proj_podklady/Radiatory/Radiatory_pp.pdf (14462kB) - Buderus

buderus.sk

proj_podklady/Radiatory/Radiatory_pp.pdf (14462kB) - Buderus

ObsahObsah1 Preh¾ad oznaèovania radiátorov Logatrend................................................................................................32 Základy výpoètov...........................................................................................................................................42.1 Prepoèet na iné teploty vykurovacieho média....................................................................................................43 Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil........................................................................................93.1 Oblas použitia, exponenty a parametre na meter radiátora pre doskové radiátoryLogatrend VK-Profil a K-Profil..............................................................................................................................93.2 Popis radiátorov Logatrend VK-Profil................................................................................................................103.3 Rozmery radiátorov Logatrend VK-Profil...........................................................................................................113.4 Popis radiátorov Logatrend K-Profil..................................................................................................................123.5 Rozmery radiátorov Logatrend K-Profil.............................................................................................................133.6 Tepelné výkony pre všetky ve¾kosti radiátorov pri systémových teplotách 75/65 °C......................................143.7 Tepelné výkony pre všetky ve¾kosti radiátorov pri systémových teplotách 70/55 °C......................................193.8 Tepelné výkony pre všetky ve¾kosti radiátorov pri systémových teplotách 55/45 °C......................................244 Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan........................................................................................294.1 Oblas použitia, exponenty a parametre na meter radiátora pre doskové radiátoryLogatrend VK-Plan a K-Plan..............................................................................................................................294.2 Popis radiátorov Logatrend VK-Plan.................................................................................................................304.3 Rozmery radiátorov Logatrend VK-Plan............................................................................................................314.4 Popis radiátorov Logatrend K-Plan...................................................................................................................324.5 Rozmery radiátorov Logatrend K-Plan..............................................................................................................334.6 Tepelné výkony pre všetky ve¾kosti radiátorov pri systémových teplotách 75/65 °C.......................................344.7 Tepelné výkony pre všetky ve¾kosti radiátorov pri systémových teplotách 70/55 °C......................................394.8 Tepelné výkony pre všetky ve¾kosti radiátorov pri systémových teplotách 55/45 °C......................................445 Pracovné listy...............................................................................................................................................495.1 Hydraulické pripojenie doskového radiátora Logatrend s integrovanou ventilovou sadou............................495.2 Diagramy pre výpoèet prietokového odporu pre Logatrend K-Profil a K-Plan.................................................535.3 Postup pri dimenzovaní jednorúrkového systému............................................................................................556 Príslušenstvo radiátorov..............................................................................................................................586.1 Príslušenstvo pre montáž radiátorov.................................................................................................................586.2 Termostatické hlavice a termostatické ventily, pripojovacie príslušenstvo radiátorov.....................................602Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Preh¾ad oznaèovania radiátorov Logatrend 11 Preh¾ad oznaèovania radiátorov LogatrendProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 3


2 Základy výpoètov2.1.6 Faktory prepoèítania pre normované tepelné výkony pod¾a DIN EN 442Exponent n = 1,245/1 Prepoèítací koeficient F v závislosti od systémových teplôt a vzažnej teploty vzduchu pri exponente radiátora n = 1,24Exponent n = 1,265/2 Prepoèítací koeficient F v závislosti od systémových teplôt a vzažnej teploty vzduchu pri exponente radiátora n = 1,26Exponent n = 1,285/3 Prepoèítací koeficient F v závislosti od systémových teplôt a vzažnej teploty vzduchu pri exponente radiátora n = 1,286Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Základy výpoètov 2Exponent n = 1,306/1 Prepoèítací koeficient F v závislosti od systémových teplôt a vzažnej teploty vzduchu pri exponente radiátora n = 1,30Exponent n = 1,326/2 Prepoèítací koeficient F v závislosti od systémových teplôt a vzažnej teploty vzduchu pri exponente radiátora n = 1,32Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 7


2 Základy výpoètovExponent n = 1,347/1 Prepoèítací koeficient F v závislosti od systémových teplôt a vzažnej teploty vzduchu pri exponente radiátora n = 1,34Exponent n = 1,367/2 Prepoèítací koeficient F v závislosti od systémových teplôt a vzažnej teploty vzduchu pri exponente radiátora n = 1,368Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil 33 Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil3.1 Oblas použitia, exponenty a parametre na meter radiátora pre doskové radiátoryLogatrend VK-Profil a K-Profil8/1 Doskový radiátor Buderus Logatrend VK-Profil so sériovo integrovanou ventilovou sadou a termostatickou hlavicou (dodatoènépríslušenstvo )8/2 Technické údaje doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil1) Normovaný tepelný výkon pod¾a DIN EN 442Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 9


3 Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil3.2 Popis radiátorov Logatrend VK-ProfilLogatrend VK-Profil Profilovaný doskový radiátor s integrovaným ventilom vpravo a utesnenou záslepkou a odvzdušòovacouzátkou. Dodáva sa v 7 typoch, 15 dåžkach (400-3000 mm) a 5 výškach (300-900 mm). Tepelný výkon pod¾a DIN EN 442. Kvalita produktu dokumentovaná znaèkou kvality RAL-RG 618. Konštrukcia zodpovedá požiadavkám pod¾a predpisov o bezpeènosti pri práci. Pod¾a výkonu radiátora je od výroby do radiátora namontovaný jeden z dvoch optimalizovaných zabudovanýchventilov. Zabudovaný ventil "N" (èervená nastavovacia hlavica) je dimenzovaný na väèšie objemové prietokya vhodný pre jednorúrkovú prevádzku. Zabudovaný ventil "U" (žltá nastavovacia hlavica) je nastavený namenšie objemové prietoky. Oba zabudované ventily majú v spojení s termostatickými hlavicami plnenými plynom(napríklad Danfoss RA) v celom rozsahu hodnôt k v odchýlku P ≤ 1 K. Z lepšieho správania sa pri reguláciioproti konvenèným zabudovaným ventilom s odchýlkou P ve¾kou 2-3 K vyplýva pod¾a DIN V 4701/10 v novostavbeúspora energie až 5 %, v závislosti od stavu budovy môže by aj vyššia. Zabudované ventily s vonkajším plynulým prednastavením k v hodnoty umožòuje hydraulické vyváženie beznáradia. Doskové radiátory pre dvojrúrkovú prevádzku, pri jednorúrkovej prevádzke použite¾né v spojení s jednorúrkovouobtokovou armatúrou. Jednoduchá montáž zospodu pomocou vonkajšieho závitu G ¾ pod¾a DIN V 3838 a tým opticky nenápadnévedenie rúr. Tlaková skúška pre menovitý tlak 10 bar. Všetky radiátory sú pripravené pre montážny systém Buderus BMS plus pre rýchlu montáž na stenu. Radiátory sa dodávajú opatrené základným náterom a vypa¾ovacím práškovým lakovaním v bielej farbe (RAL9016) zodpovedajúc DIN 55 900. Dodávané sú s boènými dielmi a demontovate¾nou krycou mriežkou. Radiátory sú dodávané v ochrannej fólii s ochrannými rohmi, aby boli chránené pri doprave a montáži. Fóliamôže zosta na radiátoroch až do ukonèenia všetkých montážnych prác, aby sa ochránilo lakovanie. Táto fóliamôže zosta na radiátoroch aj pri vykurovaní budovy, pokia¾ výstupná teplota nepresiahne 60 °C. Radiátory sú dodávané so zabudovaným ventilom s ochrannou plastovou krytkou, ktorá slúži ako ochranapoèas stavebných prác. Ovládanie ventilu bez snímacieho prvku je možné. Neskoršie nastavenie teploty a reguláciaprebieha potom vždy cez jednotlivú termostatickú hlavicu.Preh¾ad typov Logatrend VK-Profil1) Termostatická hlava nie je rozsahom dodávky10Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil 33.3 Rozmery radiátorov Logatrend VK-ProfilProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 11


3 Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil3.4 Popis radiátorov Logatrend K-ProfilLogatrend K - Profil Profilovaný doskový radiátor s boènými dielmi a demontovate¾nou krycou mriežkou a štyrmi prípojmiG ½ - vnútorný závit Dodáva sa v 7 typoch, 15 dåžkach (400-3000 mm) a 5 výškach (300-900 mm). Kvalita produktu dokumentovaná znaèkou kvality RAL-RG 618. Konštrukcia zodpovedá požiadavkám pod¾a predpisov o bezpeènosti pri práci. Všetky radiátory sú pripravené pre montážny systém Buderus BMS plus pre rýchlu montáž na stenu. Radiátory sa dodávajú opatrené základným náterom a vypa¾ovacím práškovým lakovaním v bielej farbe (RAL9016 ) zodpovedajúc DIN 55 900. Radiátory sú dodávané v ochrannej fólii s ochrannými rohmi, aby boli chránené pri doprave a montáži. Fóliamôže zosta na radiátoroch až do ukonèenia všetkých montážnych prác, aby sa ochránilo lakovanie. Táto fóliamôže zosta na radiátoroch aj pri vykurovaní budovy, pokia¾ výstupná teplota nepresiahne 60°C. Tlaková skúška pre menovitý tlak 10 bar.Preh¾ad typov Logatrend K-Profil12Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil 33.5 Rozmery radiátorov Logatrend K-ProfilProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 13


3 Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil3.6 Tepelné výkony pre všetky ve¾kosti radiátorov pri systémových teplotách 75/65 °CSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 300 mm9/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 300 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 300 mm (pokraèovanie)9/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 9/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 300 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu14Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil 3Systémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 400 mm10/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 400 mm pri teplotách vykurovaciehookruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 400 mm (pokraèovanie)10/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 10/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 400 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 15


3 Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-ProfilSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 500 mm11/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 500 mm pri teplotách vykurovaciehookruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 500 mm (pokraèovanie)11/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 11/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 500 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu16Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil 3Systémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 600 mm12/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 600 mm pri teplotách vykurovaciehookruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 600 mm (pokraèovanie)12/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 12/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 600 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 17


3 Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-ProfilSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 900 mm13/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 900 mm pri teplotách vykurovaciehookruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 900 mm (pokraèovanie)13/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 13/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 900 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu18Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil 33.7 Tepelné výkony pre všetky ve¾kosti radiátorov pri systémových teplotách 70/55 °CSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/55 °C, stavebná výška radiátora 300 mm14/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 300 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu75/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/55 °C, stavebná výška radiátora 300 mm (pokraèovanie)14/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 14/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 300 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 19


3 Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-ProfilSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/55 °C, stavebná výška radiátora 400 mm15/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 400 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu75/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/55 °C, stavebná výška radiátora 400 mm (pokraèovanie)15/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 15/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 400 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu20Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil 3Systémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/55 °C, stavebná výška radiátora 500 mm16/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 500 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu75/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/55 °C, stavebná výška radiátora 500 mm (pokraèovanie)16/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 16/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 500 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 21


3 Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-ProfilSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/55 °C, stavebná výška radiátora 600 mm17/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 600 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu75/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/55 °C, stavebná výška radiátora 600 mm (pokraèovanie)17/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 17/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 600 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu22Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil 3Systémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/55 °C, stavebná výška radiátora 900 mm18/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 900 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu75/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/55 °C, stavebná výška radiátora 900 mm (pokraèovanie)18/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 18/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 900 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 23


3 Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil3.8 Tepelné výkony pre všetky ve¾kosti radiátorov pri systémových teplotách 55/45 °CSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 300 mm19/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 300 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 300 mm (pokraèovanie)19/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 19/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 300 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu24Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil 3Systémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 400 mm20/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 400 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 400 mm (pokraèovanie)20/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 20/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 400 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 25


3 Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-ProfilSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 500 mm21/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 500 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 500 mm (pokraèovanie)21/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 21/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 500 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu26Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-Profil 3Systémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 600 mm22/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 600 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 600 mm (pokraèovanie)22/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 22/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 600 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 27


3 Doskové radiátory Logatrend VK-Profil a K-ProfilSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 900 mm23/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 900 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 900 mm (pokraèovanie)23/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 23/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Profil a K-Profil so stavebnou výškou 900 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu28Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan 44 Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan4.1 Oblas použitia, exponenty a parametre na meter radiátora pre doskové radiátoryLogatrend VK-Plan a K-Plan24/1 Doskový radiátor Buderus Logatrend VK-Plan so sériovo integrovanou ventilovou sadou a termostatickou hlavicou (dodatoènépríslušenstvo )24/2 Technické údaje doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan1) Normovaný tepelný výkon pod¾a DIN EN 442Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 29


4 Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan4.2 Popis radiátorov Logatrend VK-PlanLogatrend VK-Plan Doskový radiátor s hladkou prednou plochou vedúcou vodu, ktorá umožòuje rovnomerné vysoké odovzdávanietepla (žiadna zavesená doska), zadná strana je profilovaná. Dodáva sa v 7 typoch, 15 dåžkach (400-3000 mm) a 5 výškach (300-900 mm). Tepelný výkon pod¾a DIN EN 442. Kvalita produktu dokumentovaná znaèkou kvality RAL-RG 618. Konštrukcia zodpovedá požiadavkám pod¾a predpisov o bezpeènosti pri práci. Hladký doskový radiátor s integrovaným ventilom vpravo a utesnenou záslepkou a odvzdušòovacou zátkou. Pod¾a výkonu radiátora je od výroby namontovaný do radiátora jeden z dvoch optimalizovaných zabudovanýchventilov. Zabudovaný ventil "N" (èervená nastavovacia hlavica) je dimenzovaný na väèšie objemové prietokya vhodný pre jednorúrovú prevádzku. Zabudovaný ventil "U" (žltá nastavovacia hlavica) je nastavený namenšie objemové prietoky. Oba zabudované ventily majú v spojení s termostatickými hlavicami plnenými plynom(napríklad Danfoss RA) v celom rozsahu hodnôt k v odchýlku P ≤ 1 K. Z lepšieho správania sa pri reguláciioproti konvenèným zabudovaným ventilom s odchýlkou P ve¾kou 2-3 K vyplýva pod¾a DIN V 4701/10 v novostavbeúspora energie až 5 %, v závislosti od stavu budovy môže by aj vyššia. Zabudované ventily s vonkajším plynulým prednastavením k v hodnoty umožòuje hydraulické vyváženie beznáradia. Doskové radiátory pre dvojrúrovú prevádzku, pri jednorúrovej prevádzke použite¾né v spojení s jednorúrovoubypass- armatúrou. Jednoduchá montáž zospodu pomocou vonkajšieho závitu G ¾ pod¾a DIN V 3838 a tým opticky nenápadnévedenie rúr. Všetky radiátory sú pripravené pre montážny systém Buderus BMS plus pre rýchlu montáž na stenu. Radiátory sa dodávajú opatrené základným náterom a vypa¾ovacím práškovým lakovaním v bielej farbe (RAL9016) zodpovedajúc DIN 55 900. Dodávané sú s boènými dielmi a demontovate¾nou krycou mriežkou. Radiátory sú dodávané v ochrannej fólii s ochrannými rohmi , aby boli chránené pri doprave a montáži. Fóliamôže zosta na radiátoroch až do ukonèenia všetkých montážnych prác, aby sa ochránilo lakovanie. Táto fóliamôže zosta na radiátoroch aj pri vykurovaní budovy, pokia¾ výstupná teplota nepresiahne 60 °C. Radiátory sú dodávané so zabudovaným ventilom s ochrannou plastovou krytkou, ktorá slúži ako ochranapoèas stavebných prác. Ovládanie ventilu bez snímacieho prvku je možné. Neskoršie nastavenie teploty a reguláciaprebieha potom vždy cez jednotlivú termostatickú hlavicu. Tlaková skúška pre menovitý tlak 10 bar.Preh¾ad typov Logatrend VK-Plan1) Termostatická hlava nie je rozsahom dodávky30Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan 44.3 Rozmery radiátorov Logatrend VK-PlanProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 31


4 Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan4.4 Popis radiátorov Logatrend K-PlanLogatrend K - Plan Doskový radiátor s hladkou prednou plochou vedúcou vodu, ktorá umožòuje rovnomerné vysoké odovzdávanietepla (žiadna zavesená doska), zadná strana je profilovaná. Dodáva sa v 7 typoch, 15 dåžkach (400-3000 mm) a 5 výškach (300-900 mm). Tepelný výkon pod¾a DIN EN 442. Kvalita produktu dokumentovaná znaèkou kvality RAL-RG 618. Konštrukcia zodpovedá požiadavkám pod¾a predpisov o bezpeènosti pri práci. Všetky radiátory sú pripravené pre montážny systém Buderus BMS plus pre rýchlu montáž na stenu. Jednoduchá montáž pripojenia rúr pomocou vnútorného závitu G ½". Radiátory sa dodávajú opatrené základným náterom a vypa¾ovacím práškovým lakovaním v bielej farbe (RAL9016) zodpovedajúc DIN 55 900. Dodávané sú s boènými dielmi a demontovate¾nou krycou mriežkou. Radiátory sú dodávané v ochrannej fólii s ochrannými rohmi, aby boli chránené pri doprave a montáži. Fóliamôže zosta na radiátoroch až do ukonèenia všetkých montážnych prác, aby sa ochránilo lakovanie. Táto fóliamôže zosta na radiátoroch aj pri vykurovaní budovy, pokia¾ výstupná teplota nepresiahne 60 °C. Tlaková skúška pre menovitý tlak 10 bar.Preh¾ad typov Logatrend K-Plan32Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan 44.5 Rozmery radiátorov Logatrend VK-PlanProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 33


4 Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan4.6 Tepelné výkony pre všetky ve¾kosti radiátorov pri systémových teplotách 75/65 °CSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 300 mm25/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 300 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 300 mm (pokraèovanie)25/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 25/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 300 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu34Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan 4Systémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 400 mm26/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 400 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 400 mm (pokraèovanie)26/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 26/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 400 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 35


4 Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-PlanSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 500 mm27/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 500 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 500 mm (pokraèovanie)27/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 27/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 500 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu36Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan 4Systémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 600 mm28/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 600 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 600 mm (pokraèovanie)28/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 28/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 600 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 37


4 Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-PlanSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 900 mm29/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 900 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 75/65 °C, stavebná výška radiátora 900 mm (pokraèovanie)29/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 29/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 900 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 75/65 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu38Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan 44.7 Tepelné výkony pre všetky ve¾kosti radiátorov pri systémových teplotách 70/55 °CSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 70/55 °C, stavebná výška radiátora 300 mm30/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 300 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu70/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 70/55 °C, stavebná výška radiátora 300 mm (pokraèovanie)30/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 30/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 300 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 70/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 39


4 Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-PlanSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 70/55 °C, stavebná výška radiátora 400 mm31/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 400 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu70/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 70/55 °C, stavebná výška radiátora 400 mm (pokraèovanie)31/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 31/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 400 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 70/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu40Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan 4Systémové teploty ϑ V /ϑ R = 70/55 °C, stavebná výška radiátora 500 mm32/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 500 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu70/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 70/55 °C, stavebná výška radiátora 500 mm (pokraèovanie)32/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 32/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 500 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 70/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 41


4 Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-PlanSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 70/55 °C, stavebná výška radiátora 600 mm33/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 600 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu70/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 70/55 °C, stavebná výška radiátora 600 mm (pokraèovanie)33/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 33/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 600 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 70/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu42Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan 4Systémové teploty ϑ V /ϑ R = 70/55 °C, stavebná výška radiátora 900 mm34/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 900 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu70/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 70/55 °C, stavebná výška radiátora 900 mm (pokraèovanie)34/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 34/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 900 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 70/55 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 43


4 Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan4.8 Tepelné výkony pre všetky ve¾kosti radiátorov pri systémových teplotách 55/45 °CSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 300 mm35/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 300 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 300 mm (pokraèovanie)35/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 35/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 300 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu44Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan 4Systémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 400 mm36/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 400 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 400 mm (pokraèovanie)36/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 36/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 400 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 45


4 Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-PlanSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 500 mm37/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 500 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 500 mm (pokraèovanie)37/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 37/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 500 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu46Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-Plan 4Systémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 600 mm38/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 600 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 600 mm (pokraèovanie)38/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 38/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 600 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 47


4 Doskové radiátory Logatrend VK-Plan a K-PlanSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 900 mm39/1 Tepelné výkony doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 900 mm pri teplotách vykurovacieho okruhu55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchuSystémové teploty ϑ V /ϑ R = 55/45 °C, stavebná výška radiátora 900 mm (pokraèovanie)39/2 Tepelné výkony (pokraèovanie tabu¾ky 39/1) doskových radiátorov Logatrend VK-Plan a K-Plan so stavebnou výškou 900 mm priteplotách vykurovacieho okruhu 55/45 °C a rôznych vzažných teplotách vzduchu48Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Pracovné listy 55 Pracovné listy5.1 Hydraulické pripojenie doskového radiátora Logatrend s integrovanou ventilovousadouPrednastavenie k v - hodnotyDoskové radiátory Logatrend VK-Profil a VK-Plan súod výroby vybavené ventilovou sadou pre dvojrúrkovúprevádzku. Do sady je zabudovaný ventil DanfossN 13G0482 alebo U 13G0483). Zabudovaný ventil mávonkajšie plynulé nastavovanie hodnoty k v so zrete¾nýmoznaèením a upchávkou. Hydraulické vyváženiemôže by vykonané bez náradia. Zabudovaný ventil jeprednastavený na hodnotu "N". Pomocou nastavite¾néhozabudovaného ventilu je možné bez náradiajednoducho a presne realizova dimenzované prednastavenéhodnoty k v .Hodnota k v získaná výpoètom siete potrubia urèí èíslonastavenia zabudovaného ventilu. Èíslo nastavenia saurèí na základe nomogramu alebo tabu¾ky. Nastavenieje možné zvoli plynulo medzi èíslami 1 až 7. Prednastaveniak v je možné meni aj poèas prevádzkyvykurovacej sústavy. Hodnoty k v sú uložené aj voforme ventilových dát pod¾a VDI 3805 pre dimenzaènýsoftware.Nomogram hodnoty k v /èísla nastaveniaVýpoètom siete potrubí sa urèí hodnota k v pre každýradiátor a tým aj prednastavenie ventilovej sady. Hodnotak v sa urèí na základe nomogramu a zodpovedámatematickému vzorcu:Kde znamená:Δp1 = barΔp2 = tlaková strata hotového radiátora vrátane zabudovaného. ventilu a termostatickej hlavice v barochV 1 = hodnota k v (napríklad 0,8) v m 3 /h.V 2 = množstvo vody prúdiacej cez radiátor vypoèítanéz tepelného výkonu a teplotného rozdielu medzivýstupom a spiatoèkou v m 3 /hPre menšie sústavy sa môžu pre jednoduchý približnývýpoèet hodnoty k v použi tabu¾ky. Zodpovedajúctepelnému výkonu radiátora a teplotnému spádu sústavysa zistia hodnoty k v a èísla nastavenia (Δp =0,1bar).Termostatické hlavice (snímacie elementy)Prevedenie zabudovate¾ného ventilu umožòuje priamumontáž termostatických hlavíc nasledovných výrobcov:BuderusDanfoss séria RA 2000, RAWOventrop Uni LDHeimeier VKMNG Thera DAPre montáž ostatných výrobkov sú potrebné adaptéry,o ktorých podajú informácie výrobcovia termostatickýchhlavíc.Radiátory sú dodávané so zabudovaným ventiloms ochrannou plastovou krytkou, ktorá slúži ako ochranapoèas stavebných prác. Ovládanie ventilu bez snímaciehoprvku je možné. Neskoršie nastavenie teplotya regulácia prebieha potom vždy cez jednotlivútermostatickú hlavicu.Pripojenie na rúrové rozvodyRozde¾ovaè je vybavený vonkajším závitom G ¾, èoponúka výrazné výhody pri montáži, napríklad nákrutkyso zvieracím krúžkom a armatúry môžu by montovanépriamo bez utesnenia.Rozstup medzi výstupom a pripojením spiatoèky je50 mm. Pomocou rôznych sád skrutkových spojenímôžu by pripojené rúry z medi a ocele ako ajplastové rúry cez nákrutky so zvieracím krúžkom.Pripojenie na rozvody sa robí odspodu a tým vznikneopticky ideálne vedenie rozvodov.Pri použití tenkostenných mäkkých rúr je potrebnépoužitie oporných púzdier. Je nutné dba namontážne predpisy výrobcu potrubia.Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 49


5 Pracovné listyJednorúrková prevádzkaDoskové radiátory Logatrend s integrovanou ventilovousadou sú univerzálne pre použitie v jednorúrkovýchrozvodoch. Tu sa používajú jednorúrkové armatúrys integrovaným, nastavite¾ným obtokom. Zabudovanýventil je potrebné prevádzkova v polohe "N".Pomocou jednorúrkovej obtokovej armatúry sanastavením vretena obtoku nastaví rozde¾ovací pomervody v okruhu a tým sa nastaví aj podiel radiátora.Pre nastavenie podielu radiátora z celkového hmotnostnéhoprietoku (rozde¾ovací pomer) je potrebnézoh¾adni nomogramm pre jednorúrkovú prevádzku.Pre dosiahnutie požadovaného rozdelenia vody jepotrebné vypoèíta podiel radiátora a prispôsobi napožadovaný výkon radiátora.Pre správnu funkciu cirkulácie vykurovacej vody v radiátoreje potrebné obtok pomocou vretena otvori,prípadne uzavrie.Rozdelenie vody je závislé:- od odporu v radiátore s ventilovou sadou plusjednorúrkovej obtokovej armatúry- tlaku èerpadla, prípadne tlaku sústavy.Strata zaslepenímV jednorúrkovom systéme vznikajú tepelné mostyv dôsledku vody prúdiacej cez obtok. Preto môže bypri jednorúrkovom systéme a pri uzavretej termostatickejhlavici týmto prúdením radiátor mierne ohrievaný.50Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Pracovné listy 5Charakteristika zabudovate¾ného ventilu "N" v spojení s termostatickou hlavicou Danfoss RA (plynovýsnímací element)hodnota k V - nomogram pre dvojrúrkový systémÈísla nastavenia a hodnoty k v zabudovate¾ného ventilu "N" v spojení s termostatickou hlavicou Danfoss RAÈísla nastavenia a hodnoty k v zabudovate¾ného ventilu "N" v spojení s kvapalným snímacím elementomProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 51


5 Pracovné listyCharakteristika zabudovate¾ného ventilu "U" v spojení s termostatickou hlavicou Danfoss RAhodnota k V - nomogram pre dvojrúrkový systémÈísla nastavenia a hodnoty k v zabudovate¾ného ventilu "U" v spojení s termostatickou hlavicou Danfoss RAÈísla nastavenia a hodnoty k v zabudovate¾ného ventilu "U" v spojení s kvapalným snímacím elementom52Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Pracovné listy 55.2 Diagramy pre výpoèet prietokového odporu pre Logatrend K-Profil a K-PlanDiagram prietoku Logatrend K-ProfilProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 53


5 Pracovné listyDiagram prietoku Logatrend K-Plan54Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Pracovné listy 55.3 Postup pri dimenzovaní jednorúrkového systémuPostup pri dimenzovaní radiátorov je znázornený nanasledujúcom príklade doskového radiátora s integrovanouventilovou sadou v jednorúrkovej prevádzke.Všetky výpoèty sú preh¾adne zoradené v nasledujúcichtabu¾kách.Výpoèet vychádza z teplotného spádu Δϑ K a výstupnejteploty vykurovacieho okruhu ϑ VK .- Δϑ K = 15 K- ϑ VK = 70 °C1. Predpokladom . je znalos normovanej tepelnej . potrebyQ NK vykurovacieho okruhu a Q N všetkýchpriestorov, v ktorých sú umiestnené radiátory. Tuudáva DIN EN 12831 rovnicu pre teoretický výpoèetnormovanej tepelnej potreby pri normovýchpodmienkach.2. Dimenzovanie radiátora zaèína výpoètom.hmotnostnéhoprietoku vykurovacieho okruhu m K v závislostiod normovej . tepelnej potreby vykurovaciehookruhu Q NK , ktorá vznikla zo sumy hodnôt normovejtepelnej potreby Q N jednotlivých priestorov...3. Tepelný výkon radiátorov.Q HK sa riadi pod¾a normovejtepelnej potreby Q N jednotlivých priestorova poètom radiátorov predpokladaných v priestoroch.V prvej a druhej miestnosti sa predpokladajúdva radiátory..Musí sa uskutoèni urèenie tepelnéhovýkonu Q HK radiátorov pre pokrytie normovej.tepelnej potreby Q N ..4. Údaj celkového tepelného výkonu radiátorov Q i ,ktoré sú zabudované pred vykurovacím okruhom,ktorý sa posudzuje, slúži pre zistenie výstupnejteploty ϑ VHK radiátorov.Z výkonovej bilancie v týchto bodoch sa vypoèítavýstupná teplota ϑ VHK radiátora.8. Výpoètom teploty spiatoèky ϑ RHK sú parametre vykurovaciehomédia pre posudzovaný radiátorkompletne zistené.9. Ako vzažné teploty vzduchu ϑ L platia pod¾a DINEN 12831 pre výpoèet tepelnej potreby použiténormované vnútorné špecifické teploty.10.Teplota prehriatia vykurovacieho média Δϑ zodpovedáskutoènej teplote prehriatia vykurovaciehomédia pre dimenzovanie, to znamená dimenzaènúsystémovú teplotu vykurovacieho okruhu.11.Pre faktor prepoèítania F je základom exponentradiátora n=1,3. Pri ostatných typoch radiátorov jepotrebné exponenty n potrebné prevzia z katalógua faktory prepoèítania získa . výpoètom.12.Z tepelného výkonu radiátora Q HK pri dimenzaènýchpodmienkach sa dá vypoèíta normovaný tepelnývýkon re normované podmienky (systémováteplota 75/65/20 °C). Pod¾a normovaného tepelnéhovýkonom je možné uskutoèni výber radiátoraz katalógu radiátorov. Pri dodržaní urèitých geometrickýchrozmerov jestvuje možnos pomocouzmeny hmotnostného prietoku vykurovacieho médiaovplyvni tepelný spád radiátora a aj jeho teplovýmennúplochu. Postup výpoètu je potrebné opakovaod kroku 6 s výpoètom hmotnostného prietokuv závislosti od podielu hmotnostného prietoku(x max = 50 % ).13.Diferenèný tlak ventilov Δp v na radiátoroch vyplýva.pre koneèný hmotnostný prietok radiátora m HKz nomogramu hodnoty k V pre jednorúrkový systém.Tu je potrebné hmotnostný prietok m HK pre-..poèíta na objemový prietok V HK . Pod¾a nasledujúcejrovnice možno pre hustotu vykurovacieho médias dostatoènou presnosou poèíta s ρ = 1 kg/l,takže hodnoty objemového prietoku a hmotnostnéhoprietoku sú identické a odlišujú sa iba v jednotkách.5. U podielu hmotnostného prietoku x sa uvažujepredbežná hodnota 35 %.6. Tu sa uskutoèní prepoèet z percentuálneho.podieluhmotnostného prietoku radiátorov m HK na hmotnostnýprietok vykurovacieho okruhu m K v abso-.lútnej hodnote (kg/h). .7. Tepelný výkon radiátorov Q i zodpovedá pred posudzovanýmradiátorom i rozdielu tepelného výkonuprietoku vykurovacieho média v bodoch 1 a 2.Kde.znamená :V HK objemový prietok radiátora v l/hρ hustota vykurovacieho média v kg/l14.Suma diferenèných tlakov ventilov radiátorov sastáva spolu s tlakovými stratami rozvodov (napríklads ohybmi a kolenami) súèasou celkovej tlakovejstraty vykurovacieho okruhu. Odpory prúdeniavo vykurovacom okruhu vyvolávajú vo vykurovacomokruhu v závislosti od hmotnostného prietokutlakové straty, ktoré sú kompenzované správnedimenzovaným èerpadlom pre potrebný hmotnostnýprietok.Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 55


5 Pracovné listyJednorúrkový systémNomogramm hodnoty k v pre jednorúrkový systémNastavenia obtokuZabudovate¾ný ventil NZabudovate¾ný ventil U1) Kompletne otoèi doprava, potom nastavi smerom do¾ava pod¾a tabu¾ky56Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Pracovné listy 5Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 57


6 Príslušenstvo radiátorov6 Príslušenstvo radiátorov6.1 Príslušenstvo pre montáž radiátorov58Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002


Príslušenstvo radiátorov 66.2 Termostatické hlavice a termostatické ventily, pripojovacie príslušenstvo radiátorovProjekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002 59


6 Príslušenstvo radiátorovTermostatické hlavice a termostatické ventily, pripojovacie príslušenstvo radiátorov60Projekèné podklady - Parametre a tepelné výkony doskových radiátorov - 02/2002

More magazines by this user
Similar magazines