TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

mgrt.gov.si

TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

skupnega pomena. Prevaljeni strošek pa se nato v podbilanci zapiranja na podlagi dodatnihoznak (atributov), določenih za vsako SM skupnega pomena, razporedi na vnaprej predvidenopostavko (pozicijo) programa zapiranja (DN ponora: 4000, 4001, 4002, 4003 in 1000) ter se nakoncu zajame v obračunsko situacijo, ki jo RTH izstavi državnemu proračunu.Stroškovna mesta skupnega pomena in deleži za delitev stroškov na del za zapiranje in del zaproizvodnjo, se določijo vsako leto na podlagi Programa zapiranja rudnika za konkretno leto inzapišejo v letni poslovni načrt.Pri določitvi deležev za delitev stroškov na proizvodnjo in zapiranje se izhaja iz številadelavnikov, potrebnih za izvedbo planiranih del na področju proizvodnje in števila delavnikov napodročju zapiranja. Na podlagi teh delavnikov pa se nato določi stalež (število) delavcevproizvodnje in stalež (število) delavcev zapiranja. Razmerje teh staležev je le eno od izhodišč zadoločitev splošnega (globalnega) ključa za delitev stroškov na proizvodnjo in na zapiranje naravni celotnega podjetja. Konkretni ključi za razporejanje stroškov na ravni posameznih SMskupnega pomena, pa se določijo na podlagi posebnih meril (ocen, izračunov), ki so opisani vnadaljevanju.Preden jih predstavimo pa je treba še povedati, da se stroški dela zbrani na SM skupnegapomena razporejajo po drugačnih merilih kot vsi drugi stroški zbrani na SM skupnega pomena,in sicer:- stroški dela zaposlenega na SM skupnega pomena se razporejajo na podlagi ocene,koliko taka posamezna oseba dela na proizvodnji in koliko na zapiranju,- vsi drugi stroški na SM skupnega pomena (stroški materiala, stroški storitev, stroškiamortizacije, drugi stroški, drugi odhodki) pa se razporejajo na podlagi posebnih merilopisanih v nadaljevanju.V poslovnem načrtu za leto 2010, se je izhajalo iz naslednjih podatkov o številu in strukturizaposlenih ter o višini in strukturi prihodka RTHd.o.o.Število deležzaposlenihPredviden stalež zaposlenih v proizvodnji 275 59 %Predviden stalež zaposlenih na zapiranju 195 41 %SKUPAJ 470 100%Razmerje med staležem zaposlenih, predvidenih za delo na proizvodnji in staležempredvidenim za delo na zapiranju (59 : 41), je bilo (kot že rečeno) le nekakšno globalnoizhodišče za določanje deležev za vsa SM skupnega pomena.Št.zaposlenihna zapiranjuŠt.zaposlenihvproizvodnjiSkupnošt. vsehzaposlenihDeležnazapiranjuNeposredna razporeditev 155,0 219,0 374,0 41%Poslovodstvo, svetovalci, štabne6,6 10,4 17,0 39%službeTehnično področje 17,7 23,3 41,0 43%Gospodarsko področje 15,7 22,3 38,0 41%SKUPAJ 195,0 275,0 470,0 41%Tudi deleži v tej tabeli še niso neposredna podlaga za določitev deležev za razporeditevstroškov na proizvodnjo in zapiranje za vsako SM skupnega pomena. Upošteva se tudirazmerje v predvidenih prhodkih proizvodnje in zapiranja.W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 31 /56

More magazines by this user
Similar magazines