TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

mgrt.gov.si

TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR POSTOPNEGA ZAPIRANJA RTH ...

prezračevanja, transporta in črpanja vode, odpiranje stranskih objektov in medetažnih povezav. Pomontaži zasipne opreme se je pričelo zasipavanje jamskih objektov.3. Likvidacija II.obzorja jame Hrastnik: ureditev pristopnih poti skozi jašek med III./II. obzorjem, ureditevprezračevanja, pohodnih lestev, pregled stranskih objektov. Pripravljalna dela za rušenje zadelke:ureditev zrakovoda, komprovoda in preskrbe z električno energijo.4. Likvidacija jaška B: demontaža elektro in strojne opreme, rušitev objekta ventilatorske postaje,rušenje armiranobetonske (AB) konstrukcije bunkerja, zasipavanje s površine, izvedba AB plošče nadvpadnikom in jaškom, zasip nad AB ploščo in končna ureditev.5. Likvidacija I.obzorja jame Hrastnik: odprtje in pregled obzorja, ureditev pohodnih poti. Sanacija zruškana vpadniku 255/240.6. Likvidacija jaška Hrastnik II: pripravljalna dela (demontaža elektro in strojne opreme), ureditevodvodnjevanja za Zveznem obzorju (ureditev začasnega črpališča), ureditev prezračevanja,namestitev pohodnih lestev, pregled stranskih objektov, postavitev izvoznega stroja in opreme vmirovanje, izvedba podesta na zveznem obzorju. Potopitev jaška Hrastnik II in kontroliranje nivojavode na k.194.7. Transport v jami Hrastnik in Ojstro: montaža in transport pogonskega dela VDL Sharf, podaljševanjaEVP proti Javor vpadniku in pretesarba posameznih odsekov proge.8. Likvidacija Budnovega rova: pregled objektov za potrebe izdelave rudarskega projekta in tehnologijelikvidacije.Jama Ojstro:1. Pripravljalna dela likvidacije jaška Ojstro: zamenjava opaža v podkopnem rovu s površine.2. Prestavitev črpališč: prestavitev črpalk iz črpališča na V obzorju (k.120) na lokacijo stare jamskedelavnice zaradi povečanih deformacij.3. Zapolnjevanje jamskih prostorov z elektrofilterskim pepelom: nadaljevalo se je zasipavanje neaktivnihjamskih objektov od k. 206 do k. 130 z elektrofilterskim pepelom z deponije Prapretno. Zasipavanjevpadnikov 180/130 in nato 240/180 s stranskimi objekti po etažah. Izdelava betonskih čepov vstranskih priključnih progah.4. Rekonstrukcija ventilatorske postaje Javor: izdelava zračilnih vrat na vrhu Javor vpadnika in popraviloventilatorja - preusmeritev prezračevanja jame Ojstro.Jama Dol:1. Likvidacija Pustovega rova: vgradnja drenažnega sistema in pnevmatskega zasipa. Likvidiran jeceloten jašek in del smerne proge. Dela so zaključena.2. Likvidacija Krištandolskega jaška: rušenje zunanjih objektov na površini nad jamo Dol (rušenjejaškovne obloge na površini, rušenje stare zgornje postaje žičnice...) in zapolnjevanjeKrištandolskega jaška in njegove okolice z okoliškim materialom s površine.3. Likvidacija opuščenih jamskih objektov: čiščenje in odstranitev trajno neuporabne opreme v jamskihobjektih in ureditev odvodnjevanja.3.2 LIKVIDACIJA SEPARACIJE PREMOGAV tem letu so se izvajala naslednja dela demontaže in rušenja objektov:1. Rušenje objekta stare separacije: objekt je bil grajen iz armirane opečne konstrukcije. Rušitvenadela so potekala s sočasnim odstranjevanjem jeklenih konstrukcij in rušenja opečnih zidov.2. Rušenje usedalnih bazenov in pralnice: nadaljevanje del iz leta 2009. Dela so zaključena.3. Rušenje dela upravne zgradbe (SGO): del upravne zgradbe, vezan na staro separacijo se je rušilsočasno. Dela se nadaljujejo v letu 2011.4. Ureditev odvodnjevanja platoja: pred izvedbo rušenj objektov je regulirano odvodnjevanje platojain stavb predvidenih za rušenje do vodnega rova5. Rušenje opornih zidov: rušenje dela opornih zidov pod objektom stare separacije6. Selitev arhiva RTH3.3 PROSTORSKA IN EKOLOŠKA SANACIJA POVRŠINEDela na površini nad jamskimi objekti delimo na naslednje sklope:- tekoča vzdrževalna dela na rudniških površinah nad jamskimi objekti in na ostalih funkcionalnihpovršinah rudnikaW:\_nadzor_II-faza\poročila_IC\letno_poročilo_2010\POROCILO_NADZORA_2010.docx 8 /56

More magazines by this user
Similar magazines