02/10 - Grad Biograd na Moru

biogradnamoru.hr

02/10 - Grad Biograd na Moru

Stranica 37 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010OPIS RADOVAIZNOS/kn./Financiranje vatrogasne postrojbe (po posebnim propisima) 680.000,00“Članak 2.U svemu ostalom Program održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanjauređenog građevinskog ztemljišta u 2009. godini.Članak 3.Ova Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radovaodržavanja uređenog građevinskog zemljišta u 2009. godini stupa na snagu osmog dana od danaobjave u „Službenom glasniku Grada Biograd na Moru“.KLASA: 363-02/08-01/28URBROJ: 2198/16-02-10-5Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORU***Predsjednik Gradskog vijećaTonči ŠangulinNa temelju članka 26. stavka 1. točka 3.Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeniglasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09),Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru nasvojoj 09. sjednici održanoj 09. travnja 2010.godine, donijelo jeZ A K L J U Č A Ko usvajanju Izvješća o izvršenju Programagradnje objekata i uređeja komunalneinfrastrukture za 2009. godinu1.Gradsko vijeće Grada Biograda na Moruusvaja Izvješće o izvršenju Programa gradnjeobjekata i uređeja komunalne infrastrukture za2009. godinu.2.Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenomglasniku Grada Biograda na Moru“.Klasa: 363-02/08-01/29Urbroj: 2198/16-02-10-6Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijećaTonči Šangulin***Na temelju članka 26. stavka 1. točka 3.Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeniglasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09),Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru nasvojoj 09. sjednici održanoj 09. travnja 2010.godine, donijelo jeZ A K L J U Č A Ko usvajanju Izvješća o izvršenju Programaodržavanja komunalne infrastrukture i opsegaradova održavanja uređenog građevinskogzemljišta za 2009. godine1.Gradsko vijeće Grada Biograda na Moruusvaja Izvješće o izvršenju Programaodržavanja komunalne infrastrukture i opsegaradova održavanja uređenog građevinskogzemljišta za 2009. godine.2.Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenomglasniku Grada Biograda na Moru“.Klasa: 363-02/08-01/28Urbroj: 2198/16-02-10-6Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUGRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 38 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010Predsjednik Gradskog vijećaTonči Šangulin***Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova("Narodne novine", broj 91/96.), članka 35.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), i članka26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Biogradana Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda naMoru", broj 5/09.), Gradsko vijeće GradaBiograda na Moru, na svojoj 9. sjednici,održanoj 09. travnja 2010. godine, donijelo jeODLUKUo davanju stanova u najamI. OPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom Odlukom propisuje se postupak, uvjeti,kriteriji i tijela za davanje stanova, koji su uvlasništvu Grada Biograda na Moru u najam,visina najamnine, prava i obveze ugovornihstrana, te postupak i uvjeti za davanjesuglasnosti za zamjenu stanova.II. DAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVUGRADA BIOGRADA NA MORU U NAJAM1. Uvjeti i kriteriji za davanje stanova unajamČlanak 2.Stanovi u vlasništvu Grada Biograda na Morudaju se u najam u skladu s odredbama oveOdluke.Članak 3.Stanovi iz članka 2. ove Odluke, daju se unajam građanima pod uvjetom:1. da su podnositelji zahtjeva državljaniRepublike Hrvatske,2. da podnositelji zahtjeva imaju prebivalište napodručju Grada Biograda na Moru, i tonajmanje posljednjih 10 godina bez prekida ilinajmanje 20 godina sa prekidima,3. da podnositelji zahtjeva za davanje stana unajam kao i članovi njihovog obiteljskogdomaćinstva na području Republike Hrvatske:- nemaju u najmu odgovarajući stan uvlasništvu Grada Biograda na Moru, ili stan ilikuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu napodručju Republike Hrvatske,- da ne koriste stan u vlasništvu GradaBiograda na Moru bez valjane pravne osnove,- nisu otkupili stan po odredbama Zakona oprodaji stanova na kojima postoji stanarskopravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,4. da ukupni prosječni mjesečni netto prihodobiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjevaostvaren u prethodnoj godini (sva sredstvaostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda odimovine ili na neki drugi način) ne prelazidvostruki iznos prosječne mjesečne neto plaćeu Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, akod samaca iznos jednostrukog iznosaprosječne mjesečne neto plaće u RepubliciHrvatskoj u prethodnoj godini.Uvjeti iz stavka 1. ovog članka trebaju sezadovoljiti kumulativno.Članom obiteljskog domaćinstva u smisluodredbe stavka 1. ovog članka Odluke smatrase bračni drug te slijedeće moguće osobe kojesa podnositeljem zahtjeva zajedno žive:srodnici po krvi u pravoj liniji, pastorčad iusvojenici, usvojitelj i osobe koje je podnositeljzahtjeva prema odredbama posebnog zakonadužan uzdržavati, te osoba koja živi s njim uizvanbračnoj zajednici ako se takva zajednicamože izjednačiti sa bračnom zajednicom.Status izvanbračne zajednice utvrđuje se uizvanparničnom postupku.Članak 4.Stanovi iz članka 1. ove Odluke, daju se unajam podnositeljima zahtjeva premaredosljedu utvrđenom listom reda prvenstva.Lista reda prvenstva za davanje stanova unajam utvrđuje se na osnovi slijedećih kriterija:1. dužina prebivanja na području gradaBiograda na Moru,2. stambeni uvjeti3. broja članova obiteljskog domaćinstvapodnositelja zahtjeva,4. godina radnog staža,5. sudjelovanja u Domovinskom ratu,6. socijalnog stanja (samohrani roditelj ipomoć za uzdržavanje),7. zdravstvenog stanja- prema invalidnosti i zdravstvenom stanjupodnositelja zahtjeva i člana domaćinstva- hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata.Članak 5.Podnositelju zahtjeva pripadaju 3 boda zasvaku godinu prebivanja na području gradaBiograda na Moru.Članak 6.Za stambene uvjete podnositelju zahtjevapripada slijedeći broj bodova:1. podstanari 10 bodova,2. osobe u nužnom smještaju ili u prostorijamakoje se po zakonu ne smatraju stanom 8bodova, teGRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 39 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/20103. osobe koje stanuju u stanu roditelja, koji neodgovara potrebama članova njihovogobiteljskog domaćistva 7 bodovaČlanak 7.Prema broju članova obitelji, podnositeljzahtjeva dobiva slijedeći broj bodova:1. samac 5 bodova2. dva člana obitelji 10 bodova3. tri člana obitelji 15 bodova4. četiri člana obitelji 20 bodova5. svaki idući član obitelji 25 bodovaČlanak 8.Prema godinama radnog staža, podnositeljzahtjeva dobiva za svaku punu godinu radnogstaža 1 bod.Pod radnim stažom smatra se staž osiguranjaostvaren u Republici Hrvatskoj (premapropisima o mirovinskom osiguranju RepublikeHrvatske).Radni staž se dokazuje ovjerenim prijepisomradne knjižice podnositelja.Članak 9.Podnositelju zahtjeva, ovisno o vremenusudjelovanja u Domovinskom radu, pripada:a) najmanje 4 mjeseca u razdoblju od30. svibnja 1991. godine do 15. siječnja1992. godine.......................................6 bodovab) od 4 - 6 mjeseci..................................3 bodac) od 7 - 12 mjeseci.............................3,5 bodad) od 13 - 24 mjeseca..........................4,5 bodae) od 25 - 36 mjeseci...........................5,5 bodaf) od 37 - 48 mjeseci...........................6 bodovag) više od 48 mjeseci.......................7,5 bodovaPodnositelju zahtjeva, članu uže obiteljipoginulog, umrlog ili nestalog hrvatskogbranitelja pripada 10 bodova.Okolnosti iz stavka 1 - 3. ovog članka utvrđujuse potvrdama nadležnih tijela državne uprave.Članak 10.Samohranom roditelju podnositelju zahtjevapripada 10 bodova.Ispunjavanje uvjeta iz prethodnog člankadokazuje se uvjerenjem Centra za socijalnuskrb.Članak 11.Podnositelju zahtjeva, korisniku pomoći zauzdržavanje Centra za socijalnu skrb pripada20 bodova.Ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stavka ovogčlanka dokazuje se uvjerenjem Centra zasocijalnu skrb.Članak 12.Prema zdravstvenom stanju podnositeljazahtjeva odnosno članova njegove obitelji,podnositelju zahtjeva pripada:1. invalidima s višeod 80% invaliditeta............................20 bodova2. invalidima s50-80% invaliditeta...........................10 bodova3. kategoriziranim osobamasa tjelesnim ili mentalnimoštećenjem pod uvjetom da senalaze na odgoju i skrbi u ustanovi...10 bodova4. bolesnicima koji bolujuod kroničnih bolesti.............................5 bodovaOkolnosti iz prethodnog stavka dokazuju serješenjem nadležne službe Hrvatskog zavodamirovinskog osiguranja (točke 1. i 2), nalazomprvostupanjskog tijela vještačenja nadležnogCentra za socijalnu skrb (točka 3) i mišljenjem inalazom odgovarajućeg liječnika specijaliste(točka 4).Članak 13.Podnositelju zahtjeva, hrvatskom ratnomvojnom invalidu Domovinskog rata, premautvrđenom postotku oštećenja organizma,pripadaju bodovi i to:- I i II skupina.....................................12 bodova- III do VI skupine................................8 bodova- VII do X skupine..................................4 boda.Postotak oštećenja organizma dokazuje serješenjem nadležnog tijela državne uprave opriznatom statusu ratnog vojnog invalida.Članak 14.Bodovi dobiveni po kriterijima iz članka 5. dočlanka 12. ove Odluke zbrajaju se, te se naosnovu njih utvrđuje redoslijed na listi redaprvenstva.Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imajujednak broj bodova, prednost u ostvarivanjuprava na dodjelu stana u najam ima onajpodnositelj zahtjeva koji ima dulje vrijemeprebivanja na području grada Biograda naMoru, a ukoliko su podnositelji zahtjeva i tadaizjednačeni u broju bodova prednost ima onajpodnositelj koji ima manji ukupni prosječnimjesečni netto prihod obiteljskog domaćinstva.Članak 15.Odgovarajućim stanom smatra se stan veličinepropisane Zakonom o najmu stanova. (Članak41. Odgovarajućim stanom, u smislu ovogaZakona, smatra se stan u istoj općini ili graduveličine jedna osoba jedna soba, s time da brojsoba ne može biti veći od broja soba u stanu izkojeg se iseljava.)2. Postupak za davanje stanova u najamGRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 40 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010Članak 16.Odluke u svezi najma stana donosiGradonačelnik Grada Biograda na Moru (udaljnjem tekstu: Gradonačelnik), na prijedlogJedinstvenog upravnog odjela.Stručno-administrativne odnosno tehničkeposlove za Gradonačelnika obavlja Jedinstveniupravni odjel.Članak 17.Postupak za utvrđivanje liste reda prvenstvapokreće Gradonačelnik na prijedlogJedinstvenog upravnog odjela objavljivanjemJavnog poziva za prikupljanje zahtjeva zadavanje stanova u najam koji obavezno sadrži:1. uvjete za sudjelovanje u postupku,2. isprave i dokaze koji se prilažu uz zahtjev,3. naznaku da je rok za podnošenje zahtjeva30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva ujednom od sredstava javnog priopćavanja.Javni poziv za prikupljanje zahtjeva mora seobjaviti i na oglasnoj ploči Grada Biograda naMoru i na web stranicama Grada Biograda naMoru.Članak 18.Zahtjev za davanje stanova u najam podnosise na posebnom obrascu, kojeg svizainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenomupravnom odjelu.Članak 19.Podnositelj zahtjeva mora zahtjevu za davanjestana u najam, priložiti dokumente kojimadokazuje pravo na uvrštenje na listu redaprvenstva za dodjelu stana iz članka 3. oveOdluke:1. domovnicu2. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6mjeseci) izdano od Ministarstva unutarnjihposlova za podnositelja zahtjeva i članovenjegovog obiteljskog domaćinstva s naznakomdužine prebivanja na području grada Biograda,3. izvadak iz matice rođenih za podnositeljazahtjeva i članove njegovog obiteljskogdomaćinstva, izvadak iz matice vjenčanih zadokazivanje bračnog statusa, kao i drugeodgovarajuće isprave kojima se dokazujeodnos podnositelja zahtjeva sa članovimanjegovog obiteljskog domaćinstva iz članka 3.stavak 3. ove Odluke ( ne starije od 6 mjeseci),4. ovjerenu izjavu da ne postoje zapreke zastjecanje prava na stan iz članka 3. stavak 1.točka 3 ove odluke,5. dokaz o svom stambenom statusu (ugovor opodstanarskom odnosu, odnosno ugovor onajmu i sl.).6. ovjereni prijepis podataka o radnom stažuupisanom u radnu knjižnicu podnositeljazahtjeva, odnosno u drugim odgovarajućimispravama,7. rješenje HZMO kojim se kod podnositeljazahtjeva odnosno članova njegovadomaćinstva utvrđuje invalidnost,8.rješenje nadležnog tijela državne upravekojim je podnositelju zahtjeva priznat vojniinvaliditet,9. liječničku dokumentaciju kojom dokazuju dapodnositelj zahtjeva, odnosno članovi njegovogopbiteljskog domaćinstva boluju od kroničnihbolesti,10. rješenja nadležnog tijela o primanju stalnenovčane pomoći,11. potvrdu Ministarstva obrane o statusuhrvatskog branitelja,12.druge dokaze po zahtjevu Jedinstvenogupravnog odjela.Isprave iz stavka 1. ovog članka dostavljaju seu izvorniku ili kao ovjerene preslike.Članak 20.Za zahtjeve koji su nepotpuni, podnositeljuzahtjeva odredit će se dopunski rok od 8 danada dopuni zahtjev potrebnom dokumentacijom.Ako zahtjevu nedostaju dokazi kojima sedokazuju uvjeti iz članka 3. ove odluke, apodnositelj zahtjeva u dopunskom roku neupotpuni zahtjev, zahtjev se neće razmatrati.Ako zahtjevu nedostaju dokazi kojima sedokazuje ispunjavanje uvjeta za bodovanje popojedinim kriterijima, a podnositelj zahtjeva udopunskom roku ne upotpuni zahtjev, izvršit ćese bodovanje bez bodovanja uvjeta odnosnomjerila za koja je trebao dopuniti zahtjev.Članak 21.Konačnu listu reda prvenstva utvrđujeGradonačelnik na prijedlog Jedinstvenogupravnog odjela.Podnositelji zahtjeva mogu dati primjedbe naprijedlog liste reda prvenstva u roku od 15dana po njenom isticanju na oglasnoj pločiGrada Biograda na Moru. Prijedlog liste redaprvenstva objavljuje se i na web stranicamaGrada Biograda na Moru.Nakon razmatranja primjedbi podnositeljazahtjeva, Gradonačelnik je dužan u roku od 30dana utvrditi i objaviti listu reda prvenstva zadavanje stanova u najam.Lista iz stavka 3. ovog članka objavljuje se naoglasnoj ploči i stupa na snagu u roku od 8dana od dana objave na oglasnoj ploči GradaBiograda na Moru. Lista reda prvenstvaobjavljuje se i na web stranicama GradaBiograda na Moru.Članak 22.GRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 41 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010Lista reda prvenstva sadrži:1. redni broj,2. prezime i ime i OIB podnositelja zahtjeva,3. broj članova obitelji podnositelja zahtjeva,4. broj bodova po pojedinim kriterijima izčlanka 4. stavak 2. ove Odluke za svakogpodnositelja zahtjeva,5. ukupan broj bodova za svakog podnositeljazahtjeva,6. potpis Gradonačelnika,7. mjesto i datum utvrđivanja liste redaprvenstva.Članak 23.Lista reda prvenstva utvrđuje se za vrijeme od4 godine.Osobe koje u tijeku trajanja liste prestanuispunjavati uvjete na osnovu kojih su uvrštenina listu reda prvenstva, brišu se.Osobe koje su podnijele neistinite dokaze oispunjavanju uvjeta za utvrštenje na listu redaprvenstva, brišu se.Ukoliko za vrijeme važenja liste reda prvenstvadođe do promjene broja članova obiteljskogdomaćinstva podnositelj zahtjeva je dužan otome izvjestiti Jedinstveni upravni odjel te pozahtjevu Jedinstvenog upravnog odjeladostaviti dokaze o nastaloj promjeni radiutvrđivanja prava podnositelja zahtjeva naodgovarajući stan.Članak 24.Po dobivanju mogućnosti raspolaganjastanom, Jedinstveni upravni odjel će:- izvršit bodovanje stana,- utvrditi da li postoji potreba izvođenja radovaradi njegovog osposobljavanja za redovnostanovanje,- utvrditi popis potrebnih radova, njihovupredračunsku vrijednost i rokove u kojemu se tiradovi mogu izvesti,- kontaktirati osobu koja je u tom trenutku prvana listi reda prvenstva radi utvrđivanja njenezainteresiranosti za dodjelu predmetnog stanau najam.Dok se stan u vlasništvu Grada Biograda naMoru za koji je utvrđeno da je neprikladan zastanovanje ne dovede u stanje podobno zastanovanje neće se pozivati osoba sa listereda prvenstva radi njenog izjašnjenja ozainteresiranosti za dodjelu predmetnog stanau najam.Smatra se da je podnositelj zahtjeva spremanprihvatiti ponuđeni stan za dodjelu u najamkada potpiše izjavu o svojoj spremnostiprihvaćanja dodjele tog stana.Članak 25.Podnositelj zahtjeva iz članka 24. stavka 1.alineje 4. ove Odluke, koji prihvati ponuđenistan, dužan je u roku od 15 dana od danaprimitka pismenog zahtjeva kojeg mu dostavljaJedinstveni upravni odjel, dostaviti dokumentenavedene u članku 20. ove Odluke kojimadokazuje da i dalje udovoljava uvjetima izčlanka 3. ove Odluke.Članak 26.U slučaju kada podnositelj zahtjeva ne primistan koji ne odgovara potrebama njegoveobitelji, zadržava utvrđeno mjesto na listi redaprvenstva, s time što se stan nudi slijedećempodnositelju zahtjeva na listi reda prvenstva.Članak 27.Odluke o davanju stanova u najam donosiGradonačelnik na prijedlog Jedinstvenogupravnog odjela.Odluku o davanju stana u najam oglašava sena oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.Nakon proteka roka od 8 dana od danaoglašavanja odluke na oglasnoj ploči GradaBiograda na Moru, odluka se dostavljapodnositelju zahtjeva koji je potpisao pismenuizjavu o prihvaćanju dodjele stana, sa pozivomda u daljnjem roku od 8 dana od dana dostaveOdluke i poziva pristupi sklapanju ugovora onajmu stana.Ukoliko se podnositelj zahtjeva ne odazovepozivu za sklapanje ugovora o najmu stana uroku od 8 dana od dana dostave poziva,smatrat će se da je odustao od sklapanjaugovora o najmu stana.Članak 28.U slučaju da podnositelj zahtjeva odbije popozivu Jedinstvenog upravnog odjela prihvatitiodgovarajući stan, u slučaju da ne dostavidokumente iz članka 25. ove Odluke, kao i uslučaju da se ne odazove pozivu za sklapanjeugovora o najmu stana prema članku 27.stavak 4. ove Odluke, OdlukomGradonačelnika po prijedlogu Jedinstvenogupravnog odjela briše se sa liste redaprvenstva, a na dodjelu stana poziva seslijedeća osoba sa liste reda prvenstva.3. Davanje stanova u najam izvan ListeprioritetaČlanak 29.Izuzetno, izvan Liste prioriteta, može se dati unajam stan u sljedećim slučajevima:1. zaštićeni najmoprimci koji raspolažu stanomu stambenoj zgradi koja je vlasništvo GradaBiograda na Moru, a za koju je izdano rješenjeo uklanjanju objekta;2. zaštićeni najmoprimci koji stanuju u stanu usklopu starih, ruševnih – trošnih stambenihGRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 42 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010zgrada, koje ne udovoljavaju uvjetimastabilnosti i sigurnosti u korištenju kao ihigijensko sanitarnim uvjetima, za koje jenužno provesti sanaciju i rekonstrukciju poradiosiguranja uvjeta za stanovanje;3. zaštićeni najmoprimci koji stanuju u stanučija površina ne udovoljava potrebamaobiteljskog domaćinstva;4. osobama koje koriste stan koji jeonesposobljen za redovitu uporabu uslijedelementarnih nepogoda (potres, poplava,požar i sl.);5. osobama koje koriste stan u zgradi koja jepredviđena za uklanjanje radi gradnje kada jeinvestitor Grad;6. pravo na dodjelu stana u vlasništvu GradaBiograda na Moru mogu ostvariti osobe,odnosno obiteljska domaćinstva koja nemajuriješeno stambeno pitanje, a nalaze se uiznimno teškom socijalnom i zdravstvenompoložaju. Postupak utvrđivanja socijalnog izdravstvenog položaja podnositelja zahtjevaprovodi upravno tijelo Grada Biograda na Morunadležno za socijalnu skrb i zdravstvo.U smislu ove Odluke, osobe s iznimno teškimsocijalnim i zdravstvenim statusom smatrajuse:-osobe kojima je rješenjem mjerodavnog tijelautvrđeno tjelesno oštećenje od minimalno50%,-osobe kojima je utvrđena nesposobnost zarad, odnosno kojima su utvrđena teža tjelesnaoštećenja, duševna bolest i potpuna zavisnosto tuđoj njezi i skrbi, a kojima su priznata pravatemeljem Zakona o socijalnoj skrbi,-osobe koje su korisnici pomoći za tuđu njegu ipomoć te korisnici osobne invalidnine,-obiteljska domaćinstva u kojima jedan ili višečlanova boluju od kroničnih bolesti ili imajutjelesna oštećenja, pri čemu samo jedan članostvaruje prihode koji ne prelaze minimalnimjesečni dohodak u Republici Hrvatskoj počlanu domaćinstva za tekuću godinu.4. Ugovor o najmu stanaČlanak 30.Na temelju odluke o davanju stana u najamzaključuje se ugovor o najmu stana.Ugovor se zaključuje u pisanom obliku, kaoovršna isprava u smislu Zakona o javnombilježništvu.Članak 31.Ugovor o najmu stana zaključuje se naodređeno vrijeme, u trajanju od 10 godina.Po isteku roka iz stavka 1. ove odluke, ugovoro najmu stana može se obnoviti za istorazdoblje pod uvjetom da je najmoprimactijekom trajanja ugovora o najmu stana urednoispunjavao sve obveze iz Ugovora.Ugovor o najmu stana može se, u opravdanimslučajevima, obnoviti i bez ispunjavanja uvjetaiz stavka 2. ovog članka.Ugovor o najmu prestaje na način određenZakonom, ovom Odlukom i ugovorom.Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog člankaOdluke Gradonačelnik može odobriti sklapanjeugovora o najmu stana na određeno vrijeme utrajanju manjem od 10 godina, posebice uslučajevima iz članka 27. ove Odluke.Članak 32.Najmodavac može, osim u slučajevimautvrđenim Zakonom, otkazati ugovor o najmustana i u slučajevima:- ako najmoprimac i osobe navedene uugovoru o najmu stana ne koriste stan zastanovanje neprekidno duže od 3 mjeseca, stime da se smatra da stan nije korištenneprekidno i kada najmoprimac odnosnoosobe navedene u ugovoru o najmu stanasamo povremeno navraćaju u stan,- ako najmoprimac ne plati tri mjesečnenajamnine ili ostale ugovorene troškove usvezi sa stanovanjem,- ako najmoprimac ne održava stan sukladnoodredbama ugovora o najmu stana,- ako najmoprimac koristi stan na način daometa ostale vlasnike posebnih dijelovazgrade u mirnom korištenju tih posebnihdijelova (stanova ili poslovnih prostora) izajedničkih prostora i uređaja u zgradi.III. PRAVA I OBVEZE NAJMODAVCA INAJMOPRIMCAČlanak 33.Pravo na useljenje u stan najmoprimac stječenakon sklapanja ugovora o najmu stana.Najmoprimac je dužan useliti u stan najkasnijeu roku od 30 dana od dana sklapanja ugovorao najmu stana, odnosno u roku utvrđenimugovorom.Ukoliko najmoprimac ne useli u stan u roku izstavka 2. ovog članka smatrat će se da ugovoro najmu stana nije sklopljen.U slučaju iz stavka 3. ovog člankanajmoprimac se briše sa liste reda prvenstvana osnovi odluke Gradonačelnika, poprijedlogu Upravnog odjela.Članak 34.Kada najmoprimac ili njegov bračni drugsteknu u vlasništvo ili suvlasništvo useljivuobiteljsku kuću ili stan kao poseban dio zgradeu Republici Hrvatskoj, ugovor o najmu stana ćese raskinuti, a najmoprimac je dužan stanGRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 43 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010predati u posjed najmodavcu slobodan odosoba i stvari.Rok za predaju stana u posjed najmodavcu izprethodnog stavka ovog članka je 30 dana oddana od dana kad je najmodavac najmoprimcaizvijestio o raskidu ugovora o najmu stana.Članak 35.Za korištenje stana najmoprimac je dužanplaćati najamninu i druge troškove vezane uzkorištenje stana, zajedničkih prostorija iuređaja zgrade.Članak 36.Visinu najamnine za stanove u vlasništvuGrada Biograda na Moru utvrđujeGradonačelnik.Najamnina iz stavka 1. dio je proračuna GradaBiograda na Moru.Članak 37.Najmoprimac je dužan plaćati najamninu oddana utvrđenog ugovorom u najmu.Najamnina se plaća do 15-og u mjesecu zatekući mjesec.Najmoprimac koji ne plati najamninu u roku izstavka 2. ovog članka, plaća i zateznu kamatu.Članak 38.Najmoprimac je dužan koristiti stan samo usvrhu stanovanja i na način utvrđen ugovoromo najmu stana.Najmoprimac je dužan ovlaštenim osobamaGrada Biograda na Moru dopustiti ulazak ustan radi kontrole korištenja stana.Kontrolu obavlja komunalni redar GradaBiograda na Moru.O obavljenoj kontroli komunalni redar sastavljazapisnik.Kontrola se posebice obavlja u slučaju dojaveo nekorištenju stana od strane najmoprimca,izvođenju radova na uređenju stana protivnoodredbi članka 39. ove Odluke, prenamjeniprostora ili davanju prostora u podnajam.Članak 39.Najmoprimac je dužan snositi troškove tekućegodržavanja stana, kao i o svom trošku izvršitipopravak kvarova koje je sam uzrokovao.Članak 40.Najmoprimac je dužan plaćati naknadu zatroškove korištenja zajedničkih uređaja iobavljanja zajedničkih usluga u visini koja seutvrđuje međuvlasničkim ugovorom izmeđuvlasnika posebnih dijelova zgrada, odnosno uvisini koju odredi Gradonačelnik gradaBiograda na Moru za zgrade koje su uvlasništvu Grada u cijelosti.Članak 41.Najmoprimac smije samo uz pisanu suglasnostnajmodavca činiti preinake kojima se bitnomijenja konstrukcija, raspored, površina,namjena i vanjski izgled stana, s time da semeđusobni odnosi uređuju posebnimugovorom.Ukoliko je najmoprimac dobio od GradaBiograda na Moru suglasnost za izvođenjeradova i sklopio s Gradom Biogradom na Moruugovor prema stavku 1. ovog članka, dužan jeu roku od 15 dana od izvedenih radova o tomepismeno obavijestiti Grad Biograd na Moru.Ukoliko bi se utvrdilo po izvedenim radovimada postoji osnova za izmjenu najamnine stana,Grad Biograd na Moru će izvršiti novobodovanje stana te suglasno tome utvrditi noviiznos najamnine koja će se sa najmoprimcemugovoriti sklapanjem izmjene važećeg ugovorau najmu stana.Najmoprimac koji je vlastitim ulaganjem izveoradove u stanu ima pravo na povrat uloženihsredstava pod uvjetom da:- su radovi izvedeni sukladno dobivenojsuglasnosti i sklopljenom posebnom ugovoru oulaganju prema ovom članku Odluke,- je temeljem izvedenih radova u stanupovećana prometna vrijednost stana,- da najmoprimac vraća stan u posjed Gradupo bilo kojoj osnovi.Uvjeti iz prehodnog stavka ovog članka morajubiti kumulativno ispunjeni.Visina uloženih sredstava utvrđuje se temeljemelaborata ovlaštenog vještaka građevinskestruke ili temeljem troškovnika kojeg je izradioOdsjek za prostorno uređenje i upravljanjegradskom imovinom Jedinstvenog upravnogodjela Grada Biograda na moru te temeljempotvrde istog Odsjeka da su radovi izvedenisuglasno elaboratu odnosno troškovniku.Sa visinom uloženih sredstava iz prethodnogstavka ovog članka mora se suglasitiGradonačelnik.Najmoprimcu se uložena sredstva u stanvraćaju nakon predaje stana u posjed GraduBiogradu na Moru u visini ulaganja utvrđenojprethodnim stavcima ovog članka umanjenojza amortizaciju nastalu od trenutka ulaganja dopovrata.IV. POSTUPAK I UVJETI ZA DAVANJESUGLASNOSTI NA ZAMJENU STANOVAČlanak 42.Najmoprimci mogu stanove koje koriste poosnovu ugovora o najmu zamijeniti uzprethodnu suglasnost Gradonačelnika.Gradonačelnik daje suglasnost na zamjenustana na prijedlog Jedinstvenog upravnogodjela.GRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 44 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010Članak 43.Najmoprimci su dužni u roku od 15 dana oddana dostave suglasnosti sklopiti noveugovore o najmu stana.Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se naodređeno vrijeme, do kraja isteka vremena nakoji je bio zaključen prvotni ugovor.V. ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 44.Stupanjem na snagu ove Odluke prestajevrijediti Odluka o uvjetima i mjerilima zadavanje u najam socijalnih stanova uvlasništvu Grada Biograda na Moru («Službeniglasnik Grada Biograda na Moru», broj 3/99.)Članak 45.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana oddana objave u »Službenom glasniku GradaBiograda na Moru“.KLASA: 372-01/10-01/02UR.BROJ: 2198/16-01-02-10-1Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijeća:Tonči Šangulin***Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova(“Narodne novine”, br. 91/96., 99/96. - USRH,22/06. - čl. 20. Zakona o prodaji stanovanamijenjenih za nadstojnika stambene zgrade)i članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta GradaBiograda na Moru ("Službeni glasnik GradaBiograda na Moru", broj 5/09.), Gradsko vijećeGrada Biograda na Moru, na svojoj 9. sjednici,održanoj 09. travnja 2010. godine, donijelo jeO D L U K Uo davanju u najam stanovaza službene potrebeČlanak 1.Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, mjerila ipostupak davanja u najam stanova koji su uvlasništvu Grada Biograda na Moru zaslužbene potrebe neophodno potrebnimkadrovima i davanje u najam stanovazaslužnim građanima Grada Biograda naMoru.Članak 2.Stanovi za službene potrebe mogu se davati unajam neophodno potrebnim kadrovimazaposlenima u ustanovama iz područjazdravstva, kulture i školstva te u odjelimaGrada Biograda na Moru.Članak 3.Stanovi za službene potrebe mogu se davati unajam i osobama koje su svojim javnimdjelovanjem na području prosvjete, kulture,zdravstva i sporta dali značajan doprinosrazvoju struke, te promicanju Grada Biogradana Moru na županijskoj, državnoj imeđunarodnoj razini.Članak 4.Osobama iz članka 2. ove Odluke stanovi sedaju u najam za vrijeme za koje je zaključenugovor o radu ili za koje je donijeto rješenje orasporedu.Ako se za vrijeme trajanja Ugovora o najmuostvari pravo na mirovinu, ugovor o najmustana zaključit će se na neodređeno vrijeme.Osobama iz članka 3. ove Odluke stanovi sedaju u najam na neodređeno vrijeme.Članak 5.Ako za vrijeme trajanja ugovora o radu ilirješenja o rasporedu nositelj ugovora o najmuumre, članovi obiteljskog domaćinstva imajupravo korištenja stana do punoljetnostinajmlađeg člana domaćinstva, odnosno dozavršetka redovnog školovanja.Ako se ugovor o radu raskine ili rješenje staviizvan snage prije isteka vremena za koje jeugovor zaključen ili rješenje donijeto, nositeljugovora o najmu dužan je stan slobodan odosoba i stvari predati Gradu Biogradu na Moruu roku od 30 dana od dana raskida ugovora oradu ili konačnosti rješenja.Članak 6.Korisnik stana dužan je predati stan GraduBiogradu na Moru ako za vrijeme trajanjaUgovora o najmu on ili član obiteljskogdomaćinstva stekne u vlasništvo odgovarajućistan ili kuću, ili stekne na korištenjeodgovarajući stan po drugim osnovama, u rokuod 30 dana od dana stjecanja drugogodgovarajućeg stana ili kuće.Članak 7.Korisnik je dužan stan vratiti u stanju u kojemga je primio.Korisnik odgovara za sva umanjenja vrijednostistana osim onih koja su posljedica redovnogkorištenja stana.Eventualna ulaganja u stan moguće je izvršititemeljem prethodne suglasnosti GradaGRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 46 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010Ova Odluka stupa na snagu danobjave u "Službenom glasniku Grada Biogradana Moru".***Tonči ŠangulinKLASA:550-01/08-01/06UR.BROJ:2198/16-02-10-1Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijeća:Tonči Šangulin***Na temelju članka 26. stavka 1. točke 3.Statuta Grada Biograda na Moru («Službeniglasnik Grada Biograda na Moru» broj 5/09),Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, nasvojoj 9. sjednici, održanoj 9. travnja 2010.godine, donijelo jeO D L U K Uo izmjenama i dopunama Odluke o plakatiranjui reklamiranjuČlanak 1.U Odluci o plakatiranju i reklamiranju("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru"broj 1/97, 4/04 i 5/06) u članku 2. stavak 1b),dodaju se alineje 14 i 15, koje glase:" - na rubu parkirališta ispred "dmtrgovine" na k.č.br. 3797 N.I. k.o. Biograd,- uz šetnicu (zeleni pojas) između ulazau marinu Šangulin i marinu Kornati nak.č.br. 1189/1 N.I. k.o. Biograd. "Članak 2.Sadržaj koji će se isticati na reklamnimpanoima navedenim u članku 1. ove Odlukemora biti edukativnog karaktera.Članak 3.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana oddana objave u "Službenom glasniku GradaBiograda na Moru".Klasa: 363-01/10-01/04Urbroj: 2198/16-01-10-3Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijećaNa temelju članka 26. stavka 1. točke25. Statuta Grada Biograda na Moru("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru",broj 5/09.) i članka 5. stavka 1. Odluke oosnivanju Savjeta mladih Grada Biograda naMoru ("Službeni glasnik Grada Biograda naMoru“, broj 6/07.), Gradsko vijeće GradaBiograda na Moru, na svojoj 09. sjednici,održanoj 09. travnja 2010. godine, donijelo jeO D L U K Uo raspisivanju i objavljivanju Javnog poziva zapredlaganje kandidata za člana Savjeta mladihGrada Biograda na MoruI.Raspisuje se Javni poziv zapredlaganje kandidata za člana Savjeta mladihGrada Biograda na Moru sukladno uvjetimapropisanim odredbama članka 5., 6. i 7.Odluke o osnivanju Savjeta mladih GradaBiograda na Moru, koji čini sastavnicu oveOdluke.II.Javni poziv će se objaviti uZadarskom listu, na web stranicama Grada(www.biogradnamoru.hr) i oglasnoj ploči GradaBiograda na Moru.Rok za podnošenje prijedloga je 15dana.III.Za izvršenje ove Odluke zadužuje seJedinstveni upravni odjel Grada Biograda naMoru – Odsjek za društvene djelatnosti ilokalnu samoupravu.IV.Ova Odluka stupa na snagu danomobjave se u "Službenom glasniku GradaBiograda na Moru".KLASA:612-13/10-01/01UR.BROJ:2198/16-02-10-1Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijeća:Tonči Šangulin***GRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 47 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010Na temelju članka 6. stavka 2. i 3. Uredbe opostupku davanja koncesijskog odobrenja napomorskom dobru ( "Narodne novine", broj36/04. i 63/08. ) i članka 26. st. 1. točke 10.Statuta Grada Biograda na Moru ( "Službeniglasnik grada Biograda na Moru", broj 5/09. )Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru nasvojoj 9. sjednici održanoj 09. travnja 2010.godine donijelo jeO D L U K Uo imenovanju Vijeća za davanje koncesijskihodobrenja na pomorskom dobruI.U Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja napomorskom dobru na području grada Biogradana Moru imenuju se:1. Ivan Knez, gradonačelnik Grada Biogradana Moru,2. Marijan Stopfer, zamjenik gradonačelnikaGrada Biograda na Moru,3. Tonči Šangulin, predsjednik Gradskogvijeća Grada Biograda na Moru,4. Jerolim Uroda, dipl. ing., pročelnikUpravnog odjela za turizam i pomorstvoZadarske županije,5. Damir Santini, Lučka kapetanija Zadar -Ispostava Biograd na Moru, voditeljispostaveII.Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svojrad u iznosu od 50,00 kn bruto po članu, podanom odobrenju, kao i naknadu troškova usvezi s vođenjem postupka, a isplaćuju se izProračuna Grada Biograda na Moru.III.Ova Odluka stupa na snagu danom objave u"Službenom glasniku Grada Biograda naMoru".KLASA: 013-03/10-01/01URBROJ : 2198/16-02-10-1Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijećaTonči Šangulin***Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )samoupravi ( "Narodne novine", broj 33/01.,60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09. ) ičlanka 26. stavka 1. točke 25. Statuta GradaBiograda na Moru ( "Službeni glasnik GradaBiograda na moru", broj 5/09. ) Gradsko vijećeGrada Biograda na Moru , na svojoj 9. sjedniciodržanoj 09. travnja 2010. godine, donijelo jeO D L U K Uo osnivanju Odbora za pripremu i organizaciju59. svjetskog natjecanja orača u RH 2012.godine, te imenovanju predsjednika i članovaI.Osniva se Odbor za pripremu i organizaciju59.svjetskog natjecanja orača u RH 2012.godine, koje će se održati u Gradu Biogradu naMoru.II.U Odbor za pripremu i organizaciju 59.svjetskog natjecanja orača u RH 2012. godine,imenuju se:1. Miroslav Andrić, za predsjednika2. Ivan Čupić, za člana3. Željko Domitrović, za člana4. Ivana Mikulić, za člana,5. Velimir Brkić, za člana,6. Stjepan Mišulić, za člana,7. Milivoj Milat, za člana,8. Mirjana Škara, za člana i9. Marijan Stopfer, za članaIII.Ova Odluka stupa na snagu danom objave u"Službenom glasniku grada Biograda naMoru".KLASA: 013-03/10-01/02URBROJ: 2198/16-02-10-1Biograd na Moru,09. travnja 2010.GRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijećaTonči Šangulin***Na temelju članka 21. stavka 1. i 2. Zakona okomunalnom gospodarstvu ( "Narodnenovine", br. 36/95., 70/97., 128/99., 59/01.,26/03. - proč. tekst, 82/04., 110/04. - Uredba,178/04., 38/09. i 79/09. ) i članka 26. stavka 1.točka 25. Statuta Grada Biograda na moru (GRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 48 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010"Službeni glasnik grada Biograda na Moru",broj 5/09. ) Gradsko vijeće grada Biograda naMoru na svojoj 9. sjednici održanoj 09. travnja2010. godine, donijelo jeZ A K LJ U Č A Ko davanju suglasnosti na Cjenik komunalnihusluga skupljanja i prijevoza te odlaganjakomunalnog otpada za domaćinstvo igospodarstvo1.Daje se suglasnost "BOŠANA" d.o.o. zaturizam i usluge Biograd na Moru na Cjenikkomunalnih usluga skupljanja i prijevoza teodlaganja komunalnog otpada za domaćinstvoi gospodarstvo na području grada Biograda namoru KLASA: 363-01/09-01/38, URBROJ:2198/16-11-09/01 od 08. veljače 2010. godine,koji čini sastavnicu ovog Zaključka.2.Ovaj zaključak stupa na snagu danomobjave u "Službenom glasniku grada Biogradana Moru".KLASA. 363-01/10-01/07URBROJ: 2198/16-02-10-2Biograd na Moru, 09. travnja 2010.GRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijećaTonči Šangulin***Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 4.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi("Narodne novine", broj 10/97. i 107/07.) ičlanka 26. stavka 1. točke 2. Statuta GradaBiograda na Moru ("Službeni glasnik GradaBiograda na Moru", broj 5/06.), Gradsko vijećeGrada Biograda na Moru, na svojoj 9. sjednici,održanoj 09. travnja 2010. godine, donijelo jeZ A K LJ U Č A Ko davanju suglasnosti na Odluku o upisu djecei o mjerilima upisa uDječji vrtić "Biograd" u Biogradu na Moru upedagoškoj 2010/2011. godini1. Daje se suglasnost na Odluku oupisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić"Biograd" Biograd na Moru u pedagoškoj2010/2011. godini KLASA:601-02/10-01/2,UR.BROJ:2198/16-04-10-2, koju je donijeloUpravno vijeće Dječjeg vrtića "Biograd"Biograd na Moru na svojoj 4. sjednici održanoj11. veljače 2010. godine, .Odluka o upisu djece i o mjerilimaupisa u Dječji vrtić "Biograd" Biograd na Moruu pedagoškoj 2010/2011. godini, činisastavnicu ovog Zaključka.2. Ovaj Zaključak stupa na snagudanom objave u "Službenom glasniku GradaBiograda na Moru".KLASA:601-02/10-01/01UR.BROJ:2198/16-02-10-2Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijeća:Tonči Šangulin***Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25.Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeniglasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09.),Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, nasvojoj 9. sjednici, održanoj 09. travnja 2010.godine, donijelo jeZ A K LJ U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o radu i financijskomposlovanju Gradske knjižnice Biograd na Moruza 2009. godinu1. Prihvaća se Izvješće o radu ifinancijskom poslovanju Gradske knjižniceBiograd na Moru za 2009. godinu.2. Ovaj Zaključak objaviti će se u"Službenom glasniku Grada Biograda naMoru".KLASA: 612-04/10-01/02UR.BROJ: 2198/16-02-10-2Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijeća:Tonči Šangulin***GRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 49 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25.Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeniglasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09.),Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, nasvojoj 9. sjednici, održanoj 09. travnja 2010.godine, donijelo jeZ A K LJ U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o radu i financijskomposlovanju Pučkog otvorenog učilišta Biogradna Moru za 2009. godinu1. Prihvaća se Izvješće o radu ifinancijskom poslovanju Pučkog otvorenogučilišta Biograd na Moru za 2009. godinu.2. Ovaj Zaključak objaviti će se u"Službenom glasniku Grada Biograda naMoru".KLASA: 612-01/10-01/04UR.BROJ: 2198/16-02-10-2Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineURBROJ:2198/16-02-10-2Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijeća:Tonči Šangulin***Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25.Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeniglasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09.),Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, nasvojoj 9. sjednici, održanoj 09. travnja 2010.godine, donijelo jeZ A K LJ U Č A Ko prihvaćanju o radu i financijskom poslovanjuHrvatskog Crvenog križaGradskog društva Crvenog križa Biograd naMoru za 2009. godinuGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijeća:Tonči Šangulin***Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25.Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeniglasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09.),Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, nasvojoj 9. sjednici, održanoj 09. travnja 2010.godine, donijelo je1. Prihvaća se Izvješće o radu ifinancijskom poslovanju Hrvatskog Crvenogkriža Gradskog društva Crvenog križa Biogradna Moru za 2009. godinu broj:19/2010. od 08.ožujka 2010. godine.2. Ovaj Zaključak objavljuje se u"Službenom glasniku Grada Biograda naMoru".KLASA:550-05/10-01/04UR.BROJ:2198/16-02-10-2Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineZ A K LJ U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o financijskoposlovanju Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd naMoru za 2009. godinu1. Prihvaća se Izvješće o financijskomposlovanju Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd naMoru za 2008. godinu KLASA:601-01/10-01/18, UR.BROJ:2198/16-10-10-2, koje jeusvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj4. sjednici održanoj 11. veljače 2010. godine.2. Ovaj Zaključak objavljuje se u"Službenom glasniku Grada Biograda naMoru".KLASA:601-01/10-01/02GRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijeća:Tonči Šangulin***Na temelju članka 26. stavka 1. točke25. Statuta Grada Biograda na Moru("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru",broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda naMoru, na svojoj 9. sjednici, održanoj 09. travnja2010. godine, donijelo jeZ A K LJ U Č A KGRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 50 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskomposlovanju Zavičajnog muzeja Biograd naMoru za 2009. godinu1. Prihvaća se Izvješće o radu ifinancijskom poslovanju Zavičajnog muzejaBiograd na Moru za 2009. godinu, broj: 26/10.od 04. ožujka 2010. godine.2. Ovaj Zaključak objavljuje se u"Službenom glasniku Grada Biograda naMoru".KLASA:612-05/10-01/02UR.BROJ:2198/16-02-10-2Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijećaTonči Šangulin***Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama(„Narodne novine“, broj 67/08.) i članka 26.stavka 3. Statuta Grada Biograda na Moru("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru",broj 5/09.) Gradsko vijeće Grada Biograda naMoru, na svojoj 9. sjednici održanoj 09. travnja2010. donijelo jeO D L U K Uo izmjenama i dopunama Odluke oorganizaciji i načinu naplate parkiranjaČlanak 1.U Odluci o organizaciji i načinu naplateparkiranja („Službeni glasnik Grada Biogradana Moru“, broj 9/09.), u članku 9. stavku 1. izariječi "dnevna" stavlja se zarez i dopunjuje seriječima "tjedna i godišnja".Članak 2.Članak 16. mijenja se i glasi:Pravo na povlaštenu parkirnu kartu imafizičkaosoba - vlasnik motornog vozila koja:1. ima prebivalište na području gradaBiograda na Moru, što dokazuje osobnomiskaznicom ili potvrdom MUP-a RepublikeHrvatske o adresi stanovanja,2. je vlasnik stambenog prostora uGradu Biogradu na Moru, što dokazuje valjanozaključenim ugovorom odnosno izvatkom izzemljišnih knjiga o vlasništvu stambenogprostora,3. je u radnom odnosu I čije mjestorada je u Gradu Biogradu na Moru, a nemaprebivalište na području grada Biograda naMoruje, što dokazuje potvrdom poslodavca,4. je korisnik leasinga i ima prebivalištena području Grada Biograda na Moru, štodokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem oprebivalištu MUP-a Republike Hrvatske ivaljanom prometnom dozvolom.,5. je stanovnik općine Sv. Filip i Jakov,Pakoštane, Pašman, Tkon i Polača,a identificirati će se putem iskaznice koju ćeizdati Organizator parkiranja, te su dužneistaknuti je na vidnom mjestu prednjegvjetrobranskog stakla.Pravo na povlaštenu parkirnu kartuima pravna osoba koja:- ima sjedište ili se koristi poslovnimprostorom na području grada Biograda naMoru na kojem se obavlja naplata parkiranja,što dokazuje preslikom rješenja nadležnogtrgovačkog suda o upisu trgovačkog društva usudski registar/preslikom izvatka iz sudskogregistra ili ugovorom o zakupu odnosnoizvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvuposlovnog prostora,- ima vozilo registrirano na ime pravneosobe ili je upisana kao korisnik lesinga, štodokazuje valjanom prometnom dozvolom.Pravo na besplatnu parkirnu kartu imainvalidna osoba koja:- ima prebivalište ili boravište napodručju Republike Hrvatske, što dokazujeosobnom iskaznicom ili potvrdom MUP-aRepublike Hrvatske o adresi stanovanja,- ima vozilo registrirano na svoje ime,što dokazuje valjanom prometnom dozvolom,- ima valjano rješenje ovlaštenog tijelao invaliditetu.Naplate parkiranja oslobođena suvozila Grada Biograda na Moru, Hrvatskevojske, Ministarstva unutarnjih poslovaRepublike Hrvatske, Službe hitne pomoći ivatrogasna vozila.Fizičkoj osobi iz stavka 1. i 3. ovogčlanka mogu se izdati povlaštene karte za svamotorna vozila kojih je vlasnik ta fizička osoba.Pravnoj osobi iz stavka 2. ovog člankamogu se izdati povlaštene parkirne karte zasva vozila registrirana na ime pravne osobe.Povlaštenom parkirnom kartomkorisnik se može koristiti isključivo za vozilo zakoje je izdana.Naplata povlaštene karte obavlja senaplatom preko žiro računa Organizatoraparkiranja ili istodobnom kupnjom ipreuzimanjem povlaštene karte na blagajniOrganizatora parkiranja.GRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 51 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010Ako korisnik povlaštene karte zavrijeme njenog važenja promijeni vozilo za kojeje karta izdana, Organizator parkiranjazamijenit će parkirališnu kartu, na korisnikovzahtjev, novom parkirališnom kartom.Povlaštena karta vrijedi dok fizička,odnosno pravna osoba ispunjava uvjete izstavka 1., odnosno stavka 2. ovoga članka.Osobama iz stavka 1., odnosno stavka2. ovoga članka može se izdati povlaštenakarta ako su podmirili sve svoje obveze premaOrganizatoru parkiranja do dana njezinaizdavanja.Članak 3.U članak 18. stavku 2. briše se riječ"polusatna".***Članak 4.Ova Odluka stupa na snagu osmogdana od dana objave u "Službenom glasnikuGrada Biograda na Moru".KLASA: 363-01/09-01/20URBROJ: 2198/16-02-10-1Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijeća:Tonči ŠangulinNa temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodnenovine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 11. Zakona o boravišnojpristojbi („Narodne novine“ broj 152/08 i 59/09), te članka 25. stavak 1. točka 24. Statuta GradaBiograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 5/2009), Gradsko vijeće GradaBiograda na Moru dana 09. travnja 2010. godine, donosiO D L U K Uo određivanju turističkih zona grada Biograda na MoruIOdređuju se 3 (tri) turističke zone na području grada Biograda na Moru, te koeficijenti zaplaćanje godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe prema slijedećoj tablici:Grad Razred Zone unutar turističkog mjesta Koeficijent Iznos/knBiogradna MoruAAAZona I. – područje ispod Jadranske magistrale,predjeli Bošana, Vruljine, Kožina, Meterize na istokdo dijela Splitske ulice kod čvorišta Dubrovačke iPut Grande, te ispod ulice Put Grande predjeliRust, Tuče, Jaz, Poluotok, Centar, Kumenat iCrvena LukaZona II. – područje ispod Jadranske magistraleuključujući ulicu Put Grande, zapadno uključujućidio Splitske ulice od Jadranske magistrale dočvorišta ulica Put Grande i DubrovačkeZona III. – područje iznad Jadranske magistrale,Kosa Istok, Kosa Zapad, Jankolovica1,00 300,000,90 270,000,85 255,00IIOva Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku GradaBiograda na Moru".KLASA: 334-05/10-01/01URBROJ: 2198/16-02-10-3Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijeća:Tonči ŠangulinGRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 52 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010***Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona oknjižnicama ("Narodne novine“, broj 105/97.,5/98-ispr., 104/00. i 69/09.) i članka 26. stavka1. točke 10. Statuta Grada Biograda na Moru("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru",broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda naMoru, Gradsko vijeće Grada Biograda naMoru, na svojoj 9. sjednici održanoj 09. travnja2010. godine, donijelo jeR J E Š E NJ Eo imenovanju ravnateljice Gradske knjižniceBiograd na Moru1.Jelka Sipina imenuje se za ravnateljicuGradske knjižnice Biograd na Moru, na vrijemeod četiri godine.2.Ovo Rješenje stupa na snagu danomdonošenja, a objavljuje se u "Službenomglasniku grada Biograda na Moru".KLASA:612-04/10-01/01UR.BROJ:2198/16-02-10-1Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijeća:Tonči Šangulin***Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona omuzejima ("Narodne novine", broj 142/98. i65/09.), članka 26. Statuta Zavičajnog muzejaBiograd na Moru KLASA: 012-03/10-01/01,URBROJ: 2198/16-06-10-1) i članka 26. stavak1. točka 10. Statuta Grada Biograda na Moru("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru",broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda naMoru, na svojoj 9. sjednici, održanoj 09. travnja2010. godine donijelo jeR J E Š E NJ Eo imenovanju ravnatelja Zavičajnog muzejaBiograd na MoruI.Draženko Samardžić imenuje se zaravnatelja Zavičajnog muzeja Biograd na Moruna vrijeme od četiri godine.II.Mandat ravnatelja započinje teći 01.travnja 2010. godine.III.Ovo Rješenje stupa na snagu danomdonošenja, a objavit će se u „Službenomglasniku Grada Biograda na Moru“.KLASA: 612-05/10-01/01UR.BROJ: 2198/16-02-10-3Biograd na Moru, 09. travnja 2010. godineGRADSKO VIJEĆEGRADA BIOGRADA NA MORUPredsjednik Gradskog vijeća:Tonči Šangulin***Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona ojavnoj nabavi ("Narodne novine", broj 110/07 i125/08) i članka 35. stavak 1. točke 24. StatutaGrada Biograda na Moru («Službeni glasnikGrada Biograda na Moru», broj 5/09), donosimP L A N N A B A V Eroba, radova i uslugaza proračunsku 2010. godinuIDonosi se Plan nabave roba, radova i usluga(u daljem tekstu: Plan) po tijelima i subjektimakoji se financiraju iz proračuna Grada Biogradana Moru za 2010. godinu.IIPlan nabave roba, radova i usluga odnosi sena iznose i stavke planirane u ProračunuGrada Biograda na Moru za 2010. godinu zaproračunske korisnike i to :- RAZDJEL 01 Gradsko vijeće i ostalaradna tijela i- RAZDJEL 02 Gradska uprava(Jedinstveni upravni odjeli).Specifikacija roba, radova i usluga saplaniranim iznosima te načinom nabave činisastavnicu ovog Plana.IIIProračunski korisnici :- RAZDJEL 03 Gradska knjižnica,- RAZDJEL 04 Zavičajni muzej,- RAZDJEL 05 Otvoreno pučko učilište,- RAZDJEL 06 Dječji vrtić i- RAZDJEL 07 Vatrogasna postrojba,obvezni su izraditi i dostaviti Plan nabave roba,radova i usluga za 2010. godinu, JedinstvenomGRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 53 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, do20. siječnja 2010. godine.IVPripremu i provedbu postupaka nabave roba,radova i usluga na temelju ovog Plana (točkaII. Plana) provodit će ovlašteni predstavniciGrada Biograda na Moru za pripremu iprovedbu postupka javne nabave roba, radovai usluga.VOvaj Plan stupa na snagu danom donošenja, aobjavit će se u "Službenom glasniku GradaBiograda na Moru".Klasa: 404-01/10-01/01Urbroj: 2198/16-01-10-1Biograd na Moru, 11. siječnja 2010. godineGRAD BIOGRAD NA MORU***GradonačelnikIvan Knez, dipl. ing.Na temelju članka 9. stavka 1. i 3. Poslovnika oradu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru(Službeni glasnik Grada Biograda na Moru,broj 6/09.), članka 6. stavka 3., članka 9.stavka 5., članka 15. stavka 5. i članka 18.stavka 5. Odluke o organizaciji i načinu naplateparkiranja („Službeni glasnik Grada Biogradana Moru“, broj 9/2009), Gradonačelnik GradaBiograda na Moru dana 12. travnja 2010.godine, donosiP R A V I L N I Ko lokacijama javnih parkirališta i zonama,vremenskom ograničenju trajanjaparkiranja, vremenu naplate parkiranja ivisinama naknade za parkiranjeOPĆE ODREDBEČlanak 1.Ovom se Pravilnikom određuju parkirališnezone, vremensko ograničenje trajanja i naplateparkiranja, cijene parkirališnih karata i načinkorištenja povlaštenih parkirališnih karata najavnim parkiralištima s naplatom (u daljnjemtekstu: javna parkirališta) na području GradaBiograda na Moru.Članak 2.Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se utri zone.Oznaka za I. zonu je plave boje, oznaka za II.zonu je žute boje, oznaka za III. zonu je bijeleboje, kako slijedi:I. ZONA (otvorenog tipa) obuhvaća područje:Trg kralja Tomislava, Obala kralja PetraKrešimira IV, Ulica kralja Petra Svačića Trghrvatskih velikana, Nova tržnica, prostor kod"starog groblja", Ulica Petra Zoranića (prostoriza zgrade "Stare škole"), Šetalište knezaBranimira do križanja s Ulicom Put Vruljina akoja obuhvaća javnu površinu označenu kaodio čest. kat. broj 1189/1, 1175, 1171/1, 1171/2i 1103 nove izmjere k. o. Biograd, prostorizmeđu hotela „Albamaris“ i „Adria“ u ulici PutKumenta“.II. ZONA (zatvorenog tipa) obuhvaća područje:Uvala Soline, Uvala "Dražica" i Šetalište knezaBranimira (u predjelu "JAZ" i to: dio k.č.br.1189/1 n. i. k.o. Biograd).III. ZONA obuhvaća područje:Javno parkiralište pod naplatom za autobuse,kamione i radne strojeve nalazi se na predjeluGRANDA istočno od zgrade Vatrogasnepostrojbe Grada Biograda na Moru i obuhvaćačest. kat. br. 1912/2, 1912/3 i 1912/4 n. i. k.o.Biograd u površini 541 m 2 .VREMENSKO OGRANIČENJE TRAJANJA INAPLATE PARKIRANJEČlanak 3.Naknada za parkiranje motornih vozila najavnim parkiralištima otvorenog tipa plaća sesvakim danom i to od 07,00 - 23,00 sata.Naknada za parkiranje motornih vozila najavnim parkiralištima zatvorenog tipa plaća seu ljetnom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, ito:- na Šetalištu kneza Branimira (prostor upredjelu "Jaza" i to: dio k.č.br. 1189/1 n. i. k.o.Biograd) i Uvali "Dražica" od 00,00 do 24,00sata, te- u Uvali Soline od 07,00 do 22,00 sata,dok se u ostalom dijelu godine naknada zaparkiranje motornih vozila plaća na Šetalištukneza Branimira (prostor u predjelu "Jaza" i to:dio k.č.br. 1189/1 n. i. k.o. Biograd) od 07,00do 21,00 sat.Na povlaštene parkirališne karte ne primjenjujese vremensko ograničenje trajanja parkiranja.Vrijeme dopuštenog parkiranja označeno je naprometnom znaku.CIJENE PARKIRALIŠNIH KARATAČlanak 4.Cijena parkirališne karte za parkiranje osobnogvozila, autobusa, kombi i teretnog vozila do 1,5tone nosivosti, motocikla i njegove prikolice,GRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 54 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010autobusa, radnih strojeva, kamiona i njihovihpriključnih vozila na javnom parkiralištu snaplatom parkiranja, određuje se kako slijedi:- u I. ZONI - 5,00 kuna po satu,- u II. ZONI - 5,00 kuna po satu,- u III. ZONI - 100,00 kuna dnevno zaautobuse, radne strojeve, kamione injihova priključna vozila.Članak 5.Cijena parkirališne karte za parkiranje zavlasnike motornih vozila koji imaju pravo nagodišnju povlaštenu parkirnu kartu, i to za:- vlasnike osobnih automobila s prebivalištemu Gradu Biogradu na Moru u iznosu od 150,00kuna,- vlasnike osobnih automobila u radnomodnosu, a čije mjesto rada je u Gradu Biograduna Moru u iznosu od 250,00 kuna,- vlasnike stambenog prostora koji nemajuprebivalište u Gradu Biogradu na Moru uiznosu od 500,00 kuna,- invalidne osobe s prebivalištem na područjuRepublike Hrvatske koje imaju pravo nabesplatnu godišnju kartu,- pravna osoba koja ima sjedište ili se koristiposlovnim prostorom na području GradaBiograda na Moru u iznosu od 960,00 kuna.- stanovnike općine Sv. Filip i Jakov,Pakoštane, Pašman, Tkon i Polača u iznosuod 250,00 kuna,- korisnik leasinga i ima prebivalište napodručju Grada Biograda na Moru u iznosu od150,00 kuna.Vlasnicima motornih vozila s prebivalištem uGradu Biogradu na Moru za parkiralištezatvorenog tipa izdati će se i naplatititransponder kartica u iznosu od 50,00 kunajednokratno.Povlašteni uvjeti parkiranja ne vrijede naparkiralištima zatvorenog tipa u Uvali Dražica iUvali Soline, osim za osobe koje imaju 50 iviše posto oštećenja donjih ekstremiteta tevlasnike ugostiteljskih objekata na tompodručju.Povlašteni uvjeti parkiranja na parkiralištuzatvorenog tipa na Šetalištu kneza Branimira(prostor u predjelu "Jaza" i to: dio k.č.br.1189/1 n. i. k.o. Biograd) vrijede uz predočenjetransponder kartice.Naplate parkiranja oslobođena su vozila GradaBiograda na Moru, Hrvatske vojske,Ministarstva unutarnjih poslova RepublikeHrvatske, Službe hitne pomoći i vatrogasnavozila.Članak 6.Svi korisnici javnih parkirališta s naplatomimaju pravo na korištenje dnevne i tjedneparkirne karte.Dnevna parkirna karta vrijedi samo za I. zonunaplate (otvorena parkirališta).Cijena dnevne parkirne karte kupljene nablagajni Organizatora parkiranja i naovlaštenim prodajnim mjestima koje odrediOrganizator parkirališta iznosi 25,00 kuna, dokdnevna karta preuzeta neposredno naparkiralištu na način iz članka 11. stavka 3.Odluke o organizaciji i načinu naplateparkiranja („Službeni glasnik Grada Biogradana Moru“, broj 9/2009) iznosi umnožakdnevnog broja sati parkiranja i cijene sataparkiranja.Članak 7.Cijena mjesečne naknade za rezerviranoparkirno mjesto iznosi 1.000,00 kuna.Članak 8.Gubitak parkirne karte na parkiralištima II.zone (zatvorenog tipa) iznosi 200,00 kuna.Članak 9.U visini naknade za parkiranje uključen je ipripadajući porez na dodanu vrijednost.Članak 10.Danom stupanja na snagu ovog Pravilnikaprestaje važiti i stavlja se izvan snage Odlukao određivanju javnih parkirališta, visini naknadeza parkiranje i vremenu naplate parkiranja najavnim parkiralištima na području gradaBiograda na Moru Klasa:363-01/02-01/06,Ur.broj:2198/16-02-1 od 09. srpnja 2002.godine, "Službeni glasnik Grada Biograda naMoru", broj 8/04. i 3/05., Klasa:363-01/02-01/06, Ur.broj:2198/16-03-05-2 od 12. svibnja2005. godine, "Službeni glasnik GradaBiograda na Moru", broj 5/05., 4/06.,Klasa:363-01/02-01/06, Ur.broj:2198/16-03-08-1 od 12. veljače 2008. godine i „Službeniglasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/08.Članak 10.Ova Odluka stupa na snagu danom objave u„Službenom glasniku Grada Biograda naMoru“.KLASA:340-01/10-01/UR.BROJ:2198/16-01-10-1Biograd na Moru, 12. travnja 2010. godineGRAD BIOGRAD NA MORU***GradonačelnikIvan Knez, dipl. ing.GRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 55 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2010Rbr. Naziv akta S A D R Ž A J StranicaAKTI GRADSKOG VIJEĆA48. ODLUKA49. ODLUKA50. ODLUKA51. ODLUKA52. ZAKLJUČAK53. ZAKLJUČAKo izradi izmjena Urbanističkog plana uređenja cjelovitezone proizvodne - pretežito industrijske namjene (I1)o pravima i obvezama dužnosnika Grada Biograda naMoruo izmjenama Programa gradnje objekata i uređajakomunalne infrastrukture za 2009. godinuo izmjenama Programa održavanja komunalneinfrastrukture i opsega radova održavanja uređenoggrađevinskog zemljišta u 2009. godinio usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnjeobjekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009.godinuo usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanjakomunalne infrastrukture i opsega radova održavanjauređenog građevinskog zemljišta u 2009. godini29313234373754. ODLUKA o davanju stanova u najam 3855. ODLUKA o davanju u najam stanova za službene potrebe 4456. ODLUKA o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi 4557. ODLUKA58. ODLUKA59. ODLUKA60. ODLUKA61. ZAKLJUČAK62. ZAKLJUČAK63. ZAKLJUČAK64. ZAKLJUČAKo izmjenama i dopunama Odluke o plakatiranju ireklamiranjuo raspisivanju i objavljivanju Javnog poziva zapredlaganje kandidata za članove Savjeta mladih GradaBiograda na Moruo imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja napomorskom dobruo osnivanju Odbora za pripremu i organizaciju 59.svajetskog natjecanja orača u RH u 2012. godine, teimenovanju predsjednika i članovao davanju suglasnosti na Cjenik komunalnih uslugaskupljanja i prijevoza, te odlaganja komunalnog otpada zadomaćinstvo i gospodarstvoo davanju suglasnosti na Odluku o upisima i o mjerilimaupisa u Dječji vrtić "Biograd" Biograd na Moru upedagoškoj 2010./2011. godinio prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanjuGradske knjižnice Biograd na Moru za 2009. godinuo prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanjuPučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2009.godinu4646474747484849GRAD BIOGRAD NA MORU


Stranica 56 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/201065. ZAKLJUČAK66. ZAKLJUČAK67. ZAKLJUČAK68. ODLUKAo prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanjuDječjeg vrtića "Biograd" Biograd na Moru za 2009. godinuo prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanjuHCK Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za2009. godinuo prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanjuZavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2009. godinuo izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinunaplate prakiranja4949495069. ODLUKA o određivanju turističkih zona grada Biograda na Moru 5170. RJEŠENJE71. ODLUKAo imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Biograd naMoruo imenovanju ravnatelja Zavičajnog muzeja Biograd naMoru5252AKTI GRADONAČELNIKA72. PLAN73. PRAVILNIKnabave roba, radova i usluga za proračunsku 2010.godinuo lokacijama javnih prakirališta i zonama, vremenskomograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplateparkiranja i visinama naknade za parkiranje5253S A D R Ž A J 55" Službeni glasnik Grada Biograda na Moru"- Službeno glasilo Grada Biograda na MoruIzdavač : Grad Biograd na MoruJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL : V.D. PROČELNICA - Renata Mršić, dipl.iur.Službeni glasnik Grada Biograda na Moru izradila je : Renata Mršić, dipl.iur.Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210Telefon: 023/383-150; 023/383-003; Fax: 023/383-377; E-pošta: grad-biograd-na-moru@zd.htnet.hrGRAD BIOGRAD NA MORU

More magazines by this user
Similar magazines