Powiatowe ABC... Maj-Czerwiec 2009 - Powiat Radziejowski

radziejow.pl

Powiatowe ABC... Maj-Czerwiec 2009 - Powiat Radziejowski

10 lat Powiatu RadziejowskiegoRADNI I KADENCJIRADY POWIATURADNI II KADENCJIRADY POWIATURoman Szczerbiak – StarostaRadziejowskiMarianna PatorskaZygmunt SosnowskiEdward KubisiakBożena PłaczkowskaMarek DybowskiElżbieta GermanowskaWanda WiatrowskaWłodzimierz GorzyckiHenryk FerLeszek WąsowiczJan NocońZygmunt BorkowskiZygmunt ŚwiątkowskiMarian GadalińskiTomasz KuźbaJerzy WaszakJan KowalskiMarek KardaszRoman JasińskiJan WojciechowskiAnna PatykKazimierz WaszakMirosław LinowieckiMarek OkuniewskiLucjan WalczakLucjan Walczak – StarostaRadziejowskiLeszek WąsowiczJan WojciechowskiJerzy WaszakJan KowalskiJan NocońWłodzimierz GorzyckiZygmunt ŚwiątkowskiMarek TrawińskiGrzegorz ŁojewskiHenryk GapińskiTeofil PieścińskiIdzi PieścińskiHalina UrbańskaAleksandra PaliwodaRoman SzczerbiakHenryk OrłowskiRADNI III KADENCJI RADY POWIATUI rząd. Od lewej: Piotr Kostecki, Edward Kubisiak, Marian Zieliński – Starosta Radziejowski, Halina Urbańska,Leszek Rosół, Lucjan Walczak, Marek DybowskiII rząd. Od lewej: Stefan Paliwoda, Arkadiusz Szczurowski, Jan Wojciechowski, Stanisław Kwiatkowski, WiesławBogdański, Roman Grzegorzewski, Grzegorz ŁojewskiIII rząd. od lewej: Piotr Kalinowski, Włodzimierz GorzyckiPonadto: Jerzy Waszak (nieobecny na zdjęciu)


10 lat Powiatu RadziejowskiegoX Jubileuszowy Festiwal Piosenki Francuskiejterowe, pracownie żywienia, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejgabinety doradztwa zawodowego, gabinety logopedyczne,w ZSM pracownie komputerowe, siłownie, pracownieżywieniowe, w ZSiP wykonano sale rehabilitacyjne, zakupionosamochód dla młodzieży niepełnosprawnej.Aby usprawnić funkcjonowanie szkół, przeprowadziliśmyszkolenia w zakresie elektronicznego arkusza organizacji pracyszkół oraz – od dwóch lat – przeprowadzamy elektroniczny nabórdo szkół ponad gimnazjalnych.Staramy się również wprowadzać nowe kierunki kształceniadla młodzieży, aby iść z duchem czasu i potrzebami rynkupracy.Placówki mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami, tychosiągnięć jest tak dużo, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia.Każda szkoła posiada swoją stronę internetową, na którezapraszamy wszystkich zainteresowanych. Nasza młodzieżbardzo chętnie bierze udział w różnych imprezach o zasięgupowiatowym, wojewódzkim, a nawet krajowym. Okazją do tegosą między innymi: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiejczy Ogólnopolski Konkurs Literacki Franciszka Becińskiego.Na szczególną uwagę zasługują chłopcy z drużyny strzeleckiejdziałającej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie,którzy już od kilku lat są najlepszą drużyną strzelecką w całymwojewództwie kujawsko- pomorskim.Wysokie zaangażowanie Powiatu Radziejowskiego w rozwójoświaty został zauważony i uzyskał wielkie uznanie w OgólnopolskimKonkursie – „Samorząd na 6” – jako najlepszy samorządw województwie kujawsko-pomorskim, wspierający ponadgimnazjalneplacówki. Dwukrotnie zajęliśmy pierwsze miejsce.Tak wysokie uznanie jest motywacją do jeszcze lepszego działaniai wspierania szkół w ich rozwój, mimo że problemów i trudnościw szkolnictwie nie brakuje żadnemu samorządowi.W najbliższych planach jest: budowa basenu przy ZSM, salikoncertowej przy Szkole Muzycznej oraz obserwatorium astronomicznegoprzy ZS i P i Orlik 2012.Dariusz JałoszyńskiWicestarosta Radziejowski2. OCHRONA ZDROWIADo 31 grudnia 1998 r. organem założycielskim SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowiebył wojewoda włocławski. SPZOZ w Radziejowie był użytkownikiemwieczystym gruntu i właścicielem budynków. Z dniem1 stycznia 1999 r. wskutek reformy administracji samorządowejutworzony został Powiat Radziejowski, a Rada Powiatu w Radziejowiestała się organem tworzącym zakład.Od 24 marca 2004 r., Powiat Radziejowski ustanowił nieodpłatniena czas nieokreślony na rzecz SPZOZ w Radziejowieprawo użytkownika udziałów Powiatu Radziejowskiego wewspółwłasności działek gruntu i nieruchomości. Podstawowymprzedmiotem działalności zakładu jest udzielanie świadczeńzdrowotnych i promocja zdrowia. Zadania wykonywane sąw zakresie: opieki podstawowej, opieki specjalistycznej, lecznictwastacjonarnego, opieki doraźnej i ratownictwa medycznego.Realizują je następujące jednostki i komórki organizacyjne:szpital, dział pomocy doraźnej, poradnie specjalistyczne, przychodnierejonowe, dział diagnostyki medycznej, dział fizjoterapiii działy: administracyjny, techniczny i statystyczny.Od 1 stycznia 1999 r. rozpoczęto wieloletni proces restrukturyzacjiszpitala. Obejmowała ona strukturę świadczeń zdrowotnych,strukturę organizacyjną i modernizację zaplecza, a jejcelem było dostosowanie się do lokalnego rynku usług medycznych,ciągłe podwyższanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,doposażenie zakładu i racjonalizacja kosztów zmierzającado ich zbilansowania z przychodami i wypracowanianadwyżki finansowej.W latach 2000-2003 gminne i wiejskie ośrodki zdrowiaprzekształcone zostały w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,w większości pracujące do dnia dzisiejszego w byłychobiektach SPZOZ w Radziejowie. Przy SPZOZ w Radziejowieutworzona została przychodnia rejonowa dobrze funkcjonującado dnia dzisiejszego. Rozszerzone zostało ambulatoryjnielecznictwo specjalistyczne. Uruchomione zostały nowe poradnie:rehabilitacyjna, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedyczna,kardiologiczna, urologiczna, psychologiczna, diabetologiczna,neonatologiczna, preluksacyjna. Rozszerzone zostało lecznictwozamknięte. W omówionym okresie powiększono szpitalo 36 łóżek. Utworzono oddział terapii uzależnienia od alkoholuz pododdziałem detoksacyjnym, powiększono oddziały: rehabilitacyjny,reumatologiczny oraz zakład opiekuńczo-leczniczy.Utworzony został podstawowy zespół ratownictwa medycznegow Byczu i zwiększono zakres badań diagnostycznych.W 2004 r. oddano do eksploatacji nowoczesną kotłownięolejowo-gazową. Koszt inwestycji ok. 2 mln zł w całościpokryty z środków zewnętrznych w latach 2005-2006 dokonanowymiany zewnętrznej sieci szpitalnej za kwotę ponad820 tys. zł. w całości sfinansowaną z środków zewnętrznych.W 2006 r. wykonano pochylenie dla osób niepełnosprawnychza sumę około 200 tys. zł przy udziale środków własnych40 tys. zł. W latach 2000-2001 wymieniono okna za wartość600 tys. zł środków własnych. Przez cały okres remontowanesą pomieszczenia i obiekty, a ich wartość od 1.01.1999 r. do31.12.2008 r.wyniosła ok. 1,3 mln zł. W przedmiotowym okresiezakupiono sprzęt medyczny i współpracując z nim wrazz wyposażeniem za wartość ok. 3,8 mln zł. to środki pozyskanez różnych źródeł zewnętrznych.


10 lat Powiatu RadziejowskiegoZakład będzie się nadal rozwijał, powiększałofertę zdrowotną dla miejscowejpopulacji oraz dalszej ludności spoza granicPowiatu. Struktura będzie elastyczniedostosowywana do realnych zapotrzebowań.Na bieżąco dokonane zostaną zakupynowoczesnego sprzętu medycznego zakwotę blisko 6 mln zł, z czego 3,5 mln tośrodki unijne w ramach RPO. Najpoważniejszepozycje, które zostaną zakupioneto: aparat rtg, mammograf, aparatura nablok operacyjny, aparatura kardiologiczna,aparat USG i inna aparatura diagnostyczna.Wzbogacimy się w kolejny ambulanssanitarny. Nadal będą remontowane kolejneoddziały szpitalne celem dostosowaniaich do standardów określonych przepisamiprawa. Również na bieżąco dobudowanebędą pomieszczenia i podjazdy do ambulansówsanitarnych za kwotę ok. 800 tys. zł.W latach kolejnych planuje się rozbudowęszpitala oraz dalszą modernizację istniejącejinfrastruktury, w tym termomodernizacjęobiektów, modernizację sieci energetycznej,wodociągowej i kanalizacyjnej.Od lewej panowie: Senator RP Mariusz Lewicki, Zbigniew Zajączkowski, Henryk Gapiński, Jarosław Sobieski,Wicewojewoda Arkadiusz Horonziak, w lipcu 2003 roku w trakcie wizytacji szpitalaZbigniew SkoniecznyDyrektor Samodzielnego PublicznegoZakładu Opieki Zdrowotnej3. KULTURA I SPORTKulturaDecyzją uchwały Rady Powiatu oraz Rady Miasta MiejskiejBibliotece Publicznej w Radziejowie 6 czerwca 2000 roku powierzonozadania powiatowe, nadając nazwę w brzmieniu Miejskai Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie. Bibliotekana realizację projektów powiatowych otrzymuje kwotę w wysokości60 tys. zł.Od 2001 roku utworzono stanowisko instruktora powiatowego,obowiązki te powierzono Danucie Wielgosz, która wspomagamerytorycznie biblioteki samorządowe w Powiecie. Bibliotekajest centralną instytucją kultury o szerokiej działalności wobecużytkowników, centrum edukacji, informacji, kultury, placówkąspołeczno-kulturalną.Dzięki otrzymanym środkom z PFRON i Starostwa Powiatowegow Oddziale dla dzieci utworzono 2 stanowiska komputerowedla osób niepełnosprawnych.Ponadto Starostwo Powiatowe wspomaga bibliotekę np.w modernizacji pomieszczeń i zakupie sprzętu.Placówka organizując działalność kulturalną, otrzymuje dodatkoweśrodki na, np.: Ogólnopolski Konkurs Literacki im.F. Becińskiego, Powiatowy Konkurs Krasomówczy, PowiatowyKonkurs Fotograficzny „Powiat Radziejowski w obiektywie”,Powiatowy Konkurs Recytatorski dla najmłodszych czytelnikówz Powiatu w ramach edukacji czytelniczej „Książka dla dziecka”.Książnica Radziejowska jako centrum informacji o regioniedba o promocję twórców naszego Powiatu organizując wystawy,spotkania autorskie, spotkania z twórcami regionu.Starostwo Powiatowe promuje lokalne poetki: MałgorzatęPietrzak z Dębianek i Annę Cybulską, wspomagając finansowowydanie tomików poetyckich i promocję książek, a także artystównaszego regionu: Macieja Maciejewskiego, Marka Marynowskiego,Aleksandrę Sas-Wisłocką, Alinę Miętkiewicz.W bibliotece swoje prace wystawiają dzieci i młodzież zespecjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie,Zespołu Szkół i Placówek.Praca Biblioteki i Bibliotekarzy na rzecz Powiatu Radziejowskiegojest także doceniana przez Starostwo Powiatowe. Zapromocję regionu, szeroką działalność kulturalną, promocjętwórców Powiatu wyrażają podziękowanie wszystkim bibliotekarzompodczas Powiatowego Dnia Bibliotekarza.Halina PaczkowskaDyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki PublicznejSport na terenie PowiatuNa terenie Powiatu Radziejowskiego odbywa się wiele imprezsportowych, w których uczestniczy młodzież ze szkółśrednich, gimnazjalnych oraz podstawowych. Za ich organizacjęodpowiedzialny jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.Swym działaniem obejmuje szkoły ze wszystkich gmin naszegopowiatu. Związek popularyzuje kulturę zdrowotną, fizyczną, higienicznytryb życia, stwarza utalentowanej sportowo młodzieżymożliwość osiągnięcia mistrzostwa.Członkami Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego sąprzede wszystkim nauczyciele ze wszystkich szkół z terenu powiatu.Dzięki nim uczniowie mogą uczestniczyć w wielu imprezachsportowych i rekreacyjnych na naszym terenie, a następniereprezentować Powiat Radziejowski na szczeblu wojewódzkimoraz ogólnopolskim. Młodzież i dzieci z naszych szkół godniereprezentują swoje placówki, a zarazem nasz powiat w grachsportowych, lekkiej atletyce, biegach przełajowych, tenisiestołowym, szachach, zajmując wysokie miejsca w rywalizacjiz uczniami innych szkół województwa kujawsko-pomorskiego.Należy podkreślić, że organizowanie imprez i zawodów sportowychjest możliwe dzięki wsparciu Starostwa Powiatowegow Radziejowie, które finansuje działalność Powiatowego SzkolnegoZwiązku Sportowego.Piotr Krupiński


10 lat Powiatu Radziejowskiego4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEKomenda Powiatowa PolicjiWspółpraca policji ze Starostwem, miastamii gminami trwa nieprzerwanie od lat. Wszystko toma służyć poprawie stanu bezpieczeństwa i porządkupublicznego.Główne cele radziejowskiej policji realizowanew codziennej służbie to:– kształtowanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Radziejowskiego,– wspieranie społecznej aktywności w zakresie poprawy bezpieczeństwa,– współdziałanie z samorządem terytorialnym,– pozyskiwanie środków na finansowanie zadań związanychz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego naterenie naszego Powiatu,– finansowanie zakupów środków transportowych, sprzętu,środków łączności oraz innych zakupów na rzecz bezpieczeństwapublicznego.Najlepszym przykładem bardzo dobrej współpracy samorządówz Policją jest finansowanie zakupu pojazdów przezsamorządy w Piotrkowie Kujawskim, Osięcinach i Dobrem,dofinansowanie zakupu paliwa oraz wyposażenia, np. sprzętukomputerowego.Współpraca z jednostkami Policji garnizonu radziejowskiegoodbywa się na podstawie przyjętych programów bezpieczeństwa,podpisanych porozumień, a także współdziałania w ramachlokalnych komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego.W Dobrem i Piotrkowie Kujawskim współdziałanie obejmujetakże przeznaczenie środków na zabezpieczenie miejsc publicznychprzy użyciu technicznych środków ochrony osób orazmienia. W wielu placówkach oświatowych naszego regionudziała monitoring, który wspiera działania Policji w zakresiebezpieczeństwa.Starostwo Powiatowe oraz inne jednostki samorządu terytorialnegoangażują się w organizację eliminacji niższych etapówOgólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowymdla szkół podstawowych i gimnazjów. Władze samorządowechętnie włączają się w realizację programów promującychi wspierających poprawę bezpieczeństwa, edukowanie młodegopokolenia do prospołecznych zachowań. W szczególności należyzwrócić uwagę na realizację założeń programu w obszarach bezpieczeństwow szkole, mieście, gminie, Powiecie oraz przemocw rodzinie. Wymiernym efektem wspólnych przedsięwzięć przycoraz częściej spotykanym wsparciu finansowym ze strony samorząduterytorialnego, jest poprawa bezpieczeństwa i porządkupublicznego.Z okazji 10-lecia Powiatu w Radziejowskiego w imieniu kierownictwaKomendy Powiatowej Policji w Radziejowie orazswoim własnym na ręce Pana Starosty składam życzenia, bykolejne dziesięciolecia przyniosły jeszcze większe osiągnięciai sukcesy. Pragnę przy tym podziękować za wsparcie naszychdziałań, które zmierzają do poprawy stanu bezpieczeństwa jegomieszkańców i ich mienia, licząc na dalszy udział we wspólnychprzedsięwzięciach, umacniających społeczne poczucia bezpieczeństwa.asp. sztab. Piotr ChrupekUczestnicy akcji „Bezpiecznie na drodze”, uczniowie Szkoły Podstawowej w Radziejowie


10 lat Powiatu RadziejowskiegoHistoria Komendy Powiatowej PSPw RadziejowieZa datę rozpoczęcia działalności Komendy PowiatowejPaństwowej Straży Pożarnej w Radziejowiemożna uznać 1 stycznia 1999 roku. Jestto dzień wejścia w życie reformy administracyjnejkraju, w myśl której został utworzony Powiat Radziejowski.Zalążkiem nowo utworzonej Komendy PowiatowejPaństwowej Straży Pożarnej stała się istniejąca od 1997 rokuna ul. Szpitalnej 17 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza. Pomieszczeniabiurowe wynajmowane były w budynku na ul Kościuszki20/22. Kolejne lata to sukcesywna poprawa bazy lokalowejKomendy oraz warunków socjalnych odbywania służby przezstrażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. W roku 2002 r.dobudowano obiekt Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i przeniesionotam tymczasowo pomieszczenia biurowe z ul. Kościuszki20/22. W 2001 r. ze środków Starostwa Powiatowego w Radziejowiewybudowano lądowisko dla śmigłowców, z którego możekorzystać Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.W roku 2004 z udziałem środków finansowych Kujawsko-PomorskiegoUrzędu Wojewódzkiego przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej rozbudowano część administracyjną. W tym samymroku oddano do użytku nowe Powiatowe Stanowisko KierowaniaKomendanta Powiatowego. Wyposażone zostało w nowoczesnysprzęt informatyczny i łączności oraz oprogramowaniewspomagające podejmowanie decyzji przez pełniących tamsłużbę strażaków.W 2006 r. dokonano rozbudowy i gruntownej modernizacjiistniejącej części garażowej. Dokonano również remontu placumanewrowego przed garażami. Po podłączeniu w 2007 r.obiektów Komendy do instalacji gazu ziemnego modernizacjipoddano kotłownię oraz zamontowano solarny system wspomaganiapodgrzewania ciepłej wody. Równolegle z poprawąbazy lokalowej zwiększała się obsada osobowa funkcjonariuszy.Zwiększony został limit etatowy i pozyskano nowych pracowników.Przy pomocy Komendy Wojewódzkiej PaństwowejStraży Pożarnej w Toruniu oraz przy wsparciu administracji samorządowejzakupiono nowe samochody pożarnicze oraz uzupełnionowyposażenie w sprzęt do ratownictwa technicznego,chemiczno-ekologicznego i medycznego. Obecnie KomendaPowiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, dysponującniezbędnym specjalistycznym sprzętem, jest pewnymelementem systemu, mającym na celu bezpieczeństwo mieszkańcówpowiatu.Do największych czy najgroźniejszych podejmowanych akcjizaliczyć należy: działania związane z gaszeniem w grudniu 1999roku pożaru kotłowni Szkoły Podstawowej w Radziejowie, usuwanieskutków huraganów i nawałnic, jakie przetoczyły się przezteren Powiatu w lipcu 2001 roku oraz styczniu 2007 roku.W ramach sił i środków odwodów operacyjnych KomendantaGłównego Państwowej Straży Pożarnej również strażacy z Radziejowabrali udział w usuwaniu skutków powodzi w rejoniePruszcza Gdańskiego w roku 2001 oraz w roku następnym przytym samym rodzaju działań w rejonie Żuław Elbląskich.Do walki z pożarami i usuwaniem skutków miejscowych zagrożeństrażacy dysponują nowoczesnym sprzętem ratowniczymi pojazdami specjalistycznymi. Na przestrzeni ostatnichdziesięciu lat w tym zakresie również nastąpiły duże zmiany.Obecnie podział bojowy jednostki dysponuje: dwoma samochodamigaśniczymi, jednym lekkim samochodem ratowniczo-gaśniczym,autodrabiną i samochodem ze sprzętem dousuwania zagrożeń chemiczno-ekologicznych. Do ważniejszychi zarazem ciekawszych pozycji sprzętu ratowniczegozaliczyć należy: ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych dodziałań w zakresie ratownictwa technicznego, zestaw pneumatycznychpoduszek podnoszących, defibrylator, skokochronumożliwiający ewakuację osób z maksymalnej wysokości15 metrów, łódź ratowniczą z silnikiem zaburtowym, pompę--odkurzacz umożliwiającą usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnychz powierzchni gruntu.Strażacy pełniący służbę w podziale bojowym są wykwalifikowanymiratownikami.Cechą charakterystyczną zawodu strażaka jest ciągła koniecznośćpodnoszenia i uzupełniania posiadanych kwalifikacjizawodowych. Strażacy z Radziejowa ten wymóg spełniająniejako z nawiązką, czego odzwierciedleniem jest najwyższyw województwie wskaźnik wyszkolenia kadry.Piotr MuszyńskiKomendant PowiatowejPaństwowej Straży Pożarnej


10 10 lat Powiatu RadziejowskiegoPowiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaW roku 2001 wobec starań Starosty Radziejowskiego przyaprobacie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczyutworzono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznąw Radziejowie, która wchodzi w skład Państwowej InspekcjiSanitarnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Państwowa Inspekcja Sanitarna powołana została, by chronićzdrowie ludzi przed niekorzystnym wpływem szkodliwychi uciążliwych czynników środowiska oraz, by zapobiegać powstawaniuchorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Zadaniaswoje Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje przez:1. Sprawowanie nadzoru bieżącego i zapobiegawczego nadwarunkami:• higieny środowiska,• higieny pracy w zakładach pracy,• higieny procesów nauczania i wychowania,• higieny wypoczynku i rekreacji,• zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,• higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personelmedyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielanesą świadczenia zdrowotne.2. Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznejw zakresie chorób zakaźnych i innych, a także naprowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowieswoim działaniem nadzorowanym obejmuje teren PowiatuRadziejowskiego.Podejmowana współpraca przez Państwową Inspekcję Sanitarnąma na celu wzajemną wymianę informacji i doświadczeńw celu poprawy ogólnego poziomu i spójności w zakresiewykonywanych zadań. Do organów współpracujących z PSSERadziejów należą: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa InspekcjaWeterynaryjna, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna,Inspekcja Handlowa, Policja, Straż Pożarna, placówki naukowe,władze samorządowe.W ramach współpracy ze Starostą Radziejowskim PaństwowyPowiatowy Inspektor Sanitarny przekazuje roczną ocenęstanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu, cykliczne sprawozdaniaz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządkupublicznego oraz codzienne meldunki ze zdarzeń i zagrożeńkryzysowych. Wspólnie z Powiatowym Zespołem ReagowanieKryzysowego opracowane zostały procedury postępowaniaw ramach działań ustawowych Państwowej Inspekcji Sanitarnejstanowiące część Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego.Elżbieta MintusDyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-EpidemiologicznejPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego1. Zadaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego jest:• pełnienie całodobowego dyżuru, w celu zapewnienia przepływuinformacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,• współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organówadministracji publicznej,• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowaniaoraz systemu wczesnego ostrzegania ludności• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,• realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższaniagotowości obronnej państwa,• dokonywanie wstępnej sytuacji oraz powiadamianie Starosty,• przygotowywanie ostrzeżeń, komunikatów samorządówterytorialnych oraz dla środków masowego przekazu,• przekazywanie informacji o zdarzeniach do WojewódzkiegoCZK.2. W sytuacjach kryzysowych:• współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,poszukiwawcze i humanitarne,• dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;• śledzenie przebiegu prowadzonych przez władze samorządoweakcji ratunkowych o małym zasięgu,• zbieranie informacji o rozwoju sytuacji, przetwarzanie jeji przekazywanie do poszczególnych grup roboczych,• przekazywanie zadań i sposobów współdziałania, zgodniez decyzją szefa grupy do wykonawców (instytucji),przedsiębiorstw wydzielających siły i środki ratownicze lubmateriałowe,• nadzór nad przebiegiem realizacji zadań przez poszczególnychwykonawców.Powiatowy Zespół Zarządzania KryzysowegoStarosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przypomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanegoprzez starostę.Zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu następującezadania:• ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogącychmieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanietych zagrożeń,• przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie starościewniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechaniadziałań ujętych w planie reagowania kryzysowego,• przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanychz zagrożeniami,• opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego.Do uniwersalnych zasad zachowania się obywateli w sytuacjachzagrożeń, ułatwiających adaptację do trudnych warunkównależą:• szybkie działanie, ale bez paniki,• ciągłe słuchanie komunikatów radiowych,• zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego życia,• udzielanie pomocy ludziom potrzebującym,• rozsądne korzystanie z zapasów,• słuchanie rad i poleceń uprawnionych do kierowania w sytuacjachzagrożeń (straż pożarna, policja, specjalistycznegrupy ratunkowe),• w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejscazamieszkania,• wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz zabezpieczeniemienia.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w RadziejowiePowiatowy Inspektorat Weterynarii w Radziejowie powstał namocy ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dniem 1.01.1999 r.z przekształcenia terenowego oddziału Weterynarii w Radziejowie.W okresie od 1999 r. do stycznia 2003 r. był jednostką budżetową– jako administracja rządowa zespolona ze strukturamipowiatu podległa Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu poprzezWojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Staroście Radziejowskiemu.


12 10 lat Powiatu Radziejowskiegowszystkim doświadczenia zawodowego do wykonywania pracyna konkretnym stanowisku. Umożliwiają one praktycznie bezkosztowedla pracodawcy sprawdzenie potencjalnego pracownikaw rzeczywistych warunkach pracy. W latach 2004-2008z tych form skorzystały 3 442 osoby bezrobotne.Osoby mające pomysł na własny biznes mają możliwośćuzyskania finansowego wsparcia w jego rozpoczęciu. Jednorazoweśrodki na podjęcie działalności gospodarczej są środkamibezzwrotnymi i cieszą się rosnącą z roku na rok popularnością.Na przestrzeni lat 2004-2008 242 osoby otrzymały taką pomoc.Większość z nowopowstałych przedsiębiorstw funkcjonuje dodziś, generując nawet nowe miejsca pracy.Przedsiębiorcy zainteresowani utworzeniem nowych miejscpracy mają również możliwość uzyskania wsparcia w postacirefundacji wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy.Dzięki środkom przeznaczonym na tę formę w latach 2004-2008 powstało 81 nowych miejsc pracy.Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji społecznozawodowejklientów opieki społecznej, będących jednocześnieosobami bezrobotnymi nie posiadającymi prawa do zasiłku dlabezrobotnych. Prace społecznie użyteczne aktywizując osobykorzystające ze świadczeń społecznej, umożliwiają pozyskanieprzez nie środków finansowych przy jednoczesnym wykonywaniuw niewielkim wymiarze godzin prac na rzecz społecznościlokalnej. W latach 2004-2008 do prac społecznie użytecznychskierowano 391 osób.Łącznie w latach 2004-2008 z różnych form aktywizacji osóbbezrobotnych skorzystało ponad 5 800 osób.Katarzyna BruździńskaDyrektor Powiatowego Urzędu PracyOchrona środowiskaCechą charakterystyczną krajobrazu Powiatu Radziejowskiegooprócz nowoczesnego rolnictwa, czystej przyrody i pięknychzabytków są siłownie wiatrowe (ponad 50 szt.).Pod względem jakości środowiska, Powiat Radziejowski zaliczyćmożna do obszarów o relatywnie małym zanieczyszczeniuposzczególnych komponentów środowiska naturalnego. Dośćdobry stan środowiska naturalnego wynika głównie z charakterutego obszaru. Nasz Powiat ma typowy charakter rolniczy o niewielkiejkoncentracji dużych ferm drobiu i dużych gospodarstwrolnych z hodowlą bydła i trzody chlewnej i bardzo słabo rozwiniętymprzemyśle. Zidentyfikowane zagrożenia środowiskazwiązane są przede wszystkim z konsumpcyjnym trybem życiaoraz niedbałością o otaczające środowisko.We wszystkich gminach Powiatu jest dość dobrze rozwiniętainfrastruktura związana z ochroną środowiska: 17 ujęć wodypitnej z 1000 km sieci rozdzielczej, 5 oczyszczalni ścieków,rozbudowywana sieć kanalizacyjna, duża liczba oczyszczalniprzyzagrodowych.


10 lat Powiatu Radziejowskiego13Największym problemem Powiatu Radziejowskiego z zakresuochrony środowiska jest gospodarka odpadami komunalnymi.Istniejące składowiska odpadów komunalnych muszą byćsukcesywnie zamykane ze względu na zapełnienie lub niedostosowaniedo wymagań przepisów prawa, a odpady będądowożone do Międzygminnego Kompleksu UnieszkodliwianiaOdpadów Komunalnych w Machnaczu (gm. Brześć Kuj.), costwarza pewne problemy logistyczne i finansowe.Przez 10 lat istnienia Powiatu Radziejowskiego dofinansowanoz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej wiele ciekawych zadań z zakresu szeroko pojętej ochronyśrodowiska. Wśród nich wymienić można między innymi:• propagowanie i dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych,• zakup zestawów do segregacji odpadów,• introdukcja do środowiska naturalnego bażantów i kuropatw,• dofinansowanie badań monitoringowych wszystkich jezior naterenie Powiatu,• dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbestz pokryć dachowych,• w ramach edukacji ekologicznej dofinansowanie wielu konkursówdla dzieci z zakresu ochrony środowiska,• dofinansowanie tworzenia terenów zielonych wokół obiektówużyteczności publicznej.W opracowanym Programie ochrony środowiska z planemgospodarki odpadami dla Powiatu jako główny cel ekologicznyprzyjęto hasło: „Powiat Radziejowski obszarem wysokiej jakościżycia mieszkańców w czystym i bezpiecznym środowisku”.Aby ten cel osiągnąć należy dążyć do zrealizowania takichzadań jak:• ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacjigleb,• systematyczna poprawa jakości wód powierzchniowych,• zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przeddegradacją,• dbanie o wysoką jakość powietrza atmosferycznego,• poprawa warunków klimatu akustycznego,• wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami,opartego na segregacji, odzysku odpadów,• systematyczne zwiększanie terenów leśnych powiatu,• kształtowanie systemu obszarów chronionych,• rozbudowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych,• zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej,• ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją i rekultywacjaterenów poeksploatacyjnych,• wspieranie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii,• podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwaPowiatu.• modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnychdla miejscowości o zwartej zabudowie orazbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszaracho rozproszonej zabudowie.Marek Wojtysiak


14 10 lat Powiatu Radziejowskiego5. POMOC SPOŁECZNAPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie1. Zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie wynikającez ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku:• Opracowanie i wdrożenie Powiatowej Strategii RozwiązywaniaProblemów Społecznych w Powiecie Radziejowskim nalata 2009-2015 z dnia 31.12.2008 r.• zorganizowanie 20. rodzin zastępczych, w których wychowujesię 24 dzieci.• Zorganizowanie i prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczejtj. Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach,w której umieszczonych jest 9 dzieci. Placówkaposiada standard w zakresie świadczonych usług.• pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu,umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczychi w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu.Poza terenem naszego powiatu:– funkcjonuje 5 rodzin zastępczych, w których przebywa 9dzieci pochodzących z terenu powiatu radziejowskiego– natomiast w 5. całodobowych placówkach opiekuńczo--wychowawczych przebywa 8 dzieci pochodzących z terenupowiatu radziejowskiego.• Udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuacje nauki:– dwunastu pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych,– trzem pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo--wychowawczych.• Udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej.• Na terenie naszego powiatu funkcjonuje Dom Pomocy Społecznejdla przewlekle somatycznie chorych w PiotrkowieKujawskim, w którym przebywa 70. mieszkańców. Placówkaposiada standard w zakresie świadczonych usług.• Udzielanie informacji o prawach i usprawnieniach• doraźne szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocyspołecznej• doraźne doradztwo metodyczne dla kierowników i pracownikówjednostek organizacyjnych pomocy społecznej• Planowane jest utworzenie środowiskowego domu samopomocyoraz realizacja projektu w ramach PO KL.• sporządzanie sprawozdawczości i bilansu potrzeb w zakresiepomocy społecznej2. Zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie w zakresiepomocy osobom niepełnosprawnym.Wśród wielu działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnychna szczególne podkreślenie zasługują:• w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizowanesą zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, takichjak dofinansowanie do: zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, likwidacjibarier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniusię, do turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnychwraz z opiekunami, jak również dofinansowaniesportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.• Na terenie powiatu funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.W zajęciach warsztatowych uczestniczy 30 osób w 6. pracowniach(przyrodniczej, krawiecko-rękodzielniczej, komputerowo-biurowej,gospodarstwa domowego, stolarskiej i ślusarskiej).Działalność WTZ w 86% dofinansowywana jest ześrodków PFRON.Rodzinny Dom Dziecka w BiskupicachAnna BartczakDyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


10 lat Powiatu Radziejowskiego156. INFRASTRUKTURA TECHNICZNADrogi powiatoweZadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem dróg zostałyprzekazane Samorządowi Powiatowemu w 1999 roku.Prace wykonane w ostatnich latach znacznie przyczyniły się dopolepszania stanu technicznego dróg.Powiat Radziejowski zarządza siecią dróg o długości 300 kmpołożonych na terenie siedmiu jednostek samorządowych orazczterema obiektami mostowymi. Drogi 12 km posiadają charakterulic miejskich.Przez 10 lat istnienia powiatu nakłady na drogi powiatowewyniosły ponad 22 mln zł.Najwięcej środków przeznaczono na bieżące i zimowe utrzymaniedróg, wykonano 52 km nowych nawierzchni, 4 km chodników,3 parkingi, kładkę na rzece Zgłowiączce w Topólce, kilkasetmb. barier ochronnych.Zakupiono sprzęt do utrzymania dróg i remontów za kilkasettysięcy zł (w tym: ciągnik, remonter, rębak gałęzi, kosiarka itp.).Oprócz środków własnych powiat pozyskiwał środki z UniiEuropejskiej (na modernizację drogi Topólka – Izbica Kujawska),z Ministerstwa Infrastruktury modernizacja drogi PiotrkówKuj. – Brześć), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (remont ul.1-go Maja w Radziejowie).Remonty dróg wspierały finansowo wszystkie gminy powiatu.W 2009 r. powiat złożył wnioski o środki z Unii Europejskiej naremont kolejnych dróg: Piotrków Kujawski – Dębołęka i Osięciny– Wieniec.7. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I PROMOCJA POWIATUStowarzyszenie Rozwoju Powiatu RadziejowskiegoIstnieje od 12 kwietnia 2001 roku. Pierwszym prezesem byłWojciech Kotarski. Zarządowi i członkom od początku przyświecałcel – promowanie powiatu radziejowskiego w szerokim tegosłowa znaczeniu, czyli wspieranie i propagowanie działań w zakresierealizacji strategii rozwoju powiatu, miast i gmin.Najważniejszym przedsięwzięciem zrealizowanym przezStowarzyszenie jest powołanie do życia Lokalnej Grupy Działania„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Jest to organizacjapozarządowa, skupiająca reprezentantów lokalnych władz, stowarzyszeń,instytucji, firm i przedsiębiorstw.W ramach promocji LGD w Dobrem, wspólnie z pozostałymigminami zorganizowaliśmy piknik integracyjny, na którymposzczególne samorządy mogły zaprezentować swój dorobekkulturalny.W Stowarzyszeniu działa sekcja d/s. współpracy z zagranicą,kierowana przez Wandę Wiatrowską. Zadaniem sekcjijest realizacja zapisów ujętych w Akcie Partnerstwa zawartym2 maja 2003r. pomiędzy Gminą Wahrenholz a PowiatemRadziejowskim.Podpisanie aktu partnerstwa w maju 2003 r.W imieniu strony niemieckiej Akt Partnerstwa podpisali:– Friedhilde Evers – burmistrz gminy Wahrenholz– Christiane Ditman-Martin – przewodnicząca Kręgu Partnerskiego– Heinz Weeger – przewodniczący Sekcji Polskiej Kręgu PartnerskiegoPo stronie polskiej swoje podpisy złożyli:– Lucjan Walczak – ówczesny starosta radziejowski– Henryk Gapiński – ówczesny przewodniczący RadyPowiatu.Współpraca owocuje stałymi kontaktami i wymianą grupmieszkańców.Prowadzimy i wydajemy gazetę lokalną „Powiatowe ABC”,która ma charakter informacyjny.Spotkanie delegacji Polskiej z generalnym konsulem RP w Hamburgu AndrzejemOsiakiem (drugi od lewej)


16 10 lat Powiatu RadziejowskiegoW ostatnich dwóch latach zorganizowaliśmy obozy wypoczynkowo-krajoznawczedla dzieci z naszego powiatuw Szczawnicy i w Szklarskiej Porębie.W ramach Stowarzyszenia działa sekcja agroturystyki, którąkieruje Janusz Lewandowski, powstają nowe gospodarstwaagroturystyczne. Ostatnio podjęte zostały rozmowy na tematpoprawy warunków w ośrodku wypoczynkowym w Połajewie.W ramach promocji powiatu zrealizowaliśmy wiele z zaplanowanychdziałań, mamy swoje logo i baner, od dwóch latwydajemy kalendarz ścienny, wszystko opracowane przez ZbigniewaZasadę.Staramy się promować naszych twórców. W jednym z walnychzebrań uczestniczyła Anna Cybulska, która zaprezentowałazebranym swoją twórczość literacką. Uczestniczyliśmyw jubileuszu 20-lecia Zespołu „Kujawioki” w Osięcinach. Współpracaz samorządami, instytucjami, zakładami pracy i organizacjamipozarządowymi układa się dobrze.Alicja GórczyńskaPrezes Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego8. AGROTURYSTYKA I TURYSTYKATurystyka w Powiecie Radziejowskim obok rolnictwa stanowiszansę dla zachowania przyrody w całym Powiecie oraz ogólnegorozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru.Obecnie w Powiecie Radziejowskim funkcjonuje 3-stopniowysystem turystyczny:– Radziejów posiada obiekty gastronomiczne, informację turystyczną,szeroką gamę usług motoryzacyjnych, rekreacyjno--sportowych i kulturalno-rozrywkowych,– miejscowości o dużej koncentracji zagospodarowania i ruchuturystycznego, położone nad jeziorami Gopło i Głuszyńskim,– bezpośrednie punkty obsługi turystycznej takie jak: gospodarstwaagroturystyczne, większe zespoły zabudowy letniskowej,kąpieliska, plaże itp. Ważną rolę w obsłudze turystówna terenie Powiatu pełnią szlaki i trasy turystyczne. Sąto szlaki piesze, wodne, motorowe stanowiące historyczneszlaki komunikacyjne, takie jak: szlak Łokietka, szlak PowstaniaStyczniowego, szlak I Armii Wojska Polskiego.Wokół jezior znajdują się pokryte lasami atrakcyjne terenywypoczynkowo – rekreacyjne. Największe jeziora to: Głuszyńskie,Gopło, Chalno, Czarny Bród, Kamieniec. Kompleksy leśneznajdują się na terenie Gmin Piotrków Kujawski i Topólka.Południowa część Powiatu to najczęściej teren falisty, charakteryzującysię dość licznie występującymi zagłębieniami i rynnamipolodowcowymi, z których największe wypełniają jeziora.Bardzo licznie występują mniejsze lokalne cieki wodne, otoczonelasami. Z jezior największe znaczenie przyrodnicze i turystycznema Jezioro Głuszyńskie, które leży na obszarze chronionego krajobrazuoraz jezioro Gopło, należące do sieci Natura 2000.Gospodarstwo agroturystyczne Janusza Lewandowskiego w PołajewieAgnieszka Krygier


10 lat Powiatu Radziejowskiego17Gmina BytońWspółpraca z PowiatemRadziejowskimod końca lat 90-tychprzebiega główniena płaszczyźnie kulturalneji społecznej.Zanim jeszcze samorządypodjęły uchwałyo sformalizowaniuwspółpracy poprzezopracowanie planu rozwojulokalnego, zaczętorealizować wspólneprojekty. Jednym z nichbyło nawiązanie współpracyz Gazetą PowiatuRadziejowskiego „Powiatowe ABC…”. Bytoń jest jednym z nabywcówmiesięcznika. Ma to dla Gminy duże znaczenie, nie tylkopromocyjne, ale i prestiżowe. Od tegojak jesteśmy postrzegani na zewnątrz,zależy, czy do danej gminy będą przekazywanebudżetowe środki na inwestycje,czy będzie w stanie uzyskać środkipomocowe z różnego rodzaju projektów.Jeżeli gmina dzięki promocji jest znanąi wysoko stoi w rankingu, wtedy uzyskujewiększe szanse na pozyskanie funduszy,a także występuje większe zainteresowanieinwestorów danym terenem.Ponadto wraz z powiatem staramy sięo pozyskiwanie funduszy i uzyskujemyśrodki pomocowe. Wspólną realizacjątych działań okazał się program Leader.Leader ma przyczynić się do aktywizacjispołeczności wiejskich poprzez włączeniepartnerów społecznych i gospodarczychdo planowania i wdrażania lokalnychinicjatyw.W zakresie budowy dróg współpracępowiatu z gminą należy uznać za właściwą.Razem są ustalane szczegóły realizowanychinwestycji drogowych.Od 2008 roku samorząd Powiatu Radziejowskiegowybudował wraz z Gminąok. 4 km chodników przy drogach powiatowych.Gmina wspomaga remonty i modernizacje dróg powiatowych.Aktualny stan dróg jest oczywiście dalece niezadowalający,ale na miarę posiadanych środków finansowych staramy sięto zmieniać na lepsze. W bieżącym roku odnowiony zostanieponad kilometrowy odcinek drogi Radziejów-Bytoń.Pozytywna współpraca polsko-niemiecka stała się ważnymelementem dorobku powiatu i gminy. Podtrzymanie nawiązanejwspółpracy jest ważnym czynnikiem rozwoju, dającym szansezarówno młodzieży, jak i przedsiębiorcom z terenu powiatu radziejowskiego.W opracowaniu planów współpracy ze stroną niemiecką nalata najbliższe warto zaktywizować kontakty z Gminą Bytoń.Rozwój zasobów ludzkich jest – obok rozwoju infrastrukturytechnicznej – drugim ważnym elementem aktywizacji gospodarczejkażdej jednostki samorządowej. To właśnie inwestycjew wiedzę i umiejętności, w obecnym szybko rozwijającym sięświecie, nierzadko są elementem „przewagi konkurencyjnej”pewnych regionów czy krajów nad innymi. Działania zaproponowanew powiecie radziejowskim w ramach tego celu skierowanesą do wszystkich mieszkańców powiatu reprezentującychposzczególne grupy społeczne i zawodowe. Duży nacisk położonyzostał na działania aktywizujące osoby bezrobotne i osobyzagrożone utratą pracy, a także działania skierowane doosób młodych, które po ukończeniu szkoły mają zdecydowaniegorszą pozycję na rynku pracy, ze względu na brak odpowiedniegodoświadczenia zawodowego wymaganego obecnie przezwiększość pracodawców. W ramach funduszy PUP Gmina Bytońcorocznie zatrudnia ok. 10-15 osób (stażyści i pracownicyw ramach prac publicznych).Cykliczne spotkania jednostek samorządu powiatu radziejowskiegostały się płaszczyzną do dyskusji. Podejmowaniewspólnych działań, choćby w inwestycjach drogowych, zacieśniawspółpracę.Dla naszego samorządu wskaźnikiem sukcesu jest właściwarealizacja inwestycji drogowych, remonty i wydatki związanez utrzymaniem i eksploatacją dróg.Foto: archiwum GminyJózefa Wiśniewska


18 10 lat Powiatu RadziejowskiegoGmina DobreDzieje Dobrego sięgają XIV wieku.W okresie od XIV do XVI w. wieś należałado dóbr królewskich.Rozwój Dobrego nastąpił za sprawąwybudowanej w latach 1907-1908 cukrowni.W ciągu ostatnich 100 lat Dobrezmieniło się z zamieszkałej przezok. 200 mieszkańców osady w prężną, nowoczesną miejscowośćgminną, mającą szerokie perspektywy i możliwościrozwoju. W grudniu 1999 r. Gmina Dobre liczyła 5876mieszkańców, a w styczniu 2009 r. – 5666 mieszkańców.W latach 1999-2009 zostały zrealizowane następujące wydatkiinwestycyjne:– oczyszczalnie przyzagrodowe szt. 154 – 387.590 zł,– kanalizacje na terenie gminy 15.7 km – 3.411.284 zł,– drogi gminne ok. 17,5 km dróg asfaltowych i kamiennych ok.15 km – 3.546.000 zł,Oczyszczalnia ścieków w DobremPiotr Depta, Przewodniczący Rady Gminy oraz Henryk Gapiński, Wójt GminyDobre– oświata (budowa budynku gimnazjum,hali sportowej w Dobrem, w szkołachpodstawowych wymiana okien,ocieplenie, modernizacja c.o. itp.)– 4.125.155 zł,– budowa wysypiska śmieci w Byczyniei zakup sprzętu do GZK –1.149.121 zł,– OSP (zakup samochodów w tym nowegosamochodu ratowniczego dla OSPDobre, remonty garaży) – 224.282 zł,– oświetlenie ulic na terenie gminy(wymiana lamp, budowa nowych)– 176.616 zł,– budowa budynku Urzędu Gminy w Dobrem– 1.790.156 zł,– wymiana kotła c.o. w urzędzie gminy– 68.715 zł,– remont szatni na boisku sportowym -34.506 zł,– budowa garaży na oczyszczalni ściekóww Dobrem – 150.172 zł,– place zabaw dla dzieci (Dobre, Krzywosądz)– 46.540 zł,– monitoring w Dobrem (ul. Dworcowa,Fabryczna, Szkolna i boisko)– 29.964 zł,– świetlica Szczeblotowo – 49.779 zł– zakup samochodu dla urzędu gminy– 106.573 zł.Ogółem w latach 2004-2008 Gminaotrzymała 2 005.670 zł, środków unijnych.W roku 2009 Gmina zgłosiła zapotrzebowaniena budowę drogi i na szkolenia114 000 zł. oraz na integrację społeczną68 tys. zł. środki z budżetu państwa w latach1999-2008 to kwota 973117.Największą porażką niezawinionąprzez włodarzy była likwidacja cukrowni.Elżbieta RaszkaSekretarz Gminy DobreDroga Dobre – Dobre KoloniaFoto: Zbigniew Zasada


10 lat Powiatu Radziejowskiego19Gmina OsięcinyPierwsze wzmiankio Osięcinach pochodząz 1295 roku, kiedy to właścicielemOsięcin i okolicybył Przecław z Osięcin,zwany Bachorzą. W 1823roku wieś Osięciny otrzymałaprawa miejskie jako miasto prywatne.Dzięki działaniom hrabiegoJózefa Skarbka, który został właścicielemOsięcin w 1841 roku, miastozostało rozbudowane.Gmina Osięciny była współzałożycielemLokalnej Grupy Działania „Razem dlaPowiatu Radziejowskiego”. Wcześniejjednak trwały zaawansowane rozmowynad stworzeniem takiej grupy wspólniez Gminą Lubraniec na bazie Gmin, przezktóre przepływa Zgłowiączka. Obecniew radzie i zarządzie Lokalnej Grupy Działaniasą przedstawiciele Gminy Osięciny.Od kilku lat Gmina Osięciny partycypujew budowy dróg powiatowych. Wiadomo,że z dróg powiatowych korzystająteż nasi mieszkańcy. Dlatego też, wspomagamy powiat kwotąw wysokości około 200 tys. złotych rocznie. Drogi powiatowestanowią kręgosłup dróg gminnych. Taki sposób budowy, naprawdróg gminnych jest realizowany od początku istnienia powiaturadziejowskiego. Dzięki temu poziom nawierzchni i bezpieczeństwajest znacznie wyższy niż 10 lat temu.oraz przepompownię w Jarantowicach i Latkowie. W trosceo bezpieczeństwo mieszkańców Gminy i Powiatu Radziejowskiegowymieniono wszystkie pojazdy strażackie na nowsze,a do Osięcin zakupiono nowy pojazd strażacki. Budynek UrzęduGminy został przebudowany, postawiono dodatkowe piętro.Ważniejsze ulice zostały poszerzone na korzyść parkingów samochodowych.Wielokrotnie gmina gościła przedstawicieli z Wahrenholz.Współpraca z Niemcami jest bardzo dobra. Działamy wspólniena zasadzie wymiany zespołów folklorystycznych. Zespół„Kujawioki” cieszy się uznaniem mieszkańców Gminy Wahrenholz.Współpraca obejmuje też wymianę młodzieży strażackiej.Współpraca ta zaowocowała przekazaniem przez strażakówz Wahrenolz pojazdu pożarniczego, który bardzo dobrzesprawdza się w akcjach ratowniczych, jest wsparciem dla nowegopojazdu strażackiego.Od samego początku istnienia powiatu Gmina Osięciny zatrudniapracowników interwencyjnych, stażystów. Wykonują oniprace porządkowe na obiektach, placach i drogach.W ciągu minionych 10. lat Gmina wybudowała nowe gimnazjum,wymieniono wiele odcinków wodociągów z sieci azbestowejna PCV, wybudowano nową oczyszczalnię ściekówRomualD TrzeciakFoto: Romuald Trzeciak


20 10 lat Powiatu RadziejowskiegoGmina Piotrków KujawskiMiasto i Gmina Piotrków Kujawskipołożona jest w południowej częściwojewództwa kujawsko-pomorskiegona granicy z województwem wielkopolskim.Jest to gmina rolnicza o powierzchni13 862 ha, którą zamieszkujeokoło 10 tys. osób, w mieścieMirosław Skonieczny Burmistrz – 4 551.Miasta i Gminy PiotrkówKujawskiNa terenie jednostki administracyjnejwystępują dwa obszary prawnie chronione,do nich należą: NadgoplańskiPark Tysiąclecia utworzony w 1967 r. z dostępem do jeziora Gopłooraz obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony w 1983 r.dla terenów przylegających do Jeziora Głuszyńskiego.Rynek w Piotrkowie KujawskimTereny te wyznaczają kierunek do rozwoju turystyki i gospodarstwagroturystycznych, które zapewniają profesjonalną obsługęi gwarancję dobrego wypoczynku.Gmina jest zwodociągowana w 95%. W najbliższym czasieplanuje się dalsze inwestycje. Samorząd z powodzeniemrealizuje cele wyznaczone w Strategii Rozwoju Miasta i Gminyszczególnie w dziedzinie służącej ochronie i kształtowaniuśrodowiska. Usytuowanie oczyszczalni komunalnej pozwala nakontynuowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Efektemtych działań jest oddana do użytku inwestycja współfinansowanaprzy udziale środków Funduszu Przedakcesyjnego PHARE2001. W ramach dalszego porządkowania gospodarki wodnościekowej w roku 2006 wybudowano kanalizację sanitarnąw części południowej Piotrkowa Kujawskiego, dla realizacjiktórej uzyskano dofinansowanie z Europejskiego FunduszuRozwoju Lokalnego w wysokości 50 %. Przebudowano siećkanalizacji deszczowej w ulicach: Św. Ducha i Kaliska. Siećdróg dostosowana jest do potrzeb i pozwala dotrzeć w każdyuroczy zakątek. Podejmuje się jednak działania zmierzające dopoprawy jakości istniejącej infrastruktury drogowej w ramachulepszeń i układania nawierzchni asfaltowych. Całkowicie zmodernizowaneoświetlenie uliczne i drogowe w znacznym stopniuwpłynęło na bezpieczeństwo mieszkańcówi przyjezdnych gości.W sierpniu 2005 roku rozpoczęto realizacjęjednego z największych w powiecieradziejowskim przedsięwzięcia podnazwą: „BUDOWA HALI WIDOWISKO-WO-SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIM-NAZJUM W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM”.Prace budowlane zainaugurowano 12 listopada 2008 roku.Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo „BUDROX” Sp. z o.o.Boisko użytkowe będzie miało 19 metrów szerokości i 36metrów długości. Wraz z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi,zapleczami i szatniami zajmie powierzchnię około 1300 m 2 .Planuje się blisko 240 miejsc siedzących.Całkowity koszt zadania wyniesieponad 4,5 miliona złotych. Inwestycjajest współfinansowana ze środkówSamorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Planowany termin zakończenia budowyszacuje się na koniec sierpnia2010 roku.W pierwszej kolejności z hali korzystaćbędą uczniowie Szkoły Podstawoweji Gimnazjum, natomiast pozajęciach lekcyjnych hala będzie dostępnadla stowarzyszeń sportowychi mieszkańców gminy.W przyszłym roku w PiotrkowieKujawskim planowana jest budowaboisk w ramach programu „Moje boisko– Orlik 2012”, gdzie samorządwojewódzki wesprze inwestycję kwotą333 tys. zł.Budowa hali widowiskowo-sportowej w Piotrkowie KujawskimMirosław SkoniecznyBurmistrz Miasta i Gminy Piotrków KujawskiFoto: Mirosław Czynsz


10 lat Powiatu Radziejowskiego21Gmina Radziejów położona jestw południowej części powiatu radziejowskiego,w którego skład wnosi swoje93 km 2 powierzchni oraz 4508 mieszkańców25 wsi tworzących 18 sołectw.Na czele Gminy od 1992 roku – tj. od chwili reaktywowaniaGminy Radziejów – stoi Wójt Jerzy Zmierczak.Gmina Radziejów jest gminą typowo rolniczą. Powoduje to,że inwestycje podejmowane przez samorząd gminny ukierunkowanesą przede wszystkim na polepszenie warunków życiowychmieszkańców, w szczególności infrastruktury drogowej i mająna celu ułatwienie dojazdu rolnikom do swoich pól oraz do szkółi urzędów. W okresie ostatnich 10. lat wybudowano bądź zmodernizowanow Gminie ponad 17 km dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznejza kwotę blisko 3,5 mln zł. W roku bieżącymbędzie to kolejnych 6,5 km, przy czym na budowę niemal 3 kmodcinka pozyskano środki z Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego.Gmina Radziejów współpracuje także z Zarządem DrógPowiatowych w Radziejowie w zakresie przebudowy dróg powiatowychleżących na terenie Gminy. Ponadto gruntowe drogigminne na bieżąco uzupełniane są kamieniem wapiennym,a przebudowie dróg towarzyszą inwestycje wymiany oświetleniadrogowego na energooszczędne i montaż nowych punktówoświetleniowych.W 2003 roku zakończono budowę sieci wodociągowej – tymsamym Gmina Radziejów jest w 100% taką siecią pokryta. Kolejnympoważnym przedsięwzięciem w tej materii jest zaplanowanana rok 2009 modernizacja hydroforni w Płowcach. Będzieona zrealizowana ze środków własnych Gminy za niebagatelnąkwotę ponad 1 mln zł.Gmina Radziejóww ostatnim dziesięcioleciuInscenizacja bitwy płowieckiejPoważne miejsce w budżecie gminnym zajmuje oświata.Gmina Radziejów prowadzi 2 szkoły podstawowe: w Płowcachi Bieganowie oraz gimnazjum w Skibinie. W latach 1999-2009przeprowadzono w tych placówkach znaczące remonty i modernizacje,podnosząc ich standard (wymiana okien, przebudowasanitariatów, wymiana instalacji elektrycznej). Szkoły sąnieustannie doposażone – wartość samych tylko pracowni komputerowychto blisko 140 tys. zł.Od 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach stałasię samodzielną instytucją kultury i organizuje szereg interesującychimprez – m.in. obchody Międzynarodowego Dnia Zabytków– a tych w Gminie Radziejów nie brakuje, by wymienićtylko dworki w Płowcach, Biskupicach, Pruchnowie, Czołówku,kościół parafialny w Broniewie czy wykopaliska na WzgórzuProkopiaka w Opatowicach.Władze gminne starają się utrzymać poziom inwestycji nalata następne, a może nawet go podwyższyć. Ogromne nadziejewiązane są z planowaną budową dwóch parków siłowni wiatrowychna terenach gminnych.Zachęcając do odwiedzin w Gminie Radziejów, nie sposób niewspomnieć o sztandarowej imprezie gminnej, jaką jest corocznainscenizacja Bitwy pod Płowcami, która wraz towarzyszącymjej festynem przez 10 lat rozrosła się do znacznych rozmiarów,zyskując sławę w coraz szerszych kręgach województwa i kraju.Na scenie w Płowcach występowały już: Eleni, Bayer Full,Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy, Andrzej Cierniewski. W bieżącymroku zaszczyci nas wizytą równie znany i lubiany zespółDisco Polo – BOYS.Serdecznie zapraszamy.Pomnik w PłowcachOstatnie 10-lecie to także wybudowanie dwóch świetlic wiejskichw Opatowicach i Kolonii Wąsewo oraz ich wyposażenie,zaadaptowanie na potrzeby wiejskich świetlic dawnych spichlerzyfolwarcznych w Kłonówku i Czołówku, a także bieżące naprawyi uzupełnianie wyposażenia świetlic już istniejących.Gmina Radziejów podtrzymuje tradycje ruchu strażackiego.W 2009 roku zakończono wyposażanie jednostek OSP działającychna jej terenie w samochody strażackie.W 2008 roku z inicjatywy Wójta Gminy Radziejów reaktywowanoGminną Spółkę Wodną, która zajmuje się naprawą i konserwacjąurządzeń melioracyjnych w tym ponad 100 km rowów.Siłownie wiatrowe w ZagorzycachArleta BrochockaSekretarz Gminy RadziejówFoto: M. Jaskólski, P. Śliwiak


22 10 lat Powiatu RadziejowskiegoGmina Topólka10-lecie Powiatu Rdziejowskiego tookazja do podsumowań. Do podkreśleniatego, co udało nam się wspólniezrealizować. A także nadzieja nadalsze lata owocnej współpracy.Przez cały ten czas sukcesywniewspółpracujemy z Powiatowym BiuremPracy, aktywizując zawodowo ludzi z naszego terenu. Współpracata daje nam możliwość zarówno skorzystania z zasobówludzkich jak i szkoleń, dzięki którym mieszkańcy naszego terenumogą podnosić swoje kwalifikacje i, co za tym idzie, zwiększaćswoje szanse na rynku pracy.Równie dobrze układa nam się współpraca w zakresie remontui utrzymania dróg powiatowych. Na bieżąco monitorujemyich stan i sukcesywnie, przy zaangażowaniu środków własnychi Powiatu staramy się, by wszyscy ich użytkownicy byliz niego zadowoleni.Nasza Gmina była i jest orędownikiem i aktywnym uczestnikiemLokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.Te dziesięć lat, to również dziesięć lat pracy Gminy na „swoimpodwórku”. Modernizacja mająca na celu podniesienie jakościdróg gminnych, budowa hali sportowej, to tylko niektórez wielu osiągnięć tego dziesięciolecia. Największym wyzwaniembyło wodociągowanie Gminy. W roku 2008, oddając doużytku wodociąg Rybiny – Chalno – Kamieńczyk zakończonojedno z najważniejszych zadań Gminy – zaopatrzenie mieszkańcóww wodę. Obecnie sieć wodociągowa na terenie Gminyliczy 193,2 km z 1796 przyłączami. Ważnym i godnym podkreśleniajest tutaj fakt, że z tej liczby blisko 600 to przyłącza dodziałek rekreacyjnych.Dużym sukcesem było pozyskanie ze środków PoakcesyjnegoProgramu Wsparcia Obszarów Wiejskich kwoty 237 tys.zł na realizację w latach 2008-2010 programu związanego z IntegracjąSpołeczną (usługi opiekuńcze, spotkania integracyjne,rozwój Internetu).Mając na uwadze rozwój Gminy i ochronę środowiska, staramysię zapewnić jak największy dostęp gospodarstw do przydomowychoczyszczalni. Nasza Gmina jest lokalnym liderem,jeżeli chodzi o tego typu inwestycje. Tylko w latach 2007 – 2008takich oczyszczalni powstało u nas 64. Gmina posiada już dokumentacjęna budowę oczyszczalni ścieków oraz wykupionyteren pod tę inwestycję. Mamy nadzieję,że uda się ją rozpocząć w najbliższymczasie.To tylko niektóre z przykładów naszychstarań o lepsze standardy życiamieszkańców Gminy. W tych działaniachnie jesteśmy odosobnieni, podobnymiprzedsięwzięciami mogą pochwalić sięwszystkie Gminy Powiatu Radziejowskiego.Mimo tego, że wiele z tych inwestycjito indywidualne działania na terenie danejgminy to i tak przecież pracujemy dlawspólnego dobra mieszkańców Powiatu.Z okazji 10-lecia istnienia powiatu radziejowskiegowszystkim jego mieszkańcomżyczymy, aby każdy kolejny dzieńprzynosił im radość, zadowolenie, abybyli dumni z tego, że są mieszkańcami takwyjątkowego miejsca na Ziemi – kawałkaKujaw – Powiatu Radziejowskiego.Konrad LewandowskiSekretarz Gminy Topólka


10 lat Powiatu Radziejowskiego23• Osięciny, ul. Leśna 4088-220 Osięcinytel. 054 265 03 55tel./fax 054 265 11 32• Piotrków Kujawskiul. Smołowa 488-230 Piotrków Kujawskitel./fax 054 265 41 16• Radziejówul. Płowiecka88-200 Radziejówtel./fax 054 285 34 50• Zbrachlin87-731 Waganiectel./fax 054 283 00 22• Baruchowo87-821 Baruchowo – stacja paliwtel. 054 284 57 22• e-mail: zthiu@wp.pl„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, tel. (054) 285-35-53, e-mail: promocja@radziejow.plRedaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Agnieszka Krygier (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, Elżbieta Raszka, Konrad Lewandowski,Józefa Wiśniewska, Mirosław CzynszSkład i druk: EXPOL, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) 232-37-23, e-mail: sekretariat@expol.home.plPISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓWFoto: Zbigniew ZasadaRedakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

More magazines by this user
Similar magazines