TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

mgrt.gov.si

TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

POOBLASTILO ZA REVIDIRANJEDružba RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. (v nadaljnjem besedilu RTH d.o.o.) je bilaustanovljena z Uredbo o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. in vpisanav sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 18.12.1995. Njen ustanovitelj je RepublikaSlovenija.Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije(v nadaljevanju: ZPZRTH) je bil sprejet v letu 2000 (Uradni list list RS, št. 61/00) in se je kasneješe trikrat spremenil in dopolnil (Uradni list RS, št. 42/03, 71/04, 43/10 in 49/10 - popravek). Podrugi spremembi je bilo sprejeto uradno prečiščeno besedilo zakona, ki je objavljeno v Uradnemlistu RS, št. 26/2005. Zapiranje rudnika se izvaja vse od leta 2000 in se večinsko financira izproračuna RS, deloma pa tudi iz lastnih sredstev podjetja. V prvem odstavku 8. člena ZPZRTHso opredeljeni nameni, za katere se smejo uporabljati proračunska sredstva, v drugem odstavkuje določeno, da mora rudnik zagotoviti ločene računovodske izkaze poslovanja za pridobivanjepremoga in za izvajanje zapiralnih del, v tretjem odstavku je določeno, da se proračunskasredstva ne smejo koristiti za subvencioniranje proizvodnje premoga, v četrtem odstavku pa jedoločeno, da bo nadzor nad izvajanjem programa zapiranja rudnika in namensko poraboproračunskih sredstev sredstev opravljala neodvisna strokovna inštitucija, ki jo bo zaprogramsko obdobje, na podlagi mednarodnega razpisa, izbralo ministrstvo, pristojno zaenergetiko.Za izvajalca tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranjaRudnika Trbovlje – Hrastnik za leto 2010 je bila, na podlagi javnega razpisa, ki ga je izvedlaRepublika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, izbrana družba IRGO Consulting d.o.o. ter zadel finančnega nadzora, ki vključuje tudi pregled računovodskih izkazov za zapiralni delposlovanja, njen podizvajalec revizijska družba BM Veritas revizija d.o.o.Glede na to, da mora RTH d.o.o. po določbi drugega odstavka 8. člena ZPZRTH zagotovitiločene računovodske izkaze za pridobivanje premoga za energetske namene in za izvajanjezapiralnih del po programu, se je ta nadzor opravljal tako, da je družba BM Veritas revizija d.o.o.izvedla nadzor ločenega računovodskega evidentiranja zapiralnih del tako, da je izvršila revizijoračunovodskih izkazov za zapiralni del poslovanja družbe RTH d.o.o. za leto 2010 v skladu zzahtevami ZPZRTH in Uredbe o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nadizvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik (Uradni list RS, št.34/01 in 28/02). Revizija je bila izvršena v skladu z Mednarodnim standardom revidiranja MSR800 – Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z okviri zaposebne namene.V revizijskih postopkih je sodelovalo več oseb. Za družbo BM Veritas revizija d.o.o. sta revizijoopravljala mag. Marko Lozej (pooblaščeni revizor) in Petra Marinč, univ. dipl. ekon. (revizorka).Za potrebno koordinacijo med naročnikom in izvajalcem revizije je skrbel mag. Stane Sotlar,izvršni direktor za gospodarsko področje v družbi RTH d.o.o.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 23 /56

More magazines by this user
Similar magazines