Seletuskiri

vaivaravald.ee

Seletuskiri

aktsiaselts VALLIKRAAVI KINNISVARAReg. nr 10051688Peterburi tee 2f, 11415 TallinnTel. 6 150 536, Faks 6 160 510triin@vallikraavi.eeTöö nr DP-05/10SINIMÄE HOOLEKANDEKÜLADETAILPLANEERINGObjekti asukoht: Ida Virumaa, Vaivara vald, Sinimäe alevikDetailplaneeringu tellija:Detailplaneeringust huvitatud isik:Vaivara VallavalitsusAS Hoolekandeteenused/Ivo Lepasaar/Planeeringu koostaja:Triin Nurmsalu,AS Vallikraavi KinnisvaraJuhataja:Indrek RentelTALLINN 2010


SISUKORD1. SISSEJUHATUS ........................................................................................................................... 42. PLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRGID ...................................................................... 43. ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD JA DOKUMENDID .......................... 44. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS ......................................................................... 55. PLANEERIMISETTEPANEK .................................................................................................... 75.1 ALUSPLAAN ............................................................................................................................ 75.2 PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖND ...................................................................................... 75.3 PLANEERINGUALA KRUNTIMINE, EHITUSÕIGUSE SEADMINE, HOONESTUSALA PIIRITLEMINE 85.4 TEEDE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUS ............................................................................. 95.5 KUJAD ................................................................................................................................... 105.6 ARHITEKTUURINÕUDED ........................................................................................................ 105.7 HALJASTUSE JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED ............................................................................ 105.8 TEHNOVÕRKUDE JA –RAJATISTE ASUKOHAD ....................................................................... 115.8.1 Veevarustus, sh tuletõrje veevarustus ............................................................................... 115.8.2 Reovee- ja sademeveekanalisatsioon ............................................................................... 115.8.3 Elektrivarustus.................................................................................................................. 125.8.4 Välisvalgustus ................................................................................................................... 125.8.5 Sidevarustus ..................................................................................................................... 125.8.6 Sooja- ja gaasivarustus .................................................................................................... 135.9 KESKKONNATINGIMUSTE SEADMINE .................................................................................... 135.10 KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED .......................................... 145.11 SERVITUUTIDE SEADMISE VAJADUS ..................................................................................... 145.12 PLANEERINGU KEHTESTAMISEST TULENEVATE VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAJA ............... 155.13 PLANEERINGU RAKENDAMISE VÕIMALUSED ........................................................................ 15II KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE .............................................................. 16III GRAAFILINE OSA ....................................................................................................................... 20Situatsiooniskeem 1:10 000Tugiplaan 1:500Planeeringu põhijoonis 1:500Tehnovõrkude planeering 1:500Illustreeriv joonis2


IV LISAD1. Vaivara Vallavolikogu otsus 12. märts 2009.a nr 213 planeeringu algatamise kohta;2. Detailplaneeringu algatamise teade valla kodulehel 13.03.2009;3. Detailplaneeringu algatamise teade ajalehes Põhjarannik 17.03.2009;4. Keskkonnaameti seisukoht keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohta19.03.2009 nr 6-8/3063-2;5. Detailplaneeringu algatamise teade maavanemale 20.03.2009 nr 7-1.2/247;6. Detailplaneeringu algatamise teade Keskkonnaministeeriumile 20.03.2009 nr 7-1.2/246;7. Maa-ameti seisukoht detailplaneeringu algatamise kohta 03.04.2009 nr 6.2-3/3079;8. AS EG Võrguteenus tehnilised tingimused detailplaneeringule 08.04.2010 nr PJ-228/1;9. VKG Elektrivõrgud OÜ tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks 22.04.2010 nrNEV/23390-1;10. Elion Ettevõtted AS telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 1533397118.05.2010;11. KA Vaiko AS tehnilised tingimused 05. juuli 2010 nr 4/82 vee- ja kanalisatsioonivarustuseplaneerimiseks;12. KA Vaiko AS tehnilised tingimused 21. september 2010 nr 4/127 soojavarustuseplaneerimiseks;13. Maa-ameti seisukoht detailplaneeringu eskiislahenduse kohta 18.06.2010 nr 6.2-3/6508;14. Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade valla kodulehel 21.06.2010;15. Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade ajalehes Põhjarannik26.06.2010;16. Eskiislahendust tutvustaval avalikul arutelul osalejate registreerimisleht;17. Eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu protokoll 30.06.2010;18. OÜ Juurvili (piirinaaber) poolt esitatud tingimused detailplaneeringule 26.08.2010;19. Vaivara Vallavolikogu otsus 21.oktoober 2010 nr 60 „Sinimäe alevikus asuva kehtivaüldplaneeringuga kooskõlas oleva Sinimäe hoolekandeküla detailplaneeringu vastuvõtmine jaavalikule väljapanekule suunamine“;20. -26. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku teated naaberkinnisasja omanikele 11.10.2010 nr 7-1.2/1151;27. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade valla kodulehel 13.10.2010;28. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade ajalehes Põhjarannik 13.10.2010;29. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade ajalehes Vaivara Kaja, Oktoober 2010 nr 9.3


I SELETUSKIRI1. SISSEJUHATUSDetailplaneeringu ala hõlmab Ida Virumaal Vaivara vallas Sinimäe alevikus Kasvuhoonetekinnistust (kat nr 85101:001:0402) läänes asuvat jätkuvalt riigi omandis olevat hoonestamatamaa-ala suurusega 3,3 ha.Detailplaneering on koostatud järgmiste dokumentide alusel:- Vaivara Vallavolikogu 12. märts 2009.a otsus nr 213 detailplaneeringu algatamisekohta;- Planeerimisseadus;- Vaivara valla ehitusmäärus.2. PLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRGIDPlaneeringu eesmärkideks on:- selgitada välja võimalus Hoolekandeküla rajamiseks Sinimäe alevikku antudplaneeritavale alale;- katastriüksuse piiride määramine;- sihtotstarbe määramine;- ehitusõiguse määramine;- heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamiselahendamine.3. ARVESTAMISELE KUULUVAD PLANEERINGUD JA DOKUMENDIDDetailplaneeringu koostamisel on arvestatud järgmisi dokumente:- Vaivara valla koostatav üldplaneering (algatatud Vaivara Vallavolikogu 28.02.2008. aotsusega nr 151);- Sinimäe aleviku arengukava 2009-2015.4


4. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUSPlaneeritav ala paikneb Ida-Virumaal, Vaivara vallas, Sinimäe alevikus, Kasvuhoonetekinnistu ja Roheline tn väikeelamukruntide (Sepikoja tänavast läänepool) vaheliselreformimata riigimaal. Varasemalt on ala kuulunud mõisakompleksi juurde, millele annabtunnistust ka Kultuurimälestiste Riiklikku Registrisse kantud Vaivara mõisa sepikoda 19.sajandist (arhitektuurimälestis nr 14053), mis Vaivara valla koostatava üldplaneeringu kaardijärgi peaks paiknema planeeritaval alal. Samas käesoleval ajal planeeritaval alal sellist ehitistei paikne, renoveeritud sepikoda asub hoopis planeeringualast põhjapool Roheline tänavaääres ning seal asub Vaivara Sinimägede muuseumi teabepunkt. Planeeringualal leidub prahtija ehitusjäätmeid. Ala põhjaosas Roheline tn 21 ja Roheline tn 25 kinnistute vahel paiknebolemasolev õigusliku aluseta püstitatud ehitis, mida kasutatakse kuuri ja keldrina ning misulatub otsapidi ka nimetatud kinnistutele.Vaade planeeringualal paiknevale ebaseaduslikule ehitisele’Maa-ala on endiselt riigi omandis olev reformimata maa, millel puudub sihtotstarve.Koostatava Vaivara valla üldplaneeringu järgi on alale määratud reserveeritud üldkasutatavamaa sihtotstarve. Käesolev detailplaneering ei ole koostatavat Vaivara valla üldplaneeringutmuutev.5


Juurdepääs planeeringualale toimub käesoleval ajal Sepikoja tänavalt, mis lõpebplaneeringualaga. Planeeringualale on tehtud Lastekodu tänava piiriettepanek, mis kulgebplaneeringuala põhjaküljes, olemasolevat kruusakattega teed järgides. Lisaks kulgeb läbiplaneeringuala Sepikoja tänava lõpust alguse saav kruusakattega tee, mis tagab käesoleval ajaljuurdepääsu naaberkinnistule (Kasvuhoonete). Kõrghaljastus planeeringualal praktiliseltpuudub. Ala reljeef on kerge kaldega lõunaküljest planeeringuala piirava kraavi suunas.Planeeringuala põhjaosa läbib loode-kagu suunaliselt olemasolev kanalisatsioonitorustik. Alakirdenurka läbib põhja-lõuna suunaliselt olemasolev madalpinge õhuliin.Sepikoja tänava lõpp ja planeeringuala ala kirdenurgast vaadatuna6


Vaade planeeringualalt naaberkinnistul asuvate kasvuhoonete ja põllumaa poole5. PLANEERIMISETTEPANEK5.1 AlusplaanDetailplaneeringu koostamise alusplaaniks on võetud OÜ Reigeo (litsents 573 MA) poolt2009. a koostatud ja augustis 2010. a laiendatud geodeetiline digitaalne plaan täpsusastmega1:500, töö nr 10551X.5.2 Planeeringuala kontaktvööndDetailplaneeringu ala paikneb Sinimäe alevikus. Ala piirneb põhjast Roheline tnväikeelamukruntidega. Idast piirneb ala maatulundusmaa sihtotstarbega Kasvuhoonetekinnsituga, millel paiknevad kasvuhooned ja aedviljapõld. Läänest ja lõunast piirneb alaRoheline tn 33 aadressiga maatulundusmaa sihtotstarbega põllu- ja heinamaaga, mis on ühtlasimaaparandushoiuala Maaparandusseaduse mõistes. Planeeringualast põhjapoole Sepikoja jaRoheline tänavatega piiratud alale jääb Vaivara Sinimägede Muuseumi kompleks, miskoosneb kahest renoveeritud ajaloolisest hoonest: mõisa sepikoda ja mõisa ait.Muuseumihoonetest ida poole jääb reformimata riigimaa, kuhu on kavas muuseumi alalaiendada: antud planeeringualaga kirdenurgast kontaktis olevale alale on kavandatudkõlakoda.7


5.3 Planeeringuala kruntimine, ehitusõiguse seadmine, hoonestusalapiiritleminePlaneeringuga tehakse ettepanek moodustada antud planeeringuga käsitletavast reformimatariigimaast ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega (016; Üh) krunt, suurusega 30467 m².Lisaks on planeeringuala põhjaosas moodustatud transpordimaa sihtotstarbega (007; L) kruntLastekodu tänava tarbeks. Planeeritavate kinnistute piirid on ära toodud planeeringupõhijoonisel (joonis 3).Kavandatav Hoolekandeküla on ette nähtud pakkuma erihoolekandeteenust täisealistelepsüühilise erivajadusega inimestele. Hoolekandeküla koosneb 1 tegevusmajast ja 6eluhoonest. Eluhoone on hoone, kus kliendid veedavad suurema osa ööpäevast. Selles hooneskliendid magavad, söövad, veedavad vaba aega (juhul kui nad pole tegevusmajas võiväljasõidul), tegelevad huvitegevustega (juhul kui tegu pole tegevustega, mida harrastataksetegevusmajas või väljaspool hooldekodu). Elanikke on igasse eluhoonesse kavandatud 10.Tegevusmajas käivad kliendid ühistegevusi ja huvitegevusi harrastamas. Seal paiknevad kaametiruumid ning tugiteenusteks vajalikud ruumid. Tegevusmaja on kavandatud avatuks kakogukonnale kasutamiseks (internetipunkt, ühistegevuse saal, raamatukogu).Kruntide ehitusõigusega on määratud: 1) krundi kasutamise sihtotstarve; 2) hoonete suurimlubatud arv krundil; 3) hoonete suurim ehitusalune pindala; 4) hoonete suurim lubatud kõrgus.Ehitusõigus on kajastatud ehitusõiguse tabelis planeeringu põhijoonisel (joonis 3).Planeeritud ehitiste kasutamise otstarbed vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.novembri 2002. a. määrusele nr. 10 “Ehitise kasutamise otstarvete loetelu” on esitatud tabelis1.Tabel 1. Ehitiste kasutamise otstarbedPos numberPos 1Lubatud ehitise kasutamise otstarve11311 Päevakeskus11319 Erihooldekodu12745 KatlamajaKavandatavad hooned on krundile paigutatud ala keskosasse planeeritud rekreatsioonialaümber. Tegevushoone on paigutatud moodustatava Lastekodu tänava äärde, peasissepääsuga8


tänava poole. Eluhooned on paigutatud tänavast kaugemale, krundi siseossa, ümber keskserekreatsiooniala, peasissepääsuga puhkeala poole.Detailplaneeringu põhijoonisel (joonis 3) on tähistatud hoonestusala ja planeeritavate hooneteorienteeruv asukoht hoonestusalas. Hoonestusalade paigutamisel on tagatud hoonetevahelinenormidekohane tuleohutuskuja. Planeeritud hoonestusalad on seotud omavahel ja krundipiiridega.5.4 Teede maa-alad ja liikluskorraldusJuurdepääs planeeringualale on kavandatud planeeritavalt Lastekodu tänavalt ning sissesõitplaneeringualale on ette nähtud Sepikoja tänava lõpuga kohakuti, moodustades ristmiku.Käesoleval ajal toimub juurdepääs Kasvuhoonete kinnistule läbi planeeringuala kulgeva teekaudu. Antud planeeringuga on juurdepääs Kasvuhoonete kinnistule kavandatud planeeritudLastekodu tänavalt. Kasvuhoonete kinnistule on kavandatud uus juurdepääsutee, mis ühendabolemasolevat juurdepääsuteed Lastekodu tänavaga. Nimetatud tee on kavandatudkruusakattega ja 3,5 m laiusena vastavalt olemasoleva tee katendile ja laiusele.Sõidukite ruumivajaduse arvutamisel on aluseks võetud Eesti Standard EVS 843:2003„Linnatänavad“. Kavandatava Lastekodu tänavamaa laiuseks on planeeritud 12 meetrit, sellestsõidutee laius on 5,5 meetrit ja ühepoolne kergliiklustee ca 1,8 meetrit. Lisaks on planeeritudkummalegi poole tee ja kruntide vahele haljastatud eraldusribad, mis on mõeldud pinnaveejuhtimiseks ja immutamiseks ning planeeritavate tehnovõrkude trassikoridorideks.Olemasolevate Lastekodu tänava maa-alal asuvate kuuride ette on kavandatud kõvakattegaala, kuhu on vajadusel võimalik autot parkida. Planeeritav tänav on ette nähtud määrataavalikku kasutusse. Planeeritava tänava elementide laiused on kajastatud lõikel A-A (vt joonis3).Krundisisene autoliiklus toimub mööda 5 meetri laiust sõiduteed tegevushoone ees asuvasse12 parkimiskohaga parklasse, kuhu saavad oma sõiduki parkida hoolealuste külalised jategevusmaja külastavad kogukonna elanikud. Pääs planeeritavate eluhoonete vahel kulgevalesõiduteele on kavandatud tõkestada tõkkepuuga vms viisil ning on ette nähtud kasutamiseksvaid teenindajatele. Krundisisesed 2 meetri laiused kergliiklusteed ühendavad kavandatudeluhooneid omavahel ja tegevusmajaga ning erinevate planeeritud puhkealadega krundil.9


5.8.6 Sooja- ja gaasivarustusPlaneeringuala soojavarustust on võimalik lahendada mitmel erineval viisil. Üks võimalussoojavarustuse lahendamiseks on kaugkütte baasil. Selleks on vastavalt AS KA Vaiko pooltväljastatud tehnilistele tingimustele 21. september 2010 nr 4/127 planeeritud soojatorustikalates olemasolevast Sinimäe aleviku kaugküttevõrgust mööda Roheline tänavat ja Sepikojatänavat kuni planeeritava kinnistu piirini, mis on kavandatud liitumispunktiks.Teine võimalus on küte lahendada lokaalselt gaasikatlamaja baasil (võimalik lahendada kasplaneeritud tsentraalse gaasikatlamaja baasil või gaasikatlaga igas hoones). Vastavalt AS EGVõrguteenus poolt 08.04.2010 väljastatud tehnilistele tingimustele nr PJ-228/10 onplaneeritava ala (katlamaja või hoonete) gaasiga varustamine võimalik olemasolevastvõrguettevõtjale kuuluvast C-kategooria gaasivõrgust Aia tänaval. Selleks on ette nähtudkoridorid võrguettevõtjale kuuluma jäävate C,A kategooria gaasitorustike jaoks piki Kesktänavat, Roheline tänavat ja Sepikoja tänavat kuni planeeritava katlamajani (vt gaasigaliitumise skeem joonisel 4). Gaasitorustiku trass on kavandatud teemaa-alale sõidutee äärde.Planeeritud katlamaja juurde on ette nähtud gaasirõhu alandamise rõhuregulaatorseadme C/Akat kapp. Planeeringu tehnovõrkude joonisel on kajastatud planeeritud gaasitrassi võimaliksisenemine planeeritavale kinnistule ja tsentraalse katlamaja võimalik asukoht.Kinnistusisesed trassid lahendatakse vastavalt parimale alternatiivvariandile ehitusprojektikoostamise käigus. Gaasitorustike ehitamise tööprojektide koostamiseks on vaja võttatehnilised lähteandmed AS-ilt Eesti Gaas, kes väljastab need arendaja avalduse ja temagaeelnevalt sõlmitava liitumislepingu alusel.Kolmas võimalus soojavarustuse lahendamiseks planeeringualal on maaküte. Lõplikküttelahendus pannakse paika projekteerimise käigus vastavalt tasuvusarvutustele.5.9 Keskkonnatingimuste seadminePlaneeringualal ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte, kaei ole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatisi ja tegevusi. Krundi siseselt kogunev sajuvesituleb immutada pinnasesse või juhtida sajuveekanalisatsiooni. Planeeringualalt ärajuhitavsademevesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 31.07.2005. a määrusega nr 269 kehtestatudnõuetele.13


Jäätmemajandus lahendatakse vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadusandlusele. Jäätmedtuleb koguda vastavasse kinnisesse prügikonteinerisse. Planeeringu põhijoonisel on näidatudsorteeritud jäätmete kogumise konteinerite võimalik asukoht. Kõik ohtlikud jäätmed tulebkoguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Olmejäätmete äravedu korraldada vastavalt vallajäätmekäitluseeskirjadele. Olmejäätmete äravedu teostab Vaivara vallas selleks ainuõigustomav jäätmeveo ettevõte.5.10 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimusedEesti standardi EVS 809-1:2002 kohaselt elamupiirkonnas kuritegevuse riske saab vähendadajärgmiste linnakujunduse strateegiatega:• elamutevaheline nähtavus, jälgitavus (video-, naabrivalve) ja valgustatus;• juurdepääsu võimalused (piiratud juurdepääs võõrastele, selgelt eristatavadjuurdepääsud ja liikumisteed, valdusele sissepääsu piiramine);• territoriaalsus (ala selge eristamine ja piiramine);• atraktiivsed materjalid, värvid, valgustatus; vastupidavate ja kvaliteetsete materjalidekasutamine (uksed, aknad, lukud, klaasid).Planeeringuga on tagatud tänavate ja hoonete vaheline hea nähtavus. Tänu radiaalselelahendusele, kus kõik hoonete pääsud on pöörataud ühe keskse õueala poole, saab siin toimidalisaks tehnilistele turvamise lahendustele ka elanike ning teenindava personali naabrivalve.Ühte juurdesõitu tänavalt on lihtne kaameraga jälgida. Lisaks on ala kavandatud piiratapiirdega ning sõidukiga juurdepääs eluhoonete juurde on piiratud.5.11 Servituutide seadmise vajadusPlaneeringalal paiknevad trassiservituudid on ära toodud tabelis 3. Servituutide ulatus onnäidatud planeeringu tehnovõrkude joonisel.Tabel 3. ServituudidTeeniv kinnisasi Servituut või isiklik kasutusõigus Valitsev kinnisasi või isikKrunt Pos 1 Elektri õhuliini isiklik kasutusõigus VKG Elektrivõrgud OÜReformimatariigimaaplaneeringualastElektri kaabelliini isiklik kasutusõigus VKG Elektrivõrgud OÜkirdesKrunt Pos 1 Aleviku reoveekanalisatsiooni peatrassi KA Vaiko AS14


isiklik kasutusõigusRoheline tn 19d Sidetrassi isiklik kasutusõigus Elion Ettevõtted AS5.12 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitajaPlaneeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, etrajatavad hooned ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust)ei ehitamise ega kasutamise käigus. Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tulebtekitaja poolt hüvitada koheselt.5.13 Planeeringu rakendamise võimalusedPlaneering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. Tehnovõrkuderajamine toimub krundi igakordse omaniku ja tehnovõrkude valdaja koostöös. Koostöö käiguspannakse paika tehnovõrkude rajamise finantseerimise tingimused.Planeeringu realiseerimiseks on vaja ümber tõsta aleviku kanalisatsiooni peatrass.Kanalisatsioonitrassi teisaldamisega seotud projekteerimise ja ehitamise kaasnevad tingimusedlepitakse kokku liitumislepingus. Lisaks on planeeringu realiseerimiseks vajalik rajadajuurdepääsutee uuele kinnistule ja Kasvuhoonete kinnistule. Lastekodu tänava ja Sepikojatänava ristmiku (uue kinnistu juurdepääsutee) ja Kasvuhoonete kinnistu juurdepääsutee(üherealise VI klassi kergkattega tee) rajamise kohustus on arendajal. Ülejäänud osasLastekodu tänava väljaehitamise finantseerija leitakse huvitatud osapoolte omavaheliselkokkuleppel. Juurdepääsutee Kasvuhoonete kinnistule rajatakse enne olemasoleva teetõkestamist ning vastavalt Kasvuhoonete kinnistu omaniku kooskõlastusele.15


II KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTEKuupäev Kooskõlastaja Kooskõlastuseasukohtoriginaalkaustas31.08.2010 Elion Ettevõtted II Kooskõlastuste jaASkoostöö kokkuvõte,kooskõlastuskiri lisa 103.09.2010 Maa-Amet II Kooskõlastuste jakoostöö kokkuvõte,kooskõlastuskiri lisa 214.09.2010 Kasvuhoonete II Kooskõlastuste jakinnistu omanik koostöö kokkuvõte,OÜ Juurvili kooskõlastuskiri lisa 328.09.2010 Ida-Eesti Joonisel 3 PlaneeringuPäästekeskus põhijoonis28.09.2010 VKG Joonisel 4Elektrivõrgud TehnovõrkudeOÜplaneering28.09.2010 AS EG Joonisel 4Võrguteenus Tehnovõrkudeplaneering28.09.2010 KA Vaiko AS Joonisel 4Tehnovõrkudeplaneering28.09.2010 KA Vaiko AS Joonisel 4TehnovõrkudeplaneeringKooskõlastaja Märkusednimi ja ametSergei Malikov, -sideliiniinsenerAnne Toom, -peadirektoriasetäitja ktLjudmila Tingimused kajastatudTšeussova, OÜ planeeringu seletuskirja punktisJuurvili esindaja 5.13 ja planeeringupõhijoonisel.Janek Floren, -büroo juhatajaSergei Šutov, -insenerDmitri Makarov, -projektijuhtHeiki Luts, -juhatajaHeiki Luts, -juhataja16


III GRAAFILINE OSA20


Sinimäe hoolekandeküla detailplaneeringIV LISAD26

More magazines by this user
Similar magazines