUGIH STOR.-ČIŠČENJEOBJEKTOV IN PROSTOROVSTROŠKI DRUGIH STOR.-PRANJEINKRPANJE ZAŠČITNIH SREDSTEVSTROŠKI DRUGIH STOR.-KOMUNALNESTORITVE2.140 263 2.403 4.961 48,44 -2.558253 515 768 1.795 42,78 -1.0270 9.756 9.756 14.801 65,92 -5.0451.115.574 140.979 1.256.553 2.544.679 49,38-1.288.1260 470 470 13.028 3,60 -12.5590 187.365 187.365 172.817 108,42 14.5480 152.764 152.764 138.501 110,30 14.2630 50.011 50.011 63.920 78,24 -13.9092.103 63.225 65.328 41.396 157,81 23.93241941STROŠKI DRUGIH STORITEV -OGREVANJE0 202.263 202.263 190.834 105,99 11.4294195 RAČUNALNIŠKE STORITVE 0 242.219 242.219 279.575 86,64 -37.3564196 ČLANARINE 0 0 0 0 0 04197 STROŠKI SLUŽBENIH VOZIL 106 1.491 1.596 1.328 120,23 2694199 STROŠKI DRUGIH STORITEV-OSTALO 8.954 9.842 18.797 18.603 101,04 19341990STROŠKI DRUGIH STORITEV-LABORAT.STOR.36.150 0 36.150 35.619 101,49 53041 STROŠKI STORITEV 1.561.122 1.661.732 3.222.854 4.628.077-1.405.223Med storitvani predstavljajo največji delež stroškov vsako leto storitve urejanja površine rudnika(konto 4190). Neposredni stroški na tem kontu (1.115.574 EUR) predstavljajo kar 71% vsehneposrednih stroškov storitev. Celotni stroški storitev urejanja površine rudnika v letu 2010(1.256.553 EUR) pa so za več kot polovico manjši kot leta 2009 (2.544.679 EUR). Medprevaljenimi stroški storitev pa predstavljajo največje zneske stroški računalniških storitev,stroški ogrevanja, varovanja in čiščenja skupnih prostorov.Stroški neposrednih storitev so se v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 precej zmanjšali,predvsem zaradi manjšega obsega del na površini rudnika, kar pa je posledica manjšegaobsega sredstev, zagotovljenih iz proračuna.Stroški dela (7.447.918 EUR)V tej postavki so zajeti stroški dela, ki se nanašajo na zapiranje rudnika. Za delavce, ki so vletnem programu zapiranja rudnika opredeljeni kot delavci zapiranja, se obračun plače izvajapovsem ločeno, tako da so bili njihovi obračunani stroški dela izkazani neposredno v podbilancizapiranja. V tej postavki so zajeti tudi tisti stroški dela, ki ga zapiralni delavci izvršijo za potrebeproizvodnje, saj so za te stroške priznani tudi interni prihodki.Pregled neposrednih in prevaljenih stroškov dela za zapiranje rudnika, razčlenjen na stroškeplač, stroške delodajalčevih prispevkov in davkov na plače ter na druge stroške dela za leto2010 kaže spodnja tabela.KontoNaziv kontaNeposrednistroški2010Prevaljenistroški2010Skupajstroški 2010Skupajstroški 2009Indeks10/094700 PLAČE ZAPOSLENCEV 2.090.508 1.670.220 3.760.728 4.848.100 78Razlika10-09-1.087.372W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 45 /56


4710NADOMESTILA PLAČZAPOSLENCEV472000STROŠKI DODATNEGAPOKOJNIN.ZAV.ZAPOSLENCEV378.550 284.962 663.512 903.635 73 -240.123116.554 96.105 212.658 280.463 76 -67.80547300 REGRES ZA LETNI DOPUST 162.707 69.589 232.296 313.079 74 -80.78347301 PREHRANA MED DELOM 145.958 99.990 245.948 339.836 72 -93.88847302 MOČNEJŠA HRANA 6.273 2.261 8.534 12.062 71 -3.52847303 JUBILEJNE NAGRADE 15.852 3.756 19.608 32.459 60 -12.851473040 PREVOZI NA DELO IN Z DELA 91.304 50.521 141.825 184.034 77 -42.20947311 ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI 36.567 0 36.567 36.567 100 047312ODPRAVNINE TRAJNOPRESEŽNIH DELAVCEV670.486 0 670.486 2.103.596 32-1.433.11047314 ODPRAVNINE NAD UREDBO 37.500 0 37.500 20.499 183 17.00047315 DRUGI STROŠKI DELA 149.189 22.951 172.140 589.218 29 -417.07847330SOLIDARNOSTNE POMOČIZAPOSLENCEM0 394 394 7.848 5 -7.45547340 KOLEKTIVNO ZAVAROVANJE 8.496 1.949 10.444 15.875 66 -5.43147350PREZAPOSLITEV DELAVCEV-POGODBA68.853 0 68.853 91.804 75 -22.95147351PREZAPOSLITEV DELAVCEV-STATUS KMETA22.951 0 22.951 45.902 50 -22.95147404745474504745147464746247490DELOD.PRISP.OD PLAČ,NADOM.IN DR.PREJ.ZAP.- ZZDELOD.PRISP.OD PLAČ,NADOM.IN DR.PREJ.ZAP.-IPZ s poveč.DELOD.PRISP.OD PLAČ,NADOM.IN DR.PREJ.ZAP.-obv.dod.pok.zavarDELOD.PRISP.OD PLAČ,NADOM.IN DR.PREJ.ZAP.-IPZDELODAJ.PRISP.OD DR.PREJ.ZAPOS.-IPZDELODAJ.PRISP.OD DR.PREJ.ZAPOS.-SOCIALNA ZAVAR.DEL.PRISP.- SOCIALNAZAVAROVANJA-neplač.izost.179.733 142.254 321.987 418.895 77 -96.908286.323 190.201 476.525 714.865 67 -238.340181.108 117.665 298.773 288.240 104 10.53216.118 0 16.118 5.558 290 10.56016.522 0 16.522 54.500 30 -37.97813.535 0 13.535 44.879 30 -31.34410 5 15 48 31 -3347 SKUPAJ STROŠKI DELA 4.695.096 2.752.823 7.447.918 11.351.963-3.904.045Stroški dela v letu 2010 (7.447.918 EUR) so se v primerjavi z letom 2009 (11.351.963 EUR)zmanjšali kar za 34% oziroma za 3.904.045 EUR, kar je na eni strani posledica zmanjševanjaštevila zaposlenih v RTH kot celoti in na zapiranju, na drugi strani pa na to vplivajo stroškiizvedbe pasivnih in aktivnih oblik kadrovsko socialnega programa. Le-ti so izkazani na kontih od47311 do 47315 in kontih 47350, 47351, 4746 ter 47462. Kot je razvidno iz preglednice, sostroški v primerjavi s preteklim letom na vseh naštetih analitičnih kontih manjši. Največjeodstopanje glede na leto 2009 je pri odpravninah, ki pripadajo presežnim delavcem (analitičnikonto 47312, stroški manjši za 68 % glede na 2009). Glavni razlog za tako veliko razlikopojasnjuje podatek o številu prejemnikov odpravnin. V letu 2010 je tovrstno odpravnino prejelo43 presežnih delavcev, kar predstavlja le dobrih 37 % lanskoletne realizacije (številoprejemnikov v letu 2009 je znašalo 116). Poleg fizičnega obsega na višino odpravnin vplivajotudi razlike v bruto plačah in delovni dobi pri delodajalcu. Oba dejavnika se od posameznika doposameznika precej razlikujeta, tako da primerjave s preteklim letom v tem pogledu niso najboljprimerne.Razlog za obravnavane razlike pojasnjuje tudi podatek, da se je število zaposlenih v RTH kotceloti v letu 2009 zmanjšalo za 133 oseb (tako da je RTH konec leta 2009 zaposloval 488oseb), v letu 2010 pa le za 52 oseb (tako da je bilo konec leta 2010 v RTH zaposlenih še 436oseb).Odpisi vrednosti (1.834.990 EUR)W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 46 /56


V okviru te računovodske kategorije se izkazujejo stroški obračunane amortizacije inprevrednotovalni odhodki iz naslova osnovnih in obratnih sredstev.Stroški amortizacijePregled neposrednih in prevaljenih stroškov amortizacije po posameznih vrstah osnovnihsredstev in virih financiranja teh sredstev je najbolje razviden iz spodnje preglednice.Konto4300Naziv kontaAMORTIZACIJA NEOPREDMETENIHDOLGOROČNIH SREDSTEVNeposrednistroški2010Prevaljenistroški2010Skupajstroški2010Skupajstroški2009Indeks10/09Razlika10-090 6.729 6.729 3.861 174,27 2.8684301AM NEOPR.DOLG.SREDSTEV -PRORAČUN17.362 0 17.362 14.977 115,92 2.3854310 AMORTIZACIJA ZGRADB 202.595 156.078 358.673 426.724 84,05 -68.0514311AMORTIZACIJA ZGRADB -PRORAČUN10.779 0 10.779 10.779 100,00 04320AMORTIZACIJA OPREME INNADOM.DELOV20.441 169.416 189.857 374.766 50,66 -184.90943200AMORTIZACIJA OPREME INNADOM.DELOV0 0 0 118 0,00 -1184321AM OPREME IN NAD.DELOV -PROR.AČUN1.139.703 0 1.139.703 1.018.462 111,90 121.2414330 AMORTIZACIJA DI 0 282 282 433 65,19 -1514331 AMORTIZACIJA DI - PRORAČUN 552 0 552 831 66,41 -27943 STROŠKI AMORTIZACIJE 1.391.432 332.506 1.723.938 1.850.952 -127.014Stroški obračunane amortizacije osnovnih sredstev, ki se izkazujejo neposredno v zapiralnipodbilanci znašajo skupaj 1.391.432 EUR. Del tega zneska (1.139.702 EUR) se nanaša naosnovna sredstva, nabavljena iz proračunskih sredstev, del (251.730 EUR) pa na osnovnasredstva, nabavljena iz lastnih sredstev RTH d.o.o. Stroški amortizacije osnovnih sredstev, ki seizkazujejo v proizvajalni podbilanci, vendar se v določenih deležih uporabljajo tudi za zapiranje(prevaljena amortizacija), pa znašajo 332.506 EUR.Kljub precejšnjim prenosom osnovnih sredstev iz proizvodne bilance v zapiralno bilanco in tudipovečanju amortizacije opreme za potrebe zapiranja, financirane iz proračuna, se je strošekamortizacije na zapiranju v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšal za dobrih 125.000EUR. Na to vpliva predvsem dejstvo, da so bila v zapiralno podbilanco prenesena predvsem žeodpisana osnovna sredstva, pa tudi dejstvo, da je večina teh prenesenih osnovnih sredstev žeamortizirana do zneska ocenjene preostale vrednosti.Pri obravnavanju izkazanega stroška amortizacije v zapiralni podbilanci se je potrebno zavedati,da se za osnovna sredstva, ki se uporabljajo za potrebe zapiranja, obračunava amortizacija lezato, da se v knjigah RTH d.o.o. izkazuje pravilna neodpisana vrednost osnovnih sredstev.Višina obračunane amortizacije sicer pomembno vpliva na izkazani poslovni izid zapiranja,vendar ti stroški ne povzročajo denarnih tokov, saj se ne pokrivajo iz sredstev proračuna, kerglede na zaprtje rudnika tudi ni potrebe po reprodukciji teh sredstev.Drugi poslovni odhodki (184.936 EUR)V okviru te kategorije ni večjih zneskov neposrednih stroškov. Največji znesek med prevaljenimistroški predstavljajo stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (179.209 EUR).W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 47 /56


KontoNaziv kontaNeposrednistroški 2010Prevaljenistroški 2010Skupajstroški2010Skupajstroški2009Indeks10/09Razlika10-094800NADOMESTILO ZA UPORABOSTAVBNEGA ZEMLJIŠČA0 179.209 179.209 165.104 108,54 14.1054802OKOLJSKA DAJATEV -ODPADNE VODE0 2.509 2.509 2.709 92,62 -2004803 SODNE IN UPRAVNE TAKSE 100 2.086 2.186 2.505 87,26 -3194804POVRAČILA ZA UPORABOCEST456 530 987 1.180 83,61 -1934891 DRUGI STROŠKI 45 0 45 121 37,51 -75DRUGI POSLOVNO4893 NEPRIZNANI STROŠKI(urej.in0 0 0 0 #DEL/0! 0naj.grobov.)48 DRUGI STROŠKI 602 184.334 184.936 171.619 13.317Finančni prihodki iz danih posojil (921 EUR)Plačilni promet v zvezi z zapiranjem rudnika se že od leta 2002 odvija prek posebnegatransakcijskega računa. V preteklih letih je prihajalo do tega, da so se zlasti ob koncu letazačasno prosta sredstva iz zapiralnega dela poslovanja posojala proizvodni podbilanci, medtemko je med letom praviloma proizvodnja posojala sredstva zapiranju. Posojena sredstva medpodbilancama se obrestujejo po običajnih obrestnih merah, ki veljajo za kredite, najete pridomačih bankah. Zaradi znižanja proračunskih sredstev za potrebe zapiranja, se je v letu 2010zapiralna podbilance precej zadolževala in ni praktično ni imela likvidnostnih presežkov, ki bi jihlahko posojala proizvodnji, zato tudi zaračunane obresti za posojena sredstva znašajo le 921EUR.Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb (176.674 EUR)Znesek izkazan v tej postavki se nanaša na oslabitev finančne naložbe v hčerinsko družboRudar Senovo d.o.o., ki je bila konec leta 2010, zaradi že podpisane pogodbe o njeni prodaji inpredvidene uporabe kupnine za financiranje zapiranja, prenesena iz proizvodne v zapiralnopodbilanco. Iz pogodbe o prodaji (sklenjene med RTH d.o.o. in Občino Krško) je razvidno, da bo99,66% delež v osnovnem kapitalu te družbe v začetku leta 2011 prodan pod knjigovodskovrednostjo (2.596.674 EUR), zato je bila za razliko (176.674 EUR) do prodajne cene 2.380.000EUR (upoštevajoč tudi 40.000 EUR izplačila dobička prodajalcu za leto 2010) izvršena slabitevte finančne naložbe že v letu 2010.Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (198.449 EUR)V tej postavki izkaza poslovnega izida so zajete obresti od koriščenja kreditov (139.902 EUR), kijih koristi zapiranje, najema pa jih proizvodna podbilanca ter obresti od dolgoročnega kredita(58.546 EUR), ki je bil najet v letu 2001, ker tedaj v proračunu ni bilo zagotovljenih dovoljsredstev za financiranje zapiranja rudnika v skladu s programom za to leto.Drugi odhodki (34.811 EUR)Največji znesek med drugimi odhodki (30.602 EUR) se nanaša na interne odhodke na enotizapiranje, ker se je poraba oblikovanih rezervacij iz prispevkov po Zakonu o zaposlitvenirehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, prenesla na proizvodnji del. Kvota invalidov in porabaodstopljenih prispevkov se določa na nivoju celotnega podjetja, oblikuje pa se ločeno zazapiralni in proizvodni del.Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (-1.102.427 EUR)Izkaz poslovnega izida za zapiralni del poslovanja RTH d.o.o. vsako leto kaže izgubo. Vpreteklih letih je bil glavni razlog za izgubo na zapiranju nepokriti strošek amortizacije. V letuW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 48 /56


2010 pa ni več tako. Na višino izgube na zapiranju vse bolj vpliva zmanjšanje zunanjega(proračunskega) financiranja zapiranja in dejstvo, da temu zmanjšanju ni bil povsem prilagojenobseg zapiralnih del. Zaradi tega se v zapiralnem izkazu uspeha pojavlja razlika, ki je v letu2010 znašala že 1.082.457 EUR in se financira iz posojila, najetega pri proizvodnji (stanje tegainternega posojila znaša konec leta 1.166.000 EUR).Poleg tega pa izguba na zapiranju nastaja tudi iz povsem obračunskih razlogov. RTH d.o.o.mora namreč, v skladu s predpisi za gospodarske družbe, tudi za osnovna sredstva nazapiranju, ki so bila prenesena iz proizvodne podbilance ali nabavljena iz sredstev proizvodnje,obračunavati amortizacijo, čeprav ni več potrebe po zagotavljanju reprodukcije teh osnovnihsredstev. Ker se tako obračunani strošek amortizacije ne vključuje v obračunske situacijezapiralnih del in ne pokriva iz državnega proračuna, v zapiralnem izkazu poslovnega izida tudini prihodkov za kritje tega stroška amortizacije. Tako so bili v izgubo leta 2010 avtomatičnozajeti vsi stroški te nepokrite amortizacije (555.542 EUR) . To pa ne velja za amortizacijo(1.168.395 EUR), ki se obračunava za osnovna sredstva, nabavljena iz proračunskih sredstev,saj je ta amortizacija pokrita s prihodki iz črpanja rezervacij, oblikovanih ob prejemuinvesticijskih transferov in izločitev oz. nadomestitev knjigovodske vrednosti izločenih sredstev(1.386 EUR),Skupna dejanska izguba na zapiranju za leto 2010 bi tako morala znašati 1.637.908 EUR,vendar pa ta znesek dejanske izgube zmanjšujejo prihodki iz naslova odpravnin za presežnedelavce v višini 535.481 EUR, ki so bili izkazani v letu 2010, čeprav so stroški zanje nastali vletu 2009. Stroški za te odpravnine so bili namreč obračunani v mesecu novembru in decembru2009 (ko je dejansko tudi prišlo do prekinitev delovnih razmerij), vendar jih tedaj ni bilo mogočevključiti v obračunske situacije, ker so bila tedaj proračunska sredstva za leto 2009 zmanjšana.V zvezi z izkazovanjem poslovnega izida za zapiranje rudnika oziroma financiranje zapiranjarudnika RTH je smiselno na tem mestu povedati še, da se financiranje zapiranja lahko izvajatudi iz lastnih virov RTH, ki se lahko pridobijo s prodajo nepremičnin, finančnih naložb ali drugihsredstev RTH. Pridobitev takih likvidnih sredstev, iz katerih se financira zapiranje, predstavlja lepreoblikovanje ene oblike sredstev v drugo in se ne izkaže kot prihodek, s katerim se krijejostroški zapiranja, zato se tudi iz tega naslova lahko pojavlja obračunska izguba na zapiranju.PODBILANCA STANJANeopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (26.157 EUR)V tej postavki se izkazujejo le neopredmetena sredstva in sicer dolgoročne premoženjskepravice, to je licence za nabavljene računalniške programe, ki se nanašajo na zapiranje. V letu2010 je družba RTH za potrebe zapiranja nabavila za 18.500 EUR nove programske opreme.Največji znesek (14.020 EUR) se nanaša na nabavo programa AutoCAD. Amortizacija(popravki vrednosti) neopredmetenih sredstev za leto 2010 je znašala 17.361 EUR, neodpisanavrednost na dan 31.12.2010 pa 26.157 EUR .Med neopredmetenimi sredstvi v bilanci stanja za zapiralni del poslovanja izkazuje družba letista sredstva, ki so bila financirana iz proračuna.Opredmetena osnovna sredstva (4.834.180 EUR)Zemljišča (130.389 EUR)V podbilanci stanja zapiranja izkazuje RTH vrednost tistih zemljišč, na katerih nastaja rudarskaškoda in jih mora po predpisih o rudarjenju sanirati. V posebnih primerih mora RTH zaradiizvedbe sanacije površine ali ureditve tovarniških cest kakšno zemljišče ali del zemljišča odW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 49 /56


fizičnih oseb tudi odkupiti. V letu 2010 je bilo s tem namenom odkupljenih sedem manjših delovzemljišč, ena manjša parcela pa je bila prodana. Vrednost zemljišč se je tako v letu 2010povečala za 8.507 EURGradbeni objekti (2.122.733 EUR)V okviru te kategorije se v podbilanci zapiranja izkazujejo gradbeni objekti (montažne hale,kontejnerji, ipd.), ki so bili financirani iz proračunskih sredstev in gradbeni objekti (stavbe, jaški,tirnice, kabli, inštalacije in druga vgrajena oprema), ki so bili preneseni v podbilanco zapiranja izproizvodne podbilance, zato ker se je na določenem področju rudnika prenehalo pridobivatipremog in je treba take objekte zapreti.Novih vlaganj v gradbene objekte zapiranja, ki bi bili financirani iz proračuna, v letu 2010 ni bilo.Pač pa so se gradbeni objekti v zapiralni podbilanci povečevali zaradi prenosov iz proizvodnepodbilance.Prenosi gradbenih objektov iz enote proizvodnja v enoto zapiranje se izvajajo v glede na to, kjese izvaja pridobivanje premoga in kateri objekti niso več potrebni za to pridobivanje. Odločitev otem, kdaj je treba posamezen objekt (npr. jašek s pripadajočo opremo, obzorje, črpališče ipd.)prenesti iz proizvodnje na zapiranje, sprejme posebna komisija, oblikovana iz tehničnih kadrovRTH. V letu 2010 so se prenosi gradbenih objektov izvajali dvakrat. S 1. julijem je bilo tako nazapiranje preneseno največje osnovno sredstvo - Jašek 2 Hrastnik, katerega nabavna vrednostje znašala 7.984.894 EUR, popravek vrednosti 6.460.278 EUR in neodpisana vrednost1.524.616 EUR. Ker ta objekt še ni amortiziran njegova amortizacija (mesečni znesek znaša23.455 EUR) od 1. julija dalje bremeni stroške zapiranja. Poleg tega jaška je bilo 1. julija inkasneje 1. septembra prenesenih še več osnovnih sredstev iz kategorije gradbenih objektov, kipa večinoma niso imeli pomembnejših zneskov neodpisane vrednosti.Nabavna vrednost gradbenih objektov na zapiranju se je v letu 2010 zaradi teh prenosov(spremembe njihovega namena) povečala za 10.385.142 EUR. Popravek vrednosti pa za8.554.802 EUR. Neodpisana vrednost gradbenih objektov kolec leta 2010 tako znaša 2.122.733EUR.Proizvajalne naprave in stroji (2.572.326 EUR)V poslovnih knjigah za zapiralni del poslovanja izkazuje družba RTH d.o.o. konec leta 2010 za2.572.326 EUR neodpisane vrednosti te opreme. Večji del tega zneska se nanaša na opremo,nabavljeno iz proračuna (2.496.136 EUR), manjši del pa na opremo, ki je bila nabavljena izlastnih sredstev RTH d.o.o. in je bila v prejšnjih letih in v letu 2010 prenesena v zapiralnopodbilanco, ker se uporablja izključno oziroma predvsem za potrebe zapiranja.V letu 2010 se je oprema na podlagi zapisnikov posebne tehnične komisije prenašala izproizvodnega v zapiralni del poslovanja na na dan 1. maja, 1. julija in 1. septembra. Največjiprenosi opreme so bili izvrešeni na dan 1. julija, ko je bilo preneseno za 7.524.357 EURnabavne vrednosti in za 7.454.489 EUR popravkov vrednosti opreme. Večina preneseneopreme je bila brez neodpisane vrednosti. Neodpisano vrednost je izkazovala le elektro opremaJaška 2 Hrastnik (24.862 EUR) in elektrostrojna oprema Jaška 2 Hrastnik (43.231 EUR).Dolgoročne finančne naložbe (2.717 EUR)Družba RTH d.o.o. je leta 2001 vložila v Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. (ob njegovidokapitalizaciji) vložila 1 mio SIT. Ustanovitelji te družbe so bili poleg so poleg šestih občinzasavske regije še nekatera podjetja iz te regije. Osnovni namen tega centra je bil, da sodelujein omogoča izvajanje prestrukturiranja v tej regiji, kar pomeni, da naj bi njegovo delovanjeW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 50 /56


zagotavljalo tudi boljše možnosti za prestrukturiranje RTH d.o.o. Ta družba izkazuje izgube,zato so se v RTH v letu 2010 odločili za oslabitev finančne naložbe za 35%.Sredstva za prodajo (2.419.999 EUR)V okviru te bilančne postavke je izkazana vrednost finančne naložbe v Rudnik Senovo d.d., zaprodajo katere je bila konec leta 2010 že podpisana pogodba o prodaji, ki pa je bila realizirana vmesecu marcu 2011.Zaloge materiala (85.094 EUR)Nabava materiala za potrebe zapiranja rudnika se izvaja posebej in tudi zaloge materiala indrobnega inventarja se skladiščijo v posebnem skladišču.Vrednost materiala v zalogi se je konec leta 2010 v primerjavi z letom 2009 nekoliko povečala,vendar je še vedno pod vrednostjo zalog iz leta 2008, ko je znašala 194.230 EUR. Največjevrednosti materiala na zalogi predstavlja elektro material in metalurgijski material.Poraba zalog se obračunava po Fifo metodi. S popisom, niso bili ugotovljeni večji presežki aliprimanjkljaji.Kratkoročne poslovne terjatve (1.260.380 EUR)Tudi v letu 2010 so se kratkoročne poslovne terjatve precej zmanjšale. Glavnina zneska v tejpostavki se nanaša na terjatev do države, to je na neplačano 12. situacijo za leto 2010 v višini1.248.006 EUR. Manjši zneski se nanašajo predvsem na terjatve za vhodni DDV in terjatve zarefundacije bolniških ter invalidnin.Konec leta 2010 podbilanca zapiranja ni izkazovala nobenih terjatev za interna posojila dopodbilance proizvodnje (tako kot se je običajno dogajalo v preteklih letih).Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (982.580 EUR)Znesek, izkazan v tej postavki bilance stanja zapiranja, se nanaša na pripoznane prihodke vletu 2001 na račun dolgoročnega kredita.Kratkoročne aktivne časovne razmejitve (kratkoročno nezaračunani prihodki) so bile izkazane vletu 2001, ko družba RTH d.o.o. še ni prejemala subvencij za zapiranje iz proračuna in jemorala zato stroške zapiranja rudnika pokrivati iz sredstev najetega kredita. Ob črpanju (porabi)kredita je namreč družba vzporedno z evidentiranjem obveznosti za prejeti kredit, izkazala še t.i.kratkoročno nezaračunane prihodke. S temi prihodki so bili v letu 2001 pokriti stroški zapiranjarudnika. Pri takem načinu knjiženja uporabe sredstev iz kredita se je družba opirala na poroštvodržave oziroma na predpostavko, da bo kredit ob zapadlosti nepovratno odplačala država (čese ne bi mogla opreti na to predpostavko, tedaj ne bi smela izkazati kratkoročno nezaračunanihprihodkov in bi pač v letu 2001 izkazala za 2,1 mlrd SIT izgube).V preteklih letih je prišlo večkrat do odplačila tega kredita s sredstvi pridobljenimi iz novegakredita pri novem posojilodajalcu. Tako se je prvotni kredit, najet pri NLB, odplačal s kreditomnajetim pri Volksbank, ki je bil v konec leta 2010 spet odplačan z najemom novega kredita priNLB. Kredit Volksbank in NLB v letu 2010 ni več zavarovan s poroštvom države, temveč le zmenicami.Še vedno pa se ta začetni kredit odplačuje iz namensko zagotovljenih sredstev za odplačilokredita, ki jih RTH prejema v okviru plačil za posamezne mesečne situacije. Tako je tudi v letu2010 zaračunal proračunu in prejel iz proračuna nepovratna sredstva za odplačilo tega kredita vW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 51 /56


skupni višini 1.375.399,55 EUR sredstev, iz katerih je v letu 2010 odplačal sedem obrokovposojila Volksbank. Tako prejeti znesek iz proračuna, namenjen odplačilu kredita, torej ni bilizkazan kot prihodek na zapiranju, temveč je zmanjševal saldo na kontu aktivnih časovnihrazmejitev.Konec leta 2010 je tako iz naslova tega začetnega kredita ostalo na kontu razmejitev še982.428 EUR. Če bo RTH v letu 2011 tudi za odplačilo tega preostalega zneska začetnegakredita prejel od proračuna nepovratna sredstva, bodo tako dokončno odpravljene terazmejitve, ki so nastale na začetku zapiranja rudnika. Če pa bo RTH preostali kredit odplačal izlastnih virov (prodaja hčerinskih družb, prodaja delnic ipd.), potem bo treba za tako odplačanznesek v letu 2011 izkazati izgubo na zapiranju.Kapital (1.086.707 EUR)V zvezi z izkazovanjem kapitala v tej postavki je potrebnih nekaj pojasnil.Ko je bil zaradi ločenega financiranja dejavnosti zapiranja rudnika konec leta 2002 odprtposeben transakcijski račun in se je v letu 2003 (poleg izkaza uspeha) začela za dejavnostzapiranja rudnika sestavljati še posebna podbilanca stanja, so se v tej podbilanci stanja kot virisredstev izkazovale le kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in obveznost za dolgoročni kreditiz leta 2001. Ker iz podbilance proizvodnje v podbilanco zapiranja tedaj niso bila prenesenaosnovna sredstva, tudi ni bilo potrebe po prenosu trajnih virov (dela kapitala). V tej zapiralnipodbilanci so se tako do tedaj kot trajni viri izkazovali le dobički in izgube, ki so nastajali prizapiranju. Zaradi izgub v zapiralni podbilanci se je v njej vse do konca leta 2006 izkazovalnegativni kapital. Ob prenosu osnovnih sredstev iz proizvodnega dela v zapiralni del bilance paso bili v 2007 v podbilanco zapiranja preneseni tudi trajni lastni viri za tako prenesena osnovnasredstva, zato se je kapital v tej pobilanci povečal za 4.817.334,12 EUR, obenem pa zmanjšalza 1.120.322,12 EUR (za pokritje izgub iz pretelih let). V letu 2008 se je kapital v zapiralnipodbilanci, zaradi izgube pri zapiranju zmanjšal za 1.321.283 EUR, zaradi prenosa opreme izproizvodne v zapiralno podbilanco pa povečal za 1.377 EUR, tako da znaša konec leta 2008 še1.524.956 EUR. Ob prenosu proizvodnje iz Jame Trbovlje v Jamo Ojstro je v letu 2009 spetprišlo do tega, da so se hkrati s prenosom osnovnih sredstev iz zapiralne podbilance vproizvodno podbilanco prenesli tudi trajni viri tako prenesenih osnovnih sredstev (kapital vzapiralni podbilanci se je zmanjšal za 2.813.753 EUR), zato je prišlo do izkazovanjanegativnega kapitala v zapiralni podbilanci. Do obratnih gibanj pa je prišlo v letu 2010, ko so bila(zlasti zaradi zapiranja Jaška 2 Hrastnik) iz proizvodne v zapiralno podbilanco prenesenaosnovna sredstva večje vrednosti (objekti in oprema). Hkrati s prenosom teh osnovnih sredstev(povečanje aktive) je bilo treba za neodpisano vrednost v zapiralni podbilanci kapital povečatiza 2.221.622 EUR. Zaradi predvidene prodaje finančne naložbe v hčerinsko podjetje RudarSenovo in uporabe kupnine za financiranje zapiranja rudnika, je bila konec leta 2010 v zapiralnopodbilanco prenesena tudi finančna naložba v to družbo v višini 2.596.674 EUR in se je za taznesek povečal tudi kapital na zapiranju. Zaradi izgube na zapiranju v letu 2010 pa se je kapitalzmanjšal za 1.102.427 EUR.Ob tem je treba seveda povedati, da je postavka kapital v zapiralni podbilanci le knjigovodskotehnična kategorija, ki nima nobene analitične vrednosti, ker je kapital smiselno opazovati inanalizirati le z vidika podjetja kot celote.Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve (2.697.467 EUR)V okviru te postavke Dolgoročne pasivne časovne razmejitve izkazuje RTH prejete investicijsketransfere za nabavo osnovnih sredstev za potrebe zapiranja rudnika. V letu 2010 je RTH prejeliz proračuna za 631.975 EUR investicijskih transferov za nabavo opreme za zapiranje, 5.432EUR transferov za odkupe zemljišč in 18.317 EUR transferov za nabavo neopredmetenihsredstev.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 52 /56


Ta postavka bilance stanja pa se je v letu 2010 zmanjšala za obračunano amortizacijo zaosnovna sredstva in neopredmetena sredstva, nabavljena za potrebe zapiranja in zanadomestitev knjigovodske vrednosti izločenih neuporabnih osnovnih sredstev ter tudi zaporabo sredstev iz naslova neplačanih prispevkov za invalide.Kratkoročne obveznosti (5.827.838 EUR)Kratkoročne obveznosti se delijo na kratkoročne finančne obveznosti in na kratkoročneposlovne obveznosti.Kratkoročne finančne obveznosti (982.428 EUR)V tej postavki podbilance zapiranja je izkazana obveznost za kredit, ki ga je RTH najel pri NLBd.d., in ga je dolžan vrniti najkasneje do 27.12.2011. Obrestna mera za kredit je spremenljiva inenaka seštevku EURIBOR za enomesečne depozite in marže, in je znašala ob podpisupogodbe 3,813% letno. Marža je nespremenljiva in znaša 3% letno.S sredstvi iz tega kredita je RTH odplačal prejšnji kredit, najet pri Volksbank d.d.Kratkoročne poslovne obveznosti (4.845.410 EUR)Kratkoročne poslovne obveznosti se delijo na obveznosti do družb v skupini (7.949 EUR), naobveznosti do dobaviteljev (702.774 EUR) in na druge kratkoročne poslovne obveznosti(4.134.687 EUR), ki se nanašajo na obveznosti iz naslova plač, prispevkov, povračil stroškovipd. do zaposlencev, na obveznosti do državnih institucij in obveznost do proizvodne podbilanceiz naslova neplačane prevaljene amortizacije.Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini (7.949 EUR)V tej postavki so zajete obveznosti do dobavitelja hčerinske družbe Spekter d.o.o. v višini 7.949EUR.Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (702.774 EUR)Med kratkoročnimi obveznostmi do dobaviteljev, ki se nanašajo na zapiranje rudnika, je bilokonec leta 2010 največ odprtih obveznosti do domačih dobaviteljev za obratna sredstva.Največji zneski obveznosti so se nanašali na naslednje družbe: SIMING d.o.o. (96.408 EUR),Cestno podjetje Ljubljana d.d. (94.733 EUR), GD, IBT PIN d.o.o. (83.912 EUR), Podjete zagradbeno dejavnost d.o.o. (48.936 EUR), AGM Nemec d.o.o. (48.773 EUR), PEGO d.o.o.(41.211 EUR), SEKOPT d.o.o. (30.466 EUR), HPE , d.o.o. (23.280 EUR).Družba RTH ne izkazuje zapadlih obveznosti do dobaviteljev.Druge kratkoročne poslovne obveznosti (4.134.687 EUR)V tej postavki so zajete kratkoročne obveznosti do zaposlencev (476.502 EUR), kratkoročneobveznosti do državnih in drugih institucij (26.904 EUR) in ostale kratkoročne obveznosti(3.631.281 EUR). Obveznosti do zaposlencev so se v primerjavi z letom 2009 bistvenozmanjšale predvsem zato, ker konec leta 2010 ni bilo velikih obveznosti iz naslova odpravnin.Obveznosti iz posatavke Ostale kratkoročne obveznosti pa so se močno povečale predvsem naračun obveznosti za najeto posojilo pri proizvodnji (stroški zapiranja ob koncu leta niso bili kriti splačili iz proračuna, zato se je moralo zapiranje zadolževati pri proizvodnji).Glavne obveznosti iz postavke ostale kratkoročne obveznosti so bile:- obveznost prevaljenih stroškov amortizacije do konca leta 2010 v višini 1.943.947 EUR,- obveznost za interno zaračunane stroške zapiranja za mesec december v višini 513.326EUR (prevaljeni stroški, ki jih zapiralni podbilanci zaračuna proizvodna podbilanca),- obveznost do proizvodnje za interno posojilo v višini 1.166.000 EUR.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 53 /56


IZKAZ DENARNEGA TOKAIzkaz denarnega toka družbe RTH d.o.o. za zapiralni del poslovanja za leto 2010 je sestavljenpo neposredni metodi (I. različica) in prikazuje prejemke in izdatke denarnih sredstev,izračunane na podlagi plačil in izplačil denarnih sredstev za zapiralni del poslovanja (promet naposebnem TRR za zapiralni del). Denarni tokovi predstavljajo neposredna povečanja inzmanjšanja denarnih sredstev in ne vsebujejo nedenarnih transakcij. V prejemkih in izdatkih sopoleg zunanjih prometov vključeni tudi interni prometi oziroma denarni tokovi povezani sproizvodnim delom.Prebitek prejemkov pri poslovanju se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšal napolovico (690.412 EUR). Prejemki in izdatki pri naložbenju so se v primerjavi z letom 2009bistveno zmanjšali, namesto prebitka prejemkov se tako v letu 2010 kaže prebitek izdatkov prinaložbenju v višini 279.717 EUR. Prebitek izdatkov pri financiranju se je v letu 2010 zmanjšalod 2.368.461 EUR na 410.275 EUR.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 54 /56


Ministrstvu za gospodarske dejavnosti inNadzornemu svetu družbeRTH d.o.o.Trg revolucije 121420 TRBOVLJEPOROČILO NEODVISNEGA REVIZORJARevidirali smo priložene računovodske izkaze za zapiralni del poslovanja družbe RTH d.o.o., kivključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2010, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnihtokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in drugepojasnjevalne informacije. Računovodske izkaze za zapiralni del poslovanja je pripraviloposlovodstvo na podlagi določb 8. člena Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje –Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (v nadaljevanju: ZPZRTH).Odgovornost poslovodstva za računovodske izkazePoslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov vskladu z določbami ZPZRTH in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijoposlovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembnonapačne navedbe zaradi prevare ali napake.Revizorjeva odgovornostNaša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi naše revizije.Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo odnas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivegazagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih vračunovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudiocenjevanje tveganj pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare alinapake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano spripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe za zapiranje rudnika,da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnostinotranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenihračunovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva kot tudiovrednotenje celotne predstavitve teh računovodskih izkazov.Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijskomnenje.MnenjePo našem mnenju so računovodski izkazi za zapiralni del poslovanja družbe RTH d.o.o.sestavljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili, ki so jih v družbi napodlagi 8. člena ZPZRTH vzpostavili v zvezi z ločenim spremljanjem pridobivanja premoga inzapiranjem rudnika ter podajajo resnično in pošteno sliko poslovnega izida in stanja zapiralnegadela poslovanja družbe RTH d.o.o. v letu, ki se je končalo dne 31.12.2010.Računovodske podlageW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 55 /56


Ne da bi prilagodili naše mnenje opozarjamo na pojasnila k izkazovanju poslovnega izida zazapiralni del poslovanja, podana v komentarju poročila, ki opisujejo računovodske podlage zaizkazovanje stroškov amortizacije in ugotavljanje poslovnega izida v razmerah postopnegazapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik, kot tudi posebnosti izkazovanja poslovnega izidazapiranja, kadar se zapiranje financira iz lastnih sredstev RTH. Prav tako izpostavljamoposebnosti v zvezi z izkazovanjem nepovratih sredstev, prejetih iz državnega proračuna zaodplačilo v letu 2001 najetega dolgoročnega kredita za kritje stroškov zapiranja. Računovodskiizkazi za zapiranje rudnika predstavljajo le del poslovanja družbe RTH d.o.o. in so sestavljenina podlagi zahteve 8. člena ZPZRTH.Ljubljana, 30. marec 2011mag. Marko Lozejpooblaščeni revizorW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 56 /56

More magazines by this user
Similar magazines