ZÁPIS Z JEDNÁNÍ - Fakulta strojní

fst.zcu.cz

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ - Fakulta strojní

© ZČU v Plzni, Fakulta strojní Zápis ze zasedání AS FSTGarant dokumentu: Tajemník AS FSTZÁPIS Z JEDNÁNÍPracovištěAkademický senát Fakulty strojní – ZČU v PlzniZaznamenalIng. Barták JiříFunkceTajemník AS FSTSpojení Telefon: 8220E-mail:jbartak@kks.zcu.czMísto jednání UF 226Datum jednání 9.3. 2011 14:30 Pořad. číslo jednání 8Účastníci jednánípoř. Jméno Funkce Odd. Poznámka1 Barták Jiří, Ing.2 Edl Milan, doc. Ing., Ph.D. PASFST3 Formánek Josef, doc. Ing., Ph.D. Omluven4 Fulemová Jaroslava, Ing. Omluvena5 Hlaváč Jan, Ing., Ph.D. Omluven6 Kemka Vladislav, Ing.7 Kleinová Jana, doc. Ing., CSc.8 Kříž Antonín, doc. Dr. Ing. Omluven9 Mášek Vlastimil, PaedDr.10 Melichar Martin, Ing. Omluven11 Tománek Tomáš, Mgr.12 Zetek Miroslav, Ing.13 Bartoň Lukáš, Ing.14 Čechová Lenka, Ing.15 Česáková Ivana, Ing.16 Dvořák Josef, Ing.17 Kurkin Ondřej, Ing.18 Vlček Martin, Ing.Hosté:Staněk Jiří, doc. Ing., CSc.Vaněk Václav, doc. Ing., Ph.D.Česánek Jiří, doc. Ing., Ph.D.Horák Jaromír, Doc. Ing. CSc.Pinte Milan, Ing. Ph.D.Horejc Jan, doc. Ing., Ph.D.Kepka Miloslav, doc. Ing., Ph.D.Duchek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.Řehoř Jan, Ing., Ph.D.Sklenička Josef, Ing.Limberg LubošTančin MilanLíbal AlešDEKPVVZPSZPVaVTFSTVK


© ZČU v Plzni, Fakulta strojní Zápis ze zasedání AS FSTGarant dokumentu: Tajemník AS FST1. Jednání zahájil a řídil předseda senátu doc. EDL.2. Doc. EDL navrhl skrutátory.Za skrutátory byli navrženi Mgr. TOMÁNEK a Ing. ČECHOVÁ. Návrh byl schválen (10-0-2).3. Poté byl schválen program zasedání AS FST (12-0-0).4. Doc. EDL informoval AS FST o změně ve složení senátu. Na vlastní žádost odstoupilIng. MILČÁK, proto byl jako náhradník vyzván Ing. JANDA, ten se mandátu vzdal. Jakodalší náhradník je doc. KŘÍŽ – ten mandát senátora přijal.5. Doc. EDL předal slovo děkanovi STAŇKOVI. Děkan v krátkosti senátu představil Stavplnění dlouhodobého záměru FST za rok 2010. V informaci děkan mimo jiné zmínilprojekty OPVK, které má FST v celkové sumě cca. 130 mil Kč a připomněl, že tytoprojekty jsou pro fakultu důležité, ale nejsou to projekty výzkumu a vývoje. Proto jetřeba připravovat projekty i v tomto směru. Dále informoval o navýšení bodů za FSTv systému hodnocení VaVaI (RIV body).V rámci tohoto bodu se Ing. ZETEK dotázal, jak je to se zaváděním elektronickéhooběhu dokumentů na ZČU.Ing. PINTE odpověděl, že je to na každém pracovišti, jak to bude využívat,každopádně v rámci FST o to není velký zájem.Poté doc. EDL vyzval přítomné k hlasování o schválení Stavu plnění DZ FST pro rok2010. Výsledek hlasování (13-0-0). Stavu plnění DZ FST pro rok 2010 byl senátemschválen.6. Děkan představil změnu ve vedení Fakulty strojní. Na vlastní žádost odchází doc.HORÁK, ve funkci ho nahradí doc. Ing. Jan HOREJC, Ph.D. Bývalý prorektor budeproděkanem pro výzkum, vývoj a inovace. Novým, čtvrtým, proděkanem bude doc.Ing. Vladimír DUCHEK Ph.D., proděkan pro spolupráci s praxí. Poté noví proděkanidostali slovo a představili se.Ing. BARTOŇ položil dotaz, zda byl čtvrtý proděkan ustanoven na základě požadavkůRTI.Děkan odpověděl, že vždy byla pozice tohoto proděkana na FST, ale vzhledem k RTIje důležité tuto pozice obsadit.7. Poté děkan představil změnu ve VR FST, za odstupujícího proděkana doc. HORÁKA,navrhuje děkan obsadit toto uvolněné místo novým proděkanem doc. DUCHKEM.Poté se přistoupilo k hlasování o změně ve VR FST s výsledkem (13-0-0). Změna veVR FST byla schválena.8. Dále děkan představil změny ve vedení ZČU.9. Doc. EDL vyzval doc. KEPKU, aby představil RTI (Regionální technologický institut).Doc. KEPKA informoval o tom, že 31. 1. 2011 došlo k podpisu smlouvy projektu RTI aprojekt se začal oficiálně řešit s platností od 1. 2. 2011. Ukončení je 30. 6. 2014.Dále doc. KEPKA informoval o tom, že momentálně probíhá výběrové řízení nastavbu.Projekt RTI bude mít 10 pracovišť a celková výše projektu je 455,5 mil. Kč z toho 363mil. Kč na stavbu a vybavení.Dále informoval o tom, že proběhla výběrová řízení na administrativní pracovníky.Informoval o tom, že RTI bude mít 4 výzkumné směry, které budou vedeny doc.LAŠOVOU, doc. HELLEREM, prof. JANDEČKOU a prof. MAŠKEM, kteří od polovinyroku 2012 nastoupí do RTI. V tu dobu nastoupí i první zaměstnanci. Velká částzaměstnanců bude na úvazek 1, nedá se předpokládat, že mohou učit i dělat v RTI,tato alternativa se bude týkat jen pár zaměstnanců, kteří budou dělat transfer


© ZČU v Plzni, Fakulta strojní Zápis ze zasedání AS FSTGarant dokumentu: Tajemník AS FSTpoznatků z RTI do výuky. Poté doc. KEPKA upozornil, že RTI bude muset vykázatvlastní příjmy, jak ve smluvním výzkumu, tak v projektech (TAČR, MPO, atd.) a tytoprojekty nemají alokováno tolik prostředků, kolik budou potřebovat všechna centraVaVpI v ČR, proto se očekává, že stát tuto situaci bude řešit.Poté byla otevřena diskuse k projektu RTIDěkan STANĚK upozornil na to, že toto představení RTI před senátem není poslední.Ing. ZETEK se dotázal, jaká jsou reálná rizika, že nebude možné sehnat zdroje zprojektů, např. projekt MPO TIP bude končit.Doc. KEPKA odpověděl, že tady bude muset zasáhnout stát a např. se postarat o to,aby tyto projekty nekončily.Doc. HOREJC zdůraznil, že je třeba poděkovat doc. KEPKOVI za přípravu projektu.Jedná se o projekt, který připraví příležitosti pro mladé lidi. V Plzni vznikly projektyza 4 mld. Kč z celkových 60 mld. Kč pro celé ČR, což je veliký úspěch.Ing. ZETEK se dotázal, jak je vyspecifikovaná vazba RTI s FST, finanční, personálníatd.Děkan STANĚK odpověděl, že RTI je na začátku a je nutné tyto vazby právě v začátkuvyjasnit. Jinak je nutné se dívat na RTI jako na jedno pracoviště FST.Doc. HOREJC upozornil, že RTI bude samostatná jednotka, tak jako tomu je např. uVCKV, VCTT, atd.Ing. SKLENIČKA se dotázal, jak to bude s hodnocením VaV – RIV a zda nebude hrozit,že RTI bude odčerpávat „RIV body“ z jednotlivých kateder?Doc. KEPKA odpověděl, každý pracovník RTI bude mít svůj plán a ten se budevyžadovat manažerské řízení, tzn., že výzkumníci budou motivováni k výkonůmpotřebných pro plnění indikátorů.Ing. ZETEK se dotázal, kdo bude připravovat a podávat potřebné projekty.Doc. KEPKA odpověděl, že v RTI budou ve vedení čtyř oblastí špičkoví odborníci,kteří budou určovat směr výzkumu. Vlastní přípravu projektu bude realizovatprojektová manažerka.Ing. ZETEK se dotázal na odpovědnosti v projektu RTI.Doc. KEPKA odpověděl, že za projekt je řešen pod Západočeskou univerzitou v Plzni(jako IČO) a zodpovědný řešitelem je ředitel RTI.Ing. ZETEK se ujišťoval, že RTI je jako na organizační úrovni jako katedra a je tedypřímo podřízena děkanovi.Děkan STANĚK obeznámil senát s organizačním začleněním RTI v rámci Fakultystrojní. A dále reagoval, že nemůžeme uvažovat o tom, že projekt RTI nenaplnímonitorovací indikátory. Projekt RTI je příležitost, jak může být fakultakonkurenceschopná a v případě, že bychom tento projekt nezískali, tak by toznamenalo automaticky být pozadu, za ostatními pracovišti v oboru. Proto se musísnažit všichni projekt zdárně plnit.Doc. VANĚK řekl, že riziko nesplnění není jen na FST s projektem RTI, ale i dalšíprojekty VaVpI. Co se týče projektů VaVpI na ZČU, tak samozřejmě dochází k tomu,že se vzájemně ohrožujeme, ve chvíli, že nevyjde jakýkoliv z projektu na ZČU, tak tomuže mít velmi vážné následky pro celou ZČU.Doc. KEPKA prohlásil, že nemůžeme uvažovat, že jednotlivé projekty si budukonkurovat, každý projekt bude směrovat svým směrem a je nutné se spojitv hledání zakázek a spolupracovat na úrovni univerzity.Doc. HOREJC, potvrdil slova doc. VAŇKA, že velké riziko je právě v tom, že seprojekty ohrožují navzájem. Zároveň upozornil na to, že na ZČU je připravena ještě


© ZČU v Plzni, Fakulta strojní Zápis ze zasedání AS FSTGarant dokumentu: Tajemník AS FSTjeden projekt na transfer technologii řešit a ten by mel být pro potřeby všech těchtoprojektů na ZČU.Ing. ŘEHOŘ podoktnul, že je nutné vyjasnit si vztah RTI a kateder, aby se nestalo, žekatedry přijdou o své výzkumníky a o svůj výzkum, protože jen z dotace nemají šancifungovat. Je nutné, aby ředitel jednal se vedoucími kateder.Doc. KEPKA reagoval, že RTI je součástí FST, proto bude vypomáhat katedrám tím, žezaměstnanci kateder budou částečně zaměstnáni i na RTI.Děkan STANĚK doplnil, že se bude muset vyprofilovat, kdo bude učit a kdo zkoumat.Ing. ŘEHOŘ se dotázal, jakým způsobem bude možné, aby ostatní katedry využívalyzařízení RTI, tak jako tomu doposud na FST.Doc. KEPKA odpověděl, že to se bude muset vyjasnit a budou se muset nastavitprocesy.Ing. ČESÁKOVÁ se dotázala, co by se stalo, kdyby univerzita přišla o doktorsképrogramy a tím i o doktorandy?Doc. KEPKA odpověděl, že tuto situaci si nedokáže představit, protože velká část RTIje založena na doktorandech a zejména kombinované formy. Situace kdybyministerstvo poskytlo takhle velkou dotaci a pak odebralo doktorské studium jenepředstavitelná.Doc. HOREJC reagoval, že ZČU má ambice být výzkumnou univerzitou, jsme 7největší univerzita v ČR z 27 státních a 49 soukromých VŠ.Ing. ZETEK řekl, že zákon na rozdělení univerzity a VŠ se již delší dobu připravuje aočekává se platnost od 2013.Doc. HOREJC reagoval, že ministr školství oznámil, že v ČR stačí 5 výzkumnýchuniverzit, ale není vůbec jasné, kde je hranice výzkumné a nevýzkumné univerzity.Děkan STANĚK řekl, že tato diskuse je momentálně bezpředmětná, projekt RTImáme a musíme ho řešit podle toho, jak nejlépe to jde.Doc. KEPKA podoktnul, že RTI má jako monitorovací ukazatel jen 8 úspěšněpodpořených doktorandů, což nebude problém.Ing. ZETEK upozornil, že v zápisu senátu ze dne 4. 11. 2009 děkan představil vznikRTI. Senát schválil RTI jako novou organizační jednotku FST. Předsednictvo AS FSTse shodlo, že AS FST nebyl dostatečně informován o stavu příprav projektu RTI.Děkan STANĚK reagoval, že vždy byla zařazena informace o stavu projednáváníprojektu a materiál, který byl negociován byl vytvářen ve spolupráci s vedenímkateder a také podktnul, že poslední týdny negociace, kdy byly řešeny detailyprojektu, byly velmi „hektické“ a vedení fakulty muselo reagovat velmi rychle napřipomínky ministerstva.Na základě předchozích slov předsednictvo AS FST vyzívá vedení FST a RTI k jednánía doporučuje přesně vyjasnit vztah mezi FST a RTI ohledně personální politiky,finanční politiky, čerpání prostředků z grantů a RIV bodů, specifikovat pro jednotlivépozice v projektu RTI rizika, zodpovědnosti a případné postihy.Doc. HOREJC navrhl schůzku vedení fakulty a předsednictva AS FST v časovémhorizontu dvou až třech měsíců, kde by byly specifikovány vztahy RTI s FST, rizikaatd.Doc. HOREJC řekl, že je nutné vypracovat motivační systém v RTI kompatibilnís motivačním systémem FST.Součástí tohoto zápisu bude informační materiál o projektu RTI, který poskytne doc.KEPKA.Poté doc. EDL předal slovo ing. BARTOŇOVI, který představil studenta LubošeLIMBERGA, který přednesl požadavek studentů na vypsání podzimního termínu


© ZČU v Plzni, Fakulta strojní Zápis ze zasedání AS FSTGarant dokumentu: Tajemník AS FSTstátních bakalářských zkoušek. Žádost je zdůvodněna tím, že studenti mají problémse zkouškami a zároveň se sepsáním a odevzdáním Bc práce.Doc. ČESÁNEK reagoval, že všichni studenti znají harmonogram a tím není důvod,proč dělat výjimky. V zásadě je vypsání podzimních termínu obhajob bakalářskýchprací na jednotlivých katedrách, zda jsou schopné a ochotné toto udělat. Děkanát aleplošně podzimní termíny vypisovat nebude.10. Doc. EDL informoval senátory a senátorky o dalším mimořádném zasedání AS FST,který se sejde z důvodu schválení rozpočtu FST.11. Doc. EDL poděkoval všem přítomným za připomínky všem senátorům a ukončilzasedání.doc. Ing. Milan EDL, Ph.D.předseda AS FSTSeznam použitých zkratekZkratka VýznamDEK Děkan fakultyPASFST Předseda AS FSTVJAK Jmenovaný představitel vedení pro jakost na FSTPVaV proděkan pro výzkum a vývojPVVZ proděkan pro vnější vztahyPSPP proděkan pro spolupráci s praxíPSZ proděkan pro studijní záležitostiVK vedoucí katedryVC vedoucí centraPOR předseda oborové radyTFST tajemník FST

More magazines by this user
Similar magazines