Tali tuli talvepealinna - Otepää vald

otepaa.ee

Tali tuli talvepealinna - Otepää vald

Otepää,Paluperaja Pukavalla ajalehtAsutatud1932Neljapäev, 23. detsember 2004 Nr 12 (191)Tali tuli talvepealinna Talvepealinna avatseremoonia juhatas sisse Tõnis Mägi ja Otepäägümnaasiumi hobikoori ühislaul. Talvele vastu tulnud inimesed ühendasidkäed ja laulu lõpusalmid kõlasid üle Otepää juba sajahäälseina.Türi linnapea Kaia Iva tervituses jäi kõlama meeldetuletus,et talve järel saabub kevad jaTüri ootab pealinnaks saamist. Üllatusesinejana astusüles Tallinna linnasekretärToomas Sepp, kes pärastpealinna saua üleandmist Otepää vallavanemale AivarNigolile ja vallavolikoguesimehele Jaanus Barkalaletrompetil kauni jõululooesitas.Talvepealinna tiitli üleandmistseremoonialosalesid kevadpealinnaTüri, suvepealinnaPärnu ja ametliku pealinnaTallinna delegatsioonid.Päeval toimus spordihoonessärtsakas pallivõistlus, millestvõitjana väljus Tallinnaesindus.Laupäeval, 18. detsembril tuldi Otepääletalve tervitama. Iseenesestkimõista pidigi just sel päeval talvepealinnashakkama sadama laia valget lund.Selline ilmataadi kingitus saabus siia jubamitmendat aastat järjest just talvepealinnaavapäevaks. Õhtuse avatseremoonia algu-seks oli paks lumevaip katnud kogu Otepääja selle ümbruse. Talvepealinna korraldajatenäol säras rahulolev naeratus, sesttalvetunne oli tänu ilmataadile tagatud.Enne avatseremooniat kultuurikeskusestoimunud Tõnis Mägi kontsert meelitas kohalerekordarvu väga erinevas eas publikut.Ka Tõnis Mägi oli meeldivalt üllatunud ningoletas tagasihoidlikult, et ehk on puupüstitäis saal tingitud kehvast suusailmast. Esimestestlauluhelidest peale täitis muusikalummus saali ja kontserdi lõppedes peegeldusinimeste nägudelt õnnis rahulolu.Talvepealinna avamine õnnestus igati.Sadas lund. Sõbralike tervitustega saabusidteiste pealinnade külalised. Purskasilutuld. Masti kerkis talvepelinna lipp. Kõlas laul.Talve oli tervitama tulnud nii suuri kui väikesi talvepealinlasi.Kes suples auravas tünnis või vannis,kes seisis Kalevi kommilaeva kõrval komme pugides,kes limpsis Premia jäätist, kes ümises Tõnis Mägi jahobikooriga leivalaulu, kes N-Euroga talvepealinnasmagavast karust. Pidu jätkus ööklubides: Help´isnoortedisko N-Euroga ja Comeback´is tantsitasidrahvast Genialistid.Talvepealinna projektile panid tugevalt õla allaametlik talveraadio Sky Plus ja ajaleht Postimees.Aitäh toetajatele: Kalev, Premia, Adam, Kuldkala,Eesti Suusaliit, Parmet, Pühajärve puhkekeskus,ReeDe Villa, Madsa puhkeküla, Ansomägi, Karupesahotell, Edgari lihatööstus, Andu puhkemaja, Hermannipubi, Marguse puhkekeskus, Scanwood, Tammekülalistemaja, Kuutsemäe puhkekeskus, vaibavabrikOteks, Rae kohvik, EKS Villa külalistemaja.Otepää raekoja suures advendikalendris jagubnumbreid veel vaid loetud päevadeks ja tulede kustumisegaakendes saabub kauaoodatud jõulurahu.Nautige olemist heade inimeste seltskonnas ja võtkekõik võimalik talverõõmudest. Vähemalt talvepealinnason tali tulnud! Tere tulemast!OT Karastunud tünnisaunalised nautisidsaunamõnusid hilisõhtuni, laskmata endsegada neid uudistavatest kubujussidest.S u u s a p e op r o g r a m mREEDE, 7. jaanuar20.00 võistluste avamineTehvandi suusastaadionilLAUPÄEV, 8. jaanuar10.00 naiste 10 km (KL),eraldistart 2x5km11.00 naiste lilleautasustamine(1.-6.) staadionil11.30 meeste 15 km (KL),eraldistart 3x5km12.55 meeste lilleautasustamine(1.-6.) staadionil13.05 naiste lõplik autasustamine(1.-10.) staadionil13.15 meeste lõplik autasustamine(1.-10.) staadionil16.00 «Laulge kaasa maailmakarikal»ööklubisComebackPÜHAPÄEV, 9. jaanuar10.00 naiste sprindi (KL) kvalifikatsioon1,2 km10.25 meeste sprindi (KL)kvalifikatsioon 1,5 km11.30 naiste sprindi veerandfinaalid(4x4)11.50 meeste sprindi veerandfinaalid(4x4)12.12 naiste sprindi pool -finaalid (2x4)12.22 meeste sprindi poolfinaalid(2x4)12.33 naiste sprindiB-finaal (1x4)12.39 naiste sprindi finaal(1x4)12.45 meeste sprindiB-finaal (1x4)12.51 meeste sprindi finaal(1x4)12.57 naiste lilleautasustamine(1.-6.) staadionil13.00 meeste lilleautasustamine(1.-6.) staadionil13.20 naiste lõplik autasustamine(1.-10.) staadionil13.30 meeste lõplik autasustamine(1.-10.) staadion6.-9. jaanuarini kell 9-22Karupesa hotellis avatudnäitus «MK viiendat kordaOtepääl»Vaata ka lk 8


223. detsember 2004Rahvakohtumistel andsidtooni heakorraküsimusedElion pakub alates detsembrikuustka Pühajärve külaKannistiku kaabelvõrgupiirkonnas ADSL internetipüsiühendusi.Kõigi kolme valla asulates jaosades hõreasustusega piirkondadeson juba mitu aastat olnudvõimalus kasutada interneti püsiühendusiADSL tehnoloogial.ADSL ühendust saavad kasutadakliendid, kes elavad kaabelvõrgupiirkonnas ning kasutavad praegutavatelefoni.Mõne viimase aastaga, kuiADSL on piirkonnas võidukäikuteinud, on kolmes vallas rajatudligi pool tuhat erinevat internetipüsiühendust, arvutite ja netikasutajatehulk on mõistagi märksasuurem.Tõsi, täna on veel mitukümmendperet, kes on Elionile sooviavaldanud kaasaegse internetiühendusesaamiseks, kuid kelleletoote paigaldamine pole seni tehniliseltvõimalik olnud. Enamastion takistuseks kliendi majani puuduvabonentliin. Kuigi enamikkeskustest on varustatud ADSLseadmetega, on Kääriku ja Ilmjärvepiirkonnad täna veel vaeslapseosas. Ettevõte otsib ka nendessekohtadesse võimalusi kaasaegseteühenduste loomiseks.Internet kojuADSL-võrgu piirkonnas on eraklientidelkõige mugavam kasutadaElioni Kodulahendust, misvõimaldab kasutada interneti püsiühendust,telefoniühendust ja 20tundi tasuta võrgusiseseid kõnesidsoodusajal ühe kuutasu eest. Sellelahenduse kasuks on otsustanudOtepää Teataja teeb ülevaate vallavanemAivar Nigoli kokkuvõttestdetsembris toimunud vallavalitsuseja vallaelanike kohtumisteltõstatatud probleemidest.Kohtumiste algul andsid vallavalitsuseteenistused ülevaate oma valdkonnaselle aasta tegevustest ning uue aastaplaanidest. Järgnes küsimustele vastamine.Sihva kohtumisel avaldas üks kodanikarvamust, et tema meelest on valla-linnaühinemise järel tähelepanu Sihva külaletagasihoidlikumaks jäänud. Tõstatatika küsimus asulamärkide ja nendesttulenevate liikluspiirangute ala osasSihval. Kuna tegemist on riigiteega,teeb vallavalitsus ettepaneku olukorraparandamiseks Kagu Teedevalitsusele.Kriitiliselt suhtuti vee- ja kanalisatsioonivõrguehitustööde korraldamisse:töid teostatakse jupiti ja nende lõpetaminevenib. Ka vallavalitsus pole taolisetööde edenemisega rahul ning püüabvee-ettevõttega probleeme lahendada.Samas pole ka kortermajade elanikudalati kõike endast sõltuvat teinud.Kohati pole Sihva elanikud rahul lumetõrjeteostamisega. Lepiti kokku, etprobleemide tekkimisel informeeritaksevallavalitsust kohe.Külarahvas tundis huvi vanast koolimajastSihva seltsimaja rajamise edenemisevastu.Otepää kohtumisel esitati soov saadajärgmisel korral kokku Otepää Veevärgiesindajatega, kuna soovitakse täiendavaidselgitusi vee ja kanalisatsioonihindade kujunemise kohta. Ettepanekudvallarahvaga kohtumiseks on edastatudning eeldatavasti toimub see uuel aastal.Vallarahvas avaldas soovi kohtuda kavolikogu liikmetega.Majaomanikele tekitavad jätkuvaltprobleeme lume lükkamisel tekkivadvallid sissepääsudel ja kõnniteedel. Sellemure lahendamiseks on vallavalitsuselkavas suurema lume korral senisestenam kasutada lume äraveo teenust.Probleemi arutatakse ka lumelükkamistkorraldava OÜga Valga Teed.Muret tekitab heakord Otepää kalmistul– rahul ei olda sealse prügikorraldusega.Ikka veel leidub vastutustundetuidkodanikke, kes loobivad prahti kuhu juhtub.Kuigi Otepää kalmistu haldamineon EELK Maarja koguduse korraldada,on vallavalitsus igal aastal aidanudjõudu mööda probleemi lahendada.Järgmisel aastal on kavas suurendadaprügikonteinerite arvu kalmistul. Samution vald valmis eraldadma koguduselelisaraha vanade ja haigete puude mahavõtmiseks.ka mitmed korrusmajade inimesed,kes seni jagatud internetivõrgus erinevate probleemidegamaadelnud on.Klient saab valida vastavaltoma tarbimisharjumustele sobivaKodulahenduse, mis on kindlakuutasuga ning võimaldab tänusellele hoida kulud kontrolli all.Mõõdukale interneti- ja telefonikasutajalesuunatud Kodu1lahendus võimaldab 265-kroonisekuutasu eest telefoniühendustning ADSL-tehnoloogial põhinevainterneti püsiühenduse kasutust20 tundi kuus, üle 20 tunni kasutusellisandub 10 senti minutis.Suurem telefonikasutaja saab 295-kroonise kuutasu eest lisaks telefonileja interneti püsiühenduseleka Elioni võrgusiseseid kõnesid 20tundi kuus tööpäeviti kell 19-07ning nädalavahetuseti ja riiklikelpühadel ööpäevaringselt.Keskmisele interneti- ja telefonikasutajalemõeldud Kodu2hõlmab telefoniühendust ja piiramatukasutusajaga interneti püsiühendust395 krooni eest kuus.Ka Kodu2 lahendusele saab 30krooni suurema kuutasu eest 20tasuta tundi võrgusiseseid kõnesidsoodusajal.Internet kodus töötajaleNõudlikule interneti- ja telefonikasutajalesobiv Kodu3 sisaldabtelefoniühendust ja veelgikiiremat piiramatu kasutusajagainterneti püsiühendust 545 kroonieest kuus.Kodu3 on iseäranis sobilik kodustöötamiseks, kuna võimaldaberinevate kaugtöö lahendustekasutamist.Algab Via Hanseaticaturismitee arendamine15. detsembril toimus Pühajärve puhkekeskusesLäänemerepiirkonna INTERREG IIIB programmiprojekti «Development of Baltic Tourist Network in ViaHanseatica Development Zone» (Via Hanseatica arenguvöönditurismitoote arendamine) avakonverents.Konverentsi läbivaks teemaks oli Eesti, Läti, Leeduühtse turismitoote arendamine ja rahvusvahelinekoostöö Via Hanseatica trassil.Projekti juhtivaks partneriks on Sihtasutus Lõuna-EestiTurism, kelle eestvedamisel Via Hanseaticaarenguvööndi turismitoote arendamise projekt saiüldse kirjutatud ning käivitatud. Kolm aastat kestvasprojektis osalevad partnerid Eestist, Lätist jaLeedust.Projekt aitab kaasa Via Hanseatica arenguvööndisotsiaal-majanduslikule arengule, regioonidekonkurentsivõime kasvule ja elanike elukvaliteeditõstmisele. Via Hanseaticat nähakse tulevikus kuiatraktiivset ning kaasaegset teenindust ja huvitavaidelamusi võimaldavat turismiteed ja väikeettevõtlusearenguvööndit.Via Hanseatica transiidikoridor hõlmab maanteedja sellega piirneva ala arendamist Lübeckist kuni Peterburini.Hetkel arendatav lõik hõlmab turismiteedLeedust läbi Läti kuni Eesti kaugeimasse kirdenurkaNarvani. Projekti esimeses etapis on kavas pühendudaeelkõige turismiturundusele, tootearendusele ja rahvusvaheliselekoostööle, eesmärgiga välja arendadaVia Hanseatica erinevates riikides üheselt mõistetavkaubamärk.Nagu nimestki selgub, on kavas seda teed tutvustadakui ajalooliselt ja kultuuriliselt seotud arenguvööndit.Interneti püsiühenduste leviala laienesKõikide Kodulahenduste püsiühendusekiiruste ja muu tehniliseinfo leiab kõige hõlpsamaltElioni kodulehelt www.elion.ee.Liitumistasu ei ole, vajalik hankidaStardikomplektLiitumistasu Kodulahendusel eiole, samuti on tasuta olemasolevatetelefoniühenduste või internetipüsiühenduste vahetamine Kodulahendusevastu.Interneti püsiühenduse kasutamiseksvajalikku ADSL-modemitvõib rentida Elionilt 95 krooni eestkuus või osta see 490 krooniga lähimastElioni või EMT esindusest.Stardikomplektis sisaldub kõikvajalik arvuti võrku ühendamiseksning lihtne kasutusjuhend,mille abil saab ühenduse seadistatudka tehnikavõõras inimene.Stardikomplekti soetamisel eitule tasuda ka igakuist modemirenditasu, samuti saab sel viisilsoetada interneti püsiühendusekõige kiiremini.Internet ettevõteteleVeel enam nõudlikule ja mitmearvuti omajale võib soovitadaVäikekontori ADSLi. Lisakssuurematele kiirusele sisaldabsee toode staatilist IP-aadressining vajalikke seadmeid kuninelja arvuti võrku ühendamiseks,viite usaldusväärset firmanimegae-posti aadressi (nimi.perenimi@firmanimi.ee) ja firmanimega kodulehekülje www.firmanimi.eemajutust. Veelgi suuremanõudluse korral on aga pakkudakuni 8 Mbit/s asümmeetrilisi jakuni 4,6 Mbit/s sümmeetrilisiühendusi.AIVAR NIGOL,vallavanemInternet on ka õhusKuid mis siis, kui klient elabüksikus metsatalus, kuhu ADSLvõrkei ulatu? Enamasti jääbtaolistel juhtudel probleemikskaabelliini puudumine. Ka heaja tagatud traadita interneti levisaavutamine on neis paigus komplitseeritud,kuna raadiointernetisignaal vajab otsenähtavust vastavavateseadmete vahel.Kindlasti tasub oma internetisoovistka sel juhul Elionile teadaanda, kuna piisava soovijate arvuja geograafilise sobivuste puhul onvõimalik ka uusi raadiointernetilahendusi luua.Täna on üheks reaalseks lahendusekskasutada Elioni jaEMT ühist traadita internetitroodet, mis võimaldab fikseeritudkuutasu eest kasutada internettikõikjal Eestis. Traadita internetvõimaldab kasutada väga kiiretühendust WiFi levialades ningväljaspool neid üle Eesti väiksemakiirusega internetti GPRSvahendusel.Erakliente teenindab ka EMT esindusOtepäälKõikide internetiühenduste javajalike seadmete kohta saab lisainfotElioni koduleheküljelt http://www.elion.ee, Elioni esindustestvõi teistelt Elioni edasimüüjateltvõi Elioni klienditeeninduse telefonilt165.Juba mõnda aega saavad agaerakliendid nii telefoni kui internetitaotlusi teha ja lepinguidsõlmida ka Otepää kaubakeskusesasuvas EMT esinduses.AIN KRUUSMAA,kliendihaldurVALLAVANEMATEJÕULUTERVITUSEDHeikki Kadaja,Puka vallavanemVana-aasta sammub vaikselt ajalukku,keerab enda kannul ajaukse lukku.Kõik jääb seljataha - kes see mullustmuudaks!Oi, kui kõik, mis paha,maha jätta suudaks!Tulgu ilus aasta küünla valgusvihus,piparkoogiraas ta pisikeses pihuspärast jõulupuhkust meenutagu seda:piprast kui ka suhkrust tehti aasta süda.(Leelo Tungal)Soovin Puka valla rahvalekaunist jõuluaega ja tegusatning õnnelikku uut aastat!Aivar Nigol,Otepää vallavanemOtepääst on taas saanud talvepealinn.Saabuvat jõuluaega ja talveootab iga otepäälane erilisesoojusega. Toimuvad ju Eestisuurimad ja olulisimad talveüritusedsiin. On hea meeltõdeda, et viimase aastaga ontalvepealinna saabujaile järjestuusi vaba aja veetmise võimalusiloodud.Kogu advendiaja jooksul onraekoja fassaadil säranud suurtalvepealinna koostööpartnereideksponeeriv jõulukalender.Arengu võtmeks on eelkõigekoostöö ettevõtjate, vallaelanikeja omavalitsuse vahel.Soovin uueks aastaks uusiväljakutseid ja edu nende elluviimisel!Terje Korss,Palupera vallavanemMiks soovime jõulude ajal üksteiselealati rahulikke jõule?Kas siis inimesed on jõuludeeel ja ajal kuidagi rahutumad?Jõulurahu ja rahu mõte üldseon sügavam. Rahu tähendabharmooniat ja eesmärgistatudtegevust. Kes meist ei sooviksrahu. Aga ikkagi, miksmeis siis kogu aeg pole rahuja mitte me kõik pole rahul?Üks suur rahutuse põhjus oninimesed meie ümber ja justebatäiuslikud inimesed. Ja rahutuksteevad nad meid mitutmoodi. Kord on tarvis nendegavõistelda, siis teevad nadmeile liiga ja vahel lihtsalttüütavad. Ja sünnibki olukord,kus tegu on tasakaalust väljaminekuga.Kui peagi lõppeva Ahvi aastamärksõnadeks on liikumine,vahetus, kõrvalekaldumine,töörügamine ja manipuleerimine,siis uus, algav Kuke aastatoob rahulikuma aja.Soovin kõigile, et leiaksiterahu ja tasakaalu eelkõige endas,sest siis on ka teie kõrvaloleval inimesel hea olla ja kokkuvõtteson kõik rahulikumad.Ja polegi vahet, kas on Ahvivõi Kuke aasta. Kelle või milleabiga keegi meist rahu leiab,on küll igaühe enda otsida javalida. Niisiis rahulikke jõuleja kaunist uut aastat!Aadress:Telefon:e-mail:Ajaleht in ter netisTegevtoimetus:Lipuväljak 13, 67405 Otepää765 5355teataja@otepaa.eewww.otepaa.ee/ot/Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti LambotTrükk:Järgmine OtepääTeataja ilmub27. jaanuaril


23. detsember 2004 3Sõprussild Pukast Hollandisse ja Tenerifele2002. aasta sügisel ühines Pukakool rahvusvahelise projektiga,mille initsiaatoriteks olid kaksõpetajat Leeuwardeni koolistHollandis.Kokkuleppe kohaselt juhatavadprojektiaasta sisse projektis osalemisekssoovi avaldanud õpilasteenesetutvustused. Need saadametavapostiga kahele teisele koolile.Sealt saame vastu nende õpilastetööd. Seejärel leiavad õpilased endilekirjasõbrad nii Hollandist kuiTenerifelt. Kirjavahetus kestabkogu projektiaasta.Esimese projektiaasta tähtsaimakstööks oli grupitöönavalminud oma maa kangelase võiajaloost tuntud isiku tutvustamineja tema «saatmine» kõikidessepartnerkoolidesse. Partnerid olidoma ülesande täitnud erinevalt.Kui meie keskendusime ülevaadeteleendast, oma koolist, koolisüsteemistja Eestimaa tutvustamisele,siis meie partnerid viisidVana Toomase tagasi ajalukku,andes talle ka nende kodumaalkangelase oreooli ja ülesanded.Hollandlased kirjutasid terveraamatukese Vana Toomase elustHollandis.Teise projektiaasta tegevuskavakoostamine toimus 2003. aastaseptembris meie jaoks kaugeimapartneri Tenerife kooli kutsel nendekodulinnas La Lagunas.Kevadeks 2004 valmisid kõikideskoolides oma maad tutvustavadkaardikomplektid ning 20-minutiline videofilm oma koolist.Erilist hoogu lisas ettevõtmisteleteadmine, et viimase aasta projektikoosolekustHollandis saavadosa võtta ka kaks õpilast. Kevadel,enne kooliaasta lõppu, tuli tehavalik projektis osalenud õpilastehulgas. Enamus projektis osalenudõpilastest olid tublid ja leidlikud,valiku tegemine oli raske.Projektis osalenud õpetajate ühiseotsuse põhjal valiti välja kakstütarlast, kelle panus projektiõnnestumisse eriti silma torkas.Selle õppeaasta septembris sõitsidkaks õpilast ja kaks õpetajatkohtumisele Hollandis. Õpilastejaoks oli see esimene lennureis,meeldiv võimalus kohtuda kirjasõpradega,osaleda uue ja kahjuksviimase projektiaasta tegevusteplaneerimisel. Projekti juhid EveMäeorg ja allkirjutanu täpsustasidjuba veebruaris kokku lepitudürituste ja tegevuste toimumiseajad, rõõmustasid kohtumise ülekolleegidega ning tõdesid ikkaja jälle, et igasuguse ühisüritusekordaminekul on üliolulinesarnane mõtteviis ja suhtuminekokkulepetesse. Varasemate koostööaastatejooksul on kolme kultuuriliseltja ajalooliselt erinevamaa õpetajatest saanud omamoodiperekond, kus koostöö laabub tõrgeteja arusaamatusteta.Järgnevalt Helina ja Elsa lühimuljeidkohtumiselt.Helina: «Olen rõõmus, et projektisosalesin ja ka sellel aastalosalen. Hollandist jäid meeldetoredad, viisakad ja lustlikudinimesed, suured lambakarjad(kvaliteetsed muruniidukid!),suured jalgrattaparklad ja paljurattureid, pidulik vastuvõtt javalminud kaardimängu ning videofilmidetutvustus Leeuwardeniajaloolises raekojas.»Elsa: «Minu valimine sõitjatehulka oli meeldiv üllatus. Osalenprojektis selle algusest saadik.Leian, et see projekt aitab paljukaasa minu inglise keele oskusetäiustamisele, tutvustab maid janoori, kellega me muidu polekskiehk kunagi kohtunud. Eelmiselõppeaastal kulus palju aegakaardimänguks vajaliku info otsimiseleja selle tõlkimisele inglisekeelde. Mäng tuli väga huvitav japraegu mängivad seda ühesugusehuvi ja rõõmuga nii nooremad kuivanemad õpilased. Hollandist jäimulle palju häid ja ilusaid mälestusi.Kõige rohkem tänan mindvõõrustanud peret unustamatuekskursiooni eest delfinaariumi jakingiks saadud pehme ja mõnusadelfiini eest. Delfiinid on minulemmikloomad juba ammusestajast.»Kolmas projektiaasta on alanud.Seekord püüame valmistada toitusõpradelt saadud retseptide järgining lindistame inglise keeldetõlgitult kodukoha legende.Ilma tõsise rahalise toetusetaoleks taoliste projektide läbiviiminekui mitte võimatu, siisraske igatahes. Meie ja kõikideteiste taoliste ning paljude muudeharivate projektide rahastajakson EL hariduskoostööprogrammiSokrates Eesti Büroo. Tänu sellebüroo väikesele, kuid väga abivalmisja sõbralikule kollektiivilepole ükski planeeritud reis egaüritus tegemata jäänud.Loodame, et kevadel 2005 saameühiselt kokkuvõtteid teha kõikideplaneeritud tegevuste ja üritusteõnnestumisest.LEENA PUNGA,projekti koordinaatorPuka keskkoolisVäikesed iluvõimlejad särasid Vanemuise lavalKõige väiksemad Otepää iluvõimlejad esitamas kava rõngastega.Otepää gümnaasiumilapsed käisid Tarpiskultuurivahetusreisil20.- 29. novembril leidis aset järjekordnekultuurivahetusreis Otepää ning Saksamaaväikelinna Tarpi vahel. Otepää gümnaasiumihobikoor, kes sõprusvalda juba kolmandatkorda külastas, andis kirikutes, jõululaatadelning kaubamajades kokku kuus jõulukontserti.Rahvamuusikutest osalesid reisil Karupojad,Nuustaku Karuotid ja flöödiansambel VäikesedArtistid Merle Soonbergi ja Lille Tali juhendamisel.Reisi toetuseks andsid suure panuse Edgarilihatööstus eesotsas Maie Niiduga ning Otepäävallavalitsus.Saksamaa poolel olid Eesti külaliste vastuvõtjaiksHorst Fischer, kes sõprussuhteid juba 14aastat edendanud on, Elfride Schmidt ja RosiMohr.Tuleval suvel toimub Otepääl kahe sõprusvallaesindajate kokkusaamine, et tähistada 15.aasta möödumist Tarpi- Otepää kultuurilisestläbikäimisest.VIIVIKA ELJANDLUGEJA KIRIHoiatus petukaubitsejate eestKallid pensionärid!Taas on kätte jõudnud kaunis jõuluaeg.Elu kulgeb oma rada ja vaatamata jõulurahuletabavad meid ebameeldivused.Tahan teid hoiatada petturite eest.Ikka veel käivad ringi kaubitsejad, kes onavastanud, et pensionäridel on «üleliigset»raha, mida annaks pettusega enesele võtta.Teie heasoovlikkust ja ligimesearmastustkasutatakse julmalt ära!Juba kord sooja kätte saanud, hakatakseteile pähe määrima mingit toodet.Tavaliselt asja, mis peaks teie heaoluparandama ja tervisega seotud probleemeleevendama. Mis ehk ongi tõsi, lisamatajääb ainult fakt, et vaheltkasu kaubitsejaleon vähemalt kümnekordne! Nii näiteksostis minu vanaema 190 krooniga sisetallad,mis pidid soodustama ainevahetust,vereringet jne. Internetist järele uuridesavastasin, et täpselt sama toode maksabNovaluxis sooduspakkumisena ainult 15krooni. Kuidas mõjub selline pettus närvisüsteemile?Ega sellisest pettusest taha kellelegi20. detsembril toimus Tartus Vanemuise suuressaalis võimlemispidu «Jõulud lumeriigis».Suurejoonelisel jõuluetendusel esinesid kõik suured javäikesed, kes tegelevad Janika Mölderi võimlemisklubisiluvõimlemisega. Saal oli täis pöialt hoidvaid vanemaid,vanavanemaid, tädisid-onusid, õdesid ja vendi.Alates sellest sügisest on tänu aktiivsetele lapsevanemateleka Otepääle loodud kolm võimlemisrühma,kus kaks korda nädalas harrastavad spordialade pärli,iluvõimlemist ligi poolsada tüdrukutirtsu. Tänu ideaalselekoostööle treenerite ja laste vahel on mõne kuugasaavutatud uskumatu tulemus: kolme võimlemiskavagasõideti esinema Tartusse suurele jõuluetendusele.Väikesed iluvõimlejad andsid endast parima ja särasidlaval vaatajate rõõmuks.Aitäh kõigile, kes toetasid esinemisprojekti: Otepäävallavalitsusele, trikoode õmblejale Eike Jodschele,laste söögi eest hoolt kandnud Kaire Maranikule Raekohvikust, treener Merike Kippastole ja kõikidelelapsevanematele, kes nõu ja jõuga abiks olid.AVE KRUUSMAArääkidagi, piinlik ju enda naiivsuse pärast.Niisiis tegutsevad petturid edasi.Huvitav oleks teada, kuidas neil küllsellise petturlusega teenitud leib kurgustalla läheb? Milline oli nende inimestelastetuba? Jätan need mõtisklused edasiarendamata, tahtsin vaid inimesi hoiatada.Rääkige oma lastega, lastelastega,naabritega, sõpradega oma muredest,arvan, et igale probleemile leidub kuskillahendus. Ja kui pole ühtegi lähedast, helistagesiis oma valla sotstöötajale ja rääkigetemaga. Jagatud mure on pool muret!Kindlasti tuleks kaubitsejatelt iskutõenditküsida. Hea oleks ka autonumber üleskirjutada. Petturid tuleb meie hoovilt javallast minema peletada! Koostööd tehesoleme tugevad!Kaunist jõulurahu ja hingesoojust!KILLE KRUUSE-HEILING,Palupera valla elanikTartu ülikooli eripedagoogika ja sots.tööüliôpilaneUUED TÖÖTAJADOTEPÄÄ LOODUSPARGISKERSTI KRUŠKASündinud: 19. aprillil 19812004 lõpetanud Tartu ülikoolibioloogia erialal. Alates 2004 sügisestTartu ülikooli geograafiaeriala magistrant.1997 lõpetanud Tartu rahvakooliAnne lilleseadja erialal.1999 lõpetanud lillekooli Kameelialilleseadja-ringijuhi erialal.Alates 2004 sügisest Valga kultuuri-ja huvialakeskuse lilleseaderingijuht.Detsembrist töötab OtepääLooduspargi Administratsioonisloodusturismi spetsialistiametikohal.Tööülesanneteks on loodusturismialasetegevuse korraldamineOtepää looduspargis (sh matkaradadevõrgustiku loomine,matkaradade korrastamise javiitamise tagamine, õppe ja teabepäevadekorraldamine, Otepääloodusturismikeskuse (külastuskeskuse)tegevuse käivitamine,tööülesannetest tuleneva arvamuseandmine esitautd planeeringutelening tööülesanetesttulenevate projektide, kavadeja muude arengudokumentidealgatamine, kirjutamine ningjuhtiminePRIIT VOOLAIDSündinud 14. oktoobril 1980aastal Valgas. Haridustee onalgkoolist kuni gümnaasiumilõpuklassini kulgenud Otepääl.1999. aastal lõpetasin Otepäägümnaasiumi. Edasi asusinõpingutele Tartu ülikooli,keskkonnatehnoloogia erialale.Käesoleval hetkel on käsil lõputöökirjutamine võimalustestkorraldada järvede kaugseiresatelliidipiltide vahendusel.Plaanis on oma tööga juba tulevaaasta jaanuaris kaitsmiskomisjoniette astuda.Novembrist töötan OtepääLooduspargi Administratsioonisloodushoiu spetsialisti ametikohal.Tööülesanneteks metsateatisteja metsamajanduskavadekooskõlastamine ning muudeOtepää Looduspargi kaitseeeskirjasttulenevate nõusolekuteandmiseks vajalike eeltöödeteostamine ja materjalide kogumine,kaitse-eeskirjast tulenevajärelevalve teostamine, seiretekordineerimine, kaitsealuste liikideja püsielupaikade seisundihindamine, kaitsekohustusteatisteettevalmistamine, vajalikehooldustööde teostamise korraldamine,looduspargi tegevusegaseonduvate projektide, kavadeja muude arengudokumentidekirjutamine ning juhtimine.


4Rain Pohlak saavutas ülevabariigiliselkirjandikonkursil teise kohaRain Pohlak: minu väljamõeldis onsügavamõtteline meelelahutus, võibollaka poliitiline hinnang. Kirjutamaajendas tülpimus noorte tüüpmõtlemisest.Otepää gümnaasiumi abiturientRain Pohlak saavutasülevabariigilisel kirjandikonkursil«Tulevik ja karjäär» teisekoha, pälvides ka lisapreemiaparima sõjandusteema käsitlejana.16-21aastastele gümnaasiumi-ja kutseõppeasutusteõpilastele suunatud kirjandivõistluskorraldati KarjäärinõustamiseTeabekeskuse koostöösmaakondlike noorte teabe- janõustamiskeskuste võrgustikuja Eesti EmakeeleõpetajateSeltsiga. Konkursi eesmärgiksoli juhtida noorte tähelepanukarjäärinõustamise olulisuseleOtepää noored võitsid konkursiOtepää gümnaasiumi nooredpälvisid Tervise ArenguInstituudi poolt korraldatudideeprojekti konkursil TEIPvanemas vanuseastmes 87 esitatudvõistlustöö seas parimakoha.Tervise Edendusliku Idee Projektehk TEIP on suunatud 12-18aastastelenoortele, propageerimakstervislikku toitumist ja eluviisining selgitamaks välja õpilastenägemusi tervist laastavatest teguritesthoidumiseks. Oktoobristnovembrini väldanud projektikonkursitingimuseks oli, et idee tuleksnoortelt, see esitatakse konkursilening viiakse ellu noorte poolt koostöösTervise Arengu Instituudiga.Ideeprojekti konkurss toimus kahesvanusegrupis (noorem: 12-15aastased; vanem: 16-18aastased),kus kokku esitati 87 võistlustööd.Neist kuus parimat viiakse ellu2005. aastal koostöös Tervise ArenguInstituudiga. Ideeprojekti maksumuseksvõis olla 5000 krooni.Otepää gümnaasiumi õpilasomavalitsussekuuluvate abiturientideLaura Künnapi, Triin Kaivi ja LyAunapu koostööna valminud projekt,mis pälvis vanemas vanuseastmesparima koha, kannab nime«Näri muru!». Projekti kandvaksideeks on tervisenädal, mis sisaldaberinevaid tervist ja sportlikkueluviisi propageerivaid üritusi:näidisaeroobika tund, jõusaalikasutamine noortele, 7 km pikkuneterviserada, tervisliku toidudegusteerimine, erinevate organismitervislike näitajate mõõtmine,loeng. Tervisenädala lõpetab Eestinoorte seas menukas ansambel.Tervise Arengu Instituudi strateegiaja planeerimise osakonnajuhataja Aljona Kurbatova sõnultuli konkursile esitatud projektidestilmsiks, millistest tegevustestnoored kõige enam puudust tunnevad.«Noortel napib spordipäevi,loenguid, matkasid ja teisi koosläbiviidavaid üritusi,» kinnitasKurbatova.Lisaks kuuele projektile, midaja vajalikkusele.Rain Pohlaku võistlustöö, mispälvis ühtlasi ka parima sõjandusteematkäsitleva kirjandieripreemia, kandis pealkirja«Minu võitlus parema homseeest». Pohlaku sõnul ajendasteda kirjutama igavus standardsestmõtlemisest ning tülpimusnoorte tüüpmõtlemisest. «Sõnadja laused ei tunne piire. Minuväljamõeldis on sügavamõttelinemeelelahutus, võib-olla ka poliitilinehinnang,» tutvustab abiturientlühidalt kirjandi kandvatideed.Korraldajate sõnul oli tegemistKatkeid Rain Pohlaku kirjandist «Minu võitlus parema homse eest»ühtlaselt kõrge tasemega. Kateise koha pälvinud Rain Pohlakei osanud suurepärast tulemustette prognoosida. «Minu jaoks eiomanud tulemus tähtsust ningausalt öeldes pidasin oma esseedliiga nõrgaks ja laialivalguvaks,»annab Pohlak isikliku hinnanguvõistlustööle.Nii Rain Pohlaku, esimese kohapälvinud Rapla ühisgümnaasiumiabituriendi kui ka kolmandakoha vääriliseks tunnistatud kirjandeidvõib lugeda internetistaadressil www.rajaleidja.eeLY AUNAPUSõda, Iraak, Bagdad. Liivane, tolmune ja kuivava taimestikuga idamaa linn, kus valitseb räpanemiljöö. Bagdadi krobedale pinnasele astudes tunnen puhtal kujul selle maa ebaühtlust: viimane koht,kust rahu otsida. Just käimasolev sõda kujundab tänases modernses maailmas välja arusaamad tulevikustning selle hävitajalikust tuhast tõusevad kangelased, kes on tagasi vaadates meie aja sümboliks.Kuulutas ju Time Magazine 2003. aasta inimeseks Iraagis teeniva Ameerika sõduri. Enda illustreeritudmõttemaailmas näen ma tulevase figuurina seal meie Eesti sõdurit. Me oleme seda ju samapalju väärt:valanud verd ja valmis andma rohkemgi.Kõik on teadlikud langenute Andres Nuiamäe ning Arre Illenzeeri traagilisest saatusest. Minu ningkõigi, kes veel Eestit armastavad, südameis kuulub neile eriline koht, sest kõrgemat ohvrit ei saanud nadmeie tuleviku ning turvalisuse eest anda. Kamraadidelt paistev näoilme kõneleb vaoshoitusest ja täielikustandumusest. Midagi muud nad ei reeda. Vaid sõbralikult kivistunud nägu ja terassirge selg...rahastatakse 5000 krooniga, saidmõlema vanusegrupi parimad koolileesemelise auhinna, digitaalsevideokaamera, mille andis pidulikulautasustamisel üle sotsiaalministerMarko Pomerants.Otepää noortele võidu toonudprojekti meeskonda kuuluva TriinKaivi sõnul ei olnud raha peamiseksmotivatsiooniks, vaid siiskisoov midagi ise ära teha. «Võittekitas üha uusi ja hullemaid mõtteid.Tahaksin juba korralduslikupoolega alustada,» on Kaiv innustatudvõidust.Võidutöö «Näri muru!» erinesülejäänud 86 projektist kujunduselementidepoolest. Nimelt oliideeprojekt esitatud ebatraditsioonilisesformaadis ning kaunistatuderinevaid tervist edendavaidtegevusi kujutavate fotodega.Konkursi žüriisse kuulunud AljonaKurbatova sõnul oli Otepää noorteprojekt silmapaistev, kuid kujunduselemendidei saanud määravaks.«See on väga vahva asi, kuidkujunduse eest punkte ei anta,»lükkas Kurbatova ümber väite,nagu võinuks võidutöö pälvidapopulaarsuse eelkõige «pakendi»eest.Ettevalmistused aprillikuus asetleidvaks tervisenädalaks algavadjaanuaris ning projekti raames läbiviidavad üritused on suunatud OG5.-12. klassi õpilastele.OG õpilasomavalitsus tänabkõiki toetajaid, kes sponsoreerisidjõululoteriid, millest saadud tululäheb tervisenädala korraldamiseks.Suur tänu: Otepää politseijaoskond,Hansapanga Otepääkontor, Ühispanga Otepää kontor,Otepää apteek, Otepää spordihoone,AS OTEKS, Ree De Villa, Otepääi-punkt, Lignator AS, Otepäägümnaasium, Kooli kohvik, Pedajamäelillepood, sauna juuksur,Meie pood, Elve pood, OÜ EdgariLihatööstus, Karnivoor, Munamäeapteek, Kingipood, Tehvandiolümpiakeskus, Anni butiik, linnaraamatukogu, Otepää postkontor.LY AUNAPUPuka meesansambelpälvis tunnustusePuka meesansambel alustas oma tegevust 47 aastat tagasi. Ansamblikoosseisu on kuulunud 3-6 lauljat. Praegune ansambel koosseisusEnno Pung, Mati Kõiv ja Ants Ilves laulab kolmandat hooaega.Oma esinemistega on nad pälvinud nii kodu- kui kaugema publikupoolehoiu. Valgamaal on lauldud peaaegu kõikides rahvamajades,esinema on ansamblit kutsustud Järva-, Jõgeva-, Viljandi-, Põlva-,Võru- ja Tartumaale. Sellel aastal osales ansambel heategevuskontserdilValga huvialakeskuses.Puka rahvamajal on sõprussidemed Lõuna-Soome ametiühinguga.2003. aasta kontsertreisi meretagusesse riiki tegi kaasa ka meesansambel.Käesoleva aasta mais külastasid soomalsed Puka rahvamajataidlejaid, koos korraldati meeldejääv üritus.Puka vald osaleb Võrtsjärve tali- ja suvemängudel. Suvemängudelon kavas isetegevus. Puka valla isetegevuslaste kultuurikava aitabmenukaks muuta meeste võimas laul.Novembris toimus esinemine Põlva kultuurikeskuses. Ees on jõuluaeg,mille nädalalõpud on meesansamblil seoses kontsertidega etteplaneeritud.Meesansambli juhendaja on seitsmendat aastat noor ja energilineSille Lõõndre. Lauluproovid toimuvad üks kord nädalas. Puka meesansambelsuudab oma lauludega pealtvaatajaid kaasa haarata, igaesinemine lõpeb tugeva aplausiga ja lisapalade esitamisega.Sellel aastal hindas Kultuurkapitali Valga Ekspertgrupp Pukameesansambli aastapreemia vääriliseks.Valiti Puka memm ja taatJuba varakult hakkas rahvamajjakogunema pidulisi, etsüüdata esimene advendiküünalja valida endi seast populaarseimmemm ja taat, kes esindaksidmeie valda veebruaris maakondlikulmemme-taadi valimistel.Meeleoluka pärastlõuna juhatasidsisse tantsijad KatrinKõivu juhendamisel küünaldegatantsuga, mille lõppedes sai igalaud oma jõuluküünla.Vallavanem Heikki Kadajasoovis küünalt süüdates kõigilerahulikku jõuluaja algust ninget üritus õnnestuks ja peolisedvaliksid endi seast tublimad esindamaoma valda.Järgnes isetegevusprogramm,kus esinesid laululapsed, nais- jameesansambel ning lauluklubilauljad. Neid kõiki juhendas SilleVillem.Erilise aplausi teenisid Aakrenaised, kes esitasid oma tantsudEha Päiviste juhendamisel.Seejärel oligi aeg astuda rahvaette meie tublidel memmedel jakahjuks ainukesel julgel taadil.Oma oskusi enesetutvustamisel,esinemisel mannekeeninaja reklaamiklipis näitasid MilviPajumäe, Maive Kaupmees jaUno Rääk. Ülekaaluka võidupälvis Milvi Pajumäe ja taadikssai Uno Rääk.Sõna võttis eelmise aasta maakonnataadi tiitli pälvinud KaljuRohtla, kes arvas, et maakonnavalimisteks tuleks kava veelnatuke kohendada ja ajakavastkinni pidada.Eakate ühenduse esinaine HeljuKants ja vallavanem HeikkiKadaja tänasid osavõtjaid tänukirja,lillede ja meenetega ningvõitjatele ulatati kinkekaart.HELGI PUNG,Puka rahvamaja juhataja23. detsember 2004SÜNNIPÄEVADLinda Vesterstein Puka 93SÜNNIDBerta Vähi Raudsepa 92Alviine Ode Purtsi 91Klaara Huik Otepää 90Salme Liivak Räbi 89Ekaterina Ardel Otepää 88Miili Niklus Otepää 87Olga Lütikainen Nõuni 87Richard Ilves Otepää 86Pauline Visnapuu Kuigatsi 85Hilja Sasi Pilkuse 83Elga-Amanda Kõll Päidla 83Linda Saarmann Puka 82Linda Loot Purtsi 81Linda Jõesaar Ilmjärve 80Ilmar Kasemets Ilmjärve 80Salme Reimand Otepää 79Salme Ruusa Otepää 79Osvald Siinmaa Truuta 79Linda Napp Otepää 78Elmar Elbson Hellenurme 78Kalju Lõhmus Atra 78Ilmar Ernits Otepää 77Rein Meidla Otepää 77Valve Teder Otepää 77Kaljo Viin Pilkuse 77Voldemar Sarapuu Kibena 77Ella Tamm Aakre 77Johannes Aug Puka 77Einu Kõiv Hellenurme 77Leida Muttik Palupera 77Valve Toover Lutike 77Laine Uibo Miti 77Anny Sirel Puka 77Heino Mägi Otepää 76Johannes Tenno Puka 76Hilda Beitelis Otepää 75Aino Käis Otepää 75Vello Lentso Arula 75Aino Uibo Pühajärve 75Erna Aug Puka 75Viivi Hermann Otepää 70Eva Kaarna Vidrike 70Laine Kants Märdi 70Kalju Kapp Otepää 70Linda Kosk Pühajärve 70Helmi Linnamägi Otepää 70Eda Võrk Nüpli 70Endel Abel Sihva 65Vaike Kõvask Puka 65Õie-Liis Piiroja Aakre 65Juss Klais Lutike 65Malle Reimann Nõuni 65Arno Asor Otepää 60Gunnar Lall Otepää 60Mihkel Lond Otepää 60Asta Meema Otepää 60Leili Purason Otepää 60Aino Teder Otepää 60Sirje Zujeva Otepää 60ALEKSANDER ROOTS17. novemberMIKK MARKUS JÄNES19. novemberEVELIINE NAHKUR21. novemberHENRI UDEKÜLL10. detsember


623. detsember 2004AMETLIK INFOOtepää vallavolikogus1. Kehtestati avaliku korraeeskiri.2. Võeti vastu 2004.a lisaeelarve.3. Lõpetati 2005.a vallaeelarveesimene lugemine.4. Otsustati eraldada vahendeidreservfondist ja teha muudatused2004.a vallaeelarves.5. Loobuti Vidrikemõisa detailplaneeringualgatamisest.6. Suunati neljandale lugemiseleOtepää valla tunnustusteavaldamise kord.Otepää vallavalitsuses1. Algatati Vidrike küla Inni jaPunsu kinnistute detailplaneeringud.2. Anti nõusolek Tõnu Tammelevaatetorni püstitamiseksKääriku külas.3. Väljastati kasutusload: OÜleJaotusvõrk Rimo Varuosadelekuuluvatele kaabelliinideleMänni ja Savikoja tn; ASi OtepääVeevärk vee- ja kanalisatsioonitorustikuleTehvandi tänaval;Silvi Kazantseva laudaleSihva külas; Kalmer Tiislerisaun-suvilale Märdi külas; ASiOteks tsehhi juurdeehituseleVõru tänaval.4. Väljastati ehitusload: ÄärmuslikuSpordi ASile tehnilisteseadmete hoiuangaaripüstitamiseks Kääriku külas;UPM Kymmene Otepää ASilekatlamaja lammutamiseks;OÜle Jaotusvõrk Lilian HoltsiMäeveere talu liitumise ja kaabelliinideehituseks; Otepäävallavalitsusele Munamäe tn4 turupaviljoni, promenaadi jaTartu mnt 1 külastuskeskuseehituseks ning keskväljaku rekonstrueerimiseks.5. Väljastati projekteerimistingimused:OÜle Jaotusvõrk PilleLehese liitumisühenduse ehitusprojektikoostamiseks ningToomas Asseri liitumisühenduseehitusprojekti koostamiseks.6. Anti nõusolek maa ostueesõigusegaerastamiseks RutiKirbitsale ja Luile Muldile.7. Tagastati õigusvastaselt võõrandatudmaa E. Laulule ja E.Kotkasele ning Evald Aartile.9. Määrati hooldajad 11 vallaelanikule.10. Peeti võimalikuks KaupoTürkil erastada Pilkuse külasPOLITSEI INFOvaba metsamaa nr 15 suurusega6,2 ha.11. Määrati Otepää spordihooneaadressiks Mäe tn 23a.12. Määrati lapse sünnitoetusühele valla kodanikule.13. Kvalifitseeriti riigihanke«Otepää valla tänavavalgustussüsteemikäidu korraldamine»pakkujad, tunnistatipakkumised vastavaks ja selgitativälja edukam pakkuja EltelNetworks AS.14. Otsustati jagada Liivamäekatastriüksus.15. Anti nõusolek Eesti Suusaliidulekorraldada 06.-09. jaanuarini2005.a FIS maailmakarikavõistluseOtepää võistlusmurdmaasuusatamises.16. Määrati ühekordne abiraha20 valla kodanikule.17. Väljastati taksoveolubaOÜle Eripri, ajutine taksoveolubaFIEle Üllar Unt.18. Väljastati sõidukikaart OÜle Eripri.19. Anti nõusolek Lõuna Politseiprefektuurilenende pooltüüritavate keldriruumide allüürileandmiseks.Palupera vallavolikogus1. Kinnitati Palupera valla teeregister.2. Anti garantii Palupera põhikoolirenoveerimistöödesosalemiseks 2005. aastal 305000 krooni ulatuses.3. Otsustati Palupera põhikoolikinnistut (koos koolihoonega)kasutada sihtotstarbeliselt jamitte võõrandada vähemaltaastatel 2005-2010.4. Anti volitus vallavalitsuselePalupera põhikooli renoveerimistöödeläbiviimiseks.5. Otsustati maamaksu 2005.amitte tõsta.6. Palupera valla 2005. aastaeelarve läbis esimese lugemise.Palupera vallavalitsuses1. Anti nõusolek Palupera külasPritsikuuri katastriüksusemoodustamiseks ja nõusolekKalev Lõhmusele selle ostueesõigusegaerastamiseks.2. Kinnitati Palupera põhikooliõpilaskoha tegevuskuludearvestuslikuks maksumuseksühe õpilase kohta 12 420krooni.• 26. novembri ennelõunal kaldus Pedajamäe-Pühajärvetee esimesel kilomeetril Valduri (66a) juhitudVolkswagen Golf suure kiiruse tõttu vastassuunavööndissening põrkas külge pidi kokku vastu tulnudsõiduautoga Volvo, mille roolis oli juhtimisõigusetaJarek (41a). Inimesed õnnetuses viga ei saanud, sõidukidsaid tehnilisi vigastusi.• 27. novembril läks Kuutsemäe suusakeskuses noormehelkaduma hetkeks järelvalveta jäetud lumelaudNitro.• 4. detsembri hilisõhtul teatati politseile, et Tartu-Valgamaanteel Puka vallas on kraavi sõitnud veomasin.Kontrollimisel selgus, et haagisega veomasinat Volvojuhtinud alkoholijoobes Alar (43a) oli kaotanud kontrollisõiduki üle ning teelt välja sõitnud.• 11. detsembri hommikul puhkes tulekahju Neerutikülas asuvas elumajas. Süttinud maja hävis tulestäielikult. Päästetöötajate hinnangul puhkes tulekahjuvale kütmise tulemusena.• 15. detsembril pöördus politseisse mees, kes teatas,et ööl vastu 12. detsembrit läks tal Sihva külas asuvasbaaris kaduma märkmik, mille vahel olid temajuhiload.3. Anti ühekordset toetustpaljulapselistele peredele, puuetegalaste peredele, kutsekooliõpilastele ja üliõpilastele ningmajanduslikult raskes olukorrasperedele. Toetuse saajaidkokku 94.4. Määrati hooldaja ühele sügavapuudega vallakodanikule.Puka vallavolikogus1. Seoses Puka valla teede kandmisegateeregistrisse täpsustatiteede nimekirja.2. Kinnitati 2004. aasta lisaeelarve.3. Tehti muudatused Puka vallapõhimäärusesse.4. Pearaamatupidaja tutvustaslühidalt 2005. aasta eelarvet.5. Arutati Puka vallavolikogutööd 2004. aastal.Puka vallavalitsuses1. Otsutati maksta toimetulekutoetustdetsembris 23taotlejale.2. Otsustati maksta matusetoetust500 krooni ulatuses.3. Väljastati ehitusload: EestiEnergia ASi JaotusvõrguKagu- Eesti piirkonnale elektrivõrgurekonstrueerimiseksAndrias Tammisule kuuluvalkinnistul Vaardi külas Kivilöövi2 talu liitumisühenduseks ningOÜle Plika Puhkeküla elumajalejuurdeehituse tegemiseks.4. Anti nõusolek Piia UibopuulePühaste külas vaba põllumaaLaanevälja (24,60 ha) erastamiseksning Vello MatjuninileVaardi külas vaba põllumaa Põllu(34,64 ha) erastamiseks.5. Toetati majanduslikult raskesolukorras olevaid abivajajaidkokku 3000 krooni ulatuses.6. Hooldus lõpetati kolmel ningmäärati hooldajad neljale üle 16aasta vanusele sügava ja raskepuudega inimesele.7. Toetati Puka pensionärideühendust memme-taadi valimisekorraldamisel 500 krooniga.8. Anti nõusolek maa ostueesõigusegaerastamiseks: Ilme TiirmaaleMeegaste külas Veskamaaüksus (2,56 ha); TõnisIlvesele Rebaste külas Väike-Jülsimaaüksus (1941 m²);Urmo Raudseppale Puka alevikusja Komsi külas Metsa tn 1maaüksus (18 988 m²); MargusHärmile Puka alevikus Koidutn 1 maaüksus (5142 m²).Detailplaneeringud Otepää vallasOtepää vallavalitsus on algatanudInni kinnistu, asukohaga Vidrikeküla, detailplaneeringu. Planeeritavala asub Inni järve läheduses teiselpoolValga maanteed, katastriüksusel63601:003:0142 pindalaga 13,8 ha.Kinnistu omanik on Randel Prede.Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistuleehitusõiguse ala määramine.Liikluskorralduse ja tehnovõrkudeühenduste lahendamine, servituutidevajaduste välja selgitamine.Vastu on võetud ja avalikule väljapanekulesuunatakse Pühajärve külaKoidu kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringugajagatakse kinnistukaheks. Loodavale krundile määratakseehitusõiguse ala, rajatavatelehoonetele esitatakse projekteerimistingimused.Koidu kinnistu detailplaneeringuavalik väljapanek toimub 3. – 17.jaanuar 2005 Otepää vallavalitsusekantseleis.9. Anti nõusolek Viro katastriüksusejagamiseks: Viro (sihtotstarbegaelamumaa) ningViru, Varo, Varu ja Pesa (sihtotstarbegamaatulundusmaa).10. Nõustuti Kai Luhti veeerikasutusega seoses Pühastekülas temale kuuluval Täkukinnistul asuva tiigi paisuga.11. Väljastati projekteerimistingimusedOÜle Lõunamõisturistide majutushoone ja restoraniehitamiseks Kibena külasMägimõisas.12. Septembris välja kuulutatudHansapanga suurte perede toetuskonkursile«Terve ja tugevEesti pere» estitati üle Eestikokku 252 perekaarti (neist17 Valgamaalt). Lõppvooruvaliti 73 peret. 25 tublimatperekonda premeerib Hansapankrahaliselt. Veerandsajaõnneliku hulka arvati ka Pukavallavalitsuse poolt konkursileesitatud perekond Kaldmäe,kus sirgub neli last.13. Juba aastaid on Puka vallavalitsusõnnitlenud oma eakaidvallakodanikke Vikerraadio õnnesoovisaatekaudu. 01.01.2005a hakkab kehtima ringhäälinguseaduse§ 291 muudatus,mille alusel Eesti Raadio eiedasta reklaami ning ei kasutasponsoreid oma saadete japrogrammide edastamiseks,tootmiseks ega hankimiseks.Tulenevalt eelpoolnimetatudseadusemuudatusest ei edastaEesti Raadio õnnesoovisaadeenam kohalike omavalitsusteõnnesoove, vaid ainult eraisikutetervitusi.14. Eesti Ema monumendi püstitamiseksVõrru on algatatudannetuste kogumine. Loodudtöörühm on seisukohal, et Eestiema väärib ausammast. Ema– väärikas, aus, töökas, hoolivja armastav inimene, kes poleaegade meelevallas alla andnud,on kasvatunud lapsi ja püüdnudhakkama saada kõikide aegadekiuste, ka täna, ka praegu.Annetuste kogumise motoks on«Olen selles osanik».Puka vallavalitsus toetabEesti Ema monumendi rajamist1000 krooniga. Seega tulebiga Puka valla elaniku pisikepanus sellesse monumenti.15. Nõusti Soontaga külas Kaelkirjakumaaüksuse (32,21 ha)jätmisega riigi omadisse.Pretensioonide ja ettepanekute laekumiseltoimub avalik arutelu 18.jaanuaril2005 kell 10 Otepää vallavalitsusenõukojas.Lõppesid avalikud väljapanekudPühajärve tee 9 ning Paju 12 ja 12akinnistute detailplaneeringute osas.Detailplaneeringute eesmärgiks onkinnistute kruntimine ja ehitusõiguseala määramine ning liikluskorralduseja tehnovõrkude ühenduste lahendamine.Pühajärve tee 9 detailplaneeringuosas ettepanekuid ega pretensooneei laekunud ja planeering esitataksekehtestamiseks Otepää vallavalitsusele.Paju 12 ja 12a kinnistute detailplaneeringuosas laekus üks detailplaneeringutvaidlustav ettepanek ja planeeringumenetlemist jätkatakse.AIRE PRIKS,vallavalitsuse maanõunikPUKA VALLA INFOPuka kabeliehituse toetusfondist1998. aastast alates on olnud võimalustoetada Puka surnuaia juurdekabeli ehitamist. Algkapitaliks oli 31560 krooni, mis oli saadud surnuaiakorrastamisel tekkinud metsamaterjalimüügist. Kabeli ehitamist on rahaliselttoetanud Hilda Meister, Laine Parts,Airin Hermann, Elmar Rebane, LudmillaKallassalu, Marika Uibo.Puka valla kodanik Karl Katalseppsuri veebruaris 2004. Temast järelejäänudpärandvarast päris Puka valdhoiuse, millest 45 238,33 krooni paigutatikabelifondi.Kabeliehituse toetusfondis on kokkusumma 78 449, 15 krooni, mis on paigaldatudpanka hoiuselepingule.Olemasolevast rahast ei piisa, etalustada ehitustöid. Kõikide annetusedon jätkuvalt teretulnud. Arveldusarve:Puka vallavalitsus, 10202000553002EÜP, kood 401.ELVE DANILSON,pearaamatupidajaLumelükkamistöödest Puka vallateedelPuka valla omandis on teid umbessaja kilomeetri ulatuses. Teeseadusesätetest lähtuvalt korraldab kohalikomavalitsus teehoidu tema omandisolevatel teedel, eratee omanik aga temaomandis olevatel teedel.Puka vallavalitsus tagab esimeselvõimalusel lumetõrje valla enamkasutatavatelteedel (aleviku tänavad jateed, mis hõlmavad laste bussiringe).Ülejäänud teed lükatakse lumest teisesjärjekorras. Kui valla teed on lumestkoristatud, oleme nõus teostama töiderateedel.Erateede omanikel tuleb varudakannatust ning arvestada asjaoludega,et valla teede lumest puhastamiseksvõib kuluda kuni 48 tundi. Kuna vallakäsutuses on kaks lumekoristusmasinatning erateed paiknevad valla territooriumilväga erinevates piirkondades,siis kulub selleks aega. Kes soovivadkasutada valla teenust teede lumestlahtilükkamisel, palun eelnevalt informeeridavalda telefoni teel 766 9410,766 9413, 516 4931.KALEV BRIKKER,majandusnõunikPALUPERA VALLA INFO• 2005. aasta algusega seoses kutsuvadPalupera vallavolikogu esimees javallavanem vallakodanikke vallamajajuurde mõisapargi territooriumilkasvava põlise ehitud kuuse allakell 00.30, kus saame kõik üksteist õnnitleda.Sel aastal naudime koos ka 2-3min pikkust ilutulestikku. Sama kaunisilutulestik süüdatakse vallavolikoguliikmete poolt ka Nõunis kultuurimajajuures.• Palupera vallavolikogu kehtestas16.detsembri 2004 istungil otsusega nr.1-1/04/20 Mõisa Aed maa-ala detailplaneeringu.Nimetatud planeeringmuudab kehtivat üldplaneeringut planeeringualal:maa sihtotstarve muutub100% sotsiaalmaaks ja alale määratakseehitusõigus ning servituudid.• Palupera vallavolikogu algatas 16.detsembri 2004 istungil otsusega nr. 1-1/04/19 Hellenurme mõisa kalmistumaa-ala detailplaneeringu. Planeeringueesmärk on maa-ala sihtotstarbemuutmine, planeeritava ala ehitusõiguseulatuse ja servituutide vajaduse ninglooduskaitsealusel objektil haljastuse jaheakorrastuse määramine. Planeeritavaala suurus on 1,18 ha. Detailplaneeringukoostamise korraldajaks määrataOÜ Merilo Grupp. Esimene avalikarutelu planeeringu lähteseisukohtadetutvustamiseks toimub Palupera vallamajasnaisseltsi ruumis 25. jaanuaril2005 kell 10. Avalikul arutelul onosalema oodatud kõik, kel huvi ja häidideid nimetatud maa-ala, objekti arengukavandamisel.


23. detsember 2004 7PUKSIIRABI tel 525 5545KÄIVITUSABIVeoteenus (2,5 t)24hAvatud uus müügipunktPõlva Lihatööstus avas 12. detsembril Otepääl Munamäetn 8 (vana saun) müügipunkti. Pakutakse laias valikussingi- ja vorstitooteid. Toodang põhineb kohalikul Lõuna-Eesti toorainel ja ei sisalda säilitusaineid. Müügipunkt onavatud E – R kell 9-17 ja L 9-15.Hea otepäälane! Kaunist jõuluaega ja meeldivat aastavahetust!ILMAR TOPSRAHULIKKE JÕULEjaHEAD UUTAASTAT!Pakume kõrgtehnoloogilisiveepuhastusseadmeid• Garanteerime vee 100% puhtuse• Seadmete lihtne paigaldus, mini maalne hoolduskulu, veepuhastamisel ei kasutata keemilisi ühendeid• Saksa tootja annab seadmetele 10a garantiiLOE LÄHEMALT: www.estoniankitchen.eeE - R 8-17 ja L 9-13Tel 766 1890Valga põik 3OtepääTel/fax 742 0422GSM 5615 5804e-mail: exportimport@hot.eeReeDe Villa ILUSALONGPühajärve tee 3AVATUD: T – R 9 -18 • L 9 -14• Töötab SOLAARIUM: 1 minut 6 krooniMüügil solaariumikosmeetika: Australian Gold, Tanny Maxx,Sea Bronze, AttitudeInfo ja aegade tellimine tel 766 3606Otepää KinnisvaraMäe 11, Otepäätel 766 3700, 515 8137www.okv.eeinna@okv.eeMÜÜA VÕIANDA RENDILEkoos seadmetegakauplusaedlinnas,Kesk tn 21Info tel 5569 7176Mälestus on nagu muusika, mis ei vaiki iial, vaidheliseb igavestiSu kalmul mälestuste küünallas loidab sooja leegiga..Katlaseadmete, küttesüsteemideja santehnilised tööd.Garantii. Tel 506 8509.Müüa kaevurõngaid. Kõrgus80cm, sisemine ¤ 80cm. Transport.Tel 525 7121.Võru kalapoe ränd kaupluspeatub Otepää turul igalneljapäeval kell 13.15-14.15.Müügil värske, suitsu- jasoola kala, kalafileed ning konservid.Otsin lapsehoidjat 1a 2kuuselepoisile. Aive, tel 518 7484.Müüa kuivi kamina kasepuid60 l kottides. Tel 5341 5131.Üürida 2toaline mugavustegakorter Otepääl. Kiire!Tel 5814 2607 või 527 6591.Vajame vanaaegsete vedrudegavoodimadratsi köitjat. Palunteatage telefonil 765 5414.Müüa müügikiosk Otepääl koossisustusega (4 külmkappi, külmlett).H: 30 000 kr. Tel 503 3250.Soovime rahulikkejõule jailusat aastavahetust!Meeldivate kohtumisteniuuel aastal!Anni ButiikOÜ Ann MLTMÜÜAelamukrundidOtepää aedlinnasSulaojalwww.otepaamaja.eeTel 505 5545TÖÖEKS Villa pakub töödKÜLALISTEMAJATEENINDAJALECV ja sooviavaldus saata28. detsembrikse-mailile:eksvilla@msigrupp.eeJOHANNES TENNO18. XII 1928 - 13. XII 2004HILDA ÕIGUS9. IV 1913 - 1. XII 2004KALJU KÄRNER16. III 1932 - 28. XI 2004Oleg ja Anja! Südamlik kaastunneisa ja abikaasa surma puhul.KÜ Kannistiku 4Südamlik kaastunne heale naabrileSalme Tensile õeHILDA SADAkaotuse puhul.Eha, Helju, Vaike, Uno, IlmiAasta järgnes aastale,pea sajand täis end seadis emale.Nüüd Sina hetkeks mõtle endaleja peatu poolel teel...Südamlik kaastunne Sinule Heljulaste peredega emaEMILIE KURVITSAkaotuse puhul.AinoÕIE MOROS23. IV 1918 - 15. XII 2004Mälestame endist kauaaegset töötajatja avaldame siirast kaastunnetomastele.Kaubandustöötajate ametiühingSüdamlik kaastunne Helju KirberilearmsaEMAsurma puhul.Eha, Ilme, Vaike, Salme ja UnoSüdamlik kaastunne Ainole kalli õeHELGA SELGE28. VI 1925 - 14. XII 2004surma puhul.Endised kaastöötajad II silmkoest.Tähtede taga koidab Sul taevas...Südamlik kaastunne Ainole kalli õeHELGA SELGEkaotuse puhul.Mikku perega ja MaieLeiname kallist sugulastHELGA SELGETja avaldame siirast kaastunnet õdeAinole.Mälestame kauaaegset headnaabrimemmeAuli ja EndelÕIE MOROSISüdamlik kaastunne tema suureleperele.Sügava kurbusegateatame, et onlahkunud kallis ema,vanaema, vanavanaema,vanavanavanaemaÕIE MOROS23.IV 1918 - 15.XII 2004Helju ja LaineLeinavad neli põlvkondaSüdamlik kaastunne Laine Rootsilearmsa õeSILVI KÜÜTSIkaotuse puhul.Elga, Laine, Eha, Aita, Malle, Mari, Evi,Malle, Viivi, Maie, Salme, Ksenja, Erene


823. detsember 2004Otepää korraldab MK-etappi jubaviiendat kordaEsmakordselt usaldatiEesti Suusaliidule maailmakarikavõistluste etapikorraldamine 1999. aastal.Uue aasta 8. ja 9. jaanuarilkoguneb kogu suusaeliitOtepääle juba viiendat korda.Otepääl toimuvat vahendavadmaailmale kümmekondtelekanalit. Mulluületas kahepäevase etapitelepildi auditoorium summaarselt40 miljoni inimesepiiri. Juba kolmandat aastatpeab Otepää starte vägaoluliseks Saksamaa kanalARD, kes saabub kohale25liikmelise meeskonnagaja mitmete ülekandebussidega.Kas Tehvandi tõusust saabmeie suusatajate trump?Laupäevased eraldistardistklassikasõidud toimuvadtraditsioonilisel5 km ringil, kus eestlasedpüüavad oma treenitustmaksma panna justTehvandi tõusul. Pühapäevasteksklassikatehnikassprindivõistlusteks onsuusastaadioni ümbrusesvalminud uued sprindirajad.Naissuusatajate jaoksvalmistatakse ette 1,2 kmring, meeste kolme tõusugasprinditrass on venitatud1,5 km pikkuseks, et andaspetsiaalsprinterite kõrvalvõimalus ka tavasuusatajatele.Sprindirajad onsuurepäraselt nähtavadsuusastaadionilt – lisaksstardile ja finišile sõidavadvõistlejad enne esimesekilomeetri täitumist veelkorra staadionilt läbi.Staadionil näeb telepiltikahelt suurelt ekraaniltVõrreldes varasemateaastatega on staadionilveel mõned uuendused.Villu Esterile tuleb appivõistlust kommenteerimaKjell Erik Kristiansen. Kaheksaskeeles rääkiv norralaneon oma emotsionaalseja kaasakiskuva maneerigakogunud kuulsust mitteainult Skandinaavias, vaidka näiteks Val di FiemmeMM-võistlustel Itaalias.Kui seni edastati rahvusvahelisttelepilti staadionilasuvatele pealtvaatajateleühe videotabloo kaudu, siissel korral paigaldataksekaks suurt videoekraani,mis peaks parandamavõistluse jälgimist.Võistluskeskuseks saab uusspordihooneSeni pidid korraldajadläbi ajama Tehvandi olümpiakeskusekitsukese õppeklassigaja üha kasvavalajakirjanike hulgal olitegemist Karupesa hotellikonverentsisaali mahtumisega.Seepärast on eelolevavõistluse südameks Otepääuus spordihoone, kus niisekretariaadil kui meediaesindajatelon märksa lahedamadtöötingimused.Nelja eelneva korragaon Otepää osavõistlusekaudu teoks tehtud maailmasuusatamise erinevaidarenguplaane. KuiRahvusvahelisest Suusaliidustlaekus 1998. aastaseptembris hädasõnum,siis asuti asenduskohanakiirkorras taastama 1999.aasta jaanuari algusse tekkinudkalendriauku.Ka seekordne suusapidutõotab tulla põnevTeisel talvel (2001) oldisuusakalendri tipphetkedelähedal ja nädal enne LahtiMM-i sai Otepää viimasekstippvormi häälestamisekohaks. Viimasel kahelaastal on aga Tehvandi rajadolnud ühisstardi katsetamisareeniks.Selle kõigenimel on Otepääl pingutatudja heitlused ise on väljakukkunud tulisematesttulisemad.Oberstdorfi MM-võistlustehooajal on kõik suusahuvilisedoodatud jaanuariteisel nädalavahetuselTehvandi ümbrusesse maailmasuusatippe uudistamaja eestlastele kaas elama!VEIKO ULP,SportnetLiikluskorraldusestMK-etapi ajalLiikluskorralduson sarnaneeelmiste MKetappidega.Kõrvalolevaltkaardilt on nähaparklate asukohadja ajutisedliiklust korraldavadmärgid.Täpsemat selgitustliiklusskeemijuurde saablugeda Otepäävalla kodulehelt:www.otepaa.ee/files/mk05_liiklusskeem.pdfKorraldajadpaluvad kohalikeltelanikeltmõistvat suhtumistja mõnusatalveilma nautimistvõimalikultautovabalt.

More magazines by this user
Similar magazines