luty 2012.pdf - Lublin

serwisy.umcs.lublin.pl
  • No tags were found...

luty 2012.pdf - Lublin

Wydanie specjalneCertyfikaty„Uczelnia Liderów”dla UMCS1 czerwca 2011 r. w AuliCollegium NovumUniwersytetu Jagiellońskiegoprzedstawiciele 43 polskichszkół wyższych odebralicertyfikaty „Uczelnia Liderów”,przyznawane uczelniom za łączenie edbałości o jakość kształcenia z edukacjąpraktyczną studentów orazza prowadzenie studiów w sposóbprzygotowujący absolwentówdo przyszłej pracy zawodowej.Po dokonaniu merytorycznejoceny zgłoszenia, komisja konkursowapowołana przez FundacjęRozwoju Edukacji i SzkolnictwaWyższego zdecydowała o przyznaniuUniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej certyfikatu„Uczelnia Liderów”. Dodatkowo, jury złożone z naukowcówreprezentujących polskie uczelnie publicznei niepubliczne przyznało UMCS wyróżnienie „Primus”za uzyskanie w postępowaniu kwalifikacyjnym największejliczby punktów. Statuetkę oraz certyfikat odebrałJM Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski.Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznano w trzechkategoriach: publiczne uczelnie akademickie (7 nagrodzonych),uczelnie niepubliczne (28) oraz państwowewyższe szkoły zawodowe (8). Komisji konkursowej przewodniczyłprof. Dariusz Rott, członek Rady GłównejSzkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiegoi rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej.Konkurs „Uczelnia Liderów” odbywał się pod patronatemhonorowym Parlamentu Europejskiego. •Uczelnia PrzyjaznaPracodawcomUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej znalazłsię w gronie 8 wyróżnionych uczelniwyższych w projekcie „Uczelnia PrzyjaznaPracodawcom”, realizowanym przez Instytut Pracyi Spraw Socjalnych i eDialog Sp. z o.o. pod patronatemPolskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych„LEWIATAN”. Tytuł „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom”ma wyróżniać te uczelnie wyższe, które dbająo to, by dostarczać na rynek pracy odpowiednio przygotowanychabsolwentów.W badaniu wzięło udział 108 uczelni z całego kraju.Wpłynęło także 945 wypełnionych ankiet od pracodawcóworaz 5812 od studentów i absolwentów uczelni. •Uroczystość wręczeniaodznaczeń państwowychi resortowych25 listopada 2011 r.w Sali Senatu UMCSodbyła się uroczystośćwręczenia odznaczeń państwowychi resortowych, które zgodniez postanowieniem PrezydentaRP Bronisława Komorowskiegoz 29 września 2011 r. nadawanesą za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczejoraz za osiągnięciaw działalności dydaktyczneji społecznej.W imieniu Prezydenta RP odznaczenia dokonała WicewojewodaLubelski Henryka Strojnowska.Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony zostałdr hab. Jerzy Durczak, prof. nadzw. (na zdjęciu) z Zakładu Literaturyi Kultury Amerykańskiej.Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki oraz za osiągnięciaw pracy dydaktycznej, Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona zostaładr Monika Gabryś z Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski.Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikającychz pracy zawodowej: Medalem Złotym za Długoletnią Służbęodznaczono 58 pracowników, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbęodznaczono 23 pracowników UMCS, Medalem Brązowym za DługoletniąSłużbę odznaczono 21 pracowników UMCS. 9 pracowników Uniwersytetuotrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej. •Fot. Aneta ŚliwińskaUroczysta promocjadoktorów habilitowanychi doktorówGrono nauczycieli akademickichnaszego Uniwersytetupowiększyłosię o 26 doktorów habilitowanychi 54 doktorów.30 listopada 2011 r. w Auli Uniwersyteckiejna Wydziale Prawai Administracji UMCS odbyła sięuroczysta promocja doktorówhabilitowanych i doktorów.Zgodnie z tradycją akademickąuroczystość otworzył Rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski,który podkreślał szczególny charakter promocji doktorskiej, będącej końcowymakcentem wieloletniego trudu, niewymiernej opieki naukowejpromotorów oraz życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych Uczelni.Nasz Uniwersytet, od początku swojego istnienia, osiągnął liczbę783 doktorów habilitowanych i 3620 doktorów. •Fot. Aneta Śliwińskaluty 2012Wiadomości Uniwersyteckie7

More magazines by this user
Similar magazines