Views
3 years ago

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - Koszalin

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - Koszalin

Dariusz

Dariusz Woźniakpracowników o wyższych kwalifikacjach, którzy chcą i potrafią konsekwentniewytwarzać jak najlepszy produkt. Czynniki określające koncepcjękompleksowego zarządzania TQM przedstawiono w tabeli 1 13 . Z koleiprzykładowy algorytm wdrażania TQM przedstawiono na rys. 3 14 .Strategia zarządzania TQMGłównymi czynnikami strategicznymi mającymi znaczący wpływ na sprawnezarządzanie systemem TQM są: zaangażowanie najwyższego kierownictwa, organizacja procesu doskonalenia jakości, komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, program szkoleń, współuczestnictwo wszystkich zatrudnionych, system zapewnienia jakości ISO 9000 i inne systemy, techniki doskonalenia jakości (analiza kosztów) 15 .Elementy zarządzania przez jakość w przedsiębiorstwiePoczynając od upowszechnienia kontroli technicznej w przedsiębiorstwachprodukcyjnych, w XX wieku nastąpił intensywny rozwój form organizacyjnych,metod i zakresu zarządzania jakością.Szczególnie ostatnie dziesiątki lat obfitowały w coraz to nowsze koncepcjew tym zakresie m.in. koncepcja kompleksowej kontroli jakości (Total OualityControl) TQC, które to koncepcje zamyka koncepcja TQM. Trudno jest datowaćposzczególne fazy rozwoju zarządzania jakością, gdyż przebiegały one różniew poszczególnych państwach, regionach, gałęziach gospodarki,przedsiębiorstwach oraz w teorii i praktyce. Uwzględniając powyższe uwagiponiżej zestawiono charakterystyczne etapy i koncepcje w rozwoju zarządzaniajakością. kontrola technicznaJej miejsce w strukturze organizacyjnej znajduje się w jednostkachprodukcyjnych (pion produkcji lub pion techniczny). Obiektem kontroli jestwyrób będący rezultatem procesu technologicznego i ujmowany jedyniewyłącznie w przestrzeni cech technicznych. kontrola jakości13 Pfohl H., Total Quality Management in der Logistik, Erich Schmidt Verlag, Berlin1992.14Słowiński B., Podstawy badań i oceny niezawodności obiektów technicznych,Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 1996.15 Berret-Koehler B., Kenneth J., Kiser A., Sashkin M., Putting Total QualityManagement to Work, Wiley & Sons, 1993.150

Niektóre aspekt zarządzania jakościąWyraża postęp w stosunku do kontroli technicznej, gdyż opiera się nazałożeniu, że jakości nie da się wymusić kontrolą, lecz należy ją wytworzyć. Marelatywnie bardziej rozwiniętą strukturę organizacyjną o jednostki laboratoryjne,badawczo-analityczne, sztabowe i inne. Rozkłada odpowiedzialność za jakośćna jednostki wykonawcze i zarządcze oraz wykorzystuje metodę samokontroli. sterowanie jakościąTen etap rozwoju zarządzania jakością obejmuje większość funkcjizarządzania, w szczególności akcentując funkcję regulowania, składającą sięz funkcji kontrolowania i korygowania. Pojawiają się także elementyplanowania i stymulowania jakości. Rozwija się samokontrola oraz tzw. systempracy bezusterkowej.Zarządzanie jakością – TQMWyżej wymienione koncepcje i etapy uwzględniały tylko część pełnegozestawu funkcji zarządczych. Zatem, dla zarządzania jakością jakowyodrębnionej koncepcji, należy zarezerwować sytuację, w której w stosunkudo obiektu zarządzania za jaki przyjmuje się jakość, ma zastosowanie pełnyzestaw funkcji zarządczych 16 [6].Współcześnie najdoskonalszą formą zarządzania jakościąw przedsiębiorstwie jest kompleksowe zarządzanie przez jakość (TQM), jak teżcoraz częściej spotykany jego następca business process reengineering (BPR).Dostrzegana w piśmiennictwie idea zarządzania przez jakość sprowadza się douznania, że wszystkie materialne i niematerialne składniki przedsiębiorstwaprodukcyjnego wpływają na jakość produktów i procesów wewnętrznych orazzewnętrznych, a więc zarówno jakość tych produktów i procesów, jak i jakośćskładników (zasobów) przedsiębiorstwa, powinny być objęte kompleksemfunkcji zarządczych.Zarządzaniem jakością zajmuje się system zarządzający, a jego skutkidotyczą systemu zarządzanego i całej organizacji oraz otoczenia. Skutki terozprzestrzeniają się poprzez wzajemne oddziaływanie o charakterzematerialnym, energetycznym i informacyjnym.W zakresie zarządzania jakością wymieniono trzy główne płaszczyzny,w jakich może być rozpatrywane przedsiębiorstwo produkcyjne. Tworzą onetrzy mocno zintegrowane struktury: podmiotową, działaniową i zasobową.Wybór dowolnego składnika jednej ze struktur, jako obiektu zarządzaniajakością, na ogół rodzi potrzebę uwzględnienia kontekstu dwóch pozostałychstruktur.Oprócz kompleksowego zarządzania jakością TQM są obecnie wdrażanetakie systemy, jak:16 Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością, Teoria i praktyka, WN PWNS.A, Warszawa-Poznań, 1998.151

wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia na przykładzie ...
Współczesne systemy zarządzania. Jakość ... - Helion
Systemy zarządzania jakością - Kierunki zamawiane - Politechnika ...
system inteligentnego zarządzania budynkiem - Ela-compil
INSRUMENTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wstęp - Koszalin
Opis procesu certyfikacji systemów zarządzania jakością - Instytut ...
Przykład wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w ...
Zagadnienia z Katedry Zarządzania Jakością do egzaminu ...
Zarządzanie jakością - podstawy, systemy i narzędzia - Structum
Systemy zarządzania jakością i systemy ... - PortalMorski.pl
Księga Zarządzania Jakością - Powiat Pabianicki - Pabianice
System zarządzania jakością ISO 9001:2008 - ARMATURY Group
księga systemu zarządzania jakością drugiego urzędu skarbowego
System zarządzania jakością dla przemysłu kolejowego - sirts
System zarządzania jakością powietrza w Polsce - Wojewódzki ...
Księga Zarządzania Jakością - Powiat Pabianicki - Pabianice
SYSTEMOWY MODEL ZARZĄDZANIA RYZYKIEM A JAKOŚĆ ...
Analiza narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w ...
Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych - SGGW
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKTU EKOLOGICZNEGO
Relacja z I Konferencji Zarządzania Ciągłością Działania 10-11 ...
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług