TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

mgrt.gov.si

TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

41810 DELO REŠEVALCEV /bruto/ 0 20.989 20.989 36.527 57,46 -15.53841820POGODBENO DELO FIZIČNIH OSEB/bruto/0 2.095 2.095 2.518 83,20 -423418304183004189041904190041914192419341940POGODBE O AVTORSKEM DELU,SLUŽN.POG.POGODBE O AVTORSKEM DELU-ZAPOSLENCI/bruto/PRISPEVKI IN DAVKI - pog.delo,A.H.,delo reš.,sejnineSTROŠKI DRUGIH STOR.-UREJANJEPOVRŠINE IN DELA NA POVRŠINISTROŠKI DRUG.STORITEV-GOZD.STOR.,GOJIT.DELASTROŠKI DRUGIH STOR.-VAROVANJEOBJEKTOVSTROŠKI DRUGIH STOR.-ČIŠČENJEOBJEKTOV IN PROSTOROVSTROŠKI DRUGIH STOR.-PRANJEINKRPANJE ZAŠČITNIH SREDSTEVSTROŠKI DRUGIH STOR.-KOMUNALNESTORITVE2.140 263 2.403 4.961 48,44 -2.558253 515 768 1.795 42,78 -1.0270 9.756 9.756 14.801 65,92 -5.0451.115.574 140.979 1.256.553 2.544.679 49,38-1.288.1260 470 470 13.028 3,60 -12.5590 187.365 187.365 172.817 108,42 14.5480 152.764 152.764 138.501 110,30 14.2630 50.011 50.011 63.920 78,24 -13.9092.103 63.225 65.328 41.396 157,81 23.93241941STROŠKI DRUGIH STORITEV -OGREVANJE0 202.263 202.263 190.834 105,99 11.4294195 RAČUNALNIŠKE STORITVE 0 242.219 242.219 279.575 86,64 -37.3564196 ČLANARINE 0 0 0 0 0 04197 STROŠKI SLUŽBENIH VOZIL 106 1.491 1.596 1.328 120,23 2694199 STROŠKI DRUGIH STORITEV-OSTALO 8.954 9.842 18.797 18.603 101,04 19341990STROŠKI DRUGIH STORITEV-LABORAT.STOR.36.150 0 36.150 35.619 101,49 53041 STROŠKI STORITEV 1.561.122 1.661.732 3.222.854 4.628.077-1.405.223Med storitvani predstavljajo največji delež stroškov vsako leto storitve urejanja površine rudnika(konto 4190). Neposredni stroški na tem kontu (1.115.574 EUR) predstavljajo kar 71% vsehneposrednih stroškov storitev. Celotni stroški storitev urejanja površine rudnika v letu 2010(1.256.553 EUR) pa so za več kot polovico manjši kot leta 2009 (2.544.679 EUR). Medprevaljenimi stroški storitev pa predstavljajo največje zneske stroški računalniških storitev,stroški ogrevanja, varovanja in čiščenja skupnih prostorov.Stroški neposrednih storitev so se v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 precej zmanjšali,predvsem zaradi manjšega obsega del na površini rudnika, kar pa je posledica manjšegaobsega sredstev, zagotovljenih iz proračuna.Stroški dela (7.447.918 EUR)V tej postavki so zajeti stroški dela, ki se nanašajo na zapiranje rudnika. Za delavce, ki so vletnem programu zapiranja rudnika opredeljeni kot delavci zapiranja, se obračun plače izvajapovsem ločeno, tako da so bili njihovi obračunani stroški dela izkazani neposredno v podbilancizapiranja. V tej postavki so zajeti tudi tisti stroški dela, ki ga zapiralni delavci izvršijo za potrebeproizvodnje, saj so za te stroške priznani tudi interni prihodki.Pregled neposrednih in prevaljenih stroškov dela za zapiranje rudnika, razčlenjen na stroškeplač, stroške delodajalčevih prispevkov in davkov na plače ter na druge stroške dela za leto2010 kaže spodnja tabela.KontoNaziv kontaNeposrednistroški2010Prevaljenistroški2010Skupajstroški 2010Skupajstroški 2009Indeks10/094700 PLAČE ZAPOSLENCEV 2.090.508 1.670.220 3.760.728 4.848.100 78Razlika10-09-1.087.372W:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 45 /56

More magazines by this user
Similar magazines