IV dio Vrste istraživačkih nacrta

fms.tivat.me

IV dio Vrste istraživačkih nacrta

Zadatak!AKoliko su učenici zadovoljni kvalitetomnastave i odnosom nastavnika premaučenicima?Frekvencijski nacrtistraživanjaACDa li nizak društveni statusa utiče naprihvatanje radikalnih stavova ikonzervativnih pogleda na svijet.Korelacioni nacrtistraživanjaBAADa li se muškarci i žene razlikujuprema prosječnom vremenu gledanjaTV programa X?Koliko mladih je započelo da puši uprvom razredu srednje škole?Eksperimentalni nacrtistraživanjaCBPostoji li povezanost izmeđudruštvenog statusa i glasanja zastranku X na izborima?


Frekvencijski nacrt istraživanjafrekvencija* učestalost javljanjaCilj frekvencionog istraživanja (u jednom slučaju) može biti opis, deskripcijaodređene pojave. Na primjer, cilj nam je da utvrdimo rasprostranjenost pušačkihsklonosti u populaciji srednjoškolske omladine; ili da utvrdimo stepen prihvatanja nekepolitičke ideje; ili stepen zadovoljstva nekom pojavom, događajem i sl.Rezultat frekvencionog istraživanja može biti:15% mladih počelo da puši u prvomrazredu srednje škole!


Primjer!Koliko su učenici izloženinegativnim uticajima u školi?


Primjer!Koliko su učenici izloženinegativnim uticajima u školi?


Frekvencijski nacrt istraživanjaCilj frekvencionog istraživanja može biti i klasifikacija, tj. utvrđivanje razlika međupojavama. Na primjer, cilj nam je da utvrdimo da li se muškarci i žene razlikuju premaprosječnom vremenu gledanja nekog tv programa X; ili da li postoji razlika izloženostinegativnim uticajuma u školi učenika osnovne škole i gimnazije.Rezultat frekvencionog istraživanja može biti:Muškarci i žene se statističkiznačajno* razlikuju prema prosječnomvremenu gledanja TV programa X?*Statistički značajno – nije slučajno


Primjer!Da li postoji razlika u izloženosti negativnimuticajuma u školi učenika osnovne škole igimnazije?


Frekvencijski nacrt istraživanjapopulacijauzorakMuškarci i žene se statističkiznačajno* razlikuju prema prosječnomvremenu gledanja TV programa X?*Statistički značajno – nije slučajno


Korelacioni nacrt istraživanjaCilj korelacionog nacrta istraživanja, je da utvrdimo stepen povezanosti između dvijeiliviše pojava. Na primjer, cilj nam je da utvrdimo stepen povezanosti između visineprihoda domaćinstva i prihvaćenosti konzervativnih ideja; ili između dužine radnogstaža i zadovoljstva poslom.Korelacijske istraživanja kao rezultat navode da npr. korelacija (povezanost) izmeđuvisine prihoda domaćinstva i prihvaćenosti konzervativnih ideja iznosi 0,55; ili da jekorelacija između dužine radnog staža i zadovoljstva poslom 0,20.


Da li postoji povezanost između školskog uspjeha i broja knjiga u porodici!Da li postoji povezanost između školskog uspjeha i vremena koje učenik dnevno provodi zakompjuterom!Odnos između školskog uspjeha i broja knjiga uporodiciOdnos između školskog uspjeha i vremena koje sednevno provode za kompjuterom3,223,403,063,253,052,962,632,472,43Utvrđeno je da postoji pozitivna povezanost između školskog uspjeha i broja knjiga uporodici!Utvrđeno je da postoji povezanost između školskog uspjeha i vremena koje učenik dnevnoprovodi za kompjuterom!


Kakva je povezanost između....visine i težinestarosti i poremećajakrvnog pritiskavisine prihoda porodice idelinkventnog ponašanjadjecebroja roda i broja djeceu nekom mjestukoličine padavina i gustoćevegetacije


Kakva korelacija može biti....+Kadaporastu jedne verijableodgovara porast druge varijable0Kada npr. porastu jedneverijable odgovara bilo kojirezultat druge varijable-Kadaporastu jedne verijableodgovara opadanje drugevarijable


Koliko visoka korelacija može biti....-1 0 +1-0,50 +0,50Korelacija nam otkriva smjer i stupanj povezanostiizmeđu nekih pojava, ali nam to ne daje za pravoda zaključujemo o uzročnoj povezanosti!


Eksperimentalni nacrt istraživanjaCilj eksperimentalnog nacrta istraživanja je ispitivanje postojanja uzročno posljedičneveze među pojavama. Kao rezultat eksperimenta možemo tvrditi na koji način su dvijepojave povezane, ‐ slučajno ili uzročno. On je tako organizovan postupak da dobivenirezultati nedvosmisleno potvrđuju ili odbacuju postavljenu hipotezu (npr. da jednapojava uzrokuje promjene u drugoj pojavi).Rezultat eksperimentalnog istraživanja može biti:Nizak društveni status ljudi utiče naprihvatanje radikalnih stavova ikonzervativnih pogleda na svijet.


Eksperimentalni nacrt istraživanjaDa li preparat X utiče na rast biljke Y?X 50g. X 0 X 10 X 100g.a b c dDa li nizak društvenistatus ljudi utiče naprihvatanje radikalnihstavova i konzervativnihpogleda na svijet?Eksperiment je metod gdje se namjerno i sistematski mijenja neka pojava(nezavisna varijabla), da bi se izazvala, a onda registrovala i mjerila neka drugapojava (zavisna varijabla), dok se ostali relevantni uslovi (varijable), kontrolišu.


Longitudinalna*istraživanjaDa li je prihvatanje liberalnih stavovapovezano sa godinama starosti?PenzioneriZaposleniStudentiLongitudinalno istraživanje bi podrazumijevalo istraživanjestavova iste grupe ispitanika u različitim uzorcima vremena (umladosti, u srednjim godinama, u starosti).Srednjoškolscilongitudinalan* ‐ uzdužan


Transferzalna*istraživanjaDa li je prihvatanje liberalnih stavovapovezano sa godinama starosti?Transferzalno istraživanje bipodrazumijevalo ispitivanjezastupanja liberalnih stavova kodrazličitih starosnih grupaispitanika u jednom vremenu.transferzalan* ‐ poprečan

More magazines by this user