Javni natječaj za prodaju nekretnine označene kao z.k.č ... - Zagreb.hr

zagreb.hr

Javni natječaj za prodaju nekretnine označene kao z.k.č ... - Zagreb.hr

Na temelju članka 56. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik GradaZagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i10/10) i članka 53. stavka 2. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik GradaZagreba 5/12) gradonačelnik Grada Zagreba raspisujeJ A V N I N A T J E Č A Jza prodaju građevinskog zemljištaprikupljanjem pisanih ponuda1. Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, raspisuje se za prodaju nekretnine označenekao z.k.č. 8026/27 k.o. Grad Zagreb, gradilište na Lašćinskoj cesti, površine 189 m2, upisaneu z.k.ul. 30530 k.o. Grad Zagreb.2. Početni iznos kupoprodajne cijene je 416.359,80 kuna.3. Natjecatelji mogu izvršiti uvid u dokumentaciju u roku za podnošenje ponuda u Gradskomuredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Odjelu za pravne poslove, Ulica gradaVukovara 56a, soba 409/IV.4. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske idržavljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj idržavama članicama Europske unije.Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavajuzakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.5. Jamčevina u iznosu 41.635,98 kune se uplaćuje na žiro-račun Grada Zagreba u Zagrebačkojbanci d.d., Proračun Grada Zagreba IBAN broj: HR3423600001813300007, pozivom na brojHR28 7889-116-OIB, što se smatra suglasnošću stranke za korištenje njenog OIB-a.Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena uplaćena se jamčevina vraća u roku od 60 danaod dana konačnosti zaključka gradonačelnika Grada Zagreba o izboru najpovoljnijegponuditelja.Odabranom ponuditelju se uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu.Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora okupoprodaji, uplaćena jamčevina se ne vraća.6. Natjecatelji u ponudi moraju navesti:- ime i prezime odnosno naziv, OIB, te dokaz o prebivalištu odnosno sjedištu ponuditelja;- oznaku građevinskog zemljišta koje je predmet javnog natječaja;- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene;- broj žiro-računa radi eventualnog povrata jamčevine.Uz ponudu treba priložiti:- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe);- izvornik ili ovjerenu presliku domovnice (za fizičke osobe);- dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za straneosobe);


- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdalanadležna Porezna uprava, ne stariju od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanjuduga s osnove potraživanja Grada;- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (izvornik ili ovjerena preslika uplatnice ili virmana);- izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćenakao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak, te da u cijelosti prihvaćauvjete javnog natječaja.7. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sveuvjete natječaja.Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra sesljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjetenatječaja.U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, odmah nakonotvaranja ponuda pristupit će se usmenom javnom nadmetanju.8. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik Grada Zagreba, naprijedlog Povjerenstva za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba.Povjerenstvo za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba može predložiti da se neprihvati niti jedna ponuda.Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.Protiv zaključka gradonačelnika Grada Zagreba o izboru najpovoljnijeg ponuditelja može seuložiti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba, putem Gradskog ureda za imovinsko-pravneposlove i imovinu Grada, u roku od 8 dana od dana dostave zaključka.U povodu preispitivanja zaključka gradonačelnik Grada Zagreba može zaključak izmijeniti,potvrditi ili uloženi prigovor odbiti kao neosnovan.Zaključak o prigovoru je konačan.9. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku 45 dana od dana konačnosti zaključka o izborunajpovoljnijeg ponuditelja.Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji u zakazano vrijeme,a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.Ako najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može bitiduži od 30 dana. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji niu navedenom naknadno određenom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji u rokovimanavedenim u ovoj točki, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajnacijena uplaćuje se na žiro-račun Proračuna Grada Zagreba naveden u ugovoru.Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, ajamčevina se ne vraća.10. Grad Zagreb može odustati od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora okupoprodaji.11. U kupoprodajnu cijenu zemljišta nisu uračunati troškovi sanacije zemljišta, troškovieventualnog premještanja instalacija, ishođenja akta kojim se odobrava građenje, plaćanjenaknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište i sl., već tetroškove podmiruje kupac.


12. Porez na promet nekretnina, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.13. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana, računajući od prvoga sljedećeg dana nakonobjave javnog natječaja u Jutarnjem listu, na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave GradaZagreba, Trg Stjepana Radića 1- prizemlje i web stranici Grada Zagreba.Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.Ponude za javni natječaj i dokumentacija predaju se neposredno u pisarnici Područnog uredaTrnje, Ulica grada Vukovara 56a, I kat, odnosno, preporučenom pošiljkom, u zatvorenojomotnici, na adresu: Grad Zagreb - Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinuGrada, Ulica grada Vukovara 56a, uz napomenu "NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNINATJEČAJ ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – z.k.č. 8026/27 k.o. Grad Zagreb ”.14. Ponude će biti javno otvorene i pročitane 20.9. 2013., u 10,30 sati, u zgradi Gradskeuprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, dvorana 272, II kat.Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uzpredočenje valjane punomoći te druge zainteresirane osobe.

More magazines by this user
Similar magazines