Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha ... - Praha 18 Letňany

letnany.cz

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha ... - Praha 18 Letňany

Ad 1) Úvod, předání informací členům FV ZMČIng. Opatrný informoval FV, že starosta MČ připraví návrh na jednání ZMČ na nové složení FV, ato za Dr. Langera a Ing. Kloudovou.Ad 2) Vyjádření ing. Hanzala k dodatku SAT konzult, konzultace s ing. Pavlíčkem.Usnesení č. 7-2007/2:Ing. Hanzal navrhuje projednání nového dodatku ke smlouvě č. 6/P/VHČ/2005 na příštím jednáníZMČ.Hlasování:Pro: 2 proti: 1 zdržel se: 0Usnesení nebylo přijatoAd 3) Návrh závěrečného účtu..Usnesení č. 7-2007/3:FV doporučuje ZMČ ke schválení návrh závěrečného účtu, viz příloha č. 2 zápisu 7.jednání FVZMČ v roce 2007Hlasování:Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0Usnesení bylo přijatoAd 4) Vyjádření ing. Opatrného o finančním vlivu při úbytku počtu bytů ve vlastnictví MČLetňany.


Upravený rozpočet k 31.12.2002k 31.12.2003k 31.12.2004k 31.12.2005k 31.12.2006příjmy 128 258,10 133 613,70 154 590,90 117 403,40 120 448,10výdaje 143 367,30 137 913,80 160 834,90 133 175,90 139 003,50přebytek(+)/schodek(-) -15 109,20 -4 300,10 -6 244,00 -15 772,50 -18 555,40Skutečnost k 31.12.2002k 31.12.2003k 31.12.2004k 31.12.2005k 31.12.2006příjmy 121 242,20 134 981,00 156 647,50 119 966,20 123 718,53výdaje 123 288,10 120 196,60 144 620,40 110 315,80 114 320,20z toho - kapitálovévýdaje 55 658,80 48 561,40 52 102,90 37 758,50 32 502,20z toho - investiční dotace 1 500,00 21 776,54 19 148,68 14 390,32 15 238,62- běžné výdaje 67 629,30 71 635,20 92 517,50 72 557,30 81 818,00přebytek(+)/schodek(-) -2 045,90 14 784,40 12 027,10 9 650,40 9 398,33II.Příjmy(údaje v tis. Kč)1. Celkové příjmy:Celkové příjmy byly schváleny ve výši 87.604 tis. Kč, upravený rozpočet byl schválen ve výši120.448,10 tis. Kč. K 31.12.2006 příjmy činily 123.718,53 tis. Kč, tj. 102,72 % upravenéhorozpočtu.PoložkaSchválenýrozpočetUpravenýrozpočetPlnění k % plnění31.12.2006 k SR% plněník URPŘÍJMYI. Daňové příjmy 14 010,00 14 160,00 16 254,11 116,02 114,791361Správní poplatky 2 100,00 2 100,00 2 678,92 127,57 127,57Místní poplatky 3 310,00 3 310,00 3 331,53 100,65 100,65


1511Daň z nemovitosti 8 000,00 8 000,00 9 492,67 118,66 118,66Odvod z výtěžku z provozování1351VHP 600,00 750,00 750,99 125,17 100,13II. Nedaňové příjmy 1 710,00 4 403,50 5 571,30 325,81 126,522141Příjmy z úroků 850,0 850,0 1192,5 140,29 140,292111Vlastní příjmy 450,0 1272,9 1115,0 247,78 87,602110Přijaté sankční platby 410,0 355,0 1302,2 317,61 366,822221Finanční vypořádání s HMP 0,0 -196,0 -1962229Finanční vypořádání s rozp. org. 0,0 2121,6 2157,6 101,70III. Přijaté transfery 71 884,00 101 884,60 101 893,12 141,75 100,014111Přijaté dotace z všeob. pokl. spr. 1 632,40 1 632,40 100,004112Přijaté dotace ze státního rozpočtu 14 765,00 14 165,00 14 165,00 95,94 100,004116Ostatní neinv. transfery ze st. rozp. 705,30 705,33 100,004121Přijaté dotace z rozpočtu HMP 35 119,00 41 626,30 41 634,76 118,55 100,024129Ost. dotace od rozp. územní úrovně -297,90 -297,87 99,994131Převody z vl. fondů hosp. činnosti 22 000,00 22 003,50 22 003,50 100,02 100,004221Přijaté invest. dotace z rozp. HMP 22 050,00 22 050,00 100,00Příjmy celkem 87 604,00 120 448,10 123 718,53 141,22 102,722. Rozbor příjmů:2.1. Správní poplatky:1361 Správní poplatky Schválený rozpočetUpravený rozpočetPlnění k 31.12.2006Živnostenské listy akoncese558,97Občanské průkazy a pasy 564,85Výherní hrací přístroje 723,00Ověřování listin a podpisů 544,56


Matrika 32,20Stavební povolení 164,40Rybářské a lovecké lístky 55,36Průkazy ZTP 35,58Správní poplatky celkem 2 100,00 2 100,00 2 678,922.2. Místní poplatky:Místní poplatkySchválenýrozpočetUpravenýrozpočetPlnění k31.12.2006% plněník SR% plněník UR1332Poplatek za znečisť. ovzduší 5,00 5,00 3,20 64,00 64,001341Poplatek ze psů 600,00 600,00 591,13 98,52 98,521342Poplatek za lázeňský a rekr. pobyt 5,00 5,00 7,66 153,20 153,20Poplatek za užívání veřejného1343prostr. 800,00 800,00 693,62 86,70 86,701344Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 1 019,98 102,00 102,001345Poplatek z ubytovací kapacity 100,00 100,00 80,51 80,51 80,511347Poplatek za provozovaný VHP 800,00 800,00 935,43 116,93 116,93Místní poplatky celkem 3 310,00 3 310,00 3 331,53 100,65 100,652.3. Nedaňové příjmyNedaňové příjmySchválenýrozpočetUpravenýrozpočetPlnění k31.12.2006% plnění % plněník SR k UR2141Příjmy z úroků 850,0 850,0 1192,5 140,29 140,29- úroky z běžných účtů 400,0 400,0 377,6 94,40 94,40- úroky z účelových fondů 450,0 450,0 814,9 181,09 181,09


2111Vlastní příjmy 450,0 1272,9 1115,0 247,78 87,602111- příjmy z poskytování služeb 600,32321- přijaté neinvestiční dary 340,02322- pojistné náhrady 114,52328- odvod DPH za 12/05 -8,02329- ostatní nedaňové příjmy 68,22110Přijaté sankční platby 410,0 355,0 1302,2 317,61 366,82- pokuty uložené ve stavebním řízení 250,0 195,0 31,1 12,44 15,95- pokuty uložené v ochraně živ.prostředí 10,0 10,0 1,3 13,00 13,00- pokuty uložené v přestupkovém řízení,za porušení živ. zákona a sankční platby150,0 150,0 1269,8 846,53 846,532221Finanční vypořádání s HMP 0,0 -196,0 -196,0Finanční vypořádání se ZŠ, MŠ a2229ostatními organizacemi0,0 2121,6 2157,6 101,70Celkem 1 710,00 4 403,50 5 571,30 325,81 126,522.4. Obdržené dotace ze státního rozpočtu a upravený rozpočet v průběhu roku:Č. dokl. Druh dotace Výše dotace4111Přijaté dotace z všeob. pokl. spr. 1 632,40Z toho:6012Volby do PS PČR 295,006013Poštovné v souv. výplatou DSSP - I.Q 45,506027Poštovné v souv. výplatou DSSP - II.Q 45,506038Poštovné v souv. výplatou DSSP - III.Q 45,50


6052Poštovné v souv. výplatou DSSP - IV.Q 15,426026Agenda výkonu dávek SSP 595,006045Volby do Senátu a zastup. obcí 235,006053Sociálně právní ochrana dětí 28,006034Cest. doklady s biometr.údaji 321,376061Cest. doklady s biometr.údaji 6,104112Přijaté dotace ze státního rozpočtu 14 165,00SR Dávky sociální péče (DSP) 14 765,006051Snížení dotace na výplatu DSP -600,00Ostatní neinv. transfery ze st.4116rozpočtu 705,33Z toho:6004 Úřad práce - mzdy za 12/2005 46,576005 Úřad práce - mzdy za 1/2006 36,646008 Úřad práce - mzdy za 2/2006 37,446015 Úřad práce - mzdy za 3/2006 27,246020 Úřad práce - mzdy za 4/2006 49,376028 Úřad práce - mzdy za 5/2006 58,286033 Úřad práce - mzdy za 6/2006 69,476039 Úřad práce - mzdy za 7/2006 71,286043 Úřad práce - mzdy za 8/2006 69,016048 Úřad práce - mzdy za 9/2006 67,236056 Úřad práce - mzdy za 10/2006 62,336063 Úřad práce - mzdy za 11/2006 60,476024 Podpora inf. technologií pro IS RŽP 50,00


2.5. Obdržené dotace z rozpočtu hl.m.Prahy:4121Přijaté dotace z rozpočtu HMP 41 634,76Z toho:SR Dotace z rozpočtu HMP 35 119,008003Aktivity na protidrogovou prevenci 70,008003ZŠ Tupolevova - protidrog. prevence 44,008004Knižní fond MLK 43,608007Zkoušky odborné způsobilosti 50,008023ZŠ Fryčovická - nové vybavení školy 356,838031ZŠ Rychnovská, kompenz. pomůcky 28,908036Provoz SDH 151,008027Převod 100% podílu na dani z příjmu 5 655,358047Převod 100% podílu na dani z příjmu 16,40Příjmy z mimopražských obcí:Úhrada nákladů za žáky - Hovorčovice 91,23Úhrada nákladů za žáky - Mratín 8,454221Přijaté investiční dotace z rozp. HMP 22 050,00Z toho:8009Sportoviště vnitroblok Křivoklátská 1 100,008009Sportovní hřiště ul. Letovská 900,008009U - rampa (skatepark) 6 000,008019ZŠ Fryčovická - rek. šk. kuchyně 9 000,008019ZŠ Fryčovická - zateplení 1 700,00


8019Rekonstrukce knihovny 1 400,00Sportoviště na pozemcích ve vlastn..8046BPT 1 950,002.6. Ostatní dotace:4129Ost. dotace od rozp. územní úrovně -297,87Z toho:Dotace pro MČ Praha 9 - Předškoláček -3,45Dotace pro MČ Praha 9 - LSSP -294,422.7. Navýšení příjmů v průběhu roku:PoložkaSchválenýrozpočetUpravenýrozpočetPlnění k31.12.2006RozdílUR-SRRozdílSkut.-SRIII. Přijaté transfery 71 884,00 101 884,60 101 893,12 30 000,60 30 009,124111Přijaté dotace z všeob. pokl. spr. 1 632,40 1 632,40 1 632,40 1 632,404112Přijaté dotace ze státního rozpočtu 14 765,00 14 165,00 14 165,00 -600,00 -600,004116Ostatní neinv. transfery ze st. rozp. 705,30 705,33 705,30 705,334121Přijaté dotace z rozpočtu HMP 35 119,00 41 626,30 41 634,76 6 507,30 6 515,76Ostatní dotace od rozp. územní4129úrovně -297,90 -297,87 -297,90 -297,874131Převody z vl. fondů hosp. činnosti 22 000,00 22 003,50 22 003,50 3,50 3,504221Přijaté investiční dotace z rozp. HMP 22 050,00 22 050,00 22 050,00 22 050,002.8. Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojůza období 2002-2006Zdroj příjmůSkutečnost


ok 2002 rok 2003rok 2004rok 2005 rok 2Transfery z HMP 51 700,4 43 536,5 79 307,1 57 513,9 63 64121Přijaté neinvestiční dotace z rozpočtu HMP 50 200,4 35 926,2 65 857,1 43 063,941 634221Přijaté investiční dotace z rozpočtu HMP 1 500,0 7 610,3 13 450,0 14 450,022 05Transfery se SR 16 073,5 32 265,5 24 913,1 15 578,3 16 54111Přijaté dotace z všeob. pokl. správy 1 349,4 885,2 1 284,4 795,8 1 634112Přijaté dotace ze SR 14 724,1 15 129,0 15 741,0 14 332,014 164116Ostatní neinvestiční transfery ze SR 0,0 251,3 487,7 450,5 704213Investiční dotace ze státních fondů 0,0 16 000,0 7 400,0 0,04131Transfery z VHČ 40 017,6 45 000,0 34 231,0 28 421,622 004129Ostatní transfery -6 031,6 -1 035,0 -233,5 -692,6 -292.9. Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhůza období 2002-2006Druh vlastních příjmůSkutečnostrok 2002 rok 2003rok 2004rok 2005 rok 2134XMístní poplatky 5 034,4 2 767,2 4 123,6 3 367,5 3 31351Výtěžek z provozu VHP 449,7 662,2 677,5 584,0 71361Správní poplatky 1 976,5 1 997,4 2 379,9 2 804,7 2 61511Daň z nemovitosti 8 164,1 6 702,8 8 111,4 11 161,3 9 421XXPříjmy z vlastní činnosti 438,0 297,5 352,4 945,4 1 12141Příjmy z úroků 1 210,4 836,7 1 024,6 925,8 1 12210Příjmy ze sankčních poplatků 187,1 237,2 214,9 439,3 1 32221Finanční vypořádání s HMP 1 386,5 349,5 517,6 -2 335,2 -1


2229Finanční vypořádání s přísp. organizacemi 637,7 1 363,5 1 027,9 1 252,2 2 1Vysvětlivky:SR = schválený rozpočetUR = upravený rozpočetLSSP = lékařská služba první pomociIII. Výdaje(údaje v tis. Kč)1. Celkové výdaje:Celkové výdaje byly schváleny ve výši 113.510 tis. Kč, upravený rozpočet byl schválen ve výši139.003,50 tis. Kč. K 31.12.2006 činily celkové výdaje 114.320,20 tis. Kč, tj. 82,24 % upravenéhorozpočtu.PoložkaSchválenýrozpočetUpravenýrozpočetČerpání k31.12.2006% čerpáník SR% čerpáník URVÝDAJE200Městská infrastruktura 8 155,00 8 653,70 7 193,43 88,21 83,13Monitoring ochrany3716ovzduší 40,00 40,00 32,84 82,10 82,10Sběr a svoz komunálního3722odpadu 350,00 350,00 312,75 89,36 89,363729Ostatní nakládání s odpady 50,00 50,00 12,00 24,00 24,003745Péče o vzhled obcí a zeleň 7 700,00 8 198,70 6 835,84 88,78 83,38Monitoring zjišťování3753úrovně hluku 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00300Doprava 5 870,00 9 813,00 9 651,03 164,41 98,352212Silnice 5 840,00 9 783,00 9 651,03 165,26 98,65


2310Pitná voda 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00Odvádění a čištění2321odpadních vod 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00400Školství a mládež 38 845,00 55 106,20 41 019,71 105,60 74,443111Předškolní zařízení 2 575,00 2 925,00 2 666,53 103,55 91,163113Základní školy 35 370,00 39 481,20 34 290,82 96,95 86,85Využití volného času dětí a3421mládeže 900,00 12 700,00 4 062,36 451,37 31,99Zdravotnictví a sociální500oblast 11 350,00 11 350,00 10 967,72 96,63 96,633541Prevence před drogami 35,00 105,00 69,88 199,66 66,554174Dávky SP pro staré občany 200,00 200,00 198,55 99,28 99,284175Dávky SP pro rodinu a děti 700,00 675,00 678,31 96,90 100,49Dávky SP pro sociálně4176vyloučené 2 100,00 1 800,00 1 840,14 87,63 102,23Příspěvek při péči o osobu4181blízkou 1 600,00 2 120,00 2 114,01 132,13 99,72Příspěvek na zvláštní4182pomůcky 650,00 490,00 486,81 74,89 99,35Příspěvek na úpravu4183bezbariér. bytu 250,00 150,00 111,89 44,76 74,59Příspěvek na úpravu mot.4184vozidla 600,00 385,00 380,35 63,39 98,79Příspěvek na provoz mot.4185vozidla 2 000,00 1 730,00 1 738,73 86,94 100,50Příspěvek na individuální4186dopravu 100,00 50,00 39,00 39,00 78,004314Pečovatelská služba 1 025,00 1 505,00 1 249,19 121,87 83,004318Ost. SP a pomoc starým 1 010,00 1 010,00 944,38 93,50 93,50


občanůmOst. SP a pomoc zdr.4319postiženým 70,00 70,00 64,08 91,54 91,54Ost. SP a pomoc dětem a4329mládeži 10,00 60,00 57,40 574,00 95,67Ost. SP a pomoc rodině a4339manželství 1 000,00 1 000,00 995,00 99,50 99,50Kultura, sport a cestovní600ruch 3 960,00 6 353,60 5 323,36 134,43 83,783314Činnosti knihovnické 1 770,00 4 163,60 3 839,13 216,90 92,213319Ostatní záležitosti kultury 490,00 490,00 259,90 53,04 53,04Ostatní zál. sdělovacích3349prostředků 350,00 350,00 318,31 90,95 90,95Ostatní zál. kultury, církví3399a sděl. pr. 680,00 820,00 655,27 96,36 79,91Ostatní tělovýchovná3419činnost 670,00 530,00 250,75 37,43 47,31700Bezpečnost 1 035,00 1 186,00 798,89 77,19 67,36Ost. zál. civilní5299připravenosti 350,00 350,00 0,00 0,00 0,005512Požární ochrana 685,00 836,00 798,89 116,63 95,56800Hospodářství 2 015,00 3 393,00 1 036,61 51,44 30,553612Bytové hospodářství 2 000,00 3 378,00 1 023,75 51,19 30,313631Veřejné osvětlení 15,00 15,00 12,86 85,73 85,73900Vnitřní správa 41 750,00 42 618,00 38 060,53 91,16 89,316112Zastupitelstva obcí 3 200,00 3 200,00 2 978,00 93,06 93,06


6114Volby do Parlamentu ČR 295,00 312,08 105,79Volby do zastupitelstva6115obcí 235,00 251,05 106,836171Činnost místní správy 38 550,00 38 888,00 34 519,40 89,54 88,771000Pokladní správy 530,00 530,00 268,92 50,74 50,74Pojištění funkčně6320nespecifikované 530,00 530,00 268,00 50,57 50,57Ostatní činnosti jinde6409nezařazené 0,92Celkem 113 510,00 139 003,50 114 320,20 100,71 82,242. Rozbor výdajů:2.1. Kapitálové výdaje:ORGNázev akceSchválenýrozpočetUpravenýrozpočetČerpání k31.12.2006300 - Doprava1022Rekonstrukce komunikací 2 000,00 3 290,00 3 245,091068Rekonstrukce komunikací - Stará Náves 2 000,00 3 110,00 3 270,571074Bezbariérové přechody 1 400,00 1 166,791076Zklidnění ulice Tupolevova 143,00 142,802212Silnice celkem 4 000,00 7 943,00 7 825,25400 - Školství a mládež1075Rozšíření kapacity MŠ Příborská 350,00 318,51


3111Předškolní zařízení 0,00 350,00 318,511008Zateplení ZŠ Fryčovická - vl.prostředky 2 000,00 2 000,00 2 275,427327001008Zateplení ZŠ Fryčovická - dotace 1 700,00 1 700,00Zateplení ZŠ Fryčovická - celkem 2 000,00 3 700,00 3 975,42Rekonstrukce kuchyně ZŠ Fryčovická - vl.1058prostředky 13 000,00 5 850,00 2 645,878427001058Rekonstrukce kuchyně ZŠ Fryčovická - dotace 9 000,00 9 000,00Rekonstrukce kuchyně ZŠ Fryčovická - celkem 13 000,00 14 850,00 11 645,871069Zateplení ZŠ Tupolevova 2 000,00 2 000,00 1 702,491070Prostory MŠ v ZŠ Fryčovická 150,00 150,00 0,00Rezerva 300,00 300,00 0,003113Základní školy celkem 17 450,00 21 000,00 17 323,781059Rekonstrukce dětských hřišť 500,00 500,00 449,878738000000Sportoviště ul. Křivoklátská - dotace 1 100,00 1 100,008738Sportoviště ul. Křivoklátská - vl. prostředky 400,00 16,18Sportoviště ul. Křivoklátská - celkem 1 500,00 1 116,188740000000Sportovní hřiště ul. Letovská - dotace 900,00 900,008740Sportovní hřiště ul. Letovská - vl. prostředky 500,00 210,86Sportovní hřiště ul. Letovská - celkem 1 400,00 1 110,868741000000U-Rampa 6 000,00 214,371078Sportoviště na pozemcích BPT - vl. prostředky 950,00 0,008739000000Sportoviště na pozemcích BPT - dotace 1 950,00 924,25Sportoviště na pozemcích BPT - celkem 2 900,00 924,253421Využití volného času a mládeže celkem 500,00 12 300,00 3 815,53


600 - Kultura, sport a cestovní ruch1072Rekonstrukce knihovny - vl. prostředky 950,00 795,368926001072Rekonstrukce knihovny - dotace 1 400,00 1 400,00Rekonstrukce knihovny - celkem 2 350,00 2 195,363314Činnosti knihovnické celkem 0,00 2 350,00 2 195,36800 - Hospodářství1060Výtah Tupolevova 515 2 000,00 2 200,00 809,551077Výtah Havířovská 422-428 963,00 0,001073Bytový dům Toužimská 215,00 214,203612Bytové hospodářství celkem 2 000,00 3 378,00 1 023,75900 - Vnitřní správa1071Programové vybavení - spisová služba 1 500,00 1 500,00 0,001063Sociální zařízení ÚMČ 1 450,00 129,00 0,00Kancelářská technika 100,00 100,00 0,00Výpočetní technika 500,00 500,00 0,006171Činnost místní správy celkem 3 550,00 2 229,00 0,00Celkem 27 500,00 49 550,00 32 502,182.2. Běžné výdaje:


PoložkaSchválenýrozpočetUpravenýrozpočetČerpání k31.12.2006% čerpáník SR% čerpáník UR200Městská infrastruktura 8 155,00 8 653,70 7 193,43 88,21 83,13Výdaje na platy včetně zák.50xxodvodů1 850,00 2 248,70 1 985,58 107,33 88,3051xxNeinv. nákupy a související výdaje 6 305,00 6 405,00 5 207,85 82,60 81,31Neinv. transfery52xxpodnikatel.subjektůmNeinv. transfery veřejnopr.53xxsubjektům0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0054xxNeinv. transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,0059xxOstatní neinvestiční výdaje 0,00 0,00 0,00300Doprava 1 870,00 1 870,00 1 826,00 97,65 97,65Výdaje na platy včetně zák.50xxodvodů0,00 0,00 0,0051xxNeinv. nákupy a související výdaje 1 870,00 1 870,00 1 826,00 97,65 97,65Neinv. transfery52xxpodnikatel.subjektůmNeinv. transfery veřejnopr.53xxsubjektům0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0054xxNeinv. transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,0059xxOstatní neinvestiční výdaje 0,00 0,00 0,00400Školství a mládež 20 895,00 21 456,20 19 561,46 93,62 91,17Výdaje na platy včetně zák.50xxodvodů0,00 0,00 0,0051xxNeinv. nákupy a související výdaje 2 165,00 2 130,30 1 061,32 49,02 49,82


Neinv. transfery52xxpodnikatel.subjektůmNeinv. transfery veřejnopr.53xxsubjektům0,00 0,00 0,0018 730,00 19 325,90 18 500,14 98,77 95,7354xxNeinv. transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,0059xxOstatní neinvestiční výdaje 0,00 0,00 0,00500Zdravotnictví a sociální oblast 11 350,00 11 350,00 10 967,63 96,63 96,63Výdaje na platy včetně zák.50xxodvodů607,50 607,50 528,01 86,92 86,9251xxNeinv. nákupy a související výdaje 1 462,50 2 012,50 1 742,83 119,17 86,60Neinv. transfery52xxpodnikatel.subjektůmNeinv. transfery veřejnopr.53xxsubjektům60,00 110,00 109,50 182,50 99,5520,00 20,00 4,50 22,50 22,5054xxNeinv. transfery obyvatelstvu 9 200,00 8 600,00 8 582,79 93,29 99,8059xxOstatní neinvestiční výdaje 0,00 0,00 0,00600Kultura,sport a cestovní ruch 3 960,00 4 003,60 3 128,43 79,00 78,14Výdaje na platy včetně zák.50xxodvodů877,00 877,00 812,69 92,67 92,6751xxNeinv. nákupy a související výdaje 2 273,00 2 268,60 1 811,33 79,69 79,84Neinv. transfery52xxpodnikatel.subjektůmNeinv. transfery veřejnopr.53xxsubjektům410,00 388,00 179,71 43,83 46,320,00 0,00 0,0054xxNeinv. transfery obyvatelstvu 400,00 470,00 324,70 81,18 69,0959xxOstatní neinvestiční výdaje 0,00 0,00 0,00700Bezpečnost 1 035,00 1 186,00 798,89 77,19 67,36


Výdaje na platy včetně zák.50xxodvodů5,00 5,00 6,24 124,80 124,8051xxNeinv. nákupy a související výdaje 980,00 1 053,00 664,65 67,82 63,12Neinv. transfery52xxpodnikatel.subjektůmNeinv. transfery veřejnopr.53xxsubjektům50,00 50,00 50,00 100,00 100,000,00 0,00 0,0054xxNeinv. transfery obyvatelstvu 0,00 78,00 78,00 100,0059xxOstatní neinvestiční výdaje 0,00 0,00 0,00800Hospodářství 15,00 15,00 12,86 85,73 85,73Výdaje na platy včetně zák.50xxodvodů0,00 0,00 0,0051xxNeinv. nákupy a související výdaje 15,00 15,00 12,86 85,73 85,73Neinv. transfery52xxpodnikatel.subjektůmNeinv. transfery veřejnopr.53xxsubjektům0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0054xxNeinv. transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,0059xxOstatní neinvestiční výdaje 0,00 0,00 0,00900Vnitřní správa 38 200,00 40 389,00 38 060,53 99,63 94,23Výdaje na platy včetně zák.50xxodvodů26 680,00 27 948,50 27 686,72 103,77 99,0651xxNeinv. nákupy a související výdaje 10 850,00 11 770,50 9 922,75 91,45 84,30Neinv. transfery52xxpodnikatel.subjektůmNeinv. transfery veřejnopr.53xxsubjektům0,00 0,00 0,0020,00 20,00 11,21 56,05 56,0554xxNeinv. transfery obyvatelstvu 650,00 650,00 439,85 67,67 67,6759xxOstatní neinvestiční výdaje 0,00 0,00 0,00


1000Pokladní správa 530,00 530,00 268,92 50,74 50,74Výdaje na platy včetně zák.50xxodvodů0,00 0,00 0,0051xxNeinv. nákupy a související výdaje 530,00 530,00 268,92 50,74 50,74Neinv. transfery52xxpodnikatel.subjektůmNeinv. transfery veřejnopr.53xxsubjektům0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0054xxNeinv. transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,0059xxOstatní neinvestiční výdaje 0,00 0,00 0,00Celkem 86 010,00 89 453,50 81 818,15 95,13 91,46IV. Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2006 a rozdělenívýsledku do fondůVýsledky hospodaření základních škol a mateřské školy za rok 2006 zřízených MČ a rozdělenívýsledku hospodaření do fondů:zlepšený hospodářský výsledekz hlavní činnostizlepšený hospodářský výsledek zdoplňkové činnosticelkemZŠ Gen.F.Fajtla,D.F.C.344,76 56.868,00 57.212,76ZŠ Tupolevova 0 212.753,96 212.753,96ZŠ Fryčovická 0 211.973,50 211.973,50MŠ Příborská 48.808,57 0 48.808,57Celkem 49.153,33 424.727,46 530.748,79


Rozdělení výsledku hospodaření do fondů je následující:Fond odměn Rezervní fondCelkem(max. 80 %)ZŠ Gen.F.Fajtla, D.F.C. 45.000,00 12.212,76 57.212,76ZŠ Tupolevova 59.280,00 153.473,96 212.753,96ZŠ Fryčovická 105.986,28 105.987,22 211.973,50MŠ Příborská 39.046,86 9.761,71 48.808,57Celkem 249.313,14 281.435,65 530.748,79V. Čerpání fondů(údaje v Kč)1. Fond rozvoje a rezerv (FRR)Počáteční stav k 1.1.2006:46.668.625,77 KčPříjmy:finanční vypořádání přijaté od PO a ostatních právnických a fyzických osobz toho:ZŠ Tupolevova 398.972,90 KčZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. 266.889,60 KčZŠ Fryčovická 593.074,22 KčMŠ Příborská 862.674,50 KčHC Letci 36.000,00 KčHovorčovice – neinvestiční výdaje 2005 91.231,48 Kč


Pražská teplárenská – RZ 2005 47.600,00 KčÚroky 814.869,94 Kčcelkem přijato 8.488.647,57 KčPřevod zůstatku z roku 2005 13.969.975,20 KčVýdaje: 17.680.636,73 Kčz toho:Rekonstrukce pěších komunikací (ORG 1022) 3.245.090,72 KčRekonstrukce komunikace Stará náves (ORG 1068) 3.270.569,60 KčBezbariérové přechody (ORG 1074) 1.166.791,56 KčPD zklidnění ul.Tupolevova (ORG 1076) 142.800,00 KčPD rozšíření kapacity MŠ Příborská (ORG 1075) 318.515,40 KčZateplení ZŠ Fryčovická (ORG 1008) 2.275.419,90 KčRekonstrukce ŠJ ZŠ Fryčovická (ORG 1058) 2.645.867,90 KčVybavení ŠJ ZŠ Fryčovická 220.111,90 KčZateplení ZŠ Tupolevova (ORG 1069) 1.702.486,80 KčRekonstrukce knihovny (ORG 1072) 795.358,80 KčRekonstrukce dětských hřišť (ORG 1059) 449.871,30 KčVybudování sportoviště Křivoklátská (ORG 8738) 16.177,40 KčVybudování sportovního hřiště Letovská (ORG 8740) 210.857,60 KčVýkup pozemku na sportoviště 1,00 KčRekonstrukce výtahu Tupolevova 515 (ORG 1060) 809.550,00 KčPD – Toužimská (ORG 1073) 214.200,00 KčFinanční vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2005 195.983,85 KčPoplatky za vedení účtu 983,00 KčVýdaje celkem 17.680.636,73 KčKonečný zůstatek fondu rozvoje a rezerv k 31.12.200651.446.611,81 Kč2. Sociální fond (SF)


Sociální fond je určen k zabezpečování sociálních, kulturnícha ostatních potřeb oprávněných osob (tj. pracovníků MČ auvolněných zastupitelů). Jeho tvorba a čerpání se řídí„Směrnicí o tvorbě a čerpání Sociálního fondu MČ Praha –Letňany“. Tyto zásady byly odsouhlaseny usnesenímRady MČ č. 202/11/99 a upraveny usneseními RMČ č.96/04/00, 150/06/00, 159/08/01, 434/16/05, 435/16/05.Počáteční stav k 1.1.2006:436.916,67 KčPříjmy:příděl 2% vyplacených mezd za rok 2006 do sociálního fondu451.515,00 KčVýdaje:Příspěvek na penzijní připojištění 253.300,00 KčDary při životních a pracovních výročích 45.500,00 KčPříspěvek na stravné zaměstnancům a uvolněným zastupitelůmVýdaje celkem: 385.659,00 Kč86.859,00 KčZůstatek k 31.12.2006502.772,67 KčVI. Pohledávky a závazky k 31.12.2006(údaje v Kč)Pohledávky k 31.12.2006 celkem1 891 860,83 KčPoskytnuté provozní zálohy (314)476,00 KčPohledávky za rozpočtovými příjmy (315)místní poplatky1.614.436,40 Kč131.351,50 Kč


z toho:- ze psů 63.330,00 Kč- ze záboru veřejného prostranství 13.217,50 Kč- z výherních hracích přístrojů 54.804,00 Kčsprávní poplatkypokutyodběratelské fakturyostatní (přeplatky soc. dávek, výživné, splátky)150.950,00 Kč980.497,00 Kč55.529,00 Kč296.108,90 KčOstatní pohledávky (316)275.070,43 Kčz toho:- zálohy na energie 213.310,00 Kč- zálohy na poštovné 52.000,00 Kč- ostatní provozní zálohy (mobily, nápoj. automaty) 9.760,43 KčPohledávky za zaměstnanci (355)1.878,00 KčZávazky k 31.12.2006 celkem3.653.139,64 KčKrátkodobé závazky3.653.139,64 Kčz toho:- dodavatelské faktury 18.350,00 Kč- ostatní závazky (srážky z mezd za 12/2006) 1.715.979,64 Kč- zaměstnanci (dobírka za 12/2006) 330.462,00 Kč


- závazky ze sociálního a zdravotního pojištění(za12/2006)1.201.877,00 Kč- ostatní přímé daně (daň ze mzdy za 12/2006) 386.471,00 KčDlouhodobé závazky0,00 KčVII.(údaje v Kč)Finanční vypořádání1. Finanční vypořádání s rozpočtem HMPVyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s pokyny Ministerstva financí ČR čj.12/10130/2007-123 z 18.1.2006, Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání zarok 2006 vydaným odborem rozpočtu MHMP čj. MHMP ROZ 2/11/2007 ze dne 24.1.2007 a sPravidly pro finanční vypořádání městských částí za rok 2006 (příloha k usnesení Rady HMP č.0099 z 23.1.2007). Návrh finančního vypořádání za rok 2006 byl dne 26.2.2007 projednán sezástupci Magistrátu hl. m. Prahy.Na základě podkladů z účetní závěrky vyplývá následující návrh výsledného vztahu MČke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m.Prahy (bude předložen ke schválení Radě hl. m.Prahy aZastupitelstvu hl. m.Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m.Prahy za rok 2006).a) MČ odvede celkem 6.845.702,13 Kčz toho:- do státního rozpočtu 12.210,00 Kčz toho:- vratka nečerpaných sociálních dávek (UZ 98072) 12.210,00 Kč- do rozpočtu HMP 6.833.492,13 Kčz toho:- vratka účelových prostředků roku 2006 6.824.823,00 Kč- doplatky podílu místních poplatků 8.669,13 Kč


) MČ obdrží celkem 46.303,43 Kčz toho:- dokrytí vynaložených nákladů na poštovnéspojené s výplatou dávek státní sociální podpory13.170,00 Kč- dokrytí vynaložených nákladů na volby do PS Parlamentu ČR 17.081,52 Kč- dokrytí vynaložených nákladů na volby do 1/3 Senátu PČRa zastupitelstva obcí16.051,91 Kčc) Poskytnutá záloha na fin. vypořádání z rozpočtu hl.m. Prahy 30.457,63KčZastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 4/49 z 22. 2. 2007 schválilo zařazení výnosů daněz nemovitosti převedené v závěru roku 2006 na účet hl. m. Prahy, která již nemohla být do konceroku 2006 poukázána městským částem, do finančního vypořádání hl.m. Prahy s městskými částmiza rok 2006. Zastupitelstvo hl. m. Prahy zároveň schválilo poskytnutí zálohy na finančnívypořádání s městskými částmi. Pro městskou část Praha 18 činí záloha fin. vypořádání z tohototitulu 30.457,63 Kč. Tato částka bude zapracována do celkového finančního vypořádání městskéčásti s rozpočtem hl. m. Prahy, které bude předloženo orgánům města v rámci závěrečného účtu hl.m. Prahy za rok 2006 a převedena na běžný účet městské části.Zároveň MČ požaduje, aby byl na Ministerstvu financí uplatněn požadavek na dokrytí nákladůna výkon agendy dávek státní sociální podpory ve výši 966.666,80 Kčvzhledem k tomu, že se jedná o výdaje spojené s výkonem přenesené působnosti.Zástupci MČ dále požádali, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo raděHMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředkůposkytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2006 pro využití na stejný účel v roce 2007.Usnesením ZHMP č.5/36 ze dne 22.3.2007 bylo schváleno ponechání těchto prostředků k využitív roce 2007 na stejný účel. Jedná se o následující dotace:- U – rampu, ORG 8741 5.785.625,00 KčPoskytnutá částka ve výši 6.000.000,- Kč nebyla vyčerpána z důvodu celkového přehodnocenírozsahu díla. Vlastní název U – rampa nevystihuje vhodně název stavby. Jedná se o prvek, kterýbyl součástí akce Skatepark. V současné době se zpracovává změna projektové dokumentace areáluSkateparku, realizace bude zahájena ve druhé polovině roku 2007.


- Vybud. sportoviště na pozemcích původně ve vlast. BPT, ORG 8739 1.025.752,00 KčPoskytnutá částka ve výši 1.950.000,- Kč nebyla vyčerpána z důvodu nepříznivých klimatickýchpodmínek na konci roku 2006. V roce 2006 byly provedeny zemní práce, drenáže a štěrkovépodkladní vrstvy. Technologické předpisy vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám,nedovolovaly na konci roku 2006 provádění dalších prací. Akce bude dokončena v 1.pol. roku2007.Výsledná částka odvodu (přídělu) FV za rok 2006 bude městským částem sdělena po projednánínávrhu finančního vypořádání Zastupitelstvem hl.města Prahy (červen 2007) a po uzavřenífinančního vypořádání hl.města Prahy se státním rozpočtem.2. Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ:MČ obdrží při finančním vypořádání se školami celkem nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtuMČ Praha 18 ve výši 1.053.307,84 Kč.Finanční vypořádání s jednotlivými příspěvkovými organizacemi je následující:ZŠ Tupolevova:Druh účelové dotaceZ rozpočtu MČ Praha 18ÚčelovádotaceVyčerpánoVrátit do rozpočtuMČTeplo 1.400.000 847.696,00 552.304,00Údržba hřiště 40.000 40.000,00Údržba zeleně 120.000 67.023,00 52.977,00Distribuce mléka II.pololetí 13.677 13.676,00 1,00Opravy a údržba objektu 2.110.000 2.110.000,00Odměna řediteli 36.990 36.990,00Z rozpočtu HMPProgram prevence zneužívání návykovýchlátek44.000 44.000,00celkem 3.764.667 3.159.385,00 605.282,00ZŠ Gen. F. Fajtla D.F.C:


Druh účelové dotaceÚčelová dotace Vyčerpáno Vrátit do rozpočtu MČZ rozpočtu MČ Praha 18Teplo 1.080.000 955.065,40 124.934,60Doprava - Francie 65.000 65.000,00Ubytování hostů z Francie 24.800 24.800,00Doprava - Litva 40.000 40.000,00Údržba hřiště 20.000 19.980,00 20,00Údržba zeleně 60.000 59.278,00 722,00Mléko II. pololetí 20.233 19.845,00 388,00Opravy a údržba objektu 2.610.000 2.610.000,00Pronájem divadla 6.000 6.000,00Odměna ředitelce 31.510 31.510,00Z rozpočtu HMPKompenzační pomůcky 28.900 28.900,00celkem 3.986.443 3.860.378,40 126.064,60ZŠ Fryčovická:Druh účelové dotace Účelová dotace Vyčerpáno Vrátit do rozpočtu MČZ rozpočtu MČ Praha 18Teplo 1.000.000 767.130,31 232.869,69Údržba hřiště 30.000 30.000,00Údržba zeleně 70.000 70.000,00Mléko II. pololetí 9.290 9.290,00Opravy a údržba objektu 1.674.800 1.674.800,00


Odměna řediteli 31.510 31.510,00Mzdové prostř. – úklid 71.800 71.800,00Z rozpočtu HMPNové vybavení 356.829 356.829,00Celkem 3.244.229 3.011.359,31 232.869,69MŠ Příborská:Druh účelové dotaceÚčelová dotace Vyčerpáno Vrátit do rozpočtu MČZ rozpočtu MČ Praha 18Teplo 450.000 394.587,50 55.412,50Údržba školní zahrady 50.000 50.000,00Údržba hřiště 20.000 16.505,00 3.495,00Opravy a údržba objektu 1.250.000 1.219.815,95 30.184,05celkem 1.770.000 1.680.908,45 89.091,553. Finanční vypořádání s ostatními organizacemi (které nejsou zřízeny MČ Praha 18):V roce 2006 bylo poskytnuto 20 příspěvků 18-ti subjektům v celkové výši 352.229,- Kč:Oblast příspěvkuČástkaPočetsmluvPočetorganizací§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 83.229 Kč 6 6§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury 105.000 Kč 6 4§ 4319 - Ostatní sociální péče a pomoc zdravotněpostiženým 64.000 Kč 6 6§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 50.000 Kč 1 1§ 5512 -Požární ochrana 50.000 Kč 1 1


Celkem 352.229 Kč 20 18Všechny subjekty, se kterými byly uzavřeny smlouvy o příspěvku na činnost či smlouvyo spolupořadatelství, předložily vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku, příspěvky bylyve všech případech použity v souladu se smlouvami.V jednom případě byla uzavřena darovací smlouva (občanské sdružení Život dětem), v případědarovací smlouvy není možné doložení využití příspěvku vyžadovat.Z celkové poskytnuté částky 352.229,- Kč nebylo v roce 2006 vyčerpáno 900,- Kč. Jednalo seo část příspěvku na činnost TJ Letov Letňany, tato částka byla vrácena v souladu se smlouvu zpětna účet MČ.VIII. Stav majetku k 31.12.2006Hodnota majetku MČ Praha 18 (údaje uvedeny v Kč) v jednotlivých třídách je k 31. 12. 2006následující:Účtová třída Účetní stav Inventurní stav Invent. rozdíly01300 Software 276.455,04 276.455,04 -01800 Ost. dl. nehmotný maj. 1.916.336,81 1.916.336,81 -01900 Drobný dl. nehm. maj. 541.927,05 541.927,05 -02110 Budovy 450.413.388,70 450.413.388,70 -02120 Stavby 191.984.633,90 191.984.633,90 -02240 Pracovní stroje 16.787.956,73 16.787.956,73 -02250 Přístroje 8.254.557,23 8.254.557,23 -02260 Dopravní prostředky 4.989.164,004.989.164,00 -02270 Inventář 1.900.514,80 1.900.514,80 -02800 Drobný dl. hmot. maj.13.269.663,73 13.269.663,73 -03100 Pozemky 168.820.699,52 168.820.699,52 -03200 Umělecká díla 30.792,00 30.792,00 -04200 Nedokončené invest. 5.077.572,30 5.077.572,30 -05211 Poskyt. zálohy na DHM 0,00 0,00 -Celkem 864.263.661,81 864.263.661,81 -


Předměty operativní evidence 751.972,91 751.972,91 -Zásoby 634.765,00 634.765,00 -Celkem 1.386.737,91 1.386.737,91 -Inventarizace hospodářských prostředků k 31. 12. 2006 proběhla v souladu s Příkazem starosty č.4/2006, zprávy jednotlivých SIK byly projednány hlavní inventarizační komisí dne 19.1.2007,závěrečná zpráva HIK pak byla schválena usnesením ZMČ č. 12/Z1/07 dne 8.3.2007.IX.Stav peněžních prostředkůStavy bankovních účtů k 31.12.2006Základní běžný účetOstatní účty (depozitní účet, opatrovnické účty, účetdarů)Peněžní fondy18.524.388,60 Kč3.634.351,20 Kč51.957.324,42 Kčz toho- Fond rozvoje a rezerv 51.446.611,81 Kč- Sociální fond 502.772,67 Kč- Ekofond 7.939,94 KčX. Rozbor hospodaření vedlejší hospodářské činnostiDle zákona o dani z příjmů a návazných pokynů MHMP je vedena hospodářská činnost MČodděleně od rozpočtových účtů. Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech a výnosechspojených s pronájmy bytů, nebytových prostor, pozemků, garáží, zahrádek a ostatních ploch. Dálejsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji bytů, pozemků a ostatního majetku.I. Výsledek hospodařeníRozpočet na rok 2006 byl schválen s výnosy ve výši 35.300 tis. Kč a náklady ve výši 17.900 tis.Kč, hospodářský výsledek 17.400 tis. Kč. Úpravou během roku byl rozpočet schválen s výnosyve výši 36865 tis. Kč a náklady ve výši 20.745 tis.Kč, hospodářský výsledek 16.120 tis. Kč.Plnění rozpočtu za rok 2006 skončilo s hospodářským výsledkem 14.438 tis. Kč tj.89,57%


upraveného rozpočtu.II. VýnosyCelkové výnosy byly schváleny ve výši 35.300 tis. Kč, upravený rozpočet ve výši 36.865 tis. Kč. K31.12.2006 výnosy činily 36.048 tis. Kč tj. 97,78 % upraveného rozpočtupronájmy bytůschválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2006 % k upr. rozpočtu15 200 15 200 15 175 99,84pronájmy nebytových prostorschválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2006 % k upr. rozpočtu12 800 12 800 13 801 107,82Z toho pronájmy:částka v tis. Kčpronájmy nebytových prostor ZŠ Rychnovská 66,528pronájmy nebytových prostor ZŠ Fryčovická 215,436pronájmy nebytových prostor ZŠ Tupolevova 811,696pronájem nebytových prostor Malkovského 608 2 608,096pronájem nebytových prostor Havířovská 476 1 084,962pronájem nebytových prostor Šumperka 3 281,734pronájem nebytových prostor v obytnýchdomech 3 621,548pronájmy pozemků 604,000pronájmy garáží 208,000pronájmy zahrádek 34,000pronájmy ostatní-AD-net 109,000pronájmy ostatní-Preko 132,000pronájmy ostatní-vývěsky 4,000


pronájmy střech 553,000pronájmy ploch - reklamní panely 467,000celkem 13 801,000prodeje bytůschválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2006 % k upr. rozpočtu5 000 6 315 4 165 65,95uliceč.p.č.bytučástka v tis. KčHavířovská 423 13 1 440Kopřivnická 613 16 778Kopřivnická 614 10 1 200Vratimovská 481 14 747celkem 4 165Byl plánován prodej bytu č. 23 v ulici Vratimovská 481 žadatel odstoupil od uzavření kupnísmlouvy a proto tato položka nebyla dočerpána.prodeje majetku – pozemky, ostatníschválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2006 % k upr. rozpočtu400 560 536 95,71názevčástka v tis. Kčfirmě GIP Invest prodán pozemek parc.č. 470/17 248Občanskému sdružení Střížkov prodán pozemek parc. č.813/9 247osobní auto Škoda Favorit SPZ AEP 66 86 17odprodej zařízení školní kuchyně 24celkem 536úroky z účtu


schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2006 % k upr. rozpočtu800 800 805 100,63poplatky z prodleníschválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2006 % k upr. rozpočtu300 545 599 109,91smluvní pokutyschválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2006 % k upr. rozpočtu100 245 271 110,61ostatní výnosyschválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2006 % k upr. rozpočtu700 400 696 174,00názevčástka v tis. Kčvýnos antény UPC - střecha SVJKopřivnická 32propadlé jistiny 7soudní náklady 121krátkodobé pronájmy Jizby Běloveská 16paušální platby nebytové prostory 520celkem 696III.NákladyCelkové náklady byly schváleny ve výši 17.900 tis. Kč, upravený rozpočet ve výši 20.745 tis. Kč. K31.12.2006 náklady činily 21.610 tis. Kč tj. 104,17 % upraveného rozpočtuopravy a údržbaschválený rozpočetupravený rozpočetskutečnost k 31.12.2006% k upr. rozpočtu6 000 8 000 8 148 101,85


objekt název akce částka v tis. KčHavířovská 476 výměna rozvodů ÚT, SV a TUV 427Šumperka 651,652 nátěr střechy 203Šumperka 651,652 oprava fasády 1.085Malkovského 608 oprava sociálního zařízení 145Malkovského 608 výměna oken a dveří 86Malkovského 608 projektové práce pro samostatné měření elektro 32nebytové prostory havárie, drobné opravy a údržba 59celkem nebytové prostory 2.037Beranových 85 výměna oken 956Beranových 124 výměna okapového chodníku a vstupu do objektu 147Beranových 124 izolace zdí včetně omítek 29Rýmařovská 475 výměna oken 813Rýmařovská 475 oprava elektrického vedení včetně svítidel 186Rýmařovská 475 malování společných prostor 40Rýmařovská 475 výměna požárního čerpadla 24Dobratická 523 oprava střechy 132Dobratická 523,524 oprava vstupů do domu 20Bukovecká 511-513 nátěry oken 106Bukovecká 511-513 výměny oken 46 ks 527Tupolevova 500,501 nátěry oken 89Tupolevova 500,501 nátěry zábradlí 18Tupolevova 515 malování společných prostor 33Tupolevova 516 malování společných prostor 32Tupolevova 516 oprava fasády 32Tupolevova 525 úprava odběrného místa byt školníka 21


Malkovského 603 výměna rozvodů SV a TUV 415Malkovského 603 úprava elektro 20SVJ čerpání z fondů oprav, jedná se zejména o panelové domy 1.405Havířovská, Vratimovská, Bukovecká, Kopřivnická, kdebyly modernizovány výtahy a provádí se rekonstrukcedomů,dále jsou zde zahrnuty opravy a údržba společných prostorbyty revize 72byty havárie a drobné opravy a údržba 931byty výměna jednotlivých oken v bytech 63celkem byty 6.111mzdy zaměstnanců včetně zákonného pojištěníschválený rozpočetupravený rozpočetskutečnost k 31.12.2006% k upr. rozpočtu3 100 3 100 3 284 104,77spotřeba materiálu a energieschválený rozpočetupravený rozpočetskutečnost k 31.12.2006% k upr. rozpočtu700 700 860 122,86Jedná se o spotřeba materiálu a energie VHČ, jsou zde zaúčtovány i náklady na energie za prostorypronajaté ve školách, které nájemci zpětně hradí formou paušálů do ostatních výnosů, dále nákladyza energie Jizby Běloveská a nepronajaté byty a nebytové prostoryodpisy bytových a nebytových domůschválený rozpočetupravený rozpočetskutečnost k 31.12.2006% k upr. rozpočtu5 300 5 300 5 751 108,51Daňové odpisy bytových a nebytových domů sloužících k pronájmuzůstatkové ceny prodaného majetkuschválený rozpočetupravený rozpočetskutečnost k 31.12.2006% k upr. rozpočtu900 1 300 1 190 91,54Zůstatkové ceny prodaného majetku zahrnují zůstatkové ceny prodaných bytů, pozemků a ostatníhomajetkupoplatek za správu


schválený rozpočetupravený rozpočetskutečnost k 31.12.2006% k upr. rozpočtu300 335 337 100,60Jedná se o poplatek správním firmám za výkon správy neprodaných bytů a nebytových prostorve vlastnictví obce, které jsou součástí společenství vlastníků jednotekpojištění budovschválený rozpočetupravený rozpočetskutečnost k 31.12.2006% k upr. rozpočtu150 180 186 103,33Jedná se o pojištění budov, které jsou předmětem vedlejší hospodářské činnostidaň z převodu nemovitostischválený rozpočetupravený rozpočetskutečnost k 31.12.2006% k upr. rozpočtu250 330 264 80,00Daně z převodu nemovitostí za prodané byty a pozemkyostatní nákladyschválený rozpočetupravený rozpočetskutečnost k 31.12.2006% k upr. rozpočtu1 200 1 500 1 790 119,33Jedná se o náklady na právní služby, programové vybavení, znalecké posudky, poštovné, bankovnípoplatky, inzerci, publikace a nájemné hrazené MČ jiným subjektů.daň z příjmůProúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti hl.m. Prahy je 3.552.186,66 Kč.IV. PohledávkyPohledávky k 31.12.2006 celkem 6.212.119,15 Kčz toho:1. dlužné nájemné – byty 3.859.580,55 Kč2. dlužné nájemné – nebytové prostory 2.352.538,60 Kčz toho: za období výše pohledávkypronájmy nebytových prostor ZŠ Rychnovská 0,00pronájmy nebytových prostor ZŠ Fryčovická 0,00pronájmy nebytových prostor ZŠ Tupolevova předpis za 12/2006 287.563,00pronájem nebytových prostor Malkovského 608 1994, 2004-2006 214.971,50pronájem nebytových prostor Havířovská 476 1995-1998, 2006 1.291.241,50


pronájem nebytových prostor Šumperka 2003-2006 274.013,00pronájem nebytových prostor v obytnýchdomech1993-1996, 1998-2004, 2005,2006 239.417,00pronájmy pozemků 2006 7.906,60pronájmy garáží 0,00pronájmy zahrádek 0,00pronájmy ostatní-AD-net, Actherm 2006 5.506,00pronájmy ostatní-Preko 0,00pronájmy ostatní-vývěsky 0,00pronájmy střech 2006 31.920,00pronájmy ploch - reklamní panely 0,00V. Zůstatek bankovního účtu k 31.12.2006Stav na běžném účtu44.384.476,56 KčXI. Přezkum hospodaření za rok 2006Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost BOHEMIA AUDIT, s. r. o., IČ:63477238, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 165 (dále „auditor“).Při provádění přezkoumání hospodaření vycházel auditor z předmětu a hledisek přezkoumáníhospodaření, které jsou upraveny v ustanovení § 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření. Připřezkoumání hospodaření postupoval auditor v souladu se zákonem o přezkoumávání hospodaření,zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem a s ohledem na významnostjednotlivých skutečností. Při přezkoumání hospodaření bylo zjištěno:


1) Podle ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále „zákono účetnictví“), zjišťují účetní jednotky inventarizací skutečný stav veškerého majetku a závazků aověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Z § 30 zákona oúčetnictví pak vyplývá, že skutečné stavy majetku a závazků jsou účetní jednotky povinnyzaznamenat v inventurních soupisech.Účetní jednotka vykazuje k 31. 12. 2006 v rozvaze hodnotu pozemků na účtu 031 – Pozemky,v celkové výši 168.820.699,52 Kč. Při přezkoumání údajů uvedených v „inventurním soupisupozemků“ bylo zjištěno, že tento inventurní soupis obsahuje i pozemky, ke kterým již v katastrunemovitostí není evidováno vlastnické právo na Hlavní město Prahu a které by byly svěřeny dosprávy účetní jednotky (např. parc. č. 652/42, 652/43, 816/1, 816/3 atd.). Současně byly zjištěnynepřesnosti v uváděných listech vlastnictví a podílech (např. u pozemků parc. č. 10/25, 10/26,10/27, 10/28 uváděn list vlastnictví 455 místo listu vlastnictví 1758 a podíl 1/1 místo 10911/29321),popř. ve výměrách (např. u pozemku parc. č. 314 uváděna výměra 25 m 2 místo 109 m 2 , u parc. č.315 výměra 26 m 2 místo 114 m 2 ). Důsledkem uvedených skutečností je nesprávná hodnotapozemků v rozvaze účetní jednotky.Účetní jednotka provedla před ukončením prací na přezkoumání hospodaření upřesnění„inventurního soupisu pozemků“. Hodnota pozemků vyplývající z předloženého novéhoinventurního soupisu je o cca 25,8 mil. Kč vyšší než je údaj vykazovaný v rozvaze účetní jednotkyk 31.12.2006.2) Podle ustanovení § 21 odst. 6 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, veznění pozdějších předpisů (dále „zákon o DPH“), se při poskytnutí služby zdanitelné plněnípovažuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tímdnem, který nastane dříve. Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona o DPH pak je plátce povinenvystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.Účetní jednotka vystavila „fakturu - daňový doklad č. 2007011“ dne 25. 1. 2007 na základě„smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 15/N/VHČ/2004“ za 4. čtvrtletí 2006 a na tomto dokladuuvedla datum zdanitelného plnění 25. 1. 2007 (podle uzavřené smlouvy má nájemce platit nájemnéa platby za poskytované služby na základě daňového dokladu čtvrtletně nejpozději do konce prvéhoměsíce následujícího čtvrtletí). Protože však den uskutečnění zdanitelného plnění nastal31. 12. 2006, měl být daňový doklad plátcem (účetní jednotkou) vystaven do 15. 1. 2007.Závěr z přezkoumání hospodaření:Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření byly zjištěnynedostatky spočívající v nesprávnosti vedení účetnictví.Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření:a) podíl pohledávek na rozpočtu účetní jednotky: 15,71 %b) podíl závazků na rozpočtu účetní jednotky: 22,15 %


c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku účetní jednotky: 3,56 %Zpráva o přezkoumání hospodaření je v plném znění k nahlédnutí na ekonomickém odboru ÚMČ.


Příloha č.3:předepsané nájemné 2006 náklady na opravy a údržbu bytového fondulice č.p. počet bytů objekt název akceKřivoklátská 32 6 Haviřovská 476 výměna rozvodů ÚT, SV a TUVBeranových 85 23 Šumperka 651,652 nátěr střechyBeranových 124 1 Šumperka 651,652 oprava fasádyRokycanská 246-250 1 Malkovského 608 oprava sociálního zařízeníRokycanská 251-253 1 Malkovského 608 výměna oken a dveříKřivoklátská 254-258 4 Malkovského 608 projektové práce pro samostatné měření elektKřivoklátská 285 32 nebytové prostory havárie, drobné opravy a údržbaTvrdého 259 0 celkem nebytyTvrdého 287-294 1 Beranových 85 výměna okenVamberská 261,262 0 Beranových 124 výměna okapového chodníku a vstupu do objVamberská 263,295 4 Beranových 124 izolace zdí včetně omítekVamberská 296,297 2 Rýmařovská 475 výměna okenVamberská 298,299 4 Rýmařovská 475 oprava elektrického vedení včetně svítidelVamberská 300 1 Rýmařovská 475 malování společných prostorVamberská 410,411,419 6 Rýmařovská 475 výměna požárního čerpadlaKladrubská 303-310 2 Dobratická 523 oprava střechyKladrubská 311-324 2 Dobratická 523,524 oprava vstupů do domuKrnovská 352 3 Bukovecká 511-513 nátěry okenHavířovská 422-428 44 Bukovecká 511-513 výměny oken 46 ksRýmařovská 475 65 Tupolevova 500,501nátěry okenHavířovská 476 1 Tupolevova 500,501nátěry zábradlí


Vratimovská 481-484 15 Tupolevova 515 malování společných prostorBukovecká 508-510 12 Tupolevova 516 malování společných prostorBukovecká 511-513 72 Tupolevova 516 oprava fasádyDobratická 523-524 46 Tupolevova 525 úprava odběrného místa byt školníkaTupolevova 500-501 46 Malkovského 603 výměna rozvodů SV a TUVTupolevova 515 65 Malkovského 603 úprava elektroTupolevova 516 65 SVJ čerpání z fondů oprav, jedná se zejména o panMalkovského 603 27 Havířovská, Vratimovská, Bukovecká, KopřivKopřivnická 609-616 44byly modernizovány výtahy a provádí se rekodomů,školy 4 dále jsou zde zahrnuty opravy a údržba společStará náves 691 2 byty revizecelkový počet bytů 601 byty havárie a drobné opravy a údržbabytyvýměna jednotlivých oken v bytechcelkem nájemné v tis. Kč 15 176 celkem náklady v tis. Kč

More magazines by this user
Similar magazines