Wytyczne promocja PO KLv1.05.cdr - Europejski Fundusz Społeczny

mojregion.eu

Wytyczne promocja PO KLv1.05.cdr - Europejski Fundusz Społeczny

a) Informacja o współfinansowaniu stanowiska pracyw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinnazostać zawarta w opisie stanowiska oraz/lub w zakresieobowiązków pracownika.b) W bezpośrednim, stałym (o ile istnieje) miejscu pracyosób, których wynagrodzenie współfinansowane jest przezEuropejski Fundusz Społeczny powinna zostać zamieszczonainformacja o współfinansowaniu wynagrodzenia w formietabliczki, informacji wywieszonej np. przed pokojem,w którym dana osoba wykonuje obowiązki.c) W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych (umowyo dzieło/zlecenia) informacja o współfinansowaniu powinnaznaleźć się w treści umowy.d) W przypadkach, w których jest to możliwe (pozwalająna to warunki techniczne – tj. np. umowa jestwydrukiem komputerowym, a nie wypisanana formularzu samokopiujacym), na umowie powinnoznaleźć się pełne oznaczenie dotyczące współfinansowania,wraz z logotypami.a) Wszystkie publikacje powinny zawierać jasne wskazanie nawspółfinansowanie publikacji przez Europejski FunduszSpołeczny – co najmniej na stronie redakcyjnej.b) Logotypy mogą pojawić się jako elementy graficzne takżena okładkach i innych elementach publikacji.c) W przypadku materiałów drukowanych nie posiadającychstrony tytułowej ani redakcyjnej (broszury, ulotki, foldery do4 stron) informacja o współfinansowaniu wraz z logotypamipowinna się znaleźć na pierwszej lub ostatniej stroniepublikacji.d) Na publikacjach w wersji elektronicznej (płyty CD, DVD,VHS, pamięci flash, do pobrania z www itp.) na pierwszejstronie/ pierwszym widocznym ekranie/ oknie powitania,które ukazuje się jako pierwsze podczas odtwarzaniamateriałów zamieszczonych na nośniku danych powinnaznaleźć się informacja o współfinansowaniu wrazz logotypami, ponadto w przypadku nośników takich jakCD lub DVD informacja o współfinansowaniu powinnaznaleźć się również na płycie oraz okładce płyty (jeśliwystępuje, a front zapakowanej płyty jest niewidoczny).e) W przypadku prezentacji multimedialnych (Power Point,Flash, itp.) – co najmniej na pierwszym i ostatnimslajdzie/ oknie powinna znaleźć się informacjao współfinansowaniu.


f) Na wszystkich publikacjach, zarówno drukowanych jaki elektronicznych (w przypadku publikacji elektronicznychrównież, o ile jest to możliwe na nośniku) powinna zostaćzamieszczona informacja, iż publikacja jest dystrybuowanabezpłatnie. W przypadku pobierania jakiejkolwiek opłatyza publikacje i uwzględnienia tego w projekcie, informacjao tym fakcie powinna zostać odnotowana jako przychódwe wniosku beneficjenta o płatność.g) Gadżety jako materiały promocyjne powinny byćstosowane tylko w uzasadnionych przypadkach.W szczególności w przypadku gadżetów nietypowycho dużej wartości jednostkowej – decyzja o takiej formiepromocji powinna zostać podparta wiarygodnymiinformacjami o racjonalności takiego wydatku.h) W przypadku gadżetów należy stosować pełną informacjęo współfinansowaniu wraz z logotypami. W przypadkumałych gadżetów na których nie ma możliwościzamieszczenia pełnej informacji, powinno znaleźć sięco najmniej logo Unii Europejskiej oraz informacjao współfinansowaniu (logo PO KL oraz podpis EuropejskiFundusz Społeczny pod, lub obok logo nie jest wymagane) .i) Strony www, w sytuacji, gdy są współfinansowanez projektu, powinny zawierać przynajmniej na stroniegłównej informację o współfinansowaniu wraz z logotypami.j) O ile to możliwe (pozwala na to koncepcja technicznai graficzna), logotypy PO KL oraz UE powinny się równieżznaleźć na kolejnych stronach (np. nagłówek, stopka).k) Strona powinna posiadać link do strony www.efs.gov.pl.l) W przypadku realizacji materiałów audiowizualnych– w szczególności filmów, spotów reklamowych, spotówi audycji radiowych, informacja o współfinansowaniupowinna znaleźć się na końcu lub na początku materiału,w formie tablicy/baneru zawierającego informacjęo współfinansowaniu. Informacja o współfinansowaniupowinna zajmować co najmniej 25% ekranu/powierzchni.Tablica/baner powinien być widoczny przez nie mniej niż3 sekundy. W przypadku materiałów audio, na końcu lub napoczątku materiału powinna zostać zamieszczona informacjao współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny.m) W przypadku wszelkiego rodzaju reklam/butonów/banerów i ogłoszeń w formie pop-upów itp. zamieszczanychna stronach www lub na innych materiałach multimedialnychinformacja o współfinansowaniu powinnaznaleźć się co najmniej na jednym z ekranów (jednymprzejściu animacji) w przypadku elementów animowanychlub też w przypadku małych, statycznych materiałów – jeślinie ma możliwości zamieszczenia pełnej informacji, powinnazostać zamieszczona co najmniej flaga UE.


a) Niezależnie od powyższych wymogów należy miećna uwadze, iż oznaczeniu o współfinansowaniu podlegająwszelkie inne dokumenty dotyczące realizacji projektu.b) Dokumenty finansowe – faktury, rachunki i innedokumenty finansowo-księgowe nie muszą być oznaczanepoprzez umieszczenie logotypów. Sposób opisu faktury/rachunku został przedstawiony w dokumencie Zasadyfinansowania PO KL.c) Wszelkie wymogi odnoszące się do oznaczania projektów,dotyczą sytuacji w których oznaczenie jest wykonalne(możliwe techniczne do realizacji) – w przypadku wszelkichdokumentów mających charakter gotowych formularzy,wzorów, w których treść instytucja/podmiot nie mamożliwości ingerencji (np. druki samokopiujące, drukifaktur/rachunków, itp.) nie zastosowanie pełnej formyoznaczenia tj. wszystkich logotypów jest dopuszczalne.1.2.3.4.5. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.6. Umowa realizowana w ramach projektu … współfinansowanegoprzez Unię Europejską w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego.7. Wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


5.015.025.035.045.055.065.075.085.095.105.115.125.135.14znak graficznybudowa znaku na siatce modułowejznak graficzny - kolorystyka podstawowaznak graficzny - kolorystyka uzupełniającalogo PO KLlogo PO KL w wersji angielskiejlogo PO KL - budowa i proporcjelogo PO KL - pole podstawowe i pole ochronnelogo PO KL - warianty achromatycznei monochromatycznelogo PO KL - stosowanie tłalogo PO KL - wariant monochromatyczny na tleprogramu,wiodące kolory PO KLtypografia logo PO KLzestawienia znaków graficznych


Znak graficzny jest zbudowany z układu połączonych gwiazd na tle trapezu.Symbolika gwiazd nawiązuje do flagi Unii Europejskiej poprzez kolor jednejz gwiazd, jak również niebieski kolor tła. Nawiązuje również do symbolikiflagi Polski – kolory pozostałych dwóch gwiazd.W sposób symboliczny komunikuje o przepływie funduszy europejskich.Kierunek zachód – wschód został uzyskany poprzez nadanie dynamikigwiazdom.Cała forma znaku graficznego tworzy złudzenie przestrzenidzięki następującym zabiegom graficznym:– nadanie efektu trójwymiarowości poszczególnym gwiazdom– wprowadzenie cienia rzuconego– nadanie perspektywy prostokątnemu tłu–„schowanie” fragmentu czerwonej gwiazdy w obrębie prawego bokutrapezu oraz wprowadzenie na jej powierzchni cienia rzucanego przeztrapez.Niebieskie tło symbolizuje okno z widokiem na niebo, tworzy kadrprzestrzeni, świata, w który lecą, wchodzą połączone gwiazdy.Połączenie gwiazd oraz ich symbolika poprzez kolor mówią namo wspólnocie UE, jej trwałości i sile.Charakter graficzny gwiazd nasuwa skojarzenia z postaciami ludzi,wprowadzając tym samym w symbolikę aspekt ludzki. Mówi o zjawiskusynergii, czyli kooperacji (współpracy) różnych czynników, której efektjest większy niż suma ich oddzielnego działania.znak graficzny


Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości w budowieznaku graficznego. Stosowana jest w przypadku odwzorowania znakuna powierzchniach wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formyelektronicznej jest niemożliwe. Modułem konstrukcyjnym jest kwadrato boku równym 1/8 wysokości znaku graficznego.znak graficzny na siatce modułowej


Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem kształtującym tożsamośći sposób postrzegania marki. Kolory znaku oraz elementów systemuidentyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów określonychw CMYK, niezależnie od techniki reprodukcji. Poniżej przedstawionoparametry poszczególnych elementów sygnetu. Wykorzystano w nichefekt gradientu typu liniowego.ACMYKA100:40:0:0 100:80:0:15BCDEFGHIJBCCMYK0:0:0:0 0:0:0:30CMYK0:0:0:0 0:0:0:30znak graficzny – CMYKDCMYK0:100:100:50HCMYKECMYK0:60:100:0 0:5:100:00:100:100:0 0:100:100:00:100:100:40ICMYKFCMYK0:60:100:0 0:5:100:00:100:100:30 0:100:100:00:100:100:0JCMYKGCMYK100:80:0:15 100:40:0:00:100:100:0 0:100:100:0 0:100:100:30budowa gradientu znaku graficznego – CMYK


UWAGA!Kolorystyka przedstawionaw opracowaniu jest symulacją kolorówz drukarki laserowej i służy jedyniecelom ilustracyjnym.Kolory należy dobierać wedługpodanych na karcie wartości.* – Odpowiednio ciemniejszy kolorw przypadku podkreśleniatrójwymiarowości gwiazdoraz rzucanego przez nie cienia.Na stronie przedstawiono parametry kolorystyczne znaku marki w zależnościod wybranej techniki reprodukcji.W przypadku druku w systemie PANTONE wykorzystujemy 3 kolory PANTONE– niebieski, czerwony i żółty oraz zakładamy raster z overprintem z kolorówCMYK – black i magenta.Zaleca się druk bezpośrednio na folii.znak graficzny – PANTONEznak graficzny – uproszczony (folie, pleksi)Technika reprodukcji / kolor PANTONE C / U REPSOL GLASS RAL Folia 3M (100) Folia ORACALNIEBIESKI 2935 C / U 2670 / * 2840 5005 / * 5003 100-002 / * 100-003 057 / * 067CZERWONY 185 C / U 1510 / * 1760 3020 / * 3001 100-466 / * 100-23 032 / * 030ŻÓŁT Y 116 C / U 3520 / * 3610 1028 / * 1007 100-25 / * 100-381 021 / * 020BIAŁY Trans. White C / U 0900 / * 7560 9016 / * 7047 100-10 / * 100-384 010 / * 072CZARNY Process Black C / U 7990 9005 100-12070tabela kolorów dla technik drukarskich oraz innych technik reprodukcji


* UWAGA!Tą wersję znaku można stosowaćwyłącznie w wyjątkowych i uza -sadnionych sytuacjach.Forma podstawowa znaku Programu Operacyjnego KapitałLudzki jestzbudowana z zestawienia znaku graficznego z logotypem w ściśleokreślonych proporcjach.forma podstawowaForm uzupełniająca znaku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jestzbudowana z zestawienia znaku graficznego z logotypem w ściśleokreślonych proporcjach.forma uzupełniająca*logo z hasłem programu operacyjnego


forma podstawowaforma uzupełniającalogo z hasłem programu operacyjnego


Moduł konstrukcyjny– kwadrat o boku równym1/4 wysokości znaku graficznego.Na karcie przedstawiono sposób konstrukcji znaku bazującyna zależnościach wielkościowych wynikających z wysokości znakugraficznego.


Moduł konstrukcyjny– kwadrat o boku równym1/4 wysokości znaku graficznego.Pole podstawowe definiuje minimalny zamknięty obszar wokół znaku,w którym znak może być użyty.Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić siężadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa.


Warianty kolorystyczne znaku mają zastosowanie w tych obszarachkomunikacji instytucji, gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowejjest niemożliwe ze względów technologicznych (na przykład tłoczenie,grawerunek itp.). Na stronie przedstawiono warianty znaku w odcieniachszarości, warianty achromatyczne oraz monochromatyczne.wariant w odcieniach szarościwariant achromatyczny – czarny(pozytyw / negatyw)wariant monochromatyczny – szary(pozytyw / negatyw)


* – Należy stosować kolor ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki określonyw wytycznychStrona ilustruje dopuszczalne wersje kolorystyczne tła jednorodnego,na jakim można stosować znak PO KL. Podstawowym tłem jest tło w kolorzebiałym. Dopuszcza sięaplikacjęznaku na tle kolorowym, czarnymoraz srebrnym.tło białetło kolorowe*tło czarnetło srebrne


* – Należy stosować kolor ProgramuOperacyjnego Kapitał LudzkiDopuszcza się stosowanie znaku w wariantach jednobarwnych– monochromatycznych, ale tylko w obrębie przedstawionej kolorystyki.UWAGA!Kolorystyka przedstawionaw opracowaniu jest symulacjąkolorów z drukarki laserowej i służyjedynie celom ilustracyjnym.Strona ilustruje dopuszczalne wersje kolorystyczne tełpełnych– jednorodnych w systemie kolorystycznym CMYK.Kolory należy dobierać wedługpodanych na karcie wartości.C : M : Y : K0:70:100:100:60:100:00:20:30:00:0:0:0Liternictwo logo bazuje na następujących krojach czcionek:The Mix Semi Bold CE Plain - napis KAPITAŁ LUDZKIThe Mix light CE - napis NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI


UWAGA!Moduł konstrukcyjny– kwadrat o boku równym1/4 wysokości znaku graficznego.W zestawieniach z innymi znakami znak programu operacyjnego znajdujesię zawsze z lewej strony, znak UE z prawej strony, w przestrzeni pomiędzytymi znakami umieszcza się inne znaki, np. herb regionu.


6.016.02logo UE - budowalogo UE - kolorystykalogo UE - budowaa) Symbol UE składa się z 12 gwiazd. Logo UE ma kształt niebieskiejprostokątnej flagi, której długość stanowi 1 i 1/2 szerokości.b) Gwiazdy są umieszczone w równych odległościach od siebie w takisposób, że formują niewidzialny okrąg, którego środek tworzy się poprzezprzecięcie się przekątnych prostokąta.c) Promień okręgu stanowi 1/3 wysokości prostokątnej flagi. Każda gwiazdama 5 punktów, które umieszczone są na obwodzie„niewidocznego” okręgu.Jego promień wynosi 1/18 wysokości prostokątnej flagi. Gwiazdy sąusytuowane pionowo tzn. jedno ramię (wierzchołek) gwiazdy jest pionowe,a dwa przylegające do niego ramiona powinny być usytuowane w liniiprostej oraz pod kątem prostym do„masztu” flagi. Gwiazdy powinnybyć rozmieszczone na okręgu w pozycjach„pełnych” godzin zegarowych.1/181/31,01,5


logo UE - kolorystykaa) Logo Unii Europejskiej ma następujące kolory: Niebieski Pantone reflex –powierzchnia prostokąta, Żółty Pantone – powierzchnia gwiazd.b) Żółty Pantone jest uzyskiwany poprzez użycie 100%„process yellow”.Natomiast poprzez wymieszanie 100%-ego„process cyan” i 80%-ego„processmagenta” uzyskuje się odcień bardzo zbliżony do„pantone reflex blue”.Nie jest obowiązkowe stosowanie oznaczeń w kolorze, tam gdzie nie jest totechniczne możliwe. Należy jednak podkreślić fakt, że zmiana kolorów logodopuszczalna jest tylko w uzasadnionych przypadkach.c) W celu użycia logo UE na stronach internetowych najlepiej jest używaćkolorów RGB granatowy: 0/0/153 (w systemie szesnastkowym [hexadecimal]:000099), żółty RGB: 255/204/0 (w systemie szesnastkowym [hexadecimal]:FFCC00).CMYKPANTONFOLIA (ORACAL)RALRGBHEXADECIMALGRANATOWY100/80/0/0PANTON REFLEX BLUE5050020/51/153003399ŻÓŁTY0/0/100/0PANTON YELLOW211018255/204/0FFCCOOlogo UE - kolorystykad) Jeżeli jedynym dostępnym kolorem jest czarny, prostokąt powinienposiadać czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białymtle. W sytuacji, gdy jedynym dostępnym kolorem jest niebieski (oczywiściemusi to być odbity niebieski/Reflex Blue), tło powinno być wydrukowanew maksymalnym nasyceniu tym kolorem, z pozostawionymi na tle białymigwiazdami.Reprodukcji emblematu najlepiej dokonywać na białym tle. Należy unikaćtła wielokolorowego, zwłaszcza jeżeli nie komponuje się ono z koloremniebieskim. Jeśli zaistniała konieczność dokonania reprodukcji na kolorowymtle, należy najpierw umieścić wokół prostokąta biały pasek o szerokościrównej 1/25 wysokości tego prostokąta.Dodatkowe informacje można uzyskać na stronieinternetowej Generalnego Sekretariatu Komisji Europejskiej:http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm.


7.017.027.037.047.05logo EFS - budowalogo EFS - warianty kolorystycznelogo EFS - budowa i proporcjelogo EFS - kolorystykalogo EFS - czcionka oraz otaczanielogo EFS - budowaa) Logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego występuje w dwóchwersjach: podstawowej i z podpisem.b) Logo podstawowe składa się z trzech liter EFS oraz pięciu gwiazdek ponadtymi literami.c) Nie dopuszcza się żadnych modyfikacji zarówno w napisie EFS, jak i wwystępujących ponad nim gwiazdkach oraz we wzajemnych relacjachmiędzy tymi elementami.d) Logo z podpisem składa się z loga podstawowego wraz z opisem użytegoskrótu. Czcionką użytą do napisu Europejski Fundusz Społeczny jestHumnst777LtCnPl.e) Jeżeli technika reprodukcji na to pozwala należy stosować pełnąpodstawową wersję kolorystyczną.Wykorzystując logo EFS należy w szczególności zwrócić uwagę, aby:a) proporcje pozostały niezmienione przy powiększaniu i zmniejszaniu;b) powyżej i poniżej logo pozostało wolne miejsce szerokości, co najmniejpołowy wysokości litery„E”;c) po bokach pozostało wolne miejsce na szerokość litery„S”;d) logo EFS powinno znaleźć się na wszystkich dokumentach związanychz wdrażaniem EFS, a w szczególności z realizacją projektów;e) niekiedy nie ma możliwości zamieszczenia logo we wzorze dokumentu.Wówczas można je zamieścić w postaci naklejki lub pieczątki (granatowej,lub czarnej).


logo EFS - warianty kolorystycznea) jeżeli nie jest możliwe zastosowanie w procesie reprodukcji podstawowejwersji kolorystycznej znaku (np. druk jednokolorowy), zaleca się używaniewersji jednokolorowych: białej, czarnej, granatowej lub żółtej;b) w przypadku umieszczania symbolu na tle granatowym (kolorzecharakterystycznym dla Unii Europejskiej), zaleca się użycie koloru białegodla liter i żółtego dla gwiazdek;c) w przypadku braku możliwości zastosowania tych dwóch kolorówdopuszczalne jest zastosowanie dla całego znaku jednego koloru – żółtegolub białego (w przypadku druku jednokolorowego, gdzie kolor tła jest jużkolorem druku).


logo EFS - budowa i proporcjea) o ile to możliwe, logo nie powinno być mniejsze (wysokość) niż 1 cm (10mm). Wielkość minimalna nie znajduje jednak zastosowania w przypadkugadżetów reklamowych typu: długopisy, ołówki, flamastry itp. Tego typuartykuły promocyjne dopuszczają umieszczenie na nich znaku, któregowielkość minimalna wynosi 5 mm;b) w pozostałych sytuacjach należy stosować wielkość minimalną 10 mm;c) jeżeli w procesie reprodukcji nie jest możliwe uzyskanie prawidłowejczytelności symbolu przy podanej powyżej wielkości minimalnej, zaleca sięzwiększyć tę wielkość do wartości umożliwiającej prawidłową czytelność;d) szczególną uwagę zaleca się zwrócić na wielkość gwiazdek, aby niezatracić ich formy przy zbyt dużym pomniejszeniu znaku;e) logo z podpisem nie może być węższe niż 23 mm.polochronnea) pole podstawowe logotypu to minimalny obszar zamknięty przypisany dosymbolu. Symbol nie może znajdować się bliżej jakiejkolwiek krawędzi niżokreśla to pole podstawowe. Stosowanie się do tej zasady gwarantujezachowanie wszystkich cech plastycznych znaku. Pole podstawowe znajdujezastosowanie na przykład: przy umieszczaniu symbolu na papierzefirmowym (krawędzi kartki), bannerach, tablicach itp.;0,5x0,5x0,5xx0,6xb) pole ochronne to obszar wokół symbolu, na którym nie powinna sięznajdować żadna obca forma graficzna. Pole ochronne umożliwiaprawidłowe pozycjonowanie znaku w taki sposób, aby nie zostałyzniekształcone jego walory plastyczne.0,7x0,7x0,7xx0,8x


logo EFS - kolorystykaa) Logo Europejskiego Funduszu Społecznego ma następującekolory: Niebieski Pantone reflex – powierzchnia prostokąta,Żółty Pantone – powierzchnia gwiazd.b) Żółty Pantone jest uzyskiwany poprzez użycie 100%„process yellow”. Natomiast poprzez wymieszanie 100%-ego„process cyan” i 80%-ego„process magenta” uzyskuje sięodcień bardzo zbliżony do„pantone reflex blue”.c) W celu użycia logo EFS w dokumentach oraz na stronachinternetowych najlepiej jest używać kolorów RGB granatowy:0/0/153 (w systemie szesnastkowym [hexadecimal]: 000099),żółty RGB: 255/204/0 (w systemie szesnastkowym[hexadecimal]: FFCC00).


logo EFS - czcionka oraz otaczanie znakua) Czcionki Humnst77LtCnPl należy bezwzględnie używać przy podpisie„Europejski Fundusz Społeczny” występującym pod logo.b) W pozostałych sytuacjach stosowanie czcionki jest zalecane.0,5x0,5x0,5xx0,6xc) dopuszczalne jest umieszczanie logo na tle innych kolorów: żółtego,granatowego, i czarnego zgodnie z zasadami określonymi wcześniej;d) w specjalnych przypadkach dopuszczalne jest stosowanie graweru,tłoczenia, haftu, wypalania itp. technik na wybranych materiałachpromocyjnych (np. wizytownikach, długopisach, itp.);e) w przypadku umieszczania symbolu w pełnej wersji kolorystycznej nadowolnym kolorze tła można zastosować cieniowanie tła. Proponowanerozwiązanie pozwoli zachować przejrzystość symbolu i tła w zgodziez zasadami stosowania pola ochronnego;f ) należy tak zastosować grafikę tła, aby logo znajdowało się na jednymz dozwolonych kolorów;g) w oryginalnych pismach czarnobiałych stosujemy znak graficzny EFSw wersji czarnej (nie wolno stosować logo EFS w odcieniach szarości).W przypadku konieczności powielenia kolorowych dokumentówdopuszczalne jest stosowanie kserokopii.

More magazines by this user
Similar magazines