Views
3 years ago

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - Koszalin

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - Koszalin

Dariusz Woźniak PN-ISO

Dariusz Woźniak PN-ISO serii 9000, PN-EN serii 45000, dyrektywy, normy związane – także PN.Jakość to praktycznie również nowy sposób porozumiewania się międzydostawcą i odbiorcą, co ilustruje rys. 1.EWOLUCJA POJĘCIA JAKOŚĆW filozofii nowego podejścia do jakości obowiązuje specyficznainterpretacja tego pojęcia. Jego najnowszą ewolucję można przedstawićnastępująco: jakość to sprawność w użyciu (J. M. Juran – 1970), jakość to zgodność z wymaganiami użytkowników (K. Ischikawa –1980), jakość jest tym, czego brak oznacza straty dla wszystkich (G. Taguchi –1980), jakość to zero błędów (P.B.Crosby –1985) 4 .OBNIŻYĆ KOSZTYPOLEPSZYĆPRODUKTYWNOŚĆPOLEPSZYĆJAKOŚĆOBNIŻYĆ CENĘZWIĘKSZYĆ UDZIAŁRYNKOWYWYTRZYMAĆKONKURENCJĘDOCHÓD ZINWESTYCJITWORZYĆ NOWEMIEJSCA PRACYRys. 2. Schemat pętli zwrotu nakładów na jakośćFig. 2. The revenue to quality loop schemeŹródło: M. Rączka, Jakość totalna, Przegląd Odlewnictwa nr 5,1993.Source: M. Rączka, Total quality, Costing Review No 5,1993.4 Rączka M., Jakość totalna. Przegląd Odlewnictwa nr 5, 1993.146

Niektóre aspekt zarządzania jakościąNajczęstsze definicje jakościWedług Deminga, prekursora ruchu jakości w Japonii, jakość powinna byćwytwarzana w przedsiębiorstwie przez wszystkich i na wszystkich poziomach.Sposobem osiągnięcia oczekiwanej jakości jest wdrożenie odpowiedniegoi skutecznego systemu zapewnienia jakości, w realizacji którego uczestnicząwszystkie służby przedsiębiorstwa 5 . Wprowadzenie systemu zapewnieniajakości jest kosztowne, ale jeszcze droższy jest brak jakości. Nakłady na jakośćzwracają się w krótkim czasie zgodnie z reakcją łańcuchową Deminga, coprzedstawia rys. 2 6 . Według Garvina definicje jakości mogą się zmieniaćzależnie od podejścia (od zorientowanego na użytkownika do zorientowanego nawyrób) i mogą współistnieć obok siebie. Garvin podał przyczyny, dla którychjakość może mieć różne znaczenia w różnych kontekstach tj.: bezwzględna doskonałość, zorientowana na wyrób-pewna liczba pożądanych cech, zorientowana na użytkownika-przydatność dla użytkownika, zorientowana na wytwarzanie-zgodność z wymaganiami, zorientowana cenowo–satysfakcja stosowania do ceny 7 .Mówiąc o jakości należy uwzględnić fakt, iż jest to pojęcie wieloznaczne,różnie definiowane przez poszczególne dyscypliny naukowe.J. Gordon pisze: „przed omówieniem różnych metod mierzenia jakościniezbędne jest sprecyzowanie samego pojęcia jakości”. Rzecz w tym, że tychpojęć jest wiele (np. jakość typu, jakość wykonania, jakość optymalna), zaśposzczególne instytucje i poszczególni badacze posługują się niejednokrotnieróżnymi określeniami w odniesieniu do tego samego pojęcia i odwrotnie –posługują się tym samym określeniem mając na myśli zupełnie co innego 8 .Natomiast według A. Kostrzewy 9 w literaturze przedmiotu można wyróżnićpodstawowe podmioty dotyczące pojęcia jakości: oparty na technicznych elementach produkcji tzw. ujęcie techniczne, przyjmujący za podstawę kryteria ekonomiczne tzw. ujęcieekonomiczne, kompromisowy, w którym obok ujęć technicznych występują równieżujęcia ekonomiczne, tzw. ujęcie techniczno – ekonomiczne.5 Niegowska E., ISO 9000 – czy to się opłaca?, Problemy Jakości nr 5, 1996.6 Rączka M., Jakość totalna. Przegląd Odlewnictwa nr 5, 1993.7 Dahlgaard J., Kanji G.K., Kristensen K., Podstawy zarządzania jakością, PWNWarszawa 2000.8 Gordon J., Jakość wyrobu, Instytut Ekonomiki Przemysłu SGPiS, PWE Warszawa1971.9 Niegowska E., ISO 9000 – czy to się opłaca?, Problemy Jakości nr 5, 1996.147

wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia na przykładzie ...
Współczesne systemy zarządzania. Jakość ... - Helion
Systemy zarządzania jakością - Kierunki zamawiane - Politechnika ...
system inteligentnego zarządzania budynkiem - Ela-compil
INSRUMENTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wstęp - Koszalin
Opis procesu certyfikacji systemów zarządzania jakością - Instytut ...
Przykład wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w ...
Zagadnienia z Katedry Zarządzania Jakością do egzaminu ...
Zarządzanie jakością - podstawy, systemy i narzędzia - Structum
Systemy zarządzania jakością i systemy ... - PortalMorski.pl
Księga Zarządzania Jakością - Powiat Pabianicki - Pabianice
System zarządzania jakością ISO 9001:2008 - ARMATURY Group
księga systemu zarządzania jakością drugiego urzędu skarbowego
System zarządzania jakością dla przemysłu kolejowego - sirts
System zarządzania jakością powietrza w Polsce - Wojewódzki ...
Księga Zarządzania Jakością - Powiat Pabianicki - Pabianice
SYSTEMOWY MODEL ZARZĄDZANIA RYZYKIEM A JAKOŚĆ ...
Analiza narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w ...
Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych - SGGW
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKTU EKOLOGICZNEGO
Relacja z I Konferencji Zarządzania Ciągłością Działania 10-11 ...
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług